Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sigorta Hukuku
Şubat 2020 / 2. Baskı / 240 Syf.
Fiyatı: 25.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ocak 2019 22.00 TL 11.90 TL (%46)Sepete Ekle
   

İkinci baskısı yapılan eser, üniversite öğrencileri için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple doktrindeki tartışmaların ayrıntılarına girmeden anlaşılır ve akıcı bir üslup benimsenmeye çalışılmıştır.

Kitap esasen üç temel bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümlerde Sigortacılık Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun Altıncı Kitabında benimsenen sistematik takip edilmiştir. Kurumsal Sigorta Hukukuna ilişkin bölümde, Sigortacılık Kanunu'nda yer alan sigortacı, sigorta aracıları, sigortacılık faaliyetlerinin denetimi ve tahkim gibi konular genel hatlarıyla incelenmiştir. Sigorta Sözleşmesi başlıklı üçüncü bölümde sigorta sözleşmesine ilişkin temel hususlar, sigortacı ve sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri ele alınmıştır. Kitabın son bölümü olan Zarar Sigortaları başlıklı bölümde ise mal sigortaları ve sorumluluk sigortalarına ilişkin özel hükümlere değinilmiştir. Kitabın ikinci baskısında daha fazla Yargıtay kararına yer verilmek suretiyle konuların daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
Kurumsal Sigorta Hukuku
Tahkim
Sigorta Sözleşmesi
Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri
Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri
Mal Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750246371
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 240
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. SİGORTA HUKUKU  17
II. SİGORTA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  19
A. Kanunlar  19
B. Yönetmelikler  21
C. Genel Şartlar  22
İkinci Bölüm
KURUMSAL SİGORTA HUKUKU
I. GİRİŞ  25
II. SİGORTACILIK YAPAN KURUMLAR  26
A. Genel Olarak  26
B. Kuruluşu  27
C. Yapısı ve İşleyişi  29
D. Hakim Olan İlkeler  31
E. Sona Ermesi  32
III. SİGORTA ARACILARI  32
A. Acenteler  32
B. Brokerler  36
IV. SİGORTA EKSPERLERİ  39
V. SİGORTA SEKTÖRÜNDE DÜZENLEME VE DENETİM – SDDK  41
A. Görevleri  41
B. Yapısı  42
VI. SİGORTACILIKTA TAHKİM  46
A. Genel Olarak Sigortacılıkta Tahkim Sistemi  46
B. Tahkim Komisyonunun Yapısı  47
C. Tahkim Sisteminin İşleyişi  49
Üçüncü Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİ
I. GİRİŞ  53
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ  54
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  57
IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA KURULMASI  59
V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ  61
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE KİŞİLER VE BU KİŞİLERİN BİLGİSİ VE DAVRANIŞLARINA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  63
A. Sigortacı  63
B. Sigorta Ettiren  63
C. Sigortalı (Başkası Lehine Sigorta, TTK m. 1454)  64
D. Lehtar  67
E. Zarar Gören  68
F. Sigorta Ettiren Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışlarına Bağlanan Hukuki Sonuçlar  68
VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  70
A. Sigortacının Yükümlülükleri  70
1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  71
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  73
a. Aydınlatma Yükümlülüğün Kapsamı  75
b. Aydınlatma Yükümlülüğünün Şekli  76
c. Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Sonuçları  77
3. Poliçe Verme Yükümlülüğü  82
a. Poliçe  82
b. Zeyilname  83
c. Genel Şartlar ve Özel Şartlar Arasındaki İlişki  84
d. Genel Şartlarda Yapılan Değişiklikler  84
e. Poliçenin Teslimi  86
4. Giderleri Ödeme Borcu  87
5. Tazminat Ödeme Borcu  88
a. Sigorta Bedeli, Sigorta Değeri ve Sigorta Zararı  88
b. Sigortacının Ödeme Borcunun Muaccel Hale Gelmesi  90
c. Sigortacının Avans Verme Yükümlülüğü  93
d. Kısmi Ödeme  95
e. Sigortacının Temerrüdü  97
f. Sigortacının Tazminat Ödeme Borcunun Kapsamı ve Tazminat Ödeme Borcundan Kurtulması  98
B. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri  99
1. Prim Ödeme Borcu  101
a. Prim Alacaklısı  103
b. Prim Borçlusu  103
c. Primin Ödeme Şekli  103
d. Prim Borcunun Muaccel Olması  104
e. Prim Ödeme Yeri  106
f. Primin İndirilmesi  107
g. Prim Ödeme Borcunda Temerrüt  108
aa. Sigorta Sözleşmesinden Cayma  108
bb. İzleyen Primin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih  108
cc. Haklı İki İhtar ile Fesih Hakkı  109
2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  110
a. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğü  110
aa. Sigortacının Yazılı Soru Vermesi  112
bb. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğünün İhlaline İlişkin Yaptırım  114
i. Riziko Gerçekleşmeden Önce  114
ii. Riziko Gerçekleştikten Sonra  117
b. Sözleşmenin Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  120
aa. Genel Olarak  120
bb. İhlalin Yaptırımı  121
i. Riziko Gerçekleşmeden Önce  121
ii. Riziko Gerçekleştikten Sonra  123
c. Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü  127
aa. Genel Olarak  127
bb. Beyan Yükümlülüğün İhlali  128
3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  129
a. Genel Olarak  129
b. İhlalin Yaptırımı  130
4. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  130
a. Görevin İçeriği  131
b. Görevin Zamanı  132
c. Sigortacının Talimatı  134
d. İhlalin Yaptırımı  134
e. Sigorta Ettirenin Yapmış Olduğu Masraflar  135
f. Masraflar İçin Avans Verme  136
VIII. SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ  136
IX. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  138
A. Sigorta Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi  139
1. Süre  139
2. Rizikonun Gerçekleşmesi  139
3. Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması  139
4. Sigortacının İflası  139
B. Sigorta Sözleşmesinin Tarafların İradesi ile Sona Ermesi  140
1. Sigorta Ettirene Tanınan Fesih Hakkı  140
a. Sigortacının Konkordato İlan Etmesi, İlgili Sigorta Dalına İlişkin Ruhsatının İptal Edilmesi veya Sözleşme Yapma Yetkisinin Kaldırılması ve Benzeri Haller  140
b. Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih  141
c. Sigortacının Sözleşmeyi Kısmen Feshetmesi veya Kısmen Cayma  141
d. Sigortacının Aczi veya Takibin Semeresiz Kalması  142
2. Sigortacıya Tanınan Fesih Hakkı  142
a. Primin Ödenmemesi ve Sigorta Ettirenin Konkordato İlan Etmesi  142
b. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih  142
X. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  143
XI. KORUYUCU HÜKÜMLER  147
XII. SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME  149
Dördüncü Bölüm
ZARAR SİGORTALARI
I. GİRİŞ  153
II. MAL SİGORTALARI  154
A. Menfaat Kavramı  154
B. Mal Sigortasında Kavramlar ve İlkeler  156
1. Sigortacı Zararı Öder  156
2. Sigorta Değeri  157
3. Sigorta Bedeli  158
4. Eksik Sigorta  159
5. Aşkın Sigorta  164
a. Genel Olarak  164
b. Aşkın Sigortanın Hüküm ve Sonuçları  165
c. Mali Çıkar Sağlamak Amacıyla Sigorta Yapılması  166
6. Takseli Sigorta  166
7. Birden Çok Sigorta  168
a. Tanımı  168
b. Bildirme Görevi  169
c. Türleri  169
aa. Müşterek Sigorta  169
i. Genel Olarak  169
ii. Müşterek Sigortada Müteselsil Sorumluluk  172
bb. Çifte Sigorta  174
i. Genel Olarak  174
ii. Çifte Sigortanın Sonuçları  175
cc. Kısmi Sigorta  177
C. Menfaat Üzerine Sınırlamalar  179
1. Sigorta Konusu Eşya Üzerindeki Sınırlı Ayni Haklar  179
a. Genel Olarak  179
b. Sınırlı Ayni Hak Sahibine Yapılması Gereken Bildirimler  183
2. Sigorta Konusu Eşyanın Üzerindeki Haciz  185
D. Halefiyet  185
1. Genel Olarak  185
2. Halefiyetin Şartları  187
a. Üçüncü Kişiden Alacak  187
b. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesi  190
c. Sigortacının Ödemesi  191
3. Halefiyet Yoluyla Geçen Hakların İhlali  192
4. Sigortacının Zararı Kısmen Tazmin Etmesi  195
5. Sigortacının Halefiyete Dayanarak Açacağı Rücu Davası  196
a. Zamanaşımı  196
b. Faiz  197
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  198
III. SORUMLULUK SİGORTALARI  200
A. Genel Olarak  200
B. Sözleşme Konusu ve Kapsamı  201
C. Sorumluluk Sigortasında Hukuki Koruma ve Sigortalıya Yardım  204
D. Sorumluluk Sigortasında Bildirim  208
E. Doğrudan Dava Hakkı  211
1. Genel Olarak  211
2. Zarar Görene Karşı Sigortacının Sorumluluğunun Sınırları  212
F. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi İsteme Hakkı  216
G. Sorumluluk Sigortasında Takas Yasağı  217
H. Sorumluluk Sigortalarında Halefiyet  218
I. Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı  219
İ. Zorunlu Sorumluluk Sigortaları  222
1. Genel Olarak  222
2. Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Zarar Görenin Durumu  225
3. Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Etmesi  227
4. Zararın Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanması  228
5. Görevli Mahkeme  229
IV. MAL SİGORTALARI VE SORUMLULUK SİGORTALARINA UYGULANACAK OLAN ORTAK HÜKÜMLER  231
A. Geçmişe Etkili Sigorta  231
B. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama Görevi  234
V. KORUYUCU HÜKÜMLER  235
Kaynakça  236
Kavramlar Dizini  238
 


Yasin Köse
Eylül 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Topaloğlu ...
Eylül 2020
360.00 TL
Sepete Ekle
Abdullah Berat Memiş
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. SİGORTA HUKUKU  17
II. SİGORTA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  19
A. Kanunlar  19
B. Yönetmelikler  21
C. Genel Şartlar  22
İkinci Bölüm
KURUMSAL SİGORTA HUKUKU
I. GİRİŞ  25
II. SİGORTACILIK YAPAN KURUMLAR  26
A. Genel Olarak  26
B. Kuruluşu  27
C. Yapısı ve İşleyişi  29
D. Hakim Olan İlkeler  31
E. Sona Ermesi  32
III. SİGORTA ARACILARI  32
A. Acenteler  32
B. Brokerler  36
IV. SİGORTA EKSPERLERİ  39
V. SİGORTA SEKTÖRÜNDE DÜZENLEME VE DENETİM – SDDK  41
A. Görevleri  41
B. Yapısı  42
VI. SİGORTACILIKTA TAHKİM  46
A. Genel Olarak Sigortacılıkta Tahkim Sistemi  46
B. Tahkim Komisyonunun Yapısı  47
C. Tahkim Sisteminin İşleyişi  49
Üçüncü Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİ
I. GİRİŞ  53
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ  54
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  57
IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA KURULMASI  59
V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ  61
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE KİŞİLER VE BU KİŞİLERİN BİLGİSİ VE DAVRANIŞLARINA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  63
A. Sigortacı  63
B. Sigorta Ettiren  63
C. Sigortalı (Başkası Lehine Sigorta, TTK m. 1454)  64
D. Lehtar  67
E. Zarar Gören  68
F. Sigorta Ettiren Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışlarına Bağlanan Hukuki Sonuçlar  68
VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  70
A. Sigortacının Yükümlülükleri  70
1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  71
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  73
a. Aydınlatma Yükümlülüğün Kapsamı  75
b. Aydınlatma Yükümlülüğünün Şekli  76
c. Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Sonuçları  77
3. Poliçe Verme Yükümlülüğü  82
a. Poliçe  82
b. Zeyilname  83
c. Genel Şartlar ve Özel Şartlar Arasındaki İlişki  84
d. Genel Şartlarda Yapılan Değişiklikler  84
e. Poliçenin Teslimi  86
4. Giderleri Ödeme Borcu  87
5. Tazminat Ödeme Borcu  88
a. Sigorta Bedeli, Sigorta Değeri ve Sigorta Zararı  88
b. Sigortacının Ödeme Borcunun Muaccel Hale Gelmesi  90
c. Sigortacının Avans Verme Yükümlülüğü  93
d. Kısmi Ödeme  95
e. Sigortacının Temerrüdü  97
f. Sigortacının Tazminat Ödeme Borcunun Kapsamı ve Tazminat Ödeme Borcundan Kurtulması  98
B. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri  99
1. Prim Ödeme Borcu  101
a. Prim Alacaklısı  103
b. Prim Borçlusu  103
c. Primin Ödeme Şekli  103
d. Prim Borcunun Muaccel Olması  104
e. Prim Ödeme Yeri  106
f. Primin İndirilmesi  107
g. Prim Ödeme Borcunda Temerrüt  108
aa. Sigorta Sözleşmesinden Cayma  108
bb. İzleyen Primin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih  108
cc. Haklı İki İhtar ile Fesih Hakkı  109
2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  110
a. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğü  110
aa. Sigortacının Yazılı Soru Vermesi  112
bb. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğünün İhlaline İlişkin Yaptırım  114
i. Riziko Gerçekleşmeden Önce  114
ii. Riziko Gerçekleştikten Sonra  117
b. Sözleşmenin Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  120
aa. Genel Olarak  120
bb. İhlalin Yaptırımı  121
i. Riziko Gerçekleşmeden Önce  121
ii. Riziko Gerçekleştikten Sonra  123
c. Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü  127
aa. Genel Olarak  127
bb. Beyan Yükümlülüğün İhlali  128
3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  129
a. Genel Olarak  129
b. İhlalin Yaptırımı  130
4. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  130
a. Görevin İçeriği  131
b. Görevin Zamanı  132
c. Sigortacının Talimatı  134
d. İhlalin Yaptırımı  134
e. Sigorta Ettirenin Yapmış Olduğu Masraflar  135
f. Masraflar İçin Avans Verme  136
VIII. SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ  136
IX. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  138
A. Sigorta Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi  139
1. Süre  139
2. Rizikonun Gerçekleşmesi  139
3. Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması  139
4. Sigortacının İflası  139
B. Sigorta Sözleşmesinin Tarafların İradesi ile Sona Ermesi  140
1. Sigorta Ettirene Tanınan Fesih Hakkı  140
a. Sigortacının Konkordato İlan Etmesi, İlgili Sigorta Dalına İlişkin Ruhsatının İptal Edilmesi veya Sözleşme Yapma Yetkisinin Kaldırılması ve Benzeri Haller  140
b. Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih  141
c. Sigortacının Sözleşmeyi Kısmen Feshetmesi veya Kısmen Cayma  141
d. Sigortacının Aczi veya Takibin Semeresiz Kalması  142
2. Sigortacıya Tanınan Fesih Hakkı  142
a. Primin Ödenmemesi ve Sigorta Ettirenin Konkordato İlan Etmesi  142
b. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih  142
X. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  143
XI. KORUYUCU HÜKÜMLER  147
XII. SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME  149
Dördüncü Bölüm
ZARAR SİGORTALARI
I. GİRİŞ  153
II. MAL SİGORTALARI  154
A. Menfaat Kavramı  154
B. Mal Sigortasında Kavramlar ve İlkeler  156
1. Sigortacı Zararı Öder  156
2. Sigorta Değeri  157
3. Sigorta Bedeli  158
4. Eksik Sigorta  159
5. Aşkın Sigorta  164
a. Genel Olarak  164
b. Aşkın Sigortanın Hüküm ve Sonuçları  165
c. Mali Çıkar Sağlamak Amacıyla Sigorta Yapılması  166
6. Takseli Sigorta  166
7. Birden Çok Sigorta  168
a. Tanımı  168
b. Bildirme Görevi  169
c. Türleri  169
aa. Müşterek Sigorta  169
i. Genel Olarak  169
ii. Müşterek Sigortada Müteselsil Sorumluluk  172
bb. Çifte Sigorta  174
i. Genel Olarak  174
ii. Çifte Sigortanın Sonuçları  175
cc. Kısmi Sigorta  177
C. Menfaat Üzerine Sınırlamalar  179
1. Sigorta Konusu Eşya Üzerindeki Sınırlı Ayni Haklar  179
a. Genel Olarak  179
b. Sınırlı Ayni Hak Sahibine Yapılması Gereken Bildirimler  183
2. Sigorta Konusu Eşyanın Üzerindeki Haciz  185
D. Halefiyet  185
1. Genel Olarak  185
2. Halefiyetin Şartları  187
a. Üçüncü Kişiden Alacak  187
b. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesi  190
c. Sigortacının Ödemesi  191
3. Halefiyet Yoluyla Geçen Hakların İhlali  192
4. Sigortacının Zararı Kısmen Tazmin Etmesi  195
5. Sigortacının Halefiyete Dayanarak Açacağı Rücu Davası  196
a. Zamanaşımı  196
b. Faiz  197
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  198
III. SORUMLULUK SİGORTALARI  200
A. Genel Olarak  200
B. Sözleşme Konusu ve Kapsamı  201
C. Sorumluluk Sigortasında Hukuki Koruma ve Sigortalıya Yardım  204
D. Sorumluluk Sigortasında Bildirim  208
E. Doğrudan Dava Hakkı  211
1. Genel Olarak  211
2. Zarar Görene Karşı Sigortacının Sorumluluğunun Sınırları  212
F. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi İsteme Hakkı  216
G. Sorumluluk Sigortasında Takas Yasağı  217
H. Sorumluluk Sigortalarında Halefiyet  218
I. Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı  219
İ. Zorunlu Sorumluluk Sigortaları  222
1. Genel Olarak  222
2. Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Zarar Görenin Durumu  225
3. Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Etmesi  227
4. Zararın Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanması  228
5. Görevli Mahkeme  229
IV. MAL SİGORTALARI VE SORUMLULUK SİGORTALARINA UYGULANACAK OLAN ORTAK HÜKÜMLER  231
A. Geçmişe Etkili Sigorta  231
B. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama Görevi  234
V. KORUYUCU HÜKÜMLER  235
Kaynakça  236
Kavramlar Dizini  238
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020