Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vekâlet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması
Mayıs 2016 / 4. Baskı / 1352 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 273.00 TL
İndirimli: 139.90 TL (%49)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Başta Türk Borçlar Kanunu olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi ana kanunlar ile öteki kanunlarda yapılan değişiklikler ve kabul edilen yeni kanun hükümleri göz önünde tutularak eserin yeni baştan hazırlanması gerekmiştir.

Kitap yeniden yazılırken eski ve yeni Borçlar Kanunu'nun hükümleri karşılaştırılmış, yapılan değişikliklere işaret olunmuş, bilimsel görüşlere ve yeni içtihatlara da yer verilerek vekâlet sözleşmesine ilişkin özel hükümler hakkında detaylı açıklamalarda bulunulmuştur.

Ayrıca Borçlar Kanunu'nun vekâlet sözleşmesini düzenleyen özel hükümlerini bütün boyutları ile açıklayabilmek için vekâlet sözleşmesinin özel türleri olarak kabul edilen ve Borçlar Kanunu'nun Vekâlet İşleri ile ilgili dokuzuncu bölümünde vekâlet sözleşmesi ile birlikte yer alan Kredi Mektubu, Kredi Emri ve Simsarlık Sözleşmeleri ikinci bölümde incelenmiş, ayrıca vekâletsiz iş görme hakkında yeterli açıklamalarda bulunulmuş vekâlet sözleşmesinin öteki iş görme sözleşmeleri ile benzer ve farklı yönlerine üçüncü bölüm ayrılarak derinliğine işlenmiştir.

Önceki baskıdan sonra çıkan içtihatlarla kitabın içtihatlar bölümü daha da zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Vekalet Ücreti
İşin Üçüncü Kişiye Gördürülmesi Halinde Sorumluluk
Edinilen Hakların Vekalet Verene Geçişi
Birlikte Vekalet Verenlerin ve Birlikte Vekillerin Sorumluluğu
Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi, İflas
Özel Vekalet Çeşitleri
Vekaletsiz İş Görme
Barkod: 9789750237706
Yayın Tarihi: Mayıs 2016
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1352
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskının Önsözü  7
Kısaltmalar  29
Birinci Bölüm
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ
I. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI NİTELİKLERİ VE UNSURLARI  31
B.K. Madde 502  31
A. Genel Olarak  31
B. Vekalet Sözleşmesinin Tanımı  32
C. Vekalet Sözleşmesinin Nitelikleri  33
1. Vekalet Sözleşmesi Karşılıklı Edimleri İçeren “Borç Yükleyen” Bir Sözleşmedir  33
2. Vekalet Sözleşmesi Kural Olarak Şekli Bağlı Olmayan Sözleşmelerdendir  34
3. Vekalet Sözleşmesi Bir İş Görme Sözleşmesidir  36
4. Vekil ile Vekalet Veren Arasında Yoğun Bir Güven İlişkisi Bulunur  37
5. Vekalet Sözleşmesi Genellikle Sürekli Borç Doğuran Sözleşmedir  37
6. Vekalet Sözleşmesine İlişkin Kurallar Bu Kanunda Düzenlenmemiş Öteki İş Görme Sözleşmelerine de Kıyasen Uygulanır  38
7. Vekalet Veren ve Vekil Her Zaman Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Sona Erdirebilirler  39
D. Vekalet Sözleşmesinin Unsurları  40
1. Genel Olarak  40
2. Tarafların Anlaşmaları  40
3. Bir İşin Görülmesi veya Bir İşlemin Yapılması  43
4. İşin Vekil Edenin Yararına ve İradesine Uygun Olarak Yapılması  45
5. İş Görmeden Doğan Sonucun ve Bunun Tehlikesinin “Rizikosunun” Vekil Edene Ait Olması  47
6. Vekilin İş veya İşlemi Nispeten Bağımsız Olarak ve Bir Zamanla Sınırlı Olmaksızın Gerçekleştirmesi  48
7. Vekalet Sözleşmesinin Kanunla Düzenlenmiş Başka Bir İş Görme Sözleşmesi Çeşidinin Konusunu Oluşturmaması  49
II. VEKALET ÜCRETİ  50
A. Vekalet Ücretinin Sözleşme ile Kararlaştırılması  50
B. Ücret Ödenmesinin Teamülden Olması  51
C. Vekilin Ücret İsteme Hakkının Kanunlarla Düzenlenmesi  52
1. Özel Kanunlarda Vekalet Ücreti  52
2. Avukatlık Kanununda Vekalet Ücreti  53
a. Değişiklikten Önceki Dönem  54
b. Değişiklikten Sonraki Dönem  56
YARGITAY KARARLARI  57
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  57
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  71
C. Daire Kararları  96
III. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE ŞEKLİ  305
B.K. Madde 503  305
A. Vekalet Sözleşmesinin Kurulması  306
B. Vekalet Sözleşmesinin Şekli  309
1. Vekalet Sözleşmesi Kural Olarak Şekle Bağlı Değildir  309
2. Şekli Bağlı Olmama Kuralının İstisnaları  310
a. Taşınmaz Simsarlığı “Tellallığı”  310
b. Kredi “İtibar” Mektubu  310
c. Kredi “İtibar” Emri  310
d. Taşınmazların Mülkiyetinin Geçirilmesini Amaçlayan Vekalet Sözleşmeleri  311
e. Avukatlık Ücret Sözleşmeleri  312
f. Kefalet Sözleşmesi Yapmak İçin Verilen Vekalet  313
YARGITAY KARARLARI  314
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  314
B. Daire Kararları  336
IV. VEKALETİN KAPSAMI  356
B.K. Madde 504  356
A. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Sözleşmede Belirlenmesi  356
B. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Sözleşmede Belirtilmemesi  357
C. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Talimatla Daraltılması  357
D. Doğrudan Doğruya Temsili İçeren Vekalet Sözleşmesinde Kapsam  358
E. Dolaylı Temsili İçeren Vekalet Sözleşmesinde Kapsam  358
F. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Aşılması  358
1. Genel Temsil Yetkisi “Genel Vekalet”  358
2. Özel Temsil Yetkisi “Özel Vekalet”  359
a. Özel Yetki Aranan Hallerde Göz Önünde Tutulması Gereken Esaslar  360
b. Borçlar Kanununun 504. Maddesinin 3. Fıkrası Hükmüne Göre Özel Yetki Gerektiren İşlemler  361
aa. Dava Açmak  361
bb. Sulh Olmak  362
cc. Tahkim Yapmak “Hakeme Başvurmak”  363
dd. İflas, İflasın Ertelenmesi ve Konkordato Talep Etmek  363
ee. Kambiyo Taahhüdünde Bulunmak  364
ff. Bağışlama Yapmak  365
gg. Kefil Olmak  366
hh. Taşınmazı Devretmek veya Bir Hak ile Sınırlandırmak  366
c. Borçlar Kanununun 506. Maddesinin 1. Fıkrasına Göre Özel Yetki Gerektiren İşlem  367
d. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Özel Yetki Gerektiren İşlemler  368
e. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74. Maddesine Göre Davaya Vekalette Özel Yetki Gerektiren Haller  369
aa. Sulh Olmak  369
bb. Hakimi Reddetmek  369
cc. Davanın Tamamını Islah Etmek  369
dd. Yemin Teklifi, Yeminin Kabulü, İadesi ve Reddedilmesi  370
ee. Başkasını Tevkil Etmek  371
ff. Haczi Kaldırmak  371
gg. Vekil Edenin İflasını İstemek  371
hh. Tahkim ve Hakem Sözleşmesi Yapmak  371
ıı. Konkordato veya Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Teklifinde Bulunmak ve Bunlara Muvafakat Vermek, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Başvurmak  372
ii. Davadan veya Kanun Yollarından Feragat Etmek  372
jj. Karşı Tarafı İbra Etmek  373
kk. Davayı Kabul Etmek  373
ll. Yargılamanın İadesi Yoluna Gitmek  374
mm. Hakimlerin Fiilleri Sebebiyle Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açmak  374
nn. Hangileri Hakkında Yetki Verildiği Açıklanmadan Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Dava Açmak ve Takip Etmek  374
f. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa Göre Özel Yetkiyi Gerektiren İşlemler  375
g. Hakimler Aleyhine Şahsi Kusurları Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Vekilin Özel Yetkisinin Bulunması Gerektiğine İlişkin 04.02.1959 Tarih 14/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı  376
h. Doktrine Göre Özel Yetkiyi Gerektiren Davalar  376
YARGITAY KARARLARI  377
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  377
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  378
C. Daire Kararları  389
V. VEKİLİN BORÇLARI  438
A. Talimata Uygun İfa  438
B.K. Madde 505  438
1. Vekilin Vekil Edenin İradesine ve Talimatına Uygun Hareket Etmek Zorunluluğu  438
a. Talimat Kavramı ve Nitelikleri  440
b. Vekil edenin Talimat Verme Hakkının Sınırları  441
aa. Vekilin Talimatları Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı İçerisinde Kalmalıdır  441
bb. Vekil Edenin Talimatlarının Hukuka, Ahlaka Aykırı Olmaması Gerekir  442
cc. Vekil Edenin Talimatı Serbest İradesine Dayanmalıdır  442
c. Talimatın Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülebilmesi  443
d. Vekilin Bazı Koşulların Bulunması ve Vekalet Sözleşmesinin Amacına Uygun Düşmesi Halinde Talimata Uyma zorunluluğu Yoktur  444
e. Talimat Çeşitleri  444
aa. Emredici Talimat  444
bb. İhtiyari Talimat  445
cc. Yol Gösterici Talimat  445
f. Vekilin Talimata Uymamasının Hüküm ve Sonuçları  445
aa. Maddi Fiillere İlişkin Vekalette  446
bb. Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalette  446
cc. Doğrudan Doğruya Temsili Gerektiren Vekalette  446
YARGITAY KARARLARI  447
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  447
B. Hukuk Genel Kurulu Kararı  449
C. Daire Kararları  464
VI. ŞAHSEN İFA, SADAKAT VE ÖZEN GÖSTERME  478
B.K. Madde 506  478
A. Bizzat İfa  479
B. İstisnalar  479
1. Vekil Edenin Açık “Sarih” veya Örtülü “Zımni” Rızasının Olması  479
2. Teamülün Bulunması  480
3. Vekilin Mecbur Olması  481
C. Vekilin Yerine Başkasını Koymasının Çeşitleri  481
1. Alt Vekalet  482
2. Vekilin Yerine Üçüncü Bir Kişiyi Koyması “İkame Vekalet”  483
D. Sadakatla Bağlılıkla İfa  484
E. Özenle İfa  486
1. Vekilin Özen Borcunu Yerine Getirmediğinin İspat Külfeti  487
F. Sır Saklama Borcu  489
1. Sır Saklama Yükümlülüğünün Nedenleri  489
2. Sır Saklama Yükümlülüğünün Konusu ve Kapsamı  490
3. Sırların Açıklanmasının Haklı veya Zorunlu Olduğu Durumlar  491
a. Vekil Edenin Sırların Açıklanmasında Rızasının Bulunması  491
b. Vekaletin Yerine Getirilmesinin veya Vekil Edenin Haklı Yararlarının Sırrın Açıklanmasını Zorunlu Kılması  491
c. Kanunlarda Vekilin Vekil Edene Ait Sırları Yetkili Mercilere Açıklaması veya Bildirmesini Zorunlu Kılan Hükümlerin Bulunması  492
d. Vekilin Tanıklıktan Kaçınması  492
4. Sır Saklama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  492
G. Vekilin Sorumluluğunu Kaldıran veya Sınırlayan Anlaşmaların Geçerli Olup Olmadığı  492
YARGITAY KARARLARI  494
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  494
B. Daire Kararları  507
VII. İŞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖRDÜRÜLMESİ HALİNDE SORUMLULUK  622
B.K. Madde 507  622
A. Vekilin Yetkisi Dışında Çıkarak İşi Başkasına Gördürmesi Halinde Sorumluluğu  622
B. Vekilin Verilen Yetkiye Dayanarak İşi Başkasına Gördürmesi Halinde Sorumluluğu  623
C. Alt Vekilin Vekil Edene Karşı Sorumluluğu  624
D. Vekil Edenin Doğrudan Doğruya Alt Vekilden Talep Etme Hakkının Hukuki Niteliği  626
E. Alt Vekilin Vekil Edene Karşı Hakları  627
F. Vekilin İşi Başkasına “Alt Vekile” Gördürmesinde Yetkili Olması  627
G. Vekilin İşi Başkasına “Alt Vekile” Gördürmesinde Yetkili Olmaması  628
YARGITAY KARARLARI  628
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  628
B. Daire Kararları  634
VIII. HESAP VERME  645
B.K. Madde 508  645
A. Genel Olarak  646
B. Hesap Verme Borcunun Hukuki Niteliği ve Kapsamı  646
C. Bilgi Vermek  646
D. Hesap Vermek  647
E. Hesap Vermenin Sonuçları  649
F. Aldıklarınızı Verme  650
G. Alınanı Verme Borcun Konusu  651
H. Vekilin Alınanları Verme Borcunu Yerine Getirmesi  653
1. Vekilin Doğrudan Doğruya “Dolaysız” Temsil Yoluyla Yürütülen Vekalette Alınanları Verme Borcunu Yerine Getirmesi  653
2. Vekilin Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalette Alınanları Verme Borcunu Yerine Getirmesi  654
I. Vekilin Tesliminde Geciktiği Paranın Faizi ile Sorumlu Tutulması  657
İ. Vekilin Verme Borcuna Karşı İtiraz ve Def’ileri  658
1. Takas  658
2. İfa, İbra, Kusursuz İmkansızlık  659
3. Zamanaşımı  659
4. Ödemezlik Def’i ve Şahsi Hapis Hakkı  660
5. Ayni Hapis Hakkı  661
YARGITAY KARARLARI  662
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  662
B. Daire Kararları  665
IX. EDİNİLEN HAKLARIN VEKALET VERENE GEÇİŞİ  712
B.K. Madde 509  712
A. Genel Olarak  712
B. Kanuni Temlik Hakkının Koşulları  714
1. Vekilin Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Bir Hukuki İşlem Yapmış Olmalıdır  714
2. Vekilin Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Yaptığı İşlemden Adına Bir Alacak Hakkı Doğmuş Olmalıdır  715
3. Vekil Eden Vekile Karşı Vekalet İlişkisinden Kaynaklanan Tüm Borçlarını Yerine Getirmiş Olmalıdır  716
4. Vekilin Alacakları Henüz Ortadan Kalkmamış Olmalıdır  718
C. Kanuni Temlikin Hüküm ve Sonuçları  718
1. Taraflar ve Külli Halefleri Yönünden  719
2. İflas Masası Yönünden  720
3. Üçüncü Kişiler Yönünden  721
a. Vekille Sözleşme Yapan Üçüncü Kişiler “Vekilin Borçluları”  721
b. Alt Vekil Yönünden  721
c. Haciz Koyduran Alacaklılar Yönünden  722
d. Alacağı Vekilden Devralan “Temellük” Üçüncü Kişiler Yönünden  722
D. Ayırma Hakkı  723
1. Ayırma Hakkının Hukuki Niteliği  723
2. Ayırma Hakkının Koşulları  723
a. Vekil Tarafından Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Bir Hukuki İstem Yapılmış Olmalıdır  723
b. Vekil Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Yaptığı İşlem Sonucu Taşınır Eşya Edinmiş Olmalıdır  723
aa. Ayırma Hakkının Taşınmazlarda Kullanılamaması  724
bb. Kıymetli Evraka İlişkin Ayırma Hakkı  725
cc. Ayrılmamış Para Üzerinde Ayırma Hakkı  726
dd. Vekil Edenin Vekile Verdiği Taşınabilir Eşya veya Alacaklar İçin Ayırma Hakkı  726
ee. Vekilin Sözleşmeye Aykırı Olarak Vekil Eden Hesabına Kazandığı Şeyler İçin Ayırma Hakkı  728
c. Vekil İflas Etmiş Olmalıdır  728
d. Vekil Eden Vekile Karşı Vekalet Görevinden Doğan Bütün Borçlarını İfa Etmiş Olmalıdır  729
3. Ayırma Hakkının Hüküm ve Sonuçları  729
YARGITAY KARARLARI  731
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  731
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  732
C. Daire Kararları  733
X. VEKALET VERENİN BORÇLARI  743
B.K. Madde 510  743
A. Genel Olarak  743
B. Ücret Ödeme Borcu  743
1. Avukatlık Sözleşmesi  745
a. Avukatlık Sözleşmesinin Şekil ve Kapsamı  746
aa. Şekli  746
bb. Kapsamı  746
b. Avukatlık Ücreti  746
c. Mal ve Hakların Bir Kısmının Aynen Avukata Ait Olması  748
C. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk  751
D. Avukatın Hapis Hakkı ve Avukatlık Ücretinin Rüçhanlı Bulunması  753
1. Avukatın Hapis Hakkı  753
2. Avukatın Rüçhan Hakkı  756
3. Tebliğ Zorunluğu  756
4. Mirasçıların Rüçhan Hakkı  757
5. Avukatın İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Başkasını Tevkil Etmesi  757
a. Avukatın İşi Bizzat Takip Etmesi  757
b. Başkasını Tevkil Yetkisi  758
c. Avukatın Başkasını Tevkil Etmesinde Sorumluluğu  758
d. Avukatın Ücret Alacağı  760
6. İş Sahibinin İşi Başka Bir Avukata Vermesi  760
7. Avukatlık Ücretinin Belli Bir İşe Hasredilmesi ve Avans Ödenmesi  761
a. Ücretin Kapsamı  761
b. Yapılan Masrafların ve Avansın Ödenmesi  762
8. Avukatın İşi Takipten Vazgeçmesi, Azli ve Ücretin Gününde ödenmemesi  763
a. İşi Takipten Vazgeçme “İstifa”  764
b. Azil  766
c. Ücretin Gününde Ödenmemesi  768
C. Vekil Edenin Vekil Tarafından Yapılan Giderleri ve Verilen Avansları Ödeme Borcu  768
1. Vekil Edenin Gider ve Avans Ödeme Borcunun Koşulları  769
a. Geçerli Bir Vekalet Sözleşmesinin Bulunması  769
b. Vekilin Gider Yapması, Avans Vermesi  770
c. Vekaletin Gereği Gibi İfa Edilmiş Olması  771
2. Gider ve Avansların Değerleri ve Kapsamı  772
3. Gider ve Avansların Ödenme Zamanı “Muacceliyeti”  773
4. Gider ve Avans Alacağından Önceden Feragat, Gider ve Avans Alacağının Devredilmesi  773
D. Vekili Giriştiği Borçtan Kurtarma Yükümlülüğü  774
1. Borçtan Kurtarma Yükümlülüğünün Koşulları  774
a. Vekil ile Vekil EdenArasında Geçerli Bir Vekalet Sözleşmesinin Bulunması  774
b. Vekaletin Gereği Gibi İfa Edilmiş Olması  774
c. Vekilin Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Borç altına Girmiş Olması  774
d. Girişilen Borcun Henüz Devam Etmesi  775
2. Borçtan Kurtarma Yükümlülüğünün Muaccel Olma Tarihi, Yerine Getirilme Şekilleri ve Devredilmesi  775
a. Borcu Ödemek  775
b. Borcu Üstlenmek  776
c. Tecdit “Yenileme”  776
d. Karşılık Gösterme  776
E. Vekilin Yaptığı Gider Verdiği Avanslar İçin Faiz Ödeme Borcu  777
F. Vekilin Vekaletin İfası Sebebiyle Uğradığı Zararının Tazmini Borcu  777
1. Tazminat Borcunun Koşulları  778
a. Taraflar Arasında Geçerli Bir Vekalet Sözleşmesinin Bulunması  778
b. Vekilin Vekaleti Gereği Gibi İfa Etmiş Olması  778
c. Vekil Edenin Kusuru Bulunmadığını İspat Edememesi  778
d. Vekilin Uğradığı Zararla Vekaletin Yerine Getirilmesi Arasında Yakın ve Uygun Nedensellik “İlliyet” Bağı Bulunması  780
2. Tazminat Borcunun Kapsamı, Muaccel Olması, Uygulanacak Zamanaşımı  780
3. Vekil Edenin Avans Verme ve Karşılık Sağlama Borcu  781
YARGITAY KARARLARI  783
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  783
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  784
C. Daire Kararları  791
XI. BİRLİKTE VEKALET VERENLERİN VE BİRLİKTE VEKİLLERİN SORUMLULUĞU  825
B.K. Madde 511  825
A. Birlikte Vekalet Verenlerin Müteselsil Sorumluluğu  826
1. Birlikte Vekalet Verenlerin Müteselsil Sorumluluklarının Koşulları  826
a. Birden Çok Vekalet Veren Bulunması  826
b. Görülen İşte Ayniyet veya Ortak Yarar Bulunması  826
c. İşi Birlikte Gördürmek İradesi veya Kanuni Zorunluluk Bulunması  826
2. Müteselsil Sorumluluğun Hükümleri  827
B. Birlikte Vekillerin Müteselsil Sorumluluğu  828
1. Birlikte Vekillerin Müteselsil Sorumluluklarının Koşulları  828
a. Birden Çok Vekil Bulunması  828
b. Görülen İşte Ayniyet Olması  829
c. Vekiller Arasında Birlikte Hareket İradesinin Bulunması veya Birlikte Hareket Zorunluluğunun Kanundan Doğması  829
2. Müteselsil Sorumluluğun Hükümleri  830
YARGITAY KARARLARI  832
A. İçtihadı Birleştirme Kararı  832
B. Daire Kararları  832
XII. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  835
A. Genel Olarak  835
1. İfa  836
2. İbra  837
3. Yenileme “Tecdit”  837
4. Takas  838
5. Alacaklı, Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi  838
6. Kusurlu veya Kusursuz İmkansızlık  838
7. Zamanaşımı  839
B. Vekaletin Taraflarca Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi  839
B.K. Madde 512  839
1. Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi “Azil–Görevden Alma İstifa–Çekilme” Haklarının Tarif ve Tanımı  840
2. Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi “Azil ve İstifa” Haklarından Önceden Vazgeçilememesi  841
3. Sözleşmenin Tek Taraflı Sona Erdirmesinin “Azil ve İstifanın” Hüküm ve Sonuçları  843
a. Genel Olarak  843
b. Azil ve İstifanın Haklı Olup Olmaması  844
c. Azil ve İstifanın Hüküm ve Sonuç Doğurma Anı ve Şekli  844
d. Azil ve İstifadan Sonra İleri Sürülebilecek Haklar  845
4. Borçlar Kanununun 512. Maddesinde Kullanılan “Uygun Olmayan Zaman” Kavramının Anlamı  846
a. Vekil Edenin Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdirmesinde “Azilde” Tazminatla Sorumlu Olmasının Koşulları  846
aa. Vekil Edenin Uygun Olmayan Zamanda Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdirmesi “Vekili Azletmesi”  846
bb. Vekilin Haksız Azil Nedeniyle Zarara Uğraması  849
b. Vekilin Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdiresinden “İstifa Etmesinden” Tazminatla Sorumlu Olmasının Koşulları  850
aa. Vekilin Uygun Olmayan Zamanda Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdirmesi “İstifa Etmesi”  850
bb. Vekil Edenin Haksız İstifa Nedeniyle Zarara Uğraması  851
c. Borçlar Kanununun 512. Maddesinde Düzenlenen Tazminatın Hukuki Niteliği ve Kapsamı  852
aa. Hukuki Niteliği  852
bb. Kapsamı  853
5. Alt Vekalette ve İkame Vekalette Azil ve İstifanın Etki ve Sonuçları  853
6. Birden Çok Vekil Edenin veya Vekilin Bulunması Halinde Azil  854
a. Vekil Edenin Birden Çok Olması  854
b. Vekilin Birden Çok olması  855
7. Birden Çok Vekil Edenin veya Vekilin Bulunması Halinde İstifa  856
a. Vekil Edenin Birden Çok Olması  856
b. Vekilin Birden Çok Olması  856
YARGITAY KARARLARI  856
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  856
B. Daire Kararları  870
XIII. ÖLÜM, EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ VE İFLAS  939
B.K. Madde 513  939
A. Vekalet Sözleşmesinin Ölüm ve Benzeri Sebeplerle Sona Ermesi  940
1. Ölümle Vekaletin Sona Ermesi  940
a. İstisnalar  940
aa. Vekalet Verenin Menfaatinin Tehlikeye Düşmesi Halinde Vekalete İfanın Geçici Olarak Devam Etmesi  940
bb. Vekaletnamenin Sözleşme Gereği Ölümden Sonrada Devam Etmesi  942
cc. Vekaletin İşin Niteliği Nedeniyle Ölümden Sonrada Devam Etmesi  942
b. İşe Geçici Olarak Devam Edilebilmesinin Koşulları  944
aa. Vekaletin Sona Ermesinin Vekil Edenin veya Mirasçılarının Menfaatinin Tehlikeye Düşürmesi  944
bb. Vekalet Konusu İşe Devam Edilmesinin Fiilen ve Hukuken Mümkün Olması  944
c. Vekalete Geçici Olarak Devam Edilmesinin Hüküm ve Sonuçları  945
d. Ölümle Vekaletin Sona Ermesinin Hüküm ve Sonuçları  945
2. Vekaletin Gaiplik Sebebiyle Sona Ermesi  946
3. Vekaletin Tüzel Kişiliğin Son Bulması Sebebiyle Sona Ermesi  947
B. Vekalet Sözleşmesinin Taraflardan Birinin Ehliyetini Kaybetmesi Sebebiyle Sona Ermesi  948
1. Vekil Edenin Ehliyetsizliği  948
a. Tam Ehliyetsizlik  948
b. Sınırlı Ehliyetsizlik Sınırlı Ehliyet  949
aa. Sınırlı Ehliyetsizlik  949
bb. Sınırlı Ehliyetliler  949
2. Vekilin Ehliyetsizliği  949
a. Tam Ehliyetsizlik  949
b. Sınırlı Ehliyetsizlik veya Sınırlı Ehliyet  950
aa. Sınırlı Ehliyetsizlik  950
bb. Sınırlı Ehliyetliler  950
3. Maddi Eylemlere İlişkin Vekalet  950
C. Vekaletin İflas Sebebiyle Sona Ermesi  950
1. Vekil Edenin İflası  950
a. Maddi Eylemlere İlişkin Vekalette  950
b. Hukuki İşlemlere İlişkin Vekalette  951
aa. Doğrudan Doğruya Temsili Gerektiren Vekalette  951
bb. Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalette  952
2. Vekilin İflası  952
a. Maddi Eylemlere İlişkin Vekalette  952
b. Hukuki İşlemlere İlişkin Vekalette  953
aa. Doğrudan Doğruya Temsili İçeren Vekalette  953
bb. Dolaylı Temsili İçeren “İnançlı” Vekalette  953
YARGITAY KARARLARI  954
A. İçtihatdı Birleştirme Kararları  954
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  954
C. Daire Kararları  960
XIV. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ  968
B.K. Madde 514  968
A. Genel Olarak  968
B. Maddi Fiillere İlişkin Vekalet  969
C. Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalet  969
D. Doğrudan Doğruya Temsili Yetkisini Gerektiren Vekalet  970
1. Üçüncü Kişinin Temsil Yetkisinin Sona Erdiğini Bilmesi veya Bilmesinin Gerekmesi  970
2. Yetkisinin Verildiğinin Üçüncü Kişilere Bildirilip Kaldırıldığının Bildirilmemesi  970
3. Temsilcinin Vekilin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığını “Vekaletin Sona Erdiğini” Bilmesi  971
YARGITAY KARARLARI  972
A. Hukuk Genel Kurul Kararları  972
B. Daire Kararları  973
İkinci Bölüm
ÖZEL VEKALET ÇEŞİTLERİ
I. ÖZEL VEKALET ÇEŞİTLERİ  985
A. Genel Olarak  985
II. KREDİ “İTİBAR” MEKTUBU  986
B.K. Madde 515  986
A. Tanımı, Hukuki Niteliği  986
1. Tanımı  986
2. Hukuki Niteliği  987
3. Kredi Mektubunun Doğuşu Şekli ve Konusu  988
a. Kredi Mektubunun Doğuşu  988
b. Kredi Mektubunun Şekli  988
c. Kredi Mektubunun Konusu  988
4. Kredi Mektubunda Taraflar Arasındaki İlişkiler  989
a. Mektup Sahibi ile Mektup Hamili Arasındaki İlişki  989
b. Mektup Sahibi ile Muhatap Arasındaki İlişki  989
c. Mektup Hamili ile Muhatap Arasındaki İlişki  990
III. KREDİ “İTİBAR” EMRİ  991
B.K. Madde 516  991
A. Tanımı Hukuki Niteliği ve Şekli  991
1. Tanımı  991
2. Hukuki Nitelikleri  992
3. Kredi Emrinin Şekli  994
B. Kredi Emrinin Konusu  994
C. Kredi Emrinde Taraflar Arasındaki İlişkiler  994
1. Vekil Eden “Kredi Emrini Veren” ile Vekil “Kredi Emrini Alan” Arasındaki İlişki  994
2. Vekil “Kredi Emri Verilen – Kredi Emrini Alan” ile Kredi Verilen “Borçlu” Arasındaki İlişki  995
3. Vekil Eden “Kredi Emri Veren” ile Kredi Emrinden Yararlanan “Borçlu” Arasındaki İlişki  996
a. Asıl Borçludan Teminat İstemek Hakkı  997
b. Taahhüdünden Kurtarılmasını İstemek Hakkı  997
D. Rücu Hakkı  997
IV. KREDİ EMRİNDEN YARARLANANIN EHLİYETSİZLİĞİ  998
B.K. Madde 517  998
V. KREDİ EMRİ VERİLENİN ÖNEL VERMESİ  999
B.K. Madde 518  999
VI. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ  1000
B.K. Madde 519  1000
A. Kredi Emri Veren ile Kredi Emrinden Yararlanan Arasındaki İlişki  1000
1. Genel Olarak  1000
2. Kredi Emri Verenin Borcu Ödemeden Önceki Dönemde Krediden Yararlanana Karşı İleri Sürebileceği Haklar  1000
a. Kredi Emrinden Yararlanandan Teminat İstemek Hakkı  1001
b. Taahhüdünden Kurtarılmasını İstemek Hakkı  1001
B. Kredi Emri Verenin Borcu Ödedikten Sonraki Hakkı  1001
1. Rücu Hakkı  1001
2. Rücu Hakkının Yitirilmesi  1001
VII. SİMSARLIK “TELLALLIK” SÖZLEŞMESİ  1002
B.K. Madde 520  1002
A. Tanımı  1002
B. Şekli  1003
C. Nitelikleri  1004
D. Simsarlık Sözleşmesinin Hükümleri  1005
1. Simsarın Yükümlülükleri  1005
2. Vekil Edenin “İş Sahibinin” Yükümlülükleri  1006
VIII. ÜCRET  1006
B.K. Madde 521  1006
A. Ücret Ödenmesi  1007
1. Esas Sözleşmenin Kurulması  1007
2. Sözleşmenin Geçerli Olması  1008
3. İstenen Sözleşme Olması  1008
4. Sözleşmenin Kararlaştırılan Sürede Kurulması  1009
5. İlliyet Bağının Olması  1009
B. Sözleşmenin İfası  1009
C. Sözleşmenin Kesin Olması  1010
D. Birden Fazla Simsarın Bulunması Halinde Ücret  1010
E. Simsarın Her İki Taraf İçin Çalışması Halinde Ücret  1011
F. Giderlerin Karşılanması  1011
IX. ÜCRETİN BELİRLENMESİ  1012
B.K. Madde 522  1012
X. SİMSARIN HAKLARINI KAYBETMESİ  1013
B.K. Madde 523  1013
A. Genel Olarak  1014
B. Simsarın Üstelendiği Borcuna Aykırı Davranarak Diğer Tarafın Menfaatine Hareket Etmesi  1014
C. Simsarın Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olarak Diğer Taraftan Ücret Sözü Alması  1014
XI. EVLENME SİMSARLIĞI  1015
B.K. Madde 524  1015
XII. ÜCRETTEN İNDİRİM  1016
B.K. Madde 525  1016
A. Ücretten İndirim Yapılması  1016
1. Edimler Arasında Aşırı Oransızlık Bulunması  1016
2. Borçlunun Ücrette İndirim İstemesi  1017
3. Ücretin İsteyerek Ödenmemesi  1017
B. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  1017
YARGITAY KARARLARI  1018
Simsarlık “Tellallık”  1018
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1018
B. Daire Kararları  1022
Üçüncü Bölüm
VEKALETSİZ İŞ GÖRME
I. VEKALETSİZ İŞ GÖRME  1067
A. Genel Olarak  1067
B. Vekaletsiz İş Görmenin Çeşitleri  1069
1. Gerçek “Caiz” Olan Vekaletsiz İş Görme  1069
2. Gerçek “Caiz” Olmayan Vekaletsiz İş Görme  1069
3. Vekaletsiz İş Görmenin Unsurları  1070
a. İş Görme  1070
b. İşin Başkasına Ait Olması  1071
c. Vekaletin Olmaması  1071
d. İş Görme İradesinin Bulunması  1072
II. İŞ GÖRENİN HAK VE BORÇLARI İŞİN GÖRÜLMESİ  1074
B.K. Madde 526  1074
A. Genel Olarak  1074
B. İş Görenin Yükümlülükleri  1075
1. İşin Görülmesi Yükümlülüğü  1075
2. İş Sahibinin Ölmesi, Ehliyetini Kaybetmesi, İflası Halinde İşe Devam Yükümlülüğü  1076
3. İşi Haber Verme Yükümlülüğü  1077
4. Hesap Verme Yükümlülüğü  1077
5. Elde Ettiği Şeyleri ve Faydaları Devir Yükümlülüğü  1077
C. İş Görenin Hakları  1078
1. Genel Olarak  1078
2. İş Görenin Ücreti  1079
3. Hapis Hakkı  1080
a. Borçlunun “İş Sahibinin” Rızası  1080
b. Borcun Muaccel Olması  1080
c. Eşyanın Alacakla Bağlantısı Bulunması  1081
D. Zamanaşımı  1081
III. SORUMLULUK  1082
B.K. Madde 527  1082
A. İş Görenin Sorumluluk Nedenleri, Kusur ve Özenin Derecesi  1083
B. İş Görenin Sorumluluğunun Hafifletilmesi  1083
C. İş Görenin Sorumluluk Derecesinin Hesap Edilmesi  1084
D. Tazminat Miktarının Hesap Edilmesi  1085
E. Zamanaşımı  1085
F. İş Görenin Sorumluluğunun Ağırlaştırılması  1086
1. İş Sahibinin O İşin Yapılmasını Açık ve Örtülü Olarak Yasaklamış Olması Gerekir  1087
2. İş Sahibinin Yasaklanması Geçerli Olmalıdır  1087
3. İş Gören Yasaklamayı Bilmeli veya Bilecek Durumda Olmalıdır  1087
4. Yapılan İş ile Meydana Gelen Zarar Arasında Uygun Nedensellik “İlliyet” Bağının Bulunması Zorunludur  1087
5. İş Sahibinin Yasaklaması Hukuk ve Ahlaka Aykırı Olmamalıdır  1087
6. Yukarıda Sayılan Koşulların Varlığını İş Sahibinin İspat Etmesi Gerekir  1088
IV. İŞ GÖRENİN EHLİYETSİZLİĞİ  1088
B.K. Madde 528  1088
V. İŞ SAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI  1090
B.K. Madde 529  1090
A. İş Sahibinin Hak ve Borçları  1091
1. Gerçek “Caiz” Olan Vekaletsiz İş Görmelerde İş Sahibinin Hakları ve Borçları  1092
a. İş Sahibinin Hakları  1092
aa. İşin İş Sahibinin Menfaatine Yapılması  1092
bb. İşin Sahibinin Varsayılan İradesine Uygun Yapılması  1093
b. İş Sahibinin Borçları  1094
aa. İş Görenin Zorunlu ve Yararlı Masraflarını Faizi ile Birlikte Ödeme Borcu  1094
bb. Masrafların Niteliği ve Hesap Edilme Şekli  1094
cc. Faizi Ödeme Borcu  1095
dd. İş Görenin Gördüğü İş Dolayısıyla Üstlendiği Edimleri İfa Etmek Borcu  1096
ee. Hakimin Takdir Edeceği Zararı Gidermek Borcu  1096
ff. İş Sahibinin Birden Fazla Olması Halinde Borçları  1097
c. İş Sahibine Borç Yüklenmeyen Haller  1097
aa. İş Görenin Yaptığı Masrafların Katlanmasının Ahlaki Bir Ödev Sayılması  1097
bb. İş Görenin Bağış Amacıyla Hareket Etmesi  1098
VI. İŞİN İŞ GÖRENİN MENFAATİNE YAPILMASI  1099
B.K. Madde 530  1099
A. Genel Olarak  1099
B. İş Görenin Hak ve Borçları  1101
1. Genel Olarak  1101
2. İş Görenin Hakları  1101
a. İş Görenin Haklarının Hukuki Niteliği  1101
b. Masraflarının Ödenmesini İstemek Hakkı  1102
c. Giriştiği Borçlardan Kurtarılmasını İstemek Hakkı  1103
d. Zararının Giderilmesini İstemek Hakkı  1103
e. Hapis Hakkı  1104
f. Ücret İsteme Hakkı  1104
g. İş Görenin Ayırıp Alma Hakkı  1105
aa. Genel Olarak  1105
bb. İş Görenin Şeyi Henüz İade Etmemiş Olması  1106
cc. Karşılığının Önerilmemesi  1106
dd. Asıl Şeye Zarar Vermeksizin Ayırıp Almanın Mümkün Olması  1106
ee. İş Görenin Ayırıp Almada Yararının Bulunması  1107
VII. İŞ SAHİBİNİN YAPILAN İŞİ UYGUN BULMASI  1107
B.K. Madde 531  1107
A. Genel Olarak  1108
1. Uygun Bulmanın “İcazetin” Tarif ve Tanımı  1108
2. Gerçek “Caiz” Olan Vekaletsiz İş Görmede Görülen İşin Uygun Bulunması “İcazet Verilmesi”  1109
3. Gerçek “Caiz” Olmayan Vekaletsiz İş Görmelerde Görülen İşin Uygun Bulunması “İcazet Verilmesi”  1110
4. Uygun Bulunanın “İcazetin” Hüküm ve Sonuçları  1111
YARGITAY KARARLARI  1112
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  1112
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1118
C. Daire Kararları  1128
Dördüncü Bölüm
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN
ÖTEKİ İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİNE BENZER VE
FARKLI YÖNLERİ
I. GENEL OLARAK  1197
II. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN HİZMET SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1197
A. Benzer Yönleri  1197
1. Her İki Sözleşmede İki Tarafa Hak ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir. Bir Taraf İş Görme Borcu Altına Girerken Öteki Taraf Ücret Ödemekle Yükümlü Olmaktadır  1197
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Grubuna Giren Sözleşmelerdendir. Vekil Borçlar Kanununun 502. Maddesinin 1. Fıkrası Hükmü Uyarınca Vekil Edenin Bir İşini Görmeyi veya İşlenimi Yapmayı Üstlenir. İşçi İse Borçlar Kanununun 393. Maddesinin 1. Fıkrası Gereğince İşverene Bağımlı Olarak Belirli veya Belirli Olmayan Bir Süreyle İşverene Ait Bir İşi Görmekle Yükümlüdür  1198
3. Her İki Sözleşme Kanunda Aksine Bir Hüküm Yoksa Özel Bir Şekle Bağlı Değildir  1198
4. Her İki Sözleşmede de Yapılacak İşin, Sözleşmeden veya Durumun Zorunluluğundan Anlaşılmadıkça Bizzat Yapılması Gerekmektedir  1198
5. Her İki Sözleşmede İşin Sadakatle ve Özenle Yapılması Gerekmektedir  1199
6. Her İki Sözleşmede Talimata Uymak Gerekmektedir  1199
7. Her İki Sözleşmede de Hesap Vermek, Aldıklarını Teslim Etmek Yükümlülüğü Bulunmaktadır  1200
B. Farklı Yönleri  1200
1. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Nisbi Bağımsızlık İçerisinde Çalışır  1200
2. Vekalet Sözleşmesinde Vekil, Zaman Kaydı Olmaksızın Belli Bir Sonuca Yönelen Belli İş veya İşleri Sadakatle Özenle ve Vekilin İrade ve Talimatına Uygun Olarak Yapma Yükümlülüğü Altındadır  1201
3. Vekalet Sözleşmesinde Taraflar Hiçbir Süreye, İhtara Hacet Kalmaksızın Her Zaman Vekalet Sözleşmesini Sona Erdirebilirler  1201
4. Doktrin Vekalet Sözleşmesi ile Hizmet Sözleşmesi Arasındaki Önemli Farklardan Birinin Ücret Olduğunu Kabul Etmekte Bu Görüşünü Borçlar Kanununun 502. Maddesinin 3. fıkrası Hükmüne Dayandırmaktadır  1202
III. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN ESER SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1202
A. Benzer Yönleri  1202
1. Her İki Sözleşmede Taraflara Hak ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir  1202
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Borcunu Doğuran Sözleşmeler Grubuna Girmektedir  1203
3. Her İki Sözleşmede Kural Olarak Şekle Bağlı Olmayan Sözleşmelerdendir  1203
4. Her İki Sözleşmede Bağımsızlık Unsuru Yönünden Birbirlerine Benzemektedirler  1204
5. Her İki Sözleşme İş Görme Borcunun Özenle ve Sadakatle Yapılması Yönünden Birbirine Benzemektedir  1204
6. Her İki Sözleşmede Özen Borcundan Doğan Sorumluluğunun Kapsamı Benzer Esaslara Göre Belirlenir  1204
7. Her İki Sözleşme Kural Olarak İşin Bizzat Yerine Getirilmesi Bakımından da Birbirine Benzemektedir  1205
B. Farklı Yönleri  1205
1. Vekalet Sözleşmesinin Konusu İş Görmektir  1205
2. Vekalet Sözleşmesinde Güven Unsuru  1206
3. Vekalet Sözleşmesinde İş Görmenin Gerektirdiği Giderleri Karşılamak Kural Olarak Vekil Edene Aittir  1206
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekaletin İfası Sebebiyle Vekilin Uğradığı Zarardan Borçlar Kanununun 510. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Vekil Eden Sorumludur  1207
5. Vekalet Sözleşmesinde İşin Vekil Tarafından Bizzat Yapılması Esastır. Eser Sözleşmesinde İşe Kural Vekalet Sözleşmesindeki Kadar Sıkı Değildir  1207
6. Vekalet Sözleşmesinde Ücret Vekalet Sözleşmesinin Esaslı Unsuru Sayılmamıştır  1208
IV. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN YAYIM SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1208
A. Benzer Yönleri  1208
1. Her İki Sözleşmede Karşılıklı Haklar ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir  1208
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Giren Sözleşmelerdir  1209
3. Vekalet Sözleşmesinde Vekilin Yaptığı Giderlerden ve Uğradığı Zararlardan Borçlar Kanununun 510. Maddesi Uyarınca Vekil Eden Sorumludur. Vekil Eden Bu Gider ve Zararları Vekile Ödemek Zorundadır  1210
4. Her İki Sözleşmede de Karşılıklı Güven, Sözleşmenin Yapılmasında Önemli Rol Oynar  1210
B. Farklı Yönleri  1210
1. Vekalet Sözleşmesi Daha Önce Açıklandığı Üzere Kural Olarak Hiçbir Şekle Bağlı Değildir  1210
2. Her İki Sözleşme İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Girmekte İsede Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı Çok Geniştir  1211
V. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KREDİ MEKTUBUYLA BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1212
A. Benzer Yönleri  1212
1. Her İki Sözleşmede İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Giren Sözleşmelerdendir  1212
2. Borçlar Kanununun Vekalet İşlerini Ayrılan Dokuzuncu Bölümünün Birinci Ayrımında Vekalet Sözleşmesi İkinci Ayrımda İse Kredi Mektubu ve Kredi Emri Düzenlenmiştir  1212
3. Vekalet Sözleşmesinde Borçlar Kanununun 506. Maddesinin 2. Fıkrasıyla Vekile Üstlendiği İş ve Hizmetleri Vekalet Verenin Haklı Menfaatlerini Gözeterek Sadakat ve Özenle Yürütmek Yükümlülüğü Getirilmiştir  1213
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Eden Borçlar Kanununun 510. Maddesi Uyarınca Vekilin Yaptığı Giderleri Verdiği Avansları Faizi ile Birlikte Ödemek Uğradığı Zararları Karşılamak Yükümlülüğü Altındadır  1213
B. Farklı Yönleri  1213
1. Vekalet Sözleşmesi Daha Öncede Açıklandığı Gibi Kural Olarak Hiçbir Şekle Bağlı Değildir. Tarafların İradelerinin Uyuşması ile Yazılı veya Sözlü Açık “Sarih” veya Örtülü “Zımni” Olarak Herhangi Bir Şekilde Yapılabilir  1213
2. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı Kredi Mektubuna Nazaran Çok Geniştir  1214
3. Vekalet Sözleşmesinde Kural Olarak Vekil, Vekil Eden Adına ve Hesabına İş Görür  1214
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Eden ve Vekil Olarak İki Taraf Bulunmaktadır. Vekalet Sözleşmesi Bunlar Arasında Kurulur  1214
VI. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KREDİ EMRİ SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1215
A. Benzer Yönleri  1215
1. Her İki Sözleşme İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Gören Sözleşmelerdir  1215
2. Kredi Emri Borçlar Kanununun Vekalet İşlerine Ayrılan Dokuzuncu Bölümünün İkinci Ayrımında Kredi Mektubundan Sonra Düzenlenmiştir  1216
3. Vekalet Sözleşmesinde Vekalet Veren Borçlar Kanununun 510. Maddesi Uyarınca Vekilin Vekaletin Gereği Gibi İfası İçin Yaptığı Giderleri Verdiği Avansları Faizi ile Birlikte Ödemek Uğradığı Zararları Gidermek Yükümlülüğü Altındadır  1216
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Borçlar Kanununun 505. Maddesine Göre Vekalet Verenin Talimatına Uymakla Yükümlüdür. Talimattan Ayrılırsa Bundan Doğan Zararı Karşılamak Durumundadır  1216
B. Farklı Yönleri  1217
1. Vekalet Sözleşmesi Kural Olarak Hiçbir Biçim Koşuluna Bağlı Değildir. Yazılı Sözlü Açık “Sarih” Örtülü “Zımni” Olarak Yapılabilir. Daha Önce Bu Hususta Yeterli Açıklama Yapıldığından Tekrardan Kaçınılmıştır  1217
2. Vekaletin Kapsamı Çok Geniştir. Vekaletin İfası İçin Zorunlu Tüm İş veya İşlemleri Kapsayabilir  1217
3. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Doğrudan Doğruya Temsil Yetkisi Varsa Vekil Eden Adına ve Hesabına İş veya İşlem Yapar. Dolaylı Temsili İçeren Vekalette İse Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Hareket Eder  1217
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Eden ve Vekil Olarak İki Taraf ve Aralarında Bir Vekalet Sözleşmesi Bulunmaktadır  1218
VII. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SİMSARLIK “TELLALLIK” SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1218
A. Benzer Yönleri  1218
1. Gerek Vekalet Gerekse Simsarlık “Tellallık” Sözleşmeleri Birer İş Görme Sözleşmeleridir  1218
2. Her İki Sözleşmenin Kurulması Bir Geçerlilik Koşuluna Bağlı Değildir  1219
3. Ücretli Vekalet Sözleşmesi ile Simsarlık Sözleşmesi Taraflara Hak ve Borçlar Yükleyen Çift Taraflı Sözleşme Olmaları Yönünde de Birbirlerine Benzemektedir  1220
4. Simsarlık Sözleşmesi Borçlar Kanununun Vekalet İlişkilerine Ayrılan Dokuzuncu Bölümünün Üçüncü Ayrımında Yer Almıştır. Kanun Koyucunun Simsarlık Sözleşmesine Borçlar Kanununun Vekalet İlişkilerine Ayrılan 9.Bölümünde Yer Vermesi Vekalet Sözleşmesi ile Simsarlık Sözleşmelerinin Birbirlerine Yukarıda Açıklanan Yönleri ile Benzemeleri Nedenine Dayanmaktadır  1221
B. Farklı Yönleri  1221
1. Her İki Sözleşme Kapsamları Yönünden Birbirinden Oldukça Farklıdır  1221
2. Vekalet Sözleşmesinde Ücret Sözleşmesinin Esaslı Unsuru Değildir  1221
3. Dolaysız Temsili İçeren Vekaletlerde Vekil Vekil Eden Adına ve Hesabına İş Görür  1222
VIII. ALIM VEYA SATIM KOMİSYON SÖZLEŞMESİYLE VEKALET SÖZLEŞMESİNİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1222
A. Benzer Yönleri  1222
1. Her İki Sözleşmede Taraflara Hak ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir  1222
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Girmektedir  1223
3. Borçlar Kanununun 532. Maddesinin 2. Fıkrası Hükmüne Göre Komisyon Sözleşmesi Hakkındaki Onbirinci Bölümdeki Özel Hükümler Saklı Kalmak Üzere Komisyon Sözleşmelerine Vekalet Hükümleri Uygulanmaktadır  1223
4. Her İki Sözleşmede de İşlerin Sadakatle Özenle Yapılması Gerekmektedir  1224
5. Her İki Sözleşmede de Talimatlara Uygun Hareket Etmek Yükümlülüğü Bulunmaktadır  1224
6. Her İki Sözleşmede de Yapılan Ödenen Paralar ve Giderler Vekil Edene Aittir  1225
B. Farklı Yönleri  1225
1. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı Çok Geniştir  1225
2. Vekil Kural Olarak Vekil Eden Adına ve Hesabına İş Yapar. Komisyoncu İse Kendi Adına Vekil Eden Hesabına İş Yapar  1225
3. Vekalet Sözleşmesinde Ücret Sözleşmenin Asli Unsuru Değildir  1226
Beşinci Bölüm
VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
I. GENEL OLARAK  1229
II. VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI  1229
A. Zararlandırrma Kastı  1230
B. Vekil Edenin Zarar Görmesi  1231
C. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin Durumu  1232
1. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanıldığını Bilmemesi ve Bilecek Durumda Olmaması  1232
2. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin Görevinin Kötüye Kullanıldığını Bilmesi veya Bilecek Durumda Olması  1233
3. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin El ve İşbirliği İçerisinde Olması  1233
III. VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  1234
YARGITAY KARARLARI  1236
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1236
B. Daire Kararları  1251
Kaynakça  1329
Kavramlar Dizini  1335
Yazarın Diğer Eserleri  1351
 


Sera Reyhani Yüksel ...
Mayıs 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
İrem Apaydın
Nisan 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskının Önsözü  7
Kısaltmalar  29
Birinci Bölüm
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ
I. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI NİTELİKLERİ VE UNSURLARI  31
B.K. Madde 502  31
A. Genel Olarak  31
B. Vekalet Sözleşmesinin Tanımı  32
C. Vekalet Sözleşmesinin Nitelikleri  33
1. Vekalet Sözleşmesi Karşılıklı Edimleri İçeren “Borç Yükleyen” Bir Sözleşmedir  33
2. Vekalet Sözleşmesi Kural Olarak Şekli Bağlı Olmayan Sözleşmelerdendir  34
3. Vekalet Sözleşmesi Bir İş Görme Sözleşmesidir  36
4. Vekil ile Vekalet Veren Arasında Yoğun Bir Güven İlişkisi Bulunur  37
5. Vekalet Sözleşmesi Genellikle Sürekli Borç Doğuran Sözleşmedir  37
6. Vekalet Sözleşmesine İlişkin Kurallar Bu Kanunda Düzenlenmemiş Öteki İş Görme Sözleşmelerine de Kıyasen Uygulanır  38
7. Vekalet Veren ve Vekil Her Zaman Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Sona Erdirebilirler  39
D. Vekalet Sözleşmesinin Unsurları  40
1. Genel Olarak  40
2. Tarafların Anlaşmaları  40
3. Bir İşin Görülmesi veya Bir İşlemin Yapılması  43
4. İşin Vekil Edenin Yararına ve İradesine Uygun Olarak Yapılması  45
5. İş Görmeden Doğan Sonucun ve Bunun Tehlikesinin “Rizikosunun” Vekil Edene Ait Olması  47
6. Vekilin İş veya İşlemi Nispeten Bağımsız Olarak ve Bir Zamanla Sınırlı Olmaksızın Gerçekleştirmesi  48
7. Vekalet Sözleşmesinin Kanunla Düzenlenmiş Başka Bir İş Görme Sözleşmesi Çeşidinin Konusunu Oluşturmaması  49
II. VEKALET ÜCRETİ  50
A. Vekalet Ücretinin Sözleşme ile Kararlaştırılması  50
B. Ücret Ödenmesinin Teamülden Olması  51
C. Vekilin Ücret İsteme Hakkının Kanunlarla Düzenlenmesi  52
1. Özel Kanunlarda Vekalet Ücreti  52
2. Avukatlık Kanununda Vekalet Ücreti  53
a. Değişiklikten Önceki Dönem  54
b. Değişiklikten Sonraki Dönem  56
YARGITAY KARARLARI  57
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  57
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  71
C. Daire Kararları  96
III. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE ŞEKLİ  305
B.K. Madde 503  305
A. Vekalet Sözleşmesinin Kurulması  306
B. Vekalet Sözleşmesinin Şekli  309
1. Vekalet Sözleşmesi Kural Olarak Şekle Bağlı Değildir  309
2. Şekli Bağlı Olmama Kuralının İstisnaları  310
a. Taşınmaz Simsarlığı “Tellallığı”  310
b. Kredi “İtibar” Mektubu  310
c. Kredi “İtibar” Emri  310
d. Taşınmazların Mülkiyetinin Geçirilmesini Amaçlayan Vekalet Sözleşmeleri  311
e. Avukatlık Ücret Sözleşmeleri  312
f. Kefalet Sözleşmesi Yapmak İçin Verilen Vekalet  313
YARGITAY KARARLARI  314
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  314
B. Daire Kararları  336
IV. VEKALETİN KAPSAMI  356
B.K. Madde 504  356
A. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Sözleşmede Belirlenmesi  356
B. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Sözleşmede Belirtilmemesi  357
C. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Talimatla Daraltılması  357
D. Doğrudan Doğruya Temsili İçeren Vekalet Sözleşmesinde Kapsam  358
E. Dolaylı Temsili İçeren Vekalet Sözleşmesinde Kapsam  358
F. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamının Aşılması  358
1. Genel Temsil Yetkisi “Genel Vekalet”  358
2. Özel Temsil Yetkisi “Özel Vekalet”  359
a. Özel Yetki Aranan Hallerde Göz Önünde Tutulması Gereken Esaslar  360
b. Borçlar Kanununun 504. Maddesinin 3. Fıkrası Hükmüne Göre Özel Yetki Gerektiren İşlemler  361
aa. Dava Açmak  361
bb. Sulh Olmak  362
cc. Tahkim Yapmak “Hakeme Başvurmak”  363
dd. İflas, İflasın Ertelenmesi ve Konkordato Talep Etmek  363
ee. Kambiyo Taahhüdünde Bulunmak  364
ff. Bağışlama Yapmak  365
gg. Kefil Olmak  366
hh. Taşınmazı Devretmek veya Bir Hak ile Sınırlandırmak  366
c. Borçlar Kanununun 506. Maddesinin 1. Fıkrasına Göre Özel Yetki Gerektiren İşlem  367
d. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Özel Yetki Gerektiren İşlemler  368
e. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74. Maddesine Göre Davaya Vekalette Özel Yetki Gerektiren Haller  369
aa. Sulh Olmak  369
bb. Hakimi Reddetmek  369
cc. Davanın Tamamını Islah Etmek  369
dd. Yemin Teklifi, Yeminin Kabulü, İadesi ve Reddedilmesi  370
ee. Başkasını Tevkil Etmek  371
ff. Haczi Kaldırmak  371
gg. Vekil Edenin İflasını İstemek  371
hh. Tahkim ve Hakem Sözleşmesi Yapmak  371
ıı. Konkordato veya Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Teklifinde Bulunmak ve Bunlara Muvafakat Vermek, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Başvurmak  372
ii. Davadan veya Kanun Yollarından Feragat Etmek  372
jj. Karşı Tarafı İbra Etmek  373
kk. Davayı Kabul Etmek  373
ll. Yargılamanın İadesi Yoluna Gitmek  374
mm. Hakimlerin Fiilleri Sebebiyle Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açmak  374
nn. Hangileri Hakkında Yetki Verildiği Açıklanmadan Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Dava Açmak ve Takip Etmek  374
f. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa Göre Özel Yetkiyi Gerektiren İşlemler  375
g. Hakimler Aleyhine Şahsi Kusurları Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Vekilin Özel Yetkisinin Bulunması Gerektiğine İlişkin 04.02.1959 Tarih 14/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı  376
h. Doktrine Göre Özel Yetkiyi Gerektiren Davalar  376
YARGITAY KARARLARI  377
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  377
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  378
C. Daire Kararları  389
V. VEKİLİN BORÇLARI  438
A. Talimata Uygun İfa  438
B.K. Madde 505  438
1. Vekilin Vekil Edenin İradesine ve Talimatına Uygun Hareket Etmek Zorunluluğu  438
a. Talimat Kavramı ve Nitelikleri  440
b. Vekil edenin Talimat Verme Hakkının Sınırları  441
aa. Vekilin Talimatları Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı İçerisinde Kalmalıdır  441
bb. Vekil Edenin Talimatlarının Hukuka, Ahlaka Aykırı Olmaması Gerekir  442
cc. Vekil Edenin Talimatı Serbest İradesine Dayanmalıdır  442
c. Talimatın Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülebilmesi  443
d. Vekilin Bazı Koşulların Bulunması ve Vekalet Sözleşmesinin Amacına Uygun Düşmesi Halinde Talimata Uyma zorunluluğu Yoktur  444
e. Talimat Çeşitleri  444
aa. Emredici Talimat  444
bb. İhtiyari Talimat  445
cc. Yol Gösterici Talimat  445
f. Vekilin Talimata Uymamasının Hüküm ve Sonuçları  445
aa. Maddi Fiillere İlişkin Vekalette  446
bb. Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalette  446
cc. Doğrudan Doğruya Temsili Gerektiren Vekalette  446
YARGITAY KARARLARI  447
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  447
B. Hukuk Genel Kurulu Kararı  449
C. Daire Kararları  464
VI. ŞAHSEN İFA, SADAKAT VE ÖZEN GÖSTERME  478
B.K. Madde 506  478
A. Bizzat İfa  479
B. İstisnalar  479
1. Vekil Edenin Açık “Sarih” veya Örtülü “Zımni” Rızasının Olması  479
2. Teamülün Bulunması  480
3. Vekilin Mecbur Olması  481
C. Vekilin Yerine Başkasını Koymasının Çeşitleri  481
1. Alt Vekalet  482
2. Vekilin Yerine Üçüncü Bir Kişiyi Koyması “İkame Vekalet”  483
D. Sadakatla Bağlılıkla İfa  484
E. Özenle İfa  486
1. Vekilin Özen Borcunu Yerine Getirmediğinin İspat Külfeti  487
F. Sır Saklama Borcu  489
1. Sır Saklama Yükümlülüğünün Nedenleri  489
2. Sır Saklama Yükümlülüğünün Konusu ve Kapsamı  490
3. Sırların Açıklanmasının Haklı veya Zorunlu Olduğu Durumlar  491
a. Vekil Edenin Sırların Açıklanmasında Rızasının Bulunması  491
b. Vekaletin Yerine Getirilmesinin veya Vekil Edenin Haklı Yararlarının Sırrın Açıklanmasını Zorunlu Kılması  491
c. Kanunlarda Vekilin Vekil Edene Ait Sırları Yetkili Mercilere Açıklaması veya Bildirmesini Zorunlu Kılan Hükümlerin Bulunması  492
d. Vekilin Tanıklıktan Kaçınması  492
4. Sır Saklama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  492
G. Vekilin Sorumluluğunu Kaldıran veya Sınırlayan Anlaşmaların Geçerli Olup Olmadığı  492
YARGITAY KARARLARI  494
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  494
B. Daire Kararları  507
VII. İŞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖRDÜRÜLMESİ HALİNDE SORUMLULUK  622
B.K. Madde 507  622
A. Vekilin Yetkisi Dışında Çıkarak İşi Başkasına Gördürmesi Halinde Sorumluluğu  622
B. Vekilin Verilen Yetkiye Dayanarak İşi Başkasına Gördürmesi Halinde Sorumluluğu  623
C. Alt Vekilin Vekil Edene Karşı Sorumluluğu  624
D. Vekil Edenin Doğrudan Doğruya Alt Vekilden Talep Etme Hakkının Hukuki Niteliği  626
E. Alt Vekilin Vekil Edene Karşı Hakları  627
F. Vekilin İşi Başkasına “Alt Vekile” Gördürmesinde Yetkili Olması  627
G. Vekilin İşi Başkasına “Alt Vekile” Gördürmesinde Yetkili Olmaması  628
YARGITAY KARARLARI  628
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  628
B. Daire Kararları  634
VIII. HESAP VERME  645
B.K. Madde 508  645
A. Genel Olarak  646
B. Hesap Verme Borcunun Hukuki Niteliği ve Kapsamı  646
C. Bilgi Vermek  646
D. Hesap Vermek  647
E. Hesap Vermenin Sonuçları  649
F. Aldıklarınızı Verme  650
G. Alınanı Verme Borcun Konusu  651
H. Vekilin Alınanları Verme Borcunu Yerine Getirmesi  653
1. Vekilin Doğrudan Doğruya “Dolaysız” Temsil Yoluyla Yürütülen Vekalette Alınanları Verme Borcunu Yerine Getirmesi  653
2. Vekilin Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalette Alınanları Verme Borcunu Yerine Getirmesi  654
I. Vekilin Tesliminde Geciktiği Paranın Faizi ile Sorumlu Tutulması  657
İ. Vekilin Verme Borcuna Karşı İtiraz ve Def’ileri  658
1. Takas  658
2. İfa, İbra, Kusursuz İmkansızlık  659
3. Zamanaşımı  659
4. Ödemezlik Def’i ve Şahsi Hapis Hakkı  660
5. Ayni Hapis Hakkı  661
YARGITAY KARARLARI  662
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  662
B. Daire Kararları  665
IX. EDİNİLEN HAKLARIN VEKALET VERENE GEÇİŞİ  712
B.K. Madde 509  712
A. Genel Olarak  712
B. Kanuni Temlik Hakkının Koşulları  714
1. Vekilin Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Bir Hukuki İşlem Yapmış Olmalıdır  714
2. Vekilin Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Yaptığı İşlemden Adına Bir Alacak Hakkı Doğmuş Olmalıdır  715
3. Vekil Eden Vekile Karşı Vekalet İlişkisinden Kaynaklanan Tüm Borçlarını Yerine Getirmiş Olmalıdır  716
4. Vekilin Alacakları Henüz Ortadan Kalkmamış Olmalıdır  718
C. Kanuni Temlikin Hüküm ve Sonuçları  718
1. Taraflar ve Külli Halefleri Yönünden  719
2. İflas Masası Yönünden  720
3. Üçüncü Kişiler Yönünden  721
a. Vekille Sözleşme Yapan Üçüncü Kişiler “Vekilin Borçluları”  721
b. Alt Vekil Yönünden  721
c. Haciz Koyduran Alacaklılar Yönünden  722
d. Alacağı Vekilden Devralan “Temellük” Üçüncü Kişiler Yönünden  722
D. Ayırma Hakkı  723
1. Ayırma Hakkının Hukuki Niteliği  723
2. Ayırma Hakkının Koşulları  723
a. Vekil Tarafından Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Bir Hukuki İstem Yapılmış Olmalıdır  723
b. Vekil Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Yaptığı İşlem Sonucu Taşınır Eşya Edinmiş Olmalıdır  723
aa. Ayırma Hakkının Taşınmazlarda Kullanılamaması  724
bb. Kıymetli Evraka İlişkin Ayırma Hakkı  725
cc. Ayrılmamış Para Üzerinde Ayırma Hakkı  726
dd. Vekil Edenin Vekile Verdiği Taşınabilir Eşya veya Alacaklar İçin Ayırma Hakkı  726
ee. Vekilin Sözleşmeye Aykırı Olarak Vekil Eden Hesabına Kazandığı Şeyler İçin Ayırma Hakkı  728
c. Vekil İflas Etmiş Olmalıdır  728
d. Vekil Eden Vekile Karşı Vekalet Görevinden Doğan Bütün Borçlarını İfa Etmiş Olmalıdır  729
3. Ayırma Hakkının Hüküm ve Sonuçları  729
YARGITAY KARARLARI  731
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  731
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  732
C. Daire Kararları  733
X. VEKALET VERENİN BORÇLARI  743
B.K. Madde 510  743
A. Genel Olarak  743
B. Ücret Ödeme Borcu  743
1. Avukatlık Sözleşmesi  745
a. Avukatlık Sözleşmesinin Şekil ve Kapsamı  746
aa. Şekli  746
bb. Kapsamı  746
b. Avukatlık Ücreti  746
c. Mal ve Hakların Bir Kısmının Aynen Avukata Ait Olması  748
C. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk  751
D. Avukatın Hapis Hakkı ve Avukatlık Ücretinin Rüçhanlı Bulunması  753
1. Avukatın Hapis Hakkı  753
2. Avukatın Rüçhan Hakkı  756
3. Tebliğ Zorunluğu  756
4. Mirasçıların Rüçhan Hakkı  757
5. Avukatın İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Başkasını Tevkil Etmesi  757
a. Avukatın İşi Bizzat Takip Etmesi  757
b. Başkasını Tevkil Yetkisi  758
c. Avukatın Başkasını Tevkil Etmesinde Sorumluluğu  758
d. Avukatın Ücret Alacağı  760
6. İş Sahibinin İşi Başka Bir Avukata Vermesi  760
7. Avukatlık Ücretinin Belli Bir İşe Hasredilmesi ve Avans Ödenmesi  761
a. Ücretin Kapsamı  761
b. Yapılan Masrafların ve Avansın Ödenmesi  762
8. Avukatın İşi Takipten Vazgeçmesi, Azli ve Ücretin Gününde ödenmemesi  763
a. İşi Takipten Vazgeçme “İstifa”  764
b. Azil  766
c. Ücretin Gününde Ödenmemesi  768
C. Vekil Edenin Vekil Tarafından Yapılan Giderleri ve Verilen Avansları Ödeme Borcu  768
1. Vekil Edenin Gider ve Avans Ödeme Borcunun Koşulları  769
a. Geçerli Bir Vekalet Sözleşmesinin Bulunması  769
b. Vekilin Gider Yapması, Avans Vermesi  770
c. Vekaletin Gereği Gibi İfa Edilmiş Olması  771
2. Gider ve Avansların Değerleri ve Kapsamı  772
3. Gider ve Avansların Ödenme Zamanı “Muacceliyeti”  773
4. Gider ve Avans Alacağından Önceden Feragat, Gider ve Avans Alacağının Devredilmesi  773
D. Vekili Giriştiği Borçtan Kurtarma Yükümlülüğü  774
1. Borçtan Kurtarma Yükümlülüğünün Koşulları  774
a. Vekil ile Vekil EdenArasında Geçerli Bir Vekalet Sözleşmesinin Bulunması  774
b. Vekaletin Gereği Gibi İfa Edilmiş Olması  774
c. Vekilin Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Borç altına Girmiş Olması  774
d. Girişilen Borcun Henüz Devam Etmesi  775
2. Borçtan Kurtarma Yükümlülüğünün Muaccel Olma Tarihi, Yerine Getirilme Şekilleri ve Devredilmesi  775
a. Borcu Ödemek  775
b. Borcu Üstlenmek  776
c. Tecdit “Yenileme”  776
d. Karşılık Gösterme  776
E. Vekilin Yaptığı Gider Verdiği Avanslar İçin Faiz Ödeme Borcu  777
F. Vekilin Vekaletin İfası Sebebiyle Uğradığı Zararının Tazmini Borcu  777
1. Tazminat Borcunun Koşulları  778
a. Taraflar Arasında Geçerli Bir Vekalet Sözleşmesinin Bulunması  778
b. Vekilin Vekaleti Gereği Gibi İfa Etmiş Olması  778
c. Vekil Edenin Kusuru Bulunmadığını İspat Edememesi  778
d. Vekilin Uğradığı Zararla Vekaletin Yerine Getirilmesi Arasında Yakın ve Uygun Nedensellik “İlliyet” Bağı Bulunması  780
2. Tazminat Borcunun Kapsamı, Muaccel Olması, Uygulanacak Zamanaşımı  780
3. Vekil Edenin Avans Verme ve Karşılık Sağlama Borcu  781
YARGITAY KARARLARI  783
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  783
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  784
C. Daire Kararları  791
XI. BİRLİKTE VEKALET VERENLERİN VE BİRLİKTE VEKİLLERİN SORUMLULUĞU  825
B.K. Madde 511  825
A. Birlikte Vekalet Verenlerin Müteselsil Sorumluluğu  826
1. Birlikte Vekalet Verenlerin Müteselsil Sorumluluklarının Koşulları  826
a. Birden Çok Vekalet Veren Bulunması  826
b. Görülen İşte Ayniyet veya Ortak Yarar Bulunması  826
c. İşi Birlikte Gördürmek İradesi veya Kanuni Zorunluluk Bulunması  826
2. Müteselsil Sorumluluğun Hükümleri  827
B. Birlikte Vekillerin Müteselsil Sorumluluğu  828
1. Birlikte Vekillerin Müteselsil Sorumluluklarının Koşulları  828
a. Birden Çok Vekil Bulunması  828
b. Görülen İşte Ayniyet Olması  829
c. Vekiller Arasında Birlikte Hareket İradesinin Bulunması veya Birlikte Hareket Zorunluluğunun Kanundan Doğması  829
2. Müteselsil Sorumluluğun Hükümleri  830
YARGITAY KARARLARI  832
A. İçtihadı Birleştirme Kararı  832
B. Daire Kararları  832
XII. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  835
A. Genel Olarak  835
1. İfa  836
2. İbra  837
3. Yenileme “Tecdit”  837
4. Takas  838
5. Alacaklı, Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi  838
6. Kusurlu veya Kusursuz İmkansızlık  838
7. Zamanaşımı  839
B. Vekaletin Taraflarca Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi  839
B.K. Madde 512  839
1. Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi “Azil–Görevden Alma İstifa–Çekilme” Haklarının Tarif ve Tanımı  840
2. Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi “Azil ve İstifa” Haklarından Önceden Vazgeçilememesi  841
3. Sözleşmenin Tek Taraflı Sona Erdirmesinin “Azil ve İstifanın” Hüküm ve Sonuçları  843
a. Genel Olarak  843
b. Azil ve İstifanın Haklı Olup Olmaması  844
c. Azil ve İstifanın Hüküm ve Sonuç Doğurma Anı ve Şekli  844
d. Azil ve İstifadan Sonra İleri Sürülebilecek Haklar  845
4. Borçlar Kanununun 512. Maddesinde Kullanılan “Uygun Olmayan Zaman” Kavramının Anlamı  846
a. Vekil Edenin Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdirmesinde “Azilde” Tazminatla Sorumlu Olmasının Koşulları  846
aa. Vekil Edenin Uygun Olmayan Zamanda Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdirmesi “Vekili Azletmesi”  846
bb. Vekilin Haksız Azil Nedeniyle Zarara Uğraması  849
b. Vekilin Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdiresinden “İstifa Etmesinden” Tazminatla Sorumlu Olmasının Koşulları  850
aa. Vekilin Uygun Olmayan Zamanda Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdirmesi “İstifa Etmesi”  850
bb. Vekil Edenin Haksız İstifa Nedeniyle Zarara Uğraması  851
c. Borçlar Kanununun 512. Maddesinde Düzenlenen Tazminatın Hukuki Niteliği ve Kapsamı  852
aa. Hukuki Niteliği  852
bb. Kapsamı  853
5. Alt Vekalette ve İkame Vekalette Azil ve İstifanın Etki ve Sonuçları  853
6. Birden Çok Vekil Edenin veya Vekilin Bulunması Halinde Azil  854
a. Vekil Edenin Birden Çok Olması  854
b. Vekilin Birden Çok olması  855
7. Birden Çok Vekil Edenin veya Vekilin Bulunması Halinde İstifa  856
a. Vekil Edenin Birden Çok Olması  856
b. Vekilin Birden Çok Olması  856
YARGITAY KARARLARI  856
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  856
B. Daire Kararları  870
XIII. ÖLÜM, EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ VE İFLAS  939
B.K. Madde 513  939
A. Vekalet Sözleşmesinin Ölüm ve Benzeri Sebeplerle Sona Ermesi  940
1. Ölümle Vekaletin Sona Ermesi  940
a. İstisnalar  940
aa. Vekalet Verenin Menfaatinin Tehlikeye Düşmesi Halinde Vekalete İfanın Geçici Olarak Devam Etmesi  940
bb. Vekaletnamenin Sözleşme Gereği Ölümden Sonrada Devam Etmesi  942
cc. Vekaletin İşin Niteliği Nedeniyle Ölümden Sonrada Devam Etmesi  942
b. İşe Geçici Olarak Devam Edilebilmesinin Koşulları  944
aa. Vekaletin Sona Ermesinin Vekil Edenin veya Mirasçılarının Menfaatinin Tehlikeye Düşürmesi  944
bb. Vekalet Konusu İşe Devam Edilmesinin Fiilen ve Hukuken Mümkün Olması  944
c. Vekalete Geçici Olarak Devam Edilmesinin Hüküm ve Sonuçları  945
d. Ölümle Vekaletin Sona Ermesinin Hüküm ve Sonuçları  945
2. Vekaletin Gaiplik Sebebiyle Sona Ermesi  946
3. Vekaletin Tüzel Kişiliğin Son Bulması Sebebiyle Sona Ermesi  947
B. Vekalet Sözleşmesinin Taraflardan Birinin Ehliyetini Kaybetmesi Sebebiyle Sona Ermesi  948
1. Vekil Edenin Ehliyetsizliği  948
a. Tam Ehliyetsizlik  948
b. Sınırlı Ehliyetsizlik Sınırlı Ehliyet  949
aa. Sınırlı Ehliyetsizlik  949
bb. Sınırlı Ehliyetliler  949
2. Vekilin Ehliyetsizliği  949
a. Tam Ehliyetsizlik  949
b. Sınırlı Ehliyetsizlik veya Sınırlı Ehliyet  950
aa. Sınırlı Ehliyetsizlik  950
bb. Sınırlı Ehliyetliler  950
3. Maddi Eylemlere İlişkin Vekalet  950
C. Vekaletin İflas Sebebiyle Sona Ermesi  950
1. Vekil Edenin İflası  950
a. Maddi Eylemlere İlişkin Vekalette  950
b. Hukuki İşlemlere İlişkin Vekalette  951
aa. Doğrudan Doğruya Temsili Gerektiren Vekalette  951
bb. Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalette  952
2. Vekilin İflası  952
a. Maddi Eylemlere İlişkin Vekalette  952
b. Hukuki İşlemlere İlişkin Vekalette  953
aa. Doğrudan Doğruya Temsili İçeren Vekalette  953
bb. Dolaylı Temsili İçeren “İnançlı” Vekalette  953
YARGITAY KARARLARI  954
A. İçtihatdı Birleştirme Kararları  954
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  954
C. Daire Kararları  960
XIV. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ  968
B.K. Madde 514  968
A. Genel Olarak  968
B. Maddi Fiillere İlişkin Vekalet  969
C. Dolaylı Temsili Gerektiren “İnançlı” Vekalet  969
D. Doğrudan Doğruya Temsili Yetkisini Gerektiren Vekalet  970
1. Üçüncü Kişinin Temsil Yetkisinin Sona Erdiğini Bilmesi veya Bilmesinin Gerekmesi  970
2. Yetkisinin Verildiğinin Üçüncü Kişilere Bildirilip Kaldırıldığının Bildirilmemesi  970
3. Temsilcinin Vekilin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığını “Vekaletin Sona Erdiğini” Bilmesi  971
YARGITAY KARARLARI  972
A. Hukuk Genel Kurul Kararları  972
B. Daire Kararları  973
İkinci Bölüm
ÖZEL VEKALET ÇEŞİTLERİ
I. ÖZEL VEKALET ÇEŞİTLERİ  985
A. Genel Olarak  985
II. KREDİ “İTİBAR” MEKTUBU  986
B.K. Madde 515  986
A. Tanımı, Hukuki Niteliği  986
1. Tanımı  986
2. Hukuki Niteliği  987
3. Kredi Mektubunun Doğuşu Şekli ve Konusu  988
a. Kredi Mektubunun Doğuşu  988
b. Kredi Mektubunun Şekli  988
c. Kredi Mektubunun Konusu  988
4. Kredi Mektubunda Taraflar Arasındaki İlişkiler  989
a. Mektup Sahibi ile Mektup Hamili Arasındaki İlişki  989
b. Mektup Sahibi ile Muhatap Arasındaki İlişki  989
c. Mektup Hamili ile Muhatap Arasındaki İlişki  990
III. KREDİ “İTİBAR” EMRİ  991
B.K. Madde 516  991
A. Tanımı Hukuki Niteliği ve Şekli  991
1. Tanımı  991
2. Hukuki Nitelikleri  992
3. Kredi Emrinin Şekli  994
B. Kredi Emrinin Konusu  994
C. Kredi Emrinde Taraflar Arasındaki İlişkiler  994
1. Vekil Eden “Kredi Emrini Veren” ile Vekil “Kredi Emrini Alan” Arasındaki İlişki  994
2. Vekil “Kredi Emri Verilen – Kredi Emrini Alan” ile Kredi Verilen “Borçlu” Arasındaki İlişki  995
3. Vekil Eden “Kredi Emri Veren” ile Kredi Emrinden Yararlanan “Borçlu” Arasındaki İlişki  996
a. Asıl Borçludan Teminat İstemek Hakkı  997
b. Taahhüdünden Kurtarılmasını İstemek Hakkı  997
D. Rücu Hakkı  997
IV. KREDİ EMRİNDEN YARARLANANIN EHLİYETSİZLİĞİ  998
B.K. Madde 517  998
V. KREDİ EMRİ VERİLENİN ÖNEL VERMESİ  999
B.K. Madde 518  999
VI. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ  1000
B.K. Madde 519  1000
A. Kredi Emri Veren ile Kredi Emrinden Yararlanan Arasındaki İlişki  1000
1. Genel Olarak  1000
2. Kredi Emri Verenin Borcu Ödemeden Önceki Dönemde Krediden Yararlanana Karşı İleri Sürebileceği Haklar  1000
a. Kredi Emrinden Yararlanandan Teminat İstemek Hakkı  1001
b. Taahhüdünden Kurtarılmasını İstemek Hakkı  1001
B. Kredi Emri Verenin Borcu Ödedikten Sonraki Hakkı  1001
1. Rücu Hakkı  1001
2. Rücu Hakkının Yitirilmesi  1001
VII. SİMSARLIK “TELLALLIK” SÖZLEŞMESİ  1002
B.K. Madde 520  1002
A. Tanımı  1002
B. Şekli  1003
C. Nitelikleri  1004
D. Simsarlık Sözleşmesinin Hükümleri  1005
1. Simsarın Yükümlülükleri  1005
2. Vekil Edenin “İş Sahibinin” Yükümlülükleri  1006
VIII. ÜCRET  1006
B.K. Madde 521  1006
A. Ücret Ödenmesi  1007
1. Esas Sözleşmenin Kurulması  1007
2. Sözleşmenin Geçerli Olması  1008
3. İstenen Sözleşme Olması  1008
4. Sözleşmenin Kararlaştırılan Sürede Kurulması  1009
5. İlliyet Bağının Olması  1009
B. Sözleşmenin İfası  1009
C. Sözleşmenin Kesin Olması  1010
D. Birden Fazla Simsarın Bulunması Halinde Ücret  1010
E. Simsarın Her İki Taraf İçin Çalışması Halinde Ücret  1011
F. Giderlerin Karşılanması  1011
IX. ÜCRETİN BELİRLENMESİ  1012
B.K. Madde 522  1012
X. SİMSARIN HAKLARINI KAYBETMESİ  1013
B.K. Madde 523  1013
A. Genel Olarak  1014
B. Simsarın Üstelendiği Borcuna Aykırı Davranarak Diğer Tarafın Menfaatine Hareket Etmesi  1014
C. Simsarın Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olarak Diğer Taraftan Ücret Sözü Alması  1014
XI. EVLENME SİMSARLIĞI  1015
B.K. Madde 524  1015
XII. ÜCRETTEN İNDİRİM  1016
B.K. Madde 525  1016
A. Ücretten İndirim Yapılması  1016
1. Edimler Arasında Aşırı Oransızlık Bulunması  1016
2. Borçlunun Ücrette İndirim İstemesi  1017
3. Ücretin İsteyerek Ödenmemesi  1017
B. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  1017
YARGITAY KARARLARI  1018
Simsarlık “Tellallık”  1018
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1018
B. Daire Kararları  1022
Üçüncü Bölüm
VEKALETSİZ İŞ GÖRME
I. VEKALETSİZ İŞ GÖRME  1067
A. Genel Olarak  1067
B. Vekaletsiz İş Görmenin Çeşitleri  1069
1. Gerçek “Caiz” Olan Vekaletsiz İş Görme  1069
2. Gerçek “Caiz” Olmayan Vekaletsiz İş Görme  1069
3. Vekaletsiz İş Görmenin Unsurları  1070
a. İş Görme  1070
b. İşin Başkasına Ait Olması  1071
c. Vekaletin Olmaması  1071
d. İş Görme İradesinin Bulunması  1072
II. İŞ GÖRENİN HAK VE BORÇLARI İŞİN GÖRÜLMESİ  1074
B.K. Madde 526  1074
A. Genel Olarak  1074
B. İş Görenin Yükümlülükleri  1075
1. İşin Görülmesi Yükümlülüğü  1075
2. İş Sahibinin Ölmesi, Ehliyetini Kaybetmesi, İflası Halinde İşe Devam Yükümlülüğü  1076
3. İşi Haber Verme Yükümlülüğü  1077
4. Hesap Verme Yükümlülüğü  1077
5. Elde Ettiği Şeyleri ve Faydaları Devir Yükümlülüğü  1077
C. İş Görenin Hakları  1078
1. Genel Olarak  1078
2. İş Görenin Ücreti  1079
3. Hapis Hakkı  1080
a. Borçlunun “İş Sahibinin” Rızası  1080
b. Borcun Muaccel Olması  1080
c. Eşyanın Alacakla Bağlantısı Bulunması  1081
D. Zamanaşımı  1081
III. SORUMLULUK  1082
B.K. Madde 527  1082
A. İş Görenin Sorumluluk Nedenleri, Kusur ve Özenin Derecesi  1083
B. İş Görenin Sorumluluğunun Hafifletilmesi  1083
C. İş Görenin Sorumluluk Derecesinin Hesap Edilmesi  1084
D. Tazminat Miktarının Hesap Edilmesi  1085
E. Zamanaşımı  1085
F. İş Görenin Sorumluluğunun Ağırlaştırılması  1086
1. İş Sahibinin O İşin Yapılmasını Açık ve Örtülü Olarak Yasaklamış Olması Gerekir  1087
2. İş Sahibinin Yasaklanması Geçerli Olmalıdır  1087
3. İş Gören Yasaklamayı Bilmeli veya Bilecek Durumda Olmalıdır  1087
4. Yapılan İş ile Meydana Gelen Zarar Arasında Uygun Nedensellik “İlliyet” Bağının Bulunması Zorunludur  1087
5. İş Sahibinin Yasaklaması Hukuk ve Ahlaka Aykırı Olmamalıdır  1087
6. Yukarıda Sayılan Koşulların Varlığını İş Sahibinin İspat Etmesi Gerekir  1088
IV. İŞ GÖRENİN EHLİYETSİZLİĞİ  1088
B.K. Madde 528  1088
V. İŞ SAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI  1090
B.K. Madde 529  1090
A. İş Sahibinin Hak ve Borçları  1091
1. Gerçek “Caiz” Olan Vekaletsiz İş Görmelerde İş Sahibinin Hakları ve Borçları  1092
a. İş Sahibinin Hakları  1092
aa. İşin İş Sahibinin Menfaatine Yapılması  1092
bb. İşin Sahibinin Varsayılan İradesine Uygun Yapılması  1093
b. İş Sahibinin Borçları  1094
aa. İş Görenin Zorunlu ve Yararlı Masraflarını Faizi ile Birlikte Ödeme Borcu  1094
bb. Masrafların Niteliği ve Hesap Edilme Şekli  1094
cc. Faizi Ödeme Borcu  1095
dd. İş Görenin Gördüğü İş Dolayısıyla Üstlendiği Edimleri İfa Etmek Borcu  1096
ee. Hakimin Takdir Edeceği Zararı Gidermek Borcu  1096
ff. İş Sahibinin Birden Fazla Olması Halinde Borçları  1097
c. İş Sahibine Borç Yüklenmeyen Haller  1097
aa. İş Görenin Yaptığı Masrafların Katlanmasının Ahlaki Bir Ödev Sayılması  1097
bb. İş Görenin Bağış Amacıyla Hareket Etmesi  1098
VI. İŞİN İŞ GÖRENİN MENFAATİNE YAPILMASI  1099
B.K. Madde 530  1099
A. Genel Olarak  1099
B. İş Görenin Hak ve Borçları  1101
1. Genel Olarak  1101
2. İş Görenin Hakları  1101
a. İş Görenin Haklarının Hukuki Niteliği  1101
b. Masraflarının Ödenmesini İstemek Hakkı  1102
c. Giriştiği Borçlardan Kurtarılmasını İstemek Hakkı  1103
d. Zararının Giderilmesini İstemek Hakkı  1103
e. Hapis Hakkı  1104
f. Ücret İsteme Hakkı  1104
g. İş Görenin Ayırıp Alma Hakkı  1105
aa. Genel Olarak  1105
bb. İş Görenin Şeyi Henüz İade Etmemiş Olması  1106
cc. Karşılığının Önerilmemesi  1106
dd. Asıl Şeye Zarar Vermeksizin Ayırıp Almanın Mümkün Olması  1106
ee. İş Görenin Ayırıp Almada Yararının Bulunması  1107
VII. İŞ SAHİBİNİN YAPILAN İŞİ UYGUN BULMASI  1107
B.K. Madde 531  1107
A. Genel Olarak  1108
1. Uygun Bulmanın “İcazetin” Tarif ve Tanımı  1108
2. Gerçek “Caiz” Olan Vekaletsiz İş Görmede Görülen İşin Uygun Bulunması “İcazet Verilmesi”  1109
3. Gerçek “Caiz” Olmayan Vekaletsiz İş Görmelerde Görülen İşin Uygun Bulunması “İcazet Verilmesi”  1110
4. Uygun Bulunanın “İcazetin” Hüküm ve Sonuçları  1111
YARGITAY KARARLARI  1112
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  1112
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1118
C. Daire Kararları  1128
Dördüncü Bölüm
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN
ÖTEKİ İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİNE BENZER VE
FARKLI YÖNLERİ
I. GENEL OLARAK  1197
II. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN HİZMET SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1197
A. Benzer Yönleri  1197
1. Her İki Sözleşmede İki Tarafa Hak ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir. Bir Taraf İş Görme Borcu Altına Girerken Öteki Taraf Ücret Ödemekle Yükümlü Olmaktadır  1197
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Grubuna Giren Sözleşmelerdendir. Vekil Borçlar Kanununun 502. Maddesinin 1. Fıkrası Hükmü Uyarınca Vekil Edenin Bir İşini Görmeyi veya İşlenimi Yapmayı Üstlenir. İşçi İse Borçlar Kanununun 393. Maddesinin 1. Fıkrası Gereğince İşverene Bağımlı Olarak Belirli veya Belirli Olmayan Bir Süreyle İşverene Ait Bir İşi Görmekle Yükümlüdür  1198
3. Her İki Sözleşme Kanunda Aksine Bir Hüküm Yoksa Özel Bir Şekle Bağlı Değildir  1198
4. Her İki Sözleşmede de Yapılacak İşin, Sözleşmeden veya Durumun Zorunluluğundan Anlaşılmadıkça Bizzat Yapılması Gerekmektedir  1198
5. Her İki Sözleşmede İşin Sadakatle ve Özenle Yapılması Gerekmektedir  1199
6. Her İki Sözleşmede Talimata Uymak Gerekmektedir  1199
7. Her İki Sözleşmede de Hesap Vermek, Aldıklarını Teslim Etmek Yükümlülüğü Bulunmaktadır  1200
B. Farklı Yönleri  1200
1. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Nisbi Bağımsızlık İçerisinde Çalışır  1200
2. Vekalet Sözleşmesinde Vekil, Zaman Kaydı Olmaksızın Belli Bir Sonuca Yönelen Belli İş veya İşleri Sadakatle Özenle ve Vekilin İrade ve Talimatına Uygun Olarak Yapma Yükümlülüğü Altındadır  1201
3. Vekalet Sözleşmesinde Taraflar Hiçbir Süreye, İhtara Hacet Kalmaksızın Her Zaman Vekalet Sözleşmesini Sona Erdirebilirler  1201
4. Doktrin Vekalet Sözleşmesi ile Hizmet Sözleşmesi Arasındaki Önemli Farklardan Birinin Ücret Olduğunu Kabul Etmekte Bu Görüşünü Borçlar Kanununun 502. Maddesinin 3. fıkrası Hükmüne Dayandırmaktadır  1202
III. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN ESER SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1202
A. Benzer Yönleri  1202
1. Her İki Sözleşmede Taraflara Hak ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir  1202
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Borcunu Doğuran Sözleşmeler Grubuna Girmektedir  1203
3. Her İki Sözleşmede Kural Olarak Şekle Bağlı Olmayan Sözleşmelerdendir  1203
4. Her İki Sözleşmede Bağımsızlık Unsuru Yönünden Birbirlerine Benzemektedirler  1204
5. Her İki Sözleşme İş Görme Borcunun Özenle ve Sadakatle Yapılması Yönünden Birbirine Benzemektedir  1204
6. Her İki Sözleşmede Özen Borcundan Doğan Sorumluluğunun Kapsamı Benzer Esaslara Göre Belirlenir  1204
7. Her İki Sözleşme Kural Olarak İşin Bizzat Yerine Getirilmesi Bakımından da Birbirine Benzemektedir  1205
B. Farklı Yönleri  1205
1. Vekalet Sözleşmesinin Konusu İş Görmektir  1205
2. Vekalet Sözleşmesinde Güven Unsuru  1206
3. Vekalet Sözleşmesinde İş Görmenin Gerektirdiği Giderleri Karşılamak Kural Olarak Vekil Edene Aittir  1206
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekaletin İfası Sebebiyle Vekilin Uğradığı Zarardan Borçlar Kanununun 510. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Vekil Eden Sorumludur  1207
5. Vekalet Sözleşmesinde İşin Vekil Tarafından Bizzat Yapılması Esastır. Eser Sözleşmesinde İşe Kural Vekalet Sözleşmesindeki Kadar Sıkı Değildir  1207
6. Vekalet Sözleşmesinde Ücret Vekalet Sözleşmesinin Esaslı Unsuru Sayılmamıştır  1208
IV. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN YAYIM SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1208
A. Benzer Yönleri  1208
1. Her İki Sözleşmede Karşılıklı Haklar ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir  1208
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Giren Sözleşmelerdir  1209
3. Vekalet Sözleşmesinde Vekilin Yaptığı Giderlerden ve Uğradığı Zararlardan Borçlar Kanununun 510. Maddesi Uyarınca Vekil Eden Sorumludur. Vekil Eden Bu Gider ve Zararları Vekile Ödemek Zorundadır  1210
4. Her İki Sözleşmede de Karşılıklı Güven, Sözleşmenin Yapılmasında Önemli Rol Oynar  1210
B. Farklı Yönleri  1210
1. Vekalet Sözleşmesi Daha Önce Açıklandığı Üzere Kural Olarak Hiçbir Şekle Bağlı Değildir  1210
2. Her İki Sözleşme İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Girmekte İsede Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı Çok Geniştir  1211
V. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KREDİ MEKTUBUYLA BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1212
A. Benzer Yönleri  1212
1. Her İki Sözleşmede İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Giren Sözleşmelerdendir  1212
2. Borçlar Kanununun Vekalet İşlerini Ayrılan Dokuzuncu Bölümünün Birinci Ayrımında Vekalet Sözleşmesi İkinci Ayrımda İse Kredi Mektubu ve Kredi Emri Düzenlenmiştir  1212
3. Vekalet Sözleşmesinde Borçlar Kanununun 506. Maddesinin 2. Fıkrasıyla Vekile Üstlendiği İş ve Hizmetleri Vekalet Verenin Haklı Menfaatlerini Gözeterek Sadakat ve Özenle Yürütmek Yükümlülüğü Getirilmiştir  1213
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Eden Borçlar Kanununun 510. Maddesi Uyarınca Vekilin Yaptığı Giderleri Verdiği Avansları Faizi ile Birlikte Ödemek Uğradığı Zararları Karşılamak Yükümlülüğü Altındadır  1213
B. Farklı Yönleri  1213
1. Vekalet Sözleşmesi Daha Öncede Açıklandığı Gibi Kural Olarak Hiçbir Şekle Bağlı Değildir. Tarafların İradelerinin Uyuşması ile Yazılı veya Sözlü Açık “Sarih” veya Örtülü “Zımni” Olarak Herhangi Bir Şekilde Yapılabilir  1213
2. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı Kredi Mektubuna Nazaran Çok Geniştir  1214
3. Vekalet Sözleşmesinde Kural Olarak Vekil, Vekil Eden Adına ve Hesabına İş Görür  1214
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Eden ve Vekil Olarak İki Taraf Bulunmaktadır. Vekalet Sözleşmesi Bunlar Arasında Kurulur  1214
VI. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KREDİ EMRİ SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1215
A. Benzer Yönleri  1215
1. Her İki Sözleşme İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Gören Sözleşmelerdir  1215
2. Kredi Emri Borçlar Kanununun Vekalet İşlerine Ayrılan Dokuzuncu Bölümünün İkinci Ayrımında Kredi Mektubundan Sonra Düzenlenmiştir  1216
3. Vekalet Sözleşmesinde Vekalet Veren Borçlar Kanununun 510. Maddesi Uyarınca Vekilin Vekaletin Gereği Gibi İfası İçin Yaptığı Giderleri Verdiği Avansları Faizi ile Birlikte Ödemek Uğradığı Zararları Gidermek Yükümlülüğü Altındadır  1216
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Borçlar Kanununun 505. Maddesine Göre Vekalet Verenin Talimatına Uymakla Yükümlüdür. Talimattan Ayrılırsa Bundan Doğan Zararı Karşılamak Durumundadır  1216
B. Farklı Yönleri  1217
1. Vekalet Sözleşmesi Kural Olarak Hiçbir Biçim Koşuluna Bağlı Değildir. Yazılı Sözlü Açık “Sarih” Örtülü “Zımni” Olarak Yapılabilir. Daha Önce Bu Hususta Yeterli Açıklama Yapıldığından Tekrardan Kaçınılmıştır  1217
2. Vekaletin Kapsamı Çok Geniştir. Vekaletin İfası İçin Zorunlu Tüm İş veya İşlemleri Kapsayabilir  1217
3. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Doğrudan Doğruya Temsil Yetkisi Varsa Vekil Eden Adına ve Hesabına İş veya İşlem Yapar. Dolaylı Temsili İçeren Vekalette İse Kendi Adına Vekil Eden Hesabına Hareket Eder  1217
4. Vekalet Sözleşmesinde Vekil Eden ve Vekil Olarak İki Taraf ve Aralarında Bir Vekalet Sözleşmesi Bulunmaktadır  1218
VII. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SİMSARLIK “TELLALLIK” SÖZLEŞMESİYLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1218
A. Benzer Yönleri  1218
1. Gerek Vekalet Gerekse Simsarlık “Tellallık” Sözleşmeleri Birer İş Görme Sözleşmeleridir  1218
2. Her İki Sözleşmenin Kurulması Bir Geçerlilik Koşuluna Bağlı Değildir  1219
3. Ücretli Vekalet Sözleşmesi ile Simsarlık Sözleşmesi Taraflara Hak ve Borçlar Yükleyen Çift Taraflı Sözleşme Olmaları Yönünde de Birbirlerine Benzemektedir  1220
4. Simsarlık Sözleşmesi Borçlar Kanununun Vekalet İlişkilerine Ayrılan Dokuzuncu Bölümünün Üçüncü Ayrımında Yer Almıştır. Kanun Koyucunun Simsarlık Sözleşmesine Borçlar Kanununun Vekalet İlişkilerine Ayrılan 9.Bölümünde Yer Vermesi Vekalet Sözleşmesi ile Simsarlık Sözleşmelerinin Birbirlerine Yukarıda Açıklanan Yönleri ile Benzemeleri Nedenine Dayanmaktadır  1221
B. Farklı Yönleri  1221
1. Her İki Sözleşme Kapsamları Yönünden Birbirinden Oldukça Farklıdır  1221
2. Vekalet Sözleşmesinde Ücret Sözleşmesinin Esaslı Unsuru Değildir  1221
3. Dolaysız Temsili İçeren Vekaletlerde Vekil Vekil Eden Adına ve Hesabına İş Görür  1222
VIII. ALIM VEYA SATIM KOMİSYON SÖZLEŞMESİYLE VEKALET SÖZLEŞMESİNİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ  1222
A. Benzer Yönleri  1222
1. Her İki Sözleşmede Taraflara Hak ve Borçlar Yükleyen Sözleşmelerdendir  1222
2. Her İki Sözleşmede İş Görme Sözleşmeleri Grubuna Girmektedir  1223
3. Borçlar Kanununun 532. Maddesinin 2. Fıkrası Hükmüne Göre Komisyon Sözleşmesi Hakkındaki Onbirinci Bölümdeki Özel Hükümler Saklı Kalmak Üzere Komisyon Sözleşmelerine Vekalet Hükümleri Uygulanmaktadır  1223
4. Her İki Sözleşmede de İşlerin Sadakatle Özenle Yapılması Gerekmektedir  1224
5. Her İki Sözleşmede de Talimatlara Uygun Hareket Etmek Yükümlülüğü Bulunmaktadır  1224
6. Her İki Sözleşmede de Yapılan Ödenen Paralar ve Giderler Vekil Edene Aittir  1225
B. Farklı Yönleri  1225
1. Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı Çok Geniştir  1225
2. Vekil Kural Olarak Vekil Eden Adına ve Hesabına İş Yapar. Komisyoncu İse Kendi Adına Vekil Eden Hesabına İş Yapar  1225
3. Vekalet Sözleşmesinde Ücret Sözleşmenin Asli Unsuru Değildir  1226
Beşinci Bölüm
VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
I. GENEL OLARAK  1229
II. VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI  1229
A. Zararlandırrma Kastı  1230
B. Vekil Edenin Zarar Görmesi  1231
C. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin Durumu  1232
1. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanıldığını Bilmemesi ve Bilecek Durumda Olmaması  1232
2. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin Görevinin Kötüye Kullanıldığını Bilmesi veya Bilecek Durumda Olması  1233
3. Vekil ile Sözleşme Yapan Kişinin El ve İşbirliği İçerisinde Olması  1233
III. VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  1234
YARGITAY KARARLARI  1236
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1236
B. Daire Kararları  1251
Kaynakça  1329
Kavramlar Dizini  1335
Yazarın Diğer Eserleri  1351
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.