Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Özet İçtihatlarla
Tebligat Kanunu
Ekim 2020 / 1. Baskı / 400 Syf.
Fiyatı: 92.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Tebligat Hukuku, adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan en önemli konulardan birisidir. Bu nedenle tebligat mevzuatı bu konuda sıkı şekil şartları öngörmüştür. Şekil şartlarına uyulmamasının yaptırımı ise uygulamada "usulsüz tebliğ" ya da "tebliğ işleminin yapılmamış sayılması" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Eserde yer alan Tebligat Kanunu'nun ilgili maddesinin hangi yönetmelik maddesiyle bağlantılı olduğu dipnot şeklinde sunulmuş, ayrıca karşılaştırma tablosuna yer verilmemiştir. Böylece ilgili kanun maddesinin uygulanmasına dair yönetmeliği daha kolay bulma imkanı sağlanmıştır.

Mahkeme kararları kısmında, yüksek mahkemelerin sadece Tebligat Hukuku'na dair kısımları eser içine alınarak konuyla alakasız kısımlar esere alınmamıştır. Böylece okuyucunun konuyla ilgili yüksek mahkeme görüşüne daha kolay erişimine olanak sağlanmıştır. Ayrıca eserde Tebligat Kanunu dışında özel kanunlarda yer alan tebligat hükümlerine ve mahkeme kararlarına da yer verilerek okuyucular için kapsamlı bir eser oluşturulmaya gayret edilmiştir.

Konu Başlıkları
Anayasa Mahkemesi Kararları
Yargıtay Kararları
Danıştay Kararları
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
Bölge İdare Mahkemesi Kararları
Tebligat Kanunu
İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler
Ülkelere Göre Tebligat Yapma Yöntemleri
Mahkeme Kararları
Barkod: 9789750262494
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 400
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
TEBLİGAT KANUNU
BİRİNCİ BAP
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
Madde 1 – Tebligatın yapılması  21
Madde 2 – Tebligatın Memur Vasıtasiyle Yapılması  22
Madde 3 – Ücret tarifesi  22
Madde 4 – Memur Vasıtasiyle Tebliğlerde Zaruri Masraflar  23
Madde 5 – Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi  23
Madde 6 – Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar  24
Madde 7 – Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri  24
Madde 7/a – Elektronik Tebligat  24
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
Madde 8 – Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  31
Madde 9 – Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar  31
Madde 10– Bilinen Adreste Tebligat  32
Madde 11– Vekile ve Kanuni Mümesile Tebligat  40
Madde 12 – Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  48
Madde 13 – Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  54
Madde 14 – Askeri Şahıslara Tebligat  60
Madde 15 – Sefer Hali  61
Madde 16 – Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  62
Madde 17 – Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası  68
Madde 18 – Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat  74
Madde 19 – Mevkuf ve Mahkümlara Tebligat  76
Madde 20 – Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi  78
Madde 21 – Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina  89
Madde 22 – Yaş ve Ehliyet Şartı  118
Madde 23 – Tebliğ Mazbatası  119
Madde 24 – İmza Edemiyecek Durumda Olmak  128
Madde 25 – Yabancı Memlekette Tebligat Usulü  131
Madde 25/a – Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  140
Madde 26 – Türkiye'deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  144
Madde 27 – Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat  144
Madde 28 – İlanen Tebligat  145
Madde 29 – İlan Şekli  156
Madde 30 – İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar  158
Madde 31 – İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  158
Madde 32 – Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  159
Madde 33 – Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat  178
İKİNCİ BAP
Hususi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kazai tebligat
Madde 34 – Şümulü  180
Madde 35 – Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti  182
Madde 36 – Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat  221
Madde 37 – Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  223
Madde 38 – Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması  226
Madde 39 – Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  226
Madde 40 – Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti  232
Madde 41 – Memur Vasıtasiyle Tebligat  232
Madde 42 – Müstacel Hallerde Tebligat  235
Madde 43 – Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  235
Madde 44 – Askeri Kazada Tebligat  239
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
Madde 45 – Şümulü  239
Madde 46 – Ptt Teşkilatı Olmaması  239
Madde 47 – Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat  239
Madde 48 – Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat  240
Madde 49 – Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  240
ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
Madde 50– Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat  241
Madde 51 – Diğer Mali Tebligat  241
ÜÇÜNCÜ BAP
Cezai Hükümler
Madde 52 – Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşliyecekleri Suçlar  249
Madde 53 – Yanlış Adres Bildirmek  258
Madde 54 – Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı Kabulden Kaçınma  259
Madde 55 – Yalan Beyan  261
Madde 56 – Tebliğ Evrakının Taliki ile İlgili Suçlar  265
Madde 57 – Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar  265
DÖRDÜNCÜ BAP
Müteferrik Hükümler
Madde 58 – Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  266
Madde 59 – Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf  266
Madde 60 – Yönetmelik  267
Madde 61 – Diğer Kanunlardaki Atıflar  268
Madde 62 – Kaldırılan Hükümler  268
Ek Madde 1 – Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  268
Ek Madde 2 – Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması  273
Geçici Madde 1 – Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması  274
Geçici Madde 2– Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi  275
Madde 63– Kanunun Mer'iyete Girmesi  276
Madde 64– Kanunu İcra Edecek Makam  276
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Madde 1 – Amaç  277
Madde 2 – Kapsam  277
Madde 3 – Dayanak  277
İKİNCİ BÖLÜM
Tebligatın Yapılması
Madde 4 – Tebligatın Yapılması  277
Madde 5 – Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  277
Madde 6 – Ücret Tarifesi  278
Madde 7 – Memur Vasıtasıyla Tebliğde Zorunlu Masraflar  278
Madde 8 – Ücret ve Masrafların Peşin Ödenmesi  278
Madde 9 – Tebliğ Evrakının Kaybı Halinde Masraflar  279
Madde 10 – Uçak, Telgraf ve Diğer Seri veya Özel Vasıtalarla Tebligat  279
Madde 11 – Uçak, Telgraf ve Diğer Seri veya Özel Vasıtalarla Tebligat Ücretleri  280
Madde 12 – Elektronik Tebligat  280
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tebligat Esasları
Madde 13 – Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  280
Madde 14 – Davetiyelerin Tanzimi  280
Madde 15 – Müddet Tayini  280
Madde 16 – Bilinen Adreste Tebligat  281
Madde 17 – Adresten Başka Yerde Tebligat  281
Madde 18 – Vekile Tebligat  281
Madde 19 – Kanuni Temsilciye Tebligat  281
Madde 20 – Tüzel Kişilere ve Ticari İşletmelere Tebligat  282
Madde 21 – Tüzel Kişilerin Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  282
Madde 22 – Er ve Erbaşlara Tebligat  282
Madde 23 – Diğer Askeri Şahıslara Tebligat  283
Madde 24 – Seferde Askeri Şahıslara Tebligat  283
Madde 25 – Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  283
Madde 26 – Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat  283
Madde 27 – Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  283
Madde 28 – Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  284
Madde 29 – Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi  284
Madde 30 – Muhatabın Adreste Bulunmaması, Ölmesi veya Adresinden Sürekli Olarak Ayrılması Halinde Yapılacak İşlem  285
Madde 31 – Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden Kaçınma ile Adres Kayıt Sistemindeki Adreste Bulunamama Halinde Yapılacak İşlem  285
Madde 32 – Tebliğ Tarihi  286
Madde 33 – Tebliğ Evrakının Saklanması ve İhbarnamenin Kapıda Kalma Süresi  286
Madde 34 – Muhatap Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Yaş ve Ehliyet Şartı  286
Madde 35 – Tebliğ Mazbatasında Bulunması Gereken Bilgiler ve Tanzimi  287
Madde 36 – Kimlik Araştırması  288
Madde 37 – İmza Edemeyecek Durumda Olmak  288
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Ülkede Yapılacak, Yabancı Ülkeden Gelecek veya
Yabancılara Yapılacak Tebligat
Madde 38 – Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebligat  288
Madde 39 – Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi  289
Madde 40 – Tebliğ Evrakının Tercüme Ettirilmesi  289
Madde 41 – Müddet Tayini  290
Madde 42 – Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşı Olmayanlara Tebligat  290
Madde 43 – Yabancı Ülkelerde Türk Vatandaşına Yapılacak Tebligat  290
Madde 44 – Yabancı Ülkelerden Gelen Evrakın Tebliği  291
Madde 45 – Türkiye’de Yabancılara Tebligat  291
Madde 46 – Yabancı Ülkelerde Türk Memurlarına Tebligat  291
Madde 47 – Yabancı Ülkelerde Türk Askerî Şahıslarına Tebligat  292
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlanen Tebligat
Madde 48 – Adresin Meçhul Olması  292
Madde 49 – İlanen Tebligat Usulü  292
Madde 50 – İlanın Yaptırılması  293
Madde 51 – İlanın İçeriği  293
Madde 52 – Tebliğ Tarihi  293
ALTINCI BÖLÜM
Usulsüz Tebligat, Gece ve Tatil Günlerinde Tebligat
Madde 53 – Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  293
Madde 54 – Gece Vakti Tebligat  294
Madde 55 – Tatil Günlerinde Tebligat  294
YEDİNCİ BÖLÜM
Kazaî Tebligat
Madde 56 – Kazaî Tebligatın Kapsamı  294
Madde 57 – Değiştirilen Adresin Bildirilmesi Zorunluluğu ve Yapılacak İşlemler  294
Madde 58 – Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat  295
Madde 59 – Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  295
Madde 60 – Vekillerin Birbirlerine Tebligat Yapması  295
Madde 61 – Tebliğ Mazbatası Tanzim Edilmemesi  295
Madde 62 – Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  295
Madde 63 – Tebliğ Kararlarının İvediliği  295
Madde 64 – Yargı Yerlerinde Memur Vasıtasıyla Tebliğ  296
Madde 65 – Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  296
Madde 66 – Askerî Kazada Tebligat  296
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Tebligat
Madde 67 – Kapsamı  296
Madde 68 – Birden Fazla Kişinin Temsilcisine Tebligat  297
Madde 69 – Gümrük ve Tekel İşlerinde Tebligat  297
Madde 70 – Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  297
DOKUZUNCU BÖLÜM
Malî Tebligat
Madde 71 – Sayıştay Tarafından Yapılacak Tebligat  297
Madde 72 – Diğer Mali Tebligat  297
ONUNCU BÖLÜM
Tebliğ Evrakının Hazırlanması ve PTT İşletmesine Tevdi
Madde 73 – Tebliğ Mazbatalı Zarfın Düzenlenmesi  298
Madde 74 – Telgrafla Tebligat  298
Madde 75 – Liste ile Tevdi  298
Madde 76 – Tebliğ Evrakının Tetkiki  298
Madde 77 – Tebliğ Evrakının Kabulü  298
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 78 – Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  299
Madde 79 – Basılı Evrak  299
Madde 80 – Atıflar  299
Madde 81 – Yürürlük  299
Madde 82 – Yürütme  299
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Madde 1 – Amaç ve Kapsam  301
Madde 2 – Dayanak  301
Madde 3 – Tanımlar  301
Madde 4 – İlkeler  302
İKİNCİ BÖLÜM
Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar, Başvuru,
Adresin Oluşturulması ve Teslimi
Madde 5 – Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar  303
Madde 6 – Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru  303
Madde 7 – Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Yapılacak Başvuru  304
Madde 8 – Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması ve Teslimi  304
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Tebligatın Yapılması
Madde 9 – Elektronik Tebligatın Hazırlanması ve Muhataba Ulaştırılması  305
Madde 10 – Muhatabın Bilgilendirilmesi  305
Madde 11 – Muhatabın Elektronik Tebligat Adresine Erişimi  306
Madde 12 – Elektronik Tebligatın Muhatabın Adresine Ulaşmasına Dair Delil Kaydının Bildirimi  306
Madde 13 – Ana ve Alt İşlem Yetkilisi  306
MADDE 14 – İspat Gücü  307
Madde 15 – İşlem ve Delil Kayıtlarının Muhafazası  307
Madde 16 – Tebligatın Elektronik Yolla Yapılamaması  307
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması
Madde 17 – Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması  307
Madde 18 – Kullanıma Kapatma İşlemleri  308
Madde 19 – Kapatma ve Kullandırma Yasağı  308
BEŞİNCİ BÖLÜM
PTT ve Adres Sahibinin Yükümlülükleri
Madde 20 – PTT’nin Yükümlülükleri  308
Madde 21 – Adres Sahibinin Yükümlülükleri  310
Madde 22 – Bilgi, Belge Gönderme Usulü ve Zorunluluğu  310
ALTINCI BÖLÜM
Sistemin Güvenliği, Adres Rehberi ve Teknik Kriterler
Madde 23 – Sistemin Güvenliği  310
Madde 24 – Adres Rehberi  311
Madde 25 – Teknik Kriterler  311
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 26 – Ptt’nin Diğer Hizmetleri  311
Madde 27 – Denetim  311
Madde 28 – Faaliyet Raporu  311
Madde 29 – Ücretlendirme  312
Madde 30 – Hüküm Bulunmayan Haller  312
Madde 31 – Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik  312
Geçici Madde 1 – Geçiş Hükmü  312
Madde 32 – Yürürlük  312
Madde 33 – Yürütme  312
İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
Madde 21 – İcra Tebliğleri  313
İCRA TEBLİĞLERİ
Madde 57 – İcra Tebliğleri  315
İTİRAZ
Madde 62 – Süresi ve Şekli  319
Madde 68/b – Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması  319
Madde 127 – Ayrıca Tebliğler  322
Madde 148/a– Adres Gösterme Zorunluluğu  323
Madde 150/ı Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Nakdi Kredileri ve Gayri Nakdi Kredileri Teminen Alınan İpotekler  326
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA BULUNAN NASIL TEBLİGAT YAPILACAĞINA
DAİR HÜKÜMLER
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Madde 1 – Amaç  329
Madde 2 – Kapsam  329
Madde 3 – Dayanak  329
Madde 4 – Tanımlar  329
Madde 5 – İlkeler  330
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 6 – Kullanılacak Sistem  330
Madde 7 – Elektronik Tebligatın Muhatabı  331
Madde 8 – Hesap Açılması  331
Madde 9 – Başvuru Süresi  331
Madde 10 – Hesabın Kullanılması  332
Madde 11 – Hesabın Kullanıma Kapatılması  332
Madde 12 – Muhataba İlişkin Bilgilerin Değiştirilmesi  332
Madde 13 – Elektronik Tebligatın Gönderilmesi  332
Madde 14 – Bilgilendirme  333
Madde 15 – Muhatap Tarafından Elektronik Tebligatın Alınması  333
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Madde 16 – Olay Kayıtları  333
Madde 17 – Muhataplar Tarafından Gönderilecek Cevaplar  333
Madde 18 – Muhatabın Sorumluluğu  333
Madde 19 – Teknik Hususlar ile İlgili Düzenleme  334
Madde 20 – Yükümlülük İhlalinde Uygulanacak Ceza  334
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Geçiş Hükümleri  334
Madde 21 – Yürürlük  334
Madde 22 – Yürütme  334
5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU’NUN
İLGİLİ HÜKÜMLERİ
SEKİZİNCİ KISIM
Adres Kayıt Sistemi
Madde 48 – Adres Bilgilerinin Tutulması ve Adres Standardı  335
Madde 49 – Adres Bilgisi ve Güncellenmesi  336
Madde 50 – Bildirim Yükümlülüğü ve Süresi  336
Madde 51 – Adrese Dayalı Hizmet Sunan Kuruluşların Yükümlülüğü  337
Madde 52 – Adres Bilgilerinin Kullanımı  337
Madde 53 – Koordinasyon ve İşbirliği  338
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI
GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  339
DEVLETLERE GÖRE TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE
UYGULANACAK ESASLAR
ALMANYA  347
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  349
ANTİGUA VE BARBUDA  350
ARJANTİN  350
AVUSTRALYA  351
AVUSTURYA  351
AZERBAYCAN  352
BAHAMALAR  352
BARBADOS  353
BELARUS (BEYAZ RUSYA)  353
BELÇİKA  354
BELİZE  354
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  355
BOSNA HERSEK  355
BOSTVANA  356
BULGARİSTAN  356
CEZAYİR  356
ÇEK CUMHURİYETİ  357
ÇİN HALK CUMHURİYETİ  357
DANİMARKA  358
EL SALVADOR  358
ENDONEZYA  359
ERMENİSTAN  359
ESTONYA  359
FAS  360
FİNLANDİYA  360
FRANSA  361
GUATEMALA  361
GÜNEY AFRİKA  362
GÜRCİSTAN  362
HIRVATİSTAN  362
HİNDİSTAN  363
HOLLANDA  363
HONDURAS  363
IRAK  364
İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDA)  364
İRAN  365
İRLANDA  365
İSPANYA  366
İSRAİL  366
İSVEÇ  366
İSVİÇRE  367
İTALYA  367
İZLANDA  368
JAPONYA  368
KANADA  369
KARADAĞ  370
KATAR  370
KAZAKİSTAN  370
KIRGIZİSTAN  371
KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE)  371
KOLOMBİYA  371
KOSOVA  372
KOSTA RİKA  372
KUVEYT  372
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ  373
LETONYA  373
LİBYA  374
LİTVANYA  374
LÜKSEMBURG  374
MACARİSTAN  375
MAKEDONYA  375
MALAVİ  376
MALTA  376
MEKSİKA  376
MISIR  377
MOĞOLİSTAN  377
MOLDOVA  377
MONAKO  378
NİKARAGUA  378
NORVEÇ  378
ÖZBEKİSTAN  379
PAKİSTAN  379
PANAMA  380
POLONYA  380
PORTEKİZ  380
ROMANYA  381
RUSYA FEDERASYONU  381
SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER  382
SAN MARİNO  382
SEYŞELLER  382
SIRBİSTAN  383
SİNGAPUR  383
SLOVAKYA  384
SLOVENYA  384
SRİ LANKA  385
SUUDÎ ARABİSTAN  385
SURİYE  385
ŞİLİ  386
TACİKİSTAN  386
TAYLAND  386
TAYVAN  387
TUNUS  387
TÜRKMENİSTAN  387
UKRAYNA  388
UMMAN  388
ÜRDÜN  389
VENEZUELA  389
VİETNAM  389
YUNANİSTAN  390
DİĞER DEVLETLER  390
Kaynakça  395
Kavram Dizini  397
 


Nazif Kaçak
Ekim 2004
73.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%72)
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ekim 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Ekim 2020
83.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
234.00 TL
İndirimli: 163.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
TEBLİGAT KANUNU
BİRİNCİ BAP
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
Madde 1 – Tebligatın yapılması  21
Madde 2 – Tebligatın Memur Vasıtasiyle Yapılması  22
Madde 3 – Ücret tarifesi  22
Madde 4 – Memur Vasıtasiyle Tebliğlerde Zaruri Masraflar  23
Madde 5 – Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi  23
Madde 6 – Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar  24
Madde 7 – Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri  24
Madde 7/a – Elektronik Tebligat  24
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
Madde 8 – Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  31
Madde 9 – Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar  31
Madde 10– Bilinen Adreste Tebligat  32
Madde 11– Vekile ve Kanuni Mümesile Tebligat  40
Madde 12 – Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  48
Madde 13 – Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  54
Madde 14 – Askeri Şahıslara Tebligat  60
Madde 15 – Sefer Hali  61
Madde 16 – Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  62
Madde 17 – Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası  68
Madde 18 – Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat  74
Madde 19 – Mevkuf ve Mahkümlara Tebligat  76
Madde 20 – Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi  78
Madde 21 – Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina  89
Madde 22 – Yaş ve Ehliyet Şartı  118
Madde 23 – Tebliğ Mazbatası  119
Madde 24 – İmza Edemiyecek Durumda Olmak  128
Madde 25 – Yabancı Memlekette Tebligat Usulü  131
Madde 25/a – Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  140
Madde 26 – Türkiye'deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  144
Madde 27 – Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat  144
Madde 28 – İlanen Tebligat  145
Madde 29 – İlan Şekli  156
Madde 30 – İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar  158
Madde 31 – İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  158
Madde 32 – Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  159
Madde 33 – Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat  178
İKİNCİ BAP
Hususi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kazai tebligat
Madde 34 – Şümulü  180
Madde 35 – Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti  182
Madde 36 – Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat  221
Madde 37 – Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  223
Madde 38 – Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması  226
Madde 39 – Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  226
Madde 40 – Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti  232
Madde 41 – Memur Vasıtasiyle Tebligat  232
Madde 42 – Müstacel Hallerde Tebligat  235
Madde 43 – Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  235
Madde 44 – Askeri Kazada Tebligat  239
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
Madde 45 – Şümulü  239
Madde 46 – Ptt Teşkilatı Olmaması  239
Madde 47 – Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat  239
Madde 48 – Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat  240
Madde 49 – Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  240
ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
Madde 50– Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat  241
Madde 51 – Diğer Mali Tebligat  241
ÜÇÜNCÜ BAP
Cezai Hükümler
Madde 52 – Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşliyecekleri Suçlar  249
Madde 53 – Yanlış Adres Bildirmek  258
Madde 54 – Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı Kabulden Kaçınma  259
Madde 55 – Yalan Beyan  261
Madde 56 – Tebliğ Evrakının Taliki ile İlgili Suçlar  265
Madde 57 – Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar  265
DÖRDÜNCÜ BAP
Müteferrik Hükümler
Madde 58 – Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  266
Madde 59 – Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf  266
Madde 60 – Yönetmelik  267
Madde 61 – Diğer Kanunlardaki Atıflar  268
Madde 62 – Kaldırılan Hükümler  268
Ek Madde 1 – Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  268
Ek Madde 2 – Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması  273
Geçici Madde 1 – Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması  274
Geçici Madde 2– Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi  275
Madde 63– Kanunun Mer'iyete Girmesi  276
Madde 64– Kanunu İcra Edecek Makam  276
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Madde 1 – Amaç  277
Madde 2 – Kapsam  277
Madde 3 – Dayanak  277
İKİNCİ BÖLÜM
Tebligatın Yapılması
Madde 4 – Tebligatın Yapılması  277
Madde 5 – Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  277
Madde 6 – Ücret Tarifesi  278
Madde 7 – Memur Vasıtasıyla Tebliğde Zorunlu Masraflar  278
Madde 8 – Ücret ve Masrafların Peşin Ödenmesi  278
Madde 9 – Tebliğ Evrakının Kaybı Halinde Masraflar  279
Madde 10 – Uçak, Telgraf ve Diğer Seri veya Özel Vasıtalarla Tebligat  279
Madde 11 – Uçak, Telgraf ve Diğer Seri veya Özel Vasıtalarla Tebligat Ücretleri  280
Madde 12 – Elektronik Tebligat  280
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tebligat Esasları
Madde 13 – Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  280
Madde 14 – Davetiyelerin Tanzimi  280
Madde 15 – Müddet Tayini  280
Madde 16 – Bilinen Adreste Tebligat  281
Madde 17 – Adresten Başka Yerde Tebligat  281
Madde 18 – Vekile Tebligat  281
Madde 19 – Kanuni Temsilciye Tebligat  281
Madde 20 – Tüzel Kişilere ve Ticari İşletmelere Tebligat  282
Madde 21 – Tüzel Kişilerin Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  282
Madde 22 – Er ve Erbaşlara Tebligat  282
Madde 23 – Diğer Askeri Şahıslara Tebligat  283
Madde 24 – Seferde Askeri Şahıslara Tebligat  283
Madde 25 – Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  283
Madde 26 – Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat  283
Madde 27 – Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  283
Madde 28 – Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  284
Madde 29 – Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi  284
Madde 30 – Muhatabın Adreste Bulunmaması, Ölmesi veya Adresinden Sürekli Olarak Ayrılması Halinde Yapılacak İşlem  285
Madde 31 – Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden Kaçınma ile Adres Kayıt Sistemindeki Adreste Bulunamama Halinde Yapılacak İşlem  285
Madde 32 – Tebliğ Tarihi  286
Madde 33 – Tebliğ Evrakının Saklanması ve İhbarnamenin Kapıda Kalma Süresi  286
Madde 34 – Muhatap Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Yaş ve Ehliyet Şartı  286
Madde 35 – Tebliğ Mazbatasında Bulunması Gereken Bilgiler ve Tanzimi  287
Madde 36 – Kimlik Araştırması  288
Madde 37 – İmza Edemeyecek Durumda Olmak  288
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Ülkede Yapılacak, Yabancı Ülkeden Gelecek veya
Yabancılara Yapılacak Tebligat
Madde 38 – Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebligat  288
Madde 39 – Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi  289
Madde 40 – Tebliğ Evrakının Tercüme Ettirilmesi  289
Madde 41 – Müddet Tayini  290
Madde 42 – Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşı Olmayanlara Tebligat  290
Madde 43 – Yabancı Ülkelerde Türk Vatandaşına Yapılacak Tebligat  290
Madde 44 – Yabancı Ülkelerden Gelen Evrakın Tebliği  291
Madde 45 – Türkiye’de Yabancılara Tebligat  291
Madde 46 – Yabancı Ülkelerde Türk Memurlarına Tebligat  291
Madde 47 – Yabancı Ülkelerde Türk Askerî Şahıslarına Tebligat  292
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlanen Tebligat
Madde 48 – Adresin Meçhul Olması  292
Madde 49 – İlanen Tebligat Usulü  292
Madde 50 – İlanın Yaptırılması  293
Madde 51 – İlanın İçeriği  293
Madde 52 – Tebliğ Tarihi  293
ALTINCI BÖLÜM
Usulsüz Tebligat, Gece ve Tatil Günlerinde Tebligat
Madde 53 – Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  293
Madde 54 – Gece Vakti Tebligat  294
Madde 55 – Tatil Günlerinde Tebligat  294
YEDİNCİ BÖLÜM
Kazaî Tebligat
Madde 56 – Kazaî Tebligatın Kapsamı  294
Madde 57 – Değiştirilen Adresin Bildirilmesi Zorunluluğu ve Yapılacak İşlemler  294
Madde 58 – Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat  295
Madde 59 – Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  295
Madde 60 – Vekillerin Birbirlerine Tebligat Yapması  295
Madde 61 – Tebliğ Mazbatası Tanzim Edilmemesi  295
Madde 62 – Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  295
Madde 63 – Tebliğ Kararlarının İvediliği  295
Madde 64 – Yargı Yerlerinde Memur Vasıtasıyla Tebliğ  296
Madde 65 – Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  296
Madde 66 – Askerî Kazada Tebligat  296
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Tebligat
Madde 67 – Kapsamı  296
Madde 68 – Birden Fazla Kişinin Temsilcisine Tebligat  297
Madde 69 – Gümrük ve Tekel İşlerinde Tebligat  297
Madde 70 – Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  297
DOKUZUNCU BÖLÜM
Malî Tebligat
Madde 71 – Sayıştay Tarafından Yapılacak Tebligat  297
Madde 72 – Diğer Mali Tebligat  297
ONUNCU BÖLÜM
Tebliğ Evrakının Hazırlanması ve PTT İşletmesine Tevdi
Madde 73 – Tebliğ Mazbatalı Zarfın Düzenlenmesi  298
Madde 74 – Telgrafla Tebligat  298
Madde 75 – Liste ile Tevdi  298
Madde 76 – Tebliğ Evrakının Tetkiki  298
Madde 77 – Tebliğ Evrakının Kabulü  298
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 78 – Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  299
Madde 79 – Basılı Evrak  299
Madde 80 – Atıflar  299
Madde 81 – Yürürlük  299
Madde 82 – Yürütme  299
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Madde 1 – Amaç ve Kapsam  301
Madde 2 – Dayanak  301
Madde 3 – Tanımlar  301
Madde 4 – İlkeler  302
İKİNCİ BÖLÜM
Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar, Başvuru,
Adresin Oluşturulması ve Teslimi
Madde 5 – Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar  303
Madde 6 – Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru  303
Madde 7 – Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olmayanlar İçin Yapılacak Başvuru  304
Madde 8 – Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması ve Teslimi  304
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Tebligatın Yapılması
Madde 9 – Elektronik Tebligatın Hazırlanması ve Muhataba Ulaştırılması  305
Madde 10 – Muhatabın Bilgilendirilmesi  305
Madde 11 – Muhatabın Elektronik Tebligat Adresine Erişimi  306
Madde 12 – Elektronik Tebligatın Muhatabın Adresine Ulaşmasına Dair Delil Kaydının Bildirimi  306
Madde 13 – Ana ve Alt İşlem Yetkilisi  306
MADDE 14 – İspat Gücü  307
Madde 15 – İşlem ve Delil Kayıtlarının Muhafazası  307
Madde 16 – Tebligatın Elektronik Yolla Yapılamaması  307
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması
Madde 17 – Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması  307
Madde 18 – Kullanıma Kapatma İşlemleri  308
Madde 19 – Kapatma ve Kullandırma Yasağı  308
BEŞİNCİ BÖLÜM
PTT ve Adres Sahibinin Yükümlülükleri
Madde 20 – PTT’nin Yükümlülükleri  308
Madde 21 – Adres Sahibinin Yükümlülükleri  310
Madde 22 – Bilgi, Belge Gönderme Usulü ve Zorunluluğu  310
ALTINCI BÖLÜM
Sistemin Güvenliği, Adres Rehberi ve Teknik Kriterler
Madde 23 – Sistemin Güvenliği  310
Madde 24 – Adres Rehberi  311
Madde 25 – Teknik Kriterler  311
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 26 – Ptt’nin Diğer Hizmetleri  311
Madde 27 – Denetim  311
Madde 28 – Faaliyet Raporu  311
Madde 29 – Ücretlendirme  312
Madde 30 – Hüküm Bulunmayan Haller  312
Madde 31 – Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik  312
Geçici Madde 1 – Geçiş Hükmü  312
Madde 32 – Yürürlük  312
Madde 33 – Yürütme  312
İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
Madde 21 – İcra Tebliğleri  313
İCRA TEBLİĞLERİ
Madde 57 – İcra Tebliğleri  315
İTİRAZ
Madde 62 – Süresi ve Şekli  319
Madde 68/b – Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması  319
Madde 127 – Ayrıca Tebliğler  322
Madde 148/a– Adres Gösterme Zorunluluğu  323
Madde 150/ı Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Nakdi Kredileri ve Gayri Nakdi Kredileri Teminen Alınan İpotekler  326
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA BULUNAN NASIL TEBLİGAT YAPILACAĞINA
DAİR HÜKÜMLER
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Madde 1 – Amaç  329
Madde 2 – Kapsam  329
Madde 3 – Dayanak  329
Madde 4 – Tanımlar  329
Madde 5 – İlkeler  330
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 6 – Kullanılacak Sistem  330
Madde 7 – Elektronik Tebligatın Muhatabı  331
Madde 8 – Hesap Açılması  331
Madde 9 – Başvuru Süresi  331
Madde 10 – Hesabın Kullanılması  332
Madde 11 – Hesabın Kullanıma Kapatılması  332
Madde 12 – Muhataba İlişkin Bilgilerin Değiştirilmesi  332
Madde 13 – Elektronik Tebligatın Gönderilmesi  332
Madde 14 – Bilgilendirme  333
Madde 15 – Muhatap Tarafından Elektronik Tebligatın Alınması  333
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Madde 16 – Olay Kayıtları  333
Madde 17 – Muhataplar Tarafından Gönderilecek Cevaplar  333
Madde 18 – Muhatabın Sorumluluğu  333
Madde 19 – Teknik Hususlar ile İlgili Düzenleme  334
Madde 20 – Yükümlülük İhlalinde Uygulanacak Ceza  334
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Geçiş Hükümleri  334
Madde 21 – Yürürlük  334
Madde 22 – Yürütme  334
5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU’NUN
İLGİLİ HÜKÜMLERİ
SEKİZİNCİ KISIM
Adres Kayıt Sistemi
Madde 48 – Adres Bilgilerinin Tutulması ve Adres Standardı  335
Madde 49 – Adres Bilgisi ve Güncellenmesi  336
Madde 50 – Bildirim Yükümlülüğü ve Süresi  336
Madde 51 – Adrese Dayalı Hizmet Sunan Kuruluşların Yükümlülüğü  337
Madde 52 – Adres Bilgilerinin Kullanımı  337
Madde 53 – Koordinasyon ve İşbirliği  338
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI
GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  339
DEVLETLERE GÖRE TEBLİGAT İŞLEMLERİNDE
UYGULANACAK ESASLAR
ALMANYA  347
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  349
ANTİGUA VE BARBUDA  350
ARJANTİN  350
AVUSTRALYA  351
AVUSTURYA  351
AZERBAYCAN  352
BAHAMALAR  352
BARBADOS  353
BELARUS (BEYAZ RUSYA)  353
BELÇİKA  354
BELİZE  354
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  355
BOSNA HERSEK  355
BOSTVANA  356
BULGARİSTAN  356
CEZAYİR  356
ÇEK CUMHURİYETİ  357
ÇİN HALK CUMHURİYETİ  357
DANİMARKA  358
EL SALVADOR  358
ENDONEZYA  359
ERMENİSTAN  359
ESTONYA  359
FAS  360
FİNLANDİYA  360
FRANSA  361
GUATEMALA  361
GÜNEY AFRİKA  362
GÜRCİSTAN  362
HIRVATİSTAN  362
HİNDİSTAN  363
HOLLANDA  363
HONDURAS  363
IRAK  364
İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDA)  364
İRAN  365
İRLANDA  365
İSPANYA  366
İSRAİL  366
İSVEÇ  366
İSVİÇRE  367
İTALYA  367
İZLANDA  368
JAPONYA  368
KANADA  369
KARADAĞ  370
KATAR  370
KAZAKİSTAN  370
KIRGIZİSTAN  371
KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE)  371
KOLOMBİYA  371
KOSOVA  372
KOSTA RİKA  372
KUVEYT  372
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ  373
LETONYA  373
LİBYA  374
LİTVANYA  374
LÜKSEMBURG  374
MACARİSTAN  375
MAKEDONYA  375
MALAVİ  376
MALTA  376
MEKSİKA  376
MISIR  377
MOĞOLİSTAN  377
MOLDOVA  377
MONAKO  378
NİKARAGUA  378
NORVEÇ  378
ÖZBEKİSTAN  379
PAKİSTAN  379
PANAMA  380
POLONYA  380
PORTEKİZ  380
ROMANYA  381
RUSYA FEDERASYONU  381
SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER  382
SAN MARİNO  382
SEYŞELLER  382
SIRBİSTAN  383
SİNGAPUR  383
SLOVAKYA  384
SLOVENYA  384
SRİ LANKA  385
SUUDÎ ARABİSTAN  385
SURİYE  385
ŞİLİ  386
TACİKİSTAN  386
TAYLAND  386
TAYVAN  387
TUNUS  387
TÜRKMENİSTAN  387
UKRAYNA  388
UMMAN  388
ÜRDÜN  389
VENEZUELA  389
VİETNAM  389
YUNANİSTAN  390
DİĞER DEVLETLER  390
Kaynakça  395
Kavram Dizini  397
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020