Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Ticaret Hukuku – II
(Kıymetli Evrak Hukuku)
Ekim 2019 / 1. Baskı / 168 Syf.
Fiyatı: 16.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Ticaret Hukuku II" ismiyle yayınlanan bu kitabında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat göz önüne alınarak, Kıymetli Evrak Hukukuna ilişkin konularına, akıcı ve yalın bir dille yer verilmekte, kitabın sonunda yer verilen sorular sayesinde konular pekiştirilmektedir.

Konu Başlıkları
Kıymetli Evrak Hukuku Genel Esasları
Kambiyo Senetleri (Ticari Senetler)
Poliçe
Bono
Çek
Barkod: 9789750257438
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 168
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU GENEL ESASLARI
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI  17
A. Kıymetli Evrakın Senet Unsuru  17
B. Kıymetli Evrakın Hak Unsuru  18
II. KIYMETLİ EVRAKTA HAK İLE SENET ARASINDAKİ BAĞ  18
III. KIYMETLİ EVRAKIN ÖZELLİKLERİ  19
IV. KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI  20
A. İçerdiği Hakkın Türü Açısından  20
1. Alacak Senetleri  20
2. Ortaklık Senetleri  21
3. Makbuz Senedi ve Varant  21
B. Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmaması Açısından  21
1. Açıklayıcı Senetler  21
2. Kurucu Senetler  22
C. Sebebe Bağlı Olup Olmaması Açısından  22
1. Sebebe Bağlı Olmayan Senetler  22
2. Sebebe Bağlı Senetler  22
D. Devir Şekli Açısından  23
1. Nama Yazılı Senetler  23
2. Emre Yazılı Senetler  24
3. Hamiline Yazılı Senetler  25
E. Kamu Güvenine Sahip Olup Olmaması Açısından  25
1. Kamu Güvenine Sahip Senetler  26
2. Kamu Güvenine Sahip Olmayan Senetler  26
F. Yatırım Amacı Taşıyıp Taşımamasına Göre  27
V. KIYMETLİ EVRAKTA DEF’İ  27
A. Nama Yazılı Senetlerde Def’i  28
B. Emre Yazılı Senetlerde Def’i  28
1. Mutlak Def’iler  28
a. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  28
b. Senedin Geçersizliğine İlişkin Def’iler  29
2. Nispi Def’iler  29
a. Kişisel Nispi Def’iler  29
b. Kişisel Olmayan Nispi Def’iler  30
C. Hamiline Yazılı Senetlerde Def’i  30
VI. KIYMETLİ EVRAKTA SENET TÜRÜNÜN DEĞİŞMESİ  31
VII. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ  32
A. Kıymetli Evrakın İptaline İlişkin Özel Hükümler  34
1. Nama Yazılı Senetlerin İptali  34
2. Emre Yazılı Senetlerin İptali  34
3. Hamiline Yazılı Senetlerin İptali  35
B. Kıymetli Evrakın İptalinin Sonuçları  37
İkinci Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ (TİCARİ SENETLER)
I. GENEL OLARAK  39
II. KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ  39
III. KAMBİYO SENETLERİ VE TEMEL BORÇ İLİŞKİSİ  41
IV. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET  42
V. KAMBİYO SENETLERİNDE İMZA  43
VI. KAMBİYO SENETLERİNDE TEMSİL  43
Üçüncü Bölüm
POLİÇE
I. GENEL OLARAK  45
II. POLİÇENİN UNSURLARI  45
A. Zorunlu Unsurlar  46
1. Poliçe Kelimesi  46
2. Belirli Bir Bedele İlişkin Kayıtsız Şartsız Havale  47
3. Muhatabın–Ödeyecek Kişinin Adı  48
4. Lehtar  48
5. Düzenlenme Tarihi  49
6. Düzenleyenin İmzası  49
B. Alternatif Zorunlu Unsurlar  50
1. Vade  50
a. Görüldüğünde  50
b. Görüldükten Belli Bir Süre Sonra  51
c. Düzenleme Gününden Belirli Bir Süre Sonra  51
d. Belirli Bir Günde  51
2. Ödeme Yeri  52
3. Düzenleme Yeri  53
C. İhtiyari Unsurlar  54
1. TTK Tarafından Düzenlenen Kayıtlar  54
2. TTK Tarafından Düzenlenmeyen Kayıtlar  56
D. Şekil Şartlarına Aykırılığın Sonuçları  57
III. BEYAZ (AÇIK) POLİÇE  58
IV. İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI İLKESİ  59
V. POLİÇEDE KABUL  60
A. Kabule Arz  61
B. Kabule Arzın İhtiyarı Olması Kuralı ve İstisnaları  61
1. Kabule Arzın Yasaklanması  61
2. Kabule Arzın Zorunlu Tutulması  62
C. Kabulün Şekli  62
D. Kabul İçin İbraz Süresi ve Yeri  63
E. İkinci Kez Kabule Arz (Düşünme Süresi)  64
F. Düzenleyenin Kabulden Sorumlu Olmayacağı Kaydı  64
G. Kabule Arzın Sonuçları  65
VI. POLİÇENİN DEVRİ: CİRO  66
A. Cironun Tarafları  67
B. Cironun Zamanı  67
C. Cironun Şekli  68
D. Cironun Türleri  69
1. Temlik Cirosu  69
2. Tahsil Cirosu  72
3. Rehin Cirosu  73
VII. POLİÇEDE AVAL  73
A. Avalin Şekli  73
B. Avalin Tarafları  74
C. Avalin Hükümleri  75
D. Avalin Sona Ermesi  75
VIII. POLİÇENİN ÖDENMESİ  76
A. Poliçenin Ödeme İçin İbrazı  76
B. Ödeme  78
IX. POLİÇENİN KABUL EDİLMEMESİ VEYA ÖDENMEMESİ HALİNDE BAŞVURMA HAKKI  80
A. Poliçenin Borçluları  80
B. Başvuru Hakkının Kullanılması için Aranan Şartlar  82
1. Maddi Şartlar  82
2. Şekli Şartlar  83
a. Kabul Etmeme Protestosu  83
b. Ödememe Protestosu  84
3. Protesto Şartının İstisnaları  85
4. Protestonun İçeriği ve Usulü  87
C. Başvuru Hakkının Kapsamı  88
D. Başvuru Hakkının Kullanılması  89
E. Retret  90
F. İhbar  90
G. Araya Girme  91
H. Başvuru Hakkının Düşmesi  93
İ. Zamanaşımı  93
X. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  94
XI. POLİÇEDE KARŞILIĞIN DEVRİ  95
Dördüncü Bölüm
BONO
I. GENEL OLARAK  97
II. BONONUN UNSURLARI  98
A. TTK m. 776/1 Uyarınca Unsurlar  98
B. Zorunlu Unsurlar  99
1. Bono ve Emre Yazılı Senet İbaresi  99
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedel Ödeme Vaadi  99
3. Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adı  100
4. Düzenleme Tarihi  100
5. Düzenleyenin İmzası  100
C. Alternatif Zorunlu Unsurlar  101
1. Düzenleme Yeri  101
2. Ödeme Yeri  101
D. İhtiyari Unsurlar  102
1. TTK’da Sayılan İhtiyari Unsurlar  102
2. TTK’da Sayılmayan İhtiyari Kayıtlar  103
E. Şekil Şartına Aykırılığın Sonuçları  104
III. BONOYA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ  104
IV. BONODA ZAMANAŞIMI  105
Beşinci Bölüm
ÇEK
I. GENEL OLARAK  107
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  108
III. ÇEKİN BONO VE POLİÇEDEN FARKLARI  109
A. Çekin Poliçeden Farkları  109
B. Çekin Bonodan Farkları  110
IV. ÇEKİN UNSURLARI  111
A. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Çekin Zorunlu Unsurları (TTK m. 780)  111
1. Çek Kelimesi  111
2. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Konusunda Havale  111
3. Muhatabın Unvanı  112
4. Ödeme Yeri  113
5. Düzenleme Tarihi ve Yeri  113
6. Düzenleyenin İmzası  115
7. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  116
8. Karekod  116
B. 5941 Sayılı Çek Kanunu Uyarınca Çekin Unsurları (ÇekK m. 2/6,7)  117
C. Şekil Şartlarına Aykırılığın Sonuçları ve Çeke Konulabilecek Diğer Kayıtlar  118
1. Mutlak Zorunlu Kayıtlar  118
2. Alternatif Zorunlu Kayıtlar  118
3. İhtiyari Kayıtlar  119
a. TTK’da Yer Alan İhtiyari Kayıtlar  119
b. TTK’da Yer Almayan İhtiyari Kayıtlar  120
4. Çekte Bulunması Yasak Olan Kayıtlar  120
a. Senedin Çek Olma Niteliğini Etkilemeyen Kayıtlar  120
b. Senedin Çek Olma Niteliğine Etki Eden Kayıtlar  120
V. ÇEKİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  121
A. Çek Karnelerinin Bankalar Tarafından Bastırılması  121
B. Çek Düzenleyebilmenin Koşulları  122
1. Karşılık  122
2. Çek Anlaşması  122
C. Bankanın Bildirim Yükümlülüğü  124
VI. ÇEKTE LEHTAR  125
VII. ÇEKTE VADE  126
VIII. ÇEKTE İBRAZ SÜRELERİ  126
IX. ÇEKİN DEVRİ  128
X. ÇEKTE KABUL YASAĞI  130
XI. ÇEKİN TAHSİL EDİLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÜVENİ ARTTIRICI İŞLEMLER  130
A. Teyitli (Bloke) Çek  130
B. Çekin Vizesi  131
C. Garantili Çek (Çek Kartı)  131
D. Banka Çeki  132
XII. ÇEKTE ÖDEME  132
A. Ödeme İçin İbraz  132
B. Çekin Ödenmesi  135
1. Ödeme Çeşitleri  136
a. Nakden Ödeme  136
b. Çizgili Çek Aracılığıyla Ödeme  136
c. Mahsup Çeki  137
2. Ödeme  138
3. Ödemenin Önlenmesi  139
a. Cayma Beyanı  139
b. Mahkeme Kararı ile Ödemenin Yasaklanması  140
4. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesi ve Sorumluluk  140
XIII. ÇEKİN ÖDENMEMESİ (KARŞILIKSIZ ÇEK)  141
A. Ödenmeme Hali ve Tespit Edilmesi  141
B. Başvuru Hakkı ve Kapsamı  141
C. Zamanaşımı  142
D. Muhatap Bankanın Sorumluluğu  143
E. Karşılıksız Çek Dolayısıyla Cezai Sorumluluk  145
XIV. ÇEKE UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ  147
XV. ÇEKE BENZEYEN BAZI SENETLER  148
A. Posta Çeki  149
B. Seyahat Çeki  149
C. Çek Kartı  149
ÖRNEK SORULAR  151
Önerilen Kaynaklar  165
Kavramlar Dizini  167
 


Ayberk Şeker
Nisan 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Tamer Bozkurt
Mart 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
Abdullah Revaha Gencer
Mart 2020
80.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU GENEL ESASLARI
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI  17
A. Kıymetli Evrakın Senet Unsuru  17
B. Kıymetli Evrakın Hak Unsuru  18
II. KIYMETLİ EVRAKTA HAK İLE SENET ARASINDAKİ BAĞ  18
III. KIYMETLİ EVRAKIN ÖZELLİKLERİ  19
IV. KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI  20
A. İçerdiği Hakkın Türü Açısından  20
1. Alacak Senetleri  20
2. Ortaklık Senetleri  21
3. Makbuz Senedi ve Varant  21
B. Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmaması Açısından  21
1. Açıklayıcı Senetler  21
2. Kurucu Senetler  22
C. Sebebe Bağlı Olup Olmaması Açısından  22
1. Sebebe Bağlı Olmayan Senetler  22
2. Sebebe Bağlı Senetler  22
D. Devir Şekli Açısından  23
1. Nama Yazılı Senetler  23
2. Emre Yazılı Senetler  24
3. Hamiline Yazılı Senetler  25
E. Kamu Güvenine Sahip Olup Olmaması Açısından  25
1. Kamu Güvenine Sahip Senetler  26
2. Kamu Güvenine Sahip Olmayan Senetler  26
F. Yatırım Amacı Taşıyıp Taşımamasına Göre  27
V. KIYMETLİ EVRAKTA DEF’İ  27
A. Nama Yazılı Senetlerde Def’i  28
B. Emre Yazılı Senetlerde Def’i  28
1. Mutlak Def’iler  28
a. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  28
b. Senedin Geçersizliğine İlişkin Def’iler  29
2. Nispi Def’iler  29
a. Kişisel Nispi Def’iler  29
b. Kişisel Olmayan Nispi Def’iler  30
C. Hamiline Yazılı Senetlerde Def’i  30
VI. KIYMETLİ EVRAKTA SENET TÜRÜNÜN DEĞİŞMESİ  31
VII. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ  32
A. Kıymetli Evrakın İptaline İlişkin Özel Hükümler  34
1. Nama Yazılı Senetlerin İptali  34
2. Emre Yazılı Senetlerin İptali  34
3. Hamiline Yazılı Senetlerin İptali  35
B. Kıymetli Evrakın İptalinin Sonuçları  37
İkinci Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ (TİCARİ SENETLER)
I. GENEL OLARAK  39
II. KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ  39
III. KAMBİYO SENETLERİ VE TEMEL BORÇ İLİŞKİSİ  41
IV. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET  42
V. KAMBİYO SENETLERİNDE İMZA  43
VI. KAMBİYO SENETLERİNDE TEMSİL  43
Üçüncü Bölüm
POLİÇE
I. GENEL OLARAK  45
II. POLİÇENİN UNSURLARI  45
A. Zorunlu Unsurlar  46
1. Poliçe Kelimesi  46
2. Belirli Bir Bedele İlişkin Kayıtsız Şartsız Havale  47
3. Muhatabın–Ödeyecek Kişinin Adı  48
4. Lehtar  48
5. Düzenlenme Tarihi  49
6. Düzenleyenin İmzası  49
B. Alternatif Zorunlu Unsurlar  50
1. Vade  50
a. Görüldüğünde  50
b. Görüldükten Belli Bir Süre Sonra  51
c. Düzenleme Gününden Belirli Bir Süre Sonra  51
d. Belirli Bir Günde  51
2. Ödeme Yeri  52
3. Düzenleme Yeri  53
C. İhtiyari Unsurlar  54
1. TTK Tarafından Düzenlenen Kayıtlar  54
2. TTK Tarafından Düzenlenmeyen Kayıtlar  56
D. Şekil Şartlarına Aykırılığın Sonuçları  57
III. BEYAZ (AÇIK) POLİÇE  58
IV. İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI İLKESİ  59
V. POLİÇEDE KABUL  60
A. Kabule Arz  61
B. Kabule Arzın İhtiyarı Olması Kuralı ve İstisnaları  61
1. Kabule Arzın Yasaklanması  61
2. Kabule Arzın Zorunlu Tutulması  62
C. Kabulün Şekli  62
D. Kabul İçin İbraz Süresi ve Yeri  63
E. İkinci Kez Kabule Arz (Düşünme Süresi)  64
F. Düzenleyenin Kabulden Sorumlu Olmayacağı Kaydı  64
G. Kabule Arzın Sonuçları  65
VI. POLİÇENİN DEVRİ: CİRO  66
A. Cironun Tarafları  67
B. Cironun Zamanı  67
C. Cironun Şekli  68
D. Cironun Türleri  69
1. Temlik Cirosu  69
2. Tahsil Cirosu  72
3. Rehin Cirosu  73
VII. POLİÇEDE AVAL  73
A. Avalin Şekli  73
B. Avalin Tarafları  74
C. Avalin Hükümleri  75
D. Avalin Sona Ermesi  75
VIII. POLİÇENİN ÖDENMESİ  76
A. Poliçenin Ödeme İçin İbrazı  76
B. Ödeme  78
IX. POLİÇENİN KABUL EDİLMEMESİ VEYA ÖDENMEMESİ HALİNDE BAŞVURMA HAKKI  80
A. Poliçenin Borçluları  80
B. Başvuru Hakkının Kullanılması için Aranan Şartlar  82
1. Maddi Şartlar  82
2. Şekli Şartlar  83
a. Kabul Etmeme Protestosu  83
b. Ödememe Protestosu  84
3. Protesto Şartının İstisnaları  85
4. Protestonun İçeriği ve Usulü  87
C. Başvuru Hakkının Kapsamı  88
D. Başvuru Hakkının Kullanılması  89
E. Retret  90
F. İhbar  90
G. Araya Girme  91
H. Başvuru Hakkının Düşmesi  93
İ. Zamanaşımı  93
X. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  94
XI. POLİÇEDE KARŞILIĞIN DEVRİ  95
Dördüncü Bölüm
BONO
I. GENEL OLARAK  97
II. BONONUN UNSURLARI  98
A. TTK m. 776/1 Uyarınca Unsurlar  98
B. Zorunlu Unsurlar  99
1. Bono ve Emre Yazılı Senet İbaresi  99
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedel Ödeme Vaadi  99
3. Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adı  100
4. Düzenleme Tarihi  100
5. Düzenleyenin İmzası  100
C. Alternatif Zorunlu Unsurlar  101
1. Düzenleme Yeri  101
2. Ödeme Yeri  101
D. İhtiyari Unsurlar  102
1. TTK’da Sayılan İhtiyari Unsurlar  102
2. TTK’da Sayılmayan İhtiyari Kayıtlar  103
E. Şekil Şartına Aykırılığın Sonuçları  104
III. BONOYA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ  104
IV. BONODA ZAMANAŞIMI  105
Beşinci Bölüm
ÇEK
I. GENEL OLARAK  107
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  108
III. ÇEKİN BONO VE POLİÇEDEN FARKLARI  109
A. Çekin Poliçeden Farkları  109
B. Çekin Bonodan Farkları  110
IV. ÇEKİN UNSURLARI  111
A. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Çekin Zorunlu Unsurları (TTK m. 780)  111
1. Çek Kelimesi  111
2. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Konusunda Havale  111
3. Muhatabın Unvanı  112
4. Ödeme Yeri  113
5. Düzenleme Tarihi ve Yeri  113
6. Düzenleyenin İmzası  115
7. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  116
8. Karekod  116
B. 5941 Sayılı Çek Kanunu Uyarınca Çekin Unsurları (ÇekK m. 2/6,7)  117
C. Şekil Şartlarına Aykırılığın Sonuçları ve Çeke Konulabilecek Diğer Kayıtlar  118
1. Mutlak Zorunlu Kayıtlar  118
2. Alternatif Zorunlu Kayıtlar  118
3. İhtiyari Kayıtlar  119
a. TTK’da Yer Alan İhtiyari Kayıtlar  119
b. TTK’da Yer Almayan İhtiyari Kayıtlar  120
4. Çekte Bulunması Yasak Olan Kayıtlar  120
a. Senedin Çek Olma Niteliğini Etkilemeyen Kayıtlar  120
b. Senedin Çek Olma Niteliğine Etki Eden Kayıtlar  120
V. ÇEKİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  121
A. Çek Karnelerinin Bankalar Tarafından Bastırılması  121
B. Çek Düzenleyebilmenin Koşulları  122
1. Karşılık  122
2. Çek Anlaşması  122
C. Bankanın Bildirim Yükümlülüğü  124
VI. ÇEKTE LEHTAR  125
VII. ÇEKTE VADE  126
VIII. ÇEKTE İBRAZ SÜRELERİ  126
IX. ÇEKİN DEVRİ  128
X. ÇEKTE KABUL YASAĞI  130
XI. ÇEKİN TAHSİL EDİLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÜVENİ ARTTIRICI İŞLEMLER  130
A. Teyitli (Bloke) Çek  130
B. Çekin Vizesi  131
C. Garantili Çek (Çek Kartı)  131
D. Banka Çeki  132
XII. ÇEKTE ÖDEME  132
A. Ödeme İçin İbraz  132
B. Çekin Ödenmesi  135
1. Ödeme Çeşitleri  136
a. Nakden Ödeme  136
b. Çizgili Çek Aracılığıyla Ödeme  136
c. Mahsup Çeki  137
2. Ödeme  138
3. Ödemenin Önlenmesi  139
a. Cayma Beyanı  139
b. Mahkeme Kararı ile Ödemenin Yasaklanması  140
4. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesi ve Sorumluluk  140
XIII. ÇEKİN ÖDENMEMESİ (KARŞILIKSIZ ÇEK)  141
A. Ödenmeme Hali ve Tespit Edilmesi  141
B. Başvuru Hakkı ve Kapsamı  141
C. Zamanaşımı  142
D. Muhatap Bankanın Sorumluluğu  143
E. Karşılıksız Çek Dolayısıyla Cezai Sorumluluk  145
XIV. ÇEKE UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ  147
XV. ÇEKE BENZEYEN BAZI SENETLER  148
A. Posta Çeki  149
B. Seyahat Çeki  149
C. Çek Kartı  149
ÖRNEK SORULAR  151
Önerilen Kaynaklar  165
Kavramlar Dizini  167
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020