Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Bireysel İş Hukuku
Eylül 2016 / 3. Baskı / 344 Syf.
Fiyatı: 40.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül 2015 26.50 TL 19.90 TL (%25)Sepete Ekle
   

Çalışmada, yasal değişiklikler ve gelişmeler yanında bireysel iş hukuku alanında doktrindeki mevcut görüşlere ve yargı kararlarına da yer vererek gerek bilim insanlarına gerekse öğrencilere yardımcı olmaya gayret gösterilmiştir. Ayrıca, Türk iş mevzuatına ilişkin yeni düzenlemelere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine de eser de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
İş Hukukunun Temel Kavramları ve Kapsamı
İş Sözleşmesi
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
İşin Düzenlenmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Barkod: 9789750238864
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 344
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§1. İŞ HUKUKU KAVRAMI  23
I. İŞ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ  23
II. İŞ HUKUKUNUN YAPISI VE ESASLARI  24
III. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE TANIMI  25
IV. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  26
1. Batı Avrupa’da  26
2. Türkiye’de  27
V. İŞ HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  30
1. İşçinin Korunması  31
a. Genel Olarak  31
b. Anayasal Sınır  32
c. İşçi Lehine Yorum Sınırı  32
2. Statü Koyucu Özelliği  33
3. Özerkliği  33
4. Emredici Özelliği  34
5. Gerçekçiliği  35
6. İstikrarsızlığı  35
7. Gelişmeye Açık Olması  35
8. Genç Bir Hukuk Dalı Olması  36
9. Geniş Kapsamlı Olması  36
10. İdeolojik Özelliği  36
11. İktisadi Özelliği  36
12. Sosyal ve Siyasi Özelliği  37
13. Karma Nitelikte Bir Hukuk Dalı Olması  37
VI. İŞ HUKUKU İLE ANAYASA HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ  38
1. Sosyal Devlet İlkesi  38
2. Temel Haklar ve Ödevler  39
3. Emredici Hukuk Kuralları  39
4. İşçi Yararına Yorum İlkesi ve Sınırları  40
§2. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  41
I. İŞ HUKUKUNUN MİLLİ KAYNAKLARI  41
1. Resmi Kaynaklar  41
a. Anayasa  41
b. Kanunlar  42
c. Diğer Tanzimi Tasarrufları  44
d. Yargısal/Bilimsel içtihatlar ve Diğer Kaynaklar  45
da. Adli Yargı Kararları  45
db. Hakem Kararları  46
dc. Yüksek Hakem Kurulu Kararları  46
dd. Arabuluculuk Kararları  47
de. Bakanlar Kurulunun Teşmil Kararı  47
2. Özel Kaynaklar  47
a. Toplu İş Sözleşmeleri  47
b. İş Sözleşmeleri  47
c. İç Yönetmelikler  47
d. İşyeri Uygulamaları  48
e. İşverenin Talimat Verme Hakkı  50
II. İŞ HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI  51
1. Uluslararası Çalışma Örgütü  51
2. Birleşmiş Milletler Belgeleri  52
3. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri  52
4. Avrupa Birliği İş Hukuku  53
5. İkili Anlaşmalar  54
III. ÇALIŞMA ÖRGÜTLERİ  54
1. Türk Çalışma Örgütü  54
a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  54
aa. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevleri  54
ab. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kuruluşları  55
ac. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar  55
b. Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi ile Görevli Merciler  55
2. Uluslararası Çalışma Örgütü  56
a. Kuruluşu ve Amacı  56
b. Organları  57
ba. Uluslararası Çalışma Konferansı  57
bb. Yönetim Kurulu  57
bc. Uluslararası Çalışma Bürosu  57
c. Çalışmaları  57
§3. İŞ HUKUKUNDA YER ALAN YAPTIRIMLAR  59
I. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  59
II. İDARİ YAPTIRIMLAR  59
III. CEZAİ YAPTIRIMLAR  60
IV. DİSİPLİN CEZALARI  60
1. Genel Olarak  60
2. Disiplin Cezalarının Uygulanması  61
§4. İŞ HUKUKUNDA CEZAİ ŞART  63
I. KAVRAM OLARAK CEZAİ ŞART  63
II. CEZAİ ŞARTIN UNSURLARI OLUŞUMU VE SONA ERMESİ  63
III. İŞ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART  64
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Cezai Şart  65
2. Zincirleme İş Sözleşmelerinde Cezai Şart  66
3. Toplu iş Sözleşmelerinde Cezai Şart  66
İkinci Bölüm
İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI VE KAPSAMI
§5. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  69
I. İŞÇİ  69
1. İşçi Kavramı  69
2. Unsurları  70
a. İş Sözleşmesinin Varlığı  70
b. Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışma  71
c. Bir İşte Çalışma  71
d. Ücret Karşılığı Çalışma  71
II. SÖZLEŞMELİ PERSONEL  72
III. ÇIRAK  73
1. Genel Olarak  73
2. Çıraklığa İlişkin Çıkarılan Kanunlar ve Bunlar Arasındaki İlişki  74
IV. STAJYER  75
V. İŞVEREN  75
VI. ALT İŞVEREN  77
1. Alt İşveren Kavramı  77
2. Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisinin Şartları ve Bu İlişkinin Meydana Gelişi  78
a. İşyerinde İşçi Çalıştıran Asıl Bir İşverenin Bulunması  79
b. Alt İşveren İşçilerinin Çalışmasını Münhasıran Asıl İşverene Ait İşyerine Tahsis Etmiş Olması  80
c. Alt İşverenin Mal ve Hizmet Üretiminin İşyerinde Yapılan İşe İlişkin Olması  80
d. İşletmenin ve İşin Gereği ile Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren Bir Nedenle İşin Alt İşverene Verilmesi  80
e. İşin Asıl İşverene Ait İşyerinde Yapılması  82
3. Alt İşveren– Asıl İşveren Arasında Müteselsil Sorumluluk  82
4. 5510 Sayılı SSGSSK’da Düzenlenen Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisi  83
5. Kamu İhale Kanununda Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi  84
6. Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisinin Sınırları ve Bunlara Aykırılığın Yaptırımı  85
a. Asıl İşveren İşçilerinin Alt İşveren Tarafından Çalıştırılamaması  86
b. Asıl İşveren Yanında Çalışmış Bir Kişiyle Alt İşveren İlişkisinin Kurulamaması  86
c. Asıl İşin Bölünememesi  86
7. Sınırlamaya Aykırı Davranışın Yaptırımı  87
VII. İŞVEREN VEKİLİ  87
1. Genel Olarak  87
2. İşveren Vekilinin Sorumluluğu  89
VIII. İŞYERİ VE İŞLETME KAVRAMI  90
1. İşyeri  90
a. Genel Olarak İşyeri Kavramı  90
b. İşyerinin Kurulması  91
c. İşyerinin Devri  91
d. İşyerinde İşçinin Hizmet Süresinin Bütünlüğü  93
e. İşyeri Devrinin Sözleşmenin Feshine Etkisi  94
f. İşyerinin Kapatılması  94
g. İşyeri Bildirme Mükellefiyeti  95
ga. Bir İşyerini Kurma  96
gb. Bir İşyerini Devralma  96
gc. İşyerinin Çalışma Konusunu Değiştirme  96
gd. İşyerinde Faaliyetin Durdurulması  96
2. İşletme  97
§6. İŞ HUKUKUNUN KAPSAMI  98
I. GENEL OLARAK  98
1. Kapsama İlişkin Kural  98
2. İstisnalar  98
a. Deniz ve Hava Taşıma İşleri  99
b. Elliden Az İşçi Çalıştıran (Elli dâhil) Tarım ve Orman İşleri  99
c. Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri  100
d. Evlerde Yapılan El Sanatları İşleri  100
e. Ev Hizmetleri  101
f. Çıraklar  101
g. Sporcular  101
h. Rehabilite Edilenler  102
i. Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunundaki Tanıma Uygun Olarak Üç Kişinin Çalıştığı İşyerleri  102
3. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinin Belirlenmesi  103
II. DENİZ İŞ KANUNUNUN KAPSAMI  103
III. BASIN İŞ KANUNUNUN KAPSAMI  104
IV. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN KAPSAMI  104
V. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KAPSAMI  105
Üçüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİ
§7. İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE TÜRLERİ  107
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  107
1. İş Görme Unsuru  108
2. İşin Ücret Karşılığında Yapılması Unsuru  108
3. Bağımlılık Unsuru  109
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ  111
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  112
1. Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri  112
2. Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri  113
3. Deneme Süreli İş Sözleşmeleri  116
4. Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri  117
a. Genel Olarak  117
b. Kısmi Süreli Sözleşmelere Uygulanacak Kurallar  120
5. Çağrı Üzerine Çalışma  121
6. Evde Çalışma  123
7. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi  126
a. Genel Olarak  126
b. Geçici İş İlişkisinin Şartları  126
c. Tarafların Borçları  128
d. Toplu İş Hukuku Açısından Geçici İş İlişkisi  130
e. Geçici İş İlişkisinin Sona Ermesi  131
8. Takım Sözleşmesi  132
9. Tele Çalışma  132
§8. İŞ SÖZLEŞMESİNİN MEYDANA GELMESİ  133
I. GENEL OLARAK  133
II. TARAFLARIN EHLİYETİ  134
1. Ehliyet Kavramı  134
2. Sınırları  134
a. Yaş Küçüklüğü  134
b. Cinsiyet  135
c. Sağlık Durumu  135
d. Yabancılık  136
e. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Yasaklar  137
III. İŞ HUKUKUNDA SÖZLEŞME SERBESTİSİNİN SINIRLANDIRILMASI  137
1. Sözleşme Yapma Serbestisinin Sınırları  137
a. İşten Çıkarılanların Yeniden İşe Alınmaları  137
b. Sakat, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma  137
c. Maluliyeti Sona Eren İşçileri Çalıştırma  140
d. Askerlik veya Kanuni Ödevi Bitirenlerin Yeniden İşe Alınmaları  140
e. İşçi Kuruluşlarında Görevleri Bitenlerin Yeniden İşe Alınmaları  140
f. Hastalık Nedeniyle İşten Çıkarılan Gazetecilerin İşe Alınmaları  141
g. Diğer Durumlar  141
2. Sözleşmenin İçeriğini Düzenleme Serbestisinin Sınırları  141
3. Şekil Serbestisi ve Sınırları  142
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  143
1. İş Sözleşmesinin Butlanı  143
2. İş Sözleşmesinin İptali  144
V. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK HUKUK VE TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ  145
§9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  146
I. İŞÇİNİN BORÇLARI  146
1. İşçinin İşi Şahsen İfa (Yerine Getirme) Borcu  146
2. İşçinin İşini Özenle Yapma Borcu  148
3. İşçinin Çalışma Koşullarına Uyması Borcu  149
4. İşçinin Fazla Çalışma Borcu  149
5. İşçinin Sadakat Borcu  149
6. İşçinin Teslim ve Hesap Verme Borcu  151
7. İşçinin Talimatlara Uyma (İtaat) Borcu  151
8. İşçinin Rekabet Etmeme Borcu  152
9. Özel Haller  154
II. İŞVERENİN BORÇLARI  155
1. İşverenin Ücret Ödeme Borcu  155
a. Ücret Çeşitleri  156
aa. Zamana Göre Ücret  156
ab. Akort Ücret  156
ac. Götürü Ücret  157
ad. Yüzdeye Göre Ödenen Ücret  158
ae. Prim  158
af. İkramiye  159
ag. Komisyon Ücreti  160
ah. Kardan Pay Alma  161
b. Ücretin Ödeme Şekli  161
c. Ücretin Ödendiğinin İspatı  162
d. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı  163
e. Ücretin Ödenme Zamanı  163
f. Ücret Miktarı  164
g. Ücret Güvencesi  165
h. Ücretin Ödenmemesi  168
2. İşçiyi Gözetme Borcu  169
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerini Alma Borcu  169
b. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu  172
3. Eşit İşlem Yapma Borcu  174
4. Malzeme Temin Etme ve Masrafları Giderme Borcu  177
5. İşverenin Diğer Borçları  178
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI  178
1. Genel Olarak  178
2. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının Koşulları  180
a. İfanın İmkânsızlaşması  180
b. İfanın Yerine Getirilmemesinin Geçici Olması  180
c. İfanın İmkânsızlığında Kusursuz Olunması  181
3. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının Hüküm ve Sonuçları  181
4. Sözleşmenin Askıda Kalma Süreleri  182
5. İş Sözleşmesinde Askıya Alınma İşleminin Sona Ermesi  184
Dördüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
§10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  185
I. GENEL OLARAK  185
II. FESİH DIŞI SONA ERME NEDENLERİ  186
1. Tarafların Anlaşması  186
2. Ölüm  187
3. Belirli Sürenin Sona Ermesi  188
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESİH BİLDİRİMİYLE SONA ERMESİ  190
1. Genel Olarak  190
2. Fesih Bildirimi Süreleri  192
3. Yeni İş Arama İzni Verilmesi  193
4. Süreli Feshin Hüküm Doğurma Anı  194
6. Süreli Fesih Hakkının Usulsüz Kullanılması  195
7. Süreli Feshin Hüküm ve Sonuçları  197
a. İş Güvencesi Kapsamı Dışındaki İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi  197
b. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin İş Sözleşemesin İşveren Tarafından Feshedilmesi  200
ba. İş Güvencesi Kavramı  200
baa. Genel Olarak  200
bab. 158 Sayılı ILO Sözleşmesinde Yer Alan Temel Noktalar  201
bac. Önceki Mevzuatımızda İş Sözleşmesinin Feshine Karşı Korunmayı Öngören Düzenlemeler  203
bad. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki Düzenlemeler  203
bb. İş Güvencesi Hükümlerinin Şartları  204
bba. İşyerinde Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılması  204
bbb. İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Kıdeminin En Az 6 Ay Olması  206
bbc. İş Güvencesinden Yararlanmak İsteyen İşçinin Bu Çalışmasını Belirsiz Süreli İş Sözleşmesiyle Yapması  206
bc. Geçerli Fesih Nedenleri  207
bca. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Nedenler  207
bcb. İşçinin Davranışları  209
bcc. İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Fesih Nedenleri  210
bd. Son Çare İlkesi  211
be. Geçerli Neden Olarak Sayılmayan Haller  212
bf. Geçerli Neden ile Haklı Neden Oluşturan İşçi Davranışları Ayrımı  213
bg. Sözleşmenin Feshinde Usul  216
bh. Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü  217
bı. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları  219
bıa. Genel Olarak  219
bıb. İşverenin İşçiyi İşe Başlatması Durumu  219
bıc. İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması Durumu  220
bıd. Dava Sürerken Ortaya Çıkan Bazı Olgular  221
bıe. İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi Durumu  222
bj. Düzenlemenin Mutlak Emrediciliği  223
V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR  223
1. Toplu İşçi Çıkarma  223
2. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik  225
3. Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Ödevi ile Ayrılma  227
VI. HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (SÜRESİZ FESİH BİLDİRİMİ İLE FESİH)  227
1. İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih Halleri  228
a. Sağlık Sebepleri  228
b. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri  229
ba. İşverenin İşçiyi Yanıltması  229
bb. İşçinin veya Ailesi Üyelerinden Birinin Şeref ve Namusuna Dokunacak Şekilde Sözler Sarfedilmesi ve Cinsel Taciz  229
bc. Sataşma, Tehdit ve Suç İşleme  230
bd. Cinsel Tacize Karşı Gerekli Önlemlerin Alınmaması  230
be. İşçinin Ücretinin Ödenmemesi  230
bf. Eksik İş Verme veya Çalışma Koşullarını Uygulamama  231
c. Zorlayıcı Nedenler  231
2. İşveren İçin Haklı Nedenle Fesih Halleri  231
a. Sağlık Sebepleri  232
b. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri  232
ba. İşçinin İşvereni Yanıltması  233
bb. İşçinin, Şeref ve Namusuna Dokunacak Söz veya Davranışları yahut Şeref ve Haysiyet Kırıcı Asılsız İhbar ve İsnatları  233
bc. İşverenin Başka İşçisine Cinsel Tacizde Bulunma  233
bd. Sataşma, İçki veya Uyuşturucu Madde Kullanma  233
be. İşçinin Sadakat Borcuna Aykırı Davranışları  235
bf. İşçinin Hapis Cezasına Mahkûm Edilmesi  236
bg. İşçinin İşine Devamsızlığı  236
bh. İşçinin İşini Yapmaması  237
bi. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi ve İşverenin Malına Zarar Vermesi  238
c. Zorlayıcı Nedenler  239
d. İşçinin Tutuklanması  240
VII. HAKLI NEDENLE FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ  240
VIII. HAKLI NEDENLE FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI  242
IX. HAKSIZ FESİH  243
1. Haksız Feshin Sonuçları  244
a. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi  244
b. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi  245
2. İspat Yükü  246
X. FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASI  246
1. İşveren Açısından Fesih Hakkının Sınırlandırılması  247
a. Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkının Sınırlandırılması  247
b. Süreli Fesih Hakkının Sınırlandırılması  248
2. İşçinin Fesih Hakkının Cezai Şart Yoluyla Sınırlandırılması  249
XI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  250
1. Çalışma Belgesi Verilmesi  250
2. İbraname Verilmesi  251
3. Kıdem Tazminatı  252
a. Genel Olarak  252
b. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları  253
ba. İş Kanununa (veya Deniz İş veya Basın İş Kanununa)Tabi İşçi Olmak  253
bb. İşyerinde En Az Bir Yıl Çalışmış Olmak  253
bc. Belirli Fesih Halleri veya İşçinin Ölümü  253
c. İşçinin Kıdeminin Hesaplanması  255
ca. Kıdem Süresinin Başlangıcı ve Sonu  255
cb. Kıdem Süresinden Sayılan Süreler  256
cba. Sözleşmenin Askıda Kaldığı Süreler  256
cbb. Aynı İşverenin Bir veya Değişik İşyerlerinde Devamlı veya Aralıklı Olarak Geçirilen Süreler  256
cbc. İşverenin Değişmesi veya İşyerinin Nakli  257
cbd. Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Süreler  258
cbe. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Kıdemi  258
cbf. Mevsimlik İşte Çalışan İşçinin Kıdemi  259
cbg. Kamu İhale Kanunu Kapsamında İş Alan Alt İşveren İşçilerinin Kıdemi  259
cc. Kıdem Tazminatının Miktarı  260
cd. Kıdem Tazminatının Tavanı  261
ce. Kıdem Tazminatı Fonu  262
d. Kıdem Tazminatı Miktarını Sınırlayan Düzenlemeler  262
e. Kıdem Tazminatının Tarafları, Gecikme Faizi ve Zamanaşımı  263
4. İşsizlik Sigortası  265
5. Yeni işverenin Sorumluluğu  266
Beşinci Bölüm
İŞİN DÜZENLENMESİ
§11. ÇALIŞMA SÜRELERİ  267
I. GENEL OLARAK  267
II. ÇALIŞMA SÜRELERİ KAVRAMI  267
III. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ VE GÜNLERE GÖRE DAĞILIMI  269
1. Çalışma Süresinin Günlere Eşit Dağılımı  271
2. Çalışma Süresinin Günlere Farklı Dağılımı  271
a. Her Hafta 45 Saat Çalışma  271
b. Haftalık Ortalama 45 Saat Çalışma (Yoğunlaştırılmış İş Haftası ve Denkleştirme Süreleri)  272
ba. Denkleştirme Esasının Uygulanabildiği Hallerde  272
bb. Denkleştirme Esasının Uygulanamadığı Hallerde  273
bc. Olağanüstü Hallerde Çalışma Süresinin Artırılması  274
IV. ÖZELLİK ARZEDEN ÇALIŞMALAR  274
1. Gece Çalışmaları  275
2. Postalar Halinde İşçi Çalıştırma  276
3. Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri  278
4. Günde Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler  279
5. Telafi Çalışması  280
6. Kısa Çalışma  281
7. Yer Altı Maden İşlerinde Çalışma  282
§12. FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMALAR  283
I. FAZLA ÇALIŞMA  283
1. Genel Olarak  283
2. Fazla Çalışma Türleri ve Koşulları  284
a. Olağan Fazla Çalışma  284
aa. Olağan Fazla Çalışma ile İlgili Sınırlamalar  285
ab. Fazla Çalışma Karşılığı  286
aba. Fazla Çalışma Ücreti  286
abb. Serbest Zaman Verilmesi  289
b. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma  289
c. Olağanüstü Sebeple Fazla Çalışma  290
II. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA  291
1. Genel Olarak  291
2. Fazla Süreli Çalışma Karşılığı  291
a. Ücret  291
b. Serbest Zaman  291
§13. DİNLENME VE TATİL HAKKI  293
I. GENEL OLARAK  293
II. ARA DİNLENMESİ  293
III. ÜCRETLİ TATİLLER  295
1. Hafta Tatili  295
a. Genel Olarak  295
b. Hafta Tatili Ücreti  297
2. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  299
3. Yıllık Ücretli İzin  300
a. Genel Olarak  300
b. Koşulları  301
ba. En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak  301
bb. Niteliklerinden Ötürü Bir Yıldan Az Süren Mevsimlik veya Kampanya İşlerinde Çalışmamak  304
c. Yıllık Ücretli İzin Süreleri  304
d. Yıllık Ücreti İzinin Kullanılması  305
e. Yıllık İzin Ücreti  306
f. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra İzin Ücretine Hak Kazanılması  307
g. Diğer İş Kanunlarında Yıllık Ücretli İzin  308
Altıncı Bölüm
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
§14. GENEL OLARAK  311
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  311
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN AMACI  311
III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ANAYASAL DAYANAĞI  313
IV. ÜLKEMİZDEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ KANUNİ DÜZENLEMELER  313
§15. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  314
I. DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  314
II. İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  314
1. Gerekli Her Türlü Önlemi Alma Yükümlülüğü  314
2. Çalışanları Bilgilendirme Yükümlülüğü  317
3. Denetleme Yükümlülüğü  318
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi  318
5. Risk Değerlendirmesi Yapma ve Yaptırma Yükümlülüğü  319
6. Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması  321
7. Çalışan Temsilcisi Görevlendirme Yükümlülüğü  321
8. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Organizasyonları Yapma Yükümlülüğü  322
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  322
b. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri  324
c. İş Güvenliği Uzmanı  325
d. İşyeri Hekimi  327
e. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ile İlgili Ortak Hükümler  329
9. Sağlık Gözetimini Yaptırma Yükümlülüğü  330
III. İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  331
§16. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI  333
I. İŞVEREN AÇISINDAN  333
1. Özel Hukuk Yaptırımları  333
2. Kamu Hukuku Yaptırımları  335
a. Genel Olarak  335
b. Cezai Yaptırımlar  335
c. İşin Durdurulması  336
3. İşçinin Çalışmaktan Kaçınması veya İş Sözleşmesini Derhal Feshetme Hakkı  337
II. İŞÇİ AÇISINDAN  338
Kaynakça  339
Kavram Dizini  343
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§1. İŞ HUKUKU KAVRAMI  23
I. İŞ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ  23
II. İŞ HUKUKUNUN YAPISI VE ESASLARI  24
III. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE TANIMI  25
IV. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  26
1. Batı Avrupa’da  26
2. Türkiye’de  27
V. İŞ HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  30
1. İşçinin Korunması  31
a. Genel Olarak  31
b. Anayasal Sınır  32
c. İşçi Lehine Yorum Sınırı  32
2. Statü Koyucu Özelliği  33
3. Özerkliği  33
4. Emredici Özelliği  34
5. Gerçekçiliği  35
6. İstikrarsızlığı  35
7. Gelişmeye Açık Olması  35
8. Genç Bir Hukuk Dalı Olması  36
9. Geniş Kapsamlı Olması  36
10. İdeolojik Özelliği  36
11. İktisadi Özelliği  36
12. Sosyal ve Siyasi Özelliği  37
13. Karma Nitelikte Bir Hukuk Dalı Olması  37
VI. İŞ HUKUKU İLE ANAYASA HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ  38
1. Sosyal Devlet İlkesi  38
2. Temel Haklar ve Ödevler  39
3. Emredici Hukuk Kuralları  39
4. İşçi Yararına Yorum İlkesi ve Sınırları  40
§2. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  41
I. İŞ HUKUKUNUN MİLLİ KAYNAKLARI  41
1. Resmi Kaynaklar  41
a. Anayasa  41
b. Kanunlar  42
c. Diğer Tanzimi Tasarrufları  44
d. Yargısal/Bilimsel içtihatlar ve Diğer Kaynaklar  45
da. Adli Yargı Kararları  45
db. Hakem Kararları  46
dc. Yüksek Hakem Kurulu Kararları  46
dd. Arabuluculuk Kararları  47
de. Bakanlar Kurulunun Teşmil Kararı  47
2. Özel Kaynaklar  47
a. Toplu İş Sözleşmeleri  47
b. İş Sözleşmeleri  47
c. İç Yönetmelikler  47
d. İşyeri Uygulamaları  48
e. İşverenin Talimat Verme Hakkı  50
II. İŞ HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI  51
1. Uluslararası Çalışma Örgütü  51
2. Birleşmiş Milletler Belgeleri  52
3. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri  52
4. Avrupa Birliği İş Hukuku  53
5. İkili Anlaşmalar  54
III. ÇALIŞMA ÖRGÜTLERİ  54
1. Türk Çalışma Örgütü  54
a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  54
aa. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevleri  54
ab. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kuruluşları  55
ac. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar  55
b. Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi ile Görevli Merciler  55
2. Uluslararası Çalışma Örgütü  56
a. Kuruluşu ve Amacı  56
b. Organları  57
ba. Uluslararası Çalışma Konferansı  57
bb. Yönetim Kurulu  57
bc. Uluslararası Çalışma Bürosu  57
c. Çalışmaları  57
§3. İŞ HUKUKUNDA YER ALAN YAPTIRIMLAR  59
I. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  59
II. İDARİ YAPTIRIMLAR  59
III. CEZAİ YAPTIRIMLAR  60
IV. DİSİPLİN CEZALARI  60
1. Genel Olarak  60
2. Disiplin Cezalarının Uygulanması  61
§4. İŞ HUKUKUNDA CEZAİ ŞART  63
I. KAVRAM OLARAK CEZAİ ŞART  63
II. CEZAİ ŞARTIN UNSURLARI OLUŞUMU VE SONA ERMESİ  63
III. İŞ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART  64
1. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Cezai Şart  65
2. Zincirleme İş Sözleşmelerinde Cezai Şart  66
3. Toplu iş Sözleşmelerinde Cezai Şart  66
İkinci Bölüm
İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI VE KAPSAMI
§5. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  69
I. İŞÇİ  69
1. İşçi Kavramı  69
2. Unsurları  70
a. İş Sözleşmesinin Varlığı  70
b. Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışma  71
c. Bir İşte Çalışma  71
d. Ücret Karşılığı Çalışma  71
II. SÖZLEŞMELİ PERSONEL  72
III. ÇIRAK  73
1. Genel Olarak  73
2. Çıraklığa İlişkin Çıkarılan Kanunlar ve Bunlar Arasındaki İlişki  74
IV. STAJYER  75
V. İŞVEREN  75
VI. ALT İŞVEREN  77
1. Alt İşveren Kavramı  77
2. Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisinin Şartları ve Bu İlişkinin Meydana Gelişi  78
a. İşyerinde İşçi Çalıştıran Asıl Bir İşverenin Bulunması  79
b. Alt İşveren İşçilerinin Çalışmasını Münhasıran Asıl İşverene Ait İşyerine Tahsis Etmiş Olması  80
c. Alt İşverenin Mal ve Hizmet Üretiminin İşyerinde Yapılan İşe İlişkin Olması  80
d. İşletmenin ve İşin Gereği ile Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren Bir Nedenle İşin Alt İşverene Verilmesi  80
e. İşin Asıl İşverene Ait İşyerinde Yapılması  82
3. Alt İşveren– Asıl İşveren Arasında Müteselsil Sorumluluk  82
4. 5510 Sayılı SSGSSK’da Düzenlenen Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisi  83
5. Kamu İhale Kanununda Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi  84
6. Alt İşveren–Asıl İşveren İlişkisinin Sınırları ve Bunlara Aykırılığın Yaptırımı  85
a. Asıl İşveren İşçilerinin Alt İşveren Tarafından Çalıştırılamaması  86
b. Asıl İşveren Yanında Çalışmış Bir Kişiyle Alt İşveren İlişkisinin Kurulamaması  86
c. Asıl İşin Bölünememesi  86
7. Sınırlamaya Aykırı Davranışın Yaptırımı  87
VII. İŞVEREN VEKİLİ  87
1. Genel Olarak  87
2. İşveren Vekilinin Sorumluluğu  89
VIII. İŞYERİ VE İŞLETME KAVRAMI  90
1. İşyeri  90
a. Genel Olarak İşyeri Kavramı  90
b. İşyerinin Kurulması  91
c. İşyerinin Devri  91
d. İşyerinde İşçinin Hizmet Süresinin Bütünlüğü  93
e. İşyeri Devrinin Sözleşmenin Feshine Etkisi  94
f. İşyerinin Kapatılması  94
g. İşyeri Bildirme Mükellefiyeti  95
ga. Bir İşyerini Kurma  96
gb. Bir İşyerini Devralma  96
gc. İşyerinin Çalışma Konusunu Değiştirme  96
gd. İşyerinde Faaliyetin Durdurulması  96
2. İşletme  97
§6. İŞ HUKUKUNUN KAPSAMI  98
I. GENEL OLARAK  98
1. Kapsama İlişkin Kural  98
2. İstisnalar  98
a. Deniz ve Hava Taşıma İşleri  99
b. Elliden Az İşçi Çalıştıran (Elli dâhil) Tarım ve Orman İşleri  99
c. Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri  100
d. Evlerde Yapılan El Sanatları İşleri  100
e. Ev Hizmetleri  101
f. Çıraklar  101
g. Sporcular  101
h. Rehabilite Edilenler  102
i. Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunundaki Tanıma Uygun Olarak Üç Kişinin Çalıştığı İşyerleri  102
3. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinin Belirlenmesi  103
II. DENİZ İŞ KANUNUNUN KAPSAMI  103
III. BASIN İŞ KANUNUNUN KAPSAMI  104
IV. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN KAPSAMI  104
V. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KAPSAMI  105
Üçüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİ
§7. İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE TÜRLERİ  107
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  107
1. İş Görme Unsuru  108
2. İşin Ücret Karşılığında Yapılması Unsuru  108
3. Bağımlılık Unsuru  109
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ  111
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  112
1. Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri  112
2. Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri  113
3. Deneme Süreli İş Sözleşmeleri  116
4. Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri  117
a. Genel Olarak  117
b. Kısmi Süreli Sözleşmelere Uygulanacak Kurallar  120
5. Çağrı Üzerine Çalışma  121
6. Evde Çalışma  123
7. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi  126
a. Genel Olarak  126
b. Geçici İş İlişkisinin Şartları  126
c. Tarafların Borçları  128
d. Toplu İş Hukuku Açısından Geçici İş İlişkisi  130
e. Geçici İş İlişkisinin Sona Ermesi  131
8. Takım Sözleşmesi  132
9. Tele Çalışma  132
§8. İŞ SÖZLEŞMESİNİN MEYDANA GELMESİ  133
I. GENEL OLARAK  133
II. TARAFLARIN EHLİYETİ  134
1. Ehliyet Kavramı  134
2. Sınırları  134
a. Yaş Küçüklüğü  134
b. Cinsiyet  135
c. Sağlık Durumu  135
d. Yabancılık  136
e. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Yasaklar  137
III. İŞ HUKUKUNDA SÖZLEŞME SERBESTİSİNİN SINIRLANDIRILMASI  137
1. Sözleşme Yapma Serbestisinin Sınırları  137
a. İşten Çıkarılanların Yeniden İşe Alınmaları  137
b. Sakat, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma  137
c. Maluliyeti Sona Eren İşçileri Çalıştırma  140
d. Askerlik veya Kanuni Ödevi Bitirenlerin Yeniden İşe Alınmaları  140
e. İşçi Kuruluşlarında Görevleri Bitenlerin Yeniden İşe Alınmaları  140
f. Hastalık Nedeniyle İşten Çıkarılan Gazetecilerin İşe Alınmaları  141
g. Diğer Durumlar  141
2. Sözleşmenin İçeriğini Düzenleme Serbestisinin Sınırları  141
3. Şekil Serbestisi ve Sınırları  142
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  143
1. İş Sözleşmesinin Butlanı  143
2. İş Sözleşmesinin İptali  144
V. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK HUKUK VE TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ  145
§9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  146
I. İŞÇİNİN BORÇLARI  146
1. İşçinin İşi Şahsen İfa (Yerine Getirme) Borcu  146
2. İşçinin İşini Özenle Yapma Borcu  148
3. İşçinin Çalışma Koşullarına Uyması Borcu  149
4. İşçinin Fazla Çalışma Borcu  149
5. İşçinin Sadakat Borcu  149
6. İşçinin Teslim ve Hesap Verme Borcu  151
7. İşçinin Talimatlara Uyma (İtaat) Borcu  151
8. İşçinin Rekabet Etmeme Borcu  152
9. Özel Haller  154
II. İŞVERENİN BORÇLARI  155
1. İşverenin Ücret Ödeme Borcu  155
a. Ücret Çeşitleri  156
aa. Zamana Göre Ücret  156
ab. Akort Ücret  156
ac. Götürü Ücret  157
ad. Yüzdeye Göre Ödenen Ücret  158
ae. Prim  158
af. İkramiye  159
ag. Komisyon Ücreti  160
ah. Kardan Pay Alma  161
b. Ücretin Ödeme Şekli  161
c. Ücretin Ödendiğinin İspatı  162
d. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı  163
e. Ücretin Ödenme Zamanı  163
f. Ücret Miktarı  164
g. Ücret Güvencesi  165
h. Ücretin Ödenmemesi  168
2. İşçiyi Gözetme Borcu  169
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerini Alma Borcu  169
b. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu  172
3. Eşit İşlem Yapma Borcu  174
4. Malzeme Temin Etme ve Masrafları Giderme Borcu  177
5. İşverenin Diğer Borçları  178
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI  178
1. Genel Olarak  178
2. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının Koşulları  180
a. İfanın İmkânsızlaşması  180
b. İfanın Yerine Getirilmemesinin Geçici Olması  180
c. İfanın İmkânsızlığında Kusursuz Olunması  181
3. İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının Hüküm ve Sonuçları  181
4. Sözleşmenin Askıda Kalma Süreleri  182
5. İş Sözleşmesinde Askıya Alınma İşleminin Sona Ermesi  184
Dördüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
§10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  185
I. GENEL OLARAK  185
II. FESİH DIŞI SONA ERME NEDENLERİ  186
1. Tarafların Anlaşması  186
2. Ölüm  187
3. Belirli Sürenin Sona Ermesi  188
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESİH BİLDİRİMİYLE SONA ERMESİ  190
1. Genel Olarak  190
2. Fesih Bildirimi Süreleri  192
3. Yeni İş Arama İzni Verilmesi  193
4. Süreli Feshin Hüküm Doğurma Anı  194
6. Süreli Fesih Hakkının Usulsüz Kullanılması  195
7. Süreli Feshin Hüküm ve Sonuçları  197
a. İş Güvencesi Kapsamı Dışındaki İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi  197
b. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin İş Sözleşemesin İşveren Tarafından Feshedilmesi  200
ba. İş Güvencesi Kavramı  200
baa. Genel Olarak  200
bab. 158 Sayılı ILO Sözleşmesinde Yer Alan Temel Noktalar  201
bac. Önceki Mevzuatımızda İş Sözleşmesinin Feshine Karşı Korunmayı Öngören Düzenlemeler  203
bad. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki Düzenlemeler  203
bb. İş Güvencesi Hükümlerinin Şartları  204
bba. İşyerinde Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılması  204
bbb. İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Kıdeminin En Az 6 Ay Olması  206
bbc. İş Güvencesinden Yararlanmak İsteyen İşçinin Bu Çalışmasını Belirsiz Süreli İş Sözleşmesiyle Yapması  206
bc. Geçerli Fesih Nedenleri  207
bca. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Nedenler  207
bcb. İşçinin Davranışları  209
bcc. İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Fesih Nedenleri  210
bd. Son Çare İlkesi  211
be. Geçerli Neden Olarak Sayılmayan Haller  212
bf. Geçerli Neden ile Haklı Neden Oluşturan İşçi Davranışları Ayrımı  213
bg. Sözleşmenin Feshinde Usul  216
bh. Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü  217
bı. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları  219
bıa. Genel Olarak  219
bıb. İşverenin İşçiyi İşe Başlatması Durumu  219
bıc. İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması Durumu  220
bıd. Dava Sürerken Ortaya Çıkan Bazı Olgular  221
bıe. İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi Durumu  222
bj. Düzenlemenin Mutlak Emrediciliği  223
V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR  223
1. Toplu İşçi Çıkarma  223
2. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik  225
3. Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Ödevi ile Ayrılma  227
VI. HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (SÜRESİZ FESİH BİLDİRİMİ İLE FESİH)  227
1. İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih Halleri  228
a. Sağlık Sebepleri  228
b. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri  229
ba. İşverenin İşçiyi Yanıltması  229
bb. İşçinin veya Ailesi Üyelerinden Birinin Şeref ve Namusuna Dokunacak Şekilde Sözler Sarfedilmesi ve Cinsel Taciz  229
bc. Sataşma, Tehdit ve Suç İşleme  230
bd. Cinsel Tacize Karşı Gerekli Önlemlerin Alınmaması  230
be. İşçinin Ücretinin Ödenmemesi  230
bf. Eksik İş Verme veya Çalışma Koşullarını Uygulamama  231
c. Zorlayıcı Nedenler  231
2. İşveren İçin Haklı Nedenle Fesih Halleri  231
a. Sağlık Sebepleri  232
b. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri  232
ba. İşçinin İşvereni Yanıltması  233
bb. İşçinin, Şeref ve Namusuna Dokunacak Söz veya Davranışları yahut Şeref ve Haysiyet Kırıcı Asılsız İhbar ve İsnatları  233
bc. İşverenin Başka İşçisine Cinsel Tacizde Bulunma  233
bd. Sataşma, İçki veya Uyuşturucu Madde Kullanma  233
be. İşçinin Sadakat Borcuna Aykırı Davranışları  235
bf. İşçinin Hapis Cezasına Mahkûm Edilmesi  236
bg. İşçinin İşine Devamsızlığı  236
bh. İşçinin İşini Yapmaması  237
bi. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi ve İşverenin Malına Zarar Vermesi  238
c. Zorlayıcı Nedenler  239
d. İşçinin Tutuklanması  240
VII. HAKLI NEDENLE FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ  240
VIII. HAKLI NEDENLE FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI  242
IX. HAKSIZ FESİH  243
1. Haksız Feshin Sonuçları  244
a. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi  244
b. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi  245
2. İspat Yükü  246
X. FESİH HAKKININ SINIRLANDIRILMASI  246
1. İşveren Açısından Fesih Hakkının Sınırlandırılması  247
a. Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkının Sınırlandırılması  247
b. Süreli Fesih Hakkının Sınırlandırılması  248
2. İşçinin Fesih Hakkının Cezai Şart Yoluyla Sınırlandırılması  249
XI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  250
1. Çalışma Belgesi Verilmesi  250
2. İbraname Verilmesi  251
3. Kıdem Tazminatı  252
a. Genel Olarak  252
b. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları  253
ba. İş Kanununa (veya Deniz İş veya Basın İş Kanununa)Tabi İşçi Olmak  253
bb. İşyerinde En Az Bir Yıl Çalışmış Olmak  253
bc. Belirli Fesih Halleri veya İşçinin Ölümü  253
c. İşçinin Kıdeminin Hesaplanması  255
ca. Kıdem Süresinin Başlangıcı ve Sonu  255
cb. Kıdem Süresinden Sayılan Süreler  256
cba. Sözleşmenin Askıda Kaldığı Süreler  256
cbb. Aynı İşverenin Bir veya Değişik İşyerlerinde Devamlı veya Aralıklı Olarak Geçirilen Süreler  256
cbc. İşverenin Değişmesi veya İşyerinin Nakli  257
cbd. Değişik Kamu Kuruluşlarında Geçen Süreler  258
cbe. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Kıdemi  258
cbf. Mevsimlik İşte Çalışan İşçinin Kıdemi  259
cbg. Kamu İhale Kanunu Kapsamında İş Alan Alt İşveren İşçilerinin Kıdemi  259
cc. Kıdem Tazminatının Miktarı  260
cd. Kıdem Tazminatının Tavanı  261
ce. Kıdem Tazminatı Fonu  262
d. Kıdem Tazminatı Miktarını Sınırlayan Düzenlemeler  262
e. Kıdem Tazminatının Tarafları, Gecikme Faizi ve Zamanaşımı  263
4. İşsizlik Sigortası  265
5. Yeni işverenin Sorumluluğu  266
Beşinci Bölüm
İŞİN DÜZENLENMESİ
§11. ÇALIŞMA SÜRELERİ  267
I. GENEL OLARAK  267
II. ÇALIŞMA SÜRELERİ KAVRAMI  267
III. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ VE GÜNLERE GÖRE DAĞILIMI  269
1. Çalışma Süresinin Günlere Eşit Dağılımı  271
2. Çalışma Süresinin Günlere Farklı Dağılımı  271
a. Her Hafta 45 Saat Çalışma  271
b. Haftalık Ortalama 45 Saat Çalışma (Yoğunlaştırılmış İş Haftası ve Denkleştirme Süreleri)  272
ba. Denkleştirme Esasının Uygulanabildiği Hallerde  272
bb. Denkleştirme Esasının Uygulanamadığı Hallerde  273
bc. Olağanüstü Hallerde Çalışma Süresinin Artırılması  274
IV. ÖZELLİK ARZEDEN ÇALIŞMALAR  274
1. Gece Çalışmaları  275
2. Postalar Halinde İşçi Çalıştırma  276
3. Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri  278
4. Günde Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler  279
5. Telafi Çalışması  280
6. Kısa Çalışma  281
7. Yer Altı Maden İşlerinde Çalışma  282
§12. FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMALAR  283
I. FAZLA ÇALIŞMA  283
1. Genel Olarak  283
2. Fazla Çalışma Türleri ve Koşulları  284
a. Olağan Fazla Çalışma  284
aa. Olağan Fazla Çalışma ile İlgili Sınırlamalar  285
ab. Fazla Çalışma Karşılığı  286
aba. Fazla Çalışma Ücreti  286
abb. Serbest Zaman Verilmesi  289
b. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma  289
c. Olağanüstü Sebeple Fazla Çalışma  290
II. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA  291
1. Genel Olarak  291
2. Fazla Süreli Çalışma Karşılığı  291
a. Ücret  291
b. Serbest Zaman  291
§13. DİNLENME VE TATİL HAKKI  293
I. GENEL OLARAK  293
II. ARA DİNLENMESİ  293
III. ÜCRETLİ TATİLLER  295
1. Hafta Tatili  295
a. Genel Olarak  295
b. Hafta Tatili Ücreti  297
2. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  299
3. Yıllık Ücretli İzin  300
a. Genel Olarak  300
b. Koşulları  301
ba. En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak  301
bb. Niteliklerinden Ötürü Bir Yıldan Az Süren Mevsimlik veya Kampanya İşlerinde Çalışmamak  304
c. Yıllık Ücretli İzin Süreleri  304
d. Yıllık Ücreti İzinin Kullanılması  305
e. Yıllık İzin Ücreti  306
f. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra İzin Ücretine Hak Kazanılması  307
g. Diğer İş Kanunlarında Yıllık Ücretli İzin  308
Altıncı Bölüm
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
§14. GENEL OLARAK  311
I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  311
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN AMACI  311
III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ANAYASAL DAYANAĞI  313
IV. ÜLKEMİZDEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ KANUNİ DÜZENLEMELER  313
§15. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  314
I. DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  314
II. İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  314
1. Gerekli Her Türlü Önlemi Alma Yükümlülüğü  314
2. Çalışanları Bilgilendirme Yükümlülüğü  317
3. Denetleme Yükümlülüğü  318
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi  318
5. Risk Değerlendirmesi Yapma ve Yaptırma Yükümlülüğü  319
6. Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması  321
7. Çalışan Temsilcisi Görevlendirme Yükümlülüğü  321
8. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Organizasyonları Yapma Yükümlülüğü  322
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  322
b. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri  324
c. İş Güvenliği Uzmanı  325
d. İşyeri Hekimi  327
e. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ile İlgili Ortak Hükümler  329
9. Sağlık Gözetimini Yaptırma Yükümlülüğü  330
III. İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  331
§16. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI  333
I. İŞVEREN AÇISINDAN  333
1. Özel Hukuk Yaptırımları  333
2. Kamu Hukuku Yaptırımları  335
a. Genel Olarak  335
b. Cezai Yaptırımlar  335
c. İşin Durdurulması  336
3. İşçinin Çalışmaktan Kaçınması veya İş Sözleşmesini Derhal Feshetme Hakkı  337
II. İŞÇİ AÇISINDAN  338
Kaynakça  339
Kavram Dizini  343
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019