Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Borçlar Hukuku’nda
Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi
Ekim 2014 / 1. Baskı / 376 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Günümüzde hemen her alanda çok yaygın uygulaması bulunan genel işlem koşulları adeta bireysel sözleşme modelinin yerini almıştır. Özellikle zayıf olan tarafın (tüketicilerin veya müşteri kitlesinin) aleyhine öngörülen bu kurallar sözleşme dengesini zayıf olan taraf aleyhine oldukça bozmuştur. Bozulan bu dengenin sağlanması amacıyla genel işlem koşullarının sıkı bir denetime tabi tutulması sosyal hukuk Devletinin ve adaletin gereğidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki hukukumuzda genel işlem koşulu denetimine ilişkin özel kurallar gecikmeli olarak kabul edilmiştir. Kanunkoyucunun bu ürkek yaklaşımı, bu alandaki ihtiyacın büyüklüğünün anlaşılmasıyla cesarete dönüşmüş ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı (yeni) Türk Borçlar Kanunu’nda genel işlem koşullarına oldukça ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan daha önce olmak üzere hukukumuzda ilk defa genel işlem şartlarına ilişkin pozitif düzenlemenin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da 6.3.2003 tarih ve 4822 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası öngörüldüğünü belirtmek gerekir (4077 sy. TKHK m.6). Ardından 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile benzer düzenleme (6502 sy. TKHK m.5) öngörülmüştür.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun genel işlem koşullarına (şartlarına) ilişkin pozitif düzenlemeleri (m.20-25) oldukça ayrıntılıdır. Alman Medeni Kanunu hükümlerinden (§305-310 BGB) esinlenilerek alınan bu kurallarla Alman Medeni Kanunu arasında zaman zaman karşılaştırma yapılmıştır. Kitabımızda, genel işlem koşullarının kısa tarihçesi verildikten sonra, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlemeleri ile 4077 sayılı ve onun yerini alacak olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine yer verilerek karşılaştırma yapılmış; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda genel işlem koşullarının kişi, konu ve zaman bakımından uygulama alanına, unsurlarına ve denetim mekanizmasına yer verilmiştir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunumuzda genel işlem koşulları kullanmanın haksız rekabet görülmesi nedeniyle bu konuda da gereken açıklamalar yapılmış, bu üçlü koruma sisteminin yaratabileceği sakıncalara da değinilmiştir. Uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla yeni Yargıtay kararlarına metin içinde ve kitabın sonunda yer verildiği gibi, ilgili mevzuat eklerine, tablolara ve yabancı hukuk düzenlemelerine de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşulunun Unsurları, Kişi ve Konu Bakımından Uygulama Alanı, Denetimi ve Yaptırımı
Ticaret Hukukunda Genel İşlem Koşullarıyla İlgili Haksız Rekabet Kurallarına Yönelik Açıklamalar
Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartın Unsurları, Uygulama Alanı, Denetimi ve Yaptırımı
İlgili Mevzuat, Tablolar ve Yabancı Hukuk Düzenlemeleri
Alman Medeni Kanunu (305–310 BGB) Hükümleri Çevirisi
93–13 Sayılı Tüketici Sözleşmelerinde Kötüye Kullanılabilir Sözleşme Koşulları Hakkında AB Yönergesi Türkçe Metni
Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar ile İlgili Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750230684
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 376
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  17
§1. TÜRK BORÇLAR HUKUKU’NDA GENEL İŞLEM KOŞULLARININ DENETİMİ VE YAPTIRIMI  19
I. SÖZLEŞME MODELLERİNİN VE GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHÇESİ (DOĞMATİK TEMELİ)  19
II. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ, YARARLARI VE SAKINCALARI İLE FONKSİYONLARI (ETKİLERİ)  26
III. ÜLKEMİZDEKİ DÜZENLEMELERDE KULLANILAN TERİMLERİN BAĞDAŞTIRILMASI VE SİSTEMATİK SORUNU  28
IV. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  33
V. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  38
A. Genel Olarak Mevzuatımızda Genel İşlem Koşullarının Yeri  38
B. Genel İşlem Koşulunun ve Bu Koşulları İçeren Standart (TİP) Sözleşme Kavramının Anlamları ile Kapsamı  41
VI. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ TANIMI VE ZORUNLU UNSURLARI (AYIRICI ÖZELLİKLERİ)  46
A. Bir Sözleşmenin Koşulunu ve Yan Edimin Konusunu Oluşturmaları  47
B. Önceden Tek Yanlı Olarak Belirlenmesi (Hazırlanması)  54
C. Genel ve Soyut Nitelikte Olması  57
D. Çok Sayıda Sözleşmede Kullanmak Amacında Olunması  57
E. Önceden Belirlenen Sözleşme Koşullarının Sözleşme Kuruluşu Sırasında Bireysel Görüşme (Müzakere) Yapılmadan Kullanılması  58
VII. GENEL İŞLEM KOŞULU OLMAYI VEYA DENETİMİNİ ENGELLEMEYEN HUSUSLAR (DOLANMA YASAKLARI)  62
VIII. DENETİM TÜRLERİ (YARGISAL VE İDARİ DENETİM) İLE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULU DENETİMİ YAPTIRIMININ TÜRLERİ  68
A. Denetim Türleri (Yargısal ve İdari Denetim)  68
B. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Genel İşlem Koşulu Denetiminin Türleri  71
1. Yazılmamış Sayma Yaptırımı  73
a. Genel Olarak  73
b. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmenin Diğer Hükümlerine Etkisi ve Oluşan Boşluğun Doldurulması  78
c. İlişkilendirme (Yürürlük veya Kapsam) Denetimi Yoluyla Yazılmamış Sayılma Denetimi  85
aa. Genel Olarak  85
bb. Global (Genel, Toptan) Kabul  92
d. Şaşırtıcı Koşul Denetimi Yoluyla Yazılmamış Sayma Yaptırımı  100
e. Değiştirme Yasağı Denetimi Yoluyla Yazılmamış Sayma Yaptırımı  109
2. Yorum Denetimi Yoluyla Düzenleyenin Aleyhine Yorumlama Yaptırımı (Saydamlık veya Yorum Denetimi)  115
3. İçerik Denetimi Yoluyla Geçersiz Sayma Yaptırımı  123
a. Dürüstlük Kuralına Aykırı Olacak Biçimde Dengesizliğe Neden Olma Ölçütü  123
b. Genel İşlem Koşulları Bakımından Örnek Kayıtlar  131
c. İçerik Denetiminin Yaptırımı (Kısmi Kesin Hükümsüzlük)  133
IX. İÇERİK DENETİMİNDE MUTLAK VEYA NİSBİ ANLAMDA GEÇERSİZLİĞİNE HÜKMEDİLEBİLECEK (YASAK) GENEL İŞLEM KOŞULLARI  138
A. Nisbi Anlamda Yasak Koşullar  139
1. Kabul ve İfa Sürelerine İlişkin Kayıtlar  139
2. Ek Süreye İlişkin Kayıtlar  141
3. Dönme Hakkının Saklı Tutulmasına İlişkin Kayıtlar  141
4. Değiştirme Hakkının Saklı Tutulmasına İlişkin Kayıtlar  142
5. Varsayımsal Beyanlara İlişkin Kayıtlar  144
6. Ulaşma Varsayımına İlişkin Kayıtlar  145
7. Sözleşmenin Tasfiyesine İlişkin Kayıtlar  146
8. Edimin İfa Olarak Arz Edilebilecek Durumda Olmamasına İlişkin Kayıtlar  146
B. Mutlak Anlamda Yasak Koşullar  147
1. Kısa Vadeli Fiyat Artışlarına İlişkin Kayıtlar  147
2. İfadan Kaçınma Hakkına İlişkin Kayıtlar  147
3. Takas Yasağına İlişkin Kayıtlar  148
4. İhtar ve Ek Süreye (Mehile) İlişkin Kayıtlar  149
5. Tazminat Taleplerinin Götürü Olarak Belirlenmesine İlişkin Kayıtlar  149
6. Cezai Şarta İlişkin Kayıtlar  150
7. Vücut Bütünlüğü, Sağlık, Yaşam Hakkının Ağır Kusurla İhlal Edilmesinde Sorumluluğun Kaldırılmasına İlişkin Kayıtlar (Sorumsuzluk Kayıtları)  150
a. Vücut Bütünlüğü, Sağlık, Yaşam Hakkının İhlaline İlişkin Kayıtlar  150
b. Ağır Kusura İlişkin Kayıtlar  151
8. Diğer Sorumsuzluk Kayıtlarına İlişkin Kayıtlar  152
a. Sözleşmeden Dönme Hakkının Kaldırılmasına İlişkin Kayıtlar  152
b. Ayıba Karşı Sorumluluğa İlişkin Kayıtlar  152
aa. Sorumluluğun Kaldırılması ve Üçüncü Kişilere Göndermeye İlişkin Kayıtlar  152
bb. Onarımla Sınırlandırmaya İlişkin Kayıtlar  152
cc. Onarım Masraflarına İlişkin Kayıtlar  152
dd. Onarımın Ön Koşula Bağlanmasına İlişkin Kayıtlar  153
ee. Ayıp İhbarı İçin Hak Düşürücü Süreye İlişkin Kayıtlar  153
ff. Taleplerin Zamanaşımına Uğramasını Kolaylaştırmaya İlişkin Kayıtlar  153
9. Sürekli Borç İlişkilerinin Süresine İlişkin Kayıtlar  153
10. Sözleşme Tarafının Değişmesine İlişkin Kayıtlar  154
11. Temsilcinin Sorumluluğuna İlişkin Kayıtlar  155
12. İspat Yüküne İlişkin Kayıtlar  155
13. Beyanların ve Bildirimlerin Şekline İlişkin Kayıtlar  156
X. GENEL İŞLEM KOŞULLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN ZAMAN İTİBARİYLE YÜRÜRLÜK SORUNU  156
§2. TÜRK TİCARET HUKUKUNDA GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN HAKSIZ REKABET KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  161
§3. TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLARIN DENETİMİ VE YAPTIRIMI  169
I. GENEL OLARAK  169
II. MEHAZ 93/13 SAYILI TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE KÖTÜYE KULLANILABİLİR SÖZLEŞME KOŞULLARI HAKKINDA AB YÖNERGESİNİN KAPSAMI  173
III. HAKSIZ ŞART DENETİMİNİN ÖN KOŞULU: ORTADA BİR TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ OLMASI  177
A. Tüketici Sözleşmesinin Özellikleri  177
B. Tüketici Kavramı  180
IV. HAKSIZ ŞARTIN TANIMI  182
V. HAKSIZ ŞARTIN UNSURLARI  184
A. Ortada Önceden Hazırlanmış Olan ve Kullanılan Standart Koşulun (Standart Sözleşmenin) Mevcut Olması  186
B. Çok Sayıda Sözleşme İçin Önceden Hazırlanması ile Genel ve Soyut Nitelikte Olması  188
C. Tüketicinin Sözleşme Koşuluna Etki veya Sözleşme Koşulunu Müzakere Edememiş Olması (Önceden Tek Yanlı Olarak Hazırlanmış Olması)  188
D. Standart Şartın Tüketici Aleyhine Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşecek Biçimde Dengesizliğe Neden Olması  191
VI. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ İDARİ DENETİM-YARGISAL DENETİM VE HAKSIZ ŞARTLARIN YAPTIRIMI (KESİN HÜKÜMSÜZLÜK)  193
A. Tüketici Sözleşmelerindeki İdari Denetim ve Bakanlığın Yetkisi  193
B. Yargısal Denetim ve Haksız Şartların Yaptırımı (Kesin Hükümsüzlük)  194
VII. STANDART ŞARTLAR BAKIMINDAN GÖZETİLECEK İLKELER  200
A. Standart Şartların Açık (Saydam) Olmaması Hâlinde Tüketici Lehine Yorumlanması İlkesi  200
B. Standart Şartın Haksız Olup Olmadığı Konusunda Sözleşmenin Bütününe Bakılması İlkesi  201
C. Haksız Şart Denetiminde Fiyat Edim Dengesine Bakılmaması İlkesi  202
VIII. HAKSIZ STANDART ŞART ÖRNEKLERİ  203
Sonuç  209
Ekler  219
I. İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ  219
A. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İlgili Hükümleri  219
B. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu ile İlgili Hükümler  221
C. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un İlgili Maddeleri  221
D.1. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Gerekçeli İlgili Maddeler)  233
D.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Tablolar  255
E. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında (Yeni) Yönetmelik (RG. 17.06.2014, S: 29033)  258
F. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Koşullar Hakkında 5 Nisan 1993 Tarihli 93/13 Sayılı Konsey Yönergesi Türkçe Metni  263
G. 18.8.1896 Tarihli Alman Medeni Kanunu Genel İşlem Koşulları ile İlgili §§305-310 Hükümlerinin Almanca Metni  267
H. Alman Medeni Kanununun Genel İşlem Koşullarına İlişkin BGB §§ 305-310 Hükümlerinin Çevirisi  276
II. GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE HAKSIZ ŞARTLARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  284
Kaynakça  357
Kavram Dizini  373
 


Doç. Dr. Murat Aydoğdu
Doç. Dr. Murat AYDOĞDU–1;1;AKADEMİK CV –1;1;BAŞLICA ESERLERİ


İ L E T İ Ş İ M :
Yazışma Adresi : D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuzçeşmeler Kampusü–1;1; Buca 35160
İzmir/TÜRKİYE
Tel : (90) (232) 301 03 11
Cep Tel : 0535 742 38 54
Faks : (90) (232) 420 18 32
E–1;1;Posta : maydogdu1970@gmail.com / murat.aydogdu@deu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası:
://kisi.deu.edu.tr/murat.aydogdu/

I–1;1;AKADEMİK CV
1970 İzmir doğumlu olan, 1993 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden üçüncülük derecesiyle mezun olan Murat AYDOĞDU, 1995 yılı sonunda aynı Fakülte’de Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu.
AYDOĞDU, 1994 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Kapıdan Satışlar” konulu yüksek lisans teziyle 1997 yılında tamamladı. 1998 yılında yayımladığı teziyle, 1999 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından resen aday gösterilerek, eser dalında “3. Türkiye Tüketici Ödülü” aldı. Dönemin Cumhurbaşkanı sayın Süleyman DEMİREL tarafından ödülü takdim edildi.
AYDOĞDU, 1999 yılında başladığı doktora eğitimini “Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlâtlık İlişkisinin Kurulması” konulu doktora teziyle 2004 yılında tamamladı. Tezine eklemeler yaparak, 2006 yılında “Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme” olarak yayımladı.
2006 yılında Medeni Hukuk Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmış, Şubat 2011 tarihinde Doçent olmuştur.
Almanya’da, 1997–1;1;1998 yılları arasında Münster şehrinde on ay, 2001–1;1;2002 yılları arasında Mannheim şehrinde on ay ve 2007 yılında Osnabrück şehrinde 3 ay olmak üzere bilimsel faaliyetlerde bulunmuştur.

Temel Çalışma Alanları
Temel çalışma alanları Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku olup, bu alanlar içinde de özellikle Tüketici Hukuku ve Aile Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.
Yabancı Dil : Almanca (iyi düzeyde) ve Fransızca (temel seviyede).
II–1;1;DOÇ.DR.MURAT AYDOĞDU–1;1;BAŞLICA ESERLERİ

A. Kitaplar / Tezler
A.1. Kitaplar

1. Borçlar Özel Hukuku–1;1;Özel Borç İlişkileri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Gözönüne Alınarak Şema ve Tablolarla Açıklamalı Özel Borç İlişkileri Ders Kitabı, 6.bası, İzmir 2015 (Prof.Dr.Nevzat KOÇ ve Y.Doç.Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte).
2. Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara 2015.
3. Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 2.Baskı, Ankara 2014 (Y.Doç.Dr.Nalan KAHVECİ ile birlikte),
4. Tüketici Kılavuzu –1;1; Hukuk Rehberi, İstanbul 2014.
5. Türk Borçlar Hukuku'nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku'nda Haksız Şartların Denetimi, Ankara 2014.
6. Borçlar Özel Hukuku–1;1;Özel Borç İlişkileri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Gözönüne Alınarak Şema ve Tablolarla Açıklamalı Özel Borç İlişkileri Ders Kitabı, 5.bası, İzmir 2014 (Prof.Dr.Nevzat KOÇ ve Y.Doç.Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte).
7. Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz İle İlgili Düzenlemeler, 2. Baskı, Ankara 2014 (Y.Doç.Dr.Serkan AYAN ile birlikte).
8. Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, İzmir 2013 (Dr.Nalan KAHVECİ ile birlikte),
9. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku, Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri, Ana İlkeler, 2. Baskı, İzmir 2013 (Zevkliler, Aydın/Ertaş, Şeref/Havutcu, Ayşe/Cumalıoğlu, Emre ile birlikte).
10. Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Ankara 2013.
11. Konut Finansman Sistemi (Mortgage), Sistemin Tüketici Hukukuna Etkileri ve Sistemde Yer Alan Menkul Kıymetler, Ankara 2010.
12. Borçlar Özel Hukuku–1;1;Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İzmir 2014, Genişletilmiş 5. Baskı (Prof.Dr. Nevzat KOÇ ve Dr.Nalan KAHVECİ ile birlikte).
13. Borçlar Özel Hukuku–1;1;Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İzmir 2011, Genişletilmiş 4. Baskı (Prof.Dr. Nevzat KOÇ ile birlikte).
14. Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, Genişletilmiş 3. Baskı (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ile birlikte).
15. Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Ankara 2001, Genişletilmiş 2. Baskı (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ile birlikte)
16. Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara 1998 (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ve Yrd.Doç.Dr. Hasan PETEK ile birlikte),
17. İçtihatlı –1;1; Notlu Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İlgili Mevzuat ve Sözlük, İzmir 1997 (Prof.Dr. Şeref ERTAŞ ve Prof.Dr. Nevzat KOÇ ile birlikte),

A.2. Tezler

1. Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde Taşıyanın Hukukî Sorumluluğu, Ankara 2009 (Doçentlik Yayını)
2. Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, Ankara 2009, Genişletilmiş 2. Baskı (Doktora Tezine Bilgi Eklenerek)
3. Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, İzmir 2006, 1. Baskı (Doktora Tezine Bilgi Eklenerek)
4. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Kapıdan Satışlar, İzmir 1998 (Yüksek Lisans Tezi)


B. Diğer Çalışmalar (Makaleler /Karar İncelemeleri /Çeviriler / Sempozyum Kitabında Yayınlanmış Tebliğler)

B.1. Makaleler
1. “6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI”, Hakem denetiminden geçen bu makale, Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı, 2013, s.571–1;1;621.
2. “6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI” Hakem denetiminden geçen bu makale, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Yıl 2012, Sayı 2, Basım yılı 2013, s.1–1;1;50.
3. Türk Borçlar Kanununda Faiz ile İlgili Düzenlemeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2010/1 (basım yılı 2011), Cilt 12, s.85–1;1;136. (://web.deu.edu.tr/hukuk/egitimogretim/dergi/icindekiler12–1;1;1.htm)
4. KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ (MORTGAGE) VE SÖZLEŞMELERİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2007/1, Cilt 9, s.1–1;1;32.
5. KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ (MORTGAGE) VE SÖZLEŞMELERİNİN TÜKETİCİ HUKUKUNA ETKİLERİ", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2007/Özel Sayı, Cilt 9, s.553–1;1;632.
6. CEMAATLERE (AZINLIKLARA) AİT VAKIFLARIN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİSORUNUNDAKİ SON HUKUKİ DURUM, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2008/1,Cilt III, s.197–1;1;253.
7. Hizmet Akdinin Sona Ermesine İlişkin Olarak İbraname, Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl : 2002/1, s.711–1;1;733.
8. Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararların Rekabeti Sınırlaması (Engellemesi, Bozması veya Kısıtlaması), Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl:2001, s.13–1;1;29.
9. Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukukuna Göre Franchise Anlaşmalarında Grup Muafiyeti, Prof. Dr. Turhan Tufan YÜCE Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl:2001, s.1–1;1;28.
10. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Ayıplı Mal veya Hizmetlerde Tüketicinin Korunması, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 1997/4 s.28–1;1;81.
11. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip", Prof. Dr. Şükrü POSTACIOĞLU'na Armağan, Yıl 1997, s.319–1;1;347,
12. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız İcrada Yetki İtirazı, Manisa Barosu Dergisi, Yıl 1994, Sayı 50, s.21–1;1;24.

B.2. Tebliğler
1. Konut Finansman Sözleşmesi, Gediz Üniversitesi Tüketici Hukuku Sempozyumu, 20.12.2014 tarihli tebliğ.
2. Ayıplı Araç Satışlarında Tüketici Hakları, Özellikle Ayıplı Araç Değişimi ve İadelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Sorumlu Kişi/Kişiler, 22.11.2014, 4. Tüketici Hukuku Kongresi, Tüketici Hukuku Enstitüsü, Üsküdar–1;1;İstanbul.
3. “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler”, İzmir Hukuk Merkezi, 23.01.2014 tarihli sunum.
4. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerleri”nin sekizincisi (19–1;1;20 ve 22–1;1;23 Kasım 2012 tarihli Sunumlar, Samsun) “Genel İşlem Koşulları Konulu Sunum” (://www.taa.gov.tr/359–1;1;borclar–1;1;kanunu–1;1;tanitim–1;1;seminerleri–1;1;samsun.html, e.t.9.5.2013)
5. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerleri”nin dokuzuncusu (03–1;1;04 ve 06–1;1;07 Aralık 2012 tarihleri arasındaki sunumlar) “Genel İşlem Koşulları ve 6101 Sayılı Yürürlük Kanunu” konulu sunum ://www.taa.gov.tr/368–1;1;borclar–1;1;kanunu–1;1;tanitim–1;1;seminerleri–1;1;hatay.html (e.t.9.5.2013)
6. Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, NÜKLEER ENERJİNİN GELECEĞİ VE HUKUKİ SORUMLULUK PANELİ, Gazi Üniversitesi Hukuk Fak., 15 Aralık 2011.
7. Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Hukuki Yönleriyle Nükleer Enerjinin Dünü ve Bugünü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 06 Ekim 2011.
8. “Türk Borçlar Kanununda Faiz” –1;1;Marmara Üniversitesi Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu" 09.06.2011 (Tebliğ).
9. "Yasadışı Hayvan Ticareti” I.Hayvan Hakları Sempozyumu" Yaşar Üniversitesi Hukuk Fak. 2010 (Tebliğ).
10. “TÜKETİCİ KREDİLERİ ve KREDİ KARTLARINDA YASAL AÇMAZLAR (Mortgage Kanunu ve Kredi Kartları Kanunları ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Karşılaştırması)", D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları, BUCA, Mart 2007
11. "Evlat Edinmenin Koşulları ve Sonuçları", İzmir Barosu Konferansı, KONAK, Haziran 2006.
12. Karşılaştırmalı Hukukta Kartelleşme ve Tüketicinin Korunması", D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları, Ocak 2001.
Bengisu Önder
Ekim 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
114.00 TL
İndirimli: 84.90 TL (%25)
Sepete Ekle
Fikret Eren
Ekim 2020
200.00 TL
Sepete Ekle
M. Kemal Oğuzman ...
Ekim 2020
120.00 TL
İndirimli: 108.00 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  17
§1. TÜRK BORÇLAR HUKUKU’NDA GENEL İŞLEM KOŞULLARININ DENETİMİ VE YAPTIRIMI  19
I. SÖZLEŞME MODELLERİNİN VE GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHÇESİ (DOĞMATİK TEMELİ)  19
II. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ, YARARLARI VE SAKINCALARI İLE FONKSİYONLARI (ETKİLERİ)  26
III. ÜLKEMİZDEKİ DÜZENLEMELERDE KULLANILAN TERİMLERİN BAĞDAŞTIRILMASI VE SİSTEMATİK SORUNU  28
IV. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  33
V. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  38
A. Genel Olarak Mevzuatımızda Genel İşlem Koşullarının Yeri  38
B. Genel İşlem Koşulunun ve Bu Koşulları İçeren Standart (TİP) Sözleşme Kavramının Anlamları ile Kapsamı  41
VI. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ TANIMI VE ZORUNLU UNSURLARI (AYIRICI ÖZELLİKLERİ)  46
A. Bir Sözleşmenin Koşulunu ve Yan Edimin Konusunu Oluşturmaları  47
B. Önceden Tek Yanlı Olarak Belirlenmesi (Hazırlanması)  54
C. Genel ve Soyut Nitelikte Olması  57
D. Çok Sayıda Sözleşmede Kullanmak Amacında Olunması  57
E. Önceden Belirlenen Sözleşme Koşullarının Sözleşme Kuruluşu Sırasında Bireysel Görüşme (Müzakere) Yapılmadan Kullanılması  58
VII. GENEL İŞLEM KOŞULU OLMAYI VEYA DENETİMİNİ ENGELLEMEYEN HUSUSLAR (DOLANMA YASAKLARI)  62
VIII. DENETİM TÜRLERİ (YARGISAL VE İDARİ DENETİM) İLE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULU DENETİMİ YAPTIRIMININ TÜRLERİ  68
A. Denetim Türleri (Yargısal ve İdari Denetim)  68
B. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Genel İşlem Koşulu Denetiminin Türleri  71
1. Yazılmamış Sayma Yaptırımı  73
a. Genel Olarak  73
b. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmenin Diğer Hükümlerine Etkisi ve Oluşan Boşluğun Doldurulması  78
c. İlişkilendirme (Yürürlük veya Kapsam) Denetimi Yoluyla Yazılmamış Sayılma Denetimi  85
aa. Genel Olarak  85
bb. Global (Genel, Toptan) Kabul  92
d. Şaşırtıcı Koşul Denetimi Yoluyla Yazılmamış Sayma Yaptırımı  100
e. Değiştirme Yasağı Denetimi Yoluyla Yazılmamış Sayma Yaptırımı  109
2. Yorum Denetimi Yoluyla Düzenleyenin Aleyhine Yorumlama Yaptırımı (Saydamlık veya Yorum Denetimi)  115
3. İçerik Denetimi Yoluyla Geçersiz Sayma Yaptırımı  123
a. Dürüstlük Kuralına Aykırı Olacak Biçimde Dengesizliğe Neden Olma Ölçütü  123
b. Genel İşlem Koşulları Bakımından Örnek Kayıtlar  131
c. İçerik Denetiminin Yaptırımı (Kısmi Kesin Hükümsüzlük)  133
IX. İÇERİK DENETİMİNDE MUTLAK VEYA NİSBİ ANLAMDA GEÇERSİZLİĞİNE HÜKMEDİLEBİLECEK (YASAK) GENEL İŞLEM KOŞULLARI  138
A. Nisbi Anlamda Yasak Koşullar  139
1. Kabul ve İfa Sürelerine İlişkin Kayıtlar  139
2. Ek Süreye İlişkin Kayıtlar  141
3. Dönme Hakkının Saklı Tutulmasına İlişkin Kayıtlar  141
4. Değiştirme Hakkının Saklı Tutulmasına İlişkin Kayıtlar  142
5. Varsayımsal Beyanlara İlişkin Kayıtlar  144
6. Ulaşma Varsayımına İlişkin Kayıtlar  145
7. Sözleşmenin Tasfiyesine İlişkin Kayıtlar  146
8. Edimin İfa Olarak Arz Edilebilecek Durumda Olmamasına İlişkin Kayıtlar  146
B. Mutlak Anlamda Yasak Koşullar  147
1. Kısa Vadeli Fiyat Artışlarına İlişkin Kayıtlar  147
2. İfadan Kaçınma Hakkına İlişkin Kayıtlar  147
3. Takas Yasağına İlişkin Kayıtlar  148
4. İhtar ve Ek Süreye (Mehile) İlişkin Kayıtlar  149
5. Tazminat Taleplerinin Götürü Olarak Belirlenmesine İlişkin Kayıtlar  149
6. Cezai Şarta İlişkin Kayıtlar  150
7. Vücut Bütünlüğü, Sağlık, Yaşam Hakkının Ağır Kusurla İhlal Edilmesinde Sorumluluğun Kaldırılmasına İlişkin Kayıtlar (Sorumsuzluk Kayıtları)  150
a. Vücut Bütünlüğü, Sağlık, Yaşam Hakkının İhlaline İlişkin Kayıtlar  150
b. Ağır Kusura İlişkin Kayıtlar  151
8. Diğer Sorumsuzluk Kayıtlarına İlişkin Kayıtlar  152
a. Sözleşmeden Dönme Hakkının Kaldırılmasına İlişkin Kayıtlar  152
b. Ayıba Karşı Sorumluluğa İlişkin Kayıtlar  152
aa. Sorumluluğun Kaldırılması ve Üçüncü Kişilere Göndermeye İlişkin Kayıtlar  152
bb. Onarımla Sınırlandırmaya İlişkin Kayıtlar  152
cc. Onarım Masraflarına İlişkin Kayıtlar  152
dd. Onarımın Ön Koşula Bağlanmasına İlişkin Kayıtlar  153
ee. Ayıp İhbarı İçin Hak Düşürücü Süreye İlişkin Kayıtlar  153
ff. Taleplerin Zamanaşımına Uğramasını Kolaylaştırmaya İlişkin Kayıtlar  153
9. Sürekli Borç İlişkilerinin Süresine İlişkin Kayıtlar  153
10. Sözleşme Tarafının Değişmesine İlişkin Kayıtlar  154
11. Temsilcinin Sorumluluğuna İlişkin Kayıtlar  155
12. İspat Yüküne İlişkin Kayıtlar  155
13. Beyanların ve Bildirimlerin Şekline İlişkin Kayıtlar  156
X. GENEL İŞLEM KOŞULLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN ZAMAN İTİBARİYLE YÜRÜRLÜK SORUNU  156
§2. TÜRK TİCARET HUKUKUNDA GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN HAKSIZ REKABET KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  161
§3. TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLARIN DENETİMİ VE YAPTIRIMI  169
I. GENEL OLARAK  169
II. MEHAZ 93/13 SAYILI TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE KÖTÜYE KULLANILABİLİR SÖZLEŞME KOŞULLARI HAKKINDA AB YÖNERGESİNİN KAPSAMI  173
III. HAKSIZ ŞART DENETİMİNİN ÖN KOŞULU: ORTADA BİR TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ OLMASI  177
A. Tüketici Sözleşmesinin Özellikleri  177
B. Tüketici Kavramı  180
IV. HAKSIZ ŞARTIN TANIMI  182
V. HAKSIZ ŞARTIN UNSURLARI  184
A. Ortada Önceden Hazırlanmış Olan ve Kullanılan Standart Koşulun (Standart Sözleşmenin) Mevcut Olması  186
B. Çok Sayıda Sözleşme İçin Önceden Hazırlanması ile Genel ve Soyut Nitelikte Olması  188
C. Tüketicinin Sözleşme Koşuluna Etki veya Sözleşme Koşulunu Müzakere Edememiş Olması (Önceden Tek Yanlı Olarak Hazırlanmış Olması)  188
D. Standart Şartın Tüketici Aleyhine Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşecek Biçimde Dengesizliğe Neden Olması  191
VI. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ İDARİ DENETİM-YARGISAL DENETİM VE HAKSIZ ŞARTLARIN YAPTIRIMI (KESİN HÜKÜMSÜZLÜK)  193
A. Tüketici Sözleşmelerindeki İdari Denetim ve Bakanlığın Yetkisi  193
B. Yargısal Denetim ve Haksız Şartların Yaptırımı (Kesin Hükümsüzlük)  194
VII. STANDART ŞARTLAR BAKIMINDAN GÖZETİLECEK İLKELER  200
A. Standart Şartların Açık (Saydam) Olmaması Hâlinde Tüketici Lehine Yorumlanması İlkesi  200
B. Standart Şartın Haksız Olup Olmadığı Konusunda Sözleşmenin Bütününe Bakılması İlkesi  201
C. Haksız Şart Denetiminde Fiyat Edim Dengesine Bakılmaması İlkesi  202
VIII. HAKSIZ STANDART ŞART ÖRNEKLERİ  203
Sonuç  209
Ekler  219
I. İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ  219
A. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İlgili Hükümleri  219
B. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu ile İlgili Hükümler  221
C. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un İlgili Maddeleri  221
D.1. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Gerekçeli İlgili Maddeler)  233
D.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Tablolar  255
E. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında (Yeni) Yönetmelik (RG. 17.06.2014, S: 29033)  258
F. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Koşullar Hakkında 5 Nisan 1993 Tarihli 93/13 Sayılı Konsey Yönergesi Türkçe Metni  263
G. 18.8.1896 Tarihli Alman Medeni Kanunu Genel İşlem Koşulları ile İlgili §§305-310 Hükümlerinin Almanca Metni  267
H. Alman Medeni Kanununun Genel İşlem Koşullarına İlişkin BGB §§ 305-310 Hükümlerinin Çevirisi  276
II. GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE HAKSIZ ŞARTLARLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  284
Kaynakça  357
Kavram Dizini  373
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020