Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamadan Örnek Hükümler BAM ve Yargıtay Kararlarıyla
Haczedilmezlik Şikayeti
Eylül 2020 / 1. Baskı / 342 Syf.
Fiyatı: 89.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Borçlunun mallarına el konulması işlemi haciz olup, bazı mal ve haklara el konulması sosyal, insani ve ahlaki düşüncelerle kısmen ya da tamamen yasaklanmıştır. Bu yasaklama işlemine haczedilmezlik de denilmektedir. Hangi mal, alacak ya da hakların haczedilemeyeceği İİK m. 82'de genel olarak düzenlenmiş ve ayrıca bir çok özel kanunda da haczedilmez nitelikteki mal, hak ve alacaklara yer verilmiştir. İİK m. 82/son fıkrası gereğince icra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir. Bu değerlendirmenin her zaman kanuna uygun olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. İşte bu değerlendirmenin hukuka uygunluğunun değerlendirmesi kendine has kuralları ile icra mahkemesince yapılacaktır. Bu çalışma haczedilmezlik şikayetine ilişkin olup, konuyla ilgili kitap, makale ve tez çalışmaları ile yargı kararlarının derlemesidir.

Konu Başlıkları
İcra Takip İşlemleri
Haczedilmezlik Şikayeti
Haczedilmezlik Kuralının Sınırları
Haczedilmezlik Hakkından Önceden Feragat
Taşkın Haciz
Meskeniyet
Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat
Bam Kararları
Barkod: 9789750260995
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 342
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
İCRA TAKİP İŞLEMLERİ
A. GENEL OLARAK İCRA TAKİBİ  15
B. TAKİP TALEBİ  16
C. İCRA TAKİP İŞLEMLERİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  18
D. ÖDEME EMRİ/İCRA EMRİ  19
E. İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ  20
1. Yer Yönünden Yetki  20
2. Görev Yönünden Yetki  20
F. MAL BEYANI  23
G. TAKİP DAYANAĞI  23
1. İlamsız İcrada Takibin Konusu  24
a. Genel Haciz Yoluyla Takibin Konusu  24
b. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibin Konusu  25
c. Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesinde Takibin Konusu  25
2. İlamlı İcrada Takibin Konusu  25
3. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Konusu  27
a. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Konusu  27
b. Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Konusu  27
H. İCRA MAHKEMESİ  28
İ. TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ  29
J. TAKİBE İTİRAZ EDİLMEMESİ  37
K. HACİZ  37
1. Kesin Haciz İİK m. 78–105)  37
2. Geçici Haciz (İİK m. 69/1, 3)  38
3. İhtiyati Haciz (İİK m. 257 vd.)  38
L. ŞİKAYET HAKKI  39
İkinci Bölüm
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
A. GENEL OLARAK  41
B. TAMAMI HACZEDİLEMEYEN MALLAR  42
1. Maddi Hukuka Göre Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Alacaklar  42
2. Devlet Malları (İİK m. 82/1–1’inci Cümle)  43
3. Özel Kanunlarında Haczedilemeyeceği Belirtilen Mal ve Haklar (İİK m. 82/1–1–2’nci Cümle  52
4. Ekonomik Faaliyeti, Sermayesinden Ziyade Bedenî Çalışmasına Dayanan Borçlunun Mesleğini Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya (İİK m. 82/1–2)  64
5. Para, Kıymetli Evrak, Altın, Gümüş, Değerli Taş, Antika veya Süs Eşyası Gibi Kıymetli Şeyler Hariç Olmak Üzere, Borçlu ve Aynı Çatı Altında Yaşayan Aile Bireyleri İçin Lüzumlu Eşya; Aynı Amaçla Kullanılan Eşyanın Birden Fazla Olması Durumunda Bunlardan Biri (İİK m. 82/1–3)  74
6. Borçlu Çiftçi İse veya Borçlu Bir Sanat veya Meslek Sahibi İse Borçlunun ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Arazi (İİK m. 82/1–4–1’inci Cümle)  79
7. Borçlu Çiftçi İse Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Çift Hayvanları ve Nakil Vasıtaları ve Diğer Eklenti ve Ziraat Aletleri; Değilse, Sanat ve Mesleki İçin Lüzumlu Olan Alat ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Nakliye Erbabının Geçimlerini Temin Eden Nakil Vasıtaları, (İİK m. 82/1–4)  84
8. Borçlu ve Ailesinin İdareleri İçin Lüzumlu İse Borçlunun Tercih Edeceği Bir Süt Veren Mandası veya İneği Veyahut Üç Keçi veya Koyunu ve Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları (İİK m. 82/1–5)  88
9. Borçlunun ve Ailesinin İki Aylık Yiyecek ve Yakacakları ve Borçlu Çiftçi İse Gelecek Mahsul İçin Lazım Olan Tohumluğu (İİK m. 82/1–6)  89
10. Borçlu Bağ, Bahçe veya Meyva veya Sebze Yetiştiricisi İse Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Bağ Bahçe ve Bu Sanat İçin Lüzumlu Bulunan Alat ve Edevat, (İİK m. 82/1–7–İlk Cümle)  90
11. Geçimi Hayvan Yetiştirmeye Münhasır Olan Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Maişetleri İçin Zaruri Olan Miktarı ve Bu Hayvanların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları (İİK m. 82/1–7/İkinci Cümle)  91
12. Borçlar Kanununun 510’uncu Maddesi Mucibince Haczolunmamak Üzere Tesis Edilmiş Olan Kaydı Hayatla İratlar (İİK m. 82/1–8)  92
13. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Malül Olanlara Bağlanan Emeklilik Maaşları ile Bu Hizmetlerden Birinin İfası Sebebiyle Ailelerine Bağlanan Maaşlar ve Ordunun Hava ve Denizaltı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış Tazminat ve İkramiyeleri (İİK m. 82/1–9–1. Cümle)  92
14. Askeri Malüllerle, Şehit Yetimlerine Verilen Terfi Zammı ve 1485 Numaralı Kanun Hükmüne Göre Verilen İnhisar Beyiye Hisseleri (İİK m. 82/1–9–2. Cümle)  92
15. Bir Muavenet Sandığı veya Cemiyeti Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Hallerde Bağlanan Maaşlar (İİK m. 82/1–10)  92
16. Vücut veya Sıhhat Üzerine İka Edilen Zararlar İçin Tazminat Olarak Mutazarrırın Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Lazım Gelen Paralar (İİK m. 82/11)  93
17. Borçlunun Haline Münasip Evi (İİK m. 82–12)  94
18. Öğrenci Bursları (İİK m. 82/1–13)  96
19. Yavru ve Ana Hayvanların Ayrı Haczi  99
20. Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklenti  99
21. Yetişmemiş Ürünler  104
C. KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER  106
1. Maaşlar  106
2. Ücretler  111
3. İntifa Hakları ve Hasılatı  113
4. Emekli Maaşları  114
5. İlama Bağlı Olmayan Nafakalar  117
Üçüncü Bölüm
HACZEDİLMEZLİK KURALININ SINIRLARI
A. BORCUN EŞYA BEDELİNDEN DOĞMAMASI  119
B. İİK M. 82/1– (2), (4), (7) ve (12) NUMARALI BENTLERİNDE DEĞERİN FAZLA OLMASI  119
Dördüncü Bölüm
HACZEDİLMEZLİK HAKKINDAN ÖNCEDEN FERAGAT
A. GENEL OLARAK  121
B. ÖRNEK ÖZET YARGITAY KARARLARI  122
Beşinci Bölüm
TAŞKIN HACİZ
A. GENEL OLARAK  127
B. AŞKIN HACİZ ŞİKAYETİ  129
C. ŞİKAYET SÜRESİ  129
D. AŞKIN HACZE KARŞI ŞİKAYET DAVASI  131
Altıncı Bölüm
MESKENİYET
1. Genel Olarak Meskeniyet Şikayeti  133
2. Şikayet Süresi  135
3. Şikayet Merci  138
4. Şikayet Nedenleri  138
5. 103 Davetiyesi ve Meskeniyet  142
6. Aile Konutu  156
7. Şikayet Hakkına Sahip Olanlar  160
a. Taşınmaz Sahibi Borçlu  160
b. Borçlunun Ölümü Halinde Şikayet Hakkı  161
C. Fiilen Evde Oturmayan  163
d. Hisseli Taşınmazlarda Hissedar  164
e. Birden Fazla Taşınmazı Olan  168
f. Mesken Niteliğindeki Taşınmazını Kiraya Vermiş Olan  168
g. Üçüncü Kişi  169
h. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipler Dışındaki Borçlu  170
i. Meskenin Aile Konutu Olduğu Yönünde İtirazda Bulunan Kişiler  170
j. Süresiz Şikayet Hakkına Sahip Olanlar  171
k. Aynı İcra Dosyasında Daha Önce Meskeniyet Şikayeti Reddedilmemiş Olanlar  171
l. Yurt Dışında Yaşayanlar  172
m. Aleyhine Geçerli Haciz Bulunan Kişiler  172
8. Geçerli Bir Haczin Bulunması  173
9. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Meskeniyet Şikayeti  175
10. İspat Külfeti  197
11. Borçlunun Evinin Haline Münasip Olması  202
12. Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması  204
13. Meskeniyet Yargılamasında Keşif  208
14. Bilirkişi Raporları  211
15. Meskeniyet Hükmü  219
16. Meskeniyet İddiasından Feragat  226
17. Borçlunun Meskeniyet İddiasının Takibe Etkisi  229
18. Meskeniyet Şikayetinin Diğer Dosyalarla Birleştirilmesi  229
a. Genel Olarak  229
b. İstinaf Aşamasında  230
c. Davalar Arasında Bağlantı Olması  230
i. Bağlantı Kavramı  230
ii. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  230
iii. Karşı Dava  231
iv. Bekletici Sorun  231
v. Davaların Birleştirilmesi  231
ç. Meskeniyet Şikayeti ile Diğer Davaların Birleştirilmesi  232
d. Meskeniyet Şikayeti ile Ödeme Emri Tebliği Şikayetinin Bir Arada Olması  234
e. Meskeniyet Şikayeti ile Temyizi Mümkün Olmayan Şikayet Konusunun Bir Arada Bulunması  237
f. Meskeniyet Şikayeti ile Faiz Oranına İtiraz  238
g. Meskeniyet Şikayeti ile Taşkın Haciz  239
19. Nokta Haczi  239
20. Meskeniyet Şikayetinde Mesken İhtiyacının Belirleneceği Zaman  243
21. Duruşma Açılması  243
22. Birden Fazla Taşınmaz Bulunması  246
23. Dükkan Niteliğindeki Taşınmazlar İçin Meskeniyet Şikayetinde Bulunulamaz  250
24. Kat Mülkiyeti Oluşturulmayan Taşınmazlar  251
25. Taşınmazın Bedelinden Kaynaklanmayan Borç  252
26. Husumet  253
27. Masraf  256
28. Delil İkamesi Avansı  257
29. Daha Mütevazı Semtler  261
30. Raporlar Arasında Çelişki Olması  268
31. Taşınmaz Bedelinden Doğma  272
32. Fiili Durum  273
33. Taşınmazın Bütün Olarak Değerlendirilmesi  273
34. Meskeniyet Şikayetinde Re’sen Dikkate Alınması Gereken ve Gerekmeyen Durumlar  276
35. İcra Mahkemesi Kararlarının Niteliği  284
36. Süresi Geçirilmiş Olan İstinaf  284
37. Taraflar Duruşmaya Gelmese Bile Duruşmaya Devam Edilebilmesi  285
38. İstinaf Talebinin Süreden Reddine İlişkin Kararın Temyizi  287
39. Haline Münasip Ev Değeri Üzerinden Satış Yapılmasına Karar Verilmelidir  288
40. Takibin Tarafı Olmayan Üçüncü Kişi  290
41. Her Haciz Ayrıca Şikayet Hakkı Verir  291
42. Taşınmazın Borçluya Ait Olmaması Halinde Haczedilmesi Mümkün Değildir  291
43. Bozma Kararı Taraflar Lehine Usuli Kazanılmış Hak Doğurur  292
44. Borçlunun Yurt Dışında Olması  293
45. Alacağa Mahsuben Taşınmazı Alınması  294
46. Kesin Hüküm  294
47. Red Kararının Temyizi  295
48. Her İcra Dosyası İçin Ayrı Meskeniyet Şikayeti  295
49. Satışın Durdurulması  296
50. Satış İşlemleri  297
Yedinci Bölüm
HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT
A. GENEL OLARAK  299
B. İHTİYATİ HACİZLERDE  299
C. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI  300
D. HAKSIZ KESİNLEŞMİŞ HACİZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI  301
E. HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE ÖRNEK KARARLAR  301
Sekizinci Bölüm
BAM KARARLARI
BAM KARARLARI  311
Kaynakça  335
Kavramlar Dizini  337
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
79.00 TL
Sepete Ekle
Murat Yavaş ...
Eylül 2020
37.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
İCRA TAKİP İŞLEMLERİ
A. GENEL OLARAK İCRA TAKİBİ  15
B. TAKİP TALEBİ  16
C. İCRA TAKİP İŞLEMLERİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  18
D. ÖDEME EMRİ/İCRA EMRİ  19
E. İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ  20
1. Yer Yönünden Yetki  20
2. Görev Yönünden Yetki  20
F. MAL BEYANI  23
G. TAKİP DAYANAĞI  23
1. İlamsız İcrada Takibin Konusu  24
a. Genel Haciz Yoluyla Takibin Konusu  24
b. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibin Konusu  25
c. Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesinde Takibin Konusu  25
2. İlamlı İcrada Takibin Konusu  25
3. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Konusu  27
a. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Konusu  27
b. Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Konusu  27
H. İCRA MAHKEMESİ  28
İ. TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ  29
J. TAKİBE İTİRAZ EDİLMEMESİ  37
K. HACİZ  37
1. Kesin Haciz İİK m. 78–105)  37
2. Geçici Haciz (İİK m. 69/1, 3)  38
3. İhtiyati Haciz (İİK m. 257 vd.)  38
L. ŞİKAYET HAKKI  39
İkinci Bölüm
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
A. GENEL OLARAK  41
B. TAMAMI HACZEDİLEMEYEN MALLAR  42
1. Maddi Hukuka Göre Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Alacaklar  42
2. Devlet Malları (İİK m. 82/1–1’inci Cümle)  43
3. Özel Kanunlarında Haczedilemeyeceği Belirtilen Mal ve Haklar (İİK m. 82/1–1–2’nci Cümle  52
4. Ekonomik Faaliyeti, Sermayesinden Ziyade Bedenî Çalışmasına Dayanan Borçlunun Mesleğini Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya (İİK m. 82/1–2)  64
5. Para, Kıymetli Evrak, Altın, Gümüş, Değerli Taş, Antika veya Süs Eşyası Gibi Kıymetli Şeyler Hariç Olmak Üzere, Borçlu ve Aynı Çatı Altında Yaşayan Aile Bireyleri İçin Lüzumlu Eşya; Aynı Amaçla Kullanılan Eşyanın Birden Fazla Olması Durumunda Bunlardan Biri (İİK m. 82/1–3)  74
6. Borçlu Çiftçi İse veya Borçlu Bir Sanat veya Meslek Sahibi İse Borçlunun ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Arazi (İİK m. 82/1–4–1’inci Cümle)  79
7. Borçlu Çiftçi İse Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Çift Hayvanları ve Nakil Vasıtaları ve Diğer Eklenti ve Ziraat Aletleri; Değilse, Sanat ve Mesleki İçin Lüzumlu Olan Alat ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Nakliye Erbabının Geçimlerini Temin Eden Nakil Vasıtaları, (İİK m. 82/1–4)  84
8. Borçlu ve Ailesinin İdareleri İçin Lüzumlu İse Borçlunun Tercih Edeceği Bir Süt Veren Mandası veya İneği Veyahut Üç Keçi veya Koyunu ve Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları (İİK m. 82/1–5)  88
9. Borçlunun ve Ailesinin İki Aylık Yiyecek ve Yakacakları ve Borçlu Çiftçi İse Gelecek Mahsul İçin Lazım Olan Tohumluğu (İİK m. 82/1–6)  89
10. Borçlu Bağ, Bahçe veya Meyva veya Sebze Yetiştiricisi İse Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Bağ Bahçe ve Bu Sanat İçin Lüzumlu Bulunan Alat ve Edevat, (İİK m. 82/1–7–İlk Cümle)  90
11. Geçimi Hayvan Yetiştirmeye Münhasır Olan Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Maişetleri İçin Zaruri Olan Miktarı ve Bu Hayvanların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları (İİK m. 82/1–7/İkinci Cümle)  91
12. Borçlar Kanununun 510’uncu Maddesi Mucibince Haczolunmamak Üzere Tesis Edilmiş Olan Kaydı Hayatla İratlar (İİK m. 82/1–8)  92
13. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Malül Olanlara Bağlanan Emeklilik Maaşları ile Bu Hizmetlerden Birinin İfası Sebebiyle Ailelerine Bağlanan Maaşlar ve Ordunun Hava ve Denizaltı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış Tazminat ve İkramiyeleri (İİK m. 82/1–9–1. Cümle)  92
14. Askeri Malüllerle, Şehit Yetimlerine Verilen Terfi Zammı ve 1485 Numaralı Kanun Hükmüne Göre Verilen İnhisar Beyiye Hisseleri (İİK m. 82/1–9–2. Cümle)  92
15. Bir Muavenet Sandığı veya Cemiyeti Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Hallerde Bağlanan Maaşlar (İİK m. 82/1–10)  92
16. Vücut veya Sıhhat Üzerine İka Edilen Zararlar İçin Tazminat Olarak Mutazarrırın Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Lazım Gelen Paralar (İİK m. 82/11)  93
17. Borçlunun Haline Münasip Evi (İİK m. 82–12)  94
18. Öğrenci Bursları (İİK m. 82/1–13)  96
19. Yavru ve Ana Hayvanların Ayrı Haczi  99
20. Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklenti  99
21. Yetişmemiş Ürünler  104
C. KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER  106
1. Maaşlar  106
2. Ücretler  111
3. İntifa Hakları ve Hasılatı  113
4. Emekli Maaşları  114
5. İlama Bağlı Olmayan Nafakalar  117
Üçüncü Bölüm
HACZEDİLMEZLİK KURALININ SINIRLARI
A. BORCUN EŞYA BEDELİNDEN DOĞMAMASI  119
B. İİK M. 82/1– (2), (4), (7) ve (12) NUMARALI BENTLERİNDE DEĞERİN FAZLA OLMASI  119
Dördüncü Bölüm
HACZEDİLMEZLİK HAKKINDAN ÖNCEDEN FERAGAT
A. GENEL OLARAK  121
B. ÖRNEK ÖZET YARGITAY KARARLARI  122
Beşinci Bölüm
TAŞKIN HACİZ
A. GENEL OLARAK  127
B. AŞKIN HACİZ ŞİKAYETİ  129
C. ŞİKAYET SÜRESİ  129
D. AŞKIN HACZE KARŞI ŞİKAYET DAVASI  131
Altıncı Bölüm
MESKENİYET
1. Genel Olarak Meskeniyet Şikayeti  133
2. Şikayet Süresi  135
3. Şikayet Merci  138
4. Şikayet Nedenleri  138
5. 103 Davetiyesi ve Meskeniyet  142
6. Aile Konutu  156
7. Şikayet Hakkına Sahip Olanlar  160
a. Taşınmaz Sahibi Borçlu  160
b. Borçlunun Ölümü Halinde Şikayet Hakkı  161
C. Fiilen Evde Oturmayan  163
d. Hisseli Taşınmazlarda Hissedar  164
e. Birden Fazla Taşınmazı Olan  168
f. Mesken Niteliğindeki Taşınmazını Kiraya Vermiş Olan  168
g. Üçüncü Kişi  169
h. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipler Dışındaki Borçlu  170
i. Meskenin Aile Konutu Olduğu Yönünde İtirazda Bulunan Kişiler  170
j. Süresiz Şikayet Hakkına Sahip Olanlar  171
k. Aynı İcra Dosyasında Daha Önce Meskeniyet Şikayeti Reddedilmemiş Olanlar  171
l. Yurt Dışında Yaşayanlar  172
m. Aleyhine Geçerli Haciz Bulunan Kişiler  172
8. Geçerli Bir Haczin Bulunması  173
9. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Meskeniyet Şikayeti  175
10. İspat Külfeti  197
11. Borçlunun Evinin Haline Münasip Olması  202
12. Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması  204
13. Meskeniyet Yargılamasında Keşif  208
14. Bilirkişi Raporları  211
15. Meskeniyet Hükmü  219
16. Meskeniyet İddiasından Feragat  226
17. Borçlunun Meskeniyet İddiasının Takibe Etkisi  229
18. Meskeniyet Şikayetinin Diğer Dosyalarla Birleştirilmesi  229
a. Genel Olarak  229
b. İstinaf Aşamasında  230
c. Davalar Arasında Bağlantı Olması  230
i. Bağlantı Kavramı  230
ii. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  230
iii. Karşı Dava  231
iv. Bekletici Sorun  231
v. Davaların Birleştirilmesi  231
ç. Meskeniyet Şikayeti ile Diğer Davaların Birleştirilmesi  232
d. Meskeniyet Şikayeti ile Ödeme Emri Tebliği Şikayetinin Bir Arada Olması  234
e. Meskeniyet Şikayeti ile Temyizi Mümkün Olmayan Şikayet Konusunun Bir Arada Bulunması  237
f. Meskeniyet Şikayeti ile Faiz Oranına İtiraz  238
g. Meskeniyet Şikayeti ile Taşkın Haciz  239
19. Nokta Haczi  239
20. Meskeniyet Şikayetinde Mesken İhtiyacının Belirleneceği Zaman  243
21. Duruşma Açılması  243
22. Birden Fazla Taşınmaz Bulunması  246
23. Dükkan Niteliğindeki Taşınmazlar İçin Meskeniyet Şikayetinde Bulunulamaz  250
24. Kat Mülkiyeti Oluşturulmayan Taşınmazlar  251
25. Taşınmazın Bedelinden Kaynaklanmayan Borç  252
26. Husumet  253
27. Masraf  256
28. Delil İkamesi Avansı  257
29. Daha Mütevazı Semtler  261
30. Raporlar Arasında Çelişki Olması  268
31. Taşınmaz Bedelinden Doğma  272
32. Fiili Durum  273
33. Taşınmazın Bütün Olarak Değerlendirilmesi  273
34. Meskeniyet Şikayetinde Re’sen Dikkate Alınması Gereken ve Gerekmeyen Durumlar  276
35. İcra Mahkemesi Kararlarının Niteliği  284
36. Süresi Geçirilmiş Olan İstinaf  284
37. Taraflar Duruşmaya Gelmese Bile Duruşmaya Devam Edilebilmesi  285
38. İstinaf Talebinin Süreden Reddine İlişkin Kararın Temyizi  287
39. Haline Münasip Ev Değeri Üzerinden Satış Yapılmasına Karar Verilmelidir  288
40. Takibin Tarafı Olmayan Üçüncü Kişi  290
41. Her Haciz Ayrıca Şikayet Hakkı Verir  291
42. Taşınmazın Borçluya Ait Olmaması Halinde Haczedilmesi Mümkün Değildir  291
43. Bozma Kararı Taraflar Lehine Usuli Kazanılmış Hak Doğurur  292
44. Borçlunun Yurt Dışında Olması  293
45. Alacağa Mahsuben Taşınmazı Alınması  294
46. Kesin Hüküm  294
47. Red Kararının Temyizi  295
48. Her İcra Dosyası İçin Ayrı Meskeniyet Şikayeti  295
49. Satışın Durdurulması  296
50. Satış İşlemleri  297
Yedinci Bölüm
HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT
A. GENEL OLARAK  299
B. İHTİYATİ HACİZLERDE  299
C. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI  300
D. HAKSIZ KESİNLEŞMİŞ HACİZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI  301
E. HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE ÖRNEK KARARLAR  301
Sekizinci Bölüm
BAM KARARLARI
BAM KARARLARI  311
Kaynakça  335
Kavramlar Dizini  337
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020