Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Libra Mevzuat Dizisi – (3A)
Türk Ticaret Kanunu (LMD–3A)
 (Yayına Hazırlayan),  (Yayına Hazırlayan)
Eylül 2019 / 6. Baskı / 760 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 59.90 TL
İndirimli: 29.90 TL (%51)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Ocak 2020 59.90 TL -     Sepete Ekle
 5. Ocak 2019 59.90 TL 24.90 TL (%59)Sepete Ekle
 3. Ocak 2017 46.00 TL 9.90 TL (%79)Sepete Ekle
 1. Haziran 2015 37.00 TL 4.90 TL (%87)Sepete Ekle
   

LİBRA Mevzuat Serimizin temel kitaplarından olan Türk Ticaret Kanunu, klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde; kanun metni içerisinde geçen kanunlara yapılan atıfların ve önemli hususların, notlar şeklinde maddelerin altına işlenmesi ile hazırlanmıştır.

Kanun değişiklikleri sonrası yayınladığımız gerekçeli ve karşılaştırmalı kitaplar o dönem okuyucunun önemli bir ihtiyacını giderdi. Artık kanunların yerleşmiş olması nedeni ile okuyucularımız sadece yeni kanunun yer aldığı bir kitaba ihtiyaç duyduklarını belirttikleri için; gerekçesiz, yeni kanun metni, bilgi notlarından oluşan bu kitabı diğeri ile karışmaması için 3A olarak yayınladık.

Okuyucularımız için temel başvuru kaynağı olacağını düşündüğümüz bu kitapla, her yıl yenilenerek en doğru ve güncel içeriği sizlere düzenli olarak sunmayı hedeflemekteyiz.

Konu Başlıkları
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Çek Kanunu
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
Ticari İşletme Rehni Kanunu
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
Sermaye Piyasası Kanunu
Kooperatifler Kanunu
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik
Barkod: 9789750256585
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 12x23
Sayfa Sayısı: 760
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
BAŞLANGIÇ
A) Kanunun uygulama alanı  49
I– Ticari hükümler  49
II– Ticari örf ve âdet  49
III– Ticari işler  49
IV– Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri  49
1. Genel olarak  49
2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler  50
3. Dava şartı olarak arabuluculuk  51
B) Çeşitli hükümler  51
I– Zamanaşımı  51
II– Teselsül karinesi  51
III– Ticari işlerde faiz  51
1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları  51
2. Uygulanacak hükümler  51
3. Faizin başlangıcı  51
BİRİNCİ KİTAP
Ticari İşletme
BİRİNCİ KISIM
Tacir
A) Ticari işletme  53
1. Bütünlük ilkesi  53
B) Tacir  53
I– Gerçek kişiler  53
1. Genel olarak  53
2. Küçük ve kısıtlılar  53
3. Ticaret yapmaktan menedilenler  54
4. Esnaf  54
II– Tüzel kişiler  54
III– Donatma iştiraki  54
C) Tacir olmanın hükümleri  54
I– Genel olarak  54
II– Özel olarak  55
1. Ticari iş karinesi  55
2. Ücret isteme hakkı  55
3. Fatura ve teyit mektubu  55
4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi  55
5. Ticari satış ve mal değişimi  56
İKİNCİ KISIM
Ticaret Sicili
A) Kuruluş  57
I– Genel olarak  57
II– Yönetim  57
III– Yönetmelik  58
B) Tescil  58
I– Şartları  58
1. İstem  58
2. İlgililer  58
3. İstemin şekli  58
4. Süre  59
5. Değişiklikler  59
II– Sicil müdürünün görevleri  59
1. İnceleme görevi ve geçici tescil  59
2. Tescile davet ve ceza  59
3. İtiraz  60
III– Açıklık  60
IV– Sonuçları  60
1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi  60
2. Görünüşe güven  61
3. Sorumluluk  61
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
A) Ticaret unvanı  62
I– Kullanma zorunluluğu  62
1. Genel olarak  62
2. Tescil  62
II– Ticaret unvanının şekli  63
1. Gerçek kişiler  63
2. Tüzel kişiler  63
a) Kollektif ve komandit şirketler  63
b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler  63
c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki  63
d) Ortak hükümler  63
3. Ekler  64
4. Ticaret unvanının devamı  64
5. Şubeler  64
6. Ticaret unvanının devri  64
III– Ticaret unvanının korunması  65
1. İlke  65
2. Bildirim ve ceza  65
3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları  65
B) İşletme adı  65
DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksız Rekabet
A) Genel olarak  66
I– Amaç ve ilke  66
II– Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar  66
B) Hukuki sorumluluk  68
I– Çeşitli davalar  68
II– Çalıştıranın sorumluluğu  68
III– Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu  68
IV– Kararın ilanı  69
V– Zamanaşımı  69
VI– İhtiyati tedbirler  70
C) Ceza sorumluluğu  70
I– Cezayı gerektiren fiiller  70
II– Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu  70
BEŞİNCİ KISIM
Ticari Defterler
A) Defter tutma ve envanter  71
I– Defter tutma yükümlülüğü  71
II– Defterlerin tutulması  72
III– Envanter  72
IV– Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler  73
B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları  73
I– Genel hükümler  73
1. Düzenleme yükümü  73
2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler  73
3. Dil ve para birimi  73
4. İmza  74
II– Kalemlere ilişkin ilkeler  74
1. Tamlık ve mahsup yasağı  74
2. Bilançonun içeriği  74
3. Aktifleştirme yasağı  74
4. Karşılıklar  74
5. Dönem ayırıcı hesaplar  75
6. Sorumluluk ilişkileri  75
III– Değerleme ilkeleri  75
1. Genel değerleme ilkeleri  75
2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri  75
3. İktisap ve üretim değerleri  76
4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler  76
C) Saklama ve ibraz  76
I– Belgelerin saklanması, saklama süresi  76
II– Hukukî uyuşmazlıklarda ibraz  77
III– Uyuşmazlıklarda suret alınması  77
IV– Defterlerin tümüyle incelenmesi  77
V– Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı  77
VI– Ticarete yeni başlayanlar için uygulama  77
VII–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi  78
ALTINCI KISIM
Cari Hesap
A) Tanım ve şekil  79
B) Hükümleri  79
I– Genel olarak  79
II– Özel durumlar  79
1. Ticari senetler  79
2. Ücret ve giderler  80
3. Hesap dışında kalan alacaklar  80
III– Bakiye  80
1. Belirlenmesi  80
2. Faiz  80
3. Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler  80
IV– Bütünlük ilkesi  80
C) Cari hesabın sona ermesi  81
I– Genel olarak  81
II– Ölüm ve kısıtlılık hâlleri  81
D) Bakiyenin haczi  81
E) Zamanaşımı  81
YEDİNCİ KISIM
Acentelik
A) Genel olarak  82
I– Tanımı  82
II– Uygulama alanı  82
III– İnhisar  82
B) Acentenin yetkileri  82
I– Genel olarak  82
II– Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller  83
III– Sözleşme yapma yetkisi  83
IV– Yetkisizlik  83
C) Acentenin borçları  83
I– Genel olarak  83
II– Haber verme yükümlülüğü  83
III– Önlemler  83
IV– Ödeme borcu  84
D) Acentenin hakları  84
I– Ücret  84
1. Ücrete hak kazandıran işlemler  84
2. Ücrete hak kazanma zamanı  85
3. Ücretin miktarı  85
4. Ücretin ödeme zamanı  85
II– Olağanüstü giderlerin karşılanması  85
III– Faiz isteme hakkı  85
IV– Hapis hakkı  86
E) Müvekkilin borçları  86
F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi  86
I– Sebepleri  86
II– Denkleştirme istemi  87
III– Rekabet yasağı anlaşması  87
İKİNCİ KİTAP
Ticaret Şirketleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Türleri  89
B) Tüzel kişilik ve ehliyet  89
C) Uygulanacak kanun hükümler  89
D) Sermaye koyma borcu  89
I– Konusu  89
II– Hükmü  90
1. Genel olarak  90
2. Temerrüt faizi  90
3. Sorumlu olma  91
4. Karineler  91
5. Faiz ve ücret alma hakkı  91
E) Ortakların kişisel alacaklıları  91
F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme  92
I– Uygulama alanı ve kavramlar  92
1. Uygulama alanı  92
2. Kavramlar  92
II– Birleşme  92
1. Genel hükümler  92
a) İlke  92
b) Geçerli birleşmeler  93
c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması  93
d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma  93
2. Ortaklık payları ve hakları  94
a) Ortaklık payının ve haklarının korunması  94
b) Ayrılma akçesi  94
3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço  94
a) Sermaye artırımı  94
b) Yeni kuruluş  94
c) Ara bilanço  95
4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu  95
a) Birleşme sözleşmesi  95
aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması  95
bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği  95
b) Birleşme raporu  96
c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi  96
5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler  96
a) İnceleme hakkı  96
b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler  97
c) Birleşme kararı  97
6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler  98
a) Ticaret siciline tescil  98
b) Hukuki sonuçlar  98
c) İlan  99
7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi  99
a) Uygulama alanı  99
b) Kolaylıklar  99
8. Alacaklıların ve çalışanların korunması  100
a) Alacakların teminat altına alınması  100
b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi  100
III– Bölünme  100
1. Genel hükümler  100
a) İlke  100
b) Geçerli bölünmeler  101
c) Şirket paylarının ve haklarının korunması  101
2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler  101
a) Sermayenin azaltılması  101
b) Sermaye artırımı  101
c) Yeni kuruluş  101
d) Ara bilanço  101
3. Bölünme belgelerini inceleme hakkı  102
a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânı  102
aa) Genel olarak  102
bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği  102
b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı  103
c) Bölünme raporu  103
aa) İçerik  103
bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi  104
d) İnceleme hakkı  104
e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler  104
4. Bölünme kararı  104
5. Korunmaya ilişkin hükümler  104
a) Alacaklıların korunması  104
aa) Çağrı  104
bb) Alacakların teminat altına alınması  105
b) Sorumluluk  105
aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu  105
bb) Ortakların kişisel sorumluluğu  105
6. İş ilişkilerinin geçmesi  105
7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik  106
IV. Tür Değiştirme  106
1. Genel hükümler  106
a) İlke  106
b) Geçerli tür değiştirmeler  106
c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme  107
2. Şirket payının ve haklarının korunması  107
3. Kuruluş ve ara bilanço  107
4. Tür değiştirme planı  108
5. Tür değiştirme raporu  108
6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi  108
7. İnceleme hakkı  109
8. Tür değiştirme kararı ve tescil  109
9. Alacaklıların ve çalışanların korunması  109
V– Ortak hükümler  110
1. Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi  110
2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları  110
3. Sorumluluk  110
VI– Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme  111
G) Şirketler topluluğu  111
I– Hâkim ve bağlı şirket  111
II– Pay ve oy oranlarının hesaplanması  112
III– Karşılıklı iştirak  112
IV– Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri  112
V– Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları  113
VI– Bağlı şirketler hakkında bilgi alma  114
VII– Hakların donması  114
VIII– Sorumluluk  114
1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması  114
2. Tam hâkimiyet hâlinde  115
a) Talimat  115
b) İstisna  116
c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve paysahiplerine karşı sorumsuzluğu  116
d) Şirket alacaklılarının dava hakkı  116
IX– Çeşitli hükümler  116
1. Özel denetim  116
2. Satın alma hakkı  116
3. Güvenden doğan sorumluluk  117
H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi  117
İKİNCİ KISIM
Kollektif Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanım  118
B) Sözleşme  118
I– Şekil  118
II– Zorunlu kayıtlar  118
III– Noksanlıklar  118
C) Tescil  119
I– Yükümlülük  119
II– Yükümlülüğün yerine getirilmemesi  119
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi  120
B) Şirketin yönetimi  120
I– Yönetimin kime ait olduğu  120
1. Genel olarak  120
2. Görevden alma  120
a) Şirket sözleşmesiyle atama  120
b) Ortaklar kararıyla atama  120
3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket  120
4. Diğer ortakların itirazı  121
II– Yönetimin kapsamı  121
III– Faiz verme borcu  121
C) Denetim  121
D) Oy hakkı ve kararlar  121
E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma  121
I– Finansal tablolarının çıkarılması  121
II– Ortağın istemleri  122
III– Zarar payı  122
F) Rekabet yasağı  122
I– Kural  122
II– Aykırı hareket  123
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri
A) Tüzel kişiliğin kazanılması  124
B) Temsil  124
I– Kapsam  124
II– Hükümleri  124
III– Temsil yetkisinin kaldırılması  124
C) Şirket alacaklılarının durumu  124
I– Ortakların kişisel sorumluluğu  124
II– Sorumluluğun derecesi  125
III– Mahkeme kararı  125
IV– İflas  125
1. Şirketin iflası  125
2. Şirketin ve ortakların iflası  125
3. Ortakların hakları  126
V– Takas  126
A) Sona erme  127
I– Sebepleri  127
1. Genel olarak  127
2. İstisnalar  127
3. Haklı sebepler  127
4. Özel durumlar  128
a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi  128
b) Karine  128
5. Kişisel alacaklıların durumu  128
a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı  128
b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı  128
II– Hükümleri  129
1. Tescil ve ilan  129
2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi  129
3. Geçici yönetim  129
B) Ortakların şirketten ayrılması  129
I– Özel durumlar  129
1. Ortağın ölümü  129
2. Ortağın iflası  130
3. Haklı sebepler  130
4. Fesih ihbarı  130
5. İki kişilik şirkette  130
a) Haklı sebeplerin varlığında  130
b) Diğer sebeplerin varlığında  131
II– Hükümler  131
1. Tescil  131
2. Ayrılan ortağın payı  131
a) Hesaplama şekli  131
b) Ödeme şekli  131
c) Ödeme zamanı  131
d) Tamamlanmamış işler  132
e) Zamanaşımı  132
f) Özel durumlar  132
g) Zamanaşımının kesilmesi  132
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tasfiye
A) Genel hükümler  133
I– Sözleşme serbestisi  133
1. Kural  133
2. Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu  133
II– Tüzel kişiliğin devamı  133
III– İflas  133
IV– Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı  133
B) Tasfiye memurları  133
I– Genel olarak  133
II– Seçim ve atama  134
III– Görevden alma  134
1. Tasfiye memuru olan ortaklar  134
a) Sona ermeden önce atanma  134
b) Sona ermeden sonra atama  134
2. Ortak olmayan tasfiye memurları  134
3. Mahkemece atanan tasfiye memurları  134
IV– İşlem biçimine ilişkin hükümler  135
1. Birlikte hareket  135
2. Devir yasağı ve vekil etme  135
3. Temsil  135
4. Yalnız başına hareket  135
5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması  135
V– Tescil ve ilan  136
VI– Ücret  136
VII– Sorumluluk  136
C) Tasfiye işleri  136
I– Koruma önlemleri  136
II– Defter tutma yükümlülüğü  136
1. Başlangıç envanteri ve bilançosu  136
2. Defterler  137
3. Son bilanço  137
4. Saklama zorunluluğu  137
III– Tasfiyenin amacı  137
IV– Yeni işler  137
1. Kural  137
2. İstisna  138
V– Varlıkların paraya çevrilmesi  138
1. Ayrı ayrı satış  138
2. Toptan satış  138
3. Paranın yatırılması  138
VI– Borçların ödenmesi  138
VII– Ortakların ek ödemeleri  138
VIII– Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması  138
1. Geçici ödemeler  138
2. Son dağıtma  139
IX– Ortakların denetleme hakkı  139
1. Bilgi isteme hakkı  139
2. Defterleri inceleme hakkı  139
X– Tasfiyenin sonu  139
ÜÇÜNCÜ KISIM
Komandit Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanımı  140
B) Uygulanacak hükümler  140
C) Sözleşme  140
I– Yorum  140
II– Komanditerlerin sermaye koyma borcu  140
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi  141
B) Komanditerlerin hukuki durumu  141
I– Yönetim  141
II– Denetleme  141
III– Rekabet yasağı  141
IV– Kâr ve zarar  142
1. Genel olarak  142
2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları  142
a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar  142
b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar  142
V– Ortaklığın geçişi  142
1. Devir hâlinde  142
2. Ölüm hâlinde  142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri
A) Uygulanacak hükümler  143
B) Şirketin temsili  143
C) Komanditer ortağın sorumluluğu  143
I– Genel olarak  143
II– İstisnalar  143
1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer  143
2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer  143
III– Alacaklıların durumu  144
1. Takip imkânı  144
2. Sermayenin azaltılması  144
3. İflas  144
a) Şirketin iflası  144
b) Komanditelerin sorumluluğu  144
c) Komanditerin iflası  145
4. Takas  145
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
A) Uygulanacak hükümler  146
DÖRDÜNCÜ KISIM
Anonim Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler
A) Genel Hükümler  147
I– Tanım  147
II– Özel kanunlara bağlı anonim şirketler  147
III– Amaç ve konu  147
IV– En az sermaye tutarı  147
V– Devletin gözetimi  148
1. İzin  148
2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili  148
B) Kuruluş  148
I– Kurucu işlem  148
II– Kuruluş belgeleri  148
III– Kurucular  149
1. Tanım  149
2. Asgari sayı  149
IV– Esas sözleşme  149
1. İçerik  149
2. Emredici hükümler  150
V– Taahhüdün onaylanması  150
VI– Ayni sermaye  150
1. Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları  150
2. Değer biçme  150
VII– Pay bedellerinin ödenmesi  151
1. Nakdî sermaye  151
2. Ödeme yeri  151
3. Halka arzedilecek paylar  151
VIII– Primli paylar  152
IX– Kurucu menfaatleri  152
X– Kurucular beyanı  152
XI– Halka arz taahhüdü  152
XII– İşlem denetçisi raporu  152
XIII– Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri  152
XIV– Fesih davası  152
XV– Şirketin tescili ve ilanı  153
XVI– Tüzel kişiliğin kazanılması  154
C) Kanuna karşı hile  154
D) Temel ilkeler  154
I– Eşit işlem ilkesi  154
II– Paysahiplerinin şirkete borçlanma yasağı  154
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu
A) Genel olarak  155
I– Atama ve seçim  155
1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri  155
2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi  155
3. Sigorta  155
4. Görev süresi  156
II– Üyeliğin boşalması  156
III– Görevden alma  156
B) Yönetim ve temsil  156
I– Genel olarak  156
1. Esas  156
2. Görev dağılımı  156
3. Yönetimin devri  157
4. Ticari mümessil ve vekiller  157
5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü  157
II. Temsil yetkisi  157
1. Genel olarak  157
2. Kapsam ve sınırlar  157
3. İmza şekli  158
4. Tescil ve ilan  158
III– Görevler ve yetkiler  159
1. Genel olarak  159
2. Devredilemez görev ve yetkiler  159
3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu  159
a) Çağrı ve bildirim yükümü  159
b) Konkordato  160
4. Riskin erken saptanması ve yönetimi  160
5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi  160
a) Genel olarak  160
b) Kanuna karşı hile  161
c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi  161
d) İstisnalar  162
e) İvazsız iktisap  162
f) Elden çıkarma  162
g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma  162
h) Sermayenin azaltılması  162
ı) Saklı tutulan hükümler  162
i) Kendi paylarını taahhüt yasağı  163
j) Hakların kullanılması  163
IV– Yönetim kurulu toplantıları  163
1. Kararlar  163
2. Batıl kararlar  164
3. Bilgi alma ve inceleme hakkı  164
4. Müzakereye katılma yasağı  165
V– Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları  165
VI– Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı  165
VII– Rekabet yasağı  166
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme
A) Genel olarak  167
B) Konu ve kapsam  167
C) Denetçi  168
I– Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi  168
II– Denetçi olabilecekler  170
D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı  171
E) Denetim raporu  171
F) Görüş yazıları  172
G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu  173
H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları  174
I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi  174
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul
A) Genel olarak  175
B) Görev ve yetkileri  175
C) Toplantılar  176
D) Çağrı  176
I– Yetki  176
1. Yetkili ve görevli organlar  176
2. Azlık  176
a) Genel olarak  176
b) Mahkemenin izni  176
II– Gündem  177
III– Çağrının şekli  177
1. Genel olarak  177
2. Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri  177
3. Çağrısız genel kurul  178
E) Toplantının yapılması  178
I– Hazır bulunanlar listesi  178
II– Toplantı ve karar nisabı  178
III– Toplantı başkanlığı ve iç yönerge  179
IV– Toplantının ertelenmesi  179
V– Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları  179
VI– Tutanak  180
VII– Kararların etkisi  180
VIII– Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar  180
F) Paysahibinin kişisel hakları  181
I– Genel kurula katılma  181
1. İlke  181
2. Şirkete karşı yetkili olma  181
3. Pay sahibinin temsili  181
a) Genel olarak  181
b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci  181
c) Tevdi eden temsilcisi  181
d) Bildirge  182
e) Bildirim  182
4. Birden çok hak sahibi  182
II– Yetkisiz katılma  182
III– Oy hakkı  182
1. İlke  182
2. Oy hakkının doğumu  183
3. Oydan yoksunluk  183
IV– Bilgi alma ve inceleme hakkı  183
V– Özel denetim isteme hakkı  184
1. Genel kurulun kabulü  184
2. Genel kurulun reddi  184
3. Atama  184
4. Görev  184
5. Rapor  184
6. İşleme konulma ve açıklama  185
7. Giderler  185
G) Genel kurul kararlarının iptali  185
I– İptal sebepleri  185
II– İptal davası açabilecek kişiler  185
H) Butlan  186
I) Çeşitli hükümler  186
I– İlan, teminat ve kanun yolu  186
II– Kararın yürütülmesinin geri bırakılması  186
III– Kararın etkisi  186
IV– Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu  186
BEŞİNCİ BÖLÜM
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Olarak
A) İlke  187
B) Usul  187
I– Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı  187
II– İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu  187
III– Tescil  188
İKİNCİ AYIRIM
Özel Değişiklikler
A) Sermayenin artırılması  189
I– Ortak hükümler  189
1. Genel olarak  189
2. Yönetim kurulunun beyanı  189
3. Denetleme raporu  190
II– Sermaye taahhüdü yoluyla artırım  190
1. Esas sermaye sisteminde  190
2. Kayıtlı sermaye sisteminde  190
3. Rüçhan hakkı  191
III– İç kaynaklardan sermaye artırımı  191
IV– Şarta bağlı sermaye artırımı  192
1. İlke  192
2. Sınırlar  192
3. Esas sözleşmedeki dayanak  192
4. Pay sahiplerinin korunması  193
5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması  193
6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi  193
a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü  193
b) Uygunluğun doğrulanması  194
c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi  194
d) Ticaret siciline tescil  194
7. Esas sözleşmeden çıkarma  194
B) Esas sermayenin azaltılması  194
I– Karar  194
II– Alacaklılara çağrı  195
III– Kararların yerine getirilmesi  195
ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu
BİRİNCİ AYIRIM
Pay
A) Genel hükümler  196
I– Asgari itibarî değer  196
II– Payların bölünememesi  196
B) İmtiyazlı paylar  196
I– Tanım  196
II– Oyda imtiyazlı paylar  197
İKİNCİ AYIRIM
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları
A) İlke  198
B) Ödemeye çağrı  198
C) Temerrüt  198
I– Sonuçları  198
II– Iskat usulü  199
YEDİNCİ BÖLÜM
Menkul Kıymetler
BİRİNCİ AYIRIM
Pay senetleri
A) Ortak Hükümler  200
I– Türler  200
1. Şartlar  200
2. Dönüştürme  200
II– Pay senedi bastırılması  200
III– Pay senetlerinin şekli  200
IV– Yıpranmış pay senetleri  201
B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri  201
C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke  201
D) Devrin sınırlandırılması  201
I– Kanuni sınırlama  201
II– Esas sözleşmeyle sınırlama  201
1. İlkeler  201
2. Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar  202
a) Red sebepleri  202
b) Hükümleri  202
3. Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar  202
a) Red sebepleri  202
b) Bildirme yükümü  203
c) Hakların geçişi  203
d) Red süresi  203
III– Pay defteri  203
1. Kayıt  203
2. Kaydın silinmesi  204
3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar  204
İKİNCİ AYIRIM
İntifa Senetleri
A) Çıkarılması  205
B) Hükümleri  205
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler
A) Genel kurul kararıyla  206
B) Yönetim kurulu kararıyla  206
C) Sınır  206
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
A) Kâr ve tasfiye payı hakkı  207
I– Genel olarak  207
II– Hesaplama biçimi  207
B) Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı  207
I– Kâr payı  207
II– Hazırlık dönemi faizi  207
III– Kazanç payları  208
C) Geri alma hakkı  208
I– Kötüniyet hâlinde  208
II– Şirketin iflâsı hâlinde  208
DOKUZUNCU BÖLÜM
Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler
A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  209
I– Hazırlama yükümü  209
II– Dürüst resim ilkesi  209
III– Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  209
B) Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu  209
I– Uygulanacak muhasebe standartları  209
II– Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  210
C) Yedek akçeler  210
I– Kanuni yedek akçe  210
1. Genel kanuni yedek akçe  210
2. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe ve yeniden değerleme
fonları  210
II– Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe  211
1. Genel olarak  211
2. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi  211
III– Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi  211
D) Çeşitli hükümler  211
I– İlan  211
II– Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri  211
III– Özet finansal tabloları  212
IV– Sır saklama yükümü  212
E) Özel hükümler  212
ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye
A) Sona erme  213
I– Sona erme sebepleri  213
1. Genel olarak  213
2. Özel hâller  213
a) Organların eksikliği  213
b) Haklı sebeplerle fesih  213
II– Hükümleri  214
1. Tescil ve ilan  214
2. Sonuçlar  214
III– İflas hâlinde tasfiye  214
IV– Şirket organlarının durumu  214
B) Tasfiye  214
I– Tasfiye memurları  214
1. Atama  214
2. Görevden alma  215
3. Aktifleri satma yetkisi  215
4. Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi  215
II– Tasfiye işleri  215
1. İlk envanter ve bilanço  215
2. Alacaklıların çağrılması ve korunması  216
3. Diğer tasfiye işleri  216
4. Tasfiye sonucu dağıtma  217
5. Defterlerin saklanması  217
III– Şirket unvanının sicilden silinmesi  217
IV– Uygulanacak diğer hükümler  217
C) Ek tasfiye  218
D) Tasfiyeden dönülmesi  218
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Hukuki Sorumluluk
A) Sorumluluk hâlleri  219
I– Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması  219
II– Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi  219
III– Değer biçilmesinde yolsuzluk  219
IV– Halktan para toplamak  219
V– Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu  219
VI– Denetçinin sorumluluğu  220
B) Şirketin zararı  220
I– Genel olarak  220
II– İflas hâlinde  220
III– Teselsül ve başvuru  221
IV. İbra  221
1. İbranın etkisi  221
2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra  221
V– Zamanaşımı  221
VI– Yetkili mahkeme  221
ONİKİNCİ BÖLÜM
Cezai Sorumluluk
A) Suçlar ve cezalar  222
B) Soruşturma ve kovuşturma usulü  223
BEŞİNCİ KISIM
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
A) Tanımı  224
B) Uygulanacak hükümler  224
C) Kuruluş  224
I– Esas sözleşme  224
1. Şekil  224
2. İçeriği  224
II– Kurucular  224
III– Uygulanacak hükümler  225
D) Yönetim  225
I– Uygulanacak hükümler  225
II– Görevden alınma  225
III– Rekabet yasağı  225
ALTINCI KISIM
Limited Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım ve Kuruluş
A) Kavram  226
B) Ortakların sayısı  226
C) Şirket sözleşmesi  226
I– Şekil  226
II– İçerik  226
1. Zorunlu kayıtlar  226
2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler  227
3. Ayni sermaye, ayni devralmalar ve özel menfaatler  227
4. Emredici hükümler  227
D) Sermaye  228
I– En az tutar  228
II– Ayni sermaye  228
III– Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri  228
E) Esas sermaye payları  228
F) İntifa senetleri  228
G) Kuruluş  229
I– Kurulma anı  229
II– Tescil  229
1. İstem  229
2. Tescil ve ilan  229
III– Tüzel kişilik  230
İKİNCİ BÖLÜM
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi
A) Genel olarak  231
B) Özel değişiklikler  231
I– Esas sermayenin artırılması  231
1. İlke  231
2. Rüçhan hakkı  231
II– Esas sermayenin azaltılması  231
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortakların Hak ve Borçları
A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması  232
I– Genel olarak  232
II– Pay defteri  232
III– Esas sermaye payının geçişi hâlleri  232
1. Devir  232
2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra  233
3. Gerçek değerin belirlenmesi  233
4. Tescil  233
IV– Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar  233
1. Paylı mülkiyet  233
2. İntifa ve rehin hakkı  234
B) Geri verme yasağı  234
C) Ortakların sorumluluğu  234
D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri  234
I– Ek ödeme yükümlülüğü  234
1. Kural  234
2. Yükümlülüğün sürmesi  235
3. Geri ödeme  235
II– Yan edim yükümlülüğü  235
III– Sonradan öngörülme  235
E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler  236
I– Kâr payı ve yedek akçeler  236
II– Faiz yasağı ve hazırlık dönemi faizi  236
III– Finansal tablolar ve yedek akçeler  236
IV– Haksız alınan kâr paylarının geri verilmesi  236
F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı  237
G) Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı  237
H) Bilgi alma ve inceleme hakkı  238
I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler  238
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Organları
A) Genel kurul  239
I– Yetkiler  239
II– Genel kurulun toplanması  240
1. Çağrı  240
2. Oy hakkı ve hesaplanması  240
3. Oy hakkından yoksunluk  240
III– Karar alma  241
1. Olağan karar alma  241
2. Önemli kararlar  241
IV– Genel kurul kararlarının butlanı ve iptali  241
B) Yönetim ve temsil  241
I– Müdürler  241
1. Genel olarak  241
2. Müdürlerin birden fazla olmaları  242
II– Görevler, yetkiler ve yükümlülükler  242
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler  242
2. Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı  243
3. Eşit işlem  243
III– Müdürlerin yerleşim yeri  243
IV– Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması  243
V– Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması  244
VI– Ticari mümessiller ve ticari vekiller  244
VII– Haksız fiil sorumluluğu  244
C) Sermaye kaybı ve borca batıklık  244
I– Bildirim yükümlülüğü  244
II– İflasın bildirilmesi ve konkordato talebi  244
D) Denetçi  244
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sona Erme ve Ayrılma
A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları  245
B) Tescil ve ilan  245
C) Çıkma ve çıkarılma  245
I– Genel olarak  245
II– Çıkmaya katılma  246
III– Çıkarma  246
IV– Ayrılma akçesi  246
1. İstem ve tutar  246
2. Ödeme  246
D) Tasfiye  247
E) Uygulanacak hükümler  247
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kıymetli Evrak
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Kıymetli evrakın tanımı  249
B) Senetten doğan borç  249
C) Kıymetli evrakın devri  249
I– Genel şekil  249
II– Ciro  249
1. Şekil  249
2. Hükümleri  249
D) Senedin türünün değiştirilmesi  250
E) İptal kararı  250
I– Şartları  250
II– Hükümleri  250
F) Özel hükümler  250
İKİNCİ KISIM
Nama Yazılı Senetler
A) Tanımı  251
B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği  251
I– Kural olarak  251
II– Eksik nama yazılı senetler  251
C) İptal kararı  251
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hamile Yazılı Senetler
A) Tanımı  252
B) Borçlunun def’ileri  252
I– Genel olarak  252
II– Hamile yazılı faiz kuponları  252
C) İptal kararı  252
I– Genel olarak  252
1. Yetki  252
2. Ödeme yasağı  253
3. İlân ile çağrı, başvuru süresi  253
4. İlan şekli  253
5. Hükümleri  253
a) Senedin ibrazı hâlinde  253
b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde  253
II– Kuponlarda usul  254
III– Banknotlarda ve buna benzer kağıtlarda usul  254
D) İpotekli borç senedi ve irat senedi  254
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kambiyo Senetleri
A) Borçlanma ehliyeti  255
BİRİNCİ BÖLÜM
Poliçe
BİRİNCİ AYIRIM
Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekil  255
I– Unsurları  255
1. Genel olarak  255
2. Unsurların bulunmaması  255
II– Münferit unsurlar  255
1. Düzenleyenin aynı zamanda muhatap veya emrine ödenecek kişi olması  255
2. Adresli ve yerleşim yerli poliçe  256
3. Faiz şartı  256
4. Poliçe bedelinin çeşitli şekillerde gösterilmesi  256
B) İmza edenlerin sorumluluğu  256
I– Geçerli olmayan imzaların bulunması  256
II– Yetkisiz imza  256
III– Düzenleyenin sorumluluğu  256
IV– Açık poliçe  257
İKİNCİ AYIRIM
Ciro
A) Poliçenin devredilmesi  258
B) Ciro  258
I– Kayıtsız, şartsız olması  258
II– Cironun şekli  258
III– Cironun hükümleri  258
1. Devir işlevi  258
2. Teminat işlevi  259
3. Hamilin hak sahipliği  259
IV– Def’iler  259
V– Cironun çeşitleri  259
1. Tahsil cirosu  259
2. Rehin cirosu  259
3. Vadeden sonraki ciro  260
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Kabul ve Aval
A) Kabule arz  261
I– Kural  261
II– Kabule arz şartı ve yasağı  261
III– Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde  261
IV– Bir daha kabule arz  261
B) Kabul  261
I– Şekli  261
1. Genel olarak  261
2. Kabulün sınırlandırılması  262
3. Adresli ve yerleşim yerli poliçe  262
II– Hükümleri  262
1. Genel olarak  262
2. Kabul şerhinin çizilmesi  262
C) Aval  263
I– Aval verenler  263
II– Şekil  263
III– Hükümler  263
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Ödeme
A) Vade  264
I– Vadenin belirlenmesi  264
1. Genel olarak  264
2. Görüldüğünde ödenecek poliçe  264
3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe  264
II– Sürelerin hesabı  264
1. Genel olarak  264
2. Takvimlerin çatışması  265
B) Ödeme  265
I– İbraz  265
II– Makbuz istemek hakkı  265
III– Vadeden önce ve vadesinde ödeme  265
IV– Yabancı ülke parası ile ödeme  266
V– Tevdi  266
BEŞİNCİ AYIRIM
Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları
A) Başvurma hakkı  267
I– Genel olarak  267
II– Protesto  267
1. Süreler ve şartları  267
2. Şekli  268
a) Noterlikçe düzenlenmesi  268
b) İçindekiler  268
c) Protesto belgesi  268
d) Kısmi kabul hâlinde  268
e) Birden fazla kişiye karşı düzenlenen protesto  268
3. Saklama yükümü  269
4. Sakat protesto  269
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller  269
III– İhbar zorunluluğu  269
IV– Teselsül  270
V– Başvurma hakkının kapsamı  270
1. Hamilin hakkı  270
2. Ödeyen kişinin hakkı  270
VI– Makbuz  271
1. Genel olarak  271
2. Kısmi kabul hâlinde  271
VII– Retret  271
VIII– Başvurma hakkının düşmesi  271
1. Genel olarak  271
2. Mücbir sebepler  272
B) Sebepsiz zenginleşme  272
C) Poliçe karşılığının devri  273
D) Araya girme  273
I– Genel hükümler  273
II– Araya girme suretiyle kabul  273
1. Şartlar, hamilin durumu  273
2. Şekil  274
3. Araya girerek kabul edenin sorumluluğu  274
III– Araya girerek ödeme  274
1. Şartları  274
2. Hamilin ibraz yükümlülüğü  274
3. Reddin sonucu  274
4. Makbuz  275
5. Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli  275
ALTINCI AYIRIM
Poliçe Nüshaları ve Suretleri
A) Poliçe nüshaları  276
I– İsteme hakkı  276
II– Nüshalar arasındaki ilişki  276
III– Kabul şerhi  276
B) Poliçe suretleri  276
I– Şekil ve hükümleri  276
II– Senet aslının teslimi  277
YEDİNCİ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
A) Senet metnindeki değişiklikler  278
B) Zamanaşımı  278
I– Süreler  278
II– Kesilme  278
1. Sebepleri  278
2. Hükümleri  278
C) Süreler  278
1. Tatil günleri  278
2. Sürenin hesaplanması  278
3. Atıfet süreleri  279
D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer  279
E) İmzalar  279
F) İptal  279
I– Önleyici önlemler  279
II– Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi  279
III– Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi  279
1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri  279
2. İhtar  280
a) İçeriği  280
b) Süreler  280
c) İlan  280
IV– İade davası  280
V– İptal kararı  280
VI– Teminat  280
SEKİZİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Ehliyet  281
B) Şekil ve süreler  281
I– Genel olarak  281
II– Hakların kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler  281
III– Başvurma hakkı  281
C) Borçlanmaların hükümleri  281
I– Genel olarak  281
II– Kısmi kabul ve ödeme  282
III– Ödeme  282
IV– Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar  282
V– Karşılığın hamile geçmesi  282
VI– İptal kararı  282
İKİNCİ BÖLÜM
Bono veya Emre Yazılı Senet
A) Unsurlar  283
B) Unsurların bulunmaması  283
C) Uygulanacak hükümler  283
D) Düzenleyenin sorumluluğu  284
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çek
BİRİNCİ AYIRIM
Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekli  285
I– Unsurlar  285
II– Unsurların bulunmaması  286
B) Münferit unsurlar  286
I– Muhatap  286
1. Muhatap olma ehliyeti  286
2. Karşılık  286
II– Kabul yasağı  287
III– Kimin lehine çekilebileceği  287
IV– Faiz şartı  287
V– Adresli ve yerleşme yerli çek  287
İKİNCİ AYIRIM
Devir
A) Devredilebilirlik  288
B) Ciro  288
I– Genel olarak  288
II– Hak sahipliğini ispat görevi  288
III– Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro  288
C) Elden çıkan çek  288
D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro  288
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ödeme ve Ödememe
A) Ödeme  289
I– Aval  289
II– Muacceliyet  289
III– Ödeme için ibraz  289
1. Genel olarak  289
2. Takvim farklılığı  289
3. Takas odası  289
IV– Çekten cayma  289
1. Genel olarak  289
2. Özel hâller  290
V– Ciroların incelenmesi  290
VI– Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek  290
VII– Çizgili çek  290
1. Şekil ve şartları  290
2. Hükümleri  291
VIII– Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek  291
1. Genel olarak  291
2. Hamilin hakları  291
a) İflas hâlinde  291
b) Hesaba geçirilmeme hâlinde  291
B) Ödememe  292
I– Hamilin başvurma hakları  292
II– Protesto  292
III– Başvurma hakkının kapsamı  292
IV– Mücbir sebepler  292
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
A) Sahte veya tahrif edilmiş çek  294
B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi  294
C) Zamanaşımı  294
D) Bankanın tanımı  294
E) Süreler  294
I– Tatil günleri  294
II– Sürelerin hesabı  295
F) Uygulanacak hükümler  295
BEŞİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Muhatap olma ehliyeti  296
B) Şekil ve süreler  296
C) Borçlanmaların hükümleri  296
I– Düzenlenme yeri kanunu  296
II– Ödeme yeri hukuku  296
III– Yerleşim yeri hukuku  297
BEŞİNCİ KISIM
Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler
A) Emre yazılı senet  298
I– Tanımı  298
II– Borçlunun def’ileri  298
B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler  298
I– Emre yazılı havaleler  298
1. Genel olarak  298
2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması  298
3. Kabulün hükümleri  298
4. İcrada uygulanmayacak hükümler  299
II– Emre yazılı ödeme vaatleri  299
C) Cirosu kabil olan diğer senetler  299
ALTINCI KISIM
Makbuz Senedi ve Varant
A) Umumi mağazalar  300
I– Genel olarak  300
II – İstisnalar  300
B) Makbuz senedi ve varant  300
I– Şekil  300
1. Makbuz senedi  300
2. Varant  301
3. Defter  301
4. Kısmi senet  301
II– Ciro  301
1. Genel olarak  301
2. Hükümleri  301
3. Varantın cirosu  301
C) Mallar üzerinde tasarruflar  302
I– Yapılamayacak işlemler  302
II– Malın geri alınması  302
1. Genel olarak  302
2. Kısmen geri alma  302
III– Sattırma hakkı  302
1. Şartlar  302
2. Satış bedeli  302
3. Başvurma hakkı  302
4. Sigorta  303
D) Zamanaşımı  303
E) Senetlerin zıyaı  303
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Taşıma İşleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Taşıyıcı  305
B) Hükümlerin uygulama alanı  305
C) Saklı tutulan hükümler  305
I– Kural  305
II– Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi  305
D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği  305
E) Zamanaşımı  306
İKİNCİ KISIM
Eşya Taşıma
A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması  307
I– Taşıma senedi  307
II– Taşıma senedinin içeriği  307
III– Taşıma senedinin ispat gücü  307
IV– Yük senedi  308
V– Refakat belgeleri  308
VI– Tehlikeli eşya  308
VII– Ambalaj ve işaret  309
VIII– Yükleme ve boşaltma  309
IX– Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu  309
X– Gönderen tarafından fesih  310
XI– Kısmi taşımayı istem hakkı  310
XII– Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları  310
XIII– Emir, talimat ve tasarruflar  311
XIV– Taşıma ve teslim engelleri  311
XV– Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi  312
XVI– Gönderilenin hakları ve ödeme borcu  313
XVII– Ödemeli teslim  313
XVIII– Taşıma süresi  313
XIX– Zıya karinesi  314
B) Taşıyıcının sorumluluğu  314
I– Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk  314
II– Sorumluluktan kurtulma  314
1. Genel olarak  314
a) Taşıyıcının özeni  314
b) Araç arızası ve kiraya verenin kusuru  314
2. Özel hâller  315
III– Yardımcıların kusuru  315
IV– Tazminatta esas alınacak değer  316
V– Zarar saptama giderleri  316
VI– Sorumluluk sınırları  316
VII– Diğer giderlerin tazmini  316
VIII– Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı  317
IX– Sözleşme dışı istemler  317
X– Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  317
XI– Yardımcı kişilerin sorumluluğu  317
XII– Fiilî taşıyıcı  317
XIII–Bildirim  318
XIV– Yetkili mahkeme  318
XV– Hapis hakkı  318
XVI– Birden çok taşıyıcı  319
XVII– Birden çok hapis hakkının sırası  319
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşınma Eşyası Taşıması
A) Uygulanacak hükümler  320
B) Taşıyıcının yükümlülükleri  320
C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri  320
D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu  320
E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri  320
F) Sorumluluk sınırı  321
G) Bildirim  321
H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  321
DÖRDÜNCÜ KISIM
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma
A) Sözleşme  323
B) Bilinen zarar yeri  323
C) Bildirim ve zamanaşımı  323
D) Taşınma eşyasının taşıması  323
BEŞİNCİ KISIM
Yolcu Taşıma
A) Kurallara uyma zorunluluğu  324
B) Seferin yapılamaması  324
C) Seferin gecikmesi  324
I– Hareketin gecikmesi  324
II– Sefer sırasında  325
1. Yol değiştirme  325
2. Zorunlu sebepler  325
D) Seferin duraklaması  325
E) Bagaj  325
I– Taşıyıcının sorumluluğu  325
II– Taşıyıcının hapis hakkı  326
F) Taşıyıcının sorumluluğu  326
G) Yolcunun ölümü  326
H) Yönetmelik  326
ALTINCI KISIM
Taşıma İşleri Komisyoncusu
A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi  328
B) Hükümleri  328
I– Eşyanın taşıtılması  328
II– Bildirme yükümlülüğü  328
III– Ücretin muacceliyeti  329
IV– Kesin ücret  329
V– Gönderenin alacakları  329
VI– Hapis hakkı  329
VII– Sonraki komisyoncu  329
VIII– Halefiyet  330
IX– Komisyoncunun taşıma işini üzerine alması  330
X– Toplama yük  330
C) Sorumluluk  330
I– Komisyoncunun sorumluluğu  330
II– Yardımcıların kusuru  330
D) Zamanaşımı  331
BEŞİNCİ KİTAP
Deniz Ticareti
BİRİNCİ KISIM
Gemi
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A) Tanımlar  333
I– Gemi, ticaret gemisi  333
II– Denize, yola ve yüke elverişli gemi  333
III– Tamir kabul etmez gemi, tamire değmez gemi  333
IV– Gemi adamları  334
B) Hükümlerin uygulama alanı  334
C) Gemilerin hukuksal niteliği  334
I– Genel olarak  334
II– Taşınmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar  335
İKİNCİ BÖLÜM
Geminin Kimliği
A) Geminin adı  336
I– Seçme serbestisi  336
II– Gövde üzerine yazılma zorunluluğu  336
B) Geminin bayrağı  336
I– Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü  336
II– İstisnaları  336
III– Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi  337
IV– Hakkın ispatı  337
1. Gemi tasdiknamesi  337
2. Bayrak şahadetnamesi  337
3. Muaf olma  338
C) Geminin bağlama limanı  338
D) Ceza hükümleri  338
I– Suç oluşturan fiiller  338
1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme  338
2. Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme  338
3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek  338
4. Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması  338
II– Ortak hükümler  339
1. Kusur  339
2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı  339
E) Yönetmelik  339
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemi Sicili
A) Genel hükümler  340
I– Sicil müdürlükleri ve bölgeleri  340
II– Yetkili sicil müdürlüğü  340
III– Tescili caiz gemiler  340
IV– Tescili zorunlu gemiler  340
V– Tescili caiz olmayan gemiler  340
B) Geminin tescili  341
I– İstem  341
1. Şekli  341
2. İçeriği  341
3. Belgeler  341
a) Genel olarak  341
b) Yabancı sicile kayıtlı gemiler için  342
II– Tescil  342
1. Tescil edilecek hususlar  342
2. Değişiklikler  342
C) Silinme  343
I– İstem üzerine  343
II– Resen  343
1. Genel şartları  343
2. Özel hâller  344
D) Gemi tasdiknamesi  344
I– İçeriği  344
II– Yeniden düzenlenmesi  344
III– Değişiklikler  344
IV– İbraz zorunluluğu  345
E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet  345
F) Hükümleri  345
I– Sicilin açıklığı  345
II– Sicil karineleri  345
III– Sicilin gerçek hukuki duruma uygun hâle getirilmesi  345
IV– İtirazlar  346
V– Şerhler  346
1. Verilebilecekleri hâller  346
2. Verilmesi  346
3. Sağladığı hak  347
4. Hükümden düşmesi  347
5. Silinmesi  347
VI– İtiraz veya şerhin kalkması  347
VII– Sicile güven ilkesi  347
G) Zamanaşımı  348
H) Kayıt giderleri  348
İ) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil  348
I– Genel olarak  348
II– Yapının tescili  348
1. Tescil istemi  348
a) Şekli  348
b) İçeriği  349
2. Tescil  349
a) Tescil edilecek hususlar  349
b) Değişiklikler  349
c) Hükümleri  349
d) Silme  350
J) Sicil müdürlüğünün kararlarına itiraz  350
K) Yönetmelik  350
L) Türk Uluslararası Gemi Sicili  350
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar
BİRİNCİ AYIRIM
Uygulanacak Hükümler
A) Sicile kayıtlı gemilere  351
B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere  351
İKİNCİ AYIRIM
Mülkiyet
A) İktisabı  352
I– Aslen iktisabı  352
1. Sahiplenme  352
2. Olağan zamanaşımı  352
3. Olağanüstü zamanaşımı  352
II– Devren iktisabı  353
1. Devrin şekli  353
2. Devrin kapsamı  353
B) Zıya  353
I– Geminin zıyaı  353
II– Terk  354
III– Zamanaşımı  354
C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet  354
I– İktisabı  354
1. Aslen  354
2. Devren  354
a) Devir yoluyla  354
b) İştirak payının bırakılması yoluyla  354
II– Zıyaı  355
D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet  355
I– Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları  355
II– Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapılar ve yapı payları  355
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Gemi Rehni
A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni  356
B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni  356
I– Tersane sahibinin ipotek hakkı  356
II– Gemi ipoteği  356
1. Niteliği  356
2. Kurulması  357
3. Sicile geçirilecek hususlar  357
4. İpoteğin derecesi  358
5. İpoteğin teminat altına aldığı alacak  358
a) Genel olarak  358
b) Faizler  359
6. İpoteğin kapsamı  359
a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya kamulaştırma bedeli ve tazminat istemleri  359
b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı  359
c) Sigorta tazminatı  360
aa) Kural  360
bb) Sigortacının yapacağı ödemeler  360
cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi  360
aaa) Bildirim yükümü  360
bbb) Birden çok sigortacının varlığında  361
ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi  361
dd) Sigortacının borcundan kurtulması  361
ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi  362
ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu  362
7. İpoteğin hükümleri  362
a) Alacağın muaccel olmasından önce  362
aa) İpotekli alacaklının hakları  362
aaa) Gemi maliki aleyhine  362
bbb) Üçüncü kişiler aleyhine  363
bb) Malikin hakları  363
aaa) Def’ide bulunma hakkı  363
bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı  363
ccc) Malike temsilci atanması  363
b) Alacağın muaccel olmasından sonra  363
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı  363
bb) Alacağın malike geçmesi  364
cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı  364
8. Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi  364
a) İpoteğin devri  364
aa) Genel olarak  364
bb) İtiraz ve def’iler  364
cc) Devri genel hükümlere tabi alacaklar  365
b) İpoteğin değiştirilmesi  365
aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi  365
bb) İpoteğin derecesinin değiştirilmesi  365
cc) İpotekli alacağın yerine başka bir alacağın konulması  365
9. Gemi ipoteğinin sona ermesi  366
a) Sebepleri  366
aa) Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler  366
aaa) Alacağın düşmesi  366
bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi  366
ccc) Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması  366
ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi  367
eee) Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması  367
bb) Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler  367
aaa) Tarafların anlaşması  367
bbb) Alacaklının feragati  367
ccc) İpoteğin süresinin dolması  367
cc) Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi  367
aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde  367
bbb) Paranın tevdii hâlinde  368
III– Yapı hâlindeki gemiler üzerinde ipotek  368
1. Konusu  368
2. Kurulması  368
3. Kapsamı  369
4. Derecesi  369
5. Uygulanacak hükümler  369
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
İntifa Hakkı
A) Kurulması  370
B) Uygulanacak hükümler  370
İKİNCİ KISIM
Donatan ve Donatma İştiraki
A) Donatan  371
I– Tanımı  371
II– Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu  371
III– Yetkili mahkeme  371
B) Donatma iştiraki  371
I– Tanımı  371
II– İştirakin tescili  371
III– Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler  372
IV– İştirakin yönetimi ve temsili  372
1. Kararlar  372
2. Gemi müdürü  372
a) Atanması ve görevden alınması  372
b) Yönetim yetkisi  372
c) Temsil yetkisi  373
aa) Kapsamı  373
bb) Hükümleri  373
cc) Sınırlandırılması  373
d) Yükümlülükleri  373
aa) Özen yükümlülüğü  373
bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü  373
cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü  374
V– Kazanca ve zarara katılma  374
VI– Giderlere katılma  374
VII– Paydaş donatanların şahsında değişiklik  374
VIII– Paydaş donatan olan kaptan  374
IX– Paydaş donatanların sorumluluğu  375
1. İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu  375
2. İştirak payının devredilmiş olması hâlinde  375
X– Sona ermesi  375
1. Sona erme sebepleri  375
a) Fesih kararı  375
b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi  375
c) İştirakin iflası  376
2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller  376
XI– Tasfiye  376
XII– Yetkili mahkeme  376
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaptan
A) Özen yükümlülüğü  377
B) Sorumluluğu  377
C) Görevleri  377
I– Geminin elverişliliği ile ilgili olarak  377
1. Geminin denize ve yola elverişli olup olmadığına dikkat etme  377
2. Geminin yüklemeye ve boşaltmaya elverişli olup olmadığına dikkat etme  377
II– Yabancı mevzuata uyma  377
III– Yola çıkma  378
IV– Gemide hazır bulunma  378
V– Kaptanın gemi zabitlerine danışması  378
VI– Gemi jurnali  378
1. Tutma yükümlülüğü  378
2. İçeriği  379
VII– Deniz raporu  379
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar  379
2. Tespit edilecek konular  380
3. Usul  380
4. Tutanağın aslının saklanması  380
VIII– Donatanın menfaatlerini koruma  380
D) Kanundan doğan temsil yetkisi  380
I– Donatanın temsilcisi sıfatıyla  380
1. Kapsamı  380
a) Gemi bağlama limanında bulunduğu sırada  380
b) Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada  381
c) Kredi işlemleri  381
2. Temsil yetkisinin sınırlandırılması  381
3. Fesihten sonra kaptanın yetkilerinin kaldırılması  381
4. Kaptanın vekâletsiz iş görmesi  382
5. Donatanın kaptanın yaptığı işlemlerden doğan sorumluluğu  382
6. Kaptanın donatana karşı hak ve yükümlülükleri  382
II– Kendi hesabına gemiye eşya yükleme yasağı  382
III– Yükle ilgili olanların menfaatlerini koruma yükümlülüğü  383
1. Genel olarak  383
2. Rotadan sapma  383
3. Eşya üzerinde tasarruf yetkisi  383
a) Genel olarak  383
b) Müşterek avarya hâlinde  383
c) Diğer hâllerde  384
d) Kaptanın işlemlerinin donatanı bağlaması  384
4. Dış ilişkide işlemlerin geçerliği  384
DÖRDÜNCÜ KISIM
Deniz Ticareti Sözleşmeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Gemi Kira Sözleşmeleri
A) Tanımı ve türleri  385
B) Gemi kira senedi  385
C) Sicile şerh  385
D) Hüküm ve sonuçları  385
I– Geminin kullanılmasından doğan istemler  385
II– Geminin teslimi  385
III– Giderler  385
IV– Gemiyi kullanma hakkı  386
V– Sigorta  386
VI– Gemi adamlarının çalıştırılması  386
VII– Kira ödeme borcu ve teminatı  386
VIII– Geminin iadesi  387
E) Uygulanacak hükümler  387
İKİNCİ BÖLÜM
Zaman Çarteri Sözleşmesi
A) Tanımı  388
B) Zaman çarter partisi  388
C) Tarafların hakları ve borçları  388
I– Tahsis edenin borçları  388
II– Geminin ticari yönetimi  388
III– Giderler  388
IV– Ücret ödeme borcu ve teminatı  389
V– Tahsis olunanın sorumluluğu ve gemiyi iade yükümlülüğü  389
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Navlun Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A) Navlun sözleşmesinin türleri  390
B) Yolculuk çarter partisi  390
C) Kamaralar  390
D) Taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü  390
İKİNCİ AYIRIM
Yükleme ve Boşaltma
A) Yükleme  391
I– Demirleme yeri  391
II– Yükleme giderleri  391
III– Yüklenecek eşya  391
1. Kararlaştırılandan başka eşya  391
2. Doğru bildirimde bulunma yükümlülüğü  391
a) Eşya hakkında  391
b) Caiz olmayan eşya ve yükleme hakkında  391
c) Gizlice yüklenen eşya hakkında  392
d) Tehlikeli eşya hakkında  392
3. Bilgi  392
IV– Başka gemiye yükleme ve aktarma  392
V– Güverteye konacak eşya  393
VI– Süreler  393
1. Hazırlık bildirimi  393
2. Yükleme süresi  394
3. Sürastarya süresi  394
4. Sürastarya parası  394
5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabı  395
6. Hızlandırma primi  395
VII– Yolculuk başlamadan önce sözleşmenin feshi  395
VIII– Yüklemenin hiç veya süresinde yapılmaması  396
1. Yüklemenin hiç yapılmaması  396
2. Eksik yükleme  396
IX– Birden çok yükleten veya taşıtanın bulunması  397
1. Birden çok yükleten  397
2. Birden çok taşıtan  397
X– Kırkambar sözleşmesi  397
1. Yükleme anı  397
2. Taşıtanın sözleşmeyi feshetmesi  397
XI– Belgeleri verme yükümlülüğü  398
B) Boşaltma  398
I– Demirleme yeri  398
II– Boşaltma giderleri  398
III– Süreler  398
1. Hazırlık bildirimi  398
2. Boşaltma süresi  399
3. Sürastarya süresi  399
4. Sürastarya parası  399
5. Boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabı  399
6. Hızlandırma primi  400
IV– Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması  400
V– Kısmi çarter sözleşmelerinde  401
VI– Kırkambar sözleşmesi  401
1. Boşaltma işleri  401
2. Taşıtanın üçüncü şahıslarla yaptığı kırkambar sözleşmeleri  401
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları
A) Taşıyanın sorumluluğu  402
I– Genel olarak  402
II– Sorumluluktan kurtulma hâlleri  402
1. Taşıyana yüklenemeyecek sebep  402
2. Teknik kusur ve yangın  403
3. Denizde kurtarma  403
III– Taşıyanın kusursuzluk ve uygun illiyet bağı karinelerinden yararlandığı hâller  403
IV– Sebeplerin birleşmesi  403
V– İnceleme ve bildirim  404
1. İnceleme  404
2. Bildirim  404
VI– Sorumluluğu sınırlandırma hakkı  404
1. Sorumluluk sınırları  404
2. Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı  405
VII– Tazminat istemi için süre  406
1. Hak düşürücü süre  406
2. Hak düşürücü süre itirazından yararlanma hakkının kaybedilmesi  406
VIII– Sözleşme dışı istemler  406
IX– Fiilî taşıyanın sorumluluğu  407
1. Genel olarak  407
2. Sorumsuzluk şartı  407
B) Taşıyanın hakları  408
I– Navlun ödenmesini istem hakkı  408
1. Miktarı  408
a) Ölçü, tartı veya sayı üzerine navlun  408
b) Zaman üzerine navlun  408
c) Navlun kararlaştırılmamışsa  408
d) Navlun dışında kalan prim ve giderler  408
2. Navlunun muacceliyeti  409
3. Eşyanın navlun yerine bırakılması  409
4. Zıyaa uğrayan eşyanın durumu  409
5. Navlun borçlusu  409
II– Hapis hakkı  409
1. Genel olarak  409
2. Çekişmeli tutarın yatırılması ve teminat  410
III– Üçüncü kişi gönderilenin durumu  410
1. Ödeme yükümlülüğünün doğması  410
2. Gönderilene karşı hapis hakkının kullanılması  410
3. Rücu hakkı  410
a) Eşyanın teslimi hâlinde  410
b) Hapis hakkının paraya çevrilmesi hâlinde  411
c) Gönderilenin eşyayı teslim almaması hâlinde  411
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu
A) Kusur sorumluluğu  412
BEŞİNCİ AYIRIM
Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan
Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi
A) Sözleşmenin hükümden düşmesi  413
I– Geminin zayi olması sebebiyle  413
1. Yolculuk başlamadan önce  413
2. Yolculuk başladıktan sonra  413
a) Mesafe navlunu  413
b) Kaptanın yükümlülükleri  413
3. Başka gemiye yükleme ve aktarma  414
4. Geminin denize elverişsiz hâle gelmesi  414
II– Eşyanın zayi olması sebebiyle  414
1. Yolculuk başlamadan önce  414
a) Eşya sözleşmede ferden belirlenmişse  414
b) Eşya, sözleşmede tür veya cinsi ile belirlenmişse  414
2. Yolculuk başladıktan sonra  415
a) Eşyanın tamamının zayi olması  415
b) Eşyanın bir kısmının zayi olması  415
B) Sözleşmenin feshi  415
I– Taraflara fesih hakkı veren hâl  415
II– Tarafların fesih hakkına sahip olmadığı hâller  416
1. Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller  416
2. Kaptanın haklı bir sebeple rotadan sapması  416
3. Geminin yolculuk sırasında tamirinin gerekmesi  416
III– Diğer sebeplerin etkisi  416
IV– Eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişinin fesih hakkı  417
V– Fesih hakkının kullanılması  417
1. Feshin bildirimi  417
2. Hüküm ve sonuçları  417
a) Sözleşme yolculuk başlamadan önce feshedilmişse  417
b) Sözleşme yolculuk başladıktan sonra feshedilmişse  417
C) Birden çok yolculuğun özellikleri  418
ALTINCI AYIRIM
Denizde Taşıma Senetleri
A) Konişmento  419
I– Tanımı, türleri ve düzenlenmesi  419
II– İçeriği  419
III– Hükümleri  420
1. Kıymetli evrak olma niteliği  420
a) Eşyanın yetkili konişmento hamiline teslimi  420
aa) Genel olarak  420
bb) Birden çok konişmento hamilinin başvurusu  420
cc) Yükletenin talimatı  420
dd) Navlun sözleşmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düşmesi  421
b) Konişmentonun eşyayı temsili  421
aa) Genel olarak  421
bb) Birden çok konişmento hamili  421
cc) Konişmentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi  421
2. İspat işlevi  422
a) Hukuki ilişkiyi ispat  422
b) Taşıyanı ispat  422
c) Eşyanın genel olarak cinsini, işaretlerini, koli veya parça adedini, ağırlık ve miktarını ispat  422
d) Navlunu ispat  423
e) Yükleten tarafından verilen garantiler  423
B) Diğer denizde taşıma senetleri  424
YEDİNCİ AYIRIM
Emredici Hükümler
A) Genel olarak  425
B) İstisnalar  425
C) Yolculuk çarteri sözleşmesi  425
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zamanaşımı
A) Süre  426
BEŞİNCİ BÖLÜM
Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi
A) Tanımı  427
B) Taşıyan ve fiilî taşıyan  427
C) Yolcu  427
D) Bagaj  427
E) Yolcunun yükümlülükleri  427
I– Kaptanın talimatına uyma  427
II– Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü  428
III– Gemiye zamanında gelmek  428
F) Taşıyanın hapis hakkı  428
G) Ölen yolcunun bagajı  428
H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk  428
I– Taşıyanın sorumluluğu  428
II– Fiilî taşıyanın sorumluluğu  430
III– Taşıma süresi  430
IV– Zorunlu sigorta  430
V– Değerli eşya  431
VI– Birlikte kusur  431
VII– Bedensel zarardan doğan sorumluluğun sınırı  431
VIII– Bagaj ve araçların zıyaı veya hasarından doğan sorumluluğun sınırı  431
IX– Sorumluluk sınırlarına ilişkin ortak hükümler  431
X– Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları  432
XI– İstemlerin birleşmesi  432
XII– Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı  432
XIII– İstemlerin dayanağı  432
XIV– Bagajın zıyaı veya hasara uğradığının bildirimi  432
XV– Zamanaşımı  433
XVI– Emredici hükümler  433
BEŞİNCİ KISIM
Deniz Kazaları
BİRİNCİ BÖLÜM
Müşterek Avarya
A) Genel hükümler  434
I– Tanım  434
II– Uygulanacak kurallar  434
B) Borçlular ve teminat  434
I– Garame paylarının borçluları  434
II– Alacaklıların rehin hakları  435
1. Genel olarak  435
2. Gemiye düşen garame payı için teminat  435
3. Hapis hakkının kullanılması  435
C) Dispeç  435
I– Genel olarak  435
1. Yaptırma yükümlülüğü  435
2. Yapılacağı yer  436
3. Dispeççi  436
II– Dispeçin onaylanmasını isteme hakkı ve dispeçe itiraz  436
1. Duruşma  436
2. Dispeçin onaylanması  437
3. Uygulanacak usul hükümleri  437
4. Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın hükmü  437
D) Zamanaşımı  437
İKİNCİ BÖLÜM
Çatma
A) Uygulama alanı  438
B) Kusursuz çatma  438
C) Kusurlu çatma  438
I– Bir tarafın kusuru  438
II– Ortak kusur  438
1. Eşya zararı  438
2. Bedensel zarar  439
III. Kılavuzun kusuru  439
D) Dava öncesi delil tespiti  439
E) Şekil şartı yokluğu  439
F) Karine yokluğu  439
G) Kaptanın yardım görevi ve yerine getirilmemesinden donatanın sorumsuzluğu  440
H) Saklı tutulan hükümler  440
İ) Zamanaşımı  440
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurtarma
A) Eşya kurtarma  441
I– Kurtarma faaliyeti  441
II– Diğer hâller  441
III– Kurtarma sözleşmesi  441
1. Sözleşme yapma yetkisi  441
2. Sözleşmenin uyarlanması veya iptali  442
3. Emredici hükümler  442
IV– Tarafların yükümlülükleri  442
V– Kurtaranın hakları  443
1. Kurtarma ücreti  443
a) İlkeler  443
b) Ücretin belirlenmesi  443
c) Borçlular  444
d) Gönderilenin sorumluluğu  444
e) Ücretin paylaştırılması  444
aa) Tek ücret  444
bb) Birden çok kurtaran arasında  444
cc) Gemi adamlarına ve kurtaranın diğer adamlarına verilecek pay  444
f) Ücretten mahrumiyet  445
2. Özel tazminat  445
3. Faiz  446
4. Ödeme zamanı ve teminat  446
5. Rehin hakları  446
6. Avans  447
B) İnsan kurtarma  447
I– Kaptanın yükümlülüğü  447
II– Ücret  447
C) Zamanaşımı  447
ALTINCI KISIM
Gemi Alacakları
A) Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar  448
B) Gemi alacağının verdiği kanuni rehin hakkı  448
I– Kapsamı  448
II– Temin ettiği alacaklar  449
III– Önceliği  449
IV– Sırası  449
V– Devri ve intikali  450
VI– Düşmesi  450
VII– Zamanaşımı  450
YEDİNCİ KISIM
Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini
A) Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması  451
I– Kural  451
II– Yabancılık unsuru taşımayan hâller  451
III– Uygulama alanının genişletilmesi  451
IV– Sözleşmenin uygulanmayacağı alacaklar  452
V– Üçyüz tonilatodan küçük gemiler  452
VI– Sondaj işlemi gemileri  452
VII– Öncelik  452
VIII– Fon kurmadan sorumluluğun sınırlanması  452
B) Petrol kirliliği zararı hakkında özel hükümler  453
I– Kural  453
II– Yabancılık unsuru taşımayan hâller  453
III– Uygulama alanının genişletilmesi  453
IV– Davanın ihbarı ve davaya müdahale  454
V– Yabancı hukukun uygulanması  454
C) Sözleşmelere ilişkin ortak hükümler  454
I– Kılavuzlar için sorumluluk sınırı  454
II– Kişisel sorumlulukta fon kurulması  455
III– Sınırlama hakkını kaldıran kusur  455
IV– Kanuni halefiyet  455
V– Alacakların teminatı  455
VI– Diğer alacaklılar  456
VII– Faiz  456
VIII– Görevli ve yetkili mahkeme  456
IX– Yargılama ve takip giderleri  456
SEKİZİNCİ KISIM
Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler
A) Uygulanacak hukuk  457
B) Tamamlayıcı hükümler  457
C) Gemiler hakkında  457
I– İhtiyati haciz  458
1. Deniz alacakları  458
2. İhtiyati haciz isteyebilme hakkı  459
3. Yetkili mahkeme  459
a) İhtiyati haciz kararı bakımından  459
aa) Dava açılmadan önce  459
aaa) Türk Bayraklı gemiler  459
bbb) Yabancı bayraklı gemiler  460
ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka ilişkin bir anlaşmanın varlığı hâlinde Türk mahkemesinin yetkisi  460
bb) Dava açıldıktan sonra  460
cc) İtirazlar ve değişiklik istemleri  460
b) Esas hakkında  460
c) Tenfiz hakkında  461
d) Haksız ihtiyati haciz sebebiyle açılacak tazminat davası hakkında  461
4. Alacaklı tarafından delil gösterilmesi  461
5. Alacaklı tarafından teminat gösterilmesi  461
6. İhtiyati haczin yapılması  462
a) İhtiyati haciz kararının icrası  462
b) İhtiyati hacze başlama süresi  462
c) Gemiye el konulması ve muhafaza tedbirleri  462
d) Geminin seferde olması  462
e) İhtiyati haczin kapsamı, geminin idaresi ve işletilmesi  463
7. İhtiyati haciz hakkının kullanılması  463
8. Geminin serbest bırakılması  463
a) Geminin değerinin depo edilmesi  463
b) İhtiyati haczin kaldırılması  464
c) Tarafların anlaşması  464
d) Saklı kalan haklar  464
e) Teminatın değiştirilmesi  464
9. Yeniden veya aynı alacak için ihtiyati haciz  464
10. İhtiyati haczi tamamlayan işlemler  465
II– Rehinli alacakların takibi  465
1. Fer’ilik ilkesi  465
2. İflas yoluyla takip hakkı  465
3. Diğer takip yolları  465
4. Rehinli alacaklıların takip hakkı  466
a) Kanuni rehin hakkı sahiplerinin  466
b) İpotek sahiplerinin  466
III. Cebrî satış  466
1. Haciz  466
2. Paraya çevirme  466
3. Yabancı sicile kayıtlı gemilerin satışı için hazırlıklar  466
4. Artırmanın ilanı  467
5. Vaktinden evvel satış  467
6. Pazarlık suretiyle satış  467
7. Satış ve ihalenin sonucu  468
8. Sıra cetveli  468
a) İlkeler  468
b) Birinci sıra  468
c) İkinci sıra  468
d) Üçüncü sıra  469
e) Dördüncü sıra  469
f) Beşinci sıra  469
g) Altıncı sıra  469
h) Yedinci sıra  469
i) Sekizinci sıra  469
D) Eşya hakkında  470
I– Hapis hakkı için defter tutulması  470
II– İlamlı icra  470
III– İlamsız icra  470
ALTINCI KİTAP
Sigorta Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Sigorta sözleşmesi  471
I– Temel kavramlar  471
1. Tanım  471
2. Karşılıklı sigorta  471
3. Reasürans  471
4. Geçerli olmayan sigorta  471
II– Hükümler  472
1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma  472
2. Temsil  472
a) Genel olarak  472
b) Talimat bulunmaması  472
3. Sigorta menfaatinin yokluğu  472
4. Sigortanın kapsamı  472
5. Sigorta süresi  473
6. Sigorta dönemi  473
7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı  473
8. Fesih ve cayma  473
a) Olağanüstü durumlarda fesih  473
b) Sigorta priminin artırılmasında fesih  473
c) Kısmi fesih ve cayma  473
9. Tebliğler ve bildirimler  474
10. Olağanüstü durumlar  474
a) Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması  474
b) Sigortacının iflası  474
11. Prim iadesi  474
12. Zamanaşımı  474
III– Tarafların borç ve yükümlülükleri  475
1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri  475
a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü  475
aa) Genel olarak  475
bb) İmkânsızlık  475
b) Aydınlatma yükümlülüğü  475
c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü  475
aa) Genel olarak  475
bb) İçerik  476
d) Giderleri ödeme borcu  476
e) Tazminat ödeme borcu  476
aa) Genel olarak  476
bb) Kısmi tazminat ödemeleri  477
cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur  477
2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri  477
a) Prim ödeme borcu  477
aa) Genel olarak  477
bb) Ödeme zamanı  477
cc) Ödeme yeri  478
dd) Primin indirilmesi  478
ee) Temerrüt  478
b) Beyan yükümlülüğü  479
aa) Sözleşmenin yapılmasında  479
aaa) Genel olarak  479
bbb) Yazılı sorular  479
ccc) Bağlantı  479
ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi  479
eee) Yaptırım  479
fff) Caymanın şekli ve süresi  480
ggg) Caymanın hükümleri  480
hhh) Cayma hakkının düşmesi  480
bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü  480
cc) Sözleşme süresi içinde  480
aaa) Genel olarak  480
bbb) Sigortacının hakları  481
dd) Riziko gerçekleştiğinde  481
c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü  482
d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma yükümlülüğü  482
e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali  482
B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı  483
C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler  483
D) Koruyucu hükümler  483
İKİNCİ KISIM
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Zarar Sigortaları
A) Mal sigortaları  484
I– Menfaat ve kapsam  484
1. Genel olarak  484
2. Başkası lehine sigorta  484
3. Müşterek menfaatlerin sigortası  484
4. Menfaat üzerinde sınırlamalar  484
a) Sınırlı ayni hak  484
b) Haciz  485
II– Geçmişe etkili sigorta  485
III– Tazminat ilkesi  486
1. Genel olarak  486
2. Sigorta değeri  486
3. Sigorta bedeli  486
4. Hükümleri  486
a) Eksik sigorta  486
b) Aşkın sigorta  486
c) Takseli sigorta  486
d) Birden çok sigorta  487
aa) Kural  487
bb) Müşterek sigorta  487
cc) Çifte sigorta  487
dd) Kısmi sigorta  487
e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilmesi  488
IV– Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi  488
V– Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama  488
VI– Halefiyet  488
B) Sorumluluk sigortaları  488
I– Genel hükümler  488
1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı  488
2. Hukuki koruma  489
3. Bildirim yükümlülüğü  489
4. Sigortacının yardımları  489
5. Kasten neden olma  489
6. Doğrudan dava hakkı  490
7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı  490
8. Takas  490
9. Halefiyet  490
10. Zamanaşımı  490
II– Zorunlu sorumluluk sigortaları  490
1. Sözleşme yapma zorunluluğu  490
2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü  491
III– Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler  491
C) Koruyucu hükümler  491
İKİNCİ BÖLÜM
Can Sigortaları
A) Hayat sigortası  492
I– Tanım  492
II– Tontin  492
III– Sözleşmeden cayma  492
IV– Hayatı sigorta edilecek kişi  492
V– Sigorta değeri  492
VI– Doktor incelemesi  493
VII– Lehtar  493
1. Atanması ve değiştirilmesi  493
2. Lehtar atanmasına ilişkin yorum kuralı  493
VIII– Sigorta ettiren lehine hak  494
IX– Grup sigortaları  494
X– Beyanlar  494
1. Yanlış yaş beyanı  494
2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali  495
3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali  495
XI– Sigortadan ayrılma  495
XII– Ödünç verme  495
XIII– Prim ödenmesinden muaf sigorta  496
XIV– İntihar  496
XV– Sigorta ettiren veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi  496
XVI– Lehtarın sigorta ettirenin yerine geçmesi  496
XVII– Sigortacının iflası  497
B) Kaza sigortası  497
I– Genel olarak  497
II– Tedavi giderleri  497
III– Sigortalı  497
IV– Uygulanacak hükümler  497
C) Hastalık ve sağlık sigortası  498
I– Sigortanın yaptırılması  498
II– Teminatlar  498
1. Sigorta teminatı  498
2. Sağlık sigortası teminatları  498
III– Sigorta değeri  498
IV– Hastalık sigortasında lehtar  498
V– Bekleme süresi  499
VI– Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması  499
VII– Bilgi isteme hakkı  499
VIII– Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler  499
IX– Koruyucu hükümler  500
SON HÜKÜMLER
A) Şirket davalarında yargılama usulü  501
B) Ölçeklerine göre işletmeler  501
C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri  501
D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri  501
I– İnternet sitesi  501
II– Beyanlar, belgeler ve senetler  502
III– Güvenli elektronik imza  503
IV– Elektronik ortamda kurullar  503
1. İlkeler  503
2. Uygulama kuralları  504
E) Kurumsal yönetim ilkeleri  504
F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları  505
G) “Şirket” ve “ortaklık” terimlerinin kanuniliği  506
H) Ticaret sicili harçları  506
İ) Yürürlükten kaldırılan hükümler  506
Yürürlük  513
Yürütme  513
TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  515
ÇEK KANUNU  523
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN  531
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU  533
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN  539
SERMAYE PİYASASI KANUNU  555
KOOPERATİFLER KANUNU  617
TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ  639
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA
BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  689
ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  717
ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK  721
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  725
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK  735
Kavramlar Dizini  743
 


Remzi Özmen
Eylül 2020
24.50 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ocak 2020
59.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
BAŞLANGIÇ
A) Kanunun uygulama alanı  49
I– Ticari hükümler  49
II– Ticari örf ve âdet  49
III– Ticari işler  49
IV– Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri  49
1. Genel olarak  49
2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler  50
3. Dava şartı olarak arabuluculuk  51
B) Çeşitli hükümler  51
I– Zamanaşımı  51
II– Teselsül karinesi  51
III– Ticari işlerde faiz  51
1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları  51
2. Uygulanacak hükümler  51
3. Faizin başlangıcı  51
BİRİNCİ KİTAP
Ticari İşletme
BİRİNCİ KISIM
Tacir
A) Ticari işletme  53
1. Bütünlük ilkesi  53
B) Tacir  53
I– Gerçek kişiler  53
1. Genel olarak  53
2. Küçük ve kısıtlılar  53
3. Ticaret yapmaktan menedilenler  54
4. Esnaf  54
II– Tüzel kişiler  54
III– Donatma iştiraki  54
C) Tacir olmanın hükümleri  54
I– Genel olarak  54
II– Özel olarak  55
1. Ticari iş karinesi  55
2. Ücret isteme hakkı  55
3. Fatura ve teyit mektubu  55
4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi  55
5. Ticari satış ve mal değişimi  56
İKİNCİ KISIM
Ticaret Sicili
A) Kuruluş  57
I– Genel olarak  57
II– Yönetim  57
III– Yönetmelik  58
B) Tescil  58
I– Şartları  58
1. İstem  58
2. İlgililer  58
3. İstemin şekli  58
4. Süre  59
5. Değişiklikler  59
II– Sicil müdürünün görevleri  59
1. İnceleme görevi ve geçici tescil  59
2. Tescile davet ve ceza  59
3. İtiraz  60
III– Açıklık  60
IV– Sonuçları  60
1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi  60
2. Görünüşe güven  61
3. Sorumluluk  61
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
A) Ticaret unvanı  62
I– Kullanma zorunluluğu  62
1. Genel olarak  62
2. Tescil  62
II– Ticaret unvanının şekli  63
1. Gerçek kişiler  63
2. Tüzel kişiler  63
a) Kollektif ve komandit şirketler  63
b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler  63
c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki  63
d) Ortak hükümler  63
3. Ekler  64
4. Ticaret unvanının devamı  64
5. Şubeler  64
6. Ticaret unvanının devri  64
III– Ticaret unvanının korunması  65
1. İlke  65
2. Bildirim ve ceza  65
3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları  65
B) İşletme adı  65
DÖRDÜNCÜ KISIM
Haksız Rekabet
A) Genel olarak  66
I– Amaç ve ilke  66
II– Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar  66
B) Hukuki sorumluluk  68
I– Çeşitli davalar  68
II– Çalıştıranın sorumluluğu  68
III– Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu  68
IV– Kararın ilanı  69
V– Zamanaşımı  69
VI– İhtiyati tedbirler  70
C) Ceza sorumluluğu  70
I– Cezayı gerektiren fiiller  70
II– Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu  70
BEŞİNCİ KISIM
Ticari Defterler
A) Defter tutma ve envanter  71
I– Defter tutma yükümlülüğü  71
II– Defterlerin tutulması  72
III– Envanter  72
IV– Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler  73
B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları  73
I– Genel hükümler  73
1. Düzenleme yükümü  73
2. Düzenlemeye ilişkin ilkeler  73
3. Dil ve para birimi  73
4. İmza  74
II– Kalemlere ilişkin ilkeler  74
1. Tamlık ve mahsup yasağı  74
2. Bilançonun içeriği  74
3. Aktifleştirme yasağı  74
4. Karşılıklar  74
5. Dönem ayırıcı hesaplar  75
6. Sorumluluk ilişkileri  75
III– Değerleme ilkeleri  75
1. Genel değerleme ilkeleri  75
2. Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri  75
3. İktisap ve üretim değerleri  76
4. Değerlemeyi basitleştirici yöntemler  76
C) Saklama ve ibraz  76
I– Belgelerin saklanması, saklama süresi  76
II– Hukukî uyuşmazlıklarda ibraz  77
III– Uyuşmazlıklarda suret alınması  77
IV– Defterlerin tümüyle incelenmesi  77
V– Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı  77
VI– Ticarete yeni başlayanlar için uygulama  77
VII–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi  78
ALTINCI KISIM
Cari Hesap
A) Tanım ve şekil  79
B) Hükümleri  79
I– Genel olarak  79
II– Özel durumlar  79
1. Ticari senetler  79
2. Ücret ve giderler  80
3. Hesap dışında kalan alacaklar  80
III– Bakiye  80
1. Belirlenmesi  80
2. Faiz  80
3. Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler  80
IV– Bütünlük ilkesi  80
C) Cari hesabın sona ermesi  81
I– Genel olarak  81
II– Ölüm ve kısıtlılık hâlleri  81
D) Bakiyenin haczi  81
E) Zamanaşımı  81
YEDİNCİ KISIM
Acentelik
A) Genel olarak  82
I– Tanımı  82
II– Uygulama alanı  82
III– İnhisar  82
B) Acentenin yetkileri  82
I– Genel olarak  82
II– Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller  83
III– Sözleşme yapma yetkisi  83
IV– Yetkisizlik  83
C) Acentenin borçları  83
I– Genel olarak  83
II– Haber verme yükümlülüğü  83
III– Önlemler  83
IV– Ödeme borcu  84
D) Acentenin hakları  84
I– Ücret  84
1. Ücrete hak kazandıran işlemler  84
2. Ücrete hak kazanma zamanı  85
3. Ücretin miktarı  85
4. Ücretin ödeme zamanı  85
II– Olağanüstü giderlerin karşılanması  85
III– Faiz isteme hakkı  85
IV– Hapis hakkı  86
E) Müvekkilin borçları  86
F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi  86
I– Sebepleri  86
II– Denkleştirme istemi  87
III– Rekabet yasağı anlaşması  87
İKİNCİ KİTAP
Ticaret Şirketleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Türleri  89
B) Tüzel kişilik ve ehliyet  89
C) Uygulanacak kanun hükümler  89
D) Sermaye koyma borcu  89
I– Konusu  89
II– Hükmü  90
1. Genel olarak  90
2. Temerrüt faizi  90
3. Sorumlu olma  91
4. Karineler  91
5. Faiz ve ücret alma hakkı  91
E) Ortakların kişisel alacaklıları  91
F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme  92
I– Uygulama alanı ve kavramlar  92
1. Uygulama alanı  92
2. Kavramlar  92
II– Birleşme  92
1. Genel hükümler  92
a) İlke  92
b) Geçerli birleşmeler  93
c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması  93
d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma  93
2. Ortaklık payları ve hakları  94
a) Ortaklık payının ve haklarının korunması  94
b) Ayrılma akçesi  94
3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço  94
a) Sermaye artırımı  94
b) Yeni kuruluş  94
c) Ara bilanço  95
4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu  95
a) Birleşme sözleşmesi  95
aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması  95
bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği  95
b) Birleşme raporu  96
c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi  96
5. İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler  96
a) İnceleme hakkı  96
b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler  97
c) Birleşme kararı  97
6. Kesinleşmeye ilişkin hükümler  98
a) Ticaret siciline tescil  98
b) Hukuki sonuçlar  98
c) İlan  99
7. Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi  99
a) Uygulama alanı  99
b) Kolaylıklar  99
8. Alacaklıların ve çalışanların korunması  100
a) Alacakların teminat altına alınması  100
b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi  100
III– Bölünme  100
1. Genel hükümler  100
a) İlke  100
b) Geçerli bölünmeler  101
c) Şirket paylarının ve haklarının korunması  101
2. Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler  101
a) Sermayenin azaltılması  101
b) Sermaye artırımı  101
c) Yeni kuruluş  101
d) Ara bilanço  101
3. Bölünme belgelerini inceleme hakkı  102
a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânı  102
aa) Genel olarak  102
bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği  102
b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı  103
c) Bölünme raporu  103
aa) İçerik  103
bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi  104
d) İnceleme hakkı  104
e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler  104
4. Bölünme kararı  104
5. Korunmaya ilişkin hükümler  104
a) Alacaklıların korunması  104
aa) Çağrı  104
bb) Alacakların teminat altına alınması  105
b) Sorumluluk  105
aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu  105
bb) Ortakların kişisel sorumluluğu  105
6. İş ilişkilerinin geçmesi  105
7. Ticaret siciline tescil ve geçerlilik  106
IV. Tür Değiştirme  106
1. Genel hükümler  106
a) İlke  106
b) Geçerli tür değiştirmeler  106
c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme  107
2. Şirket payının ve haklarının korunması  107
3. Kuruluş ve ara bilanço  107
4. Tür değiştirme planı  108
5. Tür değiştirme raporu  108
6. Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi  108
7. İnceleme hakkı  109
8. Tür değiştirme kararı ve tescil  109
9. Alacaklıların ve çalışanların korunması  109
V– Ortak hükümler  110
1. Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi  110
2. Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları  110
3. Sorumluluk  110
VI– Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme  111
G) Şirketler topluluğu  111
I– Hâkim ve bağlı şirket  111
II– Pay ve oy oranlarının hesaplanması  112
III– Karşılıklı iştirak  112
IV– Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri  112
V– Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları  113
VI– Bağlı şirketler hakkında bilgi alma  114
VII– Hakların donması  114
VIII– Sorumluluk  114
1. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması  114
2. Tam hâkimiyet hâlinde  115
a) Talimat  115
b) İstisna  116
c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve paysahiplerine karşı sorumsuzluğu  116
d) Şirket alacaklılarının dava hakkı  116
IX– Çeşitli hükümler  116
1. Özel denetim  116
2. Satın alma hakkı  116
3. Güvenden doğan sorumluluk  117
H) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi  117
İKİNCİ KISIM
Kollektif Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanım  118
B) Sözleşme  118
I– Şekil  118
II– Zorunlu kayıtlar  118
III– Noksanlıklar  118
C) Tescil  119
I– Yükümlülük  119
II– Yükümlülüğün yerine getirilmemesi  119
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi  120
B) Şirketin yönetimi  120
I– Yönetimin kime ait olduğu  120
1. Genel olarak  120
2. Görevden alma  120
a) Şirket sözleşmesiyle atama  120
b) Ortaklar kararıyla atama  120
3. Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket  120
4. Diğer ortakların itirazı  121
II– Yönetimin kapsamı  121
III– Faiz verme borcu  121
C) Denetim  121
D) Oy hakkı ve kararlar  121
E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma  121
I– Finansal tablolarının çıkarılması  121
II– Ortağın istemleri  122
III– Zarar payı  122
F) Rekabet yasağı  122
I– Kural  122
II– Aykırı hareket  123
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri
A) Tüzel kişiliğin kazanılması  124
B) Temsil  124
I– Kapsam  124
II– Hükümleri  124
III– Temsil yetkisinin kaldırılması  124
C) Şirket alacaklılarının durumu  124
I– Ortakların kişisel sorumluluğu  124
II– Sorumluluğun derecesi  125
III– Mahkeme kararı  125
IV– İflas  125
1. Şirketin iflası  125
2. Şirketin ve ortakların iflası  125
3. Ortakların hakları  126
V– Takas  126
A) Sona erme  127
I– Sebepleri  127
1. Genel olarak  127
2. İstisnalar  127
3. Haklı sebepler  127
4. Özel durumlar  128
a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi  128
b) Karine  128
5. Kişisel alacaklıların durumu  128
a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı  128
b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı  128
II– Hükümleri  129
1. Tescil ve ilan  129
2. Ortakların yönetim haklarının sona ermesi  129
3. Geçici yönetim  129
B) Ortakların şirketten ayrılması  129
I– Özel durumlar  129
1. Ortağın ölümü  129
2. Ortağın iflası  130
3. Haklı sebepler  130
4. Fesih ihbarı  130
5. İki kişilik şirkette  130
a) Haklı sebeplerin varlığında  130
b) Diğer sebeplerin varlığında  131
II– Hükümler  131
1. Tescil  131
2. Ayrılan ortağın payı  131
a) Hesaplama şekli  131
b) Ödeme şekli  131
c) Ödeme zamanı  131
d) Tamamlanmamış işler  132
e) Zamanaşımı  132
f) Özel durumlar  132
g) Zamanaşımının kesilmesi  132
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tasfiye
A) Genel hükümler  133
I– Sözleşme serbestisi  133
1. Kural  133
2. Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu  133
II– Tüzel kişiliğin devamı  133
III– İflas  133
IV– Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı  133
B) Tasfiye memurları  133
I– Genel olarak  133
II– Seçim ve atama  134
III– Görevden alma  134
1. Tasfiye memuru olan ortaklar  134
a) Sona ermeden önce atanma  134
b) Sona ermeden sonra atama  134
2. Ortak olmayan tasfiye memurları  134
3. Mahkemece atanan tasfiye memurları  134
IV– İşlem biçimine ilişkin hükümler  135
1. Birlikte hareket  135
2. Devir yasağı ve vekil etme  135
3. Temsil  135
4. Yalnız başına hareket  135
5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması  135
V– Tescil ve ilan  136
VI– Ücret  136
VII– Sorumluluk  136
C) Tasfiye işleri  136
I– Koruma önlemleri  136
II– Defter tutma yükümlülüğü  136
1. Başlangıç envanteri ve bilançosu  136
2. Defterler  137
3. Son bilanço  137
4. Saklama zorunluluğu  137
III– Tasfiyenin amacı  137
IV– Yeni işler  137
1. Kural  137
2. İstisna  138
V– Varlıkların paraya çevrilmesi  138
1. Ayrı ayrı satış  138
2. Toptan satış  138
3. Paranın yatırılması  138
VI– Borçların ödenmesi  138
VII– Ortakların ek ödemeleri  138
VIII– Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması  138
1. Geçici ödemeler  138
2. Son dağıtma  139
IX– Ortakların denetleme hakkı  139
1. Bilgi isteme hakkı  139
2. Defterleri inceleme hakkı  139
X– Tasfiyenin sonu  139
ÜÇÜNCÜ KISIM
Komandit Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu
A) Tanımı  140
B) Uygulanacak hükümler  140
C) Sözleşme  140
I– Yorum  140
II– Komanditerlerin sermaye koyma borcu  140
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
A) Sözleşme serbestisi  141
B) Komanditerlerin hukuki durumu  141
I– Yönetim  141
II– Denetleme  141
III– Rekabet yasağı  141
IV– Kâr ve zarar  142
1. Genel olarak  142
2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları  142
a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar  142
b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar  142
V– Ortaklığın geçişi  142
1. Devir hâlinde  142
2. Ölüm hâlinde  142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri
A) Uygulanacak hükümler  143
B) Şirketin temsili  143
C) Komanditer ortağın sorumluluğu  143
I– Genel olarak  143
II– İstisnalar  143
1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer  143
2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer  143
III– Alacaklıların durumu  144
1. Takip imkânı  144
2. Sermayenin azaltılması  144
3. İflas  144
a) Şirketin iflası  144
b) Komanditelerin sorumluluğu  144
c) Komanditerin iflası  145
4. Takas  145
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
A) Uygulanacak hükümler  146
DÖRDÜNCÜ KISIM
Anonim Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler
A) Genel Hükümler  147
I– Tanım  147
II– Özel kanunlara bağlı anonim şirketler  147
III– Amaç ve konu  147
IV– En az sermaye tutarı  147
V– Devletin gözetimi  148
1. İzin  148
2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili  148
B) Kuruluş  148
I– Kurucu işlem  148
II– Kuruluş belgeleri  148
III– Kurucular  149
1. Tanım  149
2. Asgari sayı  149
IV– Esas sözleşme  149
1. İçerik  149
2. Emredici hükümler  150
V– Taahhüdün onaylanması  150
VI– Ayni sermaye  150
1. Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları  150
2. Değer biçme  150
VII– Pay bedellerinin ödenmesi  151
1. Nakdî sermaye  151
2. Ödeme yeri  151
3. Halka arzedilecek paylar  151
VIII– Primli paylar  152
IX– Kurucu menfaatleri  152
X– Kurucular beyanı  152
XI– Halka arz taahhüdü  152
XII– İşlem denetçisi raporu  152
XIII– Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri  152
XIV– Fesih davası  152
XV– Şirketin tescili ve ilanı  153
XVI– Tüzel kişiliğin kazanılması  154
C) Kanuna karşı hile  154
D) Temel ilkeler  154
I– Eşit işlem ilkesi  154
II– Paysahiplerinin şirkete borçlanma yasağı  154
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu
A) Genel olarak  155
I– Atama ve seçim  155
1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri  155
2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi  155
3. Sigorta  155
4. Görev süresi  156
II– Üyeliğin boşalması  156
III– Görevden alma  156
B) Yönetim ve temsil  156
I– Genel olarak  156
1. Esas  156
2. Görev dağılımı  156
3. Yönetimin devri  157
4. Ticari mümessil ve vekiller  157
5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü  157
II. Temsil yetkisi  157
1. Genel olarak  157
2. Kapsam ve sınırlar  157
3. İmza şekli  158
4. Tescil ve ilan  158
III– Görevler ve yetkiler  159
1. Genel olarak  159
2. Devredilemez görev ve yetkiler  159
3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu  159
a) Çağrı ve bildirim yükümü  159
b) Konkordato  160
4. Riskin erken saptanması ve yönetimi  160
5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi  160
a) Genel olarak  160
b) Kanuna karşı hile  161
c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi  161
d) İstisnalar  162
e) İvazsız iktisap  162
f) Elden çıkarma  162
g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma  162
h) Sermayenin azaltılması  162
ı) Saklı tutulan hükümler  162
i) Kendi paylarını taahhüt yasağı  163
j) Hakların kullanılması  163
IV– Yönetim kurulu toplantıları  163
1. Kararlar  163
2. Batıl kararlar  164
3. Bilgi alma ve inceleme hakkı  164
4. Müzakereye katılma yasağı  165
V– Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları  165
VI– Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı  165
VII– Rekabet yasağı  166
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme
A) Genel olarak  167
B) Konu ve kapsam  167
C) Denetçi  168
I– Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi  168
II– Denetçi olabilecekler  170
D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı  171
E) Denetim raporu  171
F) Görüş yazıları  172
G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu  173
H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları  174
I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi  174
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul
A) Genel olarak  175
B) Görev ve yetkileri  175
C) Toplantılar  176
D) Çağrı  176
I– Yetki  176
1. Yetkili ve görevli organlar  176
2. Azlık  176
a) Genel olarak  176
b) Mahkemenin izni  176
II– Gündem  177
III– Çağrının şekli  177
1. Genel olarak  177
2. Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri  177
3. Çağrısız genel kurul  178
E) Toplantının yapılması  178
I– Hazır bulunanlar listesi  178
II– Toplantı ve karar nisabı  178
III– Toplantı başkanlığı ve iç yönerge  179
IV– Toplantının ertelenmesi  179
V– Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları  179
VI– Tutanak  180
VII– Kararların etkisi  180
VIII– Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar  180
F) Paysahibinin kişisel hakları  181
I– Genel kurula katılma  181
1. İlke  181
2. Şirkete karşı yetkili olma  181
3. Pay sahibinin temsili  181
a) Genel olarak  181
b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci  181
c) Tevdi eden temsilcisi  181
d) Bildirge  182
e) Bildirim  182
4. Birden çok hak sahibi  182
II– Yetkisiz katılma  182
III– Oy hakkı  182
1. İlke  182
2. Oy hakkının doğumu  183
3. Oydan yoksunluk  183
IV– Bilgi alma ve inceleme hakkı  183
V– Özel denetim isteme hakkı  184
1. Genel kurulun kabulü  184
2. Genel kurulun reddi  184
3. Atama  184
4. Görev  184
5. Rapor  184
6. İşleme konulma ve açıklama  185
7. Giderler  185
G) Genel kurul kararlarının iptali  185
I– İptal sebepleri  185
II– İptal davası açabilecek kişiler  185
H) Butlan  186
I) Çeşitli hükümler  186
I– İlan, teminat ve kanun yolu  186
II– Kararın yürütülmesinin geri bırakılması  186
III– Kararın etkisi  186
IV– Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu  186
BEŞİNCİ BÖLÜM
Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Olarak
A) İlke  187
B) Usul  187
I– Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı  187
II– İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu  187
III– Tescil  188
İKİNCİ AYIRIM
Özel Değişiklikler
A) Sermayenin artırılması  189
I– Ortak hükümler  189
1. Genel olarak  189
2. Yönetim kurulunun beyanı  189
3. Denetleme raporu  190
II– Sermaye taahhüdü yoluyla artırım  190
1. Esas sermaye sisteminde  190
2. Kayıtlı sermaye sisteminde  190
3. Rüçhan hakkı  191
III– İç kaynaklardan sermaye artırımı  191
IV– Şarta bağlı sermaye artırımı  192
1. İlke  192
2. Sınırlar  192
3. Esas sözleşmedeki dayanak  192
4. Pay sahiplerinin korunması  193
5. Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması  193
6. Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi  193
a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü  193
b) Uygunluğun doğrulanması  194
c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi  194
d) Ticaret siciline tescil  194
7. Esas sözleşmeden çıkarma  194
B) Esas sermayenin azaltılması  194
I– Karar  194
II– Alacaklılara çağrı  195
III– Kararların yerine getirilmesi  195
ALTINCI BÖLÜM
Pay ve Sermaye Koyma Borcu
BİRİNCİ AYIRIM
Pay
A) Genel hükümler  196
I– Asgari itibarî değer  196
II– Payların bölünememesi  196
B) İmtiyazlı paylar  196
I– Tanım  196
II– Oyda imtiyazlı paylar  197
İKİNCİ AYIRIM
Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları
A) İlke  198
B) Ödemeye çağrı  198
C) Temerrüt  198
I– Sonuçları  198
II– Iskat usulü  199
YEDİNCİ BÖLÜM
Menkul Kıymetler
BİRİNCİ AYIRIM
Pay senetleri
A) Ortak Hükümler  200
I– Türler  200
1. Şartlar  200
2. Dönüştürme  200
II– Pay senedi bastırılması  200
III– Pay senetlerinin şekli  200
IV– Yıpranmış pay senetleri  201
B) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri  201
C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke  201
D) Devrin sınırlandırılması  201
I– Kanuni sınırlama  201
II– Esas sözleşmeyle sınırlama  201
1. İlkeler  201
2. Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylar  202
a) Red sebepleri  202
b) Hükümleri  202
3. Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar  202
a) Red sebepleri  202
b) Bildirme yükümü  203
c) Hakların geçişi  203
d) Red süresi  203
III– Pay defteri  203
1. Kayıt  203
2. Kaydın silinmesi  204
3. Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar  204
İKİNCİ AYIRIM
İntifa Senetleri
A) Çıkarılması  205
B) Hükümleri  205
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler
A) Genel kurul kararıyla  206
B) Yönetim kurulu kararıyla  206
C) Sınır  206
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
A) Kâr ve tasfiye payı hakkı  207
I– Genel olarak  207
II– Hesaplama biçimi  207
B) Kâr payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı  207
I– Kâr payı  207
II– Hazırlık dönemi faizi  207
III– Kazanç payları  208
C) Geri alma hakkı  208
I– Kötüniyet hâlinde  208
II– Şirketin iflâsı hâlinde  208
DOKUZUNCU BÖLÜM
Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler
A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  209
I– Hazırlama yükümü  209
II– Dürüst resim ilkesi  209
III– Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  209
B) Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu  209
I– Uygulanacak muhasebe standartları  209
II– Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu  210
C) Yedek akçeler  210
I– Kanuni yedek akçe  210
1. Genel kanuni yedek akçe  210
2. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe ve yeniden değerleme
fonları  210
II– Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe  211
1. Genel olarak  211
2. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi  211
III– Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi  211
D) Çeşitli hükümler  211
I– İlan  211
II– Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri  211
III– Özet finansal tabloları  212
IV– Sır saklama yükümü  212
E) Özel hükümler  212
ONUNCU BÖLÜM
Sona Erme ve Tasfiye
A) Sona erme  213
I– Sona erme sebepleri  213
1. Genel olarak  213
2. Özel hâller  213
a) Organların eksikliği  213
b) Haklı sebeplerle fesih  213
II– Hükümleri  214
1. Tescil ve ilan  214
2. Sonuçlar  214
III– İflas hâlinde tasfiye  214
IV– Şirket organlarının durumu  214
B) Tasfiye  214
I– Tasfiye memurları  214
1. Atama  214
2. Görevden alma  215
3. Aktifleri satma yetkisi  215
4. Yetkilerin sınırlandırılması ve genişletilmesi  215
II– Tasfiye işleri  215
1. İlk envanter ve bilanço  215
2. Alacaklıların çağrılması ve korunması  216
3. Diğer tasfiye işleri  216
4. Tasfiye sonucu dağıtma  217
5. Defterlerin saklanması  217
III– Şirket unvanının sicilden silinmesi  217
IV– Uygulanacak diğer hükümler  217
C) Ek tasfiye  218
D) Tasfiyeden dönülmesi  218
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Hukuki Sorumluluk
A) Sorumluluk hâlleri  219
I– Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması  219
II– Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi  219
III– Değer biçilmesinde yolsuzluk  219
IV– Halktan para toplamak  219
V– Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu  219
VI– Denetçinin sorumluluğu  220
B) Şirketin zararı  220
I– Genel olarak  220
II– İflas hâlinde  220
III– Teselsül ve başvuru  221
IV. İbra  221
1. İbranın etkisi  221
2. Kuruluş ve sermaye artırımında ibra  221
V– Zamanaşımı  221
VI– Yetkili mahkeme  221
ONİKİNCİ BÖLÜM
Cezai Sorumluluk
A) Suçlar ve cezalar  222
B) Soruşturma ve kovuşturma usulü  223
BEŞİNCİ KISIM
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
A) Tanımı  224
B) Uygulanacak hükümler  224
C) Kuruluş  224
I– Esas sözleşme  224
1. Şekil  224
2. İçeriği  224
II– Kurucular  224
III– Uygulanacak hükümler  225
D) Yönetim  225
I– Uygulanacak hükümler  225
II– Görevden alınma  225
III– Rekabet yasağı  225
ALTINCI KISIM
Limited Şirket
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım ve Kuruluş
A) Kavram  226
B) Ortakların sayısı  226
C) Şirket sözleşmesi  226
I– Şekil  226
II– İçerik  226
1. Zorunlu kayıtlar  226
2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler  227
3. Ayni sermaye, ayni devralmalar ve özel menfaatler  227
4. Emredici hükümler  227
D) Sermaye  228
I– En az tutar  228
II– Ayni sermaye  228
III– Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri  228
E) Esas sermaye payları  228
F) İntifa senetleri  228
G) Kuruluş  229
I– Kurulma anı  229
II– Tescil  229
1. İstem  229
2. Tescil ve ilan  229
III– Tüzel kişilik  230
İKİNCİ BÖLÜM
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi
A) Genel olarak  231
B) Özel değişiklikler  231
I– Esas sermayenin artırılması  231
1. İlke  231
2. Rüçhan hakkı  231
II– Esas sermayenin azaltılması  231
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortakların Hak ve Borçları
A) Esas sermaye payının işlemlere konu olması  232
I– Genel olarak  232
II– Pay defteri  232
III– Esas sermaye payının geçişi hâlleri  232
1. Devir  232
2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra  233
3. Gerçek değerin belirlenmesi  233
4. Tescil  233
IV– Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar  233
1. Paylı mülkiyet  233
2. İntifa ve rehin hakkı  234
B) Geri verme yasağı  234
C) Ortakların sorumluluğu  234
D) Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri  234
I– Ek ödeme yükümlülüğü  234
1. Kural  234
2. Yükümlülüğün sürmesi  235
3. Geri ödeme  235
II– Yan edim yükümlülüğü  235
III– Sonradan öngörülme  235
E) Kâr payı ve ilgili diğer hükümler  236
I– Kâr payı ve yedek akçeler  236
II– Faiz yasağı ve hazırlık dönemi faizi  236
III– Finansal tablolar ve yedek akçeler  236
IV– Haksız alınan kâr paylarının geri verilmesi  236
F) Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı  237
G) Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı  237
H) Bilgi alma ve inceleme hakkı  238
I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler  238
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şirketin Organları
A) Genel kurul  239
I– Yetkiler  239
II– Genel kurulun toplanması  240
1. Çağrı  240
2. Oy hakkı ve hesaplanması  240
3. Oy hakkından yoksunluk  240
III– Karar alma  241
1. Olağan karar alma  241
2. Önemli kararlar  241
IV– Genel kurul kararlarının butlanı ve iptali  241
B) Yönetim ve temsil  241
I– Müdürler  241
1. Genel olarak  241
2. Müdürlerin birden fazla olmaları  242
II– Görevler, yetkiler ve yükümlülükler  242
1. Devredilemez ve vazgeçilemez görevler  242
2. Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı  243
3. Eşit işlem  243
III– Müdürlerin yerleşim yeri  243
IV– Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması  243
V– Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması  244
VI– Ticari mümessiller ve ticari vekiller  244
VII– Haksız fiil sorumluluğu  244
C) Sermaye kaybı ve borca batıklık  244
I– Bildirim yükümlülüğü  244
II– İflasın bildirilmesi ve konkordato talebi  244
D) Denetçi  244
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sona Erme ve Ayrılma
A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları  245
B) Tescil ve ilan  245
C) Çıkma ve çıkarılma  245
I– Genel olarak  245
II– Çıkmaya katılma  246
III– Çıkarma  246
IV– Ayrılma akçesi  246
1. İstem ve tutar  246
2. Ödeme  246
D) Tasfiye  247
E) Uygulanacak hükümler  247
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kıymetli Evrak
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Kıymetli evrakın tanımı  249
B) Senetten doğan borç  249
C) Kıymetli evrakın devri  249
I– Genel şekil  249
II– Ciro  249
1. Şekil  249
2. Hükümleri  249
D) Senedin türünün değiştirilmesi  250
E) İptal kararı  250
I– Şartları  250
II– Hükümleri  250
F) Özel hükümler  250
İKİNCİ KISIM
Nama Yazılı Senetler
A) Tanımı  251
B) Alacaklının hakkını nasıl ispat edeceği  251
I– Kural olarak  251
II– Eksik nama yazılı senetler  251
C) İptal kararı  251
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hamile Yazılı Senetler
A) Tanımı  252
B) Borçlunun def’ileri  252
I– Genel olarak  252
II– Hamile yazılı faiz kuponları  252
C) İptal kararı  252
I– Genel olarak  252
1. Yetki  252
2. Ödeme yasağı  253
3. İlân ile çağrı, başvuru süresi  253
4. İlan şekli  253
5. Hükümleri  253
a) Senedin ibrazı hâlinde  253
b) Senedin ibraz edilmemesi hâlinde  253
II– Kuponlarda usul  254
III– Banknotlarda ve buna benzer kağıtlarda usul  254
D) İpotekli borç senedi ve irat senedi  254
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kambiyo Senetleri
A) Borçlanma ehliyeti  255
BİRİNCİ BÖLÜM
Poliçe
BİRİNCİ AYIRIM
Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekil  255
I– Unsurları  255
1. Genel olarak  255
2. Unsurların bulunmaması  255
II– Münferit unsurlar  255
1. Düzenleyenin aynı zamanda muhatap veya emrine ödenecek kişi olması  255
2. Adresli ve yerleşim yerli poliçe  256
3. Faiz şartı  256
4. Poliçe bedelinin çeşitli şekillerde gösterilmesi  256
B) İmza edenlerin sorumluluğu  256
I– Geçerli olmayan imzaların bulunması  256
II– Yetkisiz imza  256
III– Düzenleyenin sorumluluğu  256
IV– Açık poliçe  257
İKİNCİ AYIRIM
Ciro
A) Poliçenin devredilmesi  258
B) Ciro  258
I– Kayıtsız, şartsız olması  258
II– Cironun şekli  258
III– Cironun hükümleri  258
1. Devir işlevi  258
2. Teminat işlevi  259
3. Hamilin hak sahipliği  259
IV– Def’iler  259
V– Cironun çeşitleri  259
1. Tahsil cirosu  259
2. Rehin cirosu  259
3. Vadeden sonraki ciro  260
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Kabul ve Aval
A) Kabule arz  261
I– Kural  261
II– Kabule arz şartı ve yasağı  261
III– Görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken poliçelerde  261
IV– Bir daha kabule arz  261
B) Kabul  261
I– Şekli  261
1. Genel olarak  261
2. Kabulün sınırlandırılması  262
3. Adresli ve yerleşim yerli poliçe  262
II– Hükümleri  262
1. Genel olarak  262
2. Kabul şerhinin çizilmesi  262
C) Aval  263
I– Aval verenler  263
II– Şekil  263
III– Hükümler  263
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Ödeme
A) Vade  264
I– Vadenin belirlenmesi  264
1. Genel olarak  264
2. Görüldüğünde ödenecek poliçe  264
3. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçe  264
II– Sürelerin hesabı  264
1. Genel olarak  264
2. Takvimlerin çatışması  265
B) Ödeme  265
I– İbraz  265
II– Makbuz istemek hakkı  265
III– Vadeden önce ve vadesinde ödeme  265
IV– Yabancı ülke parası ile ödeme  266
V– Tevdi  266
BEŞİNCİ AYIRIM
Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları
A) Başvurma hakkı  267
I– Genel olarak  267
II– Protesto  267
1. Süreler ve şartları  267
2. Şekli  268
a) Noterlikçe düzenlenmesi  268
b) İçindekiler  268
c) Protesto belgesi  268
d) Kısmi kabul hâlinde  268
e) Birden fazla kişiye karşı düzenlenen protesto  268
3. Saklama yükümü  269
4. Sakat protesto  269
5. Protesto düzenlenmesi gerekmeyen hâller  269
III– İhbar zorunluluğu  269
IV– Teselsül  270
V– Başvurma hakkının kapsamı  270
1. Hamilin hakkı  270
2. Ödeyen kişinin hakkı  270
VI– Makbuz  271
1. Genel olarak  271
2. Kısmi kabul hâlinde  271
VII– Retret  271
VIII– Başvurma hakkının düşmesi  271
1. Genel olarak  271
2. Mücbir sebepler  272
B) Sebepsiz zenginleşme  272
C) Poliçe karşılığının devri  273
D) Araya girme  273
I– Genel hükümler  273
II– Araya girme suretiyle kabul  273
1. Şartlar, hamilin durumu  273
2. Şekil  274
3. Araya girerek kabul edenin sorumluluğu  274
III– Araya girerek ödeme  274
1. Şartları  274
2. Hamilin ibraz yükümlülüğü  274
3. Reddin sonucu  274
4. Makbuz  275
5. Hakların devri, araya girenlerin birden fazla olması hâli  275
ALTINCI AYIRIM
Poliçe Nüshaları ve Suretleri
A) Poliçe nüshaları  276
I– İsteme hakkı  276
II– Nüshalar arasındaki ilişki  276
III– Kabul şerhi  276
B) Poliçe suretleri  276
I– Şekil ve hükümleri  276
II– Senet aslının teslimi  277
YEDİNCİ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
A) Senet metnindeki değişiklikler  278
B) Zamanaşımı  278
I– Süreler  278
II– Kesilme  278
1. Sebepleri  278
2. Hükümleri  278
C) Süreler  278
1. Tatil günleri  278
2. Sürenin hesaplanması  278
3. Atıfet süreleri  279
D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer  279
E) İmzalar  279
F) İptal  279
I– Önleyici önlemler  279
II– Poliçeyi eline geçiren kişinin bilinmesi  279
III– Poliçeyi eline geçirenin bilinmemesi  279
1. Dilekçe sahibinin yükümlülükleri  279
2. İhtar  280
a) İçeriği  280
b) Süreler  280
c) İlan  280
IV– İade davası  280
V– İptal kararı  280
VI– Teminat  280
SEKİZİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Ehliyet  281
B) Şekil ve süreler  281
I– Genel olarak  281
II– Hakların kullanılması ve korunmasına ilişkin işlemler  281
III– Başvurma hakkı  281
C) Borçlanmaların hükümleri  281
I– Genel olarak  281
II– Kısmi kabul ve ödeme  282
III– Ödeme  282
IV– Sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar  282
V– Karşılığın hamile geçmesi  282
VI– İptal kararı  282
İKİNCİ BÖLÜM
Bono veya Emre Yazılı Senet
A) Unsurlar  283
B) Unsurların bulunmaması  283
C) Uygulanacak hükümler  283
D) Düzenleyenin sorumluluğu  284
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çek
BİRİNCİ AYIRIM
Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli
A) Şekli  285
I– Unsurlar  285
II– Unsurların bulunmaması  286
B) Münferit unsurlar  286
I– Muhatap  286
1. Muhatap olma ehliyeti  286
2. Karşılık  286
II– Kabul yasağı  287
III– Kimin lehine çekilebileceği  287
IV– Faiz şartı  287
V– Adresli ve yerleşme yerli çek  287
İKİNCİ AYIRIM
Devir
A) Devredilebilirlik  288
B) Ciro  288
I– Genel olarak  288
II– Hak sahipliğini ispat görevi  288
III– Hamiline yazılı çek üzerine yapılan ciro  288
C) Elden çıkan çek  288
D) Protestodan ve ibraz süresinin geçmesinden sonraki ciro  288
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ödeme ve Ödememe
A) Ödeme  289
I– Aval  289
II– Muacceliyet  289
III– Ödeme için ibraz  289
1. Genel olarak  289
2. Takvim farklılığı  289
3. Takas odası  289
IV– Çekten cayma  289
1. Genel olarak  289
2. Özel hâller  290
V– Ciroların incelenmesi  290
VI– Yabancı ülke parasıyla ödenecek çek  290
VII– Çizgili çek  290
1. Şekil ve şartları  290
2. Hükümleri  291
VIII– Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen çek  291
1. Genel olarak  291
2. Hamilin hakları  291
a) İflas hâlinde  291
b) Hesaba geçirilmeme hâlinde  291
B) Ödememe  292
I– Hamilin başvurma hakları  292
II– Protesto  292
III– Başvurma hakkının kapsamı  292
IV– Mücbir sebepler  292
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Çeşitli Hükümler
A) Sahte veya tahrif edilmiş çek  294
B) Çekin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi  294
C) Zamanaşımı  294
D) Bankanın tanımı  294
E) Süreler  294
I– Tatil günleri  294
II– Sürelerin hesabı  295
F) Uygulanacak hükümler  295
BEŞİNCİ AYIRIM
Kanunlar İhtilafı
A) Muhatap olma ehliyeti  296
B) Şekil ve süreler  296
C) Borçlanmaların hükümleri  296
I– Düzenlenme yeri kanunu  296
II– Ödeme yeri hukuku  296
III– Yerleşim yeri hukuku  297
BEŞİNCİ KISIM
Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler
A) Emre yazılı senet  298
I– Tanımı  298
II– Borçlunun def’ileri  298
B) Kambiyo senetlerine benzeyen senetler  298
I– Emre yazılı havaleler  298
1. Genel olarak  298
2. Kabul zorunluluğunun bulunmaması  298
3. Kabulün hükümleri  298
4. İcrada uygulanmayacak hükümler  299
II– Emre yazılı ödeme vaatleri  299
C) Cirosu kabil olan diğer senetler  299
ALTINCI KISIM
Makbuz Senedi ve Varant
A) Umumi mağazalar  300
I– Genel olarak  300
II – İstisnalar  300
B) Makbuz senedi ve varant  300
I– Şekil  300
1. Makbuz senedi  300
2. Varant  301
3. Defter  301
4. Kısmi senet  301
II– Ciro  301
1. Genel olarak  301
2. Hükümleri  301
3. Varantın cirosu  301
C) Mallar üzerinde tasarruflar  302
I– Yapılamayacak işlemler  302
II– Malın geri alınması  302
1. Genel olarak  302
2. Kısmen geri alma  302
III– Sattırma hakkı  302
1. Şartlar  302
2. Satış bedeli  302
3. Başvurma hakkı  302
4. Sigorta  303
D) Zamanaşımı  303
E) Senetlerin zıyaı  303
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Taşıma İşleri
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
A) Taşıyıcı  305
B) Hükümlerin uygulama alanı  305
C) Saklı tutulan hükümler  305
I– Kural  305
II– Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi  305
D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği  305
E) Zamanaşımı  306
İKİNCİ KISIM
Eşya Taşıma
A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması  307
I– Taşıma senedi  307
II– Taşıma senedinin içeriği  307
III– Taşıma senedinin ispat gücü  307
IV– Yük senedi  308
V– Refakat belgeleri  308
VI– Tehlikeli eşya  308
VII– Ambalaj ve işaret  309
VIII– Yükleme ve boşaltma  309
IX– Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu  309
X– Gönderen tarafından fesih  310
XI– Kısmi taşımayı istem hakkı  310
XII– Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları  310
XIII– Emir, talimat ve tasarruflar  311
XIV– Taşıma ve teslim engelleri  311
XV– Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi  312
XVI– Gönderilenin hakları ve ödeme borcu  313
XVII– Ödemeli teslim  313
XVIII– Taşıma süresi  313
XIX– Zıya karinesi  314
B) Taşıyıcının sorumluluğu  314
I– Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk  314
II– Sorumluluktan kurtulma  314
1. Genel olarak  314
a) Taşıyıcının özeni  314
b) Araç arızası ve kiraya verenin kusuru  314
2. Özel hâller  315
III– Yardımcıların kusuru  315
IV– Tazminatta esas alınacak değer  316
V– Zarar saptama giderleri  316
VI– Sorumluluk sınırları  316
VII– Diğer giderlerin tazmini  316
VIII– Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı  317
IX– Sözleşme dışı istemler  317
X– Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  317
XI– Yardımcı kişilerin sorumluluğu  317
XII– Fiilî taşıyıcı  317
XIII–Bildirim  318
XIV– Yetkili mahkeme  318
XV– Hapis hakkı  318
XVI– Birden çok taşıyıcı  319
XVII– Birden çok hapis hakkının sırası  319
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşınma Eşyası Taşıması
A) Uygulanacak hükümler  320
B) Taşıyıcının yükümlülükleri  320
C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri  320
D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu  320
E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri  320
F) Sorumluluk sınırı  321
G) Bildirim  321
H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  321
DÖRDÜNCÜ KISIM
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma
A) Sözleşme  323
B) Bilinen zarar yeri  323
C) Bildirim ve zamanaşımı  323
D) Taşınma eşyasının taşıması  323
BEŞİNCİ KISIM
Yolcu Taşıma
A) Kurallara uyma zorunluluğu  324
B) Seferin yapılamaması  324
C) Seferin gecikmesi  324
I– Hareketin gecikmesi  324
II– Sefer sırasında  325
1. Yol değiştirme  325
2. Zorunlu sebepler  325
D) Seferin duraklaması  325
E) Bagaj  325
I– Taşıyıcının sorumluluğu  325
II– Taşıyıcının hapis hakkı  326
F) Taşıyıcının sorumluluğu  326
G) Yolcunun ölümü  326
H) Yönetmelik  326
ALTINCI KISIM
Taşıma İşleri Komisyoncusu
A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi  328
B) Hükümleri  328
I– Eşyanın taşıtılması  328
II– Bildirme yükümlülüğü  328
III– Ücretin muacceliyeti  329
IV– Kesin ücret  329
V– Gönderenin alacakları  329
VI– Hapis hakkı  329
VII– Sonraki komisyoncu  329
VIII– Halefiyet  330
IX– Komisyoncunun taşıma işini üzerine alması  330
X– Toplama yük  330
C) Sorumluluk  330
I– Komisyoncunun sorumluluğu  330
II– Yardımcıların kusuru  330
D) Zamanaşımı  331
BEŞİNCİ KİTAP
Deniz Ticareti
BİRİNCİ KISIM
Gemi
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A) Tanımlar  333
I– Gemi, ticaret gemisi  333
II– Denize, yola ve yüke elverişli gemi  333
III– Tamir kabul etmez gemi, tamire değmez gemi  333
IV– Gemi adamları  334
B) Hükümlerin uygulama alanı  334
C) Gemilerin hukuksal niteliği  334
I– Genel olarak  334
II– Taşınmazlarla ilgili hükümlerden gemilere uygulanacak olanlar  335
İKİNCİ BÖLÜM
Geminin Kimliği
A) Geminin adı  336
I– Seçme serbestisi  336
II– Gövde üzerine yazılma zorunluluğu  336
B) Geminin bayrağı  336
I– Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü  336
II– İstisnaları  336
III– Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi  337
IV– Hakkın ispatı  337
1. Gemi tasdiknamesi  337
2. Bayrak şahadetnamesi  337
3. Muaf olma  338
C) Geminin bağlama limanı  338
D) Ceza hükümleri  338
I– Suç oluşturan fiiller  338
1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme  338
2. Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme  338
3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek  338
4. Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması  338
II– Ortak hükümler  339
1. Kusur  339
2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı  339
E) Yönetmelik  339
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemi Sicili
A) Genel hükümler  340
I– Sicil müdürlükleri ve bölgeleri  340
II– Yetkili sicil müdürlüğü  340
III– Tescili caiz gemiler  340
IV– Tescili zorunlu gemiler  340
V– Tescili caiz olmayan gemiler  340
B) Geminin tescili  341
I– İstem  341
1. Şekli  341
2. İçeriği  341
3. Belgeler  341
a) Genel olarak  341
b) Yabancı sicile kayıtlı gemiler için  342
II– Tescil  342
1. Tescil edilecek hususlar  342
2. Değişiklikler  342
C) Silinme  343
I– İstem üzerine  343
II– Resen  343
1. Genel şartları  343
2. Özel hâller  344
D) Gemi tasdiknamesi  344
I– İçeriği  344
II– Yeniden düzenlenmesi  344
III– Değişiklikler  344
IV– İbraz zorunluluğu  345
E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet  345
F) Hükümleri  345
I– Sicilin açıklığı  345
II– Sicil karineleri  345
III– Sicilin gerçek hukuki duruma uygun hâle getirilmesi  345
IV– İtirazlar  346
V– Şerhler  346
1. Verilebilecekleri hâller  346
2. Verilmesi  346
3. Sağladığı hak  347
4. Hükümden düşmesi  347
5. Silinmesi  347
VI– İtiraz veya şerhin kalkması  347
VII– Sicile güven ilkesi  347
G) Zamanaşımı  348
H) Kayıt giderleri  348
İ) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil  348
I– Genel olarak  348
II– Yapının tescili  348
1. Tescil istemi  348
a) Şekli  348
b) İçeriği  349
2. Tescil  349
a) Tescil edilecek hususlar  349
b) Değişiklikler  349
c) Hükümleri  349
d) Silme  350
J) Sicil müdürlüğünün kararlarına itiraz  350
K) Yönetmelik  350
L) Türk Uluslararası Gemi Sicili  350
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar
BİRİNCİ AYIRIM
Uygulanacak Hükümler
A) Sicile kayıtlı gemilere  351
B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere  351
İKİNCİ AYIRIM
Mülkiyet
A) İktisabı  352
I– Aslen iktisabı  352
1. Sahiplenme  352
2. Olağan zamanaşımı  352
3. Olağanüstü zamanaşımı  352
II– Devren iktisabı  353
1. Devrin şekli  353
2. Devrin kapsamı  353
B) Zıya  353
I– Geminin zıyaı  353
II– Terk  354
III– Zamanaşımı  354
C) Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet  354
I– İktisabı  354
1. Aslen  354
2. Devren  354
a) Devir yoluyla  354
b) İştirak payının bırakılması yoluyla  354
II– Zıyaı  355
D) Yapı hâlinde bulunan gemiler ve yapı payları üzerindeki mülkiyet  355
I– Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları  355
II– Yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunan yapılar ve yapı payları  355
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Gemi Rehni
A) Sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak payının rehni  356
B) Sicile kayıtlı olan gemilerin rehni  356
I– Tersane sahibinin ipotek hakkı  356
II– Gemi ipoteği  356
1. Niteliği  356
2. Kurulması  357
3. Sicile geçirilecek hususlar  357
4. İpoteğin derecesi  358
5. İpoteğin teminat altına aldığı alacak  358
a) Genel olarak  358
b) Faizler  359
6. İpoteğin kapsamı  359
a) Gemi, gemi payı, bütünleyici parça, eklenti, gemi yerine geçen satış veya kamulaştırma bedeli ve tazminat istemleri  359
b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı  359
c) Sigorta tazminatı  360
aa) Kural  360
bb) Sigortacının yapacağı ödemeler  360
cc) Gemi ipoteğinin sigortacıya bildirilmesi  360
aaa) Bildirim yükümü  360
bbb) Birden çok sigortacının varlığında  361
ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi  361
dd) Sigortacının borcundan kurtulması  361
ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi  362
ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu  362
7. İpoteğin hükümleri  362
a) Alacağın muaccel olmasından önce  362
aa) İpotekli alacaklının hakları  362
aaa) Gemi maliki aleyhine  362
bbb) Üçüncü kişiler aleyhine  363
bb) Malikin hakları  363
aaa) Def’ide bulunma hakkı  363
bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı  363
ccc) Malike temsilci atanması  363
b) Alacağın muaccel olmasından sonra  363
aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı  363
bb) Alacağın malike geçmesi  364
cc) Gemi malikinin belgelerin verilmesini istem hakkı  364
8. Gemi ipoteğinin devri ve değiştirilmesi  364
a) İpoteğin devri  364
aa) Genel olarak  364
bb) İtiraz ve def’iler  364
cc) Devri genel hükümlere tabi alacaklar  365
b) İpoteğin değiştirilmesi  365
aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi  365
bb) İpoteğin derecesinin değiştirilmesi  365
cc) İpotekli alacağın yerine başka bir alacağın konulması  365
9. Gemi ipoteğinin sona ermesi  366
a) Sebepleri  366
aa) Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler  366
aaa) Alacağın düşmesi  366
bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi  366
ccc) Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması  366
ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi  367
eee) Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının zamanaşımına uğraması  367
bb) Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler  367
aaa) Tarafların anlaşması  367
bbb) Alacaklının feragati  367
ccc) İpoteğin süresinin dolması  367
cc) Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi  367
aaa) Alacaklının belli olmaması hâlinde  367
bbb) Paranın tevdii hâlinde  368
III– Yapı hâlindeki gemiler üzerinde ipotek  368
1. Konusu  368
2. Kurulması  368
3. Kapsamı  369
4. Derecesi  369
5. Uygulanacak hükümler  369
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
İntifa Hakkı
A) Kurulması  370
B) Uygulanacak hükümler  370
İKİNCİ KISIM
Donatan ve Donatma İştiraki
A) Donatan  371
I– Tanımı  371
II– Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluğu  371
III– Yetkili mahkeme  371
B) Donatma iştiraki  371
I– Tanımı  371
II– İştirakin tescili  371
III– Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler  372
IV– İştirakin yönetimi ve temsili  372
1. Kararlar  372
2. Gemi müdürü  372
a) Atanması ve görevden alınması  372
b) Yönetim yetkisi  372
c) Temsil yetkisi  373
aa) Kapsamı  373
bb) Hükümleri  373
cc) Sınırlandırılması  373
d) Yükümlülükleri  373
aa) Özen yükümlülüğü  373
bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü  373
cc) Bilgi ve hesap verme yükümlülüğü  374
V– Kazanca ve zarara katılma  374
VI– Giderlere katılma  374
VII– Paydaş donatanların şahsında değişiklik  374
VIII– Paydaş donatan olan kaptan  374
IX– Paydaş donatanların sorumluluğu  375
1. İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu  375
2. İştirak payının devredilmiş olması hâlinde  375
X– Sona ermesi  375
1. Sona erme sebepleri  375
a) Fesih kararı  375
b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi  375
c) İştirakin iflası  376
2. Sona ermeyi gerektirmeyen hâller  376
XI– Tasfiye  376
XII– Yetkili mahkeme  376
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaptan
A) Özen yükümlülüğü  377
B) Sorumluluğu  377
C) Görevleri  377
I– Geminin elverişliliği ile ilgili olarak  377
1. Geminin denize ve yola elverişli olup olmadığına dikkat etme  377
2. Geminin yüklemeye ve boşaltmaya elverişli olup olmadığına dikkat etme  377
II– Yabancı mevzuata uyma  377
III– Yola çıkma  378
IV– Gemide hazır bulunma  378
V– Kaptanın gemi zabitlerine danışması  378
VI– Gemi jurnali  378
1. Tutma yükümlülüğü  378
2. İçeriği  379
VII– Deniz raporu  379
1. Düzenlenmesi istemine yetkili olanlar  379
2. Tespit edilecek konular  380
3. Usul  380
4. Tutanağın aslının saklanması  380
VIII– Donatanın menfaatlerini koruma  380
D) Kanundan doğan temsil yetkisi  380
I– Donatanın temsilcisi sıfatıyla  380
1. Kapsamı  380
a) Gemi bağlama limanında bulunduğu sırada  380
b) Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada  381
c) Kredi işlemleri  381
2. Temsil yetkisinin sınırlandırılması  381
3. Fesihten sonra kaptanın yetkilerinin kaldırılması  381
4. Kaptanın vekâletsiz iş görmesi  382
5. Donatanın kaptanın yaptığı işlemlerden doğan sorumluluğu  382
6. Kaptanın donatana karşı hak ve yükümlülükleri  382
II– Kendi hesabına gemiye eşya yükleme yasağı  382
III– Yükle ilgili olanların menfaatlerini koruma yükümlülüğü  383
1. Genel olarak  383
2. Rotadan sapma  383
3. Eşya üzerinde tasarruf yetkisi  383
a) Genel olarak  383
b) Müşterek avarya hâlinde  383
c) Diğer hâllerde  384
d) Kaptanın işlemlerinin donatanı bağlaması  384
4. Dış ilişkide işlemlerin geçerliği  384
DÖRDÜNCÜ KISIM
Deniz Ticareti Sözleşmeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Gemi Kira Sözleşmeleri
A) Tanımı ve türleri  385
B) Gemi kira senedi  385
C) Sicile şerh  385
D) Hüküm ve sonuçları  385
I– Geminin kullanılmasından doğan istemler  385
II– Geminin teslimi  385
III– Giderler  385
IV– Gemiyi kullanma hakkı  386
V– Sigorta  386
VI– Gemi adamlarının çalıştırılması  386
VII– Kira ödeme borcu ve teminatı  386
VIII– Geminin iadesi  387
E) Uygulanacak hükümler  387
İKİNCİ BÖLÜM
Zaman Çarteri Sözleşmesi
A) Tanımı  388
B) Zaman çarter partisi  388
C) Tarafların hakları ve borçları  388
I– Tahsis edenin borçları  388
II– Geminin ticari yönetimi  388
III– Giderler  388
IV– Ücret ödeme borcu ve teminatı  389
V– Tahsis olunanın sorumluluğu ve gemiyi iade yükümlülüğü  389
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Navlun Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A) Navlun sözleşmesinin türleri  390
B) Yolculuk çarter partisi  390
C) Kamaralar  390
D) Taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü  390
İKİNCİ AYIRIM
Yükleme ve Boşaltma
A) Yükleme  391
I– Demirleme yeri  391
II– Yükleme giderleri  391
III– Yüklenecek eşya  391
1. Kararlaştırılandan başka eşya  391
2. Doğru bildirimde bulunma yükümlülüğü  391
a) Eşya hakkında  391
b) Caiz olmayan eşya ve yükleme hakkında  391
c) Gizlice yüklenen eşya hakkında  392
d) Tehlikeli eşya hakkında  392
3. Bilgi  392
IV– Başka gemiye yükleme ve aktarma  392
V– Güverteye konacak eşya  393
VI– Süreler  393
1. Hazırlık bildirimi  393
2. Yükleme süresi  394
3. Sürastarya süresi  394
4. Sürastarya parası  394
5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabı  395
6. Hızlandırma primi  395
VII– Yolculuk başlamadan önce sözleşmenin feshi  395
VIII– Yüklemenin hiç veya süresinde yapılmaması  396
1. Yüklemenin hiç yapılmaması  396
2. Eksik yükleme  396
IX– Birden çok yükleten veya taşıtanın bulunması  397
1. Birden çok yükleten  397
2. Birden çok taşıtan  397
X– Kırkambar sözleşmesi  397
1. Yükleme anı  397
2. Taşıtanın sözleşmeyi feshetmesi  397
XI– Belgeleri verme yükümlülüğü  398
B) Boşaltma  398
I– Demirleme yeri  398
II– Boşaltma giderleri  398
III– Süreler  398
1. Hazırlık bildirimi  398
2. Boşaltma süresi  399
3. Sürastarya süresi  399
4. Sürastarya parası  399
5. Boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabı  399
6. Hızlandırma primi  400
IV– Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması  400
V– Kısmi çarter sözleşmelerinde  401
VI– Kırkambar sözleşmesi  401
1. Boşaltma işleri  401
2. Taşıtanın üçüncü şahıslarla yaptığı kırkambar sözleşmeleri  401
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları
A) Taşıyanın sorumluluğu  402
I– Genel olarak  402
II– Sorumluluktan kurtulma hâlleri  402
1. Taşıyana yüklenemeyecek sebep  402
2. Teknik kusur ve yangın  403
3. Denizde kurtarma  403
III– Taşıyanın kusursuzluk ve uygun illiyet bağı karinelerinden yararlandığı hâller  403
IV– Sebeplerin birleşmesi  403
V– İnceleme ve bildirim  404
1. İnceleme  404
2. Bildirim  404
VI– Sorumluluğu sınırlandırma hakkı  404
1. Sorumluluk sınırları  404
2. Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı  405
VII– Tazminat istemi için süre  406
1. Hak düşürücü süre  406
2. Hak düşürücü süre itirazından yararlanma hakkının kaybedilmesi  406
VIII– Sözleşme dışı istemler  406
IX– Fiilî taşıyanın sorumluluğu  407
1. Genel olarak  407
2. Sorumsuzluk şartı  407
B) Taşıyanın hakları  408
I– Navlun ödenmesini istem hakkı  408
1. Miktarı  408
a) Ölçü, tartı veya sayı üzerine navlun  408
b) Zaman üzerine navlun  408
c) Navlun kararlaştırılmamışsa  408
d) Navlun dışında kalan prim ve giderler  408
2. Navlunun muacceliyeti  409
3. Eşyanın navlun yerine bırakılması  409
4. Zıyaa uğrayan eşyanın durumu  409
5. Navlun borçlusu  409
II– Hapis hakkı  409
1. Genel olarak  409
2. Çekişmeli tutarın yatırılması ve teminat  410
III– Üçüncü kişi gönderilenin durumu  410
1. Ödeme yükümlülüğünün doğması  410
2. Gönderilene karşı hapis hakkının kullanılması  410
3. Rücu hakkı  410
a) Eşyanın teslimi hâlinde  410
b) Hapis hakkının paraya çevrilmesi hâlinde  411
c) Gönderilenin eşyayı teslim almaması hâlinde  411
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu
A) Kusur sorumluluğu  412
BEŞİNCİ AYIRIM
Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan
Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi
A) Sözleşmenin hükümden düşmesi  413
I– Geminin zayi olması sebebiyle  413
1. Yolculuk başlamadan önce  413
2. Yolculuk başladıktan sonra  413
a) Mesafe navlunu  413
b) Kaptanın yükümlülükleri  413
3. Başka gemiye yükleme ve aktarma  414
4. Geminin denize elverişsiz hâle gelmesi  414
II– Eşyanın zayi olması sebebiyle  414
1. Yolculuk başlamadan önce  414
a) Eşya sözleşmede ferden belirlenmişse  414
b) Eşya, sözleşmede tür veya cinsi ile belirlenmişse  414
2. Yolculuk başladıktan sonra  415
a) Eşyanın tamamının zayi olması  415
b) Eşyanın bir kısmının zayi olması  415
B) Sözleşmenin feshi  415
I– Taraflara fesih hakkı veren hâl  415
II– Tarafların fesih hakkına sahip olmadığı hâller  416
1. Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller  416
2. Kaptanın haklı bir sebeple rotadan sapması  416
3. Geminin yolculuk sırasında tamirinin gerekmesi  416
III– Diğer sebeplerin etkisi  416
IV– Eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişinin fesih hakkı  417
V– Fesih hakkının kullanılması  417
1. Feshin bildirimi  417
2. Hüküm ve sonuçları  417
a) Sözleşme yolculuk başlamadan önce feshedilmişse  417
b) Sözleşme yolculuk başladıktan sonra feshedilmişse  417
C) Birden çok yolculuğun özellikleri  418
ALTINCI AYIRIM
Denizde Taşıma Senetleri
A) Konişmento  419
I– Tanımı, türleri ve düzenlenmesi  419
II– İçeriği  419
III– Hükümleri  420
1. Kıymetli evrak olma niteliği  420
a) Eşyanın yetkili konişmento hamiline teslimi  420
aa) Genel olarak  420
bb) Birden çok konişmento hamilinin başvurusu  420
cc) Yükletenin talimatı  420
dd) Navlun sözleşmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düşmesi  421
b) Konişmentonun eşyayı temsili  421
aa) Genel olarak  421
bb) Birden çok konişmento hamili  421
cc) Konişmentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi  421
2. İspat işlevi  422
a) Hukuki ilişkiyi ispat  422
b) Taşıyanı ispat  422
c) Eşyanın genel olarak cinsini, işaretlerini, koli veya parça adedini, ağırlık ve miktarını ispat  422
d) Navlunu ispat  423
e) Yükleten tarafından verilen garantiler  423
B) Diğer denizde taşıma senetleri  424
YEDİNCİ AYIRIM
Emredici Hükümler
A) Genel olarak  425
B) İstisnalar  425
C) Yolculuk çarteri sözleşmesi  425
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zamanaşımı
A) Süre  426
BEŞİNCİ BÖLÜM
Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi
A) Tanımı  427
B) Taşıyan ve fiilî taşıyan  427
C) Yolcu  427
D) Bagaj  427
E) Yolcunun yükümlülükleri  427
I– Kaptanın talimatına uyma  427
II– Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü  428
III– Gemiye zamanında gelmek  428
F) Taşıyanın hapis hakkı  428
G) Ölen yolcunun bagajı  428
H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk  428
I– Taşıyanın sorumluluğu  428
II– Fiilî taşıyanın sorumluluğu  430
III– Taşıma süresi  430
IV– Zorunlu sigorta  430
V– Değerli eşya  431
VI– Birlikte kusur  431
VII– Bedensel zarardan doğan sorumluluğun sınırı  431
VIII– Bagaj ve araçların zıyaı veya hasarından doğan sorumluluğun sınırı  431
IX– Sorumluluk sınırlarına ilişkin ortak hükümler  431
X– Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları  432
XI– İstemlerin birleşmesi  432
XII– Sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı  432
XIII– İstemlerin dayanağı  432
XIV– Bagajın zıyaı veya hasara uğradığının bildirimi  432
XV– Zamanaşımı  433