Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk İdare Hukukunda
Maden İşletme ve Rödovans Sözleşmeleri
Kasım 2017 / 1. Baskı / 212 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Madenler, tarihin bütün dönemlerine damgasını vurmuş doğal kaynaklardır. Günümüz dünyasında gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin madenciliğin itici gücünden yararlandıkları aşikârdır. Her ülke kendi sosyal, ekonomik ve siyasi politikası doğrultusunda madencilik politikasını belirlemekte ve maden mevzuatını oluşturmaktadır. Bu eserde esas olarak ülkemiz maden mevzuatında öngörülen maden işletme usullerinin yargı kararları ışığında ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ruhsat usulü ve rödovans sözleşmeleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ayrıca madencilik faaliyetleri ve çevre hukuku ilişkisi kapsamında çevre hakkı, sürdürülebilir kalkınma ilkesi ve katılım ilkesine değinilmiştir.

Madenlerin ve madencilik faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası alanda taşıdığı önem karşısında, madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esas ve usullerin, eşitlik, kazanılmış haklara saygı ve hukuki istikrar ilkeleri çerçevesinde, kanunda açıkça ve ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu faaliyetler ise doktrinde maden hukukuna ilişkin tartışmaların belirli bir aşamaya gelmesini gerektirmektedir. Bu çalışma ile ülkemiz idare hukuku bağlamında madenlerin işletilme usulleri ayrıntılı olarak ele alınarak akademik açıdan faydalı bir eser ortaya konulması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Maden ve Madencilik Faaliyetleri Kavramları
Madencilik Faaliyetleri ve Çevre Hukuku İlişkisi
Rödovans Sözleşmeleri
Ruhsat Usulü
Arama Dönemi
İşletme Dönemi
Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri
Barkod: 9789750245862
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 212
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  5
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
MADEN HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
1.1. Maden Kavramı  19
1.1.1. Genel Olarak  19
1.1.2. Eski Maden Kanunlarında Yer Alan Maden Tanımlamaları  21
1.1.3. 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun Maden Tanımına Yaklaşımı  23
1.1.4. Danıştay’ın Maden Tanımına Bakışı  29
1.1.5. Madencilik Sektöründe Önemli Bazı Ülkelerin Mevzuatlarında Yer Alan Maden Tanımlamaları  31
1.2. Madencilik Faaliyeti Kavramı  32
1.3. Madenlerin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olması  33
1.4. Madencilik Faaliyetinin Kamu Hizmeti Niteliği  35
1.5. Madencilik Faaliyetinde Kamu Yararı  40
1.6. Maden Hukuku Alanında Özel Mahkemeler  43
1.7. Maden Hukukumuzda Yabancı Sermayenin Yeri  45
1.8. Küreselleşmenin Maden Hukukuna Etkisi  47
1.9. Madencilik Faaliyetleri ve Çevre Hukuku İlişkisi  49
1.9.1. Çevre Hakkı ve Hukuki Boyutu  49
1.9.2. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi  53
1.9.3. Katılım İlkesi  57
1.9.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri  61
1.9.4.1. Açık Maden İşletmelerinin Çevresel Etkileri  63
1.9.4.2. Kapalı Maden İşletmelerinin Çevresel Etkileri  63
İkinci Bölüm
MADENLERİN İŞLETİLME USULLERİ
2.1. Madenlerin İdari Sözleşmelerle Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilmeleri  65
2.1.1. 6309 Sayılı Maden Kanunu Dönemindeki Uygulama  65
2.1.2. 3213 Sayılı Maden Kanunu ile Madenlerin İşletilmesi Usulüne Getirilen Yenilik  66
2.2. Madenlerin Rödovans Sözleşmeleri ile İşletilmeleri  66
2.2.1. Ruhsat Alan ile Özel Hukuk Kişisi Arasında Yapılan Rödovans Sözleşmeleri  67
2.2.1.1. Maden Hukukumuzda Rödovans Sözleşmesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  67
2.2.1.2. Rödovans Sözleşmesi ve Hukuki Niteliği  72
2.2.1.3. Rödovans Sözleşmesinin Şekli ve Tescili  76
2.2.1.4. Rödovans Sözleşmesinin Tarafları  78
2.2.1.5. Rödovans Sözleşmesinde Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri  80
2.2.1.5.1. Ruhsat Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri  80
2.2.1.5.1.1. Ruhsat Sahibinin Hakları  80
2.2.1.5.1.2. Ruhsat Sahibinin Yükümlülükleri  81
2.2.1.5.2. Rödovansçının Hakları ve Yükümlülükleri  83
2.2.1.5.2.1. Rödovansçının Hakları  83
2.2.1.5.2.2. Rödovansçının Yükümlülükleri  83
2.2.1.6. Rödovans Sözleşmesinin Sona Ermesi  85
2.2.1.7. Rödovans Sözleşmesinin Alt İşverenlik Kurumu Açısından Değerlendirilmesi  88
2.2.1.8. Rödovans Sözleşmelerinde Karşılaşılan Daimi Nezaretçi Atanması Sorunu  91
2.2.2. İdare ile Özel Hukuk Kişisi Arasında Yapılan Rödovans Sözleşmesi  93
2.3. Madenlerin Ruhsat Usulü ile Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilmeleri  94
2.3.1. Arama Dönemi  95
2.3.1.1. Maden Arama Hakkı  95
2.3.1.2. İdareye İlk Müracaat ve Arama Ruhsatının Verilmesi Aşaması  97
2.3.1.3. Arama Faaliyetinin Başlaması Aşaması  101
2.3.1.3.1. Ön Arama Dönemi  102
2.3.1.3.2. Genel Arama Dönemi  104
2.3.1.3.3. Detay Arama Dönemi  105
2.3.1.3.4. Fizibilite Dönemi  106
2.3.1.4. Arama Faaliyetinin Sınırları ve Prospeksiyon  107
2.3.2. İşletme Dönemi  109
2.3.2.1. Maden İşletme Hakkı  110
2.3.2.2. İdareye Başvuru ve İşletme Ruhsatının Düzenlenmesi Aşaması  112
2.3.2.3. İşletme İzninin Alınması  115
2.3.2.4. Taksir İşleminin Yapılması  117
2.3.2.5. İşletme Faaliyetinin Yürütülmesi  118
2.3.2.6. İşletme Faaliyetinin Geçici Tatili  119
2.3.3. Maden Sicili  122
Üçüncü Bölüm
TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Ruhsat Alan Özel Hukuk Kişisinin Hakları  127
3.1.1. Genel Olarak Maden Hakları  127
3.1.2. Takaddüm Hakkı  132
3.1.3. Buluculuk Hakkı  132
3.1.4. Maden Kanunu’nda Belirtilen Teşviklerden Yararlanma Hakkı  133
3.1.5. Haczedilmezlik ve İhtiyati Tedbire Karşı Koruma  134
3.1.6. Maden Ruhsatını Şirkete Sermaye Olarak Koyabilme Hakkı  136
3.1.7. Maden Haklarını Devredebilme  138
3.1.8. Maden Haklarını Miras Bırakabilme  140
3.1.9. İrtifak ve İntifa Hakkı Tesis Edilmesini Talep Etme Hakkı  141
3.1.10. Maden Hukukuna Özgü Kamulaştırma Talep Etme Hakkı  146
3.2. Ruhsat Alan Özel Hukuk Kişisinin Yükümlülükleri  150
3.2.1. Çevresel Etki Değerlendirme Süreci  153
3.2.2. Orman Alanlarında Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  157
3.2.3. Askeri Yasak Bölgelerde ve Güvenlik Bölgelerinde Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  158
3.2.4. İmar Alanları ve Mücavir Alanlarda Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  160
3.2.5. Sit Alanlarında Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  162
3.2.6. Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahalarında Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  163
3.2.7. Mera Alanlarında Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  165
3.2.8. Su Toplama Havzalarında Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  167
3.2.9. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  167
3.2.10. İzin Alınması Gereken Diğer Durumlar  169
3.3. İdarenin Hakları  170
3.3.1. Ruhsat Bedeli  170
3.3.2. Devlet Hakkı ve İl Özel İdare Payı  171
3.3.3. Belediye Payı  178
3.3.4. Çevreyle Uyum Teminatı  179
3.3.5. Uzatma Bedeli  179
3.4. Uyuşmazlık Çözüm Yolları  180
3.4.1. Özel Hukuk Kişisinin Yürüttüğü Madencilik Faaliyetlerinin Denetimi  180
3.4.2. İdare Tarafından Uygulanabilecek Yaptırımlar  182
3.4.2.1. İdari Para Cezası  183
3.4.2.2. Uyarma  185
3.4.2.3. Faaliyetin Durdurulması  186
3.4.2.4. Ruhsatın Feshedilmesi ve Ruhsatın İptal Edilmesi  187
3.4.2.5. Üretilen Madene El Koyma  188
3.4.2.6. Projede Belirtilen Üretim Miktarının %10’u Üzerinden Devlet Hakkı Alınması  189
Sonuç  191
Kaynakça  197
Kavramlar Dizini  211
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  5
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
MADEN HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
1.1. Maden Kavramı  19
1.1.1. Genel Olarak  19
1.1.2. Eski Maden Kanunlarında Yer Alan Maden Tanımlamaları  21
1.1.3. 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun Maden Tanımına Yaklaşımı  23
1.1.4. Danıştay’ın Maden Tanımına Bakışı  29
1.1.5. Madencilik Sektöründe Önemli Bazı Ülkelerin Mevzuatlarında Yer Alan Maden Tanımlamaları  31
1.2. Madencilik Faaliyeti Kavramı  32
1.3. Madenlerin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olması  33
1.4. Madencilik Faaliyetinin Kamu Hizmeti Niteliği  35
1.5. Madencilik Faaliyetinde Kamu Yararı  40
1.6. Maden Hukuku Alanında Özel Mahkemeler  43
1.7. Maden Hukukumuzda Yabancı Sermayenin Yeri  45
1.8. Küreselleşmenin Maden Hukukuna Etkisi  47
1.9. Madencilik Faaliyetleri ve Çevre Hukuku İlişkisi  49
1.9.1. Çevre Hakkı ve Hukuki Boyutu  49
1.9.2. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi  53
1.9.3. Katılım İlkesi  57
1.9.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri  61
1.9.4.1. Açık Maden İşletmelerinin Çevresel Etkileri  63
1.9.4.2. Kapalı Maden İşletmelerinin Çevresel Etkileri  63
İkinci Bölüm
MADENLERİN İŞLETİLME USULLERİ
2.1. Madenlerin İdari Sözleşmelerle Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilmeleri  65
2.1.1. 6309 Sayılı Maden Kanunu Dönemindeki Uygulama  65
2.1.2. 3213 Sayılı Maden Kanunu ile Madenlerin İşletilmesi Usulüne Getirilen Yenilik  66
2.2. Madenlerin Rödovans Sözleşmeleri ile İşletilmeleri  66
2.2.1. Ruhsat Alan ile Özel Hukuk Kişisi Arasında Yapılan Rödovans Sözleşmeleri  67
2.2.1.1. Maden Hukukumuzda Rödovans Sözleşmesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  67
2.2.1.2. Rödovans Sözleşmesi ve Hukuki Niteliği  72
2.2.1.3. Rödovans Sözleşmesinin Şekli ve Tescili  76
2.2.1.4. Rödovans Sözleşmesinin Tarafları  78
2.2.1.5. Rödovans Sözleşmesinde Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri  80
2.2.1.5.1. Ruhsat Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri  80
2.2.1.5.1.1. Ruhsat Sahibinin Hakları  80
2.2.1.5.1.2. Ruhsat Sahibinin Yükümlülükleri  81
2.2.1.5.2. Rödovansçının Hakları ve Yükümlülükleri  83
2.2.1.5.2.1. Rödovansçının Hakları  83
2.2.1.5.2.2. Rödovansçının Yükümlülükleri  83
2.2.1.6. Rödovans Sözleşmesinin Sona Ermesi  85
2.2.1.7. Rödovans Sözleşmesinin Alt İşverenlik Kurumu Açısından Değerlendirilmesi  88
2.2.1.8. Rödovans Sözleşmelerinde Karşılaşılan Daimi Nezaretçi Atanması Sorunu  91
2.2.2. İdare ile Özel Hukuk Kişisi Arasında Yapılan Rödovans Sözleşmesi  93
2.3. Madenlerin Ruhsat Usulü ile Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilmeleri  94
2.3.1. Arama Dönemi  95
2.3.1.1. Maden Arama Hakkı  95
2.3.1.2. İdareye İlk Müracaat ve Arama Ruhsatının Verilmesi Aşaması  97
2.3.1.3. Arama Faaliyetinin Başlaması Aşaması  101
2.3.1.3.1. Ön Arama Dönemi  102
2.3.1.3.2. Genel Arama Dönemi  104
2.3.1.3.3. Detay Arama Dönemi  105
2.3.1.3.4. Fizibilite Dönemi  106
2.3.1.4. Arama Faaliyetinin Sınırları ve Prospeksiyon  107
2.3.2. İşletme Dönemi  109
2.3.2.1. Maden İşletme Hakkı  110
2.3.2.2. İdareye Başvuru ve İşletme Ruhsatının Düzenlenmesi Aşaması  112
2.3.2.3. İşletme İzninin Alınması  115
2.3.2.4. Taksir İşleminin Yapılması  117
2.3.2.5. İşletme Faaliyetinin Yürütülmesi  118
2.3.2.6. İşletme Faaliyetinin Geçici Tatili  119
2.3.3. Maden Sicili  122
Üçüncü Bölüm
TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Ruhsat Alan Özel Hukuk Kişisinin Hakları  127
3.1.1. Genel Olarak Maden Hakları  127
3.1.2. Takaddüm Hakkı  132
3.1.3. Buluculuk Hakkı  132
3.1.4. Maden Kanunu’nda Belirtilen Teşviklerden Yararlanma Hakkı  133
3.1.5. Haczedilmezlik ve İhtiyati Tedbire Karşı Koruma  134
3.1.6. Maden Ruhsatını Şirkete Sermaye Olarak Koyabilme Hakkı  136
3.1.7. Maden Haklarını Devredebilme  138
3.1.8. Maden Haklarını Miras Bırakabilme  140
3.1.9. İrtifak ve İntifa Hakkı Tesis Edilmesini Talep Etme Hakkı  141
3.1.10. Maden Hukukuna Özgü Kamulaştırma Talep Etme Hakkı  146
3.2. Ruhsat Alan Özel Hukuk Kişisinin Yükümlülükleri  150
3.2.1. Çevresel Etki Değerlendirme Süreci  153
3.2.2. Orman Alanlarında Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  157
3.2.3. Askeri Yasak Bölgelerde ve Güvenlik Bölgelerinde Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  158
3.2.4. İmar Alanları ve Mücavir Alanlarda Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  160
3.2.5. Sit Alanlarında Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  162
3.2.6. Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahalarında Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  163
3.2.7. Mera Alanlarında Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  165
3.2.8. Su Toplama Havzalarında Yapılacak Madencilik Faaliyetleri  167
3.2.9. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  167
3.2.10. İzin Alınması Gereken Diğer Durumlar  169
3.3. İdarenin Hakları  170
3.3.1. Ruhsat Bedeli  170
3.3.2. Devlet Hakkı ve İl Özel İdare Payı  171
3.3.3. Belediye Payı  178
3.3.4. Çevreyle Uyum Teminatı  179
3.3.5. Uzatma Bedeli  179
3.4. Uyuşmazlık Çözüm Yolları  180
3.4.1. Özel Hukuk Kişisinin Yürüttüğü Madencilik Faaliyetlerinin Denetimi  180
3.4.2. İdare Tarafından Uygulanabilecek Yaptırımlar  182
3.4.2.1. İdari Para Cezası  183
3.4.2.2. Uyarma  185
3.4.2.3. Faaliyetin Durdurulması  186
3.4.2.4. Ruhsatın Feshedilmesi ve Ruhsatın İptal Edilmesi  187
3.4.2.5. Üretilen Madene El Koyma  188
3.4.2.6. Projede Belirtilen Üretim Miktarının %10’u Üzerinden Devlet Hakkı Alınması  189
Sonuç  191
Kaynakça  197
Kavramlar Dizini  211
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020