Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yargı Kararları Işığında
Medeni Usul Hukukunda İstinaf
Medeni Usul Hukuku Monografileri
Eylül 2020 / 1. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 82.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Maddi ve de hukuki vakıa denetiminin gerçekleştirildiği, ilk derece yargılamasııyla temyiz yargılaması arasındaki basamakta yer alan istinaf mahkemeleri, 5235 sayılı Kanunla 20.07.2016 tarihinde faaliyete başlamışlardır.

Çalışmanın amacı; kanun yolu kavramının üzerinde durularak, mevzuattaki olağan ve olağanüstü kanun yollarıyla getirilen değişiklikler doğrultusunda kanun yollarında istinaf kanun yolunun ortaya konulması, istinaf kanun yolunda yapılacak yargılamaya ilişkin değerlendirmenin yapılarak, istinaf denetiminin kendisini göstereceği istinaf mahkemesinin incelenmesidir.

Çalışmada; getirilme amacı Yargıtay'ın işini azaltmak amacının aksine, yasa yolu evresini zenginleştirerek, daha deneyimli hakimlerden oluşan, daha üst düzeyde bulunan ikinci bir yargı organının süzgecinden geçirerek ve bu yolla adli yanılgıları azaltarak, hem ilgililer ve hem de çağcıl toplumun ve devletin temeli olan adalet için itimat sağlamak olan istinaf kanun yolunda uygulanacak usul ve usul işlemleri de ele alınmıştır.

Öncelikle kanun yolu kavramı, kanun yolları ve HMK'da kanun yollarına dair hükümlerin zamansal uygulanması açıklanmış, ardından özel hukukta istinaf kavramı, istinaf kanun yolu ve istinaf kurumunun benzeri kurumlardan ayrıştırılması incelenmiştir.

Devamında; istinaf sistemine egemen olan ilkelerin açıklanmasıyla, aleyhine istinafa başvurulabilecek kararlar, istinaf yoluna başvurulamayacak kararlar, istinaf kanun yolunda başvuru hakkı olanlar, istinaf başvuru süresi ile istinaf dilekçesinin verilmesi hususları ele alınmıştır. Ardından, istinaf kanun yolunda yargılamanın kural olarak dilekçede belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacak olması nedeniyle istinaf sebepleri ortaya konularak, dilekçede sebeplerin gösterilmesi ve gösterilmemesi halleri, istinaf dilekçesinin sunulması, dilekçenin reddi, dilekçeye cevap, katılma yoluyla istinaf, başvuru hakkından feragat ve kötü niyetle istinafa başvuru yapılması açıklanmıştır.

Son olarak yetkili istinaf mahkemesiyle istinaf yoluna başvurulmuş olmasının ilk derece mahkemesi kararının icrasına etkisi, aleyhe hüküm verme yasağı, kazanılmış hak ve istinaf mahkemesinde yapılamayacak işlemler ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
İstinaf Kanun Yolunda Sebep Gösterme
İstinaf Mahkemesinin Benzeri Kurumlarla Karşılaştırılması
İstinaf Mahkemesinde Yapılamayacak İşlemler
İstinaf Kanun Yolu ve Temyiz
Barkod: 9789750262500
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
KANUN YOLU KAVRAMI, MEVZUATIMIZDA KANUN YOLLARI VE HMK’NIN KANUN YOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
§1. KANUN YOLU KAVRAMI  21
§2. MEVZUATIMIZDA KANUN YOLLARI  22
I. Olağan Kanun Yolları  23
II. Olağanüstü Kanun Yolları  24
§3. HMK’NIN KANUN YOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN VE 7251 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  24
I. HMK’NIN KANUN YOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  24
A. Terim Sorunu  26
B. HMK Geçici 3. Maddesi  26
C. 20.7.2016 Tarihinden Önce Verilen İlk Derece Hukuk Mahkemesi Kararına Karşı Kanun Yolları Uygulaması  29
D. 20.7.2016 Tarihinden Sonra Verilen İlk Derece Hukuk Mahkemesi Kararına Karşı Kanun Yolları Uygulaması  30
II. 7251 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  31
İKİNCİ BÖLÜM
İSTİNAF MAHKEMESİ
§4. KURULUŞU VE TARİHÇE  33
§5. OLUŞUMU  36
§6. BAŞKANLIK  36
§7. BAŞKANLAR KURULU  37
§8. HUKUK DAİRELERİ  38
§9. DAİRE BAŞKANLARI  39
§10. ÜYELER  40
§11. ADALET KOMİSYONU  40
§12. MÜDÜRLÜKLER  41
§13. TOPLANTI VE KARAR  41
§14. YARGI ÇEVRESİNİN DEĞİŞİMİ  42
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL HUKUKTA İSTİNAF KAVRAMI, İSTİNAF KANUN YOLU,
İSTİNAF VE BENZERİ KURUMLAR
§14. İSTİNAF KAVRAMI VE İSTİNAF KANUN YOLU  43
§15. İSTİNAF VE BENZERİ KURUMLAR  44
I. İstinaf – Temyiz  45
A. Amaçları  45
B. Yaptıkları Denetim Bakımından  45
1. Hukuki Denetim ve Maddi Vakıa Denetimi  46
2. Yargıtay’ın Vakıa Tespitlerine Dokunabileceği İstisnai Haller  51
C. Başvuruda Sebep Gösterme  53
D. Başvuru Üzerine Verdikleri Kararlar  55
II. İstinaf – Karar Düzeltme  59
III. İstinaf – Yargılamanın Yenilenmesi  60
IV. İstinaf – Tavzih – Hükmün Tamamlanması  63
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İSTİNAF
§16. İSTİNAF SİSTEMİ VE EGEMEN OLAN İLKELER  69
§17. ALEYHİNE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLECEK KARARLAR  70
I. Şahıs Varlığı Haklarına İlişkin Davalar  72
II. Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalar  72
III. İnşai Davalar  73
IV. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararları  74
A. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Taleplerinin Reddi Kararının İstinafı  76
1. Dava Açılmadan Önce Talep Edilen İhtiyati Tedbir  78
2. Dava Açıldıktan Sonra Talep Edilen İhtiyati Tedbir  78
B. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Taleplerinin Kabulü Kararının İstinafı  78
§18. İSTİNAFA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR  86
I. Miktar ve Değeri 5.390,00–TL’yi Geçmeyen Malvarlığına İlişkin Davalar  86
A. Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmiş Olması  88
1. Belirsiz Alacak Davası  89
2. Alacağın Tamamının Dava Edilmiş Olması  91
II. İlk Derece Mahkemelerinin Ara Kararları  92
III. Diğer Geçici Hukuki Koruma Kararları  92
IV. Özel Kanun Hükümleri Gereğince İstinaf Edilemeyen Kararlar ve Kesin Nitelikteki Kararlar  93
§19. İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKI  94
I. Genel Olarak  94
II. Hukuki Yarar  94
III. Başvuru Hakkı  94
A. Davanın Tarafları  95
B. İhtiyari Dava Arkadaşları  95
C. Mecburi Dava Arkadaşları  97
D. Davanın İhbarı  99
E. Asli Müdahil  99
F. Fer’i Müdahil  101
G. Cumhuriyet Savcısı  102
H. Tarafın Ölümü, İradi Değişiklik, Dava Konusunun Devri, Dava Konusunun Kısmen Devri Halleri  103
§20. İSTİNAFA BAŞVURU SÜRESİ  103
I. Sürenin Başlangıcı  105
A. Genel Olarak  105
B. Sürenin Tebliğ ile Başlaması  107
C. Sürenin Tefhim ile Başlaması  108
II. Mahkemelere Göre Başvuru Süresi  109
A. Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri  109
B. Sulh Hukuk Mahkemeleri  111
C. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri  112
D. Aile Mahkemeleri  112
E. Kadastro Mahkemeleri  113
F. Tüketici Mahkemeleri  113
G. İcra Hukuk Mahkemeleri  114
H. İş Mahkemeleri  115
III. Eski Hale Getirme  116
A. Genel Olarak  116
B. İstinaf Süresinin Kaçırılması  117
C. İstinaf İncelemesi Sırasında Eski Hale Getirme  117
§22. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ  119
I. İstinaf Başvurusunda Harç ve Giderler  121
A. İstinaf Başvurusunda Ödenmesi Gereken Harçlar  122
1. Başvurma Harcı  123
2. Nispi Harç  125
3. Maktu Harç  126
4. İstinaf, İtiraz ve Temyiz Harçları  127
B. İstinaf Başvurusunda Ödenmesi Gereken Giderler  127
C. Harç ve Giderlerin Hiç Yatırılmaması ya da Eksik Ödenmesi  127
II. İstinaf Sebepleri  131
A. Usul Kurallarına Aykırılık  134
1. Mutlak İstinaf Sebepleri  136
a. Davaya Bakması Yasak Olan Hakimin Karar Vermiş Olması  137
b. İleri Sürülen Haklı Ret Talebine Rağmen Reddedilen Hakimin Davaya Bakmış Olması  139
aa. Hakimin Reddi Talebinin Kabulüne İlişkin Kararın İstinafı  143
bb. Hakimin Reddi Talebinin Reddine İlişkin Kararın İstinafı  148
c. Mahkemenin Görevli Olup Görevsizlik Kararı Vermesi –Mahkemenin Görevli Olmayıp Davaya Bakmış Olması  152
d. Mahkemenin Yetkili Olup Yetkisizlik Kararı Vermesi –Mahkemenin Yetkili Olmayıp Davaya Bakmış Olması  159
e. Diğer Dava Şartlarına Aykırılıkları  166
f. Mahkemece Tarafından Davanın Veya Karşı Davanın Açılmamış Sayılmasına Usule Aykırı Olarak Karar Verilmiş Olması  168
g. Davaların Birleştirilmesi Karar Verilmiş Olması; –Davaların Ayrılmasına Karar Verilmiş Olması  170
h. Mahkemece, Davanın Esasıyla İlgili Olarak Gösterilen Delillerin Hiç Değerlendirilmeden – Hiçbiri Toplanmadan Karar Verilmiş Olması ile 7251 sayılı Kanun düzenlemesi  176
2. Nispi İstinaf Sebepleri  183
B. Maddi Hukuka Dayanan İstinaf Sebepleri  184
C. Maddi Meselenin Yanlış Tespit Edilmiş Olması  184
D. Hukuki Meselenin Hatalı Değerlendirilmesi  185
III. İstinaf Sebeplerinin Hiç Gösterilmemesi  186
IV. İstinaf Dilekçesinde Yer Alması Gerekli Unsurlar  191
V. Dilekçenin Reddi  194
VI. Dilekçeye Cevap  195
VII. Katılma Yoluyla İstinaf  197
VIII. Başvuru Hakkından Feragat  199
A. Feragatin Zamanı  201
B. Yetkisi Olanlar  203
C. Şekli  205
D. Sonuçları  206
IX. Kötü Niyetle İstinafa Başvuru  207
X. Yetkili İstinaf Mahkemesi  208
XI. İstinaf Yoluna Başvurulmuş Olmasının İlk Derece Mahkemesi Kararının İcrasına Etkisi  209
§23. ALEYHE HÜKÜM VERME YASAĞI  212
§24. USULİ KAZANILMIŞ HAK  215
§25. İSTİNAF MAHKEMESİNDE YAPILAMAYACAK İŞLEMLER  218
§26. İSTİNAF MAHKEMESİNDE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  244
I. Genel Olarak  244
II. Başvuru Şartları  246
III. İstinaf Mahkemesi Tarafından İcranın Geri Bırakılması Kararı Verilmesi  255
IV. İstinaf Harç ve Giderlerinin Hiç Yatırılmamış yahut Eksik Yatırılmış olması sebebiyle İlk Derece Mahkemesi Tarafından Verilen Karara Karşı İcranın Geri Bırakılması Talebiyle İstinaf Kanun Yoluna Başvurulması  258
V. İstinaf Dilekçesinin Reddine İlişkin İlk Derece Mahkemesi Tarafından Verilen Karara Karşı İcranın Geri Bırakılması Talebiyle İstinaf Kanun Yoluna Başvurulması  259
VI. Usule İlişkin Kararlarda Teminat  260
VII. Esasa İlişkin Kararlarda Teminat  262
A. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi  263
B. Düzelterek Yeniden Esas hakkında yahut Yeniden Esas Hakkında Karar verilmesi  266
§ 27. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE 7251 SAYILI HMK VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU  271
Sonuç  291
Kaynakça  293
Kavram Dizini  301
 


Orhan Eroğlu
Ekim 2020
83.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Akif Tutumlu
Mart 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Aşık
Ocak 2019
63.50 TL
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Ağustos 2018
83.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
KANUN YOLU KAVRAMI, MEVZUATIMIZDA KANUN YOLLARI VE HMK’NIN KANUN YOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
§1. KANUN YOLU KAVRAMI  21
§2. MEVZUATIMIZDA KANUN YOLLARI  22
I. Olağan Kanun Yolları  23
II. Olağanüstü Kanun Yolları  24
§3. HMK’NIN KANUN YOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN VE 7251 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  24
I. HMK’NIN KANUN YOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  24
A. Terim Sorunu  26
B. HMK Geçici 3. Maddesi  26
C. 20.7.2016 Tarihinden Önce Verilen İlk Derece Hukuk Mahkemesi Kararına Karşı Kanun Yolları Uygulaması  29
D. 20.7.2016 Tarihinden Sonra Verilen İlk Derece Hukuk Mahkemesi Kararına Karşı Kanun Yolları Uygulaması  30
II. 7251 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  31
İKİNCİ BÖLÜM
İSTİNAF MAHKEMESİ
§4. KURULUŞU VE TARİHÇE  33
§5. OLUŞUMU  36
§6. BAŞKANLIK  36
§7. BAŞKANLAR KURULU  37
§8. HUKUK DAİRELERİ  38
§9. DAİRE BAŞKANLARI  39
§10. ÜYELER  40
§11. ADALET KOMİSYONU  40
§12. MÜDÜRLÜKLER  41
§13. TOPLANTI VE KARAR  41
§14. YARGI ÇEVRESİNİN DEĞİŞİMİ  42
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL HUKUKTA İSTİNAF KAVRAMI, İSTİNAF KANUN YOLU,
İSTİNAF VE BENZERİ KURUMLAR
§14. İSTİNAF KAVRAMI VE İSTİNAF KANUN YOLU  43
§15. İSTİNAF VE BENZERİ KURUMLAR  44
I. İstinaf – Temyiz  45
A. Amaçları  45
B. Yaptıkları Denetim Bakımından  45
1. Hukuki Denetim ve Maddi Vakıa Denetimi  46
2. Yargıtay’ın Vakıa Tespitlerine Dokunabileceği İstisnai Haller  51
C. Başvuruda Sebep Gösterme  53
D. Başvuru Üzerine Verdikleri Kararlar  55
II. İstinaf – Karar Düzeltme  59
III. İstinaf – Yargılamanın Yenilenmesi  60
IV. İstinaf – Tavzih – Hükmün Tamamlanması  63
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İSTİNAF
§16. İSTİNAF SİSTEMİ VE EGEMEN OLAN İLKELER  69
§17. ALEYHİNE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLECEK KARARLAR  70
I. Şahıs Varlığı Haklarına İlişkin Davalar  72
II. Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalar  72
III. İnşai Davalar  73
IV. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararları  74
A. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Taleplerinin Reddi Kararının İstinafı  76
1. Dava Açılmadan Önce Talep Edilen İhtiyati Tedbir  78
2. Dava Açıldıktan Sonra Talep Edilen İhtiyati Tedbir  78
B. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Taleplerinin Kabulü Kararının İstinafı  78
§18. İSTİNAFA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR  86
I. Miktar ve Değeri 5.390,00–TL’yi Geçmeyen Malvarlığına İlişkin Davalar  86
A. Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmiş Olması  88
1. Belirsiz Alacak Davası  89
2. Alacağın Tamamının Dava Edilmiş Olması  91
II. İlk Derece Mahkemelerinin Ara Kararları  92
III. Diğer Geçici Hukuki Koruma Kararları  92
IV. Özel Kanun Hükümleri Gereğince İstinaf Edilemeyen Kararlar ve Kesin Nitelikteki Kararlar  93
§19. İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKI  94
I. Genel Olarak  94
II. Hukuki Yarar  94
III. Başvuru Hakkı  94
A. Davanın Tarafları  95
B. İhtiyari Dava Arkadaşları  95
C. Mecburi Dava Arkadaşları  97
D. Davanın İhbarı  99
E. Asli Müdahil  99
F. Fer’i Müdahil  101
G. Cumhuriyet Savcısı  102
H. Tarafın Ölümü, İradi Değişiklik, Dava Konusunun Devri, Dava Konusunun Kısmen Devri Halleri  103
§20. İSTİNAFA BAŞVURU SÜRESİ  103
I. Sürenin Başlangıcı  105
A. Genel Olarak  105
B. Sürenin Tebliğ ile Başlaması  107
C. Sürenin Tefhim ile Başlaması  108
II. Mahkemelere Göre Başvuru Süresi  109
A. Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri  109
B. Sulh Hukuk Mahkemeleri  111
C. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri  112
D. Aile Mahkemeleri  112
E. Kadastro Mahkemeleri  113
F. Tüketici Mahkemeleri  113
G. İcra Hukuk Mahkemeleri  114
H. İş Mahkemeleri  115
III. Eski Hale Getirme  116
A. Genel Olarak  116
B. İstinaf Süresinin Kaçırılması  117
C. İstinaf İncelemesi Sırasında Eski Hale Getirme  117
§22. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ  119
I. İstinaf Başvurusunda Harç ve Giderler  121
A. İstinaf Başvurusunda Ödenmesi Gereken Harçlar  122
1. Başvurma Harcı  123
2. Nispi Harç  125
3. Maktu Harç  126
4. İstinaf, İtiraz ve Temyiz Harçları  127
B. İstinaf Başvurusunda Ödenmesi Gereken Giderler  127
C. Harç ve Giderlerin Hiç Yatırılmaması ya da Eksik Ödenmesi  127
II. İstinaf Sebepleri  131
A. Usul Kurallarına Aykırılık  134
1. Mutlak İstinaf Sebepleri  136
a. Davaya Bakması Yasak Olan Hakimin Karar Vermiş Olması  137
b. İleri Sürülen Haklı Ret Talebine Rağmen Reddedilen Hakimin Davaya Bakmış Olması  139
aa. Hakimin Reddi Talebinin Kabulüne İlişkin Kararın İstinafı  143
bb. Hakimin Reddi Talebinin Reddine İlişkin Kararın İstinafı  148
c. Mahkemenin Görevli Olup Görevsizlik Kararı Vermesi –Mahkemenin Görevli Olmayıp Davaya Bakmış Olması  152
d. Mahkemenin Yetkili Olup Yetkisizlik Kararı Vermesi –Mahkemenin Yetkili Olmayıp Davaya Bakmış Olması  159
e. Diğer Dava Şartlarına Aykırılıkları  166
f. Mahkemece Tarafından Davanın Veya Karşı Davanın Açılmamış Sayılmasına Usule Aykırı Olarak Karar Verilmiş Olması  168
g. Davaların Birleştirilmesi Karar Verilmiş Olması; –Davaların Ayrılmasına Karar Verilmiş Olması  170
h. Mahkemece, Davanın Esasıyla İlgili Olarak Gösterilen Delillerin Hiç Değerlendirilmeden – Hiçbiri Toplanmadan Karar Verilmiş Olması ile 7251 sayılı Kanun düzenlemesi  176
2. Nispi İstinaf Sebepleri  183
B. Maddi Hukuka Dayanan İstinaf Sebepleri  184
C. Maddi Meselenin Yanlış Tespit Edilmiş Olması  184
D. Hukuki Meselenin Hatalı Değerlendirilmesi  185
III. İstinaf Sebeplerinin Hiç Gösterilmemesi  186
IV. İstinaf Dilekçesinde Yer Alması Gerekli Unsurlar  191
V. Dilekçenin Reddi  194
VI. Dilekçeye Cevap  195
VII. Katılma Yoluyla İstinaf  197
VIII. Başvuru Hakkından Feragat  199
A. Feragatin Zamanı  201
B. Yetkisi Olanlar  203
C. Şekli  205
D. Sonuçları  206
IX. Kötü Niyetle İstinafa Başvuru  207
X. Yetkili İstinaf Mahkemesi  208
XI. İstinaf Yoluna Başvurulmuş Olmasının İlk Derece Mahkemesi Kararının İcrasına Etkisi  209
§23. ALEYHE HÜKÜM VERME YASAĞI  212
§24. USULİ KAZANILMIŞ HAK  215
§25. İSTİNAF MAHKEMESİNDE YAPILAMAYACAK İŞLEMLER  218
§26. İSTİNAF MAHKEMESİNDE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  244
I. Genel Olarak  244
II. Başvuru Şartları  246
III. İstinaf Mahkemesi Tarafından İcranın Geri Bırakılması Kararı Verilmesi  255
IV. İstinaf Harç ve Giderlerinin Hiç Yatırılmamış yahut Eksik Yatırılmış olması sebebiyle İlk Derece Mahkemesi Tarafından Verilen Karara Karşı İcranın Geri Bırakılması Talebiyle İstinaf Kanun Yoluna Başvurulması  258
V. İstinaf Dilekçesinin Reddine İlişkin İlk Derece Mahkemesi Tarafından Verilen Karara Karşı İcranın Geri Bırakılması Talebiyle İstinaf Kanun Yoluna Başvurulması  259
VI. Usule İlişkin Kararlarda Teminat  260
VII. Esasa İlişkin Kararlarda Teminat  262
A. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi  263
B. Düzelterek Yeniden Esas hakkında yahut Yeniden Esas Hakkında Karar verilmesi  266
§ 27. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE 7251 SAYILI HMK VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU  271
Sonuç  291
Kaynakça  293
Kavram Dizini  301
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020