Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Siyaset Bilimi Araştırmaları
Teori ve Türkiye Uygulamaları
Şubat 2014 / 1. Baskı / 394 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%28)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eser, 2012 Yılında Pamukkale Üniversitesi'nce düzenlenen ve akademik çevrelerin katılımı ile gerçekleşen I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi'nde yapılan sunumlardan seçilerek Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda geliştirilmiş ve ayrıca Bilim Kurulunun değerlendirmesiyle yer verilmiş çalışmalardan oluşmaktadır.

Bu kitapta, milliyetçilik, liberalizm ve muhafazakârlık gibi ideoloji temelli kuramsal araştırmalardan, siyasal iletişim, siyaset psikolojisi, siyasal kültür, siyasal sinizm, yurttaşlık, demokrasi, kent hakkı gibi geniş bir yelpazede özgün makalelere yer verilmektedir.

Kitap, özellikle disiplinler arası çalışmalar yapan lisansüstü öğrencilere ve akademisyenlere olduğu kadar, siyasal olaylara bilimsel bakış açısıyla yaklaşarak birikimlerini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Demokrasinin Krizi ve Muhalefetin Olanağı, Ahu TUNÇEL
Majoriteryenizm ve Demokrasinin Geleceği, Faruk ATAAY
Charles Tilly’nin Katkısı: Demokrasi ve Demokratikleşmenin Geri–Çevrimi Üzerine Bir İnceleme, Güney ÇEĞİN
Siyasal Sinizm, Nigâr DEGİRMENCİ
İktidar ve Direniş Bağlamında Gündelik Hayat Siyaseti, Selcen KÖK
Kentsel Dönüşüm, Dönüşen Yurttaşlık ve Kent Hakkı, Güncel ÖNKAL & Osman SÜMER
Değişim İçinde Muhafazakârlığın Devlet ve Siyaset Algısı: Değişen Retorik Değişmeyen öz, Fatih ERTUGAY
John Gray: Liberalizmin Eleştirisi ve Yeniden İnşa Süreci*, Rezzan AYHAN TÜRKBAY
Terry Eagleton’ın Çalışmalarında Postmodern Söylem ve Siyasetin Eleştirisi Üzerine, Melehat KUTUN GÜRGEN
Siyaset Biliminde Pozitivizm Sorunu, Deniz ALCA
Filistinli Mülteciler Sorununun Doğuşunda İsrail’in Resmi Siyonist Söylemini Uluslararası Platformlarda Yıkanlar: İsrail’in “Yeni Tarihçileri”, Ayşe TEKDAL FİLDİŞ
Siyasal Partilerin İşlevleri Bağlamında Siyasal Devşirme ve Türkiye’de Siyaset Okulları: Ak Parti Siyaset Akademisi ve CHP Parti Okulu Örneği, A.Bora TARHAN & Erhan EZİCİ
Siyasal İletişim Dramaları: Medya Okuryazarlığı Açısından Olay Analizleri, Yalçın YILMAZ
Bir Simbiyoz Olarak Türkiye’de Merkez–Yerel İlişkileri, Ulaş BAYRAKTAR
Sivil Toplumculuk: Türkiye Solunun Yapısal Bir Özelliği mi?, Atakan HATİPOĞLU
Nurettin Topçu Örneğinde İslamcılık Düşüncesindeki Milliyetçilik Unsurları, Deniz PARLAK
‘Kültür – Medeniyet’ Ayrımı Çerçevesinde Hilmi Ziya Ülken’in Ziya Gökalp Eleştirisi ve Millet Anlayışı, Hicret AYDIN
Zümre, İktidar ve Adab–I Muaşeret, Ertuğrul ZENGİN
Barkod: 9789750227066
Yayın Tarihi: Şubat 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 394
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz
1 Ahu TUNÇEL DEMOKRASİNİN KRİZİ VE MUHALEFETİN OLANAĞI
2 Faruk ATAAY MAJORİTERYENİZM VE DEMOKRASİNİN GELECEĞİ
3 Güney ÇEĞİN CHARLES TİLLY’NİN KATKISI: DEMOKRASİ VE DEMOKRATİKLEŞMENİN GERİ-ÇEVRİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
4 Nigâr DEĞİRMENCİ SİYASAL SİNİZM
5 Selcen KÖK İKTİDAR VE DİRENİŞ BAĞLAMINDA GÜNDELİK HAYAT SİYASETİ
6 Güncel ÖNKAL - Osman SÜMER KENTSEL DÖNÜŞÜM, DÖNÜŞEN YURTTAŞLIK VE KENT HAKKI
7 Fatih ERTUGAY DEĞİŞİM İÇİNDE MUHAFAZAKÂRLIĞIN DEVLET VE SİYASET ALGISI: DEĞİŞEN RETORİK DEĞİŞMEYEN ÖZ
8 Rezzan AYHAN TÜRKBAY JOHN GRAY: LİBERALİZMİN ELEŞTİRİSİ VE YENİDEN İNŞA SÜRECİ
9 Melehat KUTUN GÜRGEN TERRY EAGLETON’IN ÇALIŞMALARINDA POSTMODERN SÖYLEM VE SİYASETİN ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE
10 Deniz ALCA SİYASET BİLİMİNDE POZİTİVİZM SORUNU
11 Ayşe TEKDAL FİLDİŞ FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER SORUNUNUN DOĞUŞUNDA İSRAİL’İN RESMİ SİYONİST SÖYLEMİNİ ULUSLARARASI PLATFORMLARDA YIKANLAR: İSRAİL’İN “YENİ TARİHÇİLERİ”
12 A.Bora TARHAN - Erhan EZİCİ SİYASAL PARTİLERİN İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA SİYASAL DEVŞİRME VE TÜRKİYE’DE SİYASET OKULLARI: AK PARTİ SİYASET AKADEMİSİ VE CHP PARTİ OKULU ÖRNEĞİ
13 Yalçın YILMAZ SİYASAL İLETİŞİM DRAMALARI: MEDYA OKURYAZARLIĞI AÇISINDAN OLAY ANALİZLERİ
14 Ulaş BAYRAKTAR BİR SİMBİYOZ OLARAK TÜRKİYE’DE MERKEZ-YEREL İLİŞKİLERİ
15 Atakan HATİPOĞLU SİVİL TOPLUMCULUK: TÜRKİYE SOLUNUN YAPISAL BİR ÖZELLİĞİ Mİ?
16 Deniz PARLAK NURETTİN TOPÇU ÖRNEĞİNDE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİNDEKİ MİLLİYETÇİLİK UNSURLARI
17 Hicret AYDIN ‘KÜLTÜR - MEDENİYET’ AYRIMI ÇERÇEVESİNDE HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN ZİYA GÖKALP ELEŞTİRİSİ VE MİLLET ANLAYIŞI
18 Ertuğrul ZENGİN ZÜMRE, İKTİDAR VE ADABIMUAŞERET
İsimler ve Kavramlar Dizini
 


Kıvılcım Romya Bilgin ...
Şubat 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Aykut Cihangir
Ocak 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Davut Dursun
Ekim 2019
58.00 TL
Sepete Ekle
R. Kutlu Korlu ...
Eylül 2019
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz
1 Ahu TUNÇEL DEMOKRASİNİN KRİZİ VE MUHALEFETİN OLANAĞI
2 Faruk ATAAY MAJORİTERYENİZM VE DEMOKRASİNİN GELECEĞİ
3 Güney ÇEĞİN CHARLES TİLLY’NİN KATKISI: DEMOKRASİ VE DEMOKRATİKLEŞMENİN GERİ-ÇEVRİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
4 Nigâr DEĞİRMENCİ SİYASAL SİNİZM
5 Selcen KÖK İKTİDAR VE DİRENİŞ BAĞLAMINDA GÜNDELİK HAYAT SİYASETİ
6 Güncel ÖNKAL - Osman SÜMER KENTSEL DÖNÜŞÜM, DÖNÜŞEN YURTTAŞLIK VE KENT HAKKI
7 Fatih ERTUGAY DEĞİŞİM İÇİNDE MUHAFAZAKÂRLIĞIN DEVLET VE SİYASET ALGISI: DEĞİŞEN RETORİK DEĞİŞMEYEN ÖZ
8 Rezzan AYHAN TÜRKBAY JOHN GRAY: LİBERALİZMİN ELEŞTİRİSİ VE YENİDEN İNŞA SÜRECİ
9 Melehat KUTUN GÜRGEN TERRY EAGLETON’IN ÇALIŞMALARINDA POSTMODERN SÖYLEM VE SİYASETİN ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE
10 Deniz ALCA SİYASET BİLİMİNDE POZİTİVİZM SORUNU
11 Ayşe TEKDAL FİLDİŞ FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER SORUNUNUN DOĞUŞUNDA İSRAİL’İN RESMİ SİYONİST SÖYLEMİNİ ULUSLARARASI PLATFORMLARDA YIKANLAR: İSRAİL’İN “YENİ TARİHÇİLERİ”
12 A.Bora TARHAN - Erhan EZİCİ SİYASAL PARTİLERİN İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA SİYASAL DEVŞİRME VE TÜRKİYE’DE SİYASET OKULLARI: AK PARTİ SİYASET AKADEMİSİ VE CHP PARTİ OKULU ÖRNEĞİ
13 Yalçın YILMAZ SİYASAL İLETİŞİM DRAMALARI: MEDYA OKURYAZARLIĞI AÇISINDAN OLAY ANALİZLERİ
14 Ulaş BAYRAKTAR BİR SİMBİYOZ OLARAK TÜRKİYE’DE MERKEZ-YEREL İLİŞKİLERİ
15 Atakan HATİPOĞLU SİVİL TOPLUMCULUK: TÜRKİYE SOLUNUN YAPISAL BİR ÖZELLİĞİ Mİ?
16 Deniz PARLAK NURETTİN TOPÇU ÖRNEĞİNDE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİNDEKİ MİLLİYETÇİLİK UNSURLARI
17 Hicret AYDIN ‘KÜLTÜR - MEDENİYET’ AYRIMI ÇERÇEVESİNDE HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN ZİYA GÖKALP ELEŞTİRİSİ VE MİLLET ANLAYIŞI
18 Ertuğrul ZENGİN ZÜMRE, İKTİDAR VE ADABIMUAŞERET
İsimler ve Kavramlar Dizini
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.