Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu
Temmuz 2020 / 3. Baskı / 424 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ağustos 2016 37.04 TL -     Sepete Ekle
   

Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devlet'in sorumluluğunu öngören TMK'nın 1007.maddesi, ortaya çıkan sorunları karşılamaktan uzaktır. Tapu sicilinin hukuka aykırı olarak tutulmasından kaynaklanan Devlet'in sorumluluğu kavramı, varlığını bilimsel görüşlere ve yargısal kararlara borçludur. Bu yön göz önünde tutularak, kitapta Yargıtay'ın yakın tarihlerde vermiş olduğu kararlara yer verilmiştir. Kitap, hazırlanış şekli ile tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan zararlardan Devlet'in sorumluluğu bakımından ihtiyaç duyulan bilgileri karşılayacak ve sorunların çözümüne yardımcı olacak bir içeriğe sahiptir.

Kitap dört bölüm halinde hazırlanmıştır. Birinci bölüm, tapu siciline ayrılmıştır. Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devlet'in sorumluluğunun ortaya konulması bakımından, tapu sicil kavramı, sicili oluşturan unsurlar, sicile egemen olan ilkeler ve sicilin tutulmasının bilinmesinde yarar görülmüştür. İkinci bölümde; tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devlet'in sorumluluğunun koşullarına, üçüncü bölümde; dava ve taraf ehliyeti, görev ve yetki, zamanaşımı, dördüncü bölümde ise, Devlet'in rücu hakkı ve rücu davasına yer verilmiştir. Ayrıca, tapu sicilinin tutulmasından doğan zararların belirlenmesi ve karşılanmasında göz önünde tutulacak, kısaca tapu mevzuatı olarak adlandırılan hükümler, mevzuat eki olarak kitabın sonuna alınmak suretiyle, ihtiyaç sahiplerine ve uygulayıcılara kolaylık sağlanmak amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Tapu Sicili
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devlet'in Sorumluluğu
Taraf ve Dava Ehliyeti
Devlet'in Rücu Hakkı
Barkod: 9789750260353
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Sunuş  11
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
TAPU SİCİLİ
I. GİRİŞ  19
II. TAPU SİCİL KAVRAMI  25
III. TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI  28
A. Asli/Ana Siciller  30
1. Tapu Kütüğü  30
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü  36
3. Yevmiye Defteri  38
4. Kanıtlayıcı/Resmî Belgeler  41
5. Plan  42
B. Yardımcı/Fer’i Unsurlar  42
1. Mal Sahipleri Sicili  42
2. Aziller Sicili  43
3. Düzeltmeler Sicili  43
4. Kamu Orta Malları Sicili  44
IV. KADASTRO GÖRMEMİŞ BÖLGELERDE TUTULAN DEFTERLER  45
V. TAPU SİCİLİNE HAKİM TEMEL İLKELER  48
A. Talep/İstem İlkesi  48
B. Her Taşınmaza Bir Sahife Açılması İlkesi  48
C. Tescil İlkesi  50
1. Tescilin Olumlu Hükmü  53
2. Tescilin Olumsuz Hükmü  55
D. Sebebe Bağlılık İlkesi  56
E. Güven İlkesi  60
1. Güven İlkesinin Konusu Olan Sicil ve İşlemler  83
2. İyiniyetin Korunmadığı Haller  92
a. Kamu Malları  92
b. Kişisel Haklar  99
c. Çifte Tapu  100
d. Kanunen Takyitli Taşınmazlar  103
e. Kanun Gereği Yapılan İşlemler  105
F. Kamuya Açıklık/Aleniyet İlkesi  105
G. Devlet’in Sorumluluğu İlkesi  111
İkinci Bölüm
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLET’İN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK SORUMLULUK KAVRAMI  115
II. DEVLET’İN SORUMLULUĞUNUN MAHİYETİ  117
III. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI  121
A. Tapu Sicil İşlemi Bulunmalıdır  122
1. Tescil İşlemleri  131
a. Tescil Kavramı  131
b. Tescil Olunacak Haklar  138
c. Geçerli Bir Tescilin Koşulları  139
aa. Yazılı Beyan  139
bb. Tasarruf Hakkının İspatı  141
cc. Tescili Haklı Gösteren Bir Sebebin Varlığı ve Belgelendirilmesi  144
d. Tescilin Hükmü  147
e. Yolsuz Tescil  147
f. Kadastro İşlemleri  149
2. Şerhler İlişkin İşlemler  161
a. Kişisel Hakların Şerhi  162
aa. Şerhin Etkisi  163
bb. Şerhin Silinmesi/Kaldırılması  164
b. Malikin Tasarruf Yetkisini Sınırlamak Amacıyla Yapılan Şerhler  164
c. Geçici Tescil Şerhi  165
3. Beyanlara İlişkin İşlemler  165
B. Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması  169
1. Koşulları Yerine Getirilmeden Tescilin Yapılmış Olması  174
2. Tescil Edilmesi Gereken Bir Ayni Hakkın Tescil Edilmemesi  182
3. Tescil Edilmemesi Gereken Bir Ayni Hakkın Tescil Edilmesi  189
4. Tescil veya Terkinin Dayandığı Hukuki İşlemin Geçersizliği  193
5. Tescile Esas Alınan Belgeler Nedeniyle Meydana Gelen Yolsuzluklar  200
a. Tescil İşleminde Kullanılan Vekaletnameler  201
b. Devir Yetkisini Kapsamayan Vekaletnameler  202
c. Tescile Esas Olan Sahte İlam Nedeniyle Sicilin Yolsuzlaşması  217
d. Ayni Hakkı Devreden Kişinin Kimliği Üzerinden Yapılan Sakatlıklar  224
e. Taşınmaz Malın Niteliklerinden Kaynaklanan Hukuka Aykırılık  234
f. Kamu Hizmet Malları  236
g. Orta Mallar  237
h. Yollar, Meydanlar ve Köprüler  242
ı. Ormanlar  242
i. Kıyı Kanunun Kapsamında Olan Yerler  256
j. Şerhlerle İlgili İşlemlerin Hukuka Aykırılığı  259
aa. Kişisel Hakların Şerhi  259
bb. Malikin Tasarruf Yetkisinin Sınırlamak Amacıyla Yapılan Şerhler  259
cc. Geçici Tescil Şerhleri  259
dd. Beyanlarla İlgili İşlemlerin Hukuka Aykırılığı  260
ee. Çifte Tapu Halinde Devlet’in Sorumluluğu  260
ff. Tapu Kaydının Tesisinden Sonra Taşınmazın Niteliğinde Meydana Gelen Değişikler  262
C. Zararın Gerçekleşmiş Olması  264
1. Zararı ve Miktarını Kanıtlamak  269
2. Zararın Türü  269
3. Zararın Gerçekleştiği An  270
4. Zararın Belirlenmesi  274
5. Tazminattan İndirim Yapılması  288
6. Zarardan Sorumlu Olanlar  300
a. Devletin Sorumluluğu  304
b. Noterin Sorumluluğu  310
c. Tapu Görevlisinin Sorumluluğu  316
D. Nedensellik Bağı  330
Üçüncü Bölüm
TARAF VE DAVA EHLİYETİ
I. TARAF VE DAVA EHLİYETİ  335
A. Genel Olarak  335
B. Davacı  337
C. Davalı  341
D. Taraf Değişikliği  347
II. GÖREV VE YETKİ  349
A. Görevli Yargı Yeri  349
B. Görevli Mahkeme  358
C. Yetkili Mahkeme  361
III. ZAMANAŞIMI  364
Dördüncü Bölüm
DEVLET’İN RÜCU HAKKI
I. GENEL OLARAK  375
II. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI  376
III. TARAF VE DAVA EHLİYETİ  377
A. Genel Olarak  377
B. Davacı  377
C. Davalı  378
IV. RÜCU HAKKININ KAPSAMI  378
V. GÖREV VE YETKİ  379
A. Görev  379
B. Yetki  379
VI. ZAMANAŞIMI  380
MEVZUAT EKİ
 Türk Medeni Kanununun Tapu Sicili ile İlgili Hükümleri  383
 Kat Mülkiyeti Kanununun İlgili Hükümleri  390
 Türk Ticaret Kanununun İlgili Hükümleri  390
 Tapu Kanununun İlgili Hükümleri  391
 Tapu Sicil Tüzüğü  392
Kaynakça  419
Kavramlar Dizini  421
 


Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
265.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
290.00 TL
Sepete Ekle
Erhan Günay
Eylül 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu ...
Eylül 2020
39.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Sunuş  11
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
TAPU SİCİLİ
I. GİRİŞ  19
II. TAPU SİCİL KAVRAMI  25
III. TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI  28
A. Asli/Ana Siciller  30
1. Tapu Kütüğü  30
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü  36
3. Yevmiye Defteri  38
4. Kanıtlayıcı/Resmî Belgeler  41
5. Plan  42
B. Yardımcı/Fer’i Unsurlar  42
1. Mal Sahipleri Sicili  42
2. Aziller Sicili  43
3. Düzeltmeler Sicili  43
4. Kamu Orta Malları Sicili  44
IV. KADASTRO GÖRMEMİŞ BÖLGELERDE TUTULAN DEFTERLER  45
V. TAPU SİCİLİNE HAKİM TEMEL İLKELER  48
A. Talep/İstem İlkesi  48
B. Her Taşınmaza Bir Sahife Açılması İlkesi  48
C. Tescil İlkesi  50
1. Tescilin Olumlu Hükmü  53
2. Tescilin Olumsuz Hükmü  55
D. Sebebe Bağlılık İlkesi  56
E. Güven İlkesi  60
1. Güven İlkesinin Konusu Olan Sicil ve İşlemler  83
2. İyiniyetin Korunmadığı Haller  92
a. Kamu Malları  92
b. Kişisel Haklar  99
c. Çifte Tapu  100
d. Kanunen Takyitli Taşınmazlar  103
e. Kanun Gereği Yapılan İşlemler  105
F. Kamuya Açıklık/Aleniyet İlkesi  105
G. Devlet’in Sorumluluğu İlkesi  111
İkinci Bölüm
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLET’İN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK SORUMLULUK KAVRAMI  115
II. DEVLET’İN SORUMLULUĞUNUN MAHİYETİ  117
III. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI  121
A. Tapu Sicil İşlemi Bulunmalıdır  122
1. Tescil İşlemleri  131
a. Tescil Kavramı  131
b. Tescil Olunacak Haklar  138
c. Geçerli Bir Tescilin Koşulları  139
aa. Yazılı Beyan  139
bb. Tasarruf Hakkının İspatı  141
cc. Tescili Haklı Gösteren Bir Sebebin Varlığı ve Belgelendirilmesi  144
d. Tescilin Hükmü  147
e. Yolsuz Tescil  147
f. Kadastro İşlemleri  149
2. Şerhler İlişkin İşlemler  161
a. Kişisel Hakların Şerhi  162
aa. Şerhin Etkisi  163
bb. Şerhin Silinmesi/Kaldırılması  164
b. Malikin Tasarruf Yetkisini Sınırlamak Amacıyla Yapılan Şerhler  164
c. Geçici Tescil Şerhi  165
3. Beyanlara İlişkin İşlemler  165
B. Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması  169
1. Koşulları Yerine Getirilmeden Tescilin Yapılmış Olması  174
2. Tescil Edilmesi Gereken Bir Ayni Hakkın Tescil Edilmemesi  182
3. Tescil Edilmemesi Gereken Bir Ayni Hakkın Tescil Edilmesi  189
4. Tescil veya Terkinin Dayandığı Hukuki İşlemin Geçersizliği  193
5. Tescile Esas Alınan Belgeler Nedeniyle Meydana Gelen Yolsuzluklar  200
a. Tescil İşleminde Kullanılan Vekaletnameler  201
b. Devir Yetkisini Kapsamayan Vekaletnameler  202
c. Tescile Esas Olan Sahte İlam Nedeniyle Sicilin Yolsuzlaşması  217
d. Ayni Hakkı Devreden Kişinin Kimliği Üzerinden Yapılan Sakatlıklar  224
e. Taşınmaz Malın Niteliklerinden Kaynaklanan Hukuka Aykırılık  234
f. Kamu Hizmet Malları  236
g. Orta Mallar  237
h. Yollar, Meydanlar ve Köprüler  242
ı. Ormanlar  242
i. Kıyı Kanunun Kapsamında Olan Yerler  256
j. Şerhlerle İlgili İşlemlerin Hukuka Aykırılığı  259
aa. Kişisel Hakların Şerhi  259
bb. Malikin Tasarruf Yetkisinin Sınırlamak Amacıyla Yapılan Şerhler  259
cc. Geçici Tescil Şerhleri  259
dd. Beyanlarla İlgili İşlemlerin Hukuka Aykırılığı  260
ee. Çifte Tapu Halinde Devlet’in Sorumluluğu  260
ff. Tapu Kaydının Tesisinden Sonra Taşınmazın Niteliğinde Meydana Gelen Değişikler  262
C. Zararın Gerçekleşmiş Olması  264
1. Zararı ve Miktarını Kanıtlamak  269
2. Zararın Türü  269
3. Zararın Gerçekleştiği An  270
4. Zararın Belirlenmesi  274
5. Tazminattan İndirim Yapılması  288
6. Zarardan Sorumlu Olanlar  300
a. Devletin Sorumluluğu  304
b. Noterin Sorumluluğu  310
c. Tapu Görevlisinin Sorumluluğu  316
D. Nedensellik Bağı  330
Üçüncü Bölüm
TARAF VE DAVA EHLİYETİ
I. TARAF VE DAVA EHLİYETİ  335
A. Genel Olarak  335
B. Davacı  337
C. Davalı  341
D. Taraf Değişikliği  347
II. GÖREV VE YETKİ  349
A. Görevli Yargı Yeri  349
B. Görevli Mahkeme  358
C. Yetkili Mahkeme  361
III. ZAMANAŞIMI  364
Dördüncü Bölüm
DEVLET’İN RÜCU HAKKI
I. GENEL OLARAK  375
II. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI  376
III. TARAF VE DAVA EHLİYETİ  377
A. Genel Olarak  377
B. Davacı  377
C. Davalı  378
IV. RÜCU HAKKININ KAPSAMI  378
V. GÖREV VE YETKİ  379
A. Görev  379
B. Yetki  379
VI. ZAMANAŞIMI  380
MEVZUAT EKİ
 Türk Medeni Kanununun Tapu Sicili ile İlgili Hükümleri  383
 Kat Mülkiyeti Kanununun İlgili Hükümleri  390
 Türk Ticaret Kanununun İlgili Hükümleri  390
 Tapu Kanununun İlgili Hükümleri  391
 Tapu Sicil Tüzüğü  392
Kaynakça  419
Kavramlar Dizini  421
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020