Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Bilgisi
Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları
Eylül 2019 / 10. Baskı / 496 Syf.
Fiyatı: 47.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 9. Ağustos 2018 41.50 TL 14.90 TL (%65)Sepete Ekle
 8. Şubat 2016 36.00 TL 9.90 TL (%73)Sepete Ekle
 7. Mart 2014 25.50 TL 4.90 TL (%81)Sepete Ekle
   

Toplum halinde yaşayan insanların, birbirleriyle ve toplumla olan ilişkileri sonucunda, sosyal hayatı düzenleyen din, ahlak, görgü kuralları ortaya çıkmıştır. Ancak bunların müeyyideleri manevi olduğu için toplumsal düzeni sağlamada yetersiz kalmışlardır. Bunun üzerine, aykırı gelenlere devlet desteği ile kimi maddi müeyyidelerin uygulanabildiği hukuk düzeni, bu düzeni sağlayan hukuk kuralları ortaya çıkmıştır.

Kitap iki kısma ayrılmıştır. "Hukuka Giriş" başlığı altındaki ilk kısımda; toplumsal düzeni sağlayan din, ahlak, görgü ve hukuk kuralları, hukukun amaçları ve unsurları, çeşitli anlamları, pozitif hukukun kaynakları, hukuk sistemleri, hukuk kurallarının anlam, zaman ve yer bakımından uygulanması, kanunlaştırma ve iktibas, hukuk kurallarının sınıflandırılması gibi konulara yer verilmiştir.

İkinci kısımda ise "Hukukun Temel Kavramları" başlığı altında; herkesin bilmesi gereken hak, hukuki olay, fiil ve işlemler, gerçek ve tüzel kişiler, yerleşim yeri, hısımlık, ad ve korunması, aile, miras, eşya, sorumluluk ve yargı teşkilatı gibi temel hukuk kavramlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Hukuka Giriş
Toplum Düzenini Sağlayan Kurallar
Pozitif Hukukun Kaynakları
Hukuk Kurallarının Uygulanması
Kanunlaştırma
Hukuk Sistemleri
Hukuk Kurallarının Sınıflandırılması
Hukukun Temel Kavram Ve Kurumları
Hak
Hukuki Olay, Fiil ve İşlemler
Kişi ve Kişilik
Aile, Miras, Eşya Kavramları
Sorumluluk
Yargı Teşkilatı
Barkod: 9789750256097
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 496
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onuncu Baskıya Önsöz  5
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Birinci Kısım
HUKUKA GİRİŞ
Bölüm 1
TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ
SAĞLAYAN KURALLAR
I. TOPLUMSAL HAYAT  33
II. TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR  34
A. Din Kuralları  34
B. Ahlâk Kuralları  35
C. Görgü Kuralları  37
D. Hukuk Kuralları  38
1. Kavram ve Tanım  38
2. Hukuk Kuralları ile Toplum Hayatını Düzenleyen Diğer Kurallar Arasındaki Farklılıklar ve İlişkiler  39
a. Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  40
b. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  41
c. Görgü (Nezaket) Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  43
3. Hukuk Kuralının Unsurları  44
a. Düzenleme Konusu  44
b. İrade (Emir)  45
c. Yaptırım (Müeyyide)  46
ca. Ceza Hukukunda  48
cb. İdare Hukukunda  50
cc. Özel Hukukta  51
4. Hukuk Kuralının Özellikleri  54
a. Genellik  54
b. Soyutluk  55
c. Süreklilik  55
5. Hukuk Kurallarının Niteliklerine Göre Ayrımı  56
a. Emredici Hukuk Kuralları  56
b. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  57
c. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  58
ç. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  59
III. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  60
A. Pozitif (Müspet) Hukuk  60
B. Mevzu Hukuk  61
C. Tabi (Doğal, İdeal) Hukuk  61
D. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk  63
E. Maddî Hukuk – Usul Hukuku  63
F. Hukuk Bilimi  64
G. Hukuk Tarihi  64
H. Hukuk Felsefesi  65
I. Hukuk Sosyolojisi  65
İ. Karşılaştırmalı Hukuk  65
J. Hukuk Dogmatiği  66
K. Hukuk Siyaseti  66
L. Adli Tıp  66
M. Adalet Psikolojisi  67
IV. HUKUKUN AMAÇLARI  67
A. Dirlik ve Düzeni Sağlama  67
B. Hukuki Güvenliği Sağlama  68
C. Adaleti Sağlama  68
D. Yeniliklere ve Değişimlere Uyum Sağlayacak Tedbirleri Alma  71
V. HUKUK KURALLARININ OLUŞUMUNA TEORİK YAKLAŞIM: HUKUK OKULLARI  72
A. Doğal Hukuk Okulu  72
B. Sosyolojik Hukuk Okulu  73
C. Tarihçi Hukuk Okulu  74
Ç. Analitik Hukuk Okulu  75
Bölüm 2
POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI
I. ASLİ KAYNAKLAR  78
A. Yazılı Kaynaklar  78
1. Anayasa  79
2. Kanunlar  85
3. Uluslararası Anlaşmalar  90
4. Kanun Gücünde Olan Diğer Kaynaklar  93
5. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  96
a. Olağan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  96
b. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  97
6. Yönetmelikler (=Talimatnameler)  97
B. Örf ve Adet Hukuku  98
1. Örf ve Adet Hukukunun Unsurları  99
2. Örf ve Âdetin Türleri  101
3. Örf ve Âdetin Tespiti  102
4. Örf ve Âdetin Önemi  102
II. YARDIMCI KAYNAKLAR  105
A. Yargı (Mahkeme) Kararları  105
B. Bilimsel Görüşler (Doktrin=Öğreti)  107
III. HÂKİMİN HUKUK YARATMASI  109
A. Hakimin Hukuk Yaratması Kavramı  109
B. Hukuk Yaratma Yetkisinin Kullanım Alanı: Hukukta Boşluk  111
C. Hukukta Boşlukların Giderilmesi  113
IV. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ  113
Bölüm 3
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
I. ANLAM BAKIMINDAN  117
A. Yorum Türleri  118
1. Yasama Yorumu  118
2. Yargı Yorumu  119
3. Bilimsel Yorum  120
B. Yorum Metotları  120
1. Lafzî (Deyimsel) Yorum Metodu  121
2. Tarihsel Yorum Metodu  122
3. Mantıkî Yorum Metodu  123
4. Kavramcı Yorum Metodu  123
5. Menfaatler İçtihadı Metodu  124
6. Fonksiyonel Yorum Metodu  124
7. İdeal Bir Muhatabın Araştırılması Metodu  125
8. Sistematik Yorum Metodu  125
C. Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Mantık Kuralları  126
1. Kıyas  127
2. Evleviyet (Öncelik)  128
3. Aksi ile Kanıt  129
II. ZAMAN BAKIMINDAN  130
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi  131
1. Açık Hüküm Varsa  131
2. Açık Hüküm Yoksa  132
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  132
1. Kanunların Yürürlükten Kalkması  132
a. Sürenin Dolması ile Yürürlükten Kalkma  132
b. Başka Bir Kanunla Yürürlükten Kalkma  133
c. Anayasa Mahkemesi’nce İptal  134
2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yürürlükten Kalkması  134
3. Yönetmeliklerin Yürürlükten Kalkması  134
C. Hukuk Kurallarının Çatışması  134
Ç. Kanunların Geçmişe Yürümesi  135
1. Kural: Kanunlar Geçmişe Yürümez  135
2. Kanunların Geçmişe Yürümemesi Kuralının İstisnaları  136
a. Özel Hukuk Alanında  137
b. Kamu Hukuku Alanında  138
III. YER BAKIMINDAN  140
A. Mülkîlik (Yersellik, Ülkesellik) İlkesi  140
B. Kişisellik (Şahsilik) İlkesi  140
Bölüm 4
KANUNLAŞTIRMA VE İKTİBAS
I. TANIM  143
II. KANUNLAŞTIRMANIN AMACI VE SEBEPLERİ  144
III. KANUNLAŞTIRMA METODLARI  145
A. Somut Olay Metodu  145
B. Soyut Kural Metodu  146
IV. KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  147
A. Osmanlı Devleti Döneminde  147
1. Anayasa Hukuku Alanında  148
2. Ceza Hukuku Alanında  148
3. Ticaret Hukuku Alanında  149
4. Medenî Hukuk Alanında  149
5. Yargılama Hukuku Alanında  150
6. Değerlendirme  150
B. Cumhuriyet Döneminde  151
1. Anayasa Hukuku Alanında  151
2. Medenî Hukuk Alanında  152
3. Yargılama (Usul) Hukuku Alanında  153
4. Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında  154
Bölüm 5
HUKUK SİSTEMLERİ
I. KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  157
II. ANGLO–SAKSON SİSTEMİ  158
A. Özellikleri  159
B. Kara Avrupası Sisteminden Farklı Yönleri  160
III. İSLAM HUKUK SİSTEMİ  160
A. Kavram  160
B. Kaynakları  161
1. Kuran–ı Kerim  161
2. Sünnet  162
3. İcma  162
4. Kıyas  163
IV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  163
Bölüm 6
HUKUK KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI
I. SINIFLANDIRMANIN ÖNEMİ  165
II. KAMU HUKUKU–ÖZEL HUKUK AYRIMI  166
A. Ayrımın Ölçütleri  166
B. Ayrımı Reddeden Görüşler  169
C. Uygulamada Kamu Hukuku–Özel Hukuk Ayrımı  170
III. HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI  171
A. Kamu Hukuku  171
1. Anayasa Hukuku  172
2. İdare Hukuku  173
3. Ceza Hukuku  176
4. Devletler Genel Hukuku  178
5. Vergi Hukuku  178
6. Sosyal Güvenlik Hukuku  180
7. Maden Hukuku  182
8. Çevre Hukuku  183
9. Genel Kamu Hukuku  184
10. Yargılama Usulü Hukuku  185
a. Anayasa Yargısı  185
b. Ceza Yargısı (Criminal Procedure Law)  186
c. İdari Yargı ve Vergi Yargısı  187
B. Özel Hukuk  187
1. Medeni Hukuk  188
2. Ticaret Hukuku  191
3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku  193
C. Karma Hukuk  194
1. Medeni Yargılama Hukuku  195
2. Noterlik Hukuku  196
3. İş Hukuku  197
4. Hava Hukuku  198
5. Bankacılık Hukuku  199
6. Sermaye Piyasası Hukuku  200
7. Toprak Hukuku  200
8. İmar Hukuku  201
9. Devletler Özel Hukuku  202
10. Tıp Hukuku  204
11. Tüketici Hukuku  205
12. Bilişim Hukuku  205
13. Rekabet Hukuku  206
İkinci Bölüm
HUKUKUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
Bölüm 7
HAK
I. TANIM  209
A. İrade Teorisi  209
B. Menfaat Teorisi  210
C. Karma Teori  210
II. HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI  211
A. Kamu Hakları (Public Rights)  211
1. Kamu Haklarının Türleri  211
a. Kişi Hakları ve Ödevleri  211
b. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Ödevler  212
c. Siyasi Hak ve Ödevler  213
2. Kamu Haklarının Düzenlenmesi  213
a. Önleyici Sistem  213
b. Düzeltici Sistem  214
3. Kamu Haklarının Sınırlanması, Kullanılmasının Durdurulması, Kötüye Kullanılmaması  215
a. Kamu Haklarının Sınırlanması  215
b. Kamu Haklarının Kötüye Kullanılmaması  215
c. Kamu Haklarının Durdurulması  216
4. Kamu Haklarının Korunması  216
a. Milli Düzeyde  216
b. Uluslararası Düzeyde  218
aa. Birleşmiş Milletler Düzeyinde  218
bb. Bölgesel Düzeyde  221
B. Özel Haklar  226
1. Niteliklerine Göre  227
a. Mutlak Haklar  227
aa. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar  227
bb. Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar  229
b. Nispî Haklar  230
2. Konularına Göre  233
3. Devredilip Devredilememelerine Göre  234
4. Amaçlarına Göre  235
a. Yenilik Doğuran Haklar  236
b. Alelâde Haklar  237
5. Bağımsız veya Başka Bir Hakka Bağlı Olmalarına Göre  237
III. HAKLARIN KAZANILMASI  238
A. Aslen Kazanılması  238
B. Devren Kazanılması  239
C. Hakların Tesisen Kazanılması  240
Ç. Hakların Kazanılmasında İyiniyet  241
1. Kavram ve Şartları  241
2. İyiniyetin Korunması  242
3. İyiniyetin İspatı  243
4. İyiniyetin Etkisi  243
5. İyiniyetin Korunduğu Başlıca Haller  244
a. Aile Hukukunda  244
b. Miras Hukukunda  245
c. Eşya Hukukunda  245
aa. Taşınırlar Üzerinde  245
bb. Taşınmazlar Üzerinde  246
ç. Borçlar Hukukunda  248
IV. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ  250
A. Hukukî Olaylarla Kaybı  250
B. Hakkın Hukuki Fiillerle Kaybı  252
C. Hukuki İşlemlerle Kaybı  252
V. DÜRÜST DAVRANMA İLKESİ  253
A. İlkenin Uygulama Alanı  254
1. Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesinde  254
2. Kanunların Yorumlanmasında  254
3. Hukukî İşlemlerde  255
B. Hakkın Kötüye Kullanılması  258
1. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Şartları  258
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  260
VI. HAKLARIN KORUNMASI  260
A. Devlet Eli ile Korunması  261
1. Talep Hakkı  261
2. Dava Hakkı  262
a. Dâva Çeşitleri  263
b. Dâvada İspat  264
c. Dâvaya Karşı Savunma Yolları  269
ç. Cebrî İcra Yolu (İcra ve İflas Hukuku)  271
B. Hakkın Hak Sahibi Tarafından Korunması  271
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  272
2. Zaruret Hali  273
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  274
Bölüm 8
HUKUKİ OLAY, FİİL VE İŞLEMLER
I. HUKUKİ OLAYLAR  277
II. HUKUKÎ FİİLLER  278
A. Hukuki Fiil Kavramı  278
B. Hukuki Fiil Türleri  279
1. Hukuka Aykırı Fiiller  279
2. Hukuka Uygun Fiiller  279
III. HUKUKÎ İŞLEMLER  281
A. Hukuki İşlem Kavramı ve Unsurları  281
1. Kurucu Unsurlar  282
2. Geçerlik Unsurları  283
3. Etkinlik Unsurları  283
B. Hukuki İşlemin Sakatlığı ve Çeşitleri  284
1. İrade ile Açıklanması Arasındaki Kasıtlı Uygunsuzluk  284
2. İrade ile Açıklanması Arasında Kasıtlı Olmayan Uygunsuzluk  288
a. Hata (Yanılma)  288
b. Hile (Aldatma)  289
c. Tehdit – İkrah (Korkutma)  289
ç. Hata (Yanılma), Hile (Aldatma) ve Tehdidin (Korkutmanın) Hükmü  290
C. Hukuki İşlemlerin Türleri  291
1. Tarafların Sayısı Bakımından  291
a. Tek Taraflı Hukukî İşlemler (Unilateral Transactions).  291
b. İki ve Çok Taraflı Hukukî İşlemler  292
2. Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları Ana Göre  296
3. İvazlı ve İvazsız İşlemler  297
4. Malvarlığına Yaptıkları Etkilere Göre  297
5. Sebebe Bağlı Olan ve Olmayan İşlemler  298
a. Sebebe Bağlı İşlemler  298
b. Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler  299
6. Kamu Hukuku İşlemleri  300
a. Yasama İşlemleri  300
b. Yargısal İşlemler  301
c. İdarî İşlemler  302
Bölüm 9
KİŞİ VE KİŞİLİK
I. GERÇEK KİŞİLER (REAL PERSONS)  306
A. Kişiliğin Başlangıcı  307
B. Kişiliğin Sona Ermesi  308
1. Ölüm Karinesi  308
2. Gaiplik  309
C. Kişilerin Ehliyetleri  311
1. Hak Ehliyeti  311
2. Fiil Ehliyeti  312
a. Fiil Ehliyetinin Şartları  313
aa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak  313
bb. Ergin olmak  314
cc. Kısıtlı olmamak  316
b. Fiil Ehliyetinin Kapsamı  316
c. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler  317
aa. Tam Ehliyetliler  317
bb. Sınırlı Ehliyetliler  318
cc. Sınırlı Ehliyetsizler  318
çç. Tam Ehliyetsizler  319
II. TÜZEL KİŞİLER  320
A. Tüzel Kişiliğin Başlangıcı  321
1. Serbest Kuruluş Sistemi  321
2. İzin (Müsaade) Sistemi  322
3. Tescil Sistemi  323
B. Tüzel Kişilerin Türleri  323
1. Yapılarına Göre  323
a. Kişi Toplulukları  323
b. Mal Toplulukları  324
2. Tabi Oldukları Hukuka Göre  324
a. Kamu Tüzel Kişileri  324
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  327
3. Amaçları Bakımından  328
4. Kuruluş Tarzları ve Faaliyet Konuları Bakımından  328
C. Tüzel Kişiliğin Ehliyetleri  329
1. Hak Ehliyeti  329
2. Fiil Ehliyeti  330
D. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  331
1. Sona Erme Şekilleri  331
a. İnfisah (Dağılma)  331
b. Fesih (Dağıtılma)  331
2. Sona Eren Tüzel Kişiliğin Mallarının Durumu  332
a. Tasfiye  332
b. Tahsis  333
E. Dernekler ve Vakıflar  333
1. Dernekler  333
2. Vakıflar  336
III. KİŞİLERİN HISIMLARI  338
A. Kan Hısımlığı  338
1. Altsoy – Üstsoy Hısımlığı  338
2. Yansoy Hısımlığı  339
3. Kan Hısımlığının Derecesi  339
B. Sözleşmeye Dayanan Hısımlık  340
1. Kayın Hısımlığı  340
2. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık  341
C. Hısımlık İlişkisinin Hukuki Sonuçları  341
IV. KİŞİLERİN ADLARI (İSİMLERİ) VE KORUNMASI  342
A. Ad Çeşitleri  342
1. Öz Ad  343
2. Soy Adı  343
3. Zorunlu Olmayan Diğer Adlar  344
4. Ticaret Unvanı  345
5. İşletme Adı  345
6. Tüzel Kişilerin Adları  346
B. Adın Değiştirilmesi  346
C. Adın Korunması  347
Ç. Adın Düzeltilmesi  348
V. KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ  348
A. Yerleşim Yerinin Tabi Olduğu İlkeler  349
B. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri  350
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  352
Bölüm 10
AİLE KAVRAMI
I. NİŞANLANMA  355
II. EVLENME  357
A. Evliliğin Şartları  357
1. Esasa ilişkin Şartlar  357
2. Şekle ilişkin Şartlar  360
a. Evlenme İradesinin Bizzat Açıklanması  360
b. Resmî Şekil  361
B. Evliliğin Genel Hükümleri  362
C. Evlilik Birliğinin Korunması  363
D. Eşlerin Mallarının Yönetimi  365
E. Evliliğin Sona Ermesi  367
1. Ölüm ve Gaiplik  367
2. Evlenmenin Geçersizliği  368
3. Evlenmenin Hükümsüzlüğü  368
4. Boşanma  370
a. Boşanmanın Sebepleri  370
b. Boşanmanın Hukukî Sonuçları  372
III. SOYBAĞI  373
A. Tanım ve Çeşitleri  373
B. Evlat Edinme  374
C. Soybağının Hükümleri  375
IV. VESAYET  376
Bölüm 11
MİRAS KAVRAMI
I. MİRASÇILAR  384
A. Kanuni Mirasçılık  384
B. İradî (Mansup) Mirasçılık  386
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  387
III. MİRASIN GEÇİŞİ  388
IV. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  389
Bölüm 12
EŞYA KAVRAMI
I. TAPU SİCİLİ  391
A. Kavram  391
B. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler  392
C. Tapu Sicilinin Unsurları  393
D. Tapu Sicili İşlemleri  394
1. Kayıt  394
2. Tescil  394
a. Tescilin Sebebe Dayanması  395
b. Tescil Talebi  395
c. Tescilin Hükmü  396
3. Şerh  396
4. Beyanlar  397
II. ZİLYETLİK  398
A. Zilyetliğin Unsurları  398
B. Zilyetliğin konusu  399
C. Zilyetliğin Türleri  399
D. Zilyetliğin Kazanılması  400
E. Zilyetliğin Korunması  400
1. Savunma Hakkı  400
2. Zilyetliği Koruyan Davalar  400
3. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması  401
4. Zilyetliğin Hak Karinesi Olarak Korunması (Taşınır Davası)  402
F. İade ile Yükümlü Zilyedin Sorumluluğu  403
III. MÜLKİYET  404
A. Malikin Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevleri  404
1. Malikin Yetkileri  404
2. Malikin Ödevleri  405
B. Konusu ve Kapsamı  407
1. Bütünleyici Parça  407
2. Eklenti  407
3. Mülkiyetin Türleri  408
a. Tek Mülkiyet  408
b. Ortak Mülkiyet  409
aa. Paylı Mülkiyet  409
bb. Elbirliği Mülkiyeti  411
3. Taşınmaz Mülkiyeti  412
4. Taşınır Mülkiyeti  415
IV. SINIRLI AYNİ HAKLAR  418
A. İrtifak Hakları  418
1. Aynî İrtifak Hakları  418
2. Kişisel İrtifak Hakları  419
3. Karışık İrtifak Hakları  419
B. Rehin Hakları  420
1. Taşınmaz Rehni  420
a. İpotek  422
b. İrad Senedi  423
c. İpotekli Borç Senedi  424
2. Taşınır Rehni  425
a. Teslime Bağlı Rehin  425
b. Hapis Hakkı  426
Bölüm 13
SORUMLULUK
I. HUKUKİ SORUMLULUK  427
A. Medeni Hukukta  427
1. Kaynakları Bakımından  428
a. Kanunî Sorumluluk  428
b. Hukukî İşlemlerden Kaynaklanan Sorumluluk  428
c. Haksız Fiil Sorumluluğu  429
aa. Kusura Dayanan Sorumluluk  429
bb. Kusursuz Sorumluluk  432
2. Hukukî Sonuçları Bakımından  435
a. Kişilik Varlığı ile Sorumluluk  435
b. Malvarlığı ile Sorumluluk  436
aa. Sınırsız Sorumluluk  436
bb. Sınırlı Sorumluluk  437
B. İdare Hukukunda  438
1. İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu  438
a. Hizmet Kusuru  439
b. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  440
c. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  441
2. Kusursuz Sorumluluk  441
II. CEZAİ SORUMLULUK  442
A. Kavram  442
B. Cezai Sorumluluğun Şartları  444
III. CUMHURBAŞKANI’NIN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ VE BAKANLARIN SORUMLULUĞU  445
A. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  445
1. Siyasi sorumluluğu  445
2. Cezai Sorumluluğu  447
B. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ VE BAKANLARIN SORUMLULUĞU  448
1. Cumhurbaşkanına Karşı Sorumluluğu  448
2. Cezai Sorumluluğu  449
Bölüm 14
YARGI VE TEŞKİLATI
I. YARGI FONKSİYONU VE YETKİSİ  451
II. YARGI SİSTEMLERİ  452
A. Yargı Birliği Sistemi  452
B. İdari Yargı Sistemi  452
C. Karma Sistem  452
III. YARGI YOLLARI  453
A. Anayasa Yargısı  453
1. Soyut Norm Denetimi  453
2. Somut Norm Denetimi (Def’i Yolu)  454
3. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Niteliği  454
4. Yüce Divan Denetimi  455
5. Bireysel Başvuru Yolu  455
B. Disiplin Mahkemeleri  456
C. Adli Yargı  457
1. İlk Derece Mahkemeleri  458
a. Ceza Yargısı ve Ceza Mahkemeleri  458
b. Medeni Yargılama ve Hukuk Mahkemeleri  460
2. Bölge Adliye Mahkemeleri  462
3. Yargıtay  464
D. İdari Yargı  465
1. Temyiz Yeri: Danıştay  466
2. Bölge İdare Mahkemeleri  468
3. İdare ve Vergi Mahkemeleri  469
E. Seçim Yargısı ve Yüksek Seçim Kurulu  470
F. Hesap Yargısı ve Sayıştay  471
G. Uyuşmazlık Mahkemesi  472
Kaynakça  473
Kavramlar Dizini  481
 


Erol Cansel ...
Ekim 2015
32.50 TL
Sepete Ekle
Engin Saygın
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Refik Korkusuz ...
Ağustos 2020
63.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu
Ağustos 2020
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onuncu Baskıya Önsöz  5
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Birinci Kısım
HUKUKA GİRİŞ
Bölüm 1
TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ
SAĞLAYAN KURALLAR
I. TOPLUMSAL HAYAT  33
II. TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR  34
A. Din Kuralları  34
B. Ahlâk Kuralları  35
C. Görgü Kuralları  37
D. Hukuk Kuralları  38
1. Kavram ve Tanım  38
2. Hukuk Kuralları ile Toplum Hayatını Düzenleyen Diğer Kurallar Arasındaki Farklılıklar ve İlişkiler  39
a. Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  40
b. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  41
c. Görgü (Nezaket) Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  43
3. Hukuk Kuralının Unsurları  44
a. Düzenleme Konusu  44
b. İrade (Emir)  45
c. Yaptırım (Müeyyide)  46
ca. Ceza Hukukunda  48
cb. İdare Hukukunda  50
cc. Özel Hukukta  51
4. Hukuk Kuralının Özellikleri  54
a. Genellik  54
b. Soyutluk  55
c. Süreklilik  55
5. Hukuk Kurallarının Niteliklerine Göre Ayrımı  56
a. Emredici Hukuk Kuralları  56
b. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  57
c. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  58
ç. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  59
III. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  60
A. Pozitif (Müspet) Hukuk  60
B. Mevzu Hukuk  61
C. Tabi (Doğal, İdeal) Hukuk  61
D. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk  63
E. Maddî Hukuk – Usul Hukuku  63
F. Hukuk Bilimi  64
G. Hukuk Tarihi  64
H. Hukuk Felsefesi  65
I. Hukuk Sosyolojisi  65
İ. Karşılaştırmalı Hukuk  65
J. Hukuk Dogmatiği  66
K. Hukuk Siyaseti  66
L. Adli Tıp  66
M. Adalet Psikolojisi  67
IV. HUKUKUN AMAÇLARI  67
A. Dirlik ve Düzeni Sağlama  67
B. Hukuki Güvenliği Sağlama  68
C. Adaleti Sağlama  68
D. Yeniliklere ve Değişimlere Uyum Sağlayacak Tedbirleri Alma  71
V. HUKUK KURALLARININ OLUŞUMUNA TEORİK YAKLAŞIM: HUKUK OKULLARI  72
A. Doğal Hukuk Okulu  72
B. Sosyolojik Hukuk Okulu  73
C. Tarihçi Hukuk Okulu  74
Ç. Analitik Hukuk Okulu  75
Bölüm 2
POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI
I. ASLİ KAYNAKLAR  78
A. Yazılı Kaynaklar  78
1. Anayasa  79
2. Kanunlar  85
3. Uluslararası Anlaşmalar  90
4. Kanun Gücünde Olan Diğer Kaynaklar  93
5. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  96
a. Olağan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  96
b. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  97
6. Yönetmelikler (=Talimatnameler)  97
B. Örf ve Adet Hukuku  98
1. Örf ve Adet Hukukunun Unsurları  99
2. Örf ve Âdetin Türleri  101
3. Örf ve Âdetin Tespiti  102
4. Örf ve Âdetin Önemi  102
II. YARDIMCI KAYNAKLAR  105
A. Yargı (Mahkeme) Kararları  105
B. Bilimsel Görüşler (Doktrin=Öğreti)  107
III. HÂKİMİN HUKUK YARATMASI  109
A. Hakimin Hukuk Yaratması Kavramı  109
B. Hukuk Yaratma Yetkisinin Kullanım Alanı: Hukukta Boşluk  111
C. Hukukta Boşlukların Giderilmesi  113
IV. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ  113
Bölüm 3
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
I. ANLAM BAKIMINDAN  117
A. Yorum Türleri  118
1. Yasama Yorumu  118
2. Yargı Yorumu  119
3. Bilimsel Yorum  120
B. Yorum Metotları  120
1. Lafzî (Deyimsel) Yorum Metodu  121
2. Tarihsel Yorum Metodu  122
3. Mantıkî Yorum Metodu  123
4. Kavramcı Yorum Metodu  123
5. Menfaatler İçtihadı Metodu  124
6. Fonksiyonel Yorum Metodu  124
7. İdeal Bir Muhatabın Araştırılması Metodu  125
8. Sistematik Yorum Metodu  125
C. Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Mantık Kuralları  126
1. Kıyas  127
2. Evleviyet (Öncelik)  128
3. Aksi ile Kanıt  129
II. ZAMAN BAKIMINDAN  130
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi  131
1. Açık Hüküm Varsa  131
2. Açık Hüküm Yoksa  132
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  132
1. Kanunların Yürürlükten Kalkması  132
a. Sürenin Dolması ile Yürürlükten Kalkma  132
b. Başka Bir Kanunla Yürürlükten Kalkma  133
c. Anayasa Mahkemesi’nce İptal  134
2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yürürlükten Kalkması  134
3. Yönetmeliklerin Yürürlükten Kalkması  134
C. Hukuk Kurallarının Çatışması  134
Ç. Kanunların Geçmişe Yürümesi  135
1. Kural: Kanunlar Geçmişe Yürümez  135
2. Kanunların Geçmişe Yürümemesi Kuralının İstisnaları  136
a. Özel Hukuk Alanında  137
b. Kamu Hukuku Alanında  138
III. YER BAKIMINDAN  140
A. Mülkîlik (Yersellik, Ülkesellik) İlkesi  140
B. Kişisellik (Şahsilik) İlkesi  140
Bölüm 4
KANUNLAŞTIRMA VE İKTİBAS
I. TANIM  143
II. KANUNLAŞTIRMANIN AMACI VE SEBEPLERİ  144
III. KANUNLAŞTIRMA METODLARI  145
A. Somut Olay Metodu  145
B. Soyut Kural Metodu  146
IV. KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  147
A. Osmanlı Devleti Döneminde  147
1. Anayasa Hukuku Alanında  148
2. Ceza Hukuku Alanında  148
3. Ticaret Hukuku Alanında  149
4. Medenî Hukuk Alanında  149
5. Yargılama Hukuku Alanında  150
6. Değerlendirme  150
B. Cumhuriyet Döneminde  151
1. Anayasa Hukuku Alanında  151
2. Medenî Hukuk Alanında  152
3. Yargılama (Usul) Hukuku Alanında  153
4. Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında  154
Bölüm 5
HUKUK SİSTEMLERİ
I. KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  157
II. ANGLO–SAKSON SİSTEMİ  158
A. Özellikleri  159
B. Kara Avrupası Sisteminden Farklı Yönleri  160
III. İSLAM HUKUK SİSTEMİ  160
A. Kavram  160
B. Kaynakları  161
1. Kuran–ı Kerim  161
2. Sünnet  162
3. İcma  162
4. Kıyas  163
IV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  163
Bölüm 6
HUKUK KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI
I. SINIFLANDIRMANIN ÖNEMİ  165
II. KAMU HUKUKU–ÖZEL HUKUK AYRIMI  166
A. Ayrımın Ölçütleri  166
B. Ayrımı Reddeden Görüşler  169
C. Uygulamada Kamu Hukuku–Özel Hukuk Ayrımı  170
III. HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI  171
A. Kamu Hukuku  171
1. Anayasa Hukuku  172
2. İdare Hukuku  173
3. Ceza Hukuku  176
4. Devletler Genel Hukuku  178
5. Vergi Hukuku  178
6. Sosyal Güvenlik Hukuku  180
7. Maden Hukuku  182
8. Çevre Hukuku  183
9. Genel Kamu Hukuku  184
10. Yargılama Usulü Hukuku  185
a. Anayasa Yargısı  185
b. Ceza Yargısı (Criminal Procedure Law)  186
c. İdari Yargı ve Vergi Yargısı  187
B. Özel Hukuk  187
1. Medeni Hukuk  188
2. Ticaret Hukuku  191
3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku  193
C. Karma Hukuk  194
1. Medeni Yargılama Hukuku  195
2. Noterlik Hukuku  196
3. İş Hukuku  197
4. Hava Hukuku  198
5. Bankacılık Hukuku  199
6. Sermaye Piyasası Hukuku  200
7. Toprak Hukuku  200
8. İmar Hukuku  201
9. Devletler Özel Hukuku  202
10. Tıp Hukuku  204
11. Tüketici Hukuku  205
12. Bilişim Hukuku  205
13. Rekabet Hukuku  206
İkinci Bölüm
HUKUKUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
Bölüm 7
HAK
I. TANIM  209
A. İrade Teorisi  209
B. Menfaat Teorisi  210
C. Karma Teori  210
II. HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI  211
A. Kamu Hakları (Public Rights)  211
1. Kamu Haklarının Türleri  211
a. Kişi Hakları ve Ödevleri  211
b. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Ödevler  212
c. Siyasi Hak ve Ödevler  213
2. Kamu Haklarının Düzenlenmesi  213
a. Önleyici Sistem  213
b. Düzeltici Sistem  214
3. Kamu Haklarının Sınırlanması, Kullanılmasının Durdurulması, Kötüye Kullanılmaması  215
a. Kamu Haklarının Sınırlanması  215
b. Kamu Haklarının Kötüye Kullanılmaması  215
c. Kamu Haklarının Durdurulması  216
4. Kamu Haklarının Korunması  216
a. Milli Düzeyde  216
b. Uluslararası Düzeyde  218
aa. Birleşmiş Milletler Düzeyinde  218
bb. Bölgesel Düzeyde  221
B. Özel Haklar  226
1. Niteliklerine Göre  227
a. Mutlak Haklar  227
aa. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar  227
bb. Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar  229
b. Nispî Haklar  230
2. Konularına Göre  233
3. Devredilip Devredilememelerine Göre  234
4. Amaçlarına Göre  235
a. Yenilik Doğuran Haklar  236
b. Alelâde Haklar  237
5. Bağımsız veya Başka Bir Hakka Bağlı Olmalarına Göre  237
III. HAKLARIN KAZANILMASI  238
A. Aslen Kazanılması  238
B. Devren Kazanılması  239
C. Hakların Tesisen Kazanılması  240
Ç. Hakların Kazanılmasında İyiniyet  241
1. Kavram ve Şartları  241
2. İyiniyetin Korunması  242
3. İyiniyetin İspatı  243
4. İyiniyetin Etkisi  243
5. İyiniyetin Korunduğu Başlıca Haller  244
a. Aile Hukukunda  244
b. Miras Hukukunda  245
c. Eşya Hukukunda  245
aa. Taşınırlar Üzerinde  245
bb. Taşınmazlar Üzerinde  246
ç. Borçlar Hukukunda  248
IV. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ  250
A. Hukukî Olaylarla Kaybı  250
B. Hakkın Hukuki Fiillerle Kaybı  252
C. Hukuki İşlemlerle Kaybı  252
V. DÜRÜST DAVRANMA İLKESİ  253
A. İlkenin Uygulama Alanı  254
1. Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesinde  254
2. Kanunların Yorumlanmasında  254
3. Hukukî İşlemlerde  255
B. Hakkın Kötüye Kullanılması  258
1. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Şartları  258
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  260
VI. HAKLARIN KORUNMASI  260
A. Devlet Eli ile Korunması  261
1. Talep Hakkı  261
2. Dava Hakkı  262
a. Dâva Çeşitleri  263
b. Dâvada İspat  264
c. Dâvaya Karşı Savunma Yolları  269
ç. Cebrî İcra Yolu (İcra ve İflas Hukuku)  271
B. Hakkın Hak Sahibi Tarafından Korunması  271
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  272
2. Zaruret Hali  273
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  274
Bölüm 8
HUKUKİ OLAY, FİİL VE İŞLEMLER
I. HUKUKİ OLAYLAR  277
II. HUKUKÎ FİİLLER  278
A. Hukuki Fiil Kavramı  278
B. Hukuki Fiil Türleri  279
1. Hukuka Aykırı Fiiller  279
2. Hukuka Uygun Fiiller  279
III. HUKUKÎ İŞLEMLER  281
A. Hukuki İşlem Kavramı ve Unsurları  281
1. Kurucu Unsurlar  282
2. Geçerlik Unsurları  283
3. Etkinlik Unsurları  283
B. Hukuki İşlemin Sakatlığı ve Çeşitleri  284
1. İrade ile Açıklanması Arasındaki Kasıtlı Uygunsuzluk  284
2. İrade ile Açıklanması Arasında Kasıtlı Olmayan Uygunsuzluk  288
a. Hata (Yanılma)  288
b. Hile (Aldatma)  289
c. Tehdit – İkrah (Korkutma)  289
ç. Hata (Yanılma), Hile (Aldatma) ve Tehdidin (Korkutmanın) Hükmü  290
C. Hukuki İşlemlerin Türleri  291
1. Tarafların Sayısı Bakımından  291
a. Tek Taraflı Hukukî İşlemler (Unilateral Transactions).  291
b. İki ve Çok Taraflı Hukukî İşlemler  292
2. Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları Ana Göre  296
3. İvazlı ve İvazsız İşlemler  297
4. Malvarlığına Yaptıkları Etkilere Göre  297
5. Sebebe Bağlı Olan ve Olmayan İşlemler  298
a. Sebebe Bağlı İşlemler  298
b. Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler  299
6. Kamu Hukuku İşlemleri  300
a. Yasama İşlemleri  300
b. Yargısal İşlemler  301
c. İdarî İşlemler  302
Bölüm 9
KİŞİ VE KİŞİLİK
I. GERÇEK KİŞİLER (REAL PERSONS)  306
A. Kişiliğin Başlangıcı  307
B. Kişiliğin Sona Ermesi  308
1. Ölüm Karinesi  308
2. Gaiplik  309
C. Kişilerin Ehliyetleri  311
1. Hak Ehliyeti  311
2. Fiil Ehliyeti  312
a. Fiil Ehliyetinin Şartları  313
aa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak  313
bb. Ergin olmak  314
cc. Kısıtlı olmamak  316
b. Fiil Ehliyetinin Kapsamı  316
c. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler  317
aa. Tam Ehliyetliler  317
bb. Sınırlı Ehliyetliler  318
cc. Sınırlı Ehliyetsizler  318
çç. Tam Ehliyetsizler  319
II. TÜZEL KİŞİLER  320
A. Tüzel Kişiliğin Başlangıcı  321
1. Serbest Kuruluş Sistemi  321
2. İzin (Müsaade) Sistemi  322
3. Tescil Sistemi  323
B. Tüzel Kişilerin Türleri  323
1. Yapılarına Göre  323
a. Kişi Toplulukları  323
b. Mal Toplulukları  324
2. Tabi Oldukları Hukuka Göre  324
a. Kamu Tüzel Kişileri  324
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  327
3. Amaçları Bakımından  328
4. Kuruluş Tarzları ve Faaliyet Konuları Bakımından  328
C. Tüzel Kişiliğin Ehliyetleri  329
1. Hak Ehliyeti  329
2. Fiil Ehliyeti  330
D. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  331
1. Sona Erme Şekilleri  331
a. İnfisah (Dağılma)  331
b. Fesih (Dağıtılma)  331
2. Sona Eren Tüzel Kişiliğin Mallarının Durumu  332
a. Tasfiye  332
b. Tahsis  333
E. Dernekler ve Vakıflar  333
1. Dernekler  333
2. Vakıflar  336
III. KİŞİLERİN HISIMLARI  338
A. Kan Hısımlığı  338
1. Altsoy – Üstsoy Hısımlığı  338
2. Yansoy Hısımlığı  339
3. Kan Hısımlığının Derecesi  339
B. Sözleşmeye Dayanan Hısımlık  340
1. Kayın Hısımlığı  340
2. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık  341
C. Hısımlık İlişkisinin Hukuki Sonuçları  341
IV. KİŞİLERİN ADLARI (İSİMLERİ) VE KORUNMASI  342
A. Ad Çeşitleri  342
1. Öz Ad  343
2. Soy Adı  343
3. Zorunlu Olmayan Diğer Adlar  344
4. Ticaret Unvanı  345
5. İşletme Adı  345
6. Tüzel Kişilerin Adları  346
B. Adın Değiştirilmesi  346
C. Adın Korunması  347
Ç. Adın Düzeltilmesi  348
V. KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ  348
A. Yerleşim Yerinin Tabi Olduğu İlkeler  349
B. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri  350
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  352
Bölüm 10
AİLE KAVRAMI
I. NİŞANLANMA  355
II. EVLENME  357
A. Evliliğin Şartları  357
1. Esasa ilişkin Şartlar  357
2. Şekle ilişkin Şartlar  360
a. Evlenme İradesinin Bizzat Açıklanması  360
b. Resmî Şekil  361
B. Evliliğin Genel Hükümleri  362
C. Evlilik Birliğinin Korunması  363
D. Eşlerin Mallarının Yönetimi  365
E. Evliliğin Sona Ermesi  367
1. Ölüm ve Gaiplik  367
2. Evlenmenin Geçersizliği  368
3. Evlenmenin Hükümsüzlüğü  368
4. Boşanma  370
a. Boşanmanın Sebepleri  370
b. Boşanmanın Hukukî Sonuçları  372
III. SOYBAĞI  373
A. Tanım ve Çeşitleri  373
B. Evlat Edinme  374
C. Soybağının Hükümleri  375
IV. VESAYET  376
Bölüm 11
MİRAS KAVRAMI
I. MİRASÇILAR  384
A. Kanuni Mirasçılık  384
B. İradî (Mansup) Mirasçılık  386
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  387
III. MİRASIN GEÇİŞİ  388
IV. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  389
Bölüm 12
EŞYA KAVRAMI
I. TAPU SİCİLİ  391
A. Kavram  391
B. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler  392
C. Tapu Sicilinin Unsurları  393
D. Tapu Sicili İşlemleri  394
1. Kayıt  394
2. Tescil  394
a. Tescilin Sebebe Dayanması  395
b. Tescil Talebi  395
c. Tescilin Hükmü  396
3. Şerh  396
4. Beyanlar  397
II. ZİLYETLİK  398
A. Zilyetliğin Unsurları  398
B. Zilyetliğin konusu  399
C. Zilyetliğin Türleri  399
D. Zilyetliğin Kazanılması  400
E. Zilyetliğin Korunması  400
1. Savunma Hakkı  400
2. Zilyetliği Koruyan Davalar  400
3. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması  401
4. Zilyetliğin Hak Karinesi Olarak Korunması (Taşınır Davası)  402
F. İade ile Yükümlü Zilyedin Sorumluluğu  403
III. MÜLKİYET  404
A. Malikin Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevleri  404
1. Malikin Yetkileri  404
2. Malikin Ödevleri  405
B. Konusu ve Kapsamı  407
1. Bütünleyici Parça  407
2. Eklenti  407
3. Mülkiyetin Türleri  408
a. Tek Mülkiyet  408
b. Ortak Mülkiyet  409
aa. Paylı Mülkiyet  409
bb. Elbirliği Mülkiyeti  411
3. Taşınmaz Mülkiyeti  412
4. Taşınır Mülkiyeti  415
IV. SINIRLI AYNİ HAKLAR  418
A. İrtifak Hakları  418
1. Aynî İrtifak Hakları  418
2. Kişisel İrtifak Hakları  419
3. Karışık İrtifak Hakları  419
B. Rehin Hakları  420
1. Taşınmaz Rehni  420
a. İpotek  422
b. İrad Senedi  423
c. İpotekli Borç Senedi  424
2. Taşınır Rehni  425
a. Teslime Bağlı Rehin  425
b. Hapis Hakkı  426
Bölüm 13
SORUMLULUK
I. HUKUKİ SORUMLULUK  427
A. Medeni Hukukta  427
1. Kaynakları Bakımından  428
a. Kanunî Sorumluluk  428
b. Hukukî İşlemlerden Kaynaklanan Sorumluluk  428
c. Haksız Fiil Sorumluluğu  429
aa. Kusura Dayanan Sorumluluk  429
bb. Kusursuz Sorumluluk  432
2. Hukukî Sonuçları Bakımından  435
a. Kişilik Varlığı ile Sorumluluk  435
b. Malvarlığı ile Sorumluluk  436
aa. Sınırsız Sorumluluk  436
bb. Sınırlı Sorumluluk  437
B. İdare Hukukunda  438
1. İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu  438
a. Hizmet Kusuru  439
b. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  440
c. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  441
2. Kusursuz Sorumluluk  441
II. CEZAİ SORUMLULUK  442
A. Kavram  442
B. Cezai Sorumluluğun Şartları  444
III. CUMHURBAŞKANI’NIN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ VE BAKANLARIN SORUMLULUĞU  445
A. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  445
1. Siyasi sorumluluğu  445
2. Cezai Sorumluluğu  447
B. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ VE BAKANLARIN SORUMLULUĞU  448
1. Cumhurbaşkanına Karşı Sorumluluğu  448
2. Cezai Sorumluluğu  449
Bölüm 14
YARGI VE TEŞKİLATI
I. YARGI FONKSİYONU VE YETKİSİ  451
II. YARGI SİSTEMLERİ  452
A. Yargı Birliği Sistemi  452
B. İdari Yargı Sistemi  452
C. Karma Sistem  452
III. YARGI YOLLARI  453
A. Anayasa Yargısı  453
1. Soyut Norm Denetimi  453
2. Somut Norm Denetimi (Def’i Yolu)  454
3. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Niteliği  454
4. Yüce Divan Denetimi  455
5. Bireysel Başvuru Yolu  455
B. Disiplin Mahkemeleri  456
C. Adli Yargı  457
1. İlk Derece Mahkemeleri  458
a. Ceza Yargısı ve Ceza Mahkemeleri  458
b. Medeni Yargılama ve Hukuk Mahkemeleri  460
2. Bölge Adliye Mahkemeleri  462
3. Yargıtay  464
D. İdari Yargı  465
1. Temyiz Yeri: Danıştay  466
2. Bölge İdare Mahkemeleri  468
3. İdare ve Vergi Mahkemeleri  469
E. Seçim Yargısı ve Yüksek Seçim Kurulu  470
F. Hesap Yargısı ve Sayıştay  471
G. Uyuşmazlık Mahkemesi  472
Kaynakça  473
Kavramlar Dizini  481
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020