Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İflâs İdaresi
Kasım 2019 / 1. Baskı / 320 Syf.
Fiyatı: 77.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İflâs hukuku ekonomik hayatın bir parçasını teşkil eder. İflâs müessesinin amacına uygun şekilde işleyebilmesi sağlıklı bir tasfiye sürecinin geçirilmesine bağlıdır. Bu itibarla iflâs müessesesinin en önemli merhalesinin iflâsın tasfiyesi aşaması olduğu inkâr edilemez. İflâs tasfiyesinin adi tasfiye şeklinde cereyan etmesi halinde bunu yürütecek olan temel/merkezi organ iflâs idaresidir. Bu tezde, alacaklı hâkimiyetinin tasfiyeye yansımasının bir sonucu olarak iflâs masasının yönetimi ve tasfiyesinde önemli görevler yüklenen, alacaklı unsurlarınca gösterilen adaylar arasından icra mahkemesince seçilen özel bir iflâs organı olarak görevlerini icra eden iflâs idaresi incelenmiştir.

Ülkemizde iflâs tasfiyelerine ilişkin tutulmuş sağlıklı istatistikler söz konusu olmamakla birlikte uygulamada bu tasfiyelerin uzun bir zaman sürdüğü ve ilgililerin mağdur olduğu müşahede edilmektedir. Tasfiyelerin uzaması, neticeleri itibariyle ekonomik düzeni ve sosyal refahı tehdit edecek boyutlara varmaktadır. Çalışmamızda tasfiyenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, daha kısa süre içerisinde sonuçlanması ve mağduriyetlere mahal verilmemesi için çözüm yolları tasfiyeyi yürütmekle görevli organ olan iflâs idaresi nezdinde aranmaya çalışılmıştır. Zira iflâs idaresi görevinin gerektirdiği nitelikler, iflâs idaresinin oluşumu, seçimi, görev ve yetkileri, denetimi ve sorumluluğu kesin hatları ile ortaya konulamamıştır. Bu kapsamda iflâs idaresi ile ilgili düzenlemelerin gözden geçirilmesi uygulamada ortaya çıkabilecek sıkıntıların ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi bakımından elzem olup söz konusu çalışma bu hedef doğrultusunda hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
İflâs Kurallarının Amacı
İflâs İdaresinin Önemi ve Tasfiye İçerisindeki Konumu
İflâs İdaresinin Hukukî Niteliği
İflâs İdaresinin Tasfiyeye Katılan Diğer Organlar İle İlişkisi
İflâs İdaresi İçin Aranan Nitelikler
İflâs İdaresinin Seçimi
İflâs İdaresinin Takip ve Davalardaki Durumu
İflâs İdaresinin Görev Alanı ve Denetlenmesi
İflâs İdaresinin Görevinin Sona Ermesi ve Sorumluluğu
Barkod: 9789750257940
Yayın Tarihi: Kasım 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkür  9
Özet  11
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  25
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEMEL İLKELER
§ 1. İFLÂS KAVRAMI, TANIMI VE İFLÂS KURALLARININ AMACI  29
I. Genel Olarak  29
II. İflâs Kavramı ve Tanımı  32
III. İflâs Kurallarının Amacı  34
A. İflâs Kurallarının Amacının Klasik (Geleneksel) Anlayış Çerçevesinde Değerlendirilmesi  36
B. İflâsın Kurallarının Amacının Yenilikçi Anlayış Çerçevesinde Değerlendirilmesi  42
1. Yenilikçi Anlayışın Türk Hukukundaki Görünüm Şekilleri  43
2. Yenilikçi Anlayışın Alman Reform Kanunundaki Görünüm Şekilleri  48
§ 2. İFLÂS İDARESİ KAVRAMI, İFLÂS İDARESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ, ÖNEMİ VE TASFİYE İÇERİSİNDEKİ KONUMU  58
I. Genel Olarak İflâs İdaresi Kavramı  58
II. İflâs İdaresinin Tarihi Gelişimi  61
III. İflâs İdaresinin Önemi  64
IV. İflâs İdaresinin Tasfiye İçerisindeki Konumu  65
§ 3. İFLÂS İDARESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  68
I. Genel Olarak  68
II. Teoriler  70
A. İflâs İdaresinin Alacaklıları (Alacaklılar Birliğini) Temsil Ettiğini Savunan Görüş  70
1. Görüşün Dayanakları  70
2. Görüşün Eleştirisi  71
B. İflâs İdaresinin Müflisi Temsil Ettiğini Savunan Görüş  71
1. Görüşün Dayanakları  71
2. Görüşün Eleştirisi  72
C. İflâs İdaresinin Bazen Alacaklıları (Alacaklılar Birliğini) Bazen de Müflisi Temsil Ettiğini Savunan Görüş  75
1. Görüşün Dayanakları  75
2. Görüşün Eleştirisi  75
D. İflâs İdaresinin İflâs Masasının Kanuni Temsilcisi (Organı) Olduğunu İleri Süren Görüş (Organ Teorisi)  76
1. Görüşün Dayanakları  76
2. Görüşün Eleştirisi  77
E. İflâs İdaresinin Tarafsız (Nötr) Davrandığını Savunan Görüş  78
1. Görüşün Dayanakları  78
2. Görüşün Eleştirisi  78
F. İflâs İdaresinin Resmi Organ Olduğunu İleri Süren Görüş (Resmi Organ Teorisi)  79
1. Görüşün Dayanakları  79
2. Görüşün Eleştirisi  81
III. Kanaatimiz  82
İKİNCİ BÖLÜM:
İFLÂS İDARESİNİN KONUMU (DURUMU)
§ 4. İFLÂS İDARESİNİN TASFİYEYE KATILAN DİĞER ORGANLAR İLE İLİŞKİSİ  87
I. İflâs İdaresinin Alacaklılar Toplanması ile İlişkisi  87
A. Alacaklılar Toplanmasının İflâs Tasfiyesi İçerisindeki Konumu  87
B. Alacaklılar Toplanması ile İflâs İdaresi Arasındaki İlişki  88
1. İflâs İdaresinin Genel Olarak Birinci Alacaklılar Toplanması ile İlişkisi  89
a. Birinci Alacaklılar Toplanmasının Seçim Yetkisi ve Bilgi Edinme Hakkı  90
b. Birinci Alacaklılar Toplanmasının İdare ve Değerlendirmeye Yönelik Etkisi  91
2. İflâs İdaresinin Genel Olarak İkinci ve Sonraki Alacaklılar Toplanması ile İlişkisi  92
a. İkinci Alacaklılar Toplanmasının Seçim Yetkisi ve Bilgi Edinme Hakkı  93
b. İkinci Alacaklılar Toplanmasının İdare ve Değerlendirmeye Yönelik Etkisi  95
II. İflâs İdaresinin Borçlu (Müflis) ile İlişkisi  97
A. Bilgi Verme Yükümlülüğü  97
1. Borçlunun (Müflisin) Yükümlülüğü  97
2. Üçüncü Kişinin Yükümlülüğü  100
B. Bulunma (Hazır Olma) Yükümlülüğü  101
1. Müflisin İflâs İdaresinin Emri Altında Hareket Etme Yükümlülüğü  101
2. Müflise Uygun Bir Miktarda Yardımda Bulunulması  104
§ 5. İFLÂS İDARESİ TEŞKİLÂTI  107
I. İflâs İdaresine Seçilebilecek ve Seçilemeyecek Kişilerin Değerlendirilmesi  107
A. Gerçek Kişiler  107
1. Alacaklılar  109
2. İflâs Dairesi Görevlileri  112
a. Türk Hukukundaki Durum  112
b. İsviçre Hukukundaki Durum  115
c. Değerlendirme  117
3. Müflis ve Akrabaları  119
4. Hâkimler ve Savcılar  122
B. Tüzel Kişiler  122
II. İflâs İdaresi İçin Aranan Nitelikler  126
A. Türk Hukukunda İflâs İdaresi İçin Aranan Nitelikler  126
1. İflâs İdaresi Yeterli Bilgi ve Tecrübeye Sahip Olmalıdır  126
2. İflâs İdaresi Alacaklılar ve Borçluya Karşı Bağımsız Olmalıdır  127
3. İflâs İdaresi Tarafsız Olmalıdır  127
B. Alman Hukukunda Aciz (İflâs) İdaresi İçin Aranan Nitelikler  128
1. Aciz (İflâs) İdaresi Seçilirken Somut Olaya Uygun Hareket Edilmelidir  129
2. Aciz (İflâs) İdaresi Ticari İşlerde Tecrübeye Sahip Olmalıdır  129
3. Aciz (İflâs) İdaresi İtibar Sahibi Olmalı, Pratik Tecrübeyi Haiz Olmalı ve Bölgesel Olarak Yakın Bir Yerden Seçilmelidir  129
4. Aciz (İflâs) İdaresi Alacaklılar ve Borçluya Karşı Bağımsız Olmalıdır  130
III. Alacaklılar Toplanmasının Seçim Kararı  130
A. Toplantı Yeter Sayısı  131
B. Karar Yeter Sayısı  132
C. Toplantı ve Karar Yeter Sayılarına Ulaşılamamasının Sonuçları  134
IV. Alacaklılar Toplanmasınca Belirlenecek Adayların İcra Mahkemesince Seçimi ve İflâs İdaresine Seçilenlerin Sayısı  135
A. Alacaklılar Toplanmasınca Belirlenecek Adayların İcra Mahkemesince Seçimi  136
B. İflâs İdaresine Seçilenlerin Sayısı  140
V. İflâs İdaresine Seçilenlerin Görevi Kabul veya Reddi  143
VI. İflâs İdaresinin Toplanma Şekli ve Karar Alma Biçimi  147
VII. İflâs İdaresi Seçiminin İptali  149
VIII. İflâs İdaresinin Onanması (İkinci Alacaklılar Toplanmasının Onaylaması)  152
IX. Görevin İflâs İdaresine Devri  160
X. İflâs İdaresine Ücret Ödenmesi  161
§ 6. İFLÂS İDARESİNİN TAKİP VE DAVALARDAKİ DURUMU  162
I. İflâs İdaresinin Takiplerdeki Durumu  162
II. İflâs İdaresinin Davalardaki Durumu  164
A. (İflâs İdaresinin) Dava Takip Yetkisi  164
B. İflâs İdaresinin Yürüteceği Davalar  166
III. İflâs İdaresinin Dava ve Takipler Bakımından Hususi Görev ve Yetkileri  173
A. Genel Olarak  173
B. İflâs İdaresinin Yapılacak Tebligatlar Bakımından Durumu  174
C. İflâs İdaresinin Yürüttüğü Dava ve Takiplerde Yetki  176
D. İflâs İdaresince Takip Edilen Davalarda Müflisin Tanık Olarak Dinlenip Dinlenemeyeceği  176
E. İflâs İdaresi Tarafından Takip Edilen Davalarda İsticvap  177
F. Feri ve Asli Müdahalede Müflisin Durumu  178
G. İflâs İdaresi Tarafından Takip Edilen Davalarda Yeminin Edası  179
H. İflâs İdaresinin Sınırlandırıldığı İşlemler (Sulh, Feragat, Kabul ve Tahkim)  179
İ. Adli Yardım  181
J. Kesin hüküm  181
K. Yargılama Giderleri  183
L. Elde Edilen Hükmün İcrası  185
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İFLÂS İDARESİNİN GÖREV ALANI VE DENETLENMESİ
§ 7. İFLÂS İDARESİNİN GÖREV ALANI  187
I. İflâs İdaresinin Tasfiyeye İlişkin Genel Yükümlülükleri  187
A. İflâs İdaresinin Tutanak Tutma Yükümlülüğü  187
B. İflâs İdaresince Para İşlemlerinin Yerine Getirilmesi  189
C. İflâs İdaresince Yapılması Yasak Olan İşler  189
D. İflâs İdaresinin Yazışmaları  190
E. İflâs İdaresinin İş Görmekten Memnuiyeti  190
II. İflâs İdaresinin Masayı İdareye İlişkin Görevleri  193
A. Aktiflerin Elde Edilmesi ve Tasfiyesine İlişkin Görev ve Yetkiler  196
1. İstihkak  197
2. Masa Alacaklarını Tahsil Etmek ve Acil Satışlar Yapmak  205
a. Vadesi Gelmiş Alacakları Tahsil Etmek  206
b. Acil Satışları Yapmak  210
B. Pasiflerin Tespit Edilmesi ve Tasfiyesine İlişkin Görev ve Yetkiler  214
1. İflâs Alacaklarını İncelemek  214
2. Sıra Cetveli Düzenlemek  218
3. Sıra Cetveline Muhalefet  221
C. İflâs İdaresinin İkinci Alacaklılar Toplanmasının İcrasına Yönelik Faaliyetleri  227
D. Satış (Paraya Çevirme)  230
1. Açık Arttırma Yoluyla Satış  232
a. Menkul (Taşınır) Malların Satılması  233
b. Gayrimenkul (Taşınmaz) Malların Satımı  233
2. Pazarlık Yoluyla Satış  235
3. Takip Hakkının Devri  239
E. Dağıtım (Paraların Dağıtılması)  243
1. İflâs İdaresinin Kesin Dağıtım Yetkisi  243
2. İflâs İdaresinin Geçici Dağıtmalar Yapabilme Yetkisi  245
a. Genel Olarak  245
b. Değerlendirme  247
§ 8. İFLÂS İDARESİNİN DENETLENMESİ  248
I. İcra Mahkemesi Tarafından Denetim Yapılması  248
A. İcra Mahkemesince Şikâyet Yoluyla Denetim  248
1. İflâs İdaresinin İşlemlerine Karşı Şikâyet Yoluna Gidilmesi  249
a. Şikâyete Konu İşlemler (Şikâyet Yoluna Gidilebilecek İşlemler)  249
b. Şikâyet Yoluna Gidebilecekler (Şikâyet Yetkisi–Beschwerdelegitimation)  252
aa. İflâs Alacaklıları  253
bb. Müflis  254
cc. Üçüncü Kişiler  254
dd. İflâs Dairesi  255
2. İflâs İdaresinin Şikâyet Yetkisi  255
B. İcra Mahkemesince Şikâyet Dışı Denetim  257
C. İcra Mahkemesinin İflâs İdaresini İlgilendiren Hususlarda Verdiği Kararlara Karşı Kanun Yollarına Başvurulması  259
II. İflâs Dairesi Tarafından Denetim Yapılması  260
III. Alacaklılar Tarafından Denetim Yapılması  263
IV. İflâsa Karar Veren Ticaret Mahkemesi Tarafından Denetim Yapılması  264
V. Cumhuriyet Savcıları ve Adalet Müfettişleri Tarafından Dolaylı Olarak Denetim Yapılması  264
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İFLÂS İDARESİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ VE SORUMLULUĞU
§ 9. İFLÂS İDARESİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ  265
I. İflâsın Kapanması ile (Olağan Sona Erme)  265
II. Olağanüstü Sona Erme (Süresinden Önce)  268
A. İflâsın Kaldırılması ile Sona Erme  268
B. Basit Tasfiye Usûlüne Karar Verilmesi ile Sona Erme  271
C. İflâs İdare Memurunun Fiil Ehliyetini Kaybetmesi veya Ölmesi ile Sona Erme  272
D. İkinci Alacaklılar Toplanması Tarafından Görevine Son Verilmesi ile Sona Erme  272
E. İcra Mahkemesi Tarafından Görevine Son Verilmesi ile Sona Erme  272
F. İflâs Dairesi Tarafından Görevine Son Verilmesi ile Sona Erme  274
G. İstifa (Görevden Çekilme) ile Sona Erme  275
§ 10. İFLÂS İDARESİNİN SORUMLULUĞU  277
I. Hukukî Sorumluluğu  277
A. Genel Olarak  277
B. Sorumluluk Şartları  279
C. Sorumluluk Davası  283
1. Genel Olarak  283
2. Sorumluluk Davasının Tarafı  284
D. Zamanaşımı  287
II. Disiplin Sorumluluğu  289
III. Cezai Sorumluluğu  293
SONUÇ  295
Kaynakça  303
Kavram Dizini  317
 


Zeynep Sümeyra Deveci
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Karakoç
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkür  9
Özet  11
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  25
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEMEL İLKELER
§ 1. İFLÂS KAVRAMI, TANIMI VE İFLÂS KURALLARININ AMACI  29
I. Genel Olarak  29
II. İflâs Kavramı ve Tanımı  32
III. İflâs Kurallarının Amacı  34
A. İflâs Kurallarının Amacının Klasik (Geleneksel) Anlayış Çerçevesinde Değerlendirilmesi  36
B. İflâsın Kurallarının Amacının Yenilikçi Anlayış Çerçevesinde Değerlendirilmesi  42
1. Yenilikçi Anlayışın Türk Hukukundaki Görünüm Şekilleri  43
2. Yenilikçi Anlayışın Alman Reform Kanunundaki Görünüm Şekilleri  48
§ 2. İFLÂS İDARESİ KAVRAMI, İFLÂS İDARESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ, ÖNEMİ VE TASFİYE İÇERİSİNDEKİ KONUMU  58
I. Genel Olarak İflâs İdaresi Kavramı  58
II. İflâs İdaresinin Tarihi Gelişimi  61
III. İflâs İdaresinin Önemi  64
IV. İflâs İdaresinin Tasfiye İçerisindeki Konumu  65
§ 3. İFLÂS İDARESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  68
I. Genel Olarak  68
II. Teoriler  70
A. İflâs İdaresinin Alacaklıları (Alacaklılar Birliğini) Temsil Ettiğini Savunan Görüş  70
1. Görüşün Dayanakları  70
2. Görüşün Eleştirisi  71
B. İflâs İdaresinin Müflisi Temsil Ettiğini Savunan Görüş  71
1. Görüşün Dayanakları  71
2. Görüşün Eleştirisi  72
C. İflâs İdaresinin Bazen Alacaklıları (Alacaklılar Birliğini) Bazen de Müflisi Temsil Ettiğini Savunan Görüş  75
1. Görüşün Dayanakları  75
2. Görüşün Eleştirisi  75
D. İflâs İdaresinin İflâs Masasının Kanuni Temsilcisi (Organı) Olduğunu İleri Süren Görüş (Organ Teorisi)  76
1. Görüşün Dayanakları  76
2. Görüşün Eleştirisi  77
E. İflâs İdaresinin Tarafsız (Nötr) Davrandığını Savunan Görüş  78
1. Görüşün Dayanakları  78
2. Görüşün Eleştirisi  78
F. İflâs İdaresinin Resmi Organ Olduğunu İleri Süren Görüş (Resmi Organ Teorisi)  79
1. Görüşün Dayanakları  79
2. Görüşün Eleştirisi  81
III. Kanaatimiz  82
İKİNCİ BÖLÜM:
İFLÂS İDARESİNİN KONUMU (DURUMU)
§ 4. İFLÂS İDARESİNİN TASFİYEYE KATILAN DİĞER ORGANLAR İLE İLİŞKİSİ  87
I. İflâs İdaresinin Alacaklılar Toplanması ile İlişkisi  87
A. Alacaklılar Toplanmasının İflâs Tasfiyesi İçerisindeki Konumu  87
B. Alacaklılar Toplanması ile İflâs İdaresi Arasındaki İlişki  88
1. İflâs İdaresinin Genel Olarak Birinci Alacaklılar Toplanması ile İlişkisi  89
a. Birinci Alacaklılar Toplanmasının Seçim Yetkisi ve Bilgi Edinme Hakkı  90
b. Birinci Alacaklılar Toplanmasının İdare ve Değerlendirmeye Yönelik Etkisi  91
2. İflâs İdaresinin Genel Olarak İkinci ve Sonraki Alacaklılar Toplanması ile İlişkisi  92
a. İkinci Alacaklılar Toplanmasının Seçim Yetkisi ve Bilgi Edinme Hakkı  93
b. İkinci Alacaklılar Toplanmasının İdare ve Değerlendirmeye Yönelik Etkisi  95
II. İflâs İdaresinin Borçlu (Müflis) ile İlişkisi  97
A. Bilgi Verme Yükümlülüğü  97
1. Borçlunun (Müflisin) Yükümlülüğü  97
2. Üçüncü Kişinin Yükümlülüğü  100
B. Bulunma (Hazır Olma) Yükümlülüğü  101
1. Müflisin İflâs İdaresinin Emri Altında Hareket Etme Yükümlülüğü  101
2. Müflise Uygun Bir Miktarda Yardımda Bulunulması  104
§ 5. İFLÂS İDARESİ TEŞKİLÂTI  107
I. İflâs İdaresine Seçilebilecek ve Seçilemeyecek Kişilerin Değerlendirilmesi  107
A. Gerçek Kişiler  107
1. Alacaklılar  109
2. İflâs Dairesi Görevlileri  112
a. Türk Hukukundaki Durum  112
b. İsviçre Hukukundaki Durum  115
c. Değerlendirme  117
3. Müflis ve Akrabaları  119
4. Hâkimler ve Savcılar  122
B. Tüzel Kişiler  122
II. İflâs İdaresi İçin Aranan Nitelikler  126
A. Türk Hukukunda İflâs İdaresi İçin Aranan Nitelikler  126
1. İflâs İdaresi Yeterli Bilgi ve Tecrübeye Sahip Olmalıdır  126
2. İflâs İdaresi Alacaklılar ve Borçluya Karşı Bağımsız Olmalıdır  127
3. İflâs İdaresi Tarafsız Olmalıdır  127
B. Alman Hukukunda Aciz (İflâs) İdaresi İçin Aranan Nitelikler  128
1. Aciz (İflâs) İdaresi Seçilirken Somut Olaya Uygun Hareket Edilmelidir  129
2. Aciz (İflâs) İdaresi Ticari İşlerde Tecrübeye Sahip Olmalıdır  129
3. Aciz (İflâs) İdaresi İtibar Sahibi Olmalı, Pratik Tecrübeyi Haiz Olmalı ve Bölgesel Olarak Yakın Bir Yerden Seçilmelidir  129
4. Aciz (İflâs) İdaresi Alacaklılar ve Borçluya Karşı Bağımsız Olmalıdır  130
III. Alacaklılar Toplanmasının Seçim Kararı  130
A. Toplantı Yeter Sayısı  131
B. Karar Yeter Sayısı  132
C. Toplantı ve Karar Yeter Sayılarına Ulaşılamamasının Sonuçları  134
IV. Alacaklılar Toplanmasınca Belirlenecek Adayların İcra Mahkemesince Seçimi ve İflâs İdaresine Seçilenlerin Sayısı  135
A. Alacaklılar Toplanmasınca Belirlenecek Adayların İcra Mahkemesince Seçimi  136
B. İflâs İdaresine Seçilenlerin Sayısı  140
V. İflâs İdaresine Seçilenlerin Görevi Kabul veya Reddi  143
VI. İflâs İdaresinin Toplanma Şekli ve Karar Alma Biçimi  147
VII. İflâs İdaresi Seçiminin İptali  149
VIII. İflâs İdaresinin Onanması (İkinci Alacaklılar Toplanmasının Onaylaması)  152
IX. Görevin İflâs İdaresine Devri  160
X. İflâs İdaresine Ücret Ödenmesi  161
§ 6. İFLÂS İDARESİNİN TAKİP VE DAVALARDAKİ DURUMU  162
I. İflâs İdaresinin Takiplerdeki Durumu  162
II. İflâs İdaresinin Davalardaki Durumu  164
A. (İflâs İdaresinin) Dava Takip Yetkisi  164
B. İflâs İdaresinin Yürüteceği Davalar  166
III. İflâs İdaresinin Dava ve Takipler Bakımından Hususi Görev ve Yetkileri  173
A. Genel Olarak  173
B. İflâs İdaresinin Yapılacak Tebligatlar Bakımından Durumu  174
C. İflâs İdaresinin Yürüttüğü Dava ve Takiplerde Yetki  176
D. İflâs İdaresince Takip Edilen Davalarda Müflisin Tanık Olarak Dinlenip Dinlenemeyeceği  176
E. İflâs İdaresi Tarafından Takip Edilen Davalarda İsticvap  177
F. Feri ve Asli Müdahalede Müflisin Durumu  178
G. İflâs İdaresi Tarafından Takip Edilen Davalarda Yeminin Edası  179
H. İflâs İdaresinin Sınırlandırıldığı İşlemler (Sulh, Feragat, Kabul ve Tahkim)  179
İ. Adli Yardım  181
J. Kesin hüküm  181
K. Yargılama Giderleri  183
L. Elde Edilen Hükmün İcrası  185
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İFLÂS İDARESİNİN GÖREV ALANI VE DENETLENMESİ
§ 7. İFLÂS İDARESİNİN GÖREV ALANI  187
I. İflâs İdaresinin Tasfiyeye İlişkin Genel Yükümlülükleri  187
A. İflâs İdaresinin Tutanak Tutma Yükümlülüğü  187
B. İflâs İdaresince Para İşlemlerinin Yerine Getirilmesi  189
C. İflâs İdaresince Yapılması Yasak Olan İşler  189
D. İflâs İdaresinin Yazışmaları  190
E. İflâs İdaresinin İş Görmekten Memnuiyeti  190
II. İflâs İdaresinin Masayı İdareye İlişkin Görevleri  193
A. Aktiflerin Elde Edilmesi ve Tasfiyesine İlişkin Görev ve Yetkiler  196
1. İstihkak  197
2. Masa Alacaklarını Tahsil Etmek ve Acil Satışlar Yapmak  205
a. Vadesi Gelmiş Alacakları Tahsil Etmek  206
b. Acil Satışları Yapmak  210
B. Pasiflerin Tespit Edilmesi ve Tasfiyesine İlişkin Görev ve Yetkiler  214
1. İflâs Alacaklarını İncelemek  214
2. Sıra Cetveli Düzenlemek  218
3. Sıra Cetveline Muhalefet  221
C. İflâs İdaresinin İkinci Alacaklılar Toplanmasının İcrasına Yönelik Faaliyetleri  227
D. Satış (Paraya Çevirme)  230
1. Açık Arttırma Yoluyla Satış  232
a. Menkul (Taşınır) Malların Satılması  233
b. Gayrimenkul (Taşınmaz) Malların Satımı  233
2. Pazarlık Yoluyla Satış  235
3. Takip Hakkının Devri  239
E. Dağıtım (Paraların Dağıtılması)  243
1. İflâs İdaresinin Kesin Dağıtım Yetkisi  243
2. İflâs İdaresinin Geçici Dağıtmalar Yapabilme Yetkisi  245
a. Genel Olarak  245
b. Değerlendirme  247
§ 8. İFLÂS İDARESİNİN DENETLENMESİ  248
I. İcra Mahkemesi Tarafından Denetim Yapılması  248
A. İcra Mahkemesince Şikâyet Yoluyla Denetim  248
1. İflâs İdaresinin İşlemlerine Karşı Şikâyet Yoluna Gidilmesi  249
a. Şikâyete Konu İşlemler (Şikâyet Yoluna Gidilebilecek İşlemler)  249
b. Şikâyet Yoluna Gidebilecekler (Şikâyet Yetkisi–Beschwerdelegitimation)  252
aa. İflâs Alacaklıları  253
bb. Müflis  254
cc. Üçüncü Kişiler  254
dd. İflâs Dairesi  255
2. İflâs İdaresinin Şikâyet Yetkisi  255
B. İcra Mahkemesince Şikâyet Dışı Denetim  257
C. İcra Mahkemesinin İflâs İdaresini İlgilendiren Hususlarda Verdiği Kararlara Karşı Kanun Yollarına Başvurulması  259
II. İflâs Dairesi Tarafından Denetim Yapılması  260
III. Alacaklılar Tarafından Denetim Yapılması  263
IV. İflâsa Karar Veren Ticaret Mahkemesi Tarafından Denetim Yapılması  264
V. Cumhuriyet Savcıları ve Adalet Müfettişleri Tarafından Dolaylı Olarak Denetim Yapılması  264
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İFLÂS İDARESİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ VE SORUMLULUĞU
§ 9. İFLÂS İDARESİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ  265
I. İflâsın Kapanması ile (Olağan Sona Erme)  265
II. Olağanüstü Sona Erme (Süresinden Önce)  268
A. İflâsın Kaldırılması ile Sona Erme  268
B. Basit Tasfiye Usûlüne Karar Verilmesi ile Sona Erme  271
C. İflâs İdare Memurunun Fiil Ehliyetini Kaybetmesi veya Ölmesi ile Sona Erme  272
D. İkinci Alacaklılar Toplanması Tarafından Görevine Son Verilmesi ile Sona Erme  272
E. İcra Mahkemesi Tarafından Görevine Son Verilmesi ile Sona Erme  272
F. İflâs Dairesi Tarafından Görevine Son Verilmesi ile Sona Erme  274
G. İstifa (Görevden Çekilme) ile Sona Erme  275
§ 10. İFLÂS İDARESİNİN SORUMLULUĞU  277
I. Hukukî Sorumluluğu  277
A. Genel Olarak  277
B. Sorumluluk Şartları  279
C. Sorumluluk Davası  283
1. Genel Olarak  283
2. Sorumluluk Davasının Tarafı  284
D. Zamanaşımı  287
II. Disiplin Sorumluluğu  289
III. Cezai Sorumluluğu  293
SONUÇ  295
Kaynakça  303
Kavram Dizini  317
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020