Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İhale Süreci, İhalenin Feshi Davası ve Rehinli Takiplerde Sıkça Yapılan Hatalar
Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
Haziran 2016 / 2. Baskı / 879 Syf.
Fiyatı: 150.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

"İhale Süreci, İhalenin Feshi Davası ve Rehinli Takiplerde Sıkça Yapılan Hatalar Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar" adlı eser, uygulayıcılar tarafından büyük takdir gören ve kısa sürede baskısı tüketilen "Kambiyo Senetlerinde Sıkça Yapılan Hatalar" kitabının yazarı Hakim Kemal KARANFİL tarafından 6 yıllık titiz bir emek sonucu hazırlanmıştır.

5 yıl Yargıtay tetkik hakimliği yapan Hakim KARANFİL, satış sürecinde icra personeli, takip sürecinde avukatlar ve yargılama süreçlerinde hakimlerin, ihale ve ipotekli takiplerde sıkça yaptıkları hatalar ile dikkat etmeleri gereken püf noktaları, Yargıtay'ın en son içtihatları dikkate alınarak, kendine has kolay ve anlaşılır üslubu ile tasnif etmiş ve uygulayıcıların kullanımına sunmuştur.

Konu Başlıkları
İhalenin Feshi
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Sıkça Yapılan Hatalar, Dikkat Edilmesi Gereken Önemli İlkeler
Tebligat Hukuku ve Tebligat Uygulamasında Sıkça Yapılan Hatalar
Faiz ve Uygulamada Sıkça Yapılan Hatalar
Barkod: 9789750238093
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 879
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
İkinci Basıya Önsöz  5
1. Bölüm  
İHALENİN FESHİ  
I. GENEL OLARAK  17
II. TAŞINMAZ SATIŞ SÜRECİ NASIL İŞLER?  18
A. Taşınmaz Satış Süreci  18
B. Satış Talebi  19
C. Satış Kararı – Şartname  19
D. İlan  20
E. Satış İlanının Tebliği  21
F. Mükellefiyetler Listesi  21
G. İhalenin Yapılması ve 3'üncü Yargı Paketi ile Getirilen Elektronik Ortamda Teklif Verilmesi  21
H. Ödeme  23
1. Ödeme Şekli  23
2. Ödeme Müddeti İçinde Taşınmazın İdaresi  23
3. Satış Bedelinin Ödenmemesi  23
4. İİK md. 133 Gereği Satış ve İstekli Çıkmaması  24
5. Alıcı Paydaş İse  24
III. KDV– TELLALİYE– DAMGA VERGİSİ –TAHSİL HARCI–TAPU HARCI ORANLARI–SORUMLUSU VE ŞİKÂYET MERCİİ  24
A. KDV  24
1. Oranı  24
2. Şikayet Mercii  26
3. Sorumlusu.  26
B. Tellaliye Harcı  26
1. Oranı  26
2. Mükellef  27
3. Bildirim Zorunluluğu  27
4. Matrah  27
5. Harcın Ödenmesi  27
C. Damga Vergisi  27
1. Genel Olarak  27
2. Sorumlusu  28
3. Şikayet Yeri  28
D. Tahsil Harcı  28
1. Oranı  29
2. Sorumlusu  30
3. Şikayet Yeri  30
E. Cezaevi Harcı  30
1. Sorumlusu  30
2. Oranı  31
3. İşleyen Faiz, Cezaevi Yapı Harcı Matrahına Eklenemez  31
4. Şikayet Mercii: İcra Mahkemesi  31
F. Tapu Harcı  31
1. Oranı  31
2. Sorumlusu  31
3. Şikayet Mercii  32
G. Harçlardan Muafiyet ve Sorumluluk  32
1. Tahsil Harcı  32
2. Yargı Harçları  32
3. Tellaliye ve Cezaevi Harcı  32
4. Tapu Harcı  32
H. Tapuya Tescil İçin Yazı  33
III. İHALENİN FESHİ YOLUYLA TAKİPTE USUL KURALLARI  33
A. Taşınmaz Satışında Yetkili İcra Dairesi  33
B. Yetkili Mahkeme  33
C. Görevli Mahkeme  34
1. Genel Olarak  34
2. Yetkisiz ve Görevsiz Mahkemede Dava Açılması  34
3. Görevsiz ve Yetkisizlik Kararında Yargılama Giderleri  35
D. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Yasası Gereği Yapılan Satışlarda  
Yetki ve Görev  35
E. Şikayet Süresi  35
F. Davacı  36
1. Alacaklı  36
a. Hukuki Yarar Şartı  36
b. Yurt İçinde Bir Adres Gösterme Zorunluluğu  37
2. Borçlu  37
3. Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılmış Olanlar  37
4. Tapu Sicilinde Yazılı İlgililer  37
G. Davalı  38
V. DAVA ÜZERİNE MAHKEMECE YAPILMASI GEREKENLER  39
A. Yargılama Usulü  39
1. İcra Mahkemesinde, Basit Yargılama Usülü Uygulanır  39
2. Delillerin İkamesi  39
3. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  39
4. Ön İnceleme ve Tahkikat  39
5. Hüküm  40
6. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezası  40
7. Davanın Kabulü Kararı  41
8. Tüm İlgililerin Davayı Kabulü  42
9. Uygulanacak Hükümler  42
10. Örnek Tensip Zaptı  42
VI. İHALENİN FESHİ DAVASI AÇILMASININ SONUÇLARI  44
VII. GEMİLERİN SATIŞI  46
VIII. İHALENİN FESHİ NEDENLERİ  46
A. Genel Olarak  46
B. İhaleye Hazırlık Döneminde, Fesih Nedeni Olabilen Önemli İşlemler  47
1. Satış Talebinin Olmaması veya Süresinden Sonra Yapılması  47
2. Usüle Aykırı veya Yetersiz İlan  47
3. Eksik ve Usulsüz Tebligatlar  48
4. Son İmar Durumunun Sorulmaması  49
5. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye'de İhalelere Katılmaları Usulüne Aykırılık  49
C. İhalenin Yapılması Esnasındaki Usulsüzlüklerle İlgili Fesih Nedenleri  50
D. İhaleye Fesat Karıştırılması  52
a. Fesat Olgusuna Örnekler  53
b. Türk Ceza Kanunu md. 235’e Göre İhaleye Fesat Karıştırma Sayılan Eylemler  53
E. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Hataya Düşmek  54
F. Dava Koşulu: Zarar Unsurunun Kanıtlanması  55
VIII. İHALENİN FESHİ NEDENİ OLMAYANLAR  55
IX. İHALENİN FESHİ DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ UNSURLAR– SIKÇA YAPILAN HATALAR  57
X. İCRA HUKUKUNA ÖZGÜ GENEL İLKELER  70
XI. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  76
A. Satışa Hazırlık İşlemleri İle İlgili İçtihatlar  76
B. İhale Tutanağındaki Eksiklikler İle İlgili İçtihatlar  131
C. Yargılama Usulü İle İlgili İçtihatlar  141
D. İhalenin Feshi Nedeni Olmayanlarla İlgili İçtihatlar  292
E. İhalenin Feshi İle İlgili Sair Usul Kuralları  334
F. İhalenin Feshi Nedenleri ile ilgili İçtihatlar  383
2. Bölüm  
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİPTE  
SIKÇA YAPILAN HATALAR, DİKKAT EDİLMESİ  
GEREKEN ÖNEMLİ İLKELER  
I. GENEL OLARAK  441
II. İPOTEK UYGULAMASI İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE PRENSİPLER  442
A. Kurulması  442
1. Resmi Senet  442
2. İstisnası  442
B. Sona Ermesi  442
C. Taşınmaz Rehnine Hâkim Olan İlkeler  443
1. Muayyenlik (Belirlilik) İlkesi  443
2. Aleniyet İlkesi  444
3. Sabit Dereceler (sıra) Sistemi  444
4. Önce Rehne Başvurulması Zorunluluğu  445
a. Kanun Metni  445
b. Önce Rehne Başvurulması Kuralının İstisnaları  447
ba. İİK 45/2'deki İstisna: (Konut Kredisi Alacakları)  447
bb. Alacak İçin Ayrıca Kambiyo Senedi Verilmiş İse  447
bc. Rehin Hakkına İtiraz Halinde  447
bd. Gemi Alacaklıları  447
be. Taşınmaz Rehniyle Teminat Altına Alınmış Faiz ve Senelik Taksit Alacakları  448
bf. Kira Alacağının Hapis Hakkı İle Güvence Altına Alınmış Olması Hali  448
bg. Alacaklı Rehin Hakkından Feragat Etmesi Halinde  448
D. Teminatın Kapsamı  448
1. Yasa Metni  448
2. Teferruat ve Mütemmim Cüz Arasındaki En Önemli Ayırım  449
3. Sigorta Tazminatı ve Kira Bedeli  450
E. Zamanaşımı  450
F. Çeşitleri  450
1. Limit İpoteği  450
2. Limit İpoteğine Özgü İlkeler  451
3. Kesin ve Limit İpoteklerinde Ortak İlkeler  454
4. Bir İpoteğin Limit İpoteği ve Kesin Borç İpoteği Olduğu Nasıl Anlaşılır?  454
G. Paraların Paylaştırılması  455
H. Rehin Açığı Belgesi  455
1. Geçici Rehin Açığı Belgesi  455
2. Kesin Rehin Açığı Belgesi  456
I. Takip Usulü  456
1. Yetkili İcra Dairesi  456
a. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte Yetkili İcra Dairesi  456
b. (Teminat=Üst Sınır=Limit–) İpoteğine Dayalı Takipte  457
ba. İhtarname veya Hesap Özeti Gönderilmişse  457
bb. İhtarname veya Hesap Özeti Gönderilmemişse  457
2. Alacaklının Takip Talebine Eklenmesi Gerekenler  457
3. Takip Talebi Üzerine Yapılacak İşlemler  457
a. İcra Emri–Ödeme Emri Gönderilmesi  457
b. Kiracılara Haber Verme  457
c. Tapu İdaresine Haber Verme  458
d. Satış Hazırlıkları  458
e. Taşınmazın İdare Ve İşletilmesi  458
İ. İtiraz Süresi– Mercii  458
J. İtirazın İncelenmesi  459
1. Açıklamalar ve Önemli Notlar  459
2. Yasal Düzenlemeler  461
a. İlamsız Takipler  461
b. İlamlı Takipler  462
K. Satış İsteme Süresi  464
L. İİK md.150–ı Kefil Hakkında Uygulanmaz  464
M. İpotek Senedindeki Faiz Oranı Nasıl Uygulanacak?  464
N. Taşınmazın El Değiştirmesi, İpotek Hakkını Etkilemez  464
III. İPOTEK HUKUKU İLE İLGİLİ EMSAL İÇTİHATLAR  465
3. Bölüm  
TEBLİGAT HUKUKU VE TEBLİGAT UYGULAMASINDA  
SIKÇA YAPILAN HATALAR  
TEBLİGAT HUKUKU  633
A. TEBLİGAT UYGULAMASINDA SIKÇA YAPILAN HATALAR  633
B. 6099 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE GETİRİLEN YENİLİKLER (ÖZETLE)  636
C. 6099 SAYILI KANUNLA TEBLİGAT KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ  638
D. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  644
4. Bölüm  
FAİZ VE UYGULAMADA  
SIKÇA YAPILAN HATALAR  
FAİZ  721
I. ÖZELLİKLERİ  721
II. ÇEŞİTLERİ  721
A. Hukuki Kaynağına Göre  721
B. Uygulandığı İşin Niteliğine Göre  721
C. Uygulanış Biçimine Göre  722
D. Değişik Faiz Oranlarının Anlamı  722
1. İskonto Faiz Oranı  722
2. Reeskont Faiz Oranı  722
3. Avans Faiz Oranı  723
4. Mevduat Faiz Oranı  723
5. Özel Faiz Oranları  723
a. Kambiyo Senetlerinde  723
b. Kamulaştırmada  723
6. Faiz Türünün Belirlenmesinde  723
III. UYGULAMADA KARIŞTIRILAN 5 FAİZ ŞEKLİ  724
A. Yasal (Kanuni) Faiz  724
B. Reeskont Faizi  724
C. Avans Faizi  724
D. Anayasal Faiz  724
E. Bütçe Faiz Oranları  724
IV. UYGULAMADA SIKÇA YAPILAN HATALAR  725
A. Yasal Faizle "Reeskont Faizinin" Eş Anlamlı (Eşit) Görülmesi  725
B. Kesinleşen Takip Talebinde İstenen Faiz Oranı Üzerinden Tüm Yıllara Ait Hesabın Yapılması  725
C. Mahkeme Kararında Faizin Başlangıç Tarihi Belirtilmemişse  725
D. Mahkeme Kararında Faiz Türü Belirtilmemişse  725
E. Kamulaştırmasız El Atmada Faiz Hesabı  725
F. Yabancı Para Alacağında Faiz Hesap Şekli  726
G. İİK md 40– Borçlu Olmadığının Saptanması Halinde İade de Faiz Hesabı  726
V. REESKONT FAİZ ORANLARI  727
VI. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  728
Yargıtay Dairelerinin Görev Dağılımı  795
–Usulsüz Tebligat Örneği–  840
Vatandaşlıktan Çıkan Türklere Yurtdışı Tebligat Şekli  843
İlanen Tebligat  844
Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü'ne Müzekkere  845
Kaynakça  863
Hakim Kemal KARANFİL Kimdir?  865
Kavramlar Dizini  867
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
İkinci Basıya Önsöz  5
1. Bölüm  
İHALENİN FESHİ  
I. GENEL OLARAK  17
II. TAŞINMAZ SATIŞ SÜRECİ NASIL İŞLER?  18
A. Taşınmaz Satış Süreci  18
B. Satış Talebi  19
C. Satış Kararı – Şartname  19
D. İlan  20
E. Satış İlanının Tebliği  21
F. Mükellefiyetler Listesi  21
G. İhalenin Yapılması ve 3'üncü Yargı Paketi ile Getirilen Elektronik Ortamda Teklif Verilmesi  21
H. Ödeme  23
1. Ödeme Şekli  23
2. Ödeme Müddeti İçinde Taşınmazın İdaresi  23
3. Satış Bedelinin Ödenmemesi  23
4. İİK md. 133 Gereği Satış ve İstekli Çıkmaması  24
5. Alıcı Paydaş İse  24
III. KDV– TELLALİYE– DAMGA VERGİSİ –TAHSİL HARCI–TAPU HARCI ORANLARI–SORUMLUSU VE ŞİKÂYET MERCİİ  24
A. KDV  24
1. Oranı  24
2. Şikayet Mercii  26
3. Sorumlusu.  26
B. Tellaliye Harcı  26
1. Oranı  26
2. Mükellef  27
3. Bildirim Zorunluluğu  27
4. Matrah  27
5. Harcın Ödenmesi  27
C. Damga Vergisi  27
1. Genel Olarak  27
2. Sorumlusu  28
3. Şikayet Yeri  28
D. Tahsil Harcı  28
1. Oranı  29
2. Sorumlusu  30
3. Şikayet Yeri  30
E. Cezaevi Harcı  30
1. Sorumlusu  30
2. Oranı  31
3. İşleyen Faiz, Cezaevi Yapı Harcı Matrahına Eklenemez  31
4. Şikayet Mercii: İcra Mahkemesi  31
F. Tapu Harcı  31
1. Oranı  31
2. Sorumlusu  31
3. Şikayet Mercii  32
G. Harçlardan Muafiyet ve Sorumluluk  32
1. Tahsil Harcı  32
2. Yargı Harçları  32
3. Tellaliye ve Cezaevi Harcı  32
4. Tapu Harcı  32
H. Tapuya Tescil İçin Yazı  33
III. İHALENİN FESHİ YOLUYLA TAKİPTE USUL KURALLARI  33
A. Taşınmaz Satışında Yetkili İcra Dairesi  33
B. Yetkili Mahkeme  33
C. Görevli Mahkeme  34
1. Genel Olarak  34
2. Yetkisiz ve Görevsiz Mahkemede Dava Açılması  34
3. Görevsiz ve Yetkisizlik Kararında Yargılama Giderleri  35
D. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Yasası Gereği Yapılan Satışlarda  
Yetki ve Görev  35
E. Şikayet Süresi  35
F. Davacı  36
1. Alacaklı  36
a. Hukuki Yarar Şartı  36
b. Yurt İçinde Bir Adres Gösterme Zorunluluğu  37
2. Borçlu  37
3. Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılmış Olanlar  37
4. Tapu Sicilinde Yazılı İlgililer  37
G. Davalı  38
V. DAVA ÜZERİNE MAHKEMECE YAPILMASI GEREKENLER  39
A. Yargılama Usulü  39
1. İcra Mahkemesinde, Basit Yargılama Usülü Uygulanır  39
2. Delillerin İkamesi  39
3. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  39
4. Ön İnceleme ve Tahkikat  39
5. Hüküm  40
6. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Para Cezası  40
7. Davanın Kabulü Kararı  41
8. Tüm İlgililerin Davayı Kabulü  42
9. Uygulanacak Hükümler  42
10. Örnek Tensip Zaptı  42
VI. İHALENİN FESHİ DAVASI AÇILMASININ SONUÇLARI  44
VII. GEMİLERİN SATIŞI  46
VIII. İHALENİN FESHİ NEDENLERİ  46
A. Genel Olarak  46
B. İhaleye Hazırlık Döneminde, Fesih Nedeni Olabilen Önemli İşlemler  47
1. Satış Talebinin Olmaması veya Süresinden Sonra Yapılması  47
2. Usüle Aykırı veya Yetersiz İlan  47
3. Eksik ve Usulsüz Tebligatlar  48
4. Son İmar Durumunun Sorulmaması  49
5. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye'de İhalelere Katılmaları Usulüne Aykırılık  49
C. İhalenin Yapılması Esnasındaki Usulsüzlüklerle İlgili Fesih Nedenleri  50
D. İhaleye Fesat Karıştırılması  52
a. Fesat Olgusuna Örnekler  53
b. Türk Ceza Kanunu md. 235’e Göre İhaleye Fesat Karıştırma Sayılan Eylemler  53
E. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Hataya Düşmek  54
F. Dava Koşulu: Zarar Unsurunun Kanıtlanması  55
VIII. İHALENİN FESHİ NEDENİ OLMAYANLAR  55
IX. İHALENİN FESHİ DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ UNSURLAR– SIKÇA YAPILAN HATALAR  57
X. İCRA HUKUKUNA ÖZGÜ GENEL İLKELER  70
XI. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  76
A. Satışa Hazırlık İşlemleri İle İlgili İçtihatlar  76
B. İhale Tutanağındaki Eksiklikler İle İlgili İçtihatlar  131
C. Yargılama Usulü İle İlgili İçtihatlar  141
D. İhalenin Feshi Nedeni Olmayanlarla İlgili İçtihatlar  292
E. İhalenin Feshi İle İlgili Sair Usul Kuralları  334
F. İhalenin Feshi Nedenleri ile ilgili İçtihatlar  383
2. Bölüm  
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİPTE  
SIKÇA YAPILAN HATALAR, DİKKAT EDİLMESİ  
GEREKEN ÖNEMLİ İLKELER  
I. GENEL OLARAK  441
II. İPOTEK UYGULAMASI İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE PRENSİPLER  442
A. Kurulması  442
1. Resmi Senet  442
2. İstisnası  442
B. Sona Ermesi  442
C. Taşınmaz Rehnine Hâkim Olan İlkeler  443
1. Muayyenlik (Belirlilik) İlkesi  443
2. Aleniyet İlkesi  444
3. Sabit Dereceler (sıra) Sistemi  444
4. Önce Rehne Başvurulması Zorunluluğu  445
a. Kanun Metni  445
b. Önce Rehne Başvurulması Kuralının İstisnaları  447
ba. İİK 45/2'deki İstisna: (Konut Kredisi Alacakları)  447
bb. Alacak İçin Ayrıca Kambiyo Senedi Verilmiş İse  447
bc. Rehin Hakkına İtiraz Halinde  447
bd. Gemi Alacaklıları  447
be. Taşınmaz Rehniyle Teminat Altına Alınmış Faiz ve Senelik Taksit Alacakları  448
bf. Kira Alacağının Hapis Hakkı İle Güvence Altına Alınmış Olması Hali  448
bg. Alacaklı Rehin Hakkından Feragat Etmesi Halinde  448
D. Teminatın Kapsamı  448
1. Yasa Metni  448
2. Teferruat ve Mütemmim Cüz Arasındaki En Önemli Ayırım  449
3. Sigorta Tazminatı ve Kira Bedeli  450
E. Zamanaşımı  450
F. Çeşitleri  450
1. Limit İpoteği  450
2. Limit İpoteğine Özgü İlkeler  451
3. Kesin ve Limit İpoteklerinde Ortak İlkeler  454
4. Bir İpoteğin Limit İpoteği ve Kesin Borç İpoteği Olduğu Nasıl Anlaşılır?  454
G. Paraların Paylaştırılması  455
H. Rehin Açığı Belgesi  455
1. Geçici Rehin Açığı Belgesi  455
2. Kesin Rehin Açığı Belgesi  456
I. Takip Usulü  456
1. Yetkili İcra Dairesi  456
a. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte Yetkili İcra Dairesi  456
b. (Teminat=Üst Sınır=Limit–) İpoteğine Dayalı Takipte  457
ba. İhtarname veya Hesap Özeti Gönderilmişse  457
bb. İhtarname veya Hesap Özeti Gönderilmemişse  457
2. Alacaklının Takip Talebine Eklenmesi Gerekenler  457
3. Takip Talebi Üzerine Yapılacak İşlemler  457
a. İcra Emri–Ödeme Emri Gönderilmesi  457
b. Kiracılara Haber Verme  457
c. Tapu İdaresine Haber Verme  458
d. Satış Hazırlıkları  458
e. Taşınmazın İdare Ve İşletilmesi  458
İ. İtiraz Süresi– Mercii  458
J. İtirazın İncelenmesi  459
1. Açıklamalar ve Önemli Notlar  459
2. Yasal Düzenlemeler  461
a. İlamsız Takipler  461
b. İlamlı Takipler  462
K. Satış İsteme Süresi  464
L. İİK md.150–ı Kefil Hakkında Uygulanmaz  464
M. İpotek Senedindeki Faiz Oranı Nasıl Uygulanacak?  464
N. Taşınmazın El Değiştirmesi, İpotek Hakkını Etkilemez  464
III. İPOTEK HUKUKU İLE İLGİLİ EMSAL İÇTİHATLAR  465
3. Bölüm  
TEBLİGAT HUKUKU VE TEBLİGAT UYGULAMASINDA  
SIKÇA YAPILAN HATALAR  
TEBLİGAT HUKUKU  633
A. TEBLİGAT UYGULAMASINDA SIKÇA YAPILAN HATALAR  633
B. 6099 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE GETİRİLEN YENİLİKLER (ÖZETLE)  636
C. 6099 SAYILI KANUNLA TEBLİGAT KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ  638
D. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  644
4. Bölüm  
FAİZ VE UYGULAMADA  
SIKÇA YAPILAN HATALAR  
FAİZ  721
I. ÖZELLİKLERİ  721
II. ÇEŞİTLERİ  721
A. Hukuki Kaynağına Göre  721
B. Uygulandığı İşin Niteliğine Göre  721
C. Uygulanış Biçimine Göre  722
D. Değişik Faiz Oranlarının Anlamı  722
1. İskonto Faiz Oranı  722
2. Reeskont Faiz Oranı  722
3. Avans Faiz Oranı  723
4. Mevduat Faiz Oranı  723
5. Özel Faiz Oranları  723
a. Kambiyo Senetlerinde  723
b. Kamulaştırmada  723
6. Faiz Türünün Belirlenmesinde  723
III. UYGULAMADA KARIŞTIRILAN 5 FAİZ ŞEKLİ  724
A. Yasal (Kanuni) Faiz  724
B. Reeskont Faizi  724
C. Avans Faizi  724
D. Anayasal Faiz  724
E. Bütçe Faiz Oranları  724
IV. UYGULAMADA SIKÇA YAPILAN HATALAR  725
A. Yasal Faizle "Reeskont Faizinin" Eş Anlamlı (Eşit) Görülmesi  725
B. Kesinleşen Takip Talebinde İstenen Faiz Oranı Üzerinden Tüm Yıllara Ait Hesabın Yapılması  725
C. Mahkeme Kararında Faizin Başlangıç Tarihi Belirtilmemişse  725
D. Mahkeme Kararında Faiz Türü Belirtilmemişse  725
E. Kamulaştırmasız El Atmada Faiz Hesabı  725
F. Yabancı Para Alacağında Faiz Hesap Şekli  726
G. İİK md 40– Borçlu Olmadığının Saptanması Halinde İade de Faiz Hesabı  726
V. REESKONT FAİZ ORANLARI  727
VI. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  728
Yargıtay Dairelerinin Görev Dağılımı  795
–Usulsüz Tebligat Örneği–  840
Vatandaşlıktan Çıkan Türklere Yurtdışı Tebligat Şekli  843
İlanen Tebligat  844
Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü'ne Müzekkere  845
Kaynakça  863
Hakim Kemal KARANFİL Kimdir?  865
Kavramlar Dizini  867
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.