Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye'de Olağanüstü Hal Rejimi Pratiği ve Anayasa Şikayetine Etkisi
Mart 2017 / 1. Baskı / 295 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Askeri Darbenin zihni kalıplarıyla hazırlanan 1982 Anayasası, yürürlüğe girişinden bugüne kadar geçirdiği tüm değişikliklere rağmen, olağanüstü rejime ilişkin hükümleri ile daha da derinleşen otoriter ruhundan kurtulamadı. Geçirdiği değişiklikler kapsamında Anayasa'nın, olağanüstü rejimi hukuk dışına çıkaran, yargı muafiyeti getiren düzenlemelerine hiçbir şekilde dokunulmadı.

Anayasa ve diğer ilgili mevzuat, olağanüstü halde yargısal denetim yollarını kapatan hükümleriyle, doğrudan iç hukuk yollarını tüketmeyi engellediği için geçmişte, Türkiye'nin Olağanüstü Hal Bölgesi'nden yoğun bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların çoğu, iç hukuk yollarını tüketme koşulunu yerine getirmeden yapıldı. Bu şartlarda önüne gelen başvurular bakımından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi organları, iç hukuk yollarını tüketme koşulunun aşılmasını sağlayan kabuledilebilirlik kararlarını verdi. Bu kararlar yoluyla, olağanüstü rejime ilişkin kriterleri içeren sözleşme sistemi, Türkiye'de, olağanüstü rejim açısından doğrudan uygulanma özelliği kazandı.

Son zamanlarda, tüm ülkede uzatılan olağanüstü rejim ve uygulaması, Anayasal düzen açısından demokratik yönelimi ortadan kaldıran bir etki yarattı ve bir kez daha Anayasa'nın otoriter yüzünü belirgin kıldı. Anayasa şikayeti yoluyla, hak ve özgürlükleri koruma işlevini daha etkili biçimiyle üstlenen Anayasa Mahkemesi, bu işlevi gerçekleştirmenin çok uzağında kaldı. Olağanüstü rejim uygulamalarından kaynaklı hak ihlallerinde, ulusalüstü korumadan yararlanmak için anayasa şikayetinin bir iç hukuk yolu olma özelliğini sürdürüp sürdüremeyeceği, Türkiye'nin başlıca güncel hukuksal tartışma konularından biri oldu.

Konu Başlıkları
Türkiye'de Olağanüstü Rejimin Normatif Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sisteminde Olağanüstü Rejim Standartları
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay İçtihatlarında Olağanüstü Rejim
Türkiye'de İç Hukuk Yollarının Etkisizliği
Türkiye'de Sözleşme Temelinde Anayasal – Yasal Dönüşüm Çabaları
Türkiye'de Sözleşme ile Çevrelenen Anayasa Şikayeti Yolu
Barkod: 9789750242328
Yayın Tarihi: Mart 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 295
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
TÜRKİYE’DE OLAĞANÜSTÜ REJİMİN NORMATİF ÇERÇEVESİ VE
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SİSTEMİ
I. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMATİF DÜZEYDE OLAĞANÜSTÜ REJİM  21
A. 1982 Anayasası Öncesi Dönemde Olağanüstü Rejime İlişkin Düzenlemeler  22
1. 1924 Anayasası Dönemi  22
2. 1961 Anayasası Dönemi  24
a. Genel Olarak  24
b. 1961 Anayasası ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu  26
B. 1982 Anayasası’nda Olağanüstü Rejime İlişkin Düzenlemeler  28
1. 1982 Anayasası 15. Madde Hükmü  28
2. 1982 Anayasası’nın Belirlediği Olağanüstü Rejim Formları  30
3. 1982 Anayasası’nda Olağanüstü Rejime İlişkin Diğer Hükümler  33
C. Olağanüstü Hal Kanunu  34
1. Olağanüstü Halin İlanına Yol Açan Nedenler ve İlan Şekli  34
2. Olağanüstü Hal Kanunu’na Göre Yetkili Organlar, Yetki ve Görevleri  35
a. Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu  35
b. Bölge Olağanüstü Hal Kurulu  35
c. İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları  36
d. Yardım İstemi  36
3. Olağanüstü Hal Kanunu’nda Yükümlülükler ve Alınacak Önlemlerle İlgili Hükümler  37
a. Doğal Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak Önlemler  37
b. Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Önlemler  38
c. Şiddet Hareketlerinde Alınacak Önlemler  38
4. Olağanüstü Hal Kanunu’nda Suç ve Cezalara İlişkin Hükümler  39
a. Olağanüstü Hal Kanunu ile İhdas Edilen Suç ve Cezalar  39
b. Olağanüstü Halde Yargı Görevi ve Usul  40
D. Olağanüstü Hal Kanunu’nun Anayasa’ya Uygunluğu  41
1. Normların Karşılaştırılması  41
a. Anayasa’nın Hak ve Özgürlüklere İlişkin Hükümleriyle Karşılaştırılması  41
b. Olağanüstü Hal Kanunu ve Olağanüstü Halin İlanına İlişkin Anayasa Hükümleri  42
c. 1982 Anayasası 15. Madde Hükmü Bakımından Olağanüstü Hal Kanunu  42
2. Olağanüstü Halin Yargısal Denetimi  44
E. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri  46
1. 1982 Anayasa’sında KHK Düzenlemesi (Madde 91)  46
2. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri  48
a. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Unsurları  48
aa. Şekil Unsuru Bakımından  48
bb. Konu Unsuru Bakımından  49
cc. Yetki Unsuru Bakımından  51
dd. Yer ve Süre Unsuru Bakımından  52
b. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa’ya, Hukuka Aykırılığı  53
c. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi  59
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SİSTEMİ  64
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Diğer Bazı Belgelerle Ana Hatlarıyla İlişkisi Karşılaştırılması  66
1. Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirisi  66
2. B.M. Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi  67
3. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi  68
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Kapsamı  68
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Hak ve Özgürlüklere İlişkin Hükümleri  68
2. Hak ve Özgürlükler Alanını Genişleten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek Protokoller  71
C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sisteminde Bireysel Başvuru Hakkı  73
1. Bireysel Başvuruda Sözleşme Organları ve İşlevleri  73
a. 11. Protokol Öncesi Avrupa İnsan Hakları Komisyonu  73
b. Bakanlar Komitesi  76
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  77
2. Bireysel Başvuru Hakkının Kullanılması Koşulları  79
3. Taraf Devletlerin Başvurusu  80
III. TÜRKİYE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ  82
A. Türkiye’nin Sözleşme’yi Onaylaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Zorunlu Yargı Yetkisinin Tanınması  82
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türk Hukukundaki Yeri  88
C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Doğrudan Uygulanabilirlik Özelliği  91
IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN OLAĞANÜSTÜ REJİME İLİŞKİN HÜKMÜ VE HÜKMÜN İÇERDİĞİ UNSURLAR  92
A. AİHS’nin 15. Maddesinin Esasa İlişkin Düzenlemesi  92
1. Savaş Hali–Kamusal Tehlike Şartı  93
2. Ölçülülük İlkesi  93
3. Uluslararası Hukuktan Doğan Yükümlülüklere Ters Düşmeme  94
4. Dokunulmaz Haklar  95
B. AİHS’nin 15. Maddesindeki Usule İlişkin Düzenleme  96
İkinci Bölüm
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN STANDARTLARIN TÜRKİYE’DE OLAĞANÜSTÜ HAL
REJİMİNE YANSIMASI
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN STANDARTLAR  97
A. Olağanüstü Hal Rejiminin Uygulanmasına Yönelik Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Başlıca Kararları  97
1. Lawless v. İrlanda  97
2. İrlanda v.United Kingdom (Birleşik Krallık)  99
3. Brogan ve Diğerleri v. Birleşik Krallık  102
4. Brannigan ve McBride v. Birleşik Krallık (U.K)  103
5. Yunanistan Davası  105
6. De Becker v. Belçika  108
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Olağanüstü Rejime İlişkin Belirlenen Kriterler  109
1. Esasa İlişkin Kriterler  112
a. Ulusun Yaşamını Tehdit Eden Genel Bir (Kamusal) Tehlike Koşulu  112
b. Olağanüstü Rejim Uygulamasında Alınan Önlemlerin Durumun Gerekleriyle Ölçülü Olması Koşulu  114
2. Usule İlişkin Kriterler (Olağanüstü Halde Bildirim Yükümlülüğü)  116
3. Başvurudaki Usuller (Olağanüstü Halde İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi)  118
C. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Olağanüstü Hallerde de Korunması Gereken Haklara Yaklaşımı  124
1. Yaşam Hakkı  125
2. İşkence Yasağı  126
3. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  128
II. AİHS OLAĞANÜSTÜ REJİM STANDARTLARININ TÜRKİYE’DE İÇ HUKUK DÜZENLEMELERİNE VE YARGI KARARLARINA ETKİSİ  130
A. AİHS Karşısında 1982 Anayasasının Sınırlama Rejimi  130
B. AİHS’nin Olağanüstü Hal Rejimi İçin Belirlediği İlkelere Uygunluk Bakımından Denetim (Sözleşme’ye Uygunluğun Denetimi)  134
C. AİHS’nin 15. Maddesi kapsamındaki Bildirim Yükümlülüğü Gereğince Türkiye’nin AİHS’nin 15. Maddesi’ni Uygulamaya Koyduğuna Dair Yaptığı Geçmiş Bildirimler  136
III. ANAYASA MAHKEMESİ VE DANIŞTAY İÇTİHATLARINDA OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ VE BU BAĞLAMDA AİHS’NİN ETKİSİ  137
A. Anayasa Mahkemesi’nin ve Danıştay’ın Olağanüstü Hal Rejimi Karşısındaki Tutumları  137
1. Hakların Sınırlandırılması Karşısında Anayasa Yargısı  137
2. Anayasa Mahkemesi’nin Olağanüstü Rejim Bağlantılı Kararları  139
a. 1961 Anayasası Dönemi  139
b. 1982 Anayasa Dönemi  142
c. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Anayasa’nın Olağanüstü Yönetim Usullerini Düzenleyen Hükümlerinin (m. 119–122) Anlamı  144
3. Danıştay Kararlarında Olağanüstü Hal Rejimi  146
B. 2001–2004 Anayasa Değişiklikleri Öncesinde Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın AİHS İlkelerini Doğrudan Temel Aldıkları Bazı Kararları  150
IV. TÜRKİYE’DE OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMASINA AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ STANDARTLARININ UYGULANMASI  153
A. Türkiye’de Olağanüstü Rejim Pratiği  153
1. Olağanüstü Hal Uygulamasında Yargı Alanındaki Genel Durum ve Savunma Hakkının İhlali  154
2. Basın Özgürlüğü ve Sansür  155
3. Sürgün  159
4. İşkence  161
5. Demokratik Kurumlara Yönelik Uygulamalar  166
6. Yargısız İnfazlar ve Güvenlik Güçlerinin Gösterilere Müdahalesi (Ateş Açması)  167
7. Faili Meçhul Cinayetler  169
8. Köy Boşaltmalar – Koruculuk Sistemi  170
9. Olağanüstü Hal Bölgesindeki Uygulamalarla İlgili Yetkililerin Açıklamalarından Örnekler  174
B. Türkiye’de Olağanüstü Halde İç Hukuk Yollarının Etkisizliği  175
1. Türkiye’de İç Hukuk Yollarını Etkisiz Kılan Nedenler  175
2. AİHM’nin Türkiye’ye İlişkin İç Hukuk Yollarının Etkisiz Bulduğu Karar Örnekleri  179
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE AİHS TEMELİNDE ANAYASAL–YASAL DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE AİHS İLE ÇEVRELENEN ANAYASA ŞİKAYETİ YOLU
I. TÜRKİYE’DE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİ TEMEL ALAN HUKUKSAL DEĞİŞİM SÜRECİ  185
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İle İç Hukukun Uygulanmasından Doğan Çelişkiler  185
B. Sözleşmenin İç Hukukta Değeri Anayasa’nın 90. Maddesi Değişikliği  188
C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Birliği İlişkisi  194
D. Türkiye’de Avrupa Birliği Sürecinde Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Değişikliklerde AİHS’nin Belirleyici Rolü  200
II. TÜRKİYE’DE ANAYASA YARGISI  207
A. Genel Olarak Anayasa Yargısının İşlevi  207
B. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin Hak ve Özgürlüklere İlişkin İlkeleri Yorumu  213
1. Anayasa Mahkemesi’nin Kararlarında Kullandığı İlkeler  213
a. Hukukun Genel İlkeleri–Hukuk Devleti İlkesi  213
b. Eşitlik İlkesi  222
c. Demokratik Toplum Düzeni İlkesi  225
d. Ölçülülük İlkesi  229
2. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin Hak ve Özgürlükleri Koruyucu İşlevini Yerine Getirememesi  232
III. SİYASİ PARTİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İLE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN YORUM FARKLILIĞI  237
A. Siyasi Partilere İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Geliştirdiği Yorum Yöntemi  237
B. Anayasa Mahkemesi İle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Siyasi Partilere İlişkin Karar Örnekleri  240
1. Türkiye Birleşik Komünist Partisi Kararı  240
2. Sosyalist Parti Kararı  242
3. Özgürlük ve Demokrasi Partisi Kararı  244
C. AİHM İle Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilere Farklı Yaklaşımları  244
D. Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partiler Açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Etkisine Girişi  250
IV. TÜRKİYE’DE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE SINIRLI ANAYASA ŞİKAYETİ YOLU  254
A. Türkiye’de Daraltılmış Anayasa Şikayeti  254
B. Anayasa Mahkemesi’nin Yorum Yönteminin Dönüşememesi  260
C. İç Hukuk Yolu Olarak Anayasa Şikayeti  267
Sonuç  273
Kaynaklar  277
Kavramlar Dizini  293
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
TÜRKİYE’DE OLAĞANÜSTÜ REJİMİN NORMATİF ÇERÇEVESİ VE
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SİSTEMİ
I. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMATİF DÜZEYDE OLAĞANÜSTÜ REJİM  21
A. 1982 Anayasası Öncesi Dönemde Olağanüstü Rejime İlişkin Düzenlemeler  22
1. 1924 Anayasası Dönemi  22
2. 1961 Anayasası Dönemi  24
a. Genel Olarak  24
b. 1961 Anayasası ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu  26
B. 1982 Anayasası’nda Olağanüstü Rejime İlişkin Düzenlemeler  28
1. 1982 Anayasası 15. Madde Hükmü  28
2. 1982 Anayasası’nın Belirlediği Olağanüstü Rejim Formları  30
3. 1982 Anayasası’nda Olağanüstü Rejime İlişkin Diğer Hükümler  33
C. Olağanüstü Hal Kanunu  34
1. Olağanüstü Halin İlanına Yol Açan Nedenler ve İlan Şekli  34
2. Olağanüstü Hal Kanunu’na Göre Yetkili Organlar, Yetki ve Görevleri  35
a. Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu  35
b. Bölge Olağanüstü Hal Kurulu  35
c. İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları  36
d. Yardım İstemi  36
3. Olağanüstü Hal Kanunu’nda Yükümlülükler ve Alınacak Önlemlerle İlgili Hükümler  37
a. Doğal Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak Önlemler  37
b. Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Önlemler  38
c. Şiddet Hareketlerinde Alınacak Önlemler  38
4. Olağanüstü Hal Kanunu’nda Suç ve Cezalara İlişkin Hükümler  39
a. Olağanüstü Hal Kanunu ile İhdas Edilen Suç ve Cezalar  39
b. Olağanüstü Halde Yargı Görevi ve Usul  40
D. Olağanüstü Hal Kanunu’nun Anayasa’ya Uygunluğu  41
1. Normların Karşılaştırılması  41
a. Anayasa’nın Hak ve Özgürlüklere İlişkin Hükümleriyle Karşılaştırılması  41
b. Olağanüstü Hal Kanunu ve Olağanüstü Halin İlanına İlişkin Anayasa Hükümleri  42
c. 1982 Anayasası 15. Madde Hükmü Bakımından Olağanüstü Hal Kanunu  42
2. Olağanüstü Halin Yargısal Denetimi  44
E. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri  46
1. 1982 Anayasa’sında KHK Düzenlemesi (Madde 91)  46
2. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri  48
a. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Unsurları  48
aa. Şekil Unsuru Bakımından  48
bb. Konu Unsuru Bakımından  49
cc. Yetki Unsuru Bakımından  51
dd. Yer ve Süre Unsuru Bakımından  52
b. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa’ya, Hukuka Aykırılığı  53
c. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi  59
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SİSTEMİ  64
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Diğer Bazı Belgelerle Ana Hatlarıyla İlişkisi Karşılaştırılması  66
1. Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirisi  66
2. B.M. Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi  67
3. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi  68
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Kapsamı  68
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Hak ve Özgürlüklere İlişkin Hükümleri  68
2. Hak ve Özgürlükler Alanını Genişleten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek Protokoller  71
C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sisteminde Bireysel Başvuru Hakkı  73
1. Bireysel Başvuruda Sözleşme Organları ve İşlevleri  73
a. 11. Protokol Öncesi Avrupa İnsan Hakları Komisyonu  73
b. Bakanlar Komitesi  76
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  77
2. Bireysel Başvuru Hakkının Kullanılması Koşulları  79
3. Taraf Devletlerin Başvurusu  80
III. TÜRKİYE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ  82
A. Türkiye’nin Sözleşme’yi Onaylaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Zorunlu Yargı Yetkisinin Tanınması  82
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türk Hukukundaki Yeri  88
C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Doğrudan Uygulanabilirlik Özelliği  91
IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN OLAĞANÜSTÜ REJİME İLİŞKİN HÜKMÜ VE HÜKMÜN İÇERDİĞİ UNSURLAR  92
A. AİHS’nin 15. Maddesinin Esasa İlişkin Düzenlemesi  92
1. Savaş Hali–Kamusal Tehlike Şartı  93
2. Ölçülülük İlkesi  93
3. Uluslararası Hukuktan Doğan Yükümlülüklere Ters Düşmeme  94
4. Dokunulmaz Haklar  95
B. AİHS’nin 15. Maddesindeki Usule İlişkin Düzenleme  96
İkinci Bölüm
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN STANDARTLARIN TÜRKİYE’DE OLAĞANÜSTÜ HAL
REJİMİNE YANSIMASI
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN STANDARTLAR  97
A. Olağanüstü Hal Rejiminin Uygulanmasına Yönelik Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Başlıca Kararları  97
1. Lawless v. İrlanda  97
2. İrlanda v.United Kingdom (Birleşik Krallık)  99
3. Brogan ve Diğerleri v. Birleşik Krallık  102
4. Brannigan ve McBride v. Birleşik Krallık (U.K)  103
5. Yunanistan Davası  105
6. De Becker v. Belçika  108
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Olağanüstü Rejime İlişkin Belirlenen Kriterler  109
1. Esasa İlişkin Kriterler  112
a. Ulusun Yaşamını Tehdit Eden Genel Bir (Kamusal) Tehlike Koşulu  112
b. Olağanüstü Rejim Uygulamasında Alınan Önlemlerin Durumun Gerekleriyle Ölçülü Olması Koşulu  114
2. Usule İlişkin Kriterler (Olağanüstü Halde Bildirim Yükümlülüğü)  116
3. Başvurudaki Usuller (Olağanüstü Halde İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi)  118
C. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Olağanüstü Hallerde de Korunması Gereken Haklara Yaklaşımı  124
1. Yaşam Hakkı  125
2. İşkence Yasağı  126
3. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  128
II. AİHS OLAĞANÜSTÜ REJİM STANDARTLARININ TÜRKİYE’DE İÇ HUKUK DÜZENLEMELERİNE VE YARGI KARARLARINA ETKİSİ  130
A. AİHS Karşısında 1982 Anayasasının Sınırlama Rejimi  130
B. AİHS’nin Olağanüstü Hal Rejimi İçin Belirlediği İlkelere Uygunluk Bakımından Denetim (Sözleşme’ye Uygunluğun Denetimi)  134
C. AİHS’nin 15. Maddesi kapsamındaki Bildirim Yükümlülüğü Gereğince Türkiye’nin AİHS’nin 15. Maddesi’ni Uygulamaya Koyduğuna Dair Yaptığı Geçmiş Bildirimler  136
III. ANAYASA MAHKEMESİ VE DANIŞTAY İÇTİHATLARINDA OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ VE BU BAĞLAMDA AİHS’NİN ETKİSİ  137
A. Anayasa Mahkemesi’nin ve Danıştay’ın Olağanüstü Hal Rejimi Karşısındaki Tutumları  137
1. Hakların Sınırlandırılması Karşısında Anayasa Yargısı  137
2. Anayasa Mahkemesi’nin Olağanüstü Rejim Bağlantılı Kararları  139
a. 1961 Anayasası Dönemi  139
b. 1982 Anayasa Dönemi  142
c. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Anayasa’nın Olağanüstü Yönetim Usullerini Düzenleyen Hükümlerinin (m. 119–122) Anlamı  144
3. Danıştay Kararlarında Olağanüstü Hal Rejimi  146
B. 2001–2004 Anayasa Değişiklikleri Öncesinde Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın AİHS İlkelerini Doğrudan Temel Aldıkları Bazı Kararları  150
IV. TÜRKİYE’DE OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMASINA AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ STANDARTLARININ UYGULANMASI  153
A. Türkiye’de Olağanüstü Rejim Pratiği  153
1. Olağanüstü Hal Uygulamasında Yargı Alanındaki Genel Durum ve Savunma Hakkının İhlali  154
2. Basın Özgürlüğü ve Sansür  155
3. Sürgün  159
4. İşkence  161
5. Demokratik Kurumlara Yönelik Uygulamalar  166
6. Yargısız İnfazlar ve Güvenlik Güçlerinin Gösterilere Müdahalesi (Ateş Açması)  167
7. Faili Meçhul Cinayetler  169
8. Köy Boşaltmalar – Koruculuk Sistemi  170
9. Olağanüstü Hal Bölgesindeki Uygulamalarla İlgili Yetkililerin Açıklamalarından Örnekler  174
B. Türkiye’de Olağanüstü Halde İç Hukuk Yollarının Etkisizliği  175
1. Türkiye’de İç Hukuk Yollarını Etkisiz Kılan Nedenler  175
2. AİHM’nin Türkiye’ye İlişkin İç Hukuk Yollarının Etkisiz Bulduğu Karar Örnekleri  179
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE AİHS TEMELİNDE ANAYASAL–YASAL DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE AİHS İLE ÇEVRELENEN ANAYASA ŞİKAYETİ YOLU
I. TÜRKİYE’DE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİ TEMEL ALAN HUKUKSAL DEĞİŞİM SÜRECİ  185
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İle İç Hukukun Uygulanmasından Doğan Çelişkiler  185
B. Sözleşmenin İç Hukukta Değeri Anayasa’nın 90. Maddesi Değişikliği  188
C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Birliği İlişkisi  194
D. Türkiye’de Avrupa Birliği Sürecinde Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Değişikliklerde AİHS’nin Belirleyici Rolü  200
II. TÜRKİYE’DE ANAYASA YARGISI  207
A. Genel Olarak Anayasa Yargısının İşlevi  207
B. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin Hak ve Özgürlüklere İlişkin İlkeleri Yorumu  213
1. Anayasa Mahkemesi’nin Kararlarında Kullandığı İlkeler  213
a. Hukukun Genel İlkeleri–Hukuk Devleti İlkesi  213
b. Eşitlik İlkesi  222
c. Demokratik Toplum Düzeni İlkesi  225
d. Ölçülülük İlkesi  229
2. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin Hak ve Özgürlükleri Koruyucu İşlevini Yerine Getirememesi  232
III. SİYASİ PARTİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İLE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN YORUM FARKLILIĞI  237
A. Siyasi Partilere İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Geliştirdiği Yorum Yöntemi  237
B. Anayasa Mahkemesi İle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Siyasi Partilere İlişkin Karar Örnekleri  240
1. Türkiye Birleşik Komünist Partisi Kararı  240
2. Sosyalist Parti Kararı  242
3. Özgürlük ve Demokrasi Partisi Kararı  244
C. AİHM İle Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilere Farklı Yaklaşımları  244
D. Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partiler Açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Etkisine Girişi  250
IV. TÜRKİYE’DE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE SINIRLI ANAYASA ŞİKAYETİ YOLU  254
A. Türkiye’de Daraltılmış Anayasa Şikayeti  254
B. Anayasa Mahkemesi’nin Yorum Yönteminin Dönüşememesi  260
C. İç Hukuk Yolu Olarak Anayasa Şikayeti  267
Sonuç  273
Kaynaklar  277
Kavramlar Dizini  293
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020