Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ticari İşletme Hukuku
Ağustos 2019 / 6. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 38.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Kasım 2018 32.50 TL 9.90 TL (%70)Sepete Ekle
 4. Şubat 2017 21.00 TL 7.90 TL (%63)Sepete Ekle
   

Güncellenmiş 6. Baskısını yapan "Ticari İşletme Hukuku" kita-bımız, en son mevzuat dikkaete alınarak hukuk fakültelerinde okutulmakta olan "Ticari İşletme Hukuku" derslerine de uygun olarak sade bir dille kaleme alınmıştır.

Bu baskıda örnek cevaplı test sorularının sayısı arttırılmıştır

Konu Başlıkları
Ticari İşletme Kavramı, Devri, Rehni
Ticari İş ve Hukuki Sonuçları
Ticari Yargı
Tacir ve Tacir Olmanın Hukuki Sonuçları
Esnaf
Ticaret Sicili
Ticari İsimler (Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka)
Ticari Defterler
Rekabet ve Haksız Rekabet Hukuku
Cari Hesap
Tacir Yardımcıları
Barkod: 9789750255717
Yayın Tarihi: Ağustos 2019
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
3. Baskıya Önsöz  11
4. Baskıya Önsöz  13
5. Baskıya Önsöz  15
6. Baskıya Önsöz  17
Kısaltmalar  37
§1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ
I. DÜNYA TİCARET SİSTEMİNİN KURUMSAL YAPISI  39
II. TÜRK TİCARET HUKUKU  45
A. Ticaret Hukuku Kavramı  45
B. Ticaret Hukukunun Tarihçesi  48
C. Ticaret Hukukunun Sistemleri  49
1. Subjektif Sistem  50
2. Objektif Sistem  50
3. Modern Sistem  51
D. Ticaret Hukukunun Uluslararası Alanda Düzenlenişi  52
E. Türk Ticaret Hukukunun Gelişimi  55
§2. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI
I. GENEL OLARAK  63
II. TİCARİ İŞLETME  64
A. Genel Olarak  64
B. Tanımı ve Unsurları  65
1. Tanımı  65
2. Unsurları  65
a. Gelir Sağlama Amacı  65
b. Devamlılık  67
c. Bağımsızlık  68
ç. Amaçlanan Gelirin Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Olması  69
III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  72
A. Merkez  72
B. Şube  74
1. Tanımı ve Unsurları  74
2. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar  78
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  79
A. Maddi Unsur  80
B. Maddi Olmayan Unsur  81
1. Genel Olarak  81
2. TTK’nın Saydığı Manevi Unsurlar  81
a. Ticaret Unvanı ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları  81
b. Hak ve Alacaklar  82
c. Kiracılık Hakkı  82
ç. Müşteri Çevresi  83
V. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  83
VI. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ  89
A. Genel Olarak  89
B. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Genel Bakış  90
C. Özet  95
D. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa İlişkin Değerlendirmemiz  96
§3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR
I. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ  100
A. TTK. m.3’e Göre Ticari İşler  100
1. TTK’da Düzenlenen Bütün Hususlar  100
2. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller (Eylemler)  100
B. TTK. m.19’a Göre Ticari İşler  102
1. Ticari İş Karinesi  102
2. Taraflardan Biri İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler  103
II. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR  107
A. Ticari İşlerde Zamanaşımı  107
B. Ticari İşlerde Faiz  108
1. Faizin Çeşitleri  112
a. Niteliği Açısından Yapılan Faiz Ayrımı  112
aa. Kapital (Anapara) Faizi  112
bb. Temerrüt Faizi  112
b. Hesaplanması Bakımından Faiz  112
aa. Basit Faiz  112
bb. Mürekkep (Bileşik = Kombine) Faiz  113
c. Kaynağı Açısından Faiz  113
aa. İradi (Sözleşme veya Akdi) Faiz  113
bb. Kanuni Faiz  114
d. Ticari Nitelikte Olup Olmamasına Göre Faiz (Ticari Faiz – Adi Faiz Ayrımı)  114
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri  114
a. Sözleşmede Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz Yürütülmesi  114
b. Kapital Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi  115
c. Mürekkep (bileşik) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi  117
ç. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih  118
3. Kanuni Faiz Oranları  119
a. Anapara Faizinde Kanuni Oran  120
b. Temerrüt Faizinde Kanuni Oran  120
c. Yabancı Para Borçlarında Kanuni Faiz Oranı  122
C. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası  123
1. Genel Olarak  123
2. Müştereken Borç Altına Girme  124
3. Ticari Borçlara Kefalet  125
§4. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI
I. TİCARİ HÜKÜMLER  127
II. TİCARİ İŞTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI  128
A. Emredici Hükümler  129
B. Sözleşme Hükümleri  129
C. Emredici Olmayan Ticari Hükümler  130
D. Ticari Örf ve Âdet  130
E. Genel Hükümler  133
§5. TİCARİ YARGI
I. TİCARİ DAVA TÜRLERİ  135
A. Mutlak (Salt) Ticari Davalar  135
1. TTK. m.4 f.1 b.a – f’da Sayılan İşlerden Doğan Davalar  136
a. TTK’da Düzenlenen İş ve İşlemlerden Doğan Tüm Davalar  136
b. 4721 sayılı TMK’da Düzenlenen Bazı İş ve İşlemlerden Doğan Davalar  136
c. 6098 sayılı TBK’da Düzenlenen Bazı İş ve İşlerden Doğan Davalar  136
ç. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuattan Doğan İşler  136
d. Ticarete Ayrılmış Yerlere İlişkin Özel Düzenlemelerden Doğan İşler  137
e. Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Doğan İşler  137
2. Özel Düzenlemelerdeki Açık Hüküm Gereğince Mutlak Ticari Sayılan Davalar  137
B. Havale, Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar  137
C. Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Olan Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar (Nispi Ticari Davalar)  138
II. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER  139
III. YARGILAMA USULÜ  140
§6. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI
I. TACİR SIFATININ KAZANILMASI  142
A. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  142
1. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması  142
2. Ticari İşletme Açmasına Rağmen Fiilen İşletmeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması  143
a. Fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle  143
b. Fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG’de İlanıyla  143
c. Tacir Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar  143
3. Gerçek Kişinin Tacir Gibi Sorumlu Olması  144
4. Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları  144
B. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  145
1. Ticaret Şirketleri  146
2. Ticari İşletme İşleten Dernekler  146
3. Ticari İşletme İşleten Vakıflar  146
4. Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar  147
a. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bunlara Ait Müesseseler  148
b. Özel Hukuk Hükümleri Uyarınca Yönetilen veya Ticari Şekilde İşletilen Diğer Kurum ve Kuruluşlar  148
C. Donatma İştiraki  149
Ç. Hakim Teşebbüsün Tacir Sıfatı  150
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI (TACİR OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR)  151
A. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  151
B. İflasa Tabi Olma  151
1. Kural  151
2. İstisnalar  152
C. Ticaret Siciline Kaydolma  153
Ç. Ticari Defterleri Tutma ve Saklama  154
D. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma  154
E. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme  154
F. Ücret ve Faiz İsteme  156
G. Ticari İş Karinesine Tabi Olma  156
H. Fatura Verme  156
I. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe  157
İ. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme  159
J. Ticari Örf ve Âdetin Uygulanması  159
K. İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerde Yapma  159
L. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  160
1. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Satışlar  160
2. Alıcının Temerrüdü  161
3. Satılan veya Değişilen Malın Ayıplı Olması  161
M. Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık  161
III. TACİR SIFATININ SON BULMASI  162
§7. ESNAF
§8. TİCARET SİCİLİ
I. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ  167
II. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ (KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ)  169
III. SİCİL İŞLEMLERİ  169
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ  170
A. Tescil Çeşitleri  170
1. Talep Üzerine Tescil  170
2. Re’sen veya Bildirim Üzerine Tescil  171
B. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi  171
C. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları  171
D. Muvakkat (Geçici) Tescil  172
V. TESCİLİN SONUÇLARI (SİCİLİN KAMUYA AÇIK OLMASININ SONUÇLARI)  173
A. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) ve İhdasi (Yaratıcı) Sonuçları  173
1. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) Sonucu  173
2. Tescilin İhdasi (Kurucu) Sonucu  174
B. Tescilin Müspet (Olumlu) ve Menfi (Olumsuz) Sonucu  174
1. Tescilin Müspet (Olumlu) Sonucu  174
2. Tescilin Menfi (Olumsuz) Sonucu  175
VI. TİCARET SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  175
A. Hukuki Sorumluluk  175
B. Cezai Sorumluluk  176
§ 9. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR
I. TİCARET UNVANI  177
A. Ticaret Unvanının Şekli  179
1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı  179
2. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı  180
a. Kollektif Şirket  180
b. Komandit Şirket  180
c. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler  181
3. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler  181
4. Donatma iştiraki  182
B. Zorunlu ve İhtiyari Ek Seçmede Kanuni Sınır  182
C. Ticaret Unvanının Korunması  183
1. Hukuki Sorumluluk  184
2. Cezai Sorumluluk  186
II. İŞLETME ADI  186
§ 10. MARKA
I. GENEL OLARAK  189
II. MARKANIN TÜRLERİ  190
A. Mal ve Hizmet Markası  190
1. Mal Markası  190
2. Hizmet Markası  190
B. Ferdi ve Ortak Marka  191
1. Ferdi marka  191
2. Ortak Marka  191
C. Garanti Markası  193
III. MARKANIN TESCİLİ  194
A. Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler  195
1. Ayırt Edici Özelliği Olan, Konusunun Açık ve Kesin Olarak Anlaşılmasını Sağlayabilecek İşaretler Tescil Edilir  195
a. Sicile Tescil Edilebilir Bir İşaret Olması  195
b. Ayırt edici özelliği Olması  195
c. Konusunun Açık ve Kesin Olarak anlaşılmasını Sağlayacak Nitelikte Olması  195
B. Tescili Reddedilecek İşaretler  195
1. Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri  196
a. Genel Olarak  196
aa. Ayırt Edici Özelliği Olmayan, Konusunun Açık ve Kesin Olarak Anlaşılmasını Sağlayabilecek Nitelikte Olmayan İşaretler (SMK. m.4)  196
bb. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler  196
cc. Tasviri İşaretler  196
çç. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler  197
dd. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan veya Belirli Bir Meslek, Sanat veya Ticaret Grubuna Mensup Olanları Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler  197
ee. Malın Şeklini veya Mala Asli Değerini Veren Şekli İçeren İşaretler  197
ff. Halkı Yanıltacak İşaretler  198
gg. Paris Sözleşmesinin 2’nci Mükerrer 6’ncı Maddesine Göre Reddedilecek İşaretler  198
ğğ. Halka Mal Olmuş Diğer İşaretler  198
hh. Dinî Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler  198
ıı. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  199
ii. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler (SMK. 5.i)  199
b. Mutlak Red Nedenlerine İlişkin İstisnalar  199
aa. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanma  199
bb. Muvafakatname  200
2. Nispi Red Nedenleri  200
a. Tescil Edilmiş veya Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka İle Aynı veya Benzer Olan ve Aynı veya Benzer mal ya da hizmetleri kapsayan işaretler  200
b. Marka Sahibinin Ticari Vekili veya Temsilcisi Tarafından Marka Sahibin İzni Olmaksızın Markanın Kendi Adına Tescili İçin Başvuruda Bulunma  200
c. Tescilsiz Bir Marka veya Ticaret Sırasında Kullanılan Tescilsiz Başka Bir İşaret Sahibinin İtirazı  201
d. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar  201
e. Toplumda Belirli Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar  201
f. Tescil Başvurusu Yapılan Markanın Başkasına Ait Kişi İsmini, Ticaret Unvanını, Fotoğrafını, Telif Hakkını veya Herhangi Bir Sınai Mülkiyet Hakkını İçermesi  202
g. Süresi İçinde Yenilenmeyen Ortak Marka veya Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer Markaların Tesciline İlişkin üç yıl İçinde Yapılan Başvuru  202
ğ. Süresi İçinde Yenilenmeyen Markalarla Aynı veya Benzer Markaların Tescili İlişkin İki yıl İçinde Yapılan Başvuru  202
h. Kötüniyetli Başvurular  203
C. Tescil Başvurusu, İncelenmesi ve İtirazlar  203
1. Tescil Başvurusu  203
a. Başvuruda Bulunacak Kişiler  203
b. Başvuruda Aranan Hususlar  204
aa. Başvuru Belgeleri, Başvurunun Sınıflandırılması ve Başvurunun Bölünmesi  204
aaa. Başvuru Belgeleri  204
bbb. Başvurunun Sınıflandırılması  204
ccc. Başvurunun Bölünmesi  205
bb. Rüçhan Hakkının Etkisi  205
aaa. Rüçhan Hakkını Doğuran Hususlar  205
bbb. Rüçhan Hakkı Talebi ve hükmü  207
cc. Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvurularının Doğrudan Etkisi  207
2. Başvurunun İncelenmesi  208
a. Başvurunun Şeklen İncelenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi  208
b. Başvurunun Mutlak Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi  209
3. Başvuruya İtiraz  209
a. Başvurunun Yayınlanması ve Üçüncü kişilerin görüşleri  209
aa. Başvurunun Bültende Yayınlanması  209
bb. Üçüncü Kişilerin Görüşleri  209
b. Yayıma İtiraz  210
c. Yayıma İtirazın İncelenmesi  210
4. Kurum Kararlarına İtiraz  211
a. İtiraz Edecek Kişiler  211
b. İtiraz Usulü  211
c. Karara İtirazların İncelenmesi  211
d. Kurumun Nihai Kararlarına Karşı Yargı Yolu  212
D. Tescilin Hüküm ve Sonuçları  212
1. Tescil  212
2. On Yıllık Koruma Süresi ve Yenileme  213
a. On Yıllık Koruma Süresi  213
b. Koruma Süresinin Devamı İçin Yenileme  213
IV. MARKA SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  214
A. Hakları  214
1. Marka Sahibinin Münhasır Hakları  214
a. İzinsiz Kullanılmasının Önleme  214
aa. Tescilli Marka İle Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin, Tescil Kapsamına Giren Mal veya Hizmetlerde Kullanılması  214
bb. Halk Tarafından Tescilli Marka İle İlişkilendirilme İhtimali de Dâhil Karıştırılma İhtimali Bulunan Herhangi Bir İşaretin Kullanılması  215
cc. Tanınmış Tescilli Markaların Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kullanılması  215
b. İşaretin Ticaret Alanında Kullanılmasını Yasaklama  215
aa. İşaretin, Mal veya Ambalajı Üzerine Konulması  215
bb. İşareti Taşıyan Malların Piyasaya Sürülmesi, Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi, Bu Amaçlarla Stoklanması veya İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması ya da Sunulabileceğinin Teklif Edilmesi  215
cc. İşareti Taşıyan Malın İthal ya da İhraç Edilmesi  215
çç. İşaretin, Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması  216
dd. İşaretin Aynı veya Benzerinin İnternet Ortamında Ticari Etki Yaratacak Biçimde Kullanılması  216
ee. İşaretin Ticaret Unvanı ya da İşletme Adı Olarak Kullanılması  216
ff. İşaretin Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması  216
2. Münhasır Hakların Sınırları  216
a. Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı Engellenemez  216
aa. Gerçek Kişilerin Kendi Ad veya Adresini Belirtmesi  216
bb. Mal ve Hizmetlere ilişkin Açıklamalar  217
cc. Mal veya Hizmetin Kullanım Amacının Belirtilmesinin Gerekli Olduğu Hâllerde Kullanılması  217
b. Marka Hakkının Tükenmesi  217
B. Markayı Kullanma Yükümlülüğü  218
V. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER  218
A. Devir  220
B. Rehin  221
C. Haciz  221
D. Lisans  221
VI. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ  223
A. Koruma Süresinin Dolması ve Yenilememe  223
B. Marka Sahibinin Hakkından Vazgeçmesi  224
C. Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi veya İptal Edilmesi  224
1. Markanın Hükümsüzlüğü  225
a. Hükümsüzlük Halleri  225
aa. Kural: Mutlak veya Nispi Red Nedenlerinin Varlığı  225
bb. İstisnalar: Sonradan Ayırt Edici Nitelik Kazanma ve Sessiz Kalma  225
aaa. Hükümsüzlük Talebinden Önce Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markalar Hükümsüz Kılınamaz  225
bbb. Marka Sahibin, Markanın Kullanıldığını Bildiği veya Bilmesi Gerektiği Hâlde Bu Duruma Birbirini İzleyen Beş Yıl Boyunca Sessiz Kalması  226
ccc. Hükümsüzlüğün Def’i Olarak İleri Sürülmesi  226
b. Hükümsüzlük Davası  227
2. İptal  228
a. İptal Halleri  228
aa. Markanın Türkiye’de Ciddi Bir Biçimde Kullanılmaması veya Beş Yıllık Süreyle Kesintisiz Ara Verilemesi Bir İptal Nedenidir  228
bb. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve Hizmetler İçin Yaygın Hale Gelmesi  229
cc. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve Hizmetlerin Özellikle Niteliği Kalitesi veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Yanıltıcı Hale Gelmesi  229
dd. Ortak Marka veya Garanti Markasının Teknik Şartnameye Aykırı Kullanımı  229
b. İptal Talebinin İleri Sürülmesi  230
VII. MARKA HAKKININ KORUNMASI  231
A. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  231
1. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı 7. Maddede Belirtilen Biçimlerde Kullanmak  232
2. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerini Kullanmak Suretiyle Markayı Taklit Etmek  232
3. Marka Hakkına Tecavüz Oluşturan İşareti Taşıyan Ürünleri Ticarette Kullanmak  232
4. Marka Sahibi Tarafından Lisans yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletme veya Bu hakları Üçüncü Kişilere Devretmek  232
B. Marka Hakkına Tecavüzün Sonuçları  233
1. Özel Hukuk Sorumluluğu  233
a. Açılabilecek Davalar  233
aa. SMK. 149 Anlamında Açılacak Davalar  233
aaa. Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespitini  233
bbb. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi  234
ccc. Tecavüz Fiillerinin Durdurulmasını  234
ççç. Tecavüzün Kaldırılması  234
ddd. Tazminat Davası ve Yoksun Kalınan Kazanç (SMK. m.150)  234
eee. Ürünlere El Koyma veya Mülkiyetini Hakkı Tanınması  236
fff. Ürünlerin İmhasını Talep Etme  236
ggg. Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Hak Sahibinden Görüş Sorma ve Cevap Verilmemesi Halinde Tespit Dava Açma (SMK. m.154)  237
bb. Kullanım Kanıtı Savunması  237
b. Davacı ve Davalı Sıfatı  238
aa. Davacı  238
bb. Davalı  239
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  240
d. Zamanaşımı  240
2. Cezai Sorumluluk  241
§11. REKABET HUKUKU
I. GENEL OLARAK REKABET  243
II. REKABETE İLİŞKİN TÜRK HUKUKUNDA KANUNİ DÜZENLEMELER  244
A. Borçlar Kanundaki Düzenleme  244
B. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  245
C. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  246
D. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  247
1. Yasaklanan Faaliyetler  248
a. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylemler ve Kararlar  248
b. Hakim Durumu Kötüye Kullanma  249
c. Birleşme ve Devralma Yoluyla Hakim Durum Yaratma veya Hakim Durumu Güçlendirme  249
2. Rekabet Kurulunun Yetkileri  249
3. Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları  250
a. Geçersizlik yaptırımı  250
b. Tazminat  250
aa. Tazminat Hakkı  251
bb. Zararın Tazmini  251
cc. İspat Yükü  251
III. TÜRK TİCARET KANUNU VE HAKSIZ REKABET  252
A. TANIMI VE UNSURLARI  252
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET HÂLLERİ  254
C. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  266
1. Hukuki Sorumluluk  266
a. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalar  266
aa. Tespit Davası  266
bb. Men Davası  266
cc. Sonuçların Ortadan Kaldırılması (Ref) Davası  267
çç. Maddi Tazminat Davası  268
dd. Manevi Tazminat Davası  268
b. Davacı ve Davalı Olabilme Ehliyeti  268
aa. Aktif Dava Ehliyeti (Davacı olabilecekler)  268
aaa. Zarar Gören veya Böyle Bir Tehlikeyle Karşılaşabilecek Olan Kimse  268
bbb. Müşteriler  269
ccc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler  269
bb. Pasif Dava Ehliyeti (Davalı Olabilecekler)  270
aaa. Fail  270
bbb. Çalıştıran (İstihdam Eden Kişi)  270
ccc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  270
c. Kararların İlanı  272
d. Zamanaşımı  272
2. Cezai Sorumluluk  273
§12. TİCARİ DEFTERLER
I. KAVRAM  275
II. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  275
A. Defter Tutma Yükümlülüğü ve Tabi Olduğu Esaslar  275
1. Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  276
2. Yükümlülüğün Konusu Olan Defterlerin Belirlenmesi  278
3. Defterlerin Tutulmasında Şekil Şartları  279
B. Envanter Çıkarmak Yükümlülüğü  280
III. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI  281
IV. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  281
A. Genel Esaslar  281
B. Saklamanın Gerçekleştirileceği Ortam  282
C. Saklama Süresi  282
Ç. Defter ve Belgelerin Zayi Olması  283
V. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDAKİ FONKSİYONU  284
A. Ticari Defterlerin İncelenmek Üzere İbrazı ve Teslimi  284
B. Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu  285
1. Genel Olarak  285
2. Ticari Defterlerin sahibi Aleyhine Kanıt Olması  286
a. İbraz Edilmemesi İhtimali  286
b. İbraz Edilmesi İhtimali  286
3. Ticari Defterlerin sahibi Lehine Kanıt Olması  287
VI. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ  289
§13. CARİ HESAP
I. TANIMI, ŞEKLİ VE ESASLARI  291
II. CARİ HESAPTA BAKİYE  293
III. BAKİYENİN HACZİ  294
IV. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  294
V. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI  295
§14. TACİR YARDIMCILARI
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  297
A. Ticari Temsilci  297
1. Tanımı  297
2. Hukuki Niteliği  298
3. Tayini  299
a. Tayinin Şekli  299
b. Tayine Yetkili Kişi  300
c. Tayin Edilecek Kişi  301
4. Temsil Yetkisinin Kapsamı  302
a. Yetki Kapsamına Dâhil İşlemler  302
b. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Doğal ve Kanuni Sınırlamaları  303
c. Temsil Yetkisinin Tacirin İradesi ile Sınırlandırılması  304
aa. Ticari Temsilcinin Yetkisinin Şube İşleriyle Sınırlandırılması  304
bb. Ticari temsilcinin Yetkisinin Birlikte Temsil Yoluyla Sınırlandırılması  305
5. Ticari Temsilcinin Rekabet Yasağına Tabi Olması  306
6. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  306
a. Azil ve İstifa  306
b. Ölüm ve Fiil Ehliyetinin Kaybı  307
c. İflas  308
ç. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi  308
B. Ticari Vekil  309
1. Tanım  309
2. Tayini  309
3. Yetkileri ve Sınırlandırılması  310
4. Rekabet Yasağı  312
5. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  312
C. Diğer Tacir Yardımcıları  312
1. Kavram  312
2. Yetkileri  313
3. Rekabet Yasağı ve Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  314
Ç. Pazarlamacı  314
1. Tanımı  314
2. Pazarlamacılık İlişkisinin Kurulması  314
3. Pazarlamacının Yükümlülükleri  315
4. Pazarlamacının Yetkileri  315
5. Pazarlamacılık İlişkisinin Sona Ermesi  317
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  317
A. Simsar  317
1. Mevzuattaki Yeri  317
2. Simsarın Tanımı ve Unsurları  318
3. Ücrete Hak Kazanma, Ücretin Miktarının Belirlenmesi ve Masrafların Ödenmesi  319
4. Simsarın Haklarını Kaybetmesi  321
5. Simsarlık İlişkisinin Sona Ermesi ve Zamanaşımı  321
B. Acente  322
1. Tanımı  322
2. Unsurları  323
a. Tacirden Bağımsız Olması  323
b. Bir Ticari İşletme İle İlgili Olması  323
c. Belirli Bir Yer veya Bölge İçinde Faaliyetin İcra Edilmesi  323
ç. Faaliyetin Süreklilik Arz Etmesi ve Meslek Edinilmesi  324
d. Faaliyetin Bir Sözleşmeye Dayanması  324
e. Aracılık Etme veya Sözleşme Yapma Yetkisi  324
3. Acentenin Hakları  325
a. Tekel Hakkı – (İnhisar Hakkı)  325
b. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı  325
c. Ücret ve Tahsil Komisyonu Hakkı  325
ç. Hapis Hakkı  328
4. Acentenin Temsil Yetkisinin Kapsamı  329
a. Beyanda Bulunma, Beyanları Kabul, Davacı ve Davalı Olabilme  329
b. Mal Bedellerini Kabul, Malları Teslim, Alacağın Yenilenmesi ve Alacağın Miktarının İndirilmesi  330
c. Sözleşme Yapma  330
ç. Acentenin Yetkisiz Temsilciliği  330
5. Acentenin Borç ve Yükümlülükleri  331
a. Rekabet Yasağı  331
b. Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma  331
c. Haber Verme Yükümlülüğü  332
ç. Müvekkilinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme  333
d. Önlemler Alma  333
e. Müvekkiline Ait Parayı Ödeme veya Teslim Etme  334
6. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  334
a. Sona Erme Sebepleri  334
aa. Fesih  334
bb. Sürenin Dolması  334
cc. Ölüm, İflas ve Kısıtlanma  334
b. Sona Ermenin Sonuçları  335
aa. Genel Sonuçları  335
bb. Denkleştirme İstemi ve Rekabet Yasağı Anlaşması  335
aaa. Denkleştirme İstemi  335
bbb. Rekabet Yasağı Anlaşması  337
7. Acentelik İlişkisine Tabi Bazı İş ve İşlemler  338
C. Alım Satım İşlerinde Komisyoncu  338
1. Hukukumuzdaki Düzenlenişi  338
2. Tanımı ve Unsurları  339
3. Komisyoncunun Hakları  339
a. Masrafları, Avansları ve Faizleri İsteme Hakkı  339
b. Ücret İsteme Hakkı  340
c. Hapis ve Malı Açık Artırma İle Sattırma Hakları  340
ç. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapma Hakkı  341
4. Komisyoncunun Borçları  342
a. Bildirme ve Sigortalama Borcu  342
b. Özen Borcu  342
c. Bedel İle İlgili Müvekkilinin Talimatına Uyma Borcu  343
ç. Veresiye Satmama ve Teslim Almadan Ödememe Borcu  343
d. Garanti Borcu  344
5. Komisyonculuk Sözleşmesinin Sona Ermesi  344
6. Zamanaşımı  344
Ç. Taşıma İşleri Komisyoncusu  345
1. Kavram  345
2. Komisyoncunun “Eşyanın Taşıtılması” Borcu  345
3. Gönderenin Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü  346
4. Komisyoncunun Ücret Alacağının Muacceliyeti  346
5. Hapis Hakkı  346
6. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması  347
7. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu  347
8. Zamanaşımı  347
Ticari İşletme Hukuku Örnek Test Soruları  349
Cevap Anahtarı  375
Yararlanılan Kaynaklar  377
Kavramlar Dizini  383
 


Ömer Korkut ...
Eylül 2019
20.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa İsmail Kaya ...
Eylül 2019
28.00 TL
Sepete Ekle
Ali Bozer ...
Ekim 2018

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
İsmail Kayar
Eylül 2018
39.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
3. Baskıya Önsöz  11
4. Baskıya Önsöz  13
5. Baskıya Önsöz  15
6. Baskıya Önsöz  17
Kısaltmalar  37
§1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ
I. DÜNYA TİCARET SİSTEMİNİN KURUMSAL YAPISI  39
II. TÜRK TİCARET HUKUKU  45
A. Ticaret Hukuku Kavramı  45
B. Ticaret Hukukunun Tarihçesi  48
C. Ticaret Hukukunun Sistemleri  49
1. Subjektif Sistem  50
2. Objektif Sistem  50
3. Modern Sistem  51
D. Ticaret Hukukunun Uluslararası Alanda Düzenlenişi  52
E. Türk Ticaret Hukukunun Gelişimi  55
§2. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI
I. GENEL OLARAK  63
II. TİCARİ İŞLETME  64
A. Genel Olarak  64
B. Tanımı ve Unsurları  65
1. Tanımı  65
2. Unsurları  65
a. Gelir Sağlama Amacı  65
b. Devamlılık  67
c. Bağımsızlık  68
ç. Amaçlanan Gelirin Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Olması  69
III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  72
A. Merkez  72
B. Şube  74
1. Tanımı ve Unsurları  74
2. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar  78
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  79
A. Maddi Unsur  80
B. Maddi Olmayan Unsur  81
1. Genel Olarak  81
2. TTK’nın Saydığı Manevi Unsurlar  81
a. Ticaret Unvanı ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları  81
b. Hak ve Alacaklar  82
c. Kiracılık Hakkı  82
ç. Müşteri Çevresi  83
V. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  83
VI. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ  89
A. Genel Olarak  89
B. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Genel Bakış  90
C. Özet  95
D. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa İlişkin Değerlendirmemiz  96
§3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR
I. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ  100
A. TTK. m.3’e Göre Ticari İşler  100
1. TTK’da Düzenlenen Bütün Hususlar  100
2. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller (Eylemler)  100
B. TTK. m.19’a Göre Ticari İşler  102
1. Ticari İş Karinesi  102
2. Taraflardan Biri İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler  103
II. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR  107
A. Ticari İşlerde Zamanaşımı  107
B. Ticari İşlerde Faiz  108
1. Faizin Çeşitleri  112
a. Niteliği Açısından Yapılan Faiz Ayrımı  112
aa. Kapital (Anapara) Faizi  112
bb. Temerrüt Faizi  112
b. Hesaplanması Bakımından Faiz  112
aa. Basit Faiz  112
bb. Mürekkep (Bileşik = Kombine) Faiz  113
c. Kaynağı Açısından Faiz  113
aa. İradi (Sözleşme veya Akdi) Faiz  113
bb. Kanuni Faiz  114
d. Ticari Nitelikte Olup Olmamasına Göre Faiz (Ticari Faiz – Adi Faiz Ayrımı)  114
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri  114
a. Sözleşmede Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz Yürütülmesi  114
b. Kapital Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi  115
c. Mürekkep (bileşik) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi  117
ç. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih  118
3. Kanuni Faiz Oranları  119
a. Anapara Faizinde Kanuni Oran  120
b. Temerrüt Faizinde Kanuni Oran  120
c. Yabancı Para Borçlarında Kanuni Faiz Oranı  122
C. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası  123
1. Genel Olarak  123
2. Müştereken Borç Altına Girme  124
3. Ticari Borçlara Kefalet  125
§4. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI
I. TİCARİ HÜKÜMLER  127
II. TİCARİ İŞTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI  128
A. Emredici Hükümler  129
B. Sözleşme Hükümleri  129
C. Emredici Olmayan Ticari Hükümler  130
D. Ticari Örf ve Âdet  130
E. Genel Hükümler  133
§5. TİCARİ YARGI
I. TİCARİ DAVA TÜRLERİ  135
A. Mutlak (Salt) Ticari Davalar  135
1. TTK. m.4 f.1 b.a – f’da Sayılan İşlerden Doğan Davalar  136
a. TTK’da Düzenlenen İş ve İşlemlerden Doğan Tüm Davalar  136
b. 4721 sayılı TMK’da Düzenlenen Bazı İş ve İşlemlerden Doğan Davalar  136
c. 6098 sayılı TBK’da Düzenlenen Bazı İş ve İşlerden Doğan Davalar  136
ç. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuattan Doğan İşler  136
d. Ticarete Ayrılmış Yerlere İlişkin Özel Düzenlemelerden Doğan İşler  137
e. Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Doğan İşler  137
2. Özel Düzenlemelerdeki Açık Hüküm Gereğince Mutlak Ticari Sayılan Davalar  137
B. Havale, Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar  137
C. Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Olan Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar (Nispi Ticari Davalar)  138
II. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER  139
III. YARGILAMA USULÜ  140
§6. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI
I. TACİR SIFATININ KAZANILMASI  142
A. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  142
1. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması  142
2. Ticari İşletme Açmasına Rağmen Fiilen İşletmeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması  143
a. Fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle  143
b. Fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG’de İlanıyla  143
c. Tacir Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar  143
3. Gerçek Kişinin Tacir Gibi Sorumlu Olması  144
4. Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları  144
B. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  145
1. Ticaret Şirketleri  146
2. Ticari İşletme İşleten Dernekler  146
3. Ticari İşletme İşleten Vakıflar  146
4. Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar  147
a. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bunlara Ait Müesseseler  148
b. Özel Hukuk Hükümleri Uyarınca Yönetilen veya Ticari Şekilde İşletilen Diğer Kurum ve Kuruluşlar  148
C. Donatma İştiraki  149
Ç. Hakim Teşebbüsün Tacir Sıfatı  150
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI (TACİR OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR)  151
A. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  151
B. İflasa Tabi Olma  151
1. Kural  151
2. İstisnalar  152
C. Ticaret Siciline Kaydolma  153
Ç. Ticari Defterleri Tutma ve Saklama  154
D. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma  154
E. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme  154
F. Ücret ve Faiz İsteme  156
G. Ticari İş Karinesine Tabi Olma  156
H. Fatura Verme  156
I. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe  157
İ. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme  159
J. Ticari Örf ve Âdetin Uygulanması  159
K. İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerde Yapma  159
L. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  160
1. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Satışlar  160
2. Alıcının Temerrüdü  161
3. Satılan veya Değişilen Malın Ayıplı Olması  161
M. Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık  161
III. TACİR SIFATININ SON BULMASI  162
§7. ESNAF
§8. TİCARET SİCİLİ
I. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ  167
II. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ (KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ)  169
III. SİCİL İŞLEMLERİ  169
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ  170
A. Tescil Çeşitleri  170
1. Talep Üzerine Tescil  170
2. Re’sen veya Bildirim Üzerine Tescil  171
B. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi  171
C. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları  171
D. Muvakkat (Geçici) Tescil  172
V. TESCİLİN SONUÇLARI (SİCİLİN KAMUYA AÇIK OLMASININ SONUÇLARI)  173
A. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) ve İhdasi (Yaratıcı) Sonuçları  173
1. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) Sonucu  173
2. Tescilin İhdasi (Kurucu) Sonucu  174
B. Tescilin Müspet (Olumlu) ve Menfi (Olumsuz) Sonucu  174
1. Tescilin Müspet (Olumlu) Sonucu  174
2. Tescilin Menfi (Olumsuz) Sonucu  175
VI. TİCARET SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  175
A. Hukuki Sorumluluk  175
B. Cezai Sorumluluk  176
§ 9. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR
I. TİCARET UNVANI  177
A. Ticaret Unvanının Şekli  179
1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı  179
2. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı  180
a. Kollektif Şirket  180
b. Komandit Şirket  180
c. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler  181
3. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler  181
4. Donatma iştiraki  182
B. Zorunlu ve İhtiyari Ek Seçmede Kanuni Sınır  182
C. Ticaret Unvanının Korunması  183
1. Hukuki Sorumluluk  184
2. Cezai Sorumluluk  186
II. İŞLETME ADI  186
§ 10. MARKA
I. GENEL OLARAK  189
II. MARKANIN TÜRLERİ  190
A. Mal ve Hizmet Markası  190
1. Mal Markası  190
2. Hizmet Markası  190
B. Ferdi ve Ortak Marka  191
1. Ferdi marka  191
2. Ortak Marka  191
C. Garanti Markası  193
III. MARKANIN TESCİLİ  194
A. Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler  195
1. Ayırt Edici Özelliği Olan, Konusunun Açık ve Kesin Olarak Anlaşılmasını Sağlayabilecek İşaretler Tescil Edilir  195
a. Sicile Tescil Edilebilir Bir İşaret Olması  195
b. Ayırt edici özelliği Olması  195
c. Konusunun Açık ve Kesin Olarak anlaşılmasını Sağlayacak Nitelikte Olması  195
B. Tescili Reddedilecek İşaretler  195
1. Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri  196
a. Genel Olarak  196
aa. Ayırt Edici Özelliği Olmayan, Konusunun Açık ve Kesin Olarak Anlaşılmasını Sağlayabilecek Nitelikte Olmayan İşaretler (SMK. m.4)  196
bb. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler  196
cc. Tasviri İşaretler  196
çç. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler  197
dd. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan veya Belirli Bir Meslek, Sanat veya Ticaret Grubuna Mensup Olanları Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler  197
ee. Malın Şeklini veya Mala Asli Değerini Veren Şekli İçeren İşaretler  197
ff. Halkı Yanıltacak İşaretler  198
gg. Paris Sözleşmesinin 2’nci Mükerrer 6’ncı Maddesine Göre Reddedilecek İşaretler  198
ğğ. Halka Mal Olmuş Diğer İşaretler  198
hh. Dinî Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler  198
ıı. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  199
ii. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler (SMK. 5.i)  199
b. Mutlak Red Nedenlerine İlişkin İstisnalar  199
aa. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanma  199
bb. Muvafakatname  200
2. Nispi Red Nedenleri  200
a. Tescil Edilmiş veya Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka İle Aynı veya Benzer Olan ve Aynı veya Benzer mal ya da hizmetleri kapsayan işaretler  200
b. Marka Sahibinin Ticari Vekili veya Temsilcisi Tarafından Marka Sahibin İzni Olmaksızın Markanın Kendi Adına Tescili İçin Başvuruda Bulunma  200
c. Tescilsiz Bir Marka veya Ticaret Sırasında Kullanılan Tescilsiz Başka Bir İşaret Sahibinin İtirazı  201
d. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar  201
e. Toplumda Belirli Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar  201
f. Tescil Başvurusu Yapılan Markanın Başkasına Ait Kişi İsmini, Ticaret Unvanını, Fotoğrafını, Telif Hakkını veya Herhangi Bir Sınai Mülkiyet Hakkını İçermesi  202
g. Süresi İçinde Yenilenmeyen Ortak Marka veya Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer Markaların Tesciline İlişkin üç yıl İçinde Yapılan Başvuru  202
ğ. Süresi İçinde Yenilenmeyen Markalarla Aynı veya Benzer Markaların Tescili İlişkin İki yıl İçinde Yapılan Başvuru  202
h. Kötüniyetli Başvurular  203
C. Tescil Başvurusu, İncelenmesi ve İtirazlar  203
1. Tescil Başvurusu  203
a. Başvuruda Bulunacak Kişiler  203
b. Başvuruda Aranan Hususlar  204
aa. Başvuru Belgeleri, Başvurunun Sınıflandırılması ve Başvurunun Bölünmesi  204
aaa. Başvuru Belgeleri  204
bbb. Başvurunun Sınıflandırılması  204
ccc. Başvurunun Bölünmesi  205
bb. Rüçhan Hakkının Etkisi  205
aaa. Rüçhan Hakkını Doğuran Hususlar  205
bbb. Rüçhan Hakkı Talebi ve hükmü  207
cc. Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvurularının Doğrudan Etkisi  207
2. Başvurunun İncelenmesi  208
a. Başvurunun Şeklen İncelenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi  208
b. Başvurunun Mutlak Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi  209
3. Başvuruya İtiraz  209
a. Başvurunun Yayınlanması ve Üçüncü kişilerin görüşleri  209
aa. Başvurunun Bültende Yayınlanması  209
bb. Üçüncü Kişilerin Görüşleri  209
b. Yayıma İtiraz  210
c. Yayıma İtirazın İncelenmesi  210
4. Kurum Kararlarına İtiraz  211
a. İtiraz Edecek Kişiler  211
b. İtiraz Usulü  211
c. Karara İtirazların İncelenmesi  211
d. Kurumun Nihai Kararlarına Karşı Yargı Yolu  212
D. Tescilin Hüküm ve Sonuçları  212
1. Tescil  212
2. On Yıllık Koruma Süresi ve Yenileme  213
a. On Yıllık Koruma Süresi  213
b. Koruma Süresinin Devamı İçin Yenileme  213
IV. MARKA SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  214
A. Hakları  214
1. Marka Sahibinin Münhasır Hakları  214
a. İzinsiz Kullanılmasının Önleme  214
aa. Tescilli Marka İle Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin, Tescil Kapsamına Giren Mal veya Hizmetlerde Kullanılması  214
bb. Halk Tarafından Tescilli Marka İle İlişkilendirilme İhtimali de Dâhil Karıştırılma İhtimali Bulunan Herhangi Bir İşaretin Kullanılması  215
cc. Tanınmış Tescilli Markaların Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kullanılması  215
b. İşaretin Ticaret Alanında Kullanılmasını Yasaklama  215
aa. İşaretin, Mal veya Ambalajı Üzerine Konulması  215
bb. İşareti Taşıyan Malların Piyasaya Sürülmesi, Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi, Bu Amaçlarla Stoklanması veya İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması ya da Sunulabileceğinin Teklif Edilmesi  215
cc. İşareti Taşıyan Malın İthal ya da İhraç Edilmesi  215
çç. İşaretin, Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması  216
dd. İşaretin Aynı veya Benzerinin İnternet Ortamında Ticari Etki Yaratacak Biçimde Kullanılması  216
ee. İşaretin Ticaret Unvanı ya da İşletme Adı Olarak Kullanılması  216
ff. İşaretin Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması  216
2. Münhasır Hakların Sınırları  216
a. Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı Engellenemez  216
aa. Gerçek Kişilerin Kendi Ad veya Adresini Belirtmesi  216
bb. Mal ve Hizmetlere ilişkin Açıklamalar  217
cc. Mal veya Hizmetin Kullanım Amacının Belirtilmesinin Gerekli Olduğu Hâllerde Kullanılması  217
b. Marka Hakkının Tükenmesi  217
B. Markayı Kullanma Yükümlülüğü  218
V. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER  218
A. Devir  220
B. Rehin  221
C. Haciz  221
D. Lisans  221
VI. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ  223
A. Koruma Süresinin Dolması ve Yenilememe  223
B. Marka Sahibinin Hakkından Vazgeçmesi  224
C. Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi veya İptal Edilmesi  224
1. Markanın Hükümsüzlüğü  225
a. Hükümsüzlük Halleri  225
aa. Kural: Mutlak veya Nispi Red Nedenlerinin Varlığı  225
bb. İstisnalar: Sonradan Ayırt Edici Nitelik Kazanma ve Sessiz Kalma  225
aaa. Hükümsüzlük Talebinden Önce Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markalar Hükümsüz Kılınamaz  225
bbb. Marka Sahibin, Markanın Kullanıldığını Bildiği veya Bilmesi Gerektiği Hâlde Bu Duruma Birbirini İzleyen Beş Yıl Boyunca Sessiz Kalması  226
ccc. Hükümsüzlüğün Def’i Olarak İleri Sürülmesi  226
b. Hükümsüzlük Davası  227
2. İptal  228
a. İptal Halleri  228
aa. Markanın Türkiye’de Ciddi Bir Biçimde Kullanılmaması veya Beş Yıllık Süreyle Kesintisiz Ara Verilemesi Bir İptal Nedenidir  228
bb. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve Hizmetler İçin Yaygın Hale Gelmesi  229
cc. Markanın Tescilli Olduğu Mal ve Hizmetlerin Özellikle Niteliği Kalitesi veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Yanıltıcı Hale Gelmesi  229
dd. Ortak Marka veya Garanti Markasının Teknik Şartnameye Aykırı Kullanımı  229
b. İptal Talebinin İleri Sürülmesi  230
VII. MARKA HAKKININ KORUNMASI  231
A. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller  231
1. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı 7. Maddede Belirtilen Biçimlerde Kullanmak  232
2. Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Markayı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerini Kullanmak Suretiyle Markayı Taklit Etmek  232
3. Marka Hakkına Tecavüz Oluşturan İşareti Taşıyan Ürünleri Ticarette Kullanmak  232
4. Marka Sahibi Tarafından Lisans yoluyla Verilmiş Hakları İzinsiz Genişletme veya Bu hakları Üçüncü Kişilere Devretmek  232
B. Marka Hakkına Tecavüzün Sonuçları  233
1. Özel Hukuk Sorumluluğu  233
a. Açılabilecek Davalar  233
aa. SMK. 149 Anlamında Açılacak Davalar  233
aaa. Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespitini  233
bbb. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi  234
ccc. Tecavüz Fiillerinin Durdurulmasını  234
ççç. Tecavüzün Kaldırılması  234
ddd. Tazminat Davası ve Yoksun Kalınan Kazanç (SMK. m.150)  234
eee. Ürünlere El Koyma veya Mülkiyetini Hakkı Tanınması  236
fff. Ürünlerin İmhasını Talep Etme  236
ggg. Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Hak Sahibinden Görüş Sorma ve Cevap Verilmemesi Halinde Tespit Dava Açma (SMK. m.154)  237
bb. Kullanım Kanıtı Savunması  237
b. Davacı ve Davalı Sıfatı  238
aa. Davacı  238
bb. Davalı  239
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  240
d. Zamanaşımı  240
2. Cezai Sorumluluk  241
§11. REKABET HUKUKU
I. GENEL OLARAK REKABET  243
II. REKABETE İLİŞKİN TÜRK HUKUKUNDA KANUNİ DÜZENLEMELER  244
A. Borçlar Kanundaki Düzenleme  244
B. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  245
C. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  246
D. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  247
1. Yasaklanan Faaliyetler  248
a. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylemler ve Kararlar  248
b. Hakim Durumu Kötüye Kullanma  249
c. Birleşme ve Devralma Yoluyla Hakim Durum Yaratma veya Hakim Durumu Güçlendirme  249
2. Rekabet Kurulunun Yetkileri  249
3. Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları  250
a. Geçersizlik yaptırımı  250
b. Tazminat  250
aa. Tazminat Hakkı  251
bb. Zararın Tazmini  251
cc. İspat Yükü  251
III. TÜRK TİCARET KANUNU VE HAKSIZ REKABET  252
A. TANIMI VE UNSURLARI  252
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET HÂLLERİ  254
C. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  266
1. Hukuki Sorumluluk  266
a. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalar  266
aa. Tespit Davası  266
bb. Men Davası  266
cc. Sonuçların Ortadan Kaldırılması (Ref) Davası  267
çç. Maddi Tazminat Davası  268
dd. Manevi Tazminat Davası  268
b. Davacı ve Davalı Olabilme Ehliyeti  268
aa. Aktif Dava Ehliyeti (Davacı olabilecekler)  268
aaa. Zarar Gören veya Böyle Bir Tehlikeyle Karşılaşabilecek Olan Kimse  268
bbb. Müşteriler  269
ccc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler  269
bb. Pasif Dava Ehliyeti (Davalı Olabilecekler)  270
aaa. Fail  270
bbb. Çalıştıran (İstihdam Eden Kişi)  270
ccc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  270
c. Kararların İlanı  272
d. Zamanaşımı  272
2. Cezai Sorumluluk  273
§12. TİCARİ DEFTERLER
I. KAVRAM  275
II. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  275
A. Defter Tutma Yükümlülüğü ve Tabi Olduğu Esaslar  275
1. Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  276
2. Yükümlülüğün Konusu Olan Defterlerin Belirlenmesi  278
3. Defterlerin Tutulmasında Şekil Şartları  279
B. Envanter Çıkarmak Yükümlülüğü  280
III. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI  281
IV. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  281
A. Genel Esaslar  281
B. Saklamanın Gerçekleştirileceği Ortam  282
C. Saklama Süresi  282
Ç. Defter ve Belgelerin Zayi Olması  283
V. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDAKİ FONKSİYONU  284
A. Ticari Defterlerin İncelenmek Üzere İbrazı ve Teslimi  284
B. Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu  285
1. Genel Olarak  285
2. Ticari Defterlerin sahibi Aleyhine Kanıt Olması  286
a. İbraz Edilmemesi İhtimali  286
b. İbraz Edilmesi İhtimali  286
3. Ticari Defterlerin sahibi Lehine Kanıt Olması  287
VI. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ  289
§13. CARİ HESAP
I. TANIMI, ŞEKLİ VE ESASLARI  291
II. CARİ HESAPTA BAKİYE  293
III. BAKİYENİN HACZİ  294
IV. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  294
V. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI  295
§14. TACİR YARDIMCILARI
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  297
A. Ticari Temsilci  297
1. Tanımı  297
2. Hukuki Niteliği  298
3. Tayini  299
a. Tayinin Şekli  299
b. Tayine Yetkili Kişi  300
c. Tayin Edilecek Kişi  301
4. Temsil Yetkisinin Kapsamı  302
a. Yetki Kapsamına Dâhil İşlemler  302
b. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Doğal ve Kanuni Sınırlamaları  303
c. Temsil Yetkisinin Tacirin İradesi ile Sınırlandırılması  304
aa. Ticari Temsilcinin Yetkisinin Şube İşleriyle Sınırlandırılması  304
bb. Ticari temsilcinin Yetkisinin Birlikte Temsil Yoluyla Sınırlandırılması  305
5. Ticari Temsilcinin Rekabet Yasağına Tabi Olması  306
6. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  306
a. Azil ve İstifa  306
b. Ölüm ve Fiil Ehliyetinin Kaybı  307
c. İflas  308
ç. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi  308
B. Ticari Vekil  309
1. Tanım  309
2. Tayini  309
3. Yetkileri ve Sınırlandırılması  310
4. Rekabet Yasağı  312
5. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  312
C. Diğer Tacir Yardımcıları  312
1. Kavram  312
2. Yetkileri  313
3. Rekabet Yasağı ve Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  314
Ç. Pazarlamacı  314
1. Tanımı  314
2. Pazarlamacılık İlişkisinin Kurulması  314
3. Pazarlamacının Yükümlülükleri  315
4. Pazarlamacının Yetkileri  315
5. Pazarlamacılık İlişkisinin Sona Ermesi  317
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  317
A. Simsar  317
1. Mevzuattaki Yeri  317
2. Simsarın Tanımı ve Unsurları  318
3. Ücrete Hak Kazanma, Ücretin Miktarının Belirlenmesi ve Masrafların Ödenmesi  319
4. Simsarın Haklarını Kaybetmesi  321
5. Simsarlık İlişkisinin Sona Ermesi ve Zamanaşımı  321
B. Acente  322
1. Tanımı  322
2. Unsurları  323
a. Tacirden Bağımsız Olması  323
b. Bir Ticari İşletme İle İlgili Olması  323
c. Belirli Bir Yer veya Bölge İçinde Faaliyetin İcra Edilmesi  323
ç. Faaliyetin Süreklilik Arz Etmesi ve Meslek Edinilmesi  324
d. Faaliyetin Bir Sözleşmeye Dayanması  324
e. Aracılık Etme veya Sözleşme Yapma Yetkisi  324
3. Acentenin Hakları  325
a. Tekel Hakkı – (İnhisar Hakkı)  325
b. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı  325
c. Ücret ve Tahsil Komisyonu Hakkı  325
ç. Hapis Hakkı  328
4. Acentenin Temsil Yetkisinin Kapsamı  329
a. Beyanda Bulunma, Beyanları Kabul, Davacı ve Davalı Olabilme  329
b. Mal Bedellerini Kabul, Malları Teslim, Alacağın Yenilenmesi ve Alacağın Miktarının İndirilmesi  330
c. Sözleşme Yapma  330
ç. Acentenin Yetkisiz Temsilciliği  330
5. Acentenin Borç ve Yükümlülükleri  331
a. Rekabet Yasağı  331
b. Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma  331
c. Haber Verme Yükümlülüğü  332
ç. Müvekkilinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme  333
d. Önlemler Alma  333
e. Müvekkiline Ait Parayı Ödeme veya Teslim Etme  334
6. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  334
a. Sona Erme Sebepleri  334
aa. Fesih  334
bb. Sürenin Dolması  334
cc. Ölüm, İflas ve Kısıtlanma  334
b. Sona Ermenin Sonuçları  335
aa. Genel Sonuçları  335
bb. Denkleştirme İstemi ve Rekabet Yasağı Anlaşması  335
aaa. Denkleştirme İstemi  335
bbb. Rekabet Yasağı Anlaşması  337
7. Acentelik İlişkisine Tabi Bazı İş ve İşlemler  338
C. Alım Satım İşlerinde Komisyoncu  338
1. Hukukumuzdaki Düzenlenişi  338
2. Tanımı ve Unsurları  339
3. Komisyoncunun Hakları  339
a. Masrafları, Avansları ve Faizleri İsteme Hakkı  339
b. Ücret İsteme Hakkı  340
c. Hapis ve Malı Açık Artırma İle Sattırma Hakları  340
ç. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapma Hakkı  341
4. Komisyoncunun Borçları  342
a. Bildirme ve Sigortalama Borcu  342
b. Özen Borcu  342
c. Bedel İle İlgili Müvekkilinin Talimatına Uyma Borcu  343
ç. Veresiye Satmama ve Teslim Almadan Ödememe Borcu  343
d. Garanti Borcu  344
5. Komisyonculuk Sözleşmesinin Sona Ermesi  344
6. Zamanaşımı  344
Ç. Taşıma İşleri Komisyoncusu  345
1. Kavram  345
2. Komisyoncunun “Eşyanın Taşıtılması” Borcu  345
3. Gönderenin Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü  346
4. Komisyoncunun Ücret Alacağının Muacceliyeti  346
5. Hapis Hakkı  346
6. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması  347
7. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu  347
8. Zamanaşımı  347
Ticari İşletme Hukuku Örnek Test Soruları  349
Cevap Anahtarı  375
Yararlanılan Kaynaklar  377
Kavramlar Dizini  383
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020