Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kefalet Sözleşmesi ve Kefilin Sorumluluğu
Ocak 2020 / 1. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 75.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türk Borçlar Kanunu'nun 581 ilâ 603.maddelerinde düzenlenen "Kefalet Sözleşmesi" özellikle kefilin sorumluluğu yönüyle uygulamada bireylerin bankalarda kullandıkları; "ticari, bireysel, tüketici vs. kredilerin" geri ödenmemesi durumunda uyuşmazlığa konu olmaktadır. Keza "kira sözleşmelerinde müteselsil kefil" sıfatıyla kefil olunması durumunda kiranın ödenmemesi yönüyle kefil aleyhine icra takibatının başlatıldığı görülmektedir.

Uygulamada kredi kullandıran bankaların kredi kefili ve borçlusu hakkında icra takibine geçmeden önce "ihtiyati haciz" isteminde bulundukları ve ilgili mahkemenin de kefalet ve ihtiyati hacizle ilgili yasal koşulları gözetmeden istemin reddine ya da kabulüne karar verdikleri görüldüğünden, yoğun biçimde yapılan ihtiyati haciz başvurularının isabetli biçimde değerlendirilmesi amacıyla "ihtiyati haciz" kitapta ayrıntılı değinilmiştir.

Ayıca bağlantısı nedeniyle "icra kefaletinden" de söz edilmiştir.

Konu, yasanın sistematik düzenine uygun biçimde beş bölüm halinde incelenmiş, anlatımdan sonra ilgili Yargıtay ve BAM kararlarına tarih sırasına göre sistematik biçimde yer verilmiştir. Yeri geldiğinde "uygulama" başlığı altında "olay-sorun-yanıt" şeklinde uygulamada sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklar ilgili yargı kararıyla desteklenmek suretiyle çözüm üretilerek kitap pratikleştirilmiştir.

Konu Başlıkları
Tanımı ve Koşulları
İçeriği
Ortak Hükümler
Sona Ermesi
Uygulama Alanı
Barkod: 9789750250439
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
TANIMI VE KOŞULLARI
§ 1. TANIMI  15
İlg. Madde: TBK m.581; BK m.483
Açıklama  15
1. Kefaletin Bir Akit Olduğu  15
2. Kefalet Sözleşmesinin Tarafları  16
3. Kefalet Sözleşmesi Fer’i Niteliktedir  16
4. Kefalet Sözleşmesinin Diğer Benzer Sözleşmelerden Ayrımı  18
a. Üçüncü Kişinin Fiilini Başkasına Karşı Üstlenme  18
b. Kefalet ile Aval Ayrımı  22
c. Kefalet Sözleşmesi ile İcra Kefaleti Farkı  25
Uygulama  26
1. Üçüncü Kişinin Verdiği Tahliye Taahhüdünde Yüklenilen Tazminatın Dava Edilmesi  26
Yargıtay Kararları  26
§ 2. KOŞULLARI  39
I. Asıl Borç  39
İlg. Madde: TBK m.582; BK m.485
Açıklama  40
1. Genel Olarak Kefalet Sözleşmesinin Koşulları  40
2. Asıl Borç  40
a. Mevcut ve Geçerli Borç  40
b. Gelecekte Doğacak Borç  41
c. Şarta Bağlı Borç  41
d. Yanılma veya Ehliyetsizlik Sebebini Bilerek Kefalet  41
e. Zamanaşımına Uğramış Borca Kefalet  42
3. Feragat Yasağı  42
4. Kefilin Fiil Ehliyeti  42
II. Şekil  43
İlg. Madde: TBK m.583; BK m.484
Açıklama  43
1. Kefalet Sözleşmesinin Şekli  43
a. Sözleşmenin Yazılı Olması  44
b. Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktarın Belirtilmesi  45
c. Kefalet Tarihi Sözleşmede Gösterilmelidir  46
d. Müteselsil Kefalette Bu Sıfatın Belirtilmesi  47
e. Sözleşmede İmza  47
2. İcra Kefaletleri  48
a. İcra Kefaletinin Türü  48
b. İcra Kefaletinin Şekli  49
c. İcra Kefaletlerinde Zamanaşımı  50
d. İhtiyati Haciz Sırasında Verilen İcra Kefaleti  50
e. İcra Kefaletinin Geçersizliği Sebebiyle İptalinin İstenmesi  52
f. İcra Kefaletinde Damga Vergisi  54
g. Uygulamada İcra Kefaletinin Yapılış Şekli  54
ğ. İcra Kefiline Karşı Takibin Hangi Dosya Üzerinden Yapılabileceği  55
Uygulama  55
1. Kira Sözleşmesinde Geçerli Olmayan Kefalet Taahhüdü  55
2. Kira Sözleşmesinde Kefaletin Süresinin Gösterilmesi Gereği  57
Yargıtay Kararları  58
III. Eşin Rızası  92
İlg. Madde: TBK m.484; BK m.(–)
Açıklama  93
1. Kefalete Eşin Yazılı Olarak Rıza Vermesi  93
2. Eşin Rızasının Gerekmediği Haller  94
3. Rıza Veren Eşin Karı/Koca Sıfatının Önemi Olmadığı  94
4. TBK m.684 ile m.603 Kapsamı  94
Uygulama  95
1. Kira Özleşmesine Kefil Olan Kişinin Evli Olması–Eş Rızası Alınması  95
2. Kambiyo Senedinde Evli Kişinin Kefil İbaresi Yüzünden Sorumluluk Türü  95
Yargıtay Kararları  96
İkinci Bölüm
İÇERİĞİ
§ 1. TÜRLERİNE GÖRE  115
I. Adi Kefalet  115
İlg. Madde: TBK m.585; BK m.486
Açıklama  116
1. Adi Kefilin Sorumluluğunun Niteliği  116
2. Adi Kefaletle Takip Sırası  116
3. Alacak Rehine Bağlanmışsa  117
4. Yalnızca Açığın Kapatılması İçin Adi Kefil Olunmuşsa  117
5. Tüketici Kredilerinde Adi Kefalet  117
6. Kredi Kartı Kefilliği  118
Yargıtay Kararları  119
II. Müteselsil Kefil  129
İlg. Madde: TBK m.586; BK m.487
Açıklama  130
1. Müteselsil Borçluluk ile Müteselsil Kefaletin Birbirinden Farklıdır  130
2. Asıl Borçlu ile Müteselsil Kefile Karşı Takipte Öncelik/Sonralık  131
3. Alacaklının Doğrudan Kefile Başvuramayacağı Durumlar  132
4. Kanundan Doğan Müteselsil Kefalet  132
5. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  132
6. Maddenin Kimleri Koruduğu  133
7. Cari Hesapta Müteselsil Kefalet  133
8. Müteselsil Kefile İhtar Çekilmesinin Anlamı  133
9. Taşınır Rehninin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takip  134
a. Kefilin Takibi  134
b. İpotek Verenin Takibi  135
10. Alacaklının İhtiyati Haciz Talebi  136
a. İlgili Yasa Maddesi – İhtiyati Haciz Şartları  137
b. İhtiyati Haczin Genel Nitelikli Şartlarının Öğreti ve Uygulamada Anlatımı  137
c. Uygulamada İhtiyati Haczin Şartları  138
d. Kredi Borcu Nedeniyle Kefil Hakkında İhtiyati Haciz İstemi  138
e. Uygulamada Mahkemelerin Öngördüğü Teminat Oranı  139
f. Hangi Alacaklar Yönüyle İhtiyati Haciz İsteminde Teminat Alınır ya da Alınmaz?  139
g. İhtiyati hacizde Amaç  140
ğ. İhtiyati Haciz İsteme Zamanı ve Talep Hakkı  141
h. Yetki  141
ı. İtiraz  142
i. Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İstemesi veya Dava Açması  144
j. İhtiyati Haciz Kararının İcrası  144
Uygulama  146
1. Müteselsil Kefile Ayrıca Hesap Kat İhtarının Çekilmemesi Halinde Sorumluluğu  146
2. Tüketici Kredisinden Dolayı Kefilin İcra Takibi Yönünden Sorumluluğu  146
3. Müteselsil Kefilin Yenilenen Kira Sözleşmesinden Sorumluluğunu Şartları  147
Yargıtay Kararları  148
III. Birlikte Kefalet  191
İlg. Madde: TBK m.587; BK m.488
Açıklama  192
1. Aynı Borca Birlikte Kefil Olma ve Rücu  192
2. Sorumluluk Türü  194
3. Birlikte Kefillerin Her Birinin Borcun Tamamından Sorumlu Olma Halleri  194
4. Birlikte Kefilin Kefalet Borcundan Kurtulması Durumu  195
5. Birbirinden Bağımsız Olarak Aynı Borca Kefil Olma  196
Uygulama  196
1. Borcun Tamamını Ödeyen Müteselsil Kefilin Diğer Kefile Rücu Etmesi  196
Yargıtay Kararları  196
IV. Kefile Kefil ve Rücua Kefil  203
İlg. Madde: TBK m.588; BK m.489
Açıklama  203
1. Kefile Kefil  203
2. Rücua Kefil  203
Üçüncü Bölüm
ORTAK HÜKÜMLER
§ 1. KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ  205
I. Sorumluluğun Kapsamı  205
İlg. Madde: TBK m.589; BK m.490
Açıklama  206
1. Kefilin Her Durumda Sorumlu Olacağı Miktar  206
2. Aksi Kararlaştırılmamışsa Kefilin Azami Miktarla Sınırlı Sorumlu Olacağı Haller  207
3. Aksi Kararlaştırılmamışsa Kefilin Sözleşmeden Sonraki Borçlarından Sorumluluğu  207
4. Kefilin Hükümsüz Olan Anlaşmadan Sorumlu Olmadığı  207
Uygulama  208
1. Erken Tahliye Sebebiyle Kefilin Sorumluluğu  208
2. Kefilden Temerrüt Faizinin İstenmesi  208
Yargıtay Kararları  209
II. Kefilin Takibi  211
İlg. Madde: TBK m.590; BK m.491
Açıklama  212
1. Vadeden Önce Kefile Karşı Takibat Yapılamaması  212
2. Kefilin Takibin Durdurulmasını İstemesi  213
3. Asıl Borcun Muaccel Olmasının Bildirime Bağlanmış Olması  213
4. Yerleşim Yeri Türkiye’de Olan Kefilin Takibe Hangi Sebeple İtiraz Edebileceği  213
Yargıtay Kararları  214
III. Def’iler  216
İlg. Madde: TBK m.591; BK m.497
Açıklama  216
1. Kefilin Kime Ait Defileri Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği  216
2. Kuralın İstisnasında Kalan Defiler  217
3. Asıl Borçlunun Defiden Vazgeçmiş Olması  217
4. Asıl Borçluya Ait Defileri Bilmeden Ödemede Bulunan Kefilin Rücu Hakkı  217
5. Kumar ve Bahisten Doğan Borca Kefalette Kefilin Def’i İleri Sürmesi  218
Yargıtay Kararları  218
IV. Özen Gösterme, Rehin ve Borç Senetlerinin Teslimi  219
İlg. Madde: TBK m.592; BK m.499
Açıklama  220
1. Kefilin Sorumluluğunun Azalması  220
2. Çalışanlara Kefalet Halinde Alacaklının Gözetimini İhmal Etmesi  220
3. Alacaklının, Borcunu Ödeyen Kefile Karşı Yükümlülüğü  221
4. Kefilin Borcundan Kurtulması  221
Yargıtay Kararları  221
V. Ödemenin Kabulünü İsteme  226
İlg. Madde: TBK m.593; BK m.501
Açıklama  226
1. Kefilin Alacaklıdan Ödemeyi Kabul Etmesini İstemesi  226
2. Alacaklının Kefillerden Biri Tarafından Yapılacak Kısmi Ödemeyi Kabul Zorunluluğu  227
3. Alacaklının Kefilin Ödemesini Haklı Sebep Olmadan Kabulden Kaçınması  227
4. Borcun Muaccel Olmadan Kefil Tarafından Ödenme Koşulu  228
VI. Bildirim, İflasta ve Konkordatoda Kayıt  228
İlg. Madde: TBK m.594; BK m.502
Açıklama  229
1. Alacaklının Kefile Bildirimde Bulunma Zorunluluğu  229
2. Asıl Borçlunun İflasına Karar Verilmiş veya Borçlunun Konkordato İsteminde Bulunması  229
3. Hukuki Sonuçlar  230
Yargıtay Kararları  230
§ 2. KEFİL İLE BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ  231
I. Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı  231
İlg. Madde: TBK m.595; BK m.503
Açıklama  232
1. Kefilin Borçludan Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını Talep Hakkı  232
II. Kefilin Rücu Hakkı  233
İlg. Madde: TBK m.596; BK m.496
Açıklama  234
1. Kefilin Alacaklının Haklarına Halef Olması  234
2. Kefilin Rücu Hakkına Sahip Olmadığı Olgular  235
3. Kefilin Zamanaşımına Uğramış Asıl Borca Vekil Sıfatıyla Üstlenesi  235
4. Kefilin Rehin Hakkına Halef Olması  235
5. Rehin Veren Malikin Kefile Rücu Hakkı  236
6. Kefilin Rücu Hakkına İlişkin Zamanaşımını Başladığı An  236
7. İcra Kefilinin Rücu Hakkı  237
Uygulama  238
1. Kefil Tarafından İfa – Üçüncü Kişi Malikin İpoteğin Fekkini Dava Etmesi  238
Yargıtay Kararları  238
III. Kefilin Bildirim Yükü  246
İlg. Madde: TBK m.597; BK m.498
Açıklama  246
1. Kefilin Ödemesi Halinde Durumu Borçluya Bildirme Zorunluluğu  246
2. Kefilin Rücu Hakkını Kaybetmesi Koşulu  247
3. Kefilin Alacaklıya Karşı Sebepsiz Zenginleşme Dava Hakkının Saklı Olması  247
Dördüncü Bölüm
SONA ERMESİ
§ 1. SONA ERMESİ  249
I. Kanun Gereğince  249
İlg. Madde: TBK m.598; BK m.492
Açıklama  249
1. Kanun Gereği Kefaletin Sona Ermesi  249
a. Asıl Borcun İfası  250
b. İbra  250
c. Yenileme  250
d. Birleşme  250
e. Takas  251
f. Yasal Sürenin Geçmesi  251
Uygulama  251
1. Kefilin Ölmesi Halinde Alacaklının Mirasçılar Aleyhine Takip Başlatması  251
Yargıtay Kararları  252
II. Kefaletten Dönme  256
İlg. Madde: TBK m.599; BK m.(–)
Açıklama  256
1. Gelecekte Doğacak Olan Kefaletten Dönme  256
2. Kefaletten Dönen Kefilin Tazmin Borcunun Koşulu  257
III. Süreli Kefalette  257
İlg. Madde: TBK m.600; BK m.493
Açıklama  257
1. Kefilin Borcundan Kurtulması  257
Yargıtay Kararları  258
IV. Süreli Olmayan Kefalette  260
İlg. Madde: TBK m.601; BK m.494
Açıklama  261
1. Borcun Belirli Bir Vadeye Bağlanmış Olması  261
2. Borcun Bildirim Sonucunda Muaccel Olması  261
3. Kefilin Kefaletten Kurtulması  261
Yargıtay Kararları  262
V. Çalışanlara kefalette  263
İlg. Madde: TBK m.602; BK m.495
Açıklama  263
1. Kefilin Fesih Bildirimi  263
Beşinci Bölüm
UYGULAMA ALANI
§ 1. UYGULAMA ALANI  265
İlg. Madde: TBK m.603; BK m.(–)
Açıklama  265
1. Hükmün Amacı  265
2. Anayasaya Aykırılık İddiası  265
3. Eşin Rızasının Avalde Gerekmediği  266
4. Maddenin Uygulanacağı Diğer Sözleşmeler  266
a. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  266
b. Borca Katılma  267
c. Kredi Emri  267
d. Komisyoncu Garantisi  268
Yargıtay Kararları  268
Kaynakça  291
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  293
Kavramlar Dizini  303
 


Mehmet Akçaal
Mart 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Mart 2020
99.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
TANIMI VE KOŞULLARI
§ 1. TANIMI  15
İlg. Madde: TBK m.581; BK m.483
Açıklama  15
1. Kefaletin Bir Akit Olduğu  15
2. Kefalet Sözleşmesinin Tarafları  16
3. Kefalet Sözleşmesi Fer’i Niteliktedir  16
4. Kefalet Sözleşmesinin Diğer Benzer Sözleşmelerden Ayrımı  18
a. Üçüncü Kişinin Fiilini Başkasına Karşı Üstlenme  18
b. Kefalet ile Aval Ayrımı  22
c. Kefalet Sözleşmesi ile İcra Kefaleti Farkı  25
Uygulama  26
1. Üçüncü Kişinin Verdiği Tahliye Taahhüdünde Yüklenilen Tazminatın Dava Edilmesi  26
Yargıtay Kararları  26
§ 2. KOŞULLARI  39
I. Asıl Borç  39
İlg. Madde: TBK m.582; BK m.485
Açıklama  40
1. Genel Olarak Kefalet Sözleşmesinin Koşulları  40
2. Asıl Borç  40
a. Mevcut ve Geçerli Borç  40
b. Gelecekte Doğacak Borç  41
c. Şarta Bağlı Borç  41
d. Yanılma veya Ehliyetsizlik Sebebini Bilerek Kefalet  41
e. Zamanaşımına Uğramış Borca Kefalet  42
3. Feragat Yasağı  42
4. Kefilin Fiil Ehliyeti  42
II. Şekil  43
İlg. Madde: TBK m.583; BK m.484
Açıklama  43
1. Kefalet Sözleşmesinin Şekli  43
a. Sözleşmenin Yazılı Olması  44
b. Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktarın Belirtilmesi  45
c. Kefalet Tarihi Sözleşmede Gösterilmelidir  46
d. Müteselsil Kefalette Bu Sıfatın Belirtilmesi  47
e. Sözleşmede İmza  47
2. İcra Kefaletleri  48
a. İcra Kefaletinin Türü  48
b. İcra Kefaletinin Şekli  49
c. İcra Kefaletlerinde Zamanaşımı  50
d. İhtiyati Haciz Sırasında Verilen İcra Kefaleti  50
e. İcra Kefaletinin Geçersizliği Sebebiyle İptalinin İstenmesi  52
f. İcra Kefaletinde Damga Vergisi  54
g. Uygulamada İcra Kefaletinin Yapılış Şekli  54
ğ. İcra Kefiline Karşı Takibin Hangi Dosya Üzerinden Yapılabileceği  55
Uygulama  55
1. Kira Sözleşmesinde Geçerli Olmayan Kefalet Taahhüdü  55
2. Kira Sözleşmesinde Kefaletin Süresinin Gösterilmesi Gereği  57
Yargıtay Kararları  58
III. Eşin Rızası  92
İlg. Madde: TBK m.484; BK m.(–)
Açıklama  93
1. Kefalete Eşin Yazılı Olarak Rıza Vermesi  93
2. Eşin Rızasının Gerekmediği Haller  94
3. Rıza Veren Eşin Karı/Koca Sıfatının Önemi Olmadığı  94
4. TBK m.684 ile m.603 Kapsamı  94
Uygulama  95
1. Kira Özleşmesine Kefil Olan Kişinin Evli Olması–Eş Rızası Alınması  95
2. Kambiyo Senedinde Evli Kişinin Kefil İbaresi Yüzünden Sorumluluk Türü  95
Yargıtay Kararları  96
İkinci Bölüm
İÇERİĞİ
§ 1. TÜRLERİNE GÖRE  115
I. Adi Kefalet  115
İlg. Madde: TBK m.585; BK m.486
Açıklama  116
1. Adi Kefilin Sorumluluğunun Niteliği  116
2. Adi Kefaletle Takip Sırası  116
3. Alacak Rehine Bağlanmışsa  117
4. Yalnızca Açığın Kapatılması İçin Adi Kefil Olunmuşsa  117
5. Tüketici Kredilerinde Adi Kefalet  117
6. Kredi Kartı Kefilliği  118
Yargıtay Kararları  119
II. Müteselsil Kefil  129
İlg. Madde: TBK m.586; BK m.487
Açıklama  130
1. Müteselsil Borçluluk ile Müteselsil Kefaletin Birbirinden Farklıdır  130
2. Asıl Borçlu ile Müteselsil Kefile Karşı Takipte Öncelik/Sonralık  131
3. Alacaklının Doğrudan Kefile Başvuramayacağı Durumlar  132
4. Kanundan Doğan Müteselsil Kefalet  132
5. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  132
6. Maddenin Kimleri Koruduğu  133
7. Cari Hesapta Müteselsil Kefalet  133
8. Müteselsil Kefile İhtar Çekilmesinin Anlamı  133
9. Taşınır Rehninin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takip  134
a. Kefilin Takibi  134
b. İpotek Verenin Takibi  135
10. Alacaklının İhtiyati Haciz Talebi  136
a. İlgili Yasa Maddesi – İhtiyati Haciz Şartları  137
b. İhtiyati Haczin Genel Nitelikli Şartlarının Öğreti ve Uygulamada Anlatımı  137
c. Uygulamada İhtiyati Haczin Şartları  138
d. Kredi Borcu Nedeniyle Kefil Hakkında İhtiyati Haciz İstemi  138
e. Uygulamada Mahkemelerin Öngördüğü Teminat Oranı  139
f. Hangi Alacaklar Yönüyle İhtiyati Haciz İsteminde Teminat Alınır ya da Alınmaz?  139
g. İhtiyati hacizde Amaç  140
ğ. İhtiyati Haciz İsteme Zamanı ve Talep Hakkı  141
h. Yetki  141
ı. İtiraz  142
i. Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İstemesi veya Dava Açması  144
j. İhtiyati Haciz Kararının İcrası  144
Uygulama  146
1. Müteselsil Kefile Ayrıca Hesap Kat İhtarının Çekilmemesi Halinde Sorumluluğu  146
2. Tüketici Kredisinden Dolayı Kefilin İcra Takibi Yönünden Sorumluluğu  146
3. Müteselsil Kefilin Yenilenen Kira Sözleşmesinden Sorumluluğunu Şartları  147
Yargıtay Kararları  148
III. Birlikte Kefalet  191
İlg. Madde: TBK m.587; BK m.488
Açıklama  192
1. Aynı Borca Birlikte Kefil Olma ve Rücu  192
2. Sorumluluk Türü  194
3. Birlikte Kefillerin Her Birinin Borcun Tamamından Sorumlu Olma Halleri  194
4. Birlikte Kefilin Kefalet Borcundan Kurtulması Durumu  195
5. Birbirinden Bağımsız Olarak Aynı Borca Kefil Olma  196
Uygulama  196
1. Borcun Tamamını Ödeyen Müteselsil Kefilin Diğer Kefile Rücu Etmesi  196
Yargıtay Kararları  196
IV. Kefile Kefil ve Rücua Kefil  203
İlg. Madde: TBK m.588; BK m.489
Açıklama  203
1. Kefile Kefil  203
2. Rücua Kefil  203
Üçüncü Bölüm
ORTAK HÜKÜMLER
§ 1. KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ  205
I. Sorumluluğun Kapsamı  205
İlg. Madde: TBK m.589; BK m.490
Açıklama  206
1. Kefilin Her Durumda Sorumlu Olacağı Miktar  206
2. Aksi Kararlaştırılmamışsa Kefilin Azami Miktarla Sınırlı Sorumlu Olacağı Haller  207
3. Aksi Kararlaştırılmamışsa Kefilin Sözleşmeden Sonraki Borçlarından Sorumluluğu  207
4. Kefilin Hükümsüz Olan Anlaşmadan Sorumlu Olmadığı  207
Uygulama  208
1. Erken Tahliye Sebebiyle Kefilin Sorumluluğu  208
2. Kefilden Temerrüt Faizinin İstenmesi  208
Yargıtay Kararları  209
II. Kefilin Takibi  211
İlg. Madde: TBK m.590; BK m.491
Açıklama  212
1. Vadeden Önce Kefile Karşı Takibat Yapılamaması  212
2. Kefilin Takibin Durdurulmasını İstemesi  213
3. Asıl Borcun Muaccel Olmasının Bildirime Bağlanmış Olması  213
4. Yerleşim Yeri Türkiye’de Olan Kefilin Takibe Hangi Sebeple İtiraz Edebileceği  213
Yargıtay Kararları  214
III. Def’iler  216
İlg. Madde: TBK m.591; BK m.497
Açıklama  216
1. Kefilin Kime Ait Defileri Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği  216
2. Kuralın İstisnasında Kalan Defiler  217
3. Asıl Borçlunun Defiden Vazgeçmiş Olması  217
4. Asıl Borçluya Ait Defileri Bilmeden Ödemede Bulunan Kefilin Rücu Hakkı  217
5. Kumar ve Bahisten Doğan Borca Kefalette Kefilin Def’i İleri Sürmesi  218
Yargıtay Kararları  218
IV. Özen Gösterme, Rehin ve Borç Senetlerinin Teslimi  219
İlg. Madde: TBK m.592; BK m.499
Açıklama  220
1. Kefilin Sorumluluğunun Azalması  220
2. Çalışanlara Kefalet Halinde Alacaklının Gözetimini İhmal Etmesi  220
3. Alacaklının, Borcunu Ödeyen Kefile Karşı Yükümlülüğü  221
4. Kefilin Borcundan Kurtulması  221
Yargıtay Kararları  221
V. Ödemenin Kabulünü İsteme  226
İlg. Madde: TBK m.593; BK m.501
Açıklama  226
1. Kefilin Alacaklıdan Ödemeyi Kabul Etmesini İstemesi  226
2. Alacaklının Kefillerden Biri Tarafından Yapılacak Kısmi Ödemeyi Kabul Zorunluluğu  227
3. Alacaklının Kefilin Ödemesini Haklı Sebep Olmadan Kabulden Kaçınması  227
4. Borcun Muaccel Olmadan Kefil Tarafından Ödenme Koşulu  228
VI. Bildirim, İflasta ve Konkordatoda Kayıt  228
İlg. Madde: TBK m.594; BK m.502
Açıklama  229
1. Alacaklının Kefile Bildirimde Bulunma Zorunluluğu  229
2. Asıl Borçlunun İflasına Karar Verilmiş veya Borçlunun Konkordato İsteminde Bulunması  229
3. Hukuki Sonuçlar  230
Yargıtay Kararları  230
§ 2. KEFİL İLE BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ  231
I. Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı  231
İlg. Madde: TBK m.595; BK m.503
Açıklama  232
1. Kefilin Borçludan Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını Talep Hakkı  232
II. Kefilin Rücu Hakkı  233
İlg. Madde: TBK m.596; BK m.496
Açıklama  234
1. Kefilin Alacaklının Haklarına Halef Olması  234
2. Kefilin Rücu Hakkına Sahip Olmadığı Olgular  235
3. Kefilin Zamanaşımına Uğramış Asıl Borca Vekil Sıfatıyla Üstlenesi  235
4. Kefilin Rehin Hakkına Halef Olması  235
5. Rehin Veren Malikin Kefile Rücu Hakkı  236
6. Kefilin Rücu Hakkına İlişkin Zamanaşımını Başladığı An  236
7. İcra Kefilinin Rücu Hakkı  237
Uygulama  238
1. Kefil Tarafından İfa – Üçüncü Kişi Malikin İpoteğin Fekkini Dava Etmesi  238
Yargıtay Kararları  238
III. Kefilin Bildirim Yükü  246
İlg. Madde: TBK m.597; BK m.498
Açıklama  246
1. Kefilin Ödemesi Halinde Durumu Borçluya Bildirme Zorunluluğu  246
2. Kefilin Rücu Hakkını Kaybetmesi Koşulu  247
3. Kefilin Alacaklıya Karşı Sebepsiz Zenginleşme Dava Hakkının Saklı Olması  247
Dördüncü Bölüm
SONA ERMESİ
§ 1. SONA ERMESİ  249
I. Kanun Gereğince  249
İlg. Madde: TBK m.598; BK m.492
Açıklama  249
1. Kanun Gereği Kefaletin Sona Ermesi  249
a. Asıl Borcun İfası  250
b. İbra  250
c. Yenileme  250
d. Birleşme  250
e. Takas  251
f. Yasal Sürenin Geçmesi  251
Uygulama  251
1. Kefilin Ölmesi Halinde Alacaklının Mirasçılar Aleyhine Takip Başlatması  251
Yargıtay Kararları  252
II. Kefaletten Dönme  256
İlg. Madde: TBK m.599; BK m.(–)
Açıklama  256
1. Gelecekte Doğacak Olan Kefaletten Dönme  256
2. Kefaletten Dönen Kefilin Tazmin Borcunun Koşulu  257
III. Süreli Kefalette  257
İlg. Madde: TBK m.600; BK m.493
Açıklama  257
1. Kefilin Borcundan Kurtulması  257
Yargıtay Kararları  258
IV. Süreli Olmayan Kefalette  260
İlg. Madde: TBK m.601; BK m.494
Açıklama  261
1. Borcun Belirli Bir Vadeye Bağlanmış Olması  261
2. Borcun Bildirim Sonucunda Muaccel Olması  261
3. Kefilin Kefaletten Kurtulması  261
Yargıtay Kararları  262
V. Çalışanlara kefalette  263
İlg. Madde: TBK m.602; BK m.495
Açıklama  263
1. Kefilin Fesih Bildirimi  263
Beşinci Bölüm
UYGULAMA ALANI
§ 1. UYGULAMA ALANI  265
İlg. Madde: TBK m.603; BK m.(–)
Açıklama  265
1. Hükmün Amacı  265
2. Anayasaya Aykırılık İddiası  265
3. Eşin Rızasının Avalde Gerekmediği  266
4. Maddenin Uygulanacağı Diğer Sözleşmeler  266
a. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  266
b. Borca Katılma  267
c. Kredi Emri  267
d. Komisyoncu Garantisi  268
Yargıtay Kararları  268
Kaynakça  291
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  293
Kavramlar Dizini  303
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.