Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Cumhuriyet Savcısının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi
Eylül 2014 / 1. Baskı / 194 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Cumhuriyet savcısının kamu davasını açmada sahip olduğu takdir yetkisi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile ceza takibatı sistemimize girmiş bir kurumdur. Bu yönüyle teorik temelleri ülkemizde bugüne kadar tartışma konusu olmaktan uzak kalmıştır. Bu durum söz konusu yeniliklerin uygulamada sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi bakımından tehlike yaratmaktadır. Bu tehlikenin ortaya çıkmaması konunun geniş kapsamlı olarak ele alınmasına ve bu konuda tartışma ortamı sağlanmasına bağlıdır.

Bu amaca yönelik olarak elinizde yer alan bu çalışmada kanun koyucunun Cumhuriyet savcısına kamu davasını açmada tanıdığı takdir yetkisinin dayanakları, çeşitli hukuk sistemlerindeki görünüm şekilleri, teorik temelleri, uygulama bakımından önem arz eden yönleri ve savcılık makamının yapısı karşısında uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar incelenmiştir. İncelenen düzenlemelerin hukukumuz bakımından yeni olması bu düzenlemelerin verimliliğinin artırılması bakımından çeşitli önerilerin dile getirilmesini de gerekli kılmıştır. Cumhuriyet savcısına kamu davasını açmada takdir yetkisi tanınmasına yönelik hükümlerin işletilmesi halinde sağlanacak pratik faydalar göz önüne alındığında söz konusu çalışma konuya daha çok ilgi gösterilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Konu Başlıkları
Bir Muhakeme Makamı Olarak Savcılığın Konumu ve İlgili İlkeler Işığında Savcılık Makamının Yapısı
Takdir Yetkisi Kavramı, İlgili İlkeler, Kovuşturma Mecburiyetinin Sınırlandırılabilirliği, Takdir Yetkisinin Düzenlenme Şekilleri, Kanunumuzun Kabul Ettiği Sistem ve Takdir Yetkisi Bakımından Özellik Gösteren Hususlar
Hukukumuzda Cumhuriyet Savcısına Kamu Davasının Açılmasında Takdir Yetkisi Tanınan Haller ve Bu Yöndeki Önerilerimiz
Barkod: 9789750229633
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 194
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
BİR MUHAKEME MAKAMI OLARAK SAVCILIĞIN KONUMU VE İLGİLİ İLKELER IŞIĞINDA SAVCILIK MAKAMININ YAPISI
I. SAVCILIK MAKAMININ MUHAKEMEDEKİ KONUMU  21
II. İLGİLİ İLKELER IŞIĞINDA SAVCILIK MAKAMININ YAPISI  25
A. Savcılık Faaliyetinin Tek Başlılığı İlkesi  25
1. Anlamı  25
2. Savcılık Faaliyetinin Tek Başlılığı İlkesinin Etkileri  25
a. Dış Emir Yetkisi  25
b. Adalet Bakanı Karşısında Cumhuriyet Savcısının Konumu  26
B. Savcılık Faaliyetinin Bütünlüğü İlkesi  29
1. Anlamı  29
2. Savcılık Faaliyetinin Bütünlüğü İlkesinin Etkileri  30
a. Ülkemizde Mevcut Hukuki Düzenlemeler Karşısında Uygulanmakta Olan Durum  30
aa. İç Emir Yetkisi  30
bb. Astın Adli Faaliyeti Yerine Getirmedeki Özerkliği  32
cc. Üstün (Cumhuriyet Başsavcısının) Konumu  33
dd. Emir Verme Yetkisinin Sınırları  34
aaa. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  34
bbb. Cumhuriyet Savcısına Takdir Yetkisi Tanınan Haller  34
ccc. Hukuka Aykırı Emir  35
ddd. Duruşma Savcısının Duruşmadaki Faaliyetine İlişkin Olarak Emir Verilebilmesi Hususu  35
b. Ülkemizdeki Mevcut Uygulamaya İlişkin Eleştirilerimiz  36
İkinci Bölüm
TAKDİR YETKİSİ KAVRAMI, İLGİLİ İLKELER,
KOVUŞTURMA MECBURİYETİNİN SINIRLANDIRILABİLİRLİĞİ, TAKDİR YETKİSİNİN DÜZENLENME ŞEKİLLERİ,
KANUNUMUZUN KABUL ETTİĞİ SİSTEM VE
TAKDİR YETKİSİ BAKIMINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR
I. TAKDİR YETKİSİ KAVRAMI  45
II. İLGİLİ İLKELER  48
A. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  48
1. Terim  48
2. Anlamı  50
3. Görev Dışında Öğrenilen Suç Hususu  53
B. Maslahata Uygunluk İlkesi  55
1. Terim  55
2. Tarihî Gelişimi  56
3. Anlamı  58
III. KOVUŞTURMA MECBURİYETİ İLKESİNİN SINIRLANDIRILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER  62
A. Kovuşturma Mecburiyetinin Kağıt Üstünde Kaldığı Eleştirisi  62
B. Cumhuriyet Savcısının Siyasî Etki Altına Alınması İhtimali  64
C. Hukuk Devleti İlkesinin Gerçekleştirilmesi  67
1. Genel Olarak  67
2. Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  67
3. Erkler Ayrılığı İlkesi  70
4. Ceza Kanunlarının Belirliliği İlkesi  73
5. Kanunsuz Ceza Olmaz İlkesinin (Nullum Crimen Sine Lege) Diğer Yüzü Olup Olmadığı  76
D. Hukuk Politikası Mülahazaları  77
1. Genel Olarak  77
2. Cezalandırmanın Genel Önleme Amacı  77
3. Cezalandırmanın Özel Önleme Amacı  80
4. Mağdurun Menfaatlerini de Göz Önüne Alarak Onun Tatmin Edilmesi Amacı  82
E. Adliyenin İşyükünün Azaltılmasının Sağlanması  85
F. Ceza Hukukunun Son Çare Olma Özelliği  86
G. Ölçülülük İlkesi  89
H. Ara Değerlendirme  91
IV. CUMHURİYET SAVCISINA TANINAN TAKDİR YETKİSİNİN MUHAKEME KANUNLARINDA DÜZENLENME ŞEKİLLERİ VE KANUNUMUZUN KABUL ETTİĞİ SİSTEM  96
A. Maslahata Uygunluk İlkesinin Kural Olduğu Haller  96
B. Cumhuriyet Savcısına Tanınan Takdir Yetkisinin İstisna Olarak Kabul Edildiği Haller  100
C. Kanunumuzun Kabul Ettiği Sistem  104
V. TAKDİR YETKİSİ BAKIMINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR  105
A. Cumhuriyet Savcısına Kamu Davası Açma Konusunda Takdir Yetkisi Tanıyan Hükümlerin Mutlaka Kanun ile Düzenlenmesi Gerekliliği  105
B. Kabahatlerin Takibatı Bakımından Kovuşturma Mecburiyetinin Geçerli Olup Olmadığı Sorunu  106
C. Cumhuriyet Savcısına Kamu Davasının Açılması Bakımından Tanınan Takdir Yetkisi ile Şahsî Dava Arasındaki İlişki  107
Üçüncü Bölüm
HUKUKUMUZDA CUMHURİYET SAVCISINA KAMU DAVASININ AÇILMASINDA TAKDİR YETKİSİ TANINAN HALLER VE
BU YÖNDEKİ ÖNERİLERİMİZ
I. HUKUKUMUZDA CUMHURİYET SAVCISINA KAMU DAVASININ AÇILMASINDA TAKDİR YETKİSİ TANINAN HALLER  109
A. Genel Olarak  109
B. Maddî Ceza Hukukuna Dayanan Takdir Yetkisi  110
1. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların Varlığı (CMK m. 171/1)  110
a. Türk Ceza Kanunu’nda Etkin Pişmanlık Kavramı  110
b. Etkin Pişmanlığın Varlığına Dayanılarak Kamu Davası Açılmayabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar  111
aa. İşlenen Fiil Bakımından Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler İçerisinde Etkin Pişmanlık İle İlgili Düzenleme Mevcut Olmalıdır  111
bb. Fail Bizzat Pişmanlık Göstermiş Olmalıdır  111
cc. İşlenen Fiil İle İlgili Olarak Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükmü Faile Hiç Ceza Verilmemesini Gerektirmelidir  113
c. Cumhuriyet Savcısına Tanınan Takdir Yetkisinin Türk Ceza Kanunu m. 184/5’te Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükmü Bakımından Uygulanabilirliği  114
d. Cumhuriyet Savcısına Tanınan Takdir Yetkisinin Türk Ceza Kanunu m. 221’de Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükmü Bakımından Uygulanabilirliği  115
2. Şahsî Cezasızlık Sebebinin Varlığı (CMK m. 171/1)  115
a. Şahsî Cezasızlık Sebebi Kavramı  115
b. Şahsî Cezasızlık Sebebinin Varlığına Dayanılarak Kamu Davası Açılmayabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar  117
3. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’e İlişkin Ortak Açıklamalar  120
a. Hükmün Anlamı ve Amacı  120
b. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’de Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep Olarak Etkin Pişmanlık veya Şahsî Cezasızlık Sebebinin Varlığından Başka Herhangi Bir Kritere Yer Verilmemiş Olmasının Sakıncalı Olup Olmadığı Hususu  121
c. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’de Yer Verilen Düzenlemenin Kıyas Yoluyla Faile Ceza Verilmemesini Gerektiren Diğer Sebeplere de Uygulanabilirliği Sorunu  123
d. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’e Dayanarak Kamu Davası Açılmayan Hallerde Cumhuriyet Savcısının Vereceği Karar  124
e. Cumhuriyet Savcısının Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’e Dayanarak Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verdiği Hallerde Ayrıca Müsadere Talebinde Bulunabilmesi Hususu  125
f. Suçların İçtimaı Halinde Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’in Uygulanabilirliği  126
g. Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisine Dayanarak Vereceği Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Kesin Hüküm Niteliğinde Olmaması  126
h. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’in Cumhuriyet Savcısına Takdir Yetkisi Tanıyan Diğer Düzenlemeler İle İlişkisi  128
ı. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’e Dayanılarak Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı İtiraz Olanağının Bulunmadığı Hususu  128
C. Muhakeme Hukukuna Dayanan Takdir Yetkisi: Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumu (CMK m. 171/2- 5)  132
1. Hükmün Anlamı ve Amacı  132
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Anayasa’ya Aykırı Olup Olmadığı Hususu  135
3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Düzenlenme Şekilleri  137
4. Koşulları  138
a. Objektif Koşul (Suç Bakımından)  138
aa. İsnat Edilen Suç Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Bir Suç Olmalıdır (CMK m. 171/2)  138
bb. İsnat Edilen Suç Üst Sınırı Bir Yıl veya Daha Az Süreli Hapis Cezasını Gerektiren Suçlardan Olmalıdır (CMK m. 171/2)  138
b. Sübjektif Koşul (Şüpheli Bakımından)  140
aa. Genel Olarak  140
bb. Şüpheli Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezası İle Mahkûm Olmamış Bulunmalıdır (CMK m. 171/3- a)  140
cc. Yapılan Soruşturma Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Halinde Şüphelinin Suç İşlemekten Çekineceği Kanaatini Vermelidir (CMK m. 171/3- b)  141
dd. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Şüpheli ve Toplum Açısından Kamu Davası Açılmasından Daha Yararlı Olmalıdır (CMK m. 171/3- c)  142
ee. Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zarar Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmelidir (CMK m. 171/3- d)  144
aaa. Zararın Türü  144
bbb. Üçüncü Kişilerin Zararın Giderilmesine Etkisi  145
ccc. Zararın Tespit Edilmesi  146
5. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171’de Yer Verilen Koşullar Aranmaksızın Kamu Davasının Açılmasının Ertelenebileceği Haller  146
a. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171’de Yer Verilen Koşullar Aranmaksızın Kamu Davasının Açılmasının Ertelenebileceği Suç Tipleri  146
b. 6352 Sayılı Kanun’da Öngörülen Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Uygulama Koşulları  148
6. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Uzlaşma Hükümleri İle İlişkisi  149
7. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi- Önödeme İlişkisi  151
8. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararını Verecek Makam  152
9. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenme Süresi  153
10. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Denetimi  153
11. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Sonucu  154
12. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Kaydedilmesi  155
13. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilen Hallerde Cumhuriyet Savcısının Ayrıca Müsadere Talebinde Bulunabilmesi Hususu  155
14. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine İlişkin İstatistikî Verilerin Değerlendirilmesi  156
II. CUMHURİYET SAVCISINA TAKDİR YETKİSİ TANINMASI YÖNÜNDEKİ ÖNERİLERİMİZ  159
A. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1 Bakımından  159
1. Cumhuriyet Savcısının Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı İtiraz İmkanı Getirilmelidir  159
2. İddianamenin Kabulü İle Duruşma Evresi Arasında Mahkemeye de Düşme Kararı Verme Yetkisi Tanınmalıdır  160
B. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Bakımından  161
1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sadece Takibi Şikayete Bağlı Suçlarla Sınırlı Olarak Uygulanmaktan Çıkarılmalıdır  161
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Koşulları Arasında Hapis Cezası İle Birlikte veya Seçimlik Olarak Adlî Para Cezası Öngörülen Hallere de Açıkça Yer Verilmelidir  162
3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumlarının Koşulları Arasında Yeknesaklık Sağlanmalıdır  162
4. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi İle Önödeme Kurumlarının Sınırları Birbirlerinden Keskin Bir Şekilde Ayrılmalıdır  163
5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilen Haller Bakımından Suçtan Zarar Görene Şahsî Dava Açma İmkanı Tanınmalıdır  163
6. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Sınırlarının Daha Fazla Genişletilmesi Yerine Kovuşturmanın Ertelenmesi Kurumuna Yer Verilmelidir  164
C. Cumhuriyet Savcısı Dışındaki Kurum ve Kişilere Tanınan Takdir Yetkisi Bakımından  166
D. Yurtdışında İşlenen Suçlar Bakımından  167
Sonuç  169
Kaynakça  183
Kavramlar Dizini  193
 


Hüseyin Tanfer Ayhan
Şubat 2013
37.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%46)
Sepete Ekle
Özge Ceren Yavuz
Eylül 2020
58.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
BİR MUHAKEME MAKAMI OLARAK SAVCILIĞIN KONUMU VE İLGİLİ İLKELER IŞIĞINDA SAVCILIK MAKAMININ YAPISI
I. SAVCILIK MAKAMININ MUHAKEMEDEKİ KONUMU  21
II. İLGİLİ İLKELER IŞIĞINDA SAVCILIK MAKAMININ YAPISI  25
A. Savcılık Faaliyetinin Tek Başlılığı İlkesi  25
1. Anlamı  25
2. Savcılık Faaliyetinin Tek Başlılığı İlkesinin Etkileri  25
a. Dış Emir Yetkisi  25
b. Adalet Bakanı Karşısında Cumhuriyet Savcısının Konumu  26
B. Savcılık Faaliyetinin Bütünlüğü İlkesi  29
1. Anlamı  29
2. Savcılık Faaliyetinin Bütünlüğü İlkesinin Etkileri  30
a. Ülkemizde Mevcut Hukuki Düzenlemeler Karşısında Uygulanmakta Olan Durum  30
aa. İç Emir Yetkisi  30
bb. Astın Adli Faaliyeti Yerine Getirmedeki Özerkliği  32
cc. Üstün (Cumhuriyet Başsavcısının) Konumu  33
dd. Emir Verme Yetkisinin Sınırları  34
aaa. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  34
bbb. Cumhuriyet Savcısına Takdir Yetkisi Tanınan Haller  34
ccc. Hukuka Aykırı Emir  35
ddd. Duruşma Savcısının Duruşmadaki Faaliyetine İlişkin Olarak Emir Verilebilmesi Hususu  35
b. Ülkemizdeki Mevcut Uygulamaya İlişkin Eleştirilerimiz  36
İkinci Bölüm
TAKDİR YETKİSİ KAVRAMI, İLGİLİ İLKELER,
KOVUŞTURMA MECBURİYETİNİN SINIRLANDIRILABİLİRLİĞİ, TAKDİR YETKİSİNİN DÜZENLENME ŞEKİLLERİ,
KANUNUMUZUN KABUL ETTİĞİ SİSTEM VE
TAKDİR YETKİSİ BAKIMINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR
I. TAKDİR YETKİSİ KAVRAMI  45
II. İLGİLİ İLKELER  48
A. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  48
1. Terim  48
2. Anlamı  50
3. Görev Dışında Öğrenilen Suç Hususu  53
B. Maslahata Uygunluk İlkesi  55
1. Terim  55
2. Tarihî Gelişimi  56
3. Anlamı  58
III. KOVUŞTURMA MECBURİYETİ İLKESİNİN SINIRLANDIRILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER  62
A. Kovuşturma Mecburiyetinin Kağıt Üstünde Kaldığı Eleştirisi  62
B. Cumhuriyet Savcısının Siyasî Etki Altına Alınması İhtimali  64
C. Hukuk Devleti İlkesinin Gerçekleştirilmesi  67
1. Genel Olarak  67
2. Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  67
3. Erkler Ayrılığı İlkesi  70
4. Ceza Kanunlarının Belirliliği İlkesi  73
5. Kanunsuz Ceza Olmaz İlkesinin (Nullum Crimen Sine Lege) Diğer Yüzü Olup Olmadığı  76
D. Hukuk Politikası Mülahazaları  77
1. Genel Olarak  77
2. Cezalandırmanın Genel Önleme Amacı  77
3. Cezalandırmanın Özel Önleme Amacı  80
4. Mağdurun Menfaatlerini de Göz Önüne Alarak Onun Tatmin Edilmesi Amacı  82
E. Adliyenin İşyükünün Azaltılmasının Sağlanması  85
F. Ceza Hukukunun Son Çare Olma Özelliği  86
G. Ölçülülük İlkesi  89
H. Ara Değerlendirme  91
IV. CUMHURİYET SAVCISINA TANINAN TAKDİR YETKİSİNİN MUHAKEME KANUNLARINDA DÜZENLENME ŞEKİLLERİ VE KANUNUMUZUN KABUL ETTİĞİ SİSTEM  96
A. Maslahata Uygunluk İlkesinin Kural Olduğu Haller  96
B. Cumhuriyet Savcısına Tanınan Takdir Yetkisinin İstisna Olarak Kabul Edildiği Haller  100
C. Kanunumuzun Kabul Ettiği Sistem  104
V. TAKDİR YETKİSİ BAKIMINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR  105
A. Cumhuriyet Savcısına Kamu Davası Açma Konusunda Takdir Yetkisi Tanıyan Hükümlerin Mutlaka Kanun ile Düzenlenmesi Gerekliliği  105
B. Kabahatlerin Takibatı Bakımından Kovuşturma Mecburiyetinin Geçerli Olup Olmadığı Sorunu  106
C. Cumhuriyet Savcısına Kamu Davasının Açılması Bakımından Tanınan Takdir Yetkisi ile Şahsî Dava Arasındaki İlişki  107
Üçüncü Bölüm
HUKUKUMUZDA CUMHURİYET SAVCISINA KAMU DAVASININ AÇILMASINDA TAKDİR YETKİSİ TANINAN HALLER VE
BU YÖNDEKİ ÖNERİLERİMİZ
I. HUKUKUMUZDA CUMHURİYET SAVCISINA KAMU DAVASININ AÇILMASINDA TAKDİR YETKİSİ TANINAN HALLER  109
A. Genel Olarak  109
B. Maddî Ceza Hukukuna Dayanan Takdir Yetkisi  110
1. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların Varlığı (CMK m. 171/1)  110
a. Türk Ceza Kanunu’nda Etkin Pişmanlık Kavramı  110
b. Etkin Pişmanlığın Varlığına Dayanılarak Kamu Davası Açılmayabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar  111
aa. İşlenen Fiil Bakımından Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler İçerisinde Etkin Pişmanlık İle İlgili Düzenleme Mevcut Olmalıdır  111
bb. Fail Bizzat Pişmanlık Göstermiş Olmalıdır  111
cc. İşlenen Fiil İle İlgili Olarak Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükmü Faile Hiç Ceza Verilmemesini Gerektirmelidir  113
c. Cumhuriyet Savcısına Tanınan Takdir Yetkisinin Türk Ceza Kanunu m. 184/5’te Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükmü Bakımından Uygulanabilirliği  114
d. Cumhuriyet Savcısına Tanınan Takdir Yetkisinin Türk Ceza Kanunu m. 221’de Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükmü Bakımından Uygulanabilirliği  115
2. Şahsî Cezasızlık Sebebinin Varlığı (CMK m. 171/1)  115
a. Şahsî Cezasızlık Sebebi Kavramı  115
b. Şahsî Cezasızlık Sebebinin Varlığına Dayanılarak Kamu Davası Açılmayabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar  117
3. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’e İlişkin Ortak Açıklamalar  120
a. Hükmün Anlamı ve Amacı  120
b. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’de Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep Olarak Etkin Pişmanlık veya Şahsî Cezasızlık Sebebinin Varlığından Başka Herhangi Bir Kritere Yer Verilmemiş Olmasının Sakıncalı Olup Olmadığı Hususu  121
c. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’de Yer Verilen Düzenlemenin Kıyas Yoluyla Faile Ceza Verilmemesini Gerektiren Diğer Sebeplere de Uygulanabilirliği Sorunu  123
d. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’e Dayanarak Kamu Davası Açılmayan Hallerde Cumhuriyet Savcısının Vereceği Karar  124
e. Cumhuriyet Savcısının Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’e Dayanarak Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verdiği Hallerde Ayrıca Müsadere Talebinde Bulunabilmesi Hususu  125
f. Suçların İçtimaı Halinde Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’in Uygulanabilirliği  126
g. Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisine Dayanarak Vereceği Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Kesin Hüküm Niteliğinde Olmaması  126
h. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’in Cumhuriyet Savcısına Takdir Yetkisi Tanıyan Diğer Düzenlemeler İle İlişkisi  128
ı. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1’e Dayanılarak Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı İtiraz Olanağının Bulunmadığı Hususu  128
C. Muhakeme Hukukuna Dayanan Takdir Yetkisi: Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumu (CMK m. 171/2- 5)  132
1. Hükmün Anlamı ve Amacı  132
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Anayasa’ya Aykırı Olup Olmadığı Hususu  135
3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Düzenlenme Şekilleri  137
4. Koşulları  138
a. Objektif Koşul (Suç Bakımından)  138
aa. İsnat Edilen Suç Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Bir Suç Olmalıdır (CMK m. 171/2)  138
bb. İsnat Edilen Suç Üst Sınırı Bir Yıl veya Daha Az Süreli Hapis Cezasını Gerektiren Suçlardan Olmalıdır (CMK m. 171/2)  138
b. Sübjektif Koşul (Şüpheli Bakımından)  140
aa. Genel Olarak  140
bb. Şüpheli Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezası İle Mahkûm Olmamış Bulunmalıdır (CMK m. 171/3- a)  140
cc. Yapılan Soruşturma Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Halinde Şüphelinin Suç İşlemekten Çekineceği Kanaatini Vermelidir (CMK m. 171/3- b)  141
dd. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Şüpheli ve Toplum Açısından Kamu Davası Açılmasından Daha Yararlı Olmalıdır (CMK m. 171/3- c)  142
ee. Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zarar Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmelidir (CMK m. 171/3- d)  144
aaa. Zararın Türü  144
bbb. Üçüncü Kişilerin Zararın Giderilmesine Etkisi  145
ccc. Zararın Tespit Edilmesi  146
5. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171’de Yer Verilen Koşullar Aranmaksızın Kamu Davasının Açılmasının Ertelenebileceği Haller  146
a. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171’de Yer Verilen Koşullar Aranmaksızın Kamu Davasının Açılmasının Ertelenebileceği Suç Tipleri  146
b. 6352 Sayılı Kanun’da Öngörülen Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Uygulama Koşulları  148
6. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Uzlaşma Hükümleri İle İlişkisi  149
7. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi- Önödeme İlişkisi  151
8. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararını Verecek Makam  152
9. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenme Süresi  153
10. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Denetimi  153
11. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Sonucu  154
12. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Kaydedilmesi  155
13. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilen Hallerde Cumhuriyet Savcısının Ayrıca Müsadere Talebinde Bulunabilmesi Hususu  155
14. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine İlişkin İstatistikî Verilerin Değerlendirilmesi  156
II. CUMHURİYET SAVCISINA TAKDİR YETKİSİ TANINMASI YÖNÜNDEKİ ÖNERİLERİMİZ  159
A. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1 Bakımından  159
1. Cumhuriyet Savcısının Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı İtiraz İmkanı Getirilmelidir  159
2. İddianamenin Kabulü İle Duruşma Evresi Arasında Mahkemeye de Düşme Kararı Verme Yetkisi Tanınmalıdır  160
B. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Bakımından  161
1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sadece Takibi Şikayete Bağlı Suçlarla Sınırlı Olarak Uygulanmaktan Çıkarılmalıdır  161
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Koşulları Arasında Hapis Cezası İle Birlikte veya Seçimlik Olarak Adlî Para Cezası Öngörülen Hallere de Açıkça Yer Verilmelidir  162
3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumlarının Koşulları Arasında Yeknesaklık Sağlanmalıdır  162
4. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi İle Önödeme Kurumlarının Sınırları Birbirlerinden Keskin Bir Şekilde Ayrılmalıdır  163
5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilen Haller Bakımından Suçtan Zarar Görene Şahsî Dava Açma İmkanı Tanınmalıdır  163
6. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Sınırlarının Daha Fazla Genişletilmesi Yerine Kovuşturmanın Ertelenmesi Kurumuna Yer Verilmelidir  164
C. Cumhuriyet Savcısı Dışındaki Kurum ve Kişilere Tanınan Takdir Yetkisi Bakımından  166
D. Yurtdışında İşlenen Suçlar Bakımından  167
Sonuç  169
Kaynakça  183
Kavramlar Dizini  193
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020