Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
Şubat 2014 / 3. Baskı / 560 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı "Vergi Hukuku" ve "Türk Vergi Sistemi" derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve 37 yıl Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarda genel müdürlükten, müsteşarlığa kadar çeşitli kademelerdeki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Kitabın ilk iki baskısının ardından akademisyenler, öğrenciler ve mesleki sınavlara hazırlanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın okuyucular için daha kullanışlı olması sağlanmıştır.

Kitap, 2014 yılı vergi ve harçları dikkate alınarak hazırlanmış, konular "Vergi Hukuku" ve "Türk Vergi Sistemi" derslerine uygun olarak, basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok sayıda tablo ile desteklenmiştir. Kitapta, işlenen konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve esaslı bir öğrenim için vergi mevzuatı ile sınırlı kalınmamış, T. Medeni Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu gibi ana kanunlar ile bağlantıları anlatılmış ve kısa açıklamalara yer verilmiştir. Yürürlükteki vergi kanunlarının anlatılması sırasında da konular, her bir mükellef grubunun tabi olduğu esaslara göre açıklanmıştır.

Çalışma, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanmış olsa da, konu hakkında kendisini geliştirmek, kurum sınavlarına hazırlanmak isteyen ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Vergilendirmeye İlişkin Temel Kavramlar (Verginin Konusu, Borcun Tarafları, Hak ve Ödevleri, Süreler)
Vergilendirme İşlemleri (Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)
Vergi Suç ve Cezaları (Vergi Ceza Hukuku)
Vergi Alacağının Korunması ve Zorla Tahsili (Vergi İcra Hukuku)
Vergi ve Cezalarla İlgili Yargı Öncesi idari Çözüm Yolları
Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi (Vergi Yargılama Hukuku)
Gelir Vergisi (Gerçek Kişilerin Gelirlerinin Vergilendirilmesi)
Kurumlar Vergisi (Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi)
Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi
Harcamalardan Alınan Diğer Vergiler İle Harçlar ve Resimler
Servetten ve Servetin El Değiştirmesinden Alınan Vergiler
Mahalli idare Vergileri (İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen Vergi, Resim ve Harçlar)
Gümrük idareleri Tarafından Alınan Vergiler (Dış Ticaretten Alınan Vergiler)
Barkod: 9789750227554
Yayın Tarihi: Şubat 2014
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 560
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Tablolar  29
Kısaltmalar  31
BİRİNCİ KİTAP
VERGİ HUKUKU BİRİNCİ KISIM
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ
I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ  35
A. Genel Olarak Hukuk Kavramı  35
B. Mali Hukukun Konusu ve Kapsamı  35
C. Vergi Hukukunun Konusu ve Tanımı  36
II. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  37
A. Vergilendirme Hukuku  37
B. Vergi Ceza Hukuku  38
C. Vergi İcra Hukuku  38
D. Vergi Yargılama Hukuku  38
E. Uluslararası Vergi Hukuku  39
III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  39
A. Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  39
1. Anayasa  39
2. Kanunlar  41
3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  42
B. Yürütme Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  43
1. Kanun Hükmünde Kararnameler  43
2. Bakanlar Kurulu Kararları (Kararnameler)  44
3. Tüzükler  45
4. Yönetmelikler  45
5. Genel Tebliğler  45
6. Özelge (Mukteza), Sirküler, Genelge ve Genel Yazılar  46
C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  47
1. Anayasa Mahkemesi Kararları  47
2. İçtihadı Birleştirme Kararları  48
3. Diğer Yargı Kararları  48
D. Diğer Kaynaklar  48
IV. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  49
A. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  49
B. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  50
C. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorumu)  51
1. Yorum Çeşitleri  52
2. Yorum Yöntemleri  52
3. Türk Vergi Hukukunda Yorum  53
İKİNCİ KISIM
VERGİLENDİRME SÜRECİ
(Vergilendirme Hukuku) BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
(Verginin Konusu, Borcun Tarafları, Hak ve Ödevleri, Süreler)
I. VERGİNİN KONUSU  59
II. VERGİ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  59
A. Vergi Alacaklısı (Alacaklı Kamu İdaresi)  60
1. Alacaklı Kamu İdaresini Temsil Eden Daire: Vergi Dairesi  61
2. Devletin (Genel Bütçeye Dahil) Vergi Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsilinde Görev Alan İdari Birimler  62
3. Mahalli İdarelerin Vergi İle Görevli Birimleri  67
B. Vergi Borçlusu (Vergi Mükellefi)  67
C. Vergi Sorumlusu  69
1. Vergi Sorumluluğunun Niteliği  69
a. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  71
aa. Genel Olarak  71
bb. Vergi Kesenlerin Ödevleri ve Sorumluluğu  72
b. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  73
aa. Temsilcinin Tanımı  73
bb. Kanuni Temsilcinin Mükellef ve Vergi Sorumlusundan Farkı  75
cc. Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  75
dd. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  76
c. Mirasçıların Sorumluluğu  78
aa. Mirasçıların Terekenin Borçlarından Sorumluluğu  78
bb. Mirasçılara İntikal Eden Şekli Ödevler  79
d. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk  79
2. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekâlet  81
III. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI  82
A. Mükellefin Ödevleri  82
1. Bildirimde Bulunma Ödevi  83
2. Defter Tutma Ödevi  85
3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  87
4. Belge Alma ve Verme Ödevi  88
a. Düzenlenecek Belgeler  88
aa. Fatura  89
bb. Perakende Satış Belgeleri (Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Bileti, Yolcu Taşıma Bileti)  89
cc. Gider Pusulası  90
dd. Müstahsil Makbuzu  90
ee. Serbest Meslek Makbuzu  90
ff. Diğer Belgeler  91
b. Belge Düzenine İlişkin Cezalar  92
5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  93
6. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  94
7. Beyanname Verme ve Beyanname İmzalatma Ödevi  95
8. Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Ödevi  96
9. Tahsilât ve Ödemelerini Bankalar ve Posta İdaresince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Ödevi  96
10. Kira Tahsilat ve Ödemelerini Bankalar Aracılığı İle Yapma Ödevi  96
11. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Ödevi  97
12. Kimlik Numarası Kullanma Ödevi  97
13. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Ödevi  98
14. Bilgi Verme Ödevi  98
B. Mükellefin Hakları  98
1. Mükelleflere Verilecek Hizmetlerle İlgili Taahhütler  99
2. Vergilendirme İşlemlerine ve Vergi Denetimine İlişkin Haklar  99
IV. VERGİ DENETİMİ  100
A. Yoklama  100
B. Vergi İncelemesi  101
1. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar  102
2. Vergi İncelemesinin Kapsamı ve İncelemede Uyulacak Esaslar  102
C. Bilgi Alma  104
V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  106
A. Sürelerin Sınıflandırılması  106
1. Kanuni Süreler  106
2. İdari Süreler  107
3. Yargısal Süreler  107
B. Sürelerin Hesaplanması  108
C. Sürelerin Uzaması  109
1. Mücbir Sebepler Nedeniyle Sürelerin İşlememesi  109
2. Mükelleflere Zor Durumda Bulunma Nedeniyle Mühlet (Ek Süre) Verilmesi  110
3. Maliye Bakanlığınca Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması  111
4. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması  111
5. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  112
6. Adli Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  112
VI. ZAMANAŞIMI  113
A. Genel Olarak Zamanaşımı  113
B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  113
1. Tarh Zamanaşımı  113
a. Tarh Zamanaşımının Durması  114
aa. Takdir Komisyonuna Başvurulması  114
bb. Mücbir Sebeb Bulunması  115
b. Tarh Zamanaşımının Başlangıcının Ertelenmesi  115
2. Tahsil Zamanaşımı  116
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
(Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)
1. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  117
A. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi ve Vergi Borcunun Doğuşu  117
B. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihin ve Uygulanacak Hükümlerin Tesbiti  119
II. VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  120
A. Verginin Mükellefin Beyanı Üzerine Tarhı  122
B. İkmalen Vergi Tarhı  122
C. Re’sen Vergi Tarhı  123
D. Verginin İdarece Tarhı  125
III. VERGİNİN TEBLİĞİ  126
A. Tebliğ Yapılacak Kişiler  127
B. Tebliğ Usulleri  127
1. Posta İle Tebliğ  127
2. Memur Vasıtası İle Tebliğ  128
3. Dairede Tebliğ  128
4. İlan Yolu İle Tebliğ  128
5. Elektronik Ortamda Tebliğ  129
C. Tebliğin Usulüne Göre Yapılmamasının Sonuçları  129
IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  129
A. Mükellefin Beyanına Dayanan Tarhiyatta Verginin Tahakkuku  130
B. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhiyatta Vergi ve Cezanın Tahakkuku  130
1. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmamışsa  131
2. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmışsa  131
3. Tarh İşlemine Karşı Uzlaşmaya Başvurulmuşsa  132
C. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk  133
D. Yıllık Vergilerde Tahakkuk  133
V. VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ  135
A. Vergi Borcunun Mükellef Tarafından Ödenmesi  135
1. Vergi Borcunun Ödeme Zamanları  136
a. Kanuni Ödeme Zamanları  136
b. Özel Ödeme Zamanları  136
2. Vergi Borcunu Ödeme Yeri ve Ödeme Şekilleri  138
3. Fazla Alınan Vergilerin Mükellefe İadesi  139
a. Vergi Fazla Veya Yersiz Olarak Tahsil Edilmişse  140
b. İade Vergi Kanunları Uyarınca Yapılmakta İse  140
B. Vergi Borcunu Sona Erdiren Diğer Nedenler  140
1. Zamanaşımı  142
2. Vergi Hatalarını Düzeltme  142
3. Uzlaşma  142
4. Terkin  142
5. Tahakkuktan Vazgeçme  143
ÜÇÜNCÜ KISIM
VERGİ SUÇ VE CEZALARI (Vergi Ceza Hukuku)
I. GENEL OLARAK TÜRK CEZA SİSTEMİ  145
II. TÜRK VERGİ CEZA SİSTEMİNİN YAPISI  146
III. VERGİ İDARESİ TARAFINDAN CEZALANDIRILAN FİİLLER (VERGİ KABAHATLERİ) VE VERGİ CEZALARI  147
A. Vergi Cezalarının Genel Esasları  147
1. Vergi Cezalarının Özellikleri  147
2. Vergi Cezalarında Sorumluluk (Ceza Ehliyeti)  148
B. Başlıca Vergi Kabahat ve Cezaları  149
1. Vergi Ziyaı  150
a. Vergi Ziyaının Tanımı  150
b. Vergi Ziyaının Cezası  150
2. Usulsüzlükler  151
a. Genel Usulsüzlükler ve Cezaları  151
b. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  152
C. Vergi Kabahatlerinde Birleşme (İçtima) ve Tekerrür  153
1. Tek Fiil İle Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi  153
a. Tek Bir Fiil İle Başka Neviden Birden Fazla Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  153
b. Tek Bir Fiil İle Hem Usulsüzlük Hem Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  154
c. Tek Bir Fiil İle Vergi Kabahatleri ve Vergi Suçlarının Birlikte İşlenmesi  154
2. Ayrı Fiiller İle Ayrı Vergi Kabahati İşlenmesi  154
a. Ayrı Fiiller İle Başka Başka Neviden Vergi Kabahati İşlenmesi  155
b. Ayrı Fiiller İle Aynı Mahiyette Birkaç Vergi Kabahati İşlenmesi  155
3. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür  155
D. Vergi Cezalarının Uygulanması  156
E. Vergi Cezalarının Ortadan Kalkması  156
1. Vergi Cezası Kesilmeyen Haller  156
a. Yanılma ve Görüş Değişikliği  156
b. Mücbir Sebeb  157
c. Pişmanlık ve Islah  157
d. Ölüm  158
e. Zamanaşımı  158
2. Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Nedenler  159
a. Ödeme  160
b. Cezadan Vazgeçme  160
c. Af  160
IV. CEZA MAHKEMELERİ TARAFINDAN CEZALANDIRILAN FİİLLER VE CEZALARI (VERGİ SUÇLARI VE ADLİ CEZALAR)  161
A. Kaçakçılık Suçları  161
1. Kaçakçılık Suçlarının Tanımı  161
2. Kaçakçılık Suçunda Cezai Sorumluluk  162
3. Kaçakçılık Suçlarının Cezası  163
4. Kaçakçılık Suçlarının Takip (Soruşturma- Kovuşturma) Usulü  164
B. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu  165
C. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu  165
DÖRDÜNCÜ KISIM
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE
ZORLA TAHSİLİ (Vergi İcra Hukuku)
I. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  172
II. VERGİ VE DİĞER KAMU ALACAKLARININ İCRA YOLUYLA TAKİBİNİN ÖZELLİKLERİ  174
III. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR  176
A. Kamu Alacağının Korunması İçin Öngörülen Düzenlemeler  177
1. Kamu Alacağının Tahsilinin Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Düzenlemeler  178
a. Borçludan Teminat İstenmesi  178
b. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması  179
aa. İhtiyati Tahakkuk  179
bb. İhtiyati Haciz  180
c. Diğer Korunma Hükümleri  182
aa. Rüçhan Hakkı  182
i. Üçüncü Kişilerce Haczedilmiş Mallarda Hacze İştirak  182
ii. Kamu Alacağının Rehinli Alacaklar Karşısında Durumu  182
iii. Genel Bütçe Vergi Alacağının Rehnin Önündeki Hacze İştirak Edebilmesi  183
iv. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak  183
bb. Kesinti Yapanların Sorumluluğu  184
cc. Kamu Borcu Olmadığını Araştırma Zorunluluğu  184
dd. Kamu Alacağının Geri Verilecek Paralar İle Mahsubu (Takası)  184
ee. Borçlunun Bazı Tasarruflarının Hükümsüz Sayılması (İptal Davaları)  185
ff. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  187
gg. Kanuni Temsilcilerin ve Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  187
2. Kamu Alacağının Değerini Korumaya Yönelik Düzenlemeler  188
a. Gecikme Faizi Uygulaması  189
b. Gecikme Zammı Uygulaması  191
B. Borçlunun Korunması ve Borçluya Sağlanan Kolaylıklar  193
1. Kamu Alacağının Tecili (Ertelenmesi)  193
2. Kamu Alacağının Terkini (Silinmesi)  194
a. Doğal Afetler Nedeniyle Terkin  195
b. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin  196
3. Vergi ve Cezaların Affı  196
IV. VERGİ ALACAĞININ CEBREN (ZORLA) TAHSİL YOLLARI  197
A. Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefilin Takibi  197
B. Borçlunun Haciz Yoluyla Takibi  198
1. Ödeme Emri Tebliği  198
2. Mal Bildiriminde Bulunulması  200
3. Haczin Uygulanması  200
4. Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  202
5. Paraya Çevirme  202
C. Borçlunun İflasının İstenmesi  203
D. Borçlu Hakkında Konkordato Kararı Verilmesi  204
5. Kamu Alacağının Tahsili Sırasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar  204
BEŞİNCİ KISIM
VERGİ VE CEZALARLA İLGİLİ
YARGI ÖNCESİ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI
I. HATALARI DÜZELTME  208
A. Hesap Hataları  208
B. Vergilendirme Hataları  209
C. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve İdari Yoldan Düzeltilmesi  209
1. Düzeltme Yetkisi  210
2. Düzeltmede Zamanaşımı  210
3. Hataların Düzeltilmesi ve Şikâyet Başvurusu  210
a. Re’sen Düzeltme  210
b. Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme  211
aa. Dava Açma Süresi Geçmemiş İse  211
bb. Hatalı İşlemle İlgili Dava Açma Süresi Geçmiş İse  211
II. CEZALARDA İNDİRİM  212
III. UZLAŞMA  212
A. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  213
B. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma  215
ALTINCI KISIM
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ
(Vergi Yargılama Hukuku)
I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KAYNAĞI  217
II. VERGİ DAVASI KAVRAMI VE NİTELİĞİ  218
III. İDARİ YARGI YOLUNA BAŞVURMAK İÇİN İLGİLİ İDAREYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU OLAN HALLER  218
IV. VERGİ YARGI ORGANLARI VE YARGILAMA USULÜ  219
A. Vergi Mahkemeleri  221
1. Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  221
2. Vergi Mahkemelerinde Yargılama Usulü  222
a. Vergi Davasının Konusu  222
b. Dava Açmaya Yetkili Olanlar  223
c. Vergi Davasının Açılması  224
d. Dava Açmanın Tahsilata Etkisi  225
e. Vergi Davasının Görülmesi  225
B. Bölge İdare Mahkemeleri  227
1. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  227
2. Bölge İdare Mahkemelerinin Yargılama Usulü ve İtiraz Yolu  227
C. Danıştay  227
1. Danıştay’ın Kuruluş ve Görevleri  227
2. Danıştay’ın Vergi Davalarını Yargılama Usulü ve Temyiz Yolu  228
D. Vergi Yargı Organlarının Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları  230
1. Olağan Kanun Yolları  230
2. Olağanüstü Kanun Yolları  231
E. Yargı Harçları ve Diğer Yargılama Giderleri  232
1. Genel Olarak Yargı Harçları  232
2. Diğer Yargılama Giderleri  233
3. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi  234
V. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT  234
A. Delil  234
B. İspat  235
İKİNCİ KİTAP
TÜRK VERGİ SİSTEMİ BİRİNCİ KISIM
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ (Gerçek Kişilerin Gelirlerinin Vergilendirilmesi)
I. GELİR VERGİSİNİN KONUSU  241
A.Gelir Kavramı  241
1. Dar Anlamda Gelir (Kaynak Teorisi)  241
2. Geniş Anlamda Gelir (Net Artış Teorisi)  242
B. Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelir Kavramı ve Gelirin Unsurları  242
C. Gelirin Özellikleri  243
1. Gelir Bir Gerçek Kişiye Aittir ve Kişiseldir  243
2. Gelir Yıllıktır  246
3. Gelir Elde Edildikten Sonra Vergilendirilir  246
4. Gelir Safi Miktarı Üzerinden Vergilendirilir  246
5. Vergi Gelirin Gerçek Miktarı Üzerinden Alınır  247
6. Gelir Geneldir  247
II. GELİR VERGİSİNİN MÜKELLEFİ VE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  248
A. Tam Mükellefiyet  248
1. Türkiye’de Yerleşmiş Olanlar  249
2. Yabancı Ülkelerde Görevli Türk Vatandaşları  249
B. Dar Mükellefiyet  250
III. GELİR UNSURLARI VE VERGİLENDİRİLMESİ  250
IV. TİCARİ KAZANÇ  252
A. Ticari Kazancın Tanımı ve Kapsamı  252
B. Ticari Kazancın Tesbiti  254
1. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf  254
a. Esnaf Muaflığından Yararlanacak Olanlar  255
b. Esnaf Muaflığından Yararlanamayacak Olanlar  255
c. Muaf Esnafın Ödev ve Sorumlulukları  256
d. Muaf Esnaftan Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması  256
2. Ticari Kazancı Basit Usulde Tesbit Edilenler  257
a. Basit Usulden Yararlanacak Olan Ticaret ve Sanat Erbabı  257
b. Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar  258
c. Ticari Kazancın Basit Usulde Tesbiti  259
d. Ticari Kazancı Basit Usulde Tesbit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  260
3. Ticari Kazancı Gerçek Usulde Tesbit Edilenler  261
a. Ticari Kazancın Bilânço Esasında Tesbiti  262
aa. Bilânço Esasında Tutulan Defterler  263
bb. Envanter Yapılması ve İktisadi Kıymetlerin Değerlenmesi  264
cc. Öz Sermaye Mukayesesi Yapılması  265
dd. Ticari Kazancın Tesbiti Sırasında Hasılattan İndirilebilecek Giderler  267
ee. Kanunen Gider Kabul Edilmeyen (Hasılattan İndirilemeyen) Giderler  269
ff. Gelir Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar  270
b. Ticari Kazancın İşletme Hesabı Esasında Tesbiti  271
c. Bir Yıldan Fazla Süren İnşaat ve Onarma İşlerinde Ticari Kazancın Tesbiti  272
d. Dar Mükellefiyette Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve Tesbit Şekli  273
e. Ticari Kazancı Gerçek Usulde Tesbit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  274
V. ZİRAİ KAZANÇ  276
A. Zirai Kazancın Tanımı ve Kapsamı  277
B. Zirai Faaliyetin Sınırları  277
C. Zirai Kazancın Vergilendirilmesi  278
1. Zirai Kazancı Gerçek Usulde Tesbit Edilenler  279
a. Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tesbiti  280
b. Zirai Kazancı Gerçek Usulde Tesbit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  281
2. Zirai Kazancı Vergi Kesintisi Yapılması Suretiyle Vergilendirilenler  282
VI. SERBEST MESLEK KAZANCI  283
A. Serbest Meslek Kazancının Tanımı ve Kapsamı  283
B. Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri ve Diğer Faaliyetlerden Farkları  284
C. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi  285
1. Serbest Meslek Kazancının Gerçek Usulde Tesbit Edilmesi  286
2. Serbest Meslek Kazancı Gerçek Usulde Tesbit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  287
3. Serbest Meslek Kazancı Vergi Kesintisi Yapılması Suretiyle Vergilendirilenler  288
4. Gelir Vergisinden Muaf Olan Serbest Meslek Erbabı  290
5. Türkiye’de Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi  291
VII. ÜCRETLER  292
A. Ücretin Tanımı ve Nitelikleri  292
B. Ücret Sayılan Diğer Ödemeler  293
C. Ücretlerin Vergilendirilmesi  293
1. Gerçek Ücretleri Kesinti Yapılarak Vergilendirilenler  295
a. Kesintiye Tabi Ücretin Safi Tutarının Tesbiti  295
b. Ücret Üzerinden Ödenecek Verginin Hesaplanması  296
c. Gerçek Usulde Vergilendirilen Ücretlilerin Ödevleri  298
2. Gerçek Ücretleri Beyannameye Dayanarak Vergilendirilenler  299
3. Ücreti Vergi Karnesi İle Vergilendirilenler (Diğer Ücretliler)  300
4. Gelir Vergisinden Muaf Ücretliler  301
VIII. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI  302
A. Gayrimenkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı  302
B. Gayrimenkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi  303
1. Kira Geliri Vergiye Tabi Olmayan İrat Sahipleri (Konut İstisnası)  304
2. Kesintiye Tabi Kira Gelirleri Beyan Sınırı Dahilinde Olanlar  305
3. Safi Kira Gelirini Yıllık Beyanname İle Bildiren İrat Sahipleri  306
a. Safi İradın Hesaplanması  307
aa. Gayrisafi Hasılatın Kapsamı  307
bb. Emsal Kira Bedeli Esası  307
cc. Hasılattan İndirilebilecek Giderler  308
B. Kira Gelirleri İçin Yıllık Beyanname Veren Mükelleflerin Ödev ve Sorumlulukları  311
IX. MENKUL SERMAYE İRADI  311
A. Genel Olarak  311
B. Menkul Kıymetler ve Diğer Mali Araçlarla İlgili İşlemlerden Elde Edilen Gelirlerin Niteliği  312
C. Menkul Sermaye İradı Kapsamına Giren Gelir Türleri  313
D. Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme  315
E. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi  316
1. Vergiye Tabi Olmayan Menkul Sermaye İratları  317
2. Kesinti Yapılarak Vergilendirilen Menkul Sermaye İratları  317
3. Yıllık Beyanname ile Bildirilen Menkul Sermaye İratları  320
a. Kesintiye Tabi Tutulmamış Olan Menkul Sermaye İratları  320
b. Kesintiye Tabi Tutulan ve Beyan Sınırının Üzerinde Olan İratlar  320
c. Beyanname Verilmesi Halinde Safi İradın Hesaplanması  321
X. DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR  322
A. Değer Artış Kazançları  322
1. Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları  323
2. Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları  325
3. Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi  325
a. Kesinti Suretiyle Vergilendirilen Değer Artış Kazançları  325
b. Beyanname İle Bildirilmesi Zorunlu Değer Artış Kazançları  327
B. Arızi Kazançlar ve Vergilendirilmesi  328
XI. GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  329
A. Beyan Esası  329
B. Beyanname Türleri  329
1. Yıllık Beyanname  331
a. Gelirin Toplanması Kuralı  331
b. Gelirin Toplanmasında Uygulanan Genel Esaslar  332
c. Yıllık Beyanname Vermeyecek Gerçek Kişiler  333
aa. Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmeyen Gelirler  334
bb. Tutarı Beyan Sınırını Aşmadığı Takdirde Beyan Edilmeyecek Olan Gelirler  335
d. Yıllık Beyanname Verecek ve Toplama Yapacak Olan Mükellefler  336
e. Yıllık Beyanname ile Bildirilen Gelirden Yapılacak İndirimler ve Mahsuplar  337
aa. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu  338
bb. Beyan Edilen Gelirden Yapılacak İndirimler  338
cc. Beyan Edilen Gelirden İndirilemeyecek Giderler  340
f. Gelir Vergisinin Matrahı ve Oranı  340
g. Ödenecek Gelir Vergisinin Bulunması  341
h. Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı  343
j. Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer,  343
k. Beyana Dayanan Gelir Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  344
l. Gelir Vergisinin Ödenmesi  344
m. Geçici Vergi (Peşin Vergi)  345
aa. Geçici Vergiye Tabi Olanlar  345
bb. Geçici Vergi Miktarının Hesabı ve Ödenmesi  345
2. Muhtasar Beyanname ve Gelir Vergisinin Kaynakta Kesilmesi  346
a. Yaptıkları Ödemelerden Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanlar  346
b. Vergi Kesintisine Tabi Ödemeler ve Kesinti Oranları  347
c. Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Kesilen Verginin Yatırılması  348
3. Dar Mükellefler ve Münferit Beyanname  349
İKİNCİ BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ (Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi)
I. KURUMLAR VERGİSİ KONUSUNDA GENEL BİLGİLER  365
II. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU  366
III. KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ  366
A. Sermaye Şirketleri  367
B. Kooperatifler  368
1. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu  368
a. Kurumlar Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayan Kooperatifler  369
b. Bazı Şartların Varlığı Halinde Muafiyetten Yararlanan Kooperatifler  369
c. Ek Bazı Şartların Varlığı Halinde Muafiyetten Yararlanan Kooperatifler  369
2. Kooperatiflerin Vergi İle İlgili Ödev ve Sorumlulukları  370
3. Risturn İstisnası  371
C. İktisadi Kamu Kuruluşları  371
1. İktisadi Kamu Kuruluşlarının Ödev ve Sorumlulukları  372
2. Kurumlar Vergisinden Muaf İktisadi Kamu Kuruluşları  373
D. Dernek Veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler  374
1. Genel Olarak Dernek ve Vakıfların Tüzel Kişi Olarak Vergi Mükellefiyetleri  374
2. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Vergi Mükellefiyetleri  375
E. İş Ortaklıkları  376
IV. KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  377
V. KURUM KAZANÇLARININ TESBİTİ VE VERGİLENDİRİLME ESASLARI  378
VI. TAM MÜKELLEF KURUMLARDA KURUM KAZANCININ TESBİTİ  379
A. Kurum Kazancının Tesbitinde Uygulanacak Esaslar  380
1. Kurum Kazancına Yapılacak Ekleme (Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı)  380
2. Kurum Kazancının Tesbitinde Hasılattan İndirilebilecek Giderler  382
3. Kurum Kazancının Tesbitinde Hasılattan İndirilemeyecek Giderler  382
4. Kurum Kazancından İndirilecek İstisnalar  386
5. Kurumlar Vergisi Matrahına Ulaşmak İçin Kurum Kazancından Beyanname Üzerinde Yapılabilecek İndirimler  391
a. Zarar Mahsubu  392
b. Diğer İndirimler  392
aa. Ar-ge İndirimi  392
bb. Sponsorluk Harcamaları  393
cc. Bağış ve Yardımlar  393
dd. Teşvik Amaçlı İndirimler  393
c. Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirimlerinde Mahsup Önceliği  394
B. Kurumlar Vergisinin Hesaplanması  394
C. Yıllara Yaygın Taahhüt İşlerinde Kazancın Tesbiti  395
D. Kurum Kazancının Beyanı ve Kurumlar Vergisinin Tarhı  397
1. Yıllık (Dönemsel) Beyannameye Dayanan Tarhiyat  397
a. Vergilendirme Dönemi  397
b. Kurumlar Vergisi Oranı  398
c. Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilebilecek Vergiler  399
aa. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu  399
bb. Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu  399
cc. Geçici Vergi  399
dd. Yurt Dışında ve İçinde Ödenen Vergiler İle Geçici Verginin Mahsup Sırası  400
d. Beyana Dayanan Kurumlar Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  401
e. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi  401
2. Muhtasar Beyannameye Dayanan Tarhiyat  401
a. Gelir Vergisi Kanununun Geç. 67. Maddesine Göre Tam Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  402
b. Kurumlar Vergisi Kanununun 15. Maddesine Göre Tam Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  403
c. Kâr Payı Dağıtımında Vergi Kesintisi  405
E. Kurumların Tasfiyesi ve Yeniden Yapılanmaları Halinde Kazancın Tesbiti  405
1. Tasfiye  406
2. Birleşme  407
3. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi  407
a. Devir  408
b. Bölünme ve Hisse Değişimi  408
c. Vergilendirilmeyecek Kazançlar  409
VII. DAR MÜKELLEFİYET VE DAR MÜKELLEFİYETTE KURUM KAZANCININ TESBİTİ  409
A. Dar Mükellef Kurum Kazancının Kapsamı ve Elde Etme  410
1. Genel Olarak  410
2. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  412
B. Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Vergilendirilmesi  413
1. Beyan Esasında Dar Mükellef Kurum Kazancının Tesbiti  413
2. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tesbiti  414
3. Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesi  415
C. Dar Mükellef Kurum Kazancının Beyanı ve Ödenmesi  416
1. Yıllık Beyanname ile Bildirilecek Kazançlar  416
2. Özel Beyanname İle Bildirilecek Kazançlar  417
3. Muhtasar Beyanname ve Kurumlar Vergisinin Kaynakta Kesilmesi  418
a. Gelir Vergisi Kanununun Geç. 67. Maddesine Göre Dar Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  418
b. Kurumlar Vergisi Kanununun 30. Maddesine Göre Dar Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  419
ÜÇÜNCÜ KISIM
HARCAMA ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM
KATMA DEĞER VERGİSİ
I. KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU  421
II. KATMA DEĞER VERGİSİNİN MÜKELLEFİ  423
III. VERGİ SORUMLUSU  424
A. Tam Kesintiye (Tevkifata) Tabi İşlemler ve Kesinti Yapacak Kişiler  425
B. Kısmi Kesinti (Tevkifat) Kapsamındaki İşlemler ve Kesinti Yapacak Kişiler  426
IV. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  427
A. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay  427
1. Teslim  427
2. Teslim Sayılan Haller  427
3. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi  428
B. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olay  429
1. Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller  429
2. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi  429
C. İthalatta Vergiyi Doğuran Olay  430
V. KATMA DEĞER VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR  430
A. Muaflıklar  430
B. İstisnalar  432
1. İhracat İstisnası  432
2. Diğer İstisnalar  434
3. Mükelleflerin İstisnadan Vazgeçme Hakkı  435
VI. KATMA DEĞER VERGİSİNİN MATRAHI  436
A. Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında Vergi Matrahı  436
B. Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımalarında Matrah  437
C. Özel Matrah Şekilleri  437
D. Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar  439
E. İthalde Alınan Katma Değer Vergisinde Matrah  439
VII. KATMA DEĞER VERGİSİNİN ORANI  440
A. Halen Mal ve Hizmetlere Uygulanan Vergi Oranları  441
B. Konut Teslimlerine Uygulanan Vergi Oranları  441
VIII. KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  443
A. Ödenecek Katma Değer Vergisinin Hesabı ve Vergi İndirimi  443
B. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi  444
C. Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Usulü ve Vergilendirme Dönemi  444
D. Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi  445
E. İthalde Alınan Katma Değer Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  446
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
I. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN KONUSU  447
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  449
III. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MÜKELLEFİ VE VERGİ SORUMLUSU  449
IV. MUAFLIK VE İSTİSNALAR  450
V. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MATRAHI VE ORANI  451
VI. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  452
VII. İTHALDE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  453
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARCAMALARDAN ALINAN DİĞER VERGİLER İLE
HARÇLAR VE RESİMLER
I. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ  455
A. Özel İletişim Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay  455
B. Özel İletişim Vergisinin Matrahı ve Oranı  455
C. Özel İletişim Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  456
II. ŞANS OYUNLARI VERGİSİ  456
III. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  457
A. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu ve Mükellefi  458
B. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı ve Oranı  458
C. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  459
IV. DAMGA VERGİSİ  460
A. Damga Vergisinin Konusu  460
B. Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay  461
C. Damga Vergisinin Mükellefi  462
D. Damga Vergisinin Hesaplanması  462
E. Damga Vergisini Ödeme Şekilleri  463
1. Makbuz Karşılığında Ödeme  464
2. İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödeme  465
3. Basılı Damga Konulması Suretiyle Ödeme  465
F. Damga Vergisinde Sorumluluk  466
V. HARÇLAR  467
A. Harca Tabi İşlemler  467
B. Harcın Mükellefi  468
C. Harcın Hesaplanması  469
D. Harcın Ödeme Zamanı ve Ödeme Şekilleri  470
VI. GEMİ SAĞLIK RESMİ  471
DÖRDÜNCÜ KISIM
SERVETTEN VE SERVETİN
EL DEĞİŞTİRMESİNDEN ALINAN VERGİLER
I. EMLAK VERGİSİ  473
A. Bina Vergisi  473
1. Bina Vergisinin Konusu ve Mükellefi  473
2. Bina Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi  474
3. Binaların Bildirilmesi, Muaflık ve İstisnalar  475
a. Emlak Vergisi Bildirimi  475
b. Vergiden Daimi veya Geçici Olarak Muaf Tutulan Binalar  476
4. Bina Vergisinin Matrahı ve Oranı  477
5. Bina Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  479
B. Arazi Vergisi  479
1. Arazi Vergisinin Konusu ve Mükellefi  479
2. Arazi Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi  480
3. Arazilerin Bildirilmesi, Muaflık ve İstisnalar  481
a. Emlak Vergisi Bildirimi  481
b. Vergiden Daimi veya Geçici Olarak Muaf Tutulan Araziler  481
4. Arazi Vergisinin Matrahı ve Oranı  482
5. Arazi Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  483
II. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  484
A. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay  484
B. Motorlu Taşıt Vergileme Ölçüleri ve Vergi Miktarları  485
C. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  486
D. Motorlu Taşıtlar İle İlgili İşlem Yapan Kişilerin Sorumlulukları  487
E. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Kaydedilememesi  487
III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  488
A. Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay  488
B. Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi  491
C. Veraset ve İntikal Vergisi ile İlgili Muaflık ve İstisnalar  492
1. Veraset Yoluyla Meydana Gelen İntikallerde Uygulanan İstisnalar  493
2. Sağlar Arası İvazsız İntikallerde Uygulanan İstisnalar  494
D. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  495
1. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanname Verilerek Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  495
a. Beyanname Verme Süreleri ve Verileceği Yer  495
b. Veraset ve İntikal Vergisi Matrahının Hesaplanması ve Verginin Tarhı  496
c. Veraset ve İntikal Vergisinin Oranı  497
d. Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenmesi  498
2. Veraset ve İntikal Vergisinin İkramiyelerden Kesinti Yapılarak Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi ve Ödenmesi  498
BEŞİNCİ KISIM
MAHALLİ İDARE VERGİLERİ
(İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen Vergi, Resim ve Harçlar)
I. BELEDİYELERİN VERGİ GELİRLERİ  500
A. Belediye Vergileri  500
1. Doğrudan Tahsil Edilen Belediye Vergileri  500
a. İlan ve Reklam Vergisi  500
b. Eğlence Vergisi  501
c. Çevre Temizlik Vergisi  502
2. Başka İdareler Tarafından Tahsil Edilen Belediye Vergileri  503
a. Haberleşme Vergisi  503
b. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi  503
c. Yangın Sigortası Vergisi  504
B. Belediye Harçları  504
C. Belediye Vergi ve Harç Tarifelerinin Tesbiti  506
D. Büyükşehir Belediyelerinin Vergi Gelirleri  507
ALTINCI KISIM
GÜMRÜK İDARELERİ TARAFINDAN ALINAN VERGİLER (Dış Ticaretten Alınan Vergiler)
I. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ (MÜKELLEFİYETİ  510
II. GÜMRÜK VERGİLERİ  510
III. İTHALAT VERGİLERİ VE KAPSAMI  511
IV. TÜRKİYE'DE İTHALDE ALINAN VERGİLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER  511
A. Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergisi İle Eş Etkili Vergiler  512
1. Gümrük Vergisi  512
a. Gümrük Vergisinin Konusu  512
b. Gümrük Vergilerinin Yükümlüsü (Mükellefi)  513
c. Gümrük Vergilerinde Vergiyi Doğuran Olay  513
d. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması:  513
aa. Gümrük Tarifesi  514
bb. Eşyanın Menşei  514
cc. Gümrük Vergisinin Matrahı  515
aaa. Kıymet Esasına Tabi Eşyada Vergi Matrahı: Eşyanın Gümrük Kıymeti  515
bbb. Ağırlık Esasına Tabi Eşyada Vergi Matrahı  516
ccc. Gümrük Vergilerinin Tek ve Maktu Olarak Alınması  516
dd. Gümrük Vergisi Oranları  517
ee. Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisnalar  518
2. Gümrük Vergisi İle Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükümlülükler  519
a. Genel Olarak Eş Etkili Vergiler  519
b. Tarım Politikası ya da İşlenmiş Tarım Ürünlerine İlişkin Düzenlemeler Çerçevesinde Alınan Vergiler ve Diğer Mali Yükler  520
B. İthalde Alınan Harcama Vergileri  521
1. İthalde Alınan Katma Değer Vergisi  521
2. İthalde Alınan Özel Tüketim Vergisi  522
C. İthalde Alınan Diğer Mali Yükümlülükler  522
1. Dampinge Karşı Vergi- Süvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  522
2. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)  523
3. Diğer Mali Yükümlülükler  524
V. GÜMRÜK (İTHALAT) VERGİLERİNİN TAHAKKUK VE TEBLİĞİ, KESİNLEŞMESİ VE ÖDENMESİ  524
A. Gümrük Vergilerinin Tahakkuku ve Tebliği  524
B. Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi  526
C. Gümrük Vergilerinin Ödenmesi  526
VI. GÜMRÜK MEVZUATI İHLALLERİNE UYGULANAN CEZALAR  528
A. Genel Olarak  528
B. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanan Cezalar  528
C. Usulsüzlük Cezaları  530
VII. GÜMRÜKTE ALINAN VERGİ VE CEZALAR İLE İLGİLİ YARGI ÖNCESİ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI  530
A. Gümrükte Alınan Vergilerde Uyuşmazlıkların Doğuş Nedenleri  531
B. Yükümlülerin Başvurabilecekleri İdari Yollar  531
1. Gümrük Kanunu’na Göre Kesilen Cezalarda İndirim  532
2. Gümrük Vergi ve Cezalarında Uzlaşma  532
3. Vergi ve Cezalara Karşı Gümrük İdaresine İtiraz  534
a. İtirazın Konusu ve Nedenleri  535
b. İtiraz Mercii ve Süresi  535
c. Özel İtiraz: Tahlile İtiraz ve İkinci Tahlil  536
VIII. GÜMRÜKTE ALINAN VERGİLERLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ YARGIYA BAŞVURARAK ÇÖZÜMLENMESİ  537
EK LİSTE 1: YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE VEYA BAKANLAR KURULU KARARI İLE HER YIL GÜNCELLENEN RAKAMLAR (2012- 2014)  539
EK LİSTE 2: GELİR VERGİSİ KANUNUNA (m.94 ve geç.m.67) GÖRE VERGİ KESİNTİSİNE TABİ GELİRLER VE KESİNTİ ORANLARI
(2014 Yılı Başı İtibariyle) 
 541
Kaynakça  547
Kavram Dizini  551
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  560
 


Coşkun Can Aktan
Eylül 2019
21.00 TL
Sepete Ekle
Muhsin Koçak
Nisan 2018
74.00 TL
Sepete Ekle
Şenol Kocaer
Ocak 2018
171.50 TL
Sepete Ekle
Elif Sonsuzoğlu
Nisan 2013
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Tablolar  29
Kısaltmalar  31
BİRİNCİ KİTAP
VERGİ HUKUKU BİRİNCİ KISIM
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ
I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ  35
A. Genel Olarak Hukuk Kavramı  35
B. Mali Hukukun Konusu ve Kapsamı  35
C. Vergi Hukukunun Konusu ve Tanımı  36
II. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  37
A. Vergilendirme Hukuku  37
B. Vergi Ceza Hukuku  38
C. Vergi İcra Hukuku  38
D. Vergi Yargılama Hukuku  38
E. Uluslararası Vergi Hukuku  39
III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  39
A. Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  39
1. Anayasa  39
2. Kanunlar  41
3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  42
B. Yürütme Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  43
1. Kanun Hükmünde Kararnameler  43
2. Bakanlar Kurulu Kararları (Kararnameler)  44
3. Tüzükler  45
4. Yönetmelikler  45
5. Genel Tebliğler  45
6. Özelge (Mukteza), Sirküler, Genelge ve Genel Yazılar  46
C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  47
1. Anayasa Mahkemesi Kararları  47
2. İçtihadı Birleştirme Kararları  48
3. Diğer Yargı Kararları  48
D. Diğer Kaynaklar  48
IV. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  49
A. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  49
B. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  50
C. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorumu)  51
1. Yorum Çeşitleri  52
2. Yorum Yöntemleri  52
3. Türk Vergi Hukukunda Yorum  53
İKİNCİ KISIM
VERGİLENDİRME SÜRECİ
(Vergilendirme Hukuku) BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
(Verginin Konusu, Borcun Tarafları, Hak ve Ödevleri, Süreler)
I. VERGİNİN KONUSU  59
II. VERGİ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  59
A. Vergi Alacaklısı (Alacaklı Kamu İdaresi)  60
1. Alacaklı Kamu İdaresini Temsil Eden Daire: Vergi Dairesi  61
2. Devletin (Genel Bütçeye Dahil) Vergi Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsilinde Görev Alan İdari Birimler  62
3. Mahalli İdarelerin Vergi İle Görevli Birimleri  67
B. Vergi Borçlusu (Vergi Mükellefi)  67
C. Vergi Sorumlusu  69
1. Vergi Sorumluluğunun Niteliği  69
a. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  71
aa. Genel Olarak  71
bb. Vergi Kesenlerin Ödevleri ve Sorumluluğu  72
b. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  73
aa. Temsilcinin Tanımı  73
bb. Kanuni Temsilcinin Mükellef ve Vergi Sorumlusundan Farkı  75
cc. Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  75
dd. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  76
c. Mirasçıların Sorumluluğu  78
aa. Mirasçıların Terekenin Borçlarından Sorumluluğu  78
bb. Mirasçılara İntikal Eden Şekli Ödevler  79
d. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk  79
2. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekâlet  81
III. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI  82
A. Mükellefin Ödevleri  82
1. Bildirimde Bulunma Ödevi  83
2. Defter Tutma Ödevi  85
3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  87
4. Belge Alma ve Verme Ödevi  88
a. Düzenlenecek Belgeler  88
aa. Fatura  89
bb. Perakende Satış Belgeleri (Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Bileti, Yolcu Taşıma Bileti)  89
cc. Gider Pusulası  90
dd. Müstahsil Makbuzu  90
ee. Serbest Meslek Makbuzu  90
ff. Diğer Belgeler  91
b. Belge Düzenine İlişkin Cezalar  92
5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  93
6. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  94
7. Beyanname Verme ve Beyanname İmzalatma Ödevi  95
8. Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Ödevi  96
9. Tahsilât ve Ödemelerini Bankalar ve Posta İdaresince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Ödevi  96
10. Kira Tahsilat ve Ödemelerini Bankalar Aracılığı İle Yapma Ödevi  96
11. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Ödevi  97
12. Kimlik Numarası Kullanma Ödevi  97
13. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Ödevi  98
14. Bilgi Verme Ödevi  98
B. Mükellefin Hakları  98
1. Mükelleflere Verilecek Hizmetlerle İlgili Taahhütler  99
2. Vergilendirme İşlemlerine ve Vergi Denetimine İlişkin Haklar  99
IV. VERGİ DENETİMİ  100
A. Yoklama  100
B. Vergi İncelemesi  101
1. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar  102
2. Vergi İncelemesinin Kapsamı ve İncelemede Uyulacak Esaslar  102
C. Bilgi Alma  104
V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  106
A. Sürelerin Sınıflandırılması  106
1. Kanuni Süreler  106
2. İdari Süreler  107
3. Yargısal Süreler  107
B. Sürelerin Hesaplanması  108
C. Sürelerin Uzaması  109
1. Mücbir Sebepler Nedeniyle Sürelerin İşlememesi  109
2. Mükelleflere Zor Durumda Bulunma Nedeniyle Mühlet (Ek Süre) Verilmesi  110
3. Maliye Bakanlığınca Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması  111
4. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması  111
5. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  112
6. Adli Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  112
VI. ZAMANAŞIMI  113
A. Genel Olarak Zamanaşımı  113
B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  113
1. Tarh Zamanaşımı  113
a. Tarh Zamanaşımının Durması  114
aa. Takdir Komisyonuna Başvurulması  114
bb. Mücbir Sebeb Bulunması  115
b. Tarh Zamanaşımının Başlangıcının Ertelenmesi  115
2. Tahsil Zamanaşımı  116
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
(Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)
1. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  117
A. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi ve Vergi Borcunun Doğuşu  117
B. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihin ve Uygulanacak Hükümlerin Tesbiti  119
II. VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  120
A. Verginin Mükellefin Beyanı Üzerine Tarhı  122
B. İkmalen Vergi Tarhı  122
C. Re’sen Vergi Tarhı  123
D. Verginin İdarece Tarhı  125
III. VERGİNİN TEBLİĞİ  126
A. Tebliğ Yapılacak Kişiler  127
B. Tebliğ Usulleri  127
1. Posta İle Tebliğ  127
2. Memur Vasıtası İle Tebliğ  128
3. Dairede Tebliğ  128
4. İlan Yolu İle Tebliğ  128
5. Elektronik Ortamda Tebliğ  129
C. Tebliğin Usulüne Göre Yapılmamasının Sonuçları  129
IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  129
A. Mükellefin Beyanına Dayanan Tarhiyatta Verginin Tahakkuku  130
B. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhiyatta Vergi ve Cezanın Tahakkuku  130
1. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmamışsa  131
2. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmışsa  131
3. Tarh İşlemine Karşı Uzlaşmaya Başvurulmuşsa  132
C. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk  133
D. Yıllık Vergilerde Tahakkuk  133
V. VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ  135
A. Vergi Borcunun Mükellef Tarafından Ödenmesi  135
1. Vergi Borcunun Ödeme Zamanları  136
a. Kanuni Ödeme Zamanları  136
b. Özel Ödeme Zamanları  136
2. Vergi Borcunu Ödeme Yeri ve Ödeme Şekilleri  138
3. Fazla Alınan Vergilerin Mükellefe İadesi  139
a. Vergi Fazla Veya Yersiz Olarak Tahsil Edilmişse  140
b. İade Vergi Kanunları Uyarınca Yapılmakta İse  140
B. Vergi Borcunu Sona Erdiren Diğer Nedenler  140
1. Zamanaşımı  142
2. Vergi Hatalarını Düzeltme  142
3. Uzlaşma  142
4. Terkin  142
5. Tahakkuktan Vazgeçme  143
ÜÇÜNCÜ KISIM
VERGİ SUÇ VE CEZALARI (Vergi Ceza Hukuku)
I. GENEL OLARAK TÜRK CEZA SİSTEMİ  145
II. TÜRK VERGİ CEZA SİSTEMİNİN YAPISI  146
III. VERGİ İDARESİ TARAFINDAN CEZALANDIRILAN FİİLLER (VERGİ KABAHATLERİ) VE VERGİ CEZALARI  147
A. Vergi Cezalarının Genel Esasları  147
1. Vergi Cezalarının Özellikleri  147
2. Vergi Cezalarında Sorumluluk (Ceza Ehliyeti)  148
B. Başlıca Vergi Kabahat ve Cezaları  149
1. Vergi Ziyaı  150
a. Vergi Ziyaının Tanımı  150
b. Vergi Ziyaının Cezası  150
2. Usulsüzlükler  151
a. Genel Usulsüzlükler ve Cezaları  151
b. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  152
C. Vergi Kabahatlerinde Birleşme (İçtima) ve Tekerrür  153
1. Tek Fiil İle Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi  153
a. Tek Bir Fiil İle Başka Neviden Birden Fazla Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  153
b. Tek Bir Fiil İle Hem Usulsüzlük Hem Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  154
c. Tek Bir Fiil İle Vergi Kabahatleri ve Vergi Suçlarının Birlikte İşlenmesi  154
2. Ayrı Fiiller İle Ayrı Vergi Kabahati İşlenmesi  154
a. Ayrı Fiiller İle Başka Başka Neviden Vergi Kabahati İşlenmesi  155
b. Ayrı Fiiller İle Aynı Mahiyette Birkaç Vergi Kabahati İşlenmesi  155
3. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür  155
D. Vergi Cezalarının Uygulanması  156
E. Vergi Cezalarının Ortadan Kalkması  156
1. Vergi Cezası Kesilmeyen Haller  156
a. Yanılma ve Görüş Değişikliği  156
b. Mücbir Sebeb  157
c. Pişmanlık ve Islah  157
d. Ölüm  158
e. Zamanaşımı  158
2. Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Nedenler  159
a. Ödeme  160
b. Cezadan Vazgeçme  160
c. Af  160
IV. CEZA MAHKEMELERİ TARAFINDAN CEZALANDIRILAN FİİLLER VE CEZALARI (VERGİ SUÇLARI VE ADLİ CEZALAR)  161
A. Kaçakçılık Suçları  161
1. Kaçakçılık Suçlarının Tanımı  161
2. Kaçakçılık Suçunda Cezai Sorumluluk  162
3. Kaçakçılık Suçlarının Cezası  163
4. Kaçakçılık Suçlarının Takip (Soruşturma- Kovuşturma) Usulü  164
B. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu  165
C. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu  165
DÖRDÜNCÜ KISIM
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE
ZORLA TAHSİLİ (Vergi İcra Hukuku)
I. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  172
II. VERGİ VE DİĞER KAMU ALACAKLARININ İCRA YOLUYLA TAKİBİNİN ÖZELLİKLERİ  174
III. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR  176
A. Kamu Alacağının Korunması İçin Öngörülen Düzenlemeler  177
1. Kamu Alacağının Tahsilinin Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Düzenlemeler  178
a. Borçludan Teminat İstenmesi  178
b. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması  179
aa. İhtiyati Tahakkuk  179
bb. İhtiyati Haciz  180
c. Diğer Korunma Hükümleri  182
aa. Rüçhan Hakkı  182
i. Üçüncü Kişilerce Haczedilmiş Mallarda Hacze İştirak  182
ii. Kamu Alacağının Rehinli Alacaklar Karşısında Durumu  182
iii. Genel Bütçe Vergi Alacağının Rehnin Önündeki Hacze İştirak Edebilmesi  183
iv. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak  183
bb. Kesinti Yapanların Sorumluluğu  184
cc. Kamu Borcu Olmadığını Araştırma Zorunluluğu  184
dd. Kamu Alacağının Geri Verilecek Paralar İle Mahsubu (Takası)  184
ee. Borçlunun Bazı Tasarruflarının Hükümsüz Sayılması (İptal Davaları)  185
ff. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  187
gg. Kanuni Temsilcilerin ve Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  187
2. Kamu Alacağının Değerini Korumaya Yönelik Düzenlemeler  188
a. Gecikme Faizi Uygulaması  189
b. Gecikme Zammı Uygulaması  191
B. Borçlunun Korunması ve Borçluya Sağlanan Kolaylıklar  193
1. Kamu Alacağının Tecili (Ertelenmesi)  193
2. Kamu Alacağının Terkini (Silinmesi)  194
a. Doğal Afetler Nedeniyle Terkin  195
b. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin  196
3. Vergi ve Cezaların Affı  196
IV. VERGİ ALACAĞININ CEBREN (ZORLA) TAHSİL YOLLARI  197
A. Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefilin Takibi  197
B. Borçlunun Haciz Yoluyla Takibi  198
1. Ödeme Emri Tebliği  198
2. Mal Bildiriminde Bulunulması  200
3. Haczin Uygulanması  200
4. Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  202
5. Paraya Çevirme  202
C. Borçlunun İflasının İstenmesi  203
D. Borçlu Hakkında Konkordato Kararı Verilmesi  204
5. Kamu Alacağının Tahsili Sırasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar  204
BEŞİNCİ KISIM
VERGİ VE CEZALARLA İLGİLİ
YARGI ÖNCESİ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI
I. HATALARI DÜZELTME  208
A. Hesap Hataları  208
B. Vergilendirme Hataları  209
C. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve İdari Yoldan Düzeltilmesi  209
1. Düzeltme Yetkisi  210
2. Düzeltmede Zamanaşımı  210
3. Hataların Düzeltilmesi ve Şikâyet Başvurusu  210
a. Re’sen Düzeltme  210
b. Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme  211
aa. Dava Açma Süresi Geçmemiş İse  211
bb. Hatalı İşlemle İlgili Dava Açma Süresi Geçmiş İse  211
II. CEZALARDA İNDİRİM  212
III. UZLAŞMA  212
A. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  213
B. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma  215
ALTINCI KISIM
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ
(Vergi Yargılama Hukuku)
I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KAYNAĞI  217
II. VERGİ DAVASI KAVRAMI VE NİTELİĞİ  218
III. İDARİ YARGI YOLUNA BAŞVURMAK İÇİN İLGİLİ İDAREYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU OLAN HALLER  218
IV. VERGİ YARGI ORGANLARI VE YARGILAMA USULÜ  219
A. Vergi Mahkemeleri  221
1. Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  221
2. Vergi Mahkemelerinde Yargılama Usulü  222
a. Vergi Davasının Konusu  222
b. Dava Açmaya Yetkili Olanlar  223
c. Vergi Davasının Açılması  224
d. Dava Açmanın Tahsilata Etkisi  225
e. Vergi Davasının Görülmesi  225
B. Bölge İdare Mahkemeleri  227
1. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  227
2. Bölge İdare Mahkemelerinin Yargılama Usulü ve İtiraz Yolu  227
C. Danıştay  227
1. Danıştay’ın Kuruluş ve Görevleri  227
2. Danıştay’ın Vergi Davalarını Yargılama Usulü ve Temyiz Yolu  228
D. Vergi Yargı Organlarının Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları  230
1. Olağan Kanun Yolları  230
2. Olağanüstü Kanun Yolları  231
E. Yargı Harçları ve Diğer Yargılama Giderleri  232
1. Genel Olarak Yargı Harçları  232
2. Diğer Yargılama Giderleri  233
3. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi  234
V. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT  234
A. Delil  234
B. İspat  235
İKİNCİ KİTAP
TÜRK VERGİ SİSTEMİ BİRİNCİ KISIM
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ (Gerçek Kişilerin Gelirlerinin Vergilendirilmesi)
I. GELİR VERGİSİNİN KONUSU  241
A.Gelir Kavramı  241
1. Dar Anlamda Gelir (Kaynak Teorisi)  241
2. Geniş Anlamda Gelir (Net Artış Teorisi)  242
B. Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelir Kavramı ve Gelirin Unsurları  242
C. Gelirin Özellikleri  243
1. Gelir Bir Gerçek Kişiye Aittir ve Kişiseldir  243
2. Gelir Yıllıktır  246
3. Gelir Elde Edildikten Sonra Vergilendirilir  246
4. Gelir Safi Miktarı Üzerinden Vergilendirilir  246
5. Vergi Gelirin Gerçek Miktarı Üzerinden Alınır  247
6. Gelir Geneldir  247
II. GELİR VERGİSİNİN MÜKELLEFİ VE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  248
A. Tam Mükellefiyet  248
1. Türkiye’de Yerleşmiş Olanlar  249
2. Yabancı Ülkelerde Görevli Türk Vatandaşları  249
B. Dar Mükellefiyet  250
III. GELİR UNSURLARI VE VERGİLENDİRİLMESİ  250
IV. TİCARİ KAZANÇ  252
A. Ticari Kazancın Tanımı ve Kapsamı  252
B. Ticari Kazancın Tesbiti  254
1. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf  254
a. Esnaf Muaflığından Yararlanacak Olanlar  255
b. Esnaf Muaflığından Yararlanamayacak Olanlar  255
c. Muaf Esnafın Ödev ve Sorumlulukları  256
d. Muaf Esnaftan Gelir Vergisi Kesintisi Yapılması  256
2. Ticari Kazancı Basit Usulde Tesbit Edilenler  257
a. Basit Usulden Yararlanacak Olan Ticaret ve Sanat Erbabı  257
b. Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar  258
c. Ticari Kazancın Basit Usulde Tesbiti  259
d. Ticari Kazancı Basit Usulde Tesbit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  260
3. Ticari Kazancı Gerçek Usulde Tesbit Edilenler  261
a. Ticari Kazancın Bilânço Esasında Tesbiti  262
aa. Bilânço Esasında Tutulan Defterler  263
bb. Envanter Yapılması ve İktisadi Kıymetlerin Değerlenmesi  264
cc. Öz Sermaye Mukayesesi Yapılması  265
dd. Ticari Kazancın Tesbiti Sırasında Hasılattan İndirilebilecek Giderler  267
ee. Kanunen Gider Kabul Edilmeyen (Hasılattan İndirilemeyen) Giderler  269
ff. Gelir Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar  270
b. Ticari Kazancın İşletme Hesabı Esasında Tesbiti  271
c. Bir Yıldan Fazla Süren İnşaat ve Onarma İşlerinde Ticari Kazancın Tesbiti  272
d. Dar Mükellefiyette Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve Tesbit Şekli  273
e. Ticari Kazancı Gerçek Usulde Tesbit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  274
V. ZİRAİ KAZANÇ  276
A. Zirai Kazancın Tanımı ve Kapsamı  277
B. Zirai Faaliyetin Sınırları  277
C. Zirai Kazancın Vergilendirilmesi  278
1. Zirai Kazancı Gerçek Usulde Tesbit Edilenler  279
a. Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tesbiti  280
b. Zirai Kazancı Gerçek Usulde Tesbit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  281
2. Zirai Kazancı Vergi Kesintisi Yapılması Suretiyle Vergilendirilenler  282
VI. SERBEST MESLEK KAZANCI  283
A. Serbest Meslek Kazancının Tanımı ve Kapsamı  283
B. Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri ve Diğer Faaliyetlerden Farkları  284
C. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi  285
1. Serbest Meslek Kazancının Gerçek Usulde Tesbit Edilmesi  286
2. Serbest Meslek Kazancı Gerçek Usulde Tesbit Edilenlerin Ödev ve Sorumlulukları  287
3. Serbest Meslek Kazancı Vergi Kesintisi Yapılması Suretiyle Vergilendirilenler  288
4. Gelir Vergisinden Muaf Olan Serbest Meslek Erbabı  290
5. Türkiye’de Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi  291
VII. ÜCRETLER  292
A. Ücretin Tanımı ve Nitelikleri  292
B. Ücret Sayılan Diğer Ödemeler  293
C. Ücretlerin Vergilendirilmesi  293
1. Gerçek Ücretleri Kesinti Yapılarak Vergilendirilenler  295
a. Kesintiye Tabi Ücretin Safi Tutarının Tesbiti  295
b. Ücret Üzerinden Ödenecek Verginin Hesaplanması  296
c. Gerçek Usulde Vergilendirilen Ücretlilerin Ödevleri  298
2. Gerçek Ücretleri Beyannameye Dayanarak Vergilendirilenler  299
3. Ücreti Vergi Karnesi İle Vergilendirilenler (Diğer Ücretliler)  300
4. Gelir Vergisinden Muaf Ücretliler  301
VIII. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI  302
A. Gayrimenkul Sermaye İradının Tanımı ve Kapsamı  302
B. Gayrimenkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi  303
1. Kira Geliri Vergiye Tabi Olmayan İrat Sahipleri (Konut İstisnası)  304
2. Kesintiye Tabi Kira Gelirleri Beyan Sınırı Dahilinde Olanlar  305
3. Safi Kira Gelirini Yıllık Beyanname İle Bildiren İrat Sahipleri  306
a. Safi İradın Hesaplanması  307
aa. Gayrisafi Hasılatın Kapsamı  307
bb. Emsal Kira Bedeli Esası  307
cc. Hasılattan İndirilebilecek Giderler  308
B. Kira Gelirleri İçin Yıllık Beyanname Veren Mükelleflerin Ödev ve Sorumlulukları  311
IX. MENKUL SERMAYE İRADI  311
A. Genel Olarak  311
B. Menkul Kıymetler ve Diğer Mali Araçlarla İlgili İşlemlerden Elde Edilen Gelirlerin Niteliği  312
C. Menkul Sermaye İradı Kapsamına Giren Gelir Türleri  313
D. Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme  315
E. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi  316
1. Vergiye Tabi Olmayan Menkul Sermaye İratları  317
2. Kesinti Yapılarak Vergilendirilen Menkul Sermaye İratları  317
3. Yıllık Beyanname ile Bildirilen Menkul Sermaye İratları  320
a. Kesintiye Tabi Tutulmamış Olan Menkul Sermaye İratları  320
b. Kesintiye Tabi Tutulan ve Beyan Sınırının Üzerinde Olan İratlar  320
c. Beyanname Verilmesi Halinde Safi İradın Hesaplanması  321
X. DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR  322
A. Değer Artış Kazançları  322
1. Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları  323
2. Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları  325
3. Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi  325
a. Kesinti Suretiyle Vergilendirilen Değer Artış Kazançları  325
b. Beyanname İle Bildirilmesi Zorunlu Değer Artış Kazançları  327
B. Arızi Kazançlar ve Vergilendirilmesi  328
XI. GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  329
A. Beyan Esası  329
B. Beyanname Türleri  329
1. Yıllık Beyanname  331
a. Gelirin Toplanması Kuralı  331
b. Gelirin Toplanmasında Uygulanan Genel Esaslar  332
c. Yıllık Beyanname Vermeyecek Gerçek Kişiler  333
aa. Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmeyen Gelirler  334
bb. Tutarı Beyan Sınırını Aşmadığı Takdirde Beyan Edilmeyecek Olan Gelirler  335
d. Yıllık Beyanname Verecek ve Toplama Yapacak Olan Mükellefler  336
e. Yıllık Beyanname ile Bildirilen Gelirden Yapılacak İndirimler ve Mahsuplar  337
aa. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu  338
bb. Beyan Edilen Gelirden Yapılacak İndirimler  338
cc. Beyan Edilen Gelirden İndirilemeyecek Giderler  340
f. Gelir Vergisinin Matrahı ve Oranı  340
g. Ödenecek Gelir Vergisinin Bulunması  341
h. Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı  343
j. Yıllık Beyannamenin Verileceği Yer,  343
k. Beyana Dayanan Gelir Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  344
l. Gelir Vergisinin Ödenmesi  344
m. Geçici Vergi (Peşin Vergi)  345
aa. Geçici Vergiye Tabi Olanlar  345
bb. Geçici Vergi Miktarının Hesabı ve Ödenmesi  345
2. Muhtasar Beyanname ve Gelir Vergisinin Kaynakta Kesilmesi  346
a. Yaptıkları Ödemelerden Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanlar  346
b. Vergi Kesintisine Tabi Ödemeler ve Kesinti Oranları  347
c. Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Kesilen Verginin Yatırılması  348
3. Dar Mükellefler ve Münferit Beyanname  349
İKİNCİ BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ (Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi)
I. KURUMLAR VERGİSİ KONUSUNDA GENEL BİLGİLER  365
II. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU  366
III. KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ  366
A. Sermaye Şirketleri  367
B. Kooperatifler  368
1. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu  368
a. Kurumlar Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayan Kooperatifler  369
b. Bazı Şartların Varlığı Halinde Muafiyetten Yararlanan Kooperatifler  369
c. Ek Bazı Şartların Varlığı Halinde Muafiyetten Yararlanan Kooperatifler  369
2. Kooperatiflerin Vergi İle İlgili Ödev ve Sorumlulukları  370
3. Risturn İstisnası  371
C. İktisadi Kamu Kuruluşları  371
1. İktisadi Kamu Kuruluşlarının Ödev ve Sorumlulukları  372
2. Kurumlar Vergisinden Muaf İktisadi Kamu Kuruluşları  373
D. Dernek Veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler  374
1. Genel Olarak Dernek ve Vakıfların Tüzel Kişi Olarak Vergi Mükellefiyetleri  374
2. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Vergi Mükellefiyetleri  375
E. İş Ortaklıkları  376
IV. KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  377
V. KURUM KAZANÇLARININ TESBİTİ VE VERGİLENDİRİLME ESASLARI  378
VI. TAM MÜKELLEF KURUMLARDA KURUM KAZANCININ TESBİTİ  379
A. Kurum Kazancının Tesbitinde Uygulanacak Esaslar  380
1. Kurum Kazancına Yapılacak Ekleme (Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı)  380
2. Kurum Kazancının Tesbitinde Hasılattan İndirilebilecek Giderler  382
3. Kurum Kazancının Tesbitinde Hasılattan İndirilemeyecek Giderler  382
4. Kurum Kazancından İndirilecek İstisnalar  386
5. Kurumlar Vergisi Matrahına Ulaşmak İçin Kurum Kazancından Beyanname Üzerinde Yapılabilecek İndirimler  391
a. Zarar Mahsubu  392
b. Diğer İndirimler  392
aa. Ar-ge İndirimi  392
bb. Sponsorluk Harcamaları  393
cc. Bağış ve Yardımlar  393
dd. Teşvik Amaçlı İndirimler  393
c. Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirimlerinde Mahsup Önceliği  394
B. Kurumlar Vergisinin Hesaplanması  394
C. Yıllara Yaygın Taahhüt İşlerinde Kazancın Tesbiti  395
D. Kurum Kazancının Beyanı ve Kurumlar Vergisinin Tarhı  397
1. Yıllık (Dönemsel) Beyannameye Dayanan Tarhiyat  397
a. Vergilendirme Dönemi  397
b. Kurumlar Vergisi Oranı  398
c. Hesaplanan Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilebilecek Vergiler  399
aa. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu  399
bb. Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu  399
cc. Geçici Vergi  399
dd. Yurt Dışında ve İçinde Ödenen Vergiler İle Geçici Verginin Mahsup Sırası  400
d. Beyana Dayanan Kurumlar Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  401
e. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi  401
2. Muhtasar Beyannameye Dayanan Tarhiyat  401
a. Gelir Vergisi Kanununun Geç. 67. Maddesine Göre Tam Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  402
b. Kurumlar Vergisi Kanununun 15. Maddesine Göre Tam Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  403
c. Kâr Payı Dağıtımında Vergi Kesintisi  405
E. Kurumların Tasfiyesi ve Yeniden Yapılanmaları Halinde Kazancın Tesbiti  405
1. Tasfiye  406
2. Birleşme  407
3. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi  407
a. Devir  408
b. Bölünme ve Hisse Değişimi  408
c. Vergilendirilmeyecek Kazançlar  409
VII. DAR MÜKELLEFİYET VE DAR MÜKELLEFİYETTE KURUM KAZANCININ TESBİTİ  409
A. Dar Mükellef Kurum Kazancının Kapsamı ve Elde Etme  410
1. Genel Olarak  410
2. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  412
B. Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Vergilendirilmesi  413
1. Beyan Esasında Dar Mükellef Kurum Kazancının Tesbiti  413
2. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tesbiti  414
3. Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesi  415
C. Dar Mükellef Kurum Kazancının Beyanı ve Ödenmesi  416
1. Yıllık Beyanname ile Bildirilecek Kazançlar  416
2. Özel Beyanname İle Bildirilecek Kazançlar  417
3. Muhtasar Beyanname ve Kurumlar Vergisinin Kaynakta Kesilmesi  418
a. Gelir Vergisi Kanununun Geç. 67. Maddesine Göre Dar Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  418
b. Kurumlar Vergisi Kanununun 30. Maddesine Göre Dar Mükellef Kurum Kazancından Yapılacak Kesintiler  419
ÜÇÜNCÜ KISIM
HARCAMA ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM
KATMA DEĞER VERGİSİ
I. KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU  421
II. KATMA DEĞER VERGİSİNİN MÜKELLEFİ  423
III. VERGİ SORUMLUSU  424
A. Tam Kesintiye (Tevkifata) Tabi İşlemler ve Kesinti Yapacak Kişiler  425
B. Kısmi Kesinti (Tevkifat) Kapsamındaki İşlemler ve Kesinti Yapacak Kişiler  426
IV. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  427
A. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay  427
1. Teslim  427
2. Teslim Sayılan Haller  427
3. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi  428
B. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olay  429
1. Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller  429
2. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi  429
C. İthalatta Vergiyi Doğuran Olay  430
V. KATMA DEĞER VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR  430
A. Muaflıklar  430
B. İstisnalar  432
1. İhracat İstisnası  432
2. Diğer İstisnalar  434
3. Mükelleflerin İstisnadan Vazgeçme Hakkı  435
VI. KATMA DEĞER VERGİSİNİN MATRAHI  436
A. Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında Vergi Matrahı  436
B. Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımalarında Matrah  437
C. Özel Matrah Şekilleri  437
D. Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar  439
E. İthalde Alınan Katma Değer Vergisinde Matrah  439
VII. KATMA DEĞER VERGİSİNİN ORANI  440
A. Halen Mal ve Hizmetlere Uygulanan Vergi Oranları  441
B. Konut Teslimlerine Uygulanan Vergi Oranları  441
VIII. KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  443
A. Ödenecek Katma Değer Vergisinin Hesabı ve Vergi İndirimi  443
B. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi  444
C. Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Usulü ve Vergilendirme Dönemi  444
D. Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi  445
E. İthalde Alınan Katma Değer Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  446
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
I. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN KONUSU  447
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY  449
III. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MÜKELLEFİ VE VERGİ SORUMLUSU  449
IV. MUAFLIK VE İSTİSNALAR  450
V. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN MATRAHI VE ORANI  451
VI. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  452
VII. İTHALDE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  453
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARCAMALARDAN ALINAN DİĞER VERGİLER İLE
HARÇLAR VE RESİMLER
I. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ  455
A. Özel İletişim Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay  455
B. Özel İletişim Vergisinin Matrahı ve Oranı  455
C. Özel İletişim Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  456
II. ŞANS OYUNLARI VERGİSİ  456
III. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ  457
A. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu ve Mükellefi  458
B. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı ve Oranı  458
C. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  459
IV. DAMGA VERGİSİ  460
A. Damga Vergisinin Konusu  460
B. Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay  461
C. Damga Vergisinin Mükellefi  462
D. Damga Vergisinin Hesaplanması  462
E. Damga Vergisini Ödeme Şekilleri  463
1. Makbuz Karşılığında Ödeme  464
2. İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödeme  465
3. Basılı Damga Konulması Suretiyle Ödeme  465
F. Damga Vergisinde Sorumluluk  466
V. HARÇLAR  467
A. Harca Tabi İşlemler  467
B. Harcın Mükellefi  468
C. Harcın Hesaplanması  469
D. Harcın Ödeme Zamanı ve Ödeme Şekilleri  470
VI. GEMİ SAĞLIK RESMİ  471
DÖRDÜNCÜ KISIM
SERVETTEN VE SERVETİN
EL DEĞİŞTİRMESİNDEN ALINAN VERGİLER
I. EMLAK VERGİSİ  473
A. Bina Vergisi  473
1. Bina Vergisinin Konusu ve Mükellefi  473
2. Bina Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi  474
3. Binaların Bildirilmesi, Muaflık ve İstisnalar  475
a. Emlak Vergisi Bildirimi  475
b. Vergiden Daimi veya Geçici Olarak Muaf Tutulan Binalar  476
4. Bina Vergisinin Matrahı ve Oranı  477
5. Bina Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  479
B. Arazi Vergisi  479
1. Arazi Vergisinin Konusu ve Mükellefi  479
2. Arazi Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi  480
3. Arazilerin Bildirilmesi, Muaflık ve İstisnalar  481
a. Emlak Vergisi Bildirimi  481
b. Vergiden Daimi veya Geçici Olarak Muaf Tutulan Araziler  481
4. Arazi Vergisinin Matrahı ve Oranı  482
5. Arazi Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  483
II. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  484
A. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Vergiyi Doğuran Olay  484
B. Motorlu Taşıt Vergileme Ölçüleri ve Vergi Miktarları  485
C. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  486
D. Motorlu Taşıtlar İle İlgili İşlem Yapan Kişilerin Sorumlulukları  487
E. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Kaydedilememesi  487
III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  488
A. Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay  488
B. Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi  491
C. Veraset ve İntikal Vergisi ile İlgili Muaflık ve İstisnalar  492
1. Veraset Yoluyla Meydana Gelen İntikallerde Uygulanan İstisnalar  493
2. Sağlar Arası İvazsız İntikallerde Uygulanan İstisnalar  494
D. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  495
1. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanname Verilerek Tarh, Tahakkuk ve Ödenmesi  495
a. Beyanname Verme Süreleri ve Verileceği Yer  495
b. Veraset ve İntikal Vergisi Matrahının Hesaplanması ve Verginin Tarhı  496
c. Veraset ve İntikal Vergisinin Oranı  497
d. Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenmesi  498
2. Veraset ve İntikal Vergisinin İkramiyelerden Kesinti Yapılarak Tarh ve Tahakkuk Ettirilmesi ve Ödenmesi  498
BEŞİNCİ KISIM
MAHALLİ İDARE VERGİLERİ
(İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen Vergi, Resim ve Harçlar)
I. BELEDİYELERİN VERGİ GELİRLERİ  500
A. Belediye Vergileri  500
1. Doğrudan Tahsil Edilen Belediye Vergileri  500
a. İlan ve Reklam Vergisi  500
b. Eğlence Vergisi  501
c. Çevre Temizlik Vergisi  502
2. Başka İdareler Tarafından Tahsil Edilen Belediye Vergileri  503
a. Haberleşme Vergisi  503
b. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi  503
c. Yangın Sigortası Vergisi  504
B. Belediye Harçları  504
C. Belediye Vergi ve Harç Tarifelerinin Tesbiti  506
D. Büyükşehir Belediyelerinin Vergi Gelirleri  507
ALTINCI KISIM
GÜMRÜK İDARELERİ TARAFINDAN ALINAN VERGİLER (Dış Ticaretten Alınan Vergiler)
I. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ (MÜKELLEFİYETİ  510
II. GÜMRÜK VERGİLERİ  510
III. İTHALAT VERGİLERİ VE KAPSAMI  511
IV. TÜRKİYE'DE İTHALDE ALINAN VERGİLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER  511
A. Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergisi İle Eş Etkili Vergiler  512
1. Gümrük Vergisi  512
a. Gümrük Vergisinin Konusu  512
b. Gümrük Vergilerinin Yükümlüsü (Mükellefi)  513
c. Gümrük Vergilerinde Vergiyi Doğuran Olay  513
d. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması:  513
aa. Gümrük Tarifesi  514
bb. Eşyanın Menşei  514
cc. Gümrük Vergisinin Matrahı  515
aaa. Kıymet Esasına Tabi Eşyada Vergi Matrahı: Eşyanın Gümrük Kıymeti  515
bbb. Ağırlık Esasına Tabi Eşyada Vergi Matrahı  516
ccc. Gümrük Vergilerinin Tek ve Maktu Olarak Alınması  516
dd. Gümrük Vergisi Oranları  517
ee. Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisnalar  518
2. Gümrük Vergisi İle Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükümlülükler  519
a. Genel Olarak Eş Etkili Vergiler  519
b. Tarım Politikası ya da İşlenmiş Tarım Ürünlerine İlişkin Düzenlemeler Çerçevesinde Alınan Vergiler ve Diğer Mali Yükler  520
B. İthalde Alınan Harcama Vergileri  521
1. İthalde Alınan Katma Değer Vergisi  521
2. İthalde Alınan Özel Tüketim Vergisi  522
C. İthalde Alınan Diğer Mali Yükümlülükler  522
1. Dampinge Karşı Vergi- Süvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  522
2. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)  523
3. Diğer Mali Yükümlülükler  524
V. GÜMRÜK (İTHALAT) VERGİLERİNİN TAHAKKUK VE TEBLİĞİ, KESİNLEŞMESİ VE ÖDENMESİ  524
A. Gümrük Vergilerinin Tahakkuku ve Tebliği  524
B. Gümrük Vergileri ve İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi  526
C. Gümrük Vergilerinin Ödenmesi  526
VI. GÜMRÜK MEVZUATI İHLALLERİNE UYGULANAN CEZALAR  528
A. Genel Olarak  528
B. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanan Cezalar  528
C. Usulsüzlük Cezaları  530
VII. GÜMRÜKTE ALINAN VERGİ VE CEZALAR İLE İLGİLİ YARGI ÖNCESİ İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI  530
A. Gümrükte Alınan Vergilerde Uyuşmazlıkların Doğuş Nedenleri  531
B. Yükümlülerin Başvurabilecekleri İdari Yollar  531
1. Gümrük Kanunu’na Göre Kesilen Cezalarda İndirim  532
2. Gümrük Vergi ve Cezalarında Uzlaşma  532
3. Vergi ve Cezalara Karşı Gümrük İdaresine İtiraz  534
a. İtirazın Konusu ve Nedenleri  535
b. İtiraz Mercii ve Süresi  535
c. Özel İtiraz: Tahlile İtiraz ve İkinci Tahlil  536
VIII. GÜMRÜKTE ALINAN VERGİLERLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ YARGIYA BAŞVURARAK ÇÖZÜMLENMESİ  537
EK LİSTE 1: YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE VEYA BAKANLAR KURULU KARARI İLE HER YIL GÜNCELLENEN RAKAMLAR (2012- 2014)  539
EK LİSTE 2: GELİR VERGİSİ KANUNUNA (m.94 ve geç.m.67) GÖRE VERGİ KESİNTİSİNE TABİ GELİRLER VE KESİNTİ ORANLARI
(2014 Yılı Başı İtibariyle) 
 541
Kaynakça  547
Kavram Dizini  551
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  560
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.