Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ecrimisil Davaları
Mart 2020 / 2. Baskı / 591 Syf.
Fiyatı: 127.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Kasım 2018 64.90 TL -     Sepete Ekle
   

Ecrimisil, malikinin rızası dışında taşınmazının gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ödenen tazminattır. Haksız işgal, haksız eylem niteliğinde olup, gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olarak tanımlanmaktadır.

Bu kitapta; uygulamada en çok görülen dava tiplerinden olan ecrimisil davaları yine uygulamadaki sorunlar dikkate alınmak suretiyle tüm yönleri ile ele alınmış, daha iyi anlaşılabilmesi için zilyetlik ve zilyedin hak ve yükümlülüklerine ilişkin konulara ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına, yer verilmiştir. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanarak, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Zilyedin Hakları ve Sorumlulukları
Ecrimisil
Birlikte Mülkiyet Halinde Ecrimisil
Ecrimisile İlişkin Özel Haller
Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil
Ecrimisile Esas Sürenin Tespiti
Ecrimisil Bedelinin Tespiti
Zamanaşımı, Faiz, İcra İnkâr Tazminatı, Mahsup
Ecrimisil Davası
Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri
Barkod: 9789750259814
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 591
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
ZİLYEDİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
I. GENEL OLARAK ZİLYETLİK  17
II. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  19
III. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  24
A. Eşyayı İade Borcu  24
B. Ürünleri İade Borcu  25
IV. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI  27
A. Genel Olarak  27
B. Hapis Hakkı  37
V. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI  54
İkinci Bölüm
ECRİMİSİL
I. TANIM  57
II. KOŞULLARI  64
A. Genel Olarak  64
B. Taşınmazın İşgal Edilmesi (Fiilen Kullanılması) Koşulu  65
C. İşgal Edenin Kötüniyetli Olması Koşulu  73
1. Genel Olarak Kötüniyet  73
2. Ecrimisil Açısından Kötüniyet  74
a. Genel Olarak  74
b. Malikin Kullanıma Onayının Bulunması  84
aa. Kullanıma Onayın Açık Olması  84
bb. Kullanıma Onayın Zımni Olması (Uzun Süre Ses Çıkarılmaması)  88
cc. Onayın Geri Alınması  92
c. Paydaşlar Arasında Oluşan Fiili Paylaşıma Uygun Kullanılması  97
d. Geçerli Bir Hukuki Nedenle Kullanılması Halinde  98
e. Tapu Kaydına Dayalı Kullanılması  101
f. Haricen Satın Alınan Tapulu Taşınmazların Kullanılması  103
g. Kira Sözleşmesine Dayalı Kullanılması  114
h. Mülkiyeti Uyuşmazlık Konusu Olan Taşınmazın Kullanılması  135
ı. Şufa (Önalım) Hakkına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davası Açılan Taşınmazın Kullanılması  137
D. Zarar Koşulu  139
1. 08/03/1950 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararına Göre  139
2. Yerleşik Uygulamaya Göre  140
a. Haksız Kullanımın Yeterli Olması  140
b. Taşınmazdan Gelir Elde Etme Koşulunun Aranmaması  142
c. Davacıya Gelir Getiren Yer Olması Koşulunun Aranmaması  142
d. Yapının İmara Uygun Olması Koşulunun Aranmaması  145
Üçüncü Bölüm
BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ECRİMİSİL
I. GENEL OLARAK BİRLİKTE MÜLKİYET  147
A. Paylı Mülkiyet (TMK 688–700)  147
B. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyet (TMK. 701–703)  160
II. PAYLI MÜLKİYETTE ECRİMİSİL  169
A. Genel Olarak  169
B. Fiili Kullanma Biçimi Varsa  172
C. Paydaşın Kullandığı veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa  183
D. Paylı Mülkiyetli Taşınmaz Bir Kısım Paydaşlarca Kiraya Verilmişse  190
1. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerliyse  190
2. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerli Değilse  191
III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETTE ECRİMİSİL  193
A. Genel Olarak  193
B. Elbirliği Mülkiyetli Taşınmaz Ortağın Katılımı veya Onayı Olmadan Kiraya Verilmişse  196
IV. İNTİFADAN MEN (YARARLANMADAN ENGELLEME) KOŞULU  198
A. Genel Olarak  198
B. Geçerlilik Şekli  206
C. İspatı  207
D. İntifadan Men Koşulunun İstisnaları  213
1. Taşınmazın ve Elde Edilen Ürünlerin Niteliğinden Kaynaklanan İstisna  213
2. Paydaşın Taşınmazın Tamamında Hak İddiasından Kaynaklanan İstisna  221
3. Paydaşlar Arasındaki Kullanım Anlaşmasından Kaynaklanan İstisna  222
4. Daha Önce Dava Açılmasından Kaynaklanan İstisna  224
5. Malikin Sıfatından Kaynaklanan İstisna  230
Dördüncü Bölüm
ECRİMİSİLE İLİŞKİN
ÖZEL HALLER
I. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA HALİNDE  233
II. İMAR UYGULAMASI HALİNDE ECRİMİSİL  245
A. İmar Uygulaması  245
B. Ecrimisil Açısından  247
III. BOŞANMA HALİNDE AİLE KONUTU HAKKINDA ECRİMİSİL  252
A. Aile Konutu  252
B. Ecrimisil Açısından  253
IV. YOLSUZ TESCİL HALİNDE ECRİMİSİL  261
A. Yolsuz Tescil  261
B. Muris Muvazaası Halinde Ecrimisil  262
C. Diğer Yolsuz Tescil Hallerinde Ecrimisil  270
V. İHALEDEN ALINAN TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL  275
VI. ŞAHSİ HAKKA DAYALI ECRİMİSİL  281
VII. KAYYIM TAYİN EDİLEN TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL  290
Beşinci Bölüm
KAMU TAŞINMAZLARINDA
ECRİMİSİL
I. GENEL OLARAK  299
II. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU  302
III. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 75. MADDESİ  302
IV. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU  311
V. 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU  313
Altıncı Bölüm
ECRİMİSİLE ESAS SÜRENİN TESPİTİ
I. GENEL OLARAK  315
II. DAVA TARİHİNDEN SONRASI İÇİN ECRİMİSİL İSTEMİ  323
III. SÜRENİN TESPİTİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER  325
A. İhtarname Tebliği Halinde Ecrimisile Esas Süre  325
B. Boşanma Halinde Ecrimisile Esas Süre  326
C. Yolsuz Tescil Halinde Ecrimisile Esas Süre  327
D. Birlikte Mülkiyet Halinde Ecrimisile Esas Süre  329
E. Sözleşmenin Sona Ermesi Halinde Ecrimisile Esas Süre  330
F. Şahsi Hakka Dayalı Talep Halinde Ecrimisile Esas Süre  333
G. Mülkiyeti Uyuşmazlık Konusu Olan Taşınmazlarda Ecrimisile Esas Süre  335
H. İhale İle Alınan Taşınmazlarda Ecrimisile Esas Süre  337
I. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Ecrimisile Esas Süre  341
İ. Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Halinde Ecrimisile Esas Süre  344
J. Şufa (Önalım) Halinde Ecrimisile Esas Süre  345
Yedinci Bölüm
ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ
I. ZARARIN TESPİTİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  347
II. ARSA VE BİNALARDA ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ  358
A. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  358
B. Önceki Döneme Ait Mahkeme Kararı Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  371
C. Önceki Döneme Ait Kira Sözleşmesi Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  376
D. Muhdesat Şerhinin Bulunması veya Yapının Davalıya Ait Olması Halinde  378
III. ARAZİ VASIFLI TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ  382
Sekizinci Bölüm
ZAMANAŞIMI, FAİZ, İCRA İNKÂR TAZMİNATI, MAHSUP
I. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ  393
II. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE FAİZ  409
III. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE İCRA İNKÂR TAZMİNATI  416
A. İcra İnkâr Tazminatı  416
B. Ecrimisil Açısından  421
IV. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE MAHSUP VE TAKAS  422
A. Mahsup  422
B. Takas  428
1. Genel Olarak  428
2. Takasın Koşulları  432
a. Olumlu Koşul  432
b. Olumsuz Koşul  433
C. Ecrimisil Açısından  433
Dokuzuncu Bölüm
ECRİMİSİL DAVASI
I. HUKUKİ NİTELİĞİ  439
II. GÖREVLİ MAHKEME  450
A. Genel Olarak  450
B. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme  457
1. Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalarda  457
2. Kira İlişkisi Halinde  463
3. Vekâletsiz İş Görme ve Sebepsiz Zenginleşme Hukuksal Nedenlerine Dayanılması Halinde  468
4. Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Taşınmazlar Hakkında Açılan Ecrimisil Davalarında  469
5. 3533 Sayılı Kanun Gereği Tahkime Tabi Davalarda  475
III. YETKİLİ MAHKEME  479
A. Genel Olarak  479
B. Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme  486
IV. DAVANIN TARAFLARI  488
A. Taraf ve Dava Ehliyeti  488
B. Davacı  497
1. Genel Olarak  497
2. Ferdi Mülkiyette Davacı Sıfatı  502
3. Birlikte Mülkiyette Davacı Sıfatı  503
a. Paylı Mülkiyette Davacı Sıfatı  503
b. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette Davacı Sıfatı  504
aa. Üçüncü Kişiye Karşı Dava Açılması Halinde  504
bb. Ortaklar Arasında Dava Açılması Halinde  506
4. Kat Mülkiyetli Taşınmazların Ortak Yerlerinin İşgali Halinde  508
C. Davalı  510
V. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  520
A. Yargılama Gideri  520
B. Harç  528
1. Genel Olarak  528
2. Başvurma Harcı  529
3. Karar ve İlam Harcı  529
4. Ecrimisil Davasında Harç  534
C. Vekâlet Ücreti  536
1. Genel Olarak  536
2. Ecrimisil Davalarında Vekâlet Ücreti  541
VI. ECRİMİSİL DAVASINDA İSPAT  544
A. Genel Olarak İspat  544
B. Ecrimisil Davasında İspat  551
Onuncu Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  561
A. Mülkiyeti Davacıya Ait Taşınmazın İşgali  561
B. Boşanma Kararı Kesinleşmesine Rağmen Taşınmazın İşgali  562
C. İhtarname ile Kullanım Onayı Geri Alınan Taşınmazın İşgali  563
D. Kamulaştırmasız El Atma Suretiyle Taşınmazın İşgali  564
E. Muris Muvazaası Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı İle Kesinleşen Taşınmazın Paydaşça İşgali  565
F. İrade Bozukluğu Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı İle Kesinleşen Taşınmazın İşgali  566
G. Elbirliği (Paylı) Mülkiyette Ortağın (Paydaşın) Taşınmazı İşgali (İntifadan Men Koşulu Ortaklığın Giderilmesi Davası İle Yerine Getirilmiştir)  567
H. Elbirliği (Paylı) Mülkiyette Ortağın (Paydaşın) Taşınmazı İşgali (İntifadan Men Koşulu Tanıkla İspatlanacaktır)  568
I. Paylı Mülkiyette Davalı Paydaşın Kiraya Vermek Suretiyle Taşınmazı İşgali  569
İ. Elbirliği Mülkiyetinde Davalı Ortağın Kiraya Vermek Suretiyle Taşınmazı İşgali  570
J. Davalılar Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali (Müteselsil Sorumluluk Hali)  571
K. Paylı Mülkiyette Davalı Paydaş İle Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali (Müteselsil Sorumluluk Hali)  572
L. Elbirliği Mülkiyetinde Davalı Ortak İle Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali (Müteselsil Sorumluluk Hali)  573
II. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  574
A. Haksız İşgalin Bulunmadığı Savunması  574
B. Malikin Onayı İle Kullanma Savunması  575
C. Harici Satışa Dayalı Kullanma Savunması  576
D. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Kullanma Savunması  577
E. Mülkiyetin Uyuşmazlık Konusu Olduğu Savunması  578
F. Paydaşın Onaya Dayalı Kullanma Savunması  579
G. Fiili Kullanıma Uygun Kullanıldığı Savunması  580
H. Tapuya Dayalı Kullanma Savunması  581
I. Kira Akdine Dayalı Kullanma Savunması  582
İ. Davacı Paydaşın Kullanabileceği Yerin Bulunduğu Savunması  583
J. İntifadan Men Koşulunun Yerine Getirilmediği Savunması  584
Kaynakça  585
Kavramlar Dizini  587
 


Tan Tahsin Zapata
Eylül 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
Cem Baygın ...
Eylül 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Erhan Günay
Eylül 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
265.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
ZİLYEDİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
I. GENEL OLARAK ZİLYETLİK  17
II. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  19
III. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  24
A. Eşyayı İade Borcu  24
B. Ürünleri İade Borcu  25
IV. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI  27
A. Genel Olarak  27
B. Hapis Hakkı  37
V. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI  54
İkinci Bölüm
ECRİMİSİL
I. TANIM  57
II. KOŞULLARI  64
A. Genel Olarak  64
B. Taşınmazın İşgal Edilmesi (Fiilen Kullanılması) Koşulu  65
C. İşgal Edenin Kötüniyetli Olması Koşulu  73
1. Genel Olarak Kötüniyet  73
2. Ecrimisil Açısından Kötüniyet  74
a. Genel Olarak  74
b. Malikin Kullanıma Onayının Bulunması  84
aa. Kullanıma Onayın Açık Olması  84
bb. Kullanıma Onayın Zımni Olması (Uzun Süre Ses Çıkarılmaması)  88
cc. Onayın Geri Alınması  92
c. Paydaşlar Arasında Oluşan Fiili Paylaşıma Uygun Kullanılması  97
d. Geçerli Bir Hukuki Nedenle Kullanılması Halinde  98
e. Tapu Kaydına Dayalı Kullanılması  101
f. Haricen Satın Alınan Tapulu Taşınmazların Kullanılması  103
g. Kira Sözleşmesine Dayalı Kullanılması  114
h. Mülkiyeti Uyuşmazlık Konusu Olan Taşınmazın Kullanılması  135
ı. Şufa (Önalım) Hakkına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davası Açılan Taşınmazın Kullanılması  137
D. Zarar Koşulu  139
1. 08/03/1950 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararına Göre  139
2. Yerleşik Uygulamaya Göre  140
a. Haksız Kullanımın Yeterli Olması  140
b. Taşınmazdan Gelir Elde Etme Koşulunun Aranmaması  142
c. Davacıya Gelir Getiren Yer Olması Koşulunun Aranmaması  142
d. Yapının İmara Uygun Olması Koşulunun Aranmaması  145
Üçüncü Bölüm
BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ECRİMİSİL
I. GENEL OLARAK BİRLİKTE MÜLKİYET  147
A. Paylı Mülkiyet (TMK 688–700)  147
B. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyet (TMK. 701–703)  160
II. PAYLI MÜLKİYETTE ECRİMİSİL  169
A. Genel Olarak  169
B. Fiili Kullanma Biçimi Varsa  172
C. Paydaşın Kullandığı veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa  183
D. Paylı Mülkiyetli Taşınmaz Bir Kısım Paydaşlarca Kiraya Verilmişse  190
1. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerliyse  190
2. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerli Değilse  191
III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETTE ECRİMİSİL  193
A. Genel Olarak  193
B. Elbirliği Mülkiyetli Taşınmaz Ortağın Katılımı veya Onayı Olmadan Kiraya Verilmişse  196
IV. İNTİFADAN MEN (YARARLANMADAN ENGELLEME) KOŞULU  198
A. Genel Olarak  198
B. Geçerlilik Şekli  206
C. İspatı  207
D. İntifadan Men Koşulunun İstisnaları  213
1. Taşınmazın ve Elde Edilen Ürünlerin Niteliğinden Kaynaklanan İstisna  213
2. Paydaşın Taşınmazın Tamamında Hak İddiasından Kaynaklanan İstisna  221
3. Paydaşlar Arasındaki Kullanım Anlaşmasından Kaynaklanan İstisna  222
4. Daha Önce Dava Açılmasından Kaynaklanan İstisna  224
5. Malikin Sıfatından Kaynaklanan İstisna  230
Dördüncü Bölüm
ECRİMİSİLE İLİŞKİN
ÖZEL HALLER
I. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA HALİNDE  233
II. İMAR UYGULAMASI HALİNDE ECRİMİSİL  245
A. İmar Uygulaması  245
B. Ecrimisil Açısından  247
III. BOŞANMA HALİNDE AİLE KONUTU HAKKINDA ECRİMİSİL  252
A. Aile Konutu  252
B. Ecrimisil Açısından  253
IV. YOLSUZ TESCİL HALİNDE ECRİMİSİL  261
A. Yolsuz Tescil  261
B. Muris Muvazaası Halinde Ecrimisil  262
C. Diğer Yolsuz Tescil Hallerinde Ecrimisil  270
V. İHALEDEN ALINAN TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL  275
VI. ŞAHSİ HAKKA DAYALI ECRİMİSİL  281
VII. KAYYIM TAYİN EDİLEN TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL  290
Beşinci Bölüm
KAMU TAŞINMAZLARINDA
ECRİMİSİL
I. GENEL OLARAK  299
II. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU  302
III. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 75. MADDESİ  302
IV. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU  311
V. 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU  313
Altıncı Bölüm
ECRİMİSİLE ESAS SÜRENİN TESPİTİ
I. GENEL OLARAK  315
II. DAVA TARİHİNDEN SONRASI İÇİN ECRİMİSİL İSTEMİ  323
III. SÜRENİN TESPİTİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER  325
A. İhtarname Tebliği Halinde Ecrimisile Esas Süre  325
B. Boşanma Halinde Ecrimisile Esas Süre  326
C. Yolsuz Tescil Halinde Ecrimisile Esas Süre  327
D. Birlikte Mülkiyet Halinde Ecrimisile Esas Süre  329
E. Sözleşmenin Sona Ermesi Halinde Ecrimisile Esas Süre  330
F. Şahsi Hakka Dayalı Talep Halinde Ecrimisile Esas Süre  333
G. Mülkiyeti Uyuşmazlık Konusu Olan Taşınmazlarda Ecrimisile Esas Süre  335
H. İhale İle Alınan Taşınmazlarda Ecrimisile Esas Süre  337
I. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Ecrimisile Esas Süre  341
İ. Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Halinde Ecrimisile Esas Süre  344
J. Şufa (Önalım) Halinde Ecrimisile Esas Süre  345
Yedinci Bölüm
ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ
I. ZARARIN TESPİTİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  347
II. ARSA VE BİNALARDA ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ  358
A. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  358
B. Önceki Döneme Ait Mahkeme Kararı Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  371
C. Önceki Döneme Ait Kira Sözleşmesi Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti  376
D. Muhdesat Şerhinin Bulunması veya Yapının Davalıya Ait Olması Halinde  378
III. ARAZİ VASIFLI TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ  382
Sekizinci Bölüm
ZAMANAŞIMI, FAİZ, İCRA İNKÂR TAZMİNATI, MAHSUP
I. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ  393
II. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE FAİZ  409
III. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE İCRA İNKÂR TAZMİNATI  416
A. İcra İnkâr Tazminatı  416
B. Ecrimisil Açısından  421
IV. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE MAHSUP VE TAKAS  422
A. Mahsup  422
B. Takas  428
1. Genel Olarak  428
2. Takasın Koşulları  432
a. Olumlu Koşul  432
b. Olumsuz Koşul  433
C. Ecrimisil Açısından  433
Dokuzuncu Bölüm
ECRİMİSİL DAVASI
I. HUKUKİ NİTELİĞİ  439
II. GÖREVLİ MAHKEME  450
A. Genel Olarak  450
B. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme  457
1. Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalarda  457
2. Kira İlişkisi Halinde  463
3. Vekâletsiz İş Görme ve Sebepsiz Zenginleşme Hukuksal Nedenlerine Dayanılması Halinde  468
4. Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Taşınmazlar Hakkında Açılan Ecrimisil Davalarında  469
5. 3533 Sayılı Kanun Gereği Tahkime Tabi Davalarda  475
III. YETKİLİ MAHKEME  479
A. Genel Olarak  479
B. Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme  486
IV. DAVANIN TARAFLARI  488
A. Taraf ve Dava Ehliyeti  488
B. Davacı  497
1. Genel Olarak  497
2. Ferdi Mülkiyette Davacı Sıfatı  502
3. Birlikte Mülkiyette Davacı Sıfatı  503
a. Paylı Mülkiyette Davacı Sıfatı  503
b. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette Davacı Sıfatı  504
aa. Üçüncü Kişiye Karşı Dava Açılması Halinde  504
bb. Ortaklar Arasında Dava Açılması Halinde  506
4. Kat Mülkiyetli Taşınmazların Ortak Yerlerinin İşgali Halinde  508
C. Davalı  510
V. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  520
A. Yargılama Gideri  520
B. Harç  528
1. Genel Olarak  528
2. Başvurma Harcı  529
3. Karar ve İlam Harcı  529
4. Ecrimisil Davasında Harç  534
C. Vekâlet Ücreti  536
1. Genel Olarak  536
2. Ecrimisil Davalarında Vekâlet Ücreti  541
VI. ECRİMİSİL DAVASINDA İSPAT  544
A. Genel Olarak İspat  544
B. Ecrimisil Davasında İspat  551
Onuncu Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  561
A. Mülkiyeti Davacıya Ait Taşınmazın İşgali  561
B. Boşanma Kararı Kesinleşmesine Rağmen Taşınmazın İşgali  562
C. İhtarname ile Kullanım Onayı Geri Alınan Taşınmazın İşgali  563
D. Kamulaştırmasız El Atma Suretiyle Taşınmazın İşgali  564
E. Muris Muvazaası Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı İle Kesinleşen Taşınmazın Paydaşça İşgali  565
F. İrade Bozukluğu Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı İle Kesinleşen Taşınmazın İşgali  566
G. Elbirliği (Paylı) Mülkiyette Ortağın (Paydaşın) Taşınmazı İşgali (İntifadan Men Koşulu Ortaklığın Giderilmesi Davası İle Yerine Getirilmiştir)  567
H. Elbirliği (Paylı) Mülkiyette Ortağın (Paydaşın) Taşınmazı İşgali (İntifadan Men Koşulu Tanıkla İspatlanacaktır)  568
I. Paylı Mülkiyette Davalı Paydaşın Kiraya Vermek Suretiyle Taşınmazı İşgali  569
İ. Elbirliği Mülkiyetinde Davalı Ortağın Kiraya Vermek Suretiyle Taşınmazı İşgali  570
J. Davalılar Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali (Müteselsil Sorumluluk Hali)  571
K. Paylı Mülkiyette Davalı Paydaş İle Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali (Müteselsil Sorumluluk Hali)  572
L. Elbirliği Mülkiyetinde Davalı Ortak İle Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali (Müteselsil Sorumluluk Hali)  573
II. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  574
A. Haksız İşgalin Bulunmadığı Savunması  574
B. Malikin Onayı İle Kullanma Savunması  575
C. Harici Satışa Dayalı Kullanma Savunması  576
D. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Kullanma Savunması  577
E. Mülkiyetin Uyuşmazlık Konusu Olduğu Savunması  578
F. Paydaşın Onaya Dayalı Kullanma Savunması  579
G. Fiili Kullanıma Uygun Kullanıldığı Savunması  580
H. Tapuya Dayalı Kullanma Savunması  581
I. Kira Akdine Dayalı Kullanma Savunması  582
İ. Davacı Paydaşın Kullanabileceği Yerin Bulunduğu Savunması  583
J. İntifadan Men Koşulunun Yerine Getirilmediği Savunması  584
Kaynakça  585
Kavramlar Dizini  587
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020