Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Patent ve Markanın Ceza Normları ile Korunması
Mayıs 2003 / 1. Baskı / 196 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Hukuk düzeninde bedensel emek ürünleri gibi düşünsel emek ürünlerinin de ekonomik değeri bulunmaktadır. Dolayısıyla, düşünsel emek ürünleri de hukuksal düzenlemelere ve hukuksal işlemlere konu oluşturabilen mal sayılmaktadır. Geniş anlamda düşünsel mülkiyete karşı işlenen suçların incelenmesi çok geniş bir çalışma olacağından kitabın içeriği sınai haklardan olup en çok ihlal edilen patent ve marka suçları ile sınırlandırılmış.

Kitap iki ana bölümde incelenmiştir. İlk bölümde düşünsel mülkiyet kavramı ve bu kavramın kapsamı incelenmiş, patent ve marka hukuku ile ilgili uluslararası sözleşmeler incelendikten sonra, Türk Hukuku içinde önem taşıyan Avrupa Topluluk Hukukundaki patent ve markayla ilgili düzenlemelerin belirlenmesi ve incelenmesi yapılmıştır.

Kitabın ikinci bölümünde Türk Hukukunda patent ve marka suçları Ceza Hukuku tekniği içinde incelenmiş ve her bir incelemeden sonra ise Avrupa'da Düşünsel Mülkiyet Hukuku alanında önemli bir konumu bulunan ve kısmen Türk Hukukuna da kaynaklık etmiş olan Alman Hukukunda patent ve marka suçları ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler – Uluslararası Sözleşmeler
Avrupa Hukuku Alanındaki Düzenlemeler
Türk Patent ve Marka Hukuku Hakkında Genel Bilgiler
Türk Hukukunda Patent Suçları
Alman Hukukunda Patent Suçları
Türk Hukukunda Marka Suçları
Alman Hukukunda Marka Suçları
Genel Ceza Hukukunda İlgili Suç Tipleri
Barkod: 9789753476317
Yayın Tarihi: Mayıs 2003
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 196
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Kısaltmalar  11
DÜŞÜNSEL MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE MARKANIN CEZA NORMLARI İLE KORUNMASI  13
Giriş  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER, ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE AVRUPA HUKUKU
I. GENEL BİLGİLER  17
A. Düşünsel Hak ve Mülkiyet Kavramı  17
B. Düşünsel Mülkiyet Hukukunun Tarihçesi  18
C. Korunan Hukuksal Yarar Olarak Patent ve Marka  20
1. Patent  20
2. Marka  21
II. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  22
A. Genel Sözleşmeler  22
1. Paris Sözleşmesi  22
2. Dünya Düşünsel Mülkiyet Örgütü Kuruluş Sözleşmesi (WIPO=World Organization For Intellectual Property)  23
3. Ticaretle Bağlantılı Düşünsel Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS=The Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods)  24
B. Patente İlişkin Uluslararası Sözleşmeler  24
1. Patent İşbirliği Sözleşmesi (PCT=Patent Cooperation Treaty)  24
2. Patent Hukuku Sözleşmesi (PLT=Patent Law Treaty)  25
3. Budapeşte Sözleşmesi  25
4. Avrasya Patent Sözleşmesi(EAPÜ=Eurasisches Patentübereinkommen)  26
5. La Haye(Den Haag) Sözleşmesi  26
6. Strazburg Anlaşması  27
7. Bitkisel Ürünlerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (UPOV= International Convention For The Protection Of New Varieties Of Plants)  27
C. Markaya İlişkin Uluslararası Sözleşmeler  27
1. Madrid Sözleşmesi  27
2. Nis Anlaşması  28
3. Viyana Anlaşması  29
4. Marka Hukuku Sözleşmesi (TLT=Trademark Law Treaty)  29
III. AVRUPA HUKUKU ALANINDAKİ DÜZENLEMELER  29
A. Avrupa Patent Sözleşmesi (Münih Sözleşmesi) (EPÜ=Europaeisches Patentübereinkommen)  29
B. Ortak Pazar İçin Avrupa Patentine İlişkin Lüksemburg Sözleşmesi ya da Topluluk Patent Sözleşmesi (GPÜ=Gemeinschaftspatentübereinkommen)  31
C. Strazburg Sözleşmesi  31
Ç. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Düzenlemeleri  32
1. Patentlerle İlgili Düzenlemeler  32
2. Markalarla İlgili Düzenlemeler  32
a. Gümrükte Elkoymaya İlişkin Konsey Tüzüğü (3295/94/AT)  32
b. Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Konsey Yönergesi (89/104/AET)  33
c. Topluluk Markası Hakkında Konsey Tarafından Çıkarılan Topluluk Tüzüğü (40/94/AT)  33
İkinci Bölüm
TÜRK PATENT VE MARKA HUKUKU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER, TÜRK VE ALMAN HUKUKLARINDA PATENT VE MARKA SUÇLARI
I. TÜRK PATENT VE MARKA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  35
A. Patent Hukuku  39
1. Korunan Maddi Konu, Kapsamı ve Korumanın Koşulları  39
a. Korunan Maddi Konu ve Korumanın Kapsamı  39
b. Korumanın Koşulları  43
ba. Patent Verilebilirlik Koşulları  43
baa. Yenilik  43
bab. Sanayiye Uygulanabilir Olma  44
bac. Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlardan Olmama  44
bb. Patenti Kullanma Zorunluluğu  46
2. Koruma Süresi  46
B. Marka Hukuku  47
1. Korunan Maddi Konu, Kapsamı ve Korumanın Koşulları  47
a. Korunan Maddi Konu ve Korumanın Kapsamı  47
b. Korumanın Koşulları  51
ba. Tescil  51
bb. Markayı Kullanma Zorunluluğu  53
2. Koruma Süresi  54
A. Türk Hukukunda Patent Suçları  54
1. Dar Anlamda Patent Suçlarında Tipiklik  54
a. Gerçek Buluş Sahipliğine İlişkin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu(4128 s. K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,a):  54
b. Patent İşaretini Ortadan Kaldırmak Suçu (Pat.KHK.md.73/A,a)  56
c. Kendini Patent Başvurusu Yapmış veya Patent Sahibi Olarak Göstermek Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,a)  57
ç. Patent Üzerinde Hukuksal İşlemlerle Elde Edilen Haklarla İlgili Hukuka Aykırı Tasarrufta Bulunmak Suçu(4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,b)  58
d. Korunan Bir Patent Bulunduğu Kanısını Uyandırabilecek Patent Kullanma Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,b)  60
2. Patent Haklarına Tecavüz Suçlarında Tipiklik  63
a. Ürün Taklidi Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,c; Pat. KHK. md.136/I,a)  63
b. Taklit Ürünü Ticaret Alanına Çıkarmak Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat. KHK. md.73/A,c; Pat.KHK.md.136/I,b)  65
c. Patentli Usulü Kullanmak veya Ticaret Alanına Çıkarmak Suçu(4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,c; PatKHK.md.136/I,c)  66
ç. Lisansın veya Zorunlu Lisansın İzinsiz Genişletilmesi veya Üçüncü Kişilere Devredilmesi Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,c; Pat. KHK. md.136/I,d)  66
d. Patent Haklarına Tecavüz Eylemlerine Yardım Etmek Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,c; Pat.KHK.md.136/I,e)  67
e. Korsan Eşyanın Nereden Alındığını veya Nasıl Sağlandığını Bildirmekten Kaçınmak Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,c; Pat.KHK.md.136/I,f)  68
3. Patent Suçlarında Hukuka Aykırılık Unsuru  69
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri  69
aa. Patent Hakkının Kapsamı Dışında Kalıp Hukuka Uygun Olan Eylemler(Pat.KHK.md.75)  69
ab. Patent Hakkının Tüketilmesi(Pat.KHK.md.76)  71
ac. Ön Kullanım Hakkı(Pat.KHK.md.77)  72
ad. Zorunlu Lisans(Pat.KHK.md.99vd.)  73
4. Patent Suçlarında Kusurluluk Unsuru  75
5. Patent Suçlarında Fail  78
1. Teşebbüs  78
2. İştirak  79
3. İçtima  80
C. Ceza ve Zamanaşımı  80
Ç. Suçun Kovuşturulması ve Yargılamaya İlişkin Özellikler  82
D. Türk Ceza Kanunu’nda Patente İlişkin Suçlar  87
1. Devlet Sırrı Niteliğindeki Buluşların Kullanılması Suçu (TCK.md.138)  87
2. Sır Niteliğindeki Buluşların Açığa Vurulması Suçu (TCK.364)  87
III. ALMAN HUKUKUNDA PATENT SUÇLARI  88
A. Alman Hukukunda Patent Suçları  89
1. Tipiklik  89
a. Ürün Patentine Tecavüz Suçu  92
aa. Üretim (Alm. Pat. K. md.142/I,b.1)  93
ab. Dağıtım (Alm. Pat. K. md.142/I,b.1)  93
ac. Ürünü Piyasaya Sürmek (Alm. Pat. K. md.142/I,b.1)  93
ad. Ürünü Kullanmak(Alm.Pat.K.md.142/I,b.1)  94
ae. Ürünü İthal Etmek (Alm.Pat.K.md.142/I,b.1)  94
af. Ürünü Depolamak (Alm. Pat. K. md.142/I,b.1)  95
ag. Patent Konusu Bir Usulle Doğrudan Doğruya Üretilen Bir Ürünün Dağıtımı, Piyasaya Sürülmesi, Kullanılması, İthali Ya Da Depolanması (Alm. Pat. K. md.142/I,c.2)  95
b. Usul Patentine Tecavüz Suçu  95
ba. Patent Ya Da Ek Patent Konusu Bir Usulü Uygulamak (Alm.Pat.K.md.142/I,b.2)  96
bb. Usulün Uygulanmasını Teklif Etmek (Alm.Pat.K.md.142/I,b.2)  96
c. Cezayı Artıran Neden  97
2. Hukuka Aykırılık  98
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri  98
aa. Patent Korumasının Dışında Kalıp, Hukuka Uygun Olan Hareketler (Alm.Pat.K.md.11)  99
ab. Ön Kullanım Hakkının Kullanılması (Alm.Pat.K.md.12)  100
ac. Zorunlu Lisans(Alm.Pat.K.md.13 ve 24)  101
ad. Patent Hakkının Tüketilmesi(Erschöpfung)  102
3. Kusurluluk  104
4. Fail  107
B. Suçun Özel Görünüm Biçimleri  107
1. Teşebbüs  107
2. İştirak  107
3. İçtima  108
C. Ceza ve Zamanaşımı  108
Ç. Suçun Kovuşturulması ve Yargılamaya İlişkin Özellikler  111
D. İzinsiz Yurt Dışında Patent Başvurusu Yapma Suçu (Alm.Pat.K.md.52)  115
IV. TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI  117
A. Türk Hukukunda Marka Suçları  117
1. Dar Anlamda Marka Suçlarında Tipiklik  118
a. Marka Sahibi Olarak Gerçeğe Aykırı Kimlik Bildiriminde Bulunmak Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/A-I,a)  118
b. Tescilli Marka ® Simgesini Ortadan Kaldırmak Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark. KHK. md.61/A-I,a)  122
ç. Marka Üzerinde Hukuksal İşlemlerle Elde Edilen Haklarla İlgili Hukuka Aykırı Tasarrufta Bulunmak Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/A-I,b)  123
d. Korunan Bir Marka Bulunduğu Kanısını Uyandırabilecek Marka Kullanma Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/A-I,b)  125
2. Marka Hakkına Tecavüz Suçlarında Tipiklik  128
a. Markanın İzinsiz Kullanılması Suçları (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/A-I,c ve Mark.KHK.md.61/a)  128
aa. Ürün Taklidi Suçu (Mark.KHK.md.9/I,a)  133
ac. Markanın Tanınmışlığına Tecavüz Suçu(Mark.KHK. md.9/I,c)  136
b. Markayı Taklit Etmek Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/b)  138
c. Taklit Markayı Ticaret Alanına Çıkarmak Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark. KHK. md.61/c)  140
ç. Lisansın izinsiz Genişletilmesi Veya Üçüncü Kişilere Devredilmesi Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/d)  142
d. Marka Taklidi-Taklit Markayı Ticarete Çıkarmak veya İzinsiz Marka Kullanılması Suçlarına Yardım Etmek Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/e)  143
e. Korsan Ürün veya Eşyanın Nereden Alındığını Veya Nasıl Sağlandığını Bildirmekten Kaçınmak Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/f)  144
3. Marka Suçlarında Hukuka Aykırılık Unsuru  144
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri  144
aa. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması (Mark.KHK.md.10)  144
ab. Markanın Dürüst Kullanımı (Mark. KHK. md.12)  145
ac. Hakkın Tüketilmesi (Mark.KHK.md.13)  146
ad. Kullanma İle Ayırt Edicilik Niteliği Kazanmış İşaret (Mark.KHK.md.7/II)  147
4. Marka Suçlarında Kusurluluk Unsuru  147
5. Marka Suçlarında Fail  149
B. Marka Suçlarında Suçun Özel Görünüm Biçimleri  151
1. Teşebbüs  151
2. İştirak  152
3. İçtima  152
C. Ceza ve Zamanaşımı  152
Ç. Suçun Kovuşturulması ve Yargılamaya İlişkin Özellikler  155
V. ALMAN HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI  160
A. Alman Hukukunda Marka Suçları  160
1. Tipiklik  160
a. Markanın Taklidi Suçu(Alm.Mark.K.md.143/I,b.1 atfıyla Alm. Mark. K. md.14/II, b.1)  162
b. Markanın Karıştırılması Suçu (Alm. Mark. K. md.143/I, b.1 Atfıyla md.14/II, b.2)  168
ç. Cezalandırılan Marka Haklarını Zedeleyici Hazırlık Hareketleri (Alm. Mark. K. md.143/I,b.3. atfıyla Alm. Mark .K. md. 14/IV,b.1-3)  170
d. Cezayı Artıran Neden  171
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  172
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri  172
aa. Marka Hakkının Sessiz Kalınarak Kaybedilmesi (Verwirkung:Alm.Mark.K.md.21)  172
ab. Kalıcılık Gücü Bulunan Yeni Tescilli Marka(marke mit jüngerem Zeitrang: Alm. Mark. K. md.22)  173
ac. Markanın Dürüst Kullanımı veya Tamamlayıcı Unsur Olarak Kullanımı (Lautere Benutzung, Ersatzteilgeschaeft, Alm.Mark.K.md.23)  174
ad. Hakkın Tüketilmesi(Erschöpfung:Alm.Mark.K.md.24)  174
ae. Markanın Kullanım Zorunluluğuna Aykırılık (Ausschluss von Ansprüchen: Alm. Mark. K. md.25)  175
3. Kusurluluk  175
4. Fail  176
B. Suçun Özel Görünüm Biçimleri  176
1. Teşebbüs  176
2. İştirak  176
3. İçtima  176
C. Ceza ve Zamanaşımı  177
Ç. Suçun Kovuşturulması ve Yargılamaya İlişkin Özellikler  179
VI. GENEL CEZA HUKUKUNDA İLGİLİ SUÇ TİPLERİ  181
A. Hırsızlık  182
B. Dolandırıcılık  182
C. İnancı Kötüye Kullanma  183
Ç. Suç İşlendikten Sonra Yardım ve Yataklık Suçları  184
D. Sahtekarlık Suçları  185
Sonuç  187
Kaynakça  193
 


Remzi Özmen
Şubat 2020
13.50 TL
Sepete Ekle
Mevci Ergün
Ocak 2020
250.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Kısaltmalar  11
DÜŞÜNSEL MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE MARKANIN CEZA NORMLARI İLE KORUNMASI  13
Giriş  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER, ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE AVRUPA HUKUKU
I. GENEL BİLGİLER  17
A. Düşünsel Hak ve Mülkiyet Kavramı  17
B. Düşünsel Mülkiyet Hukukunun Tarihçesi  18
C. Korunan Hukuksal Yarar Olarak Patent ve Marka  20
1. Patent  20
2. Marka  21
II. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  22
A. Genel Sözleşmeler  22
1. Paris Sözleşmesi  22
2. Dünya Düşünsel Mülkiyet Örgütü Kuruluş Sözleşmesi (WIPO=World Organization For Intellectual Property)  23
3. Ticaretle Bağlantılı Düşünsel Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS=The Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods)  24
B. Patente İlişkin Uluslararası Sözleşmeler  24
1. Patent İşbirliği Sözleşmesi (PCT=Patent Cooperation Treaty)  24
2. Patent Hukuku Sözleşmesi (PLT=Patent Law Treaty)  25
3. Budapeşte Sözleşmesi  25
4. Avrasya Patent Sözleşmesi(EAPÜ=Eurasisches Patentübereinkommen)  26
5. La Haye(Den Haag) Sözleşmesi  26
6. Strazburg Anlaşması  27
7. Bitkisel Ürünlerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (UPOV= International Convention For The Protection Of New Varieties Of Plants)  27
C. Markaya İlişkin Uluslararası Sözleşmeler  27
1. Madrid Sözleşmesi  27
2. Nis Anlaşması  28
3. Viyana Anlaşması  29
4. Marka Hukuku Sözleşmesi (TLT=Trademark Law Treaty)  29
III. AVRUPA HUKUKU ALANINDAKİ DÜZENLEMELER  29
A. Avrupa Patent Sözleşmesi (Münih Sözleşmesi) (EPÜ=Europaeisches Patentübereinkommen)  29
B. Ortak Pazar İçin Avrupa Patentine İlişkin Lüksemburg Sözleşmesi ya da Topluluk Patent Sözleşmesi (GPÜ=Gemeinschaftspatentübereinkommen)  31
C. Strazburg Sözleşmesi  31
Ç. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Düzenlemeleri  32
1. Patentlerle İlgili Düzenlemeler  32
2. Markalarla İlgili Düzenlemeler  32
a. Gümrükte Elkoymaya İlişkin Konsey Tüzüğü (3295/94/AT)  32
b. Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Konsey Yönergesi (89/104/AET)  33
c. Topluluk Markası Hakkında Konsey Tarafından Çıkarılan Topluluk Tüzüğü (40/94/AT)  33
İkinci Bölüm
TÜRK PATENT VE MARKA HUKUKU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER, TÜRK VE ALMAN HUKUKLARINDA PATENT VE MARKA SUÇLARI
I. TÜRK PATENT VE MARKA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  35
A. Patent Hukuku  39
1. Korunan Maddi Konu, Kapsamı ve Korumanın Koşulları  39
a. Korunan Maddi Konu ve Korumanın Kapsamı  39
b. Korumanın Koşulları  43
ba. Patent Verilebilirlik Koşulları  43
baa. Yenilik  43
bab. Sanayiye Uygulanabilir Olma  44
bac. Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlardan Olmama  44
bb. Patenti Kullanma Zorunluluğu  46
2. Koruma Süresi  46
B. Marka Hukuku  47
1. Korunan Maddi Konu, Kapsamı ve Korumanın Koşulları  47
a. Korunan Maddi Konu ve Korumanın Kapsamı  47
b. Korumanın Koşulları  51
ba. Tescil  51
bb. Markayı Kullanma Zorunluluğu  53
2. Koruma Süresi  54
A. Türk Hukukunda Patent Suçları  54
1. Dar Anlamda Patent Suçlarında Tipiklik  54
a. Gerçek Buluş Sahipliğine İlişkin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Suçu(4128 s. K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,a):  54
b. Patent İşaretini Ortadan Kaldırmak Suçu (Pat.KHK.md.73/A,a)  56
c. Kendini Patent Başvurusu Yapmış veya Patent Sahibi Olarak Göstermek Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,a)  57
ç. Patent Üzerinde Hukuksal İşlemlerle Elde Edilen Haklarla İlgili Hukuka Aykırı Tasarrufta Bulunmak Suçu(4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,b)  58
d. Korunan Bir Patent Bulunduğu Kanısını Uyandırabilecek Patent Kullanma Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,b)  60
2. Patent Haklarına Tecavüz Suçlarında Tipiklik  63
a. Ürün Taklidi Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,c; Pat. KHK. md.136/I,a)  63
b. Taklit Ürünü Ticaret Alanına Çıkarmak Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat. KHK. md.73/A,c; Pat.KHK.md.136/I,b)  65
c. Patentli Usulü Kullanmak veya Ticaret Alanına Çıkarmak Suçu(4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,c; PatKHK.md.136/I,c)  66
ç. Lisansın veya Zorunlu Lisansın İzinsiz Genişletilmesi veya Üçüncü Kişilere Devredilmesi Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,c; Pat. KHK. md.136/I,d)  66
d. Patent Haklarına Tecavüz Eylemlerine Yardım Etmek Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,c; Pat.KHK.md.136/I,e)  67
e. Korsan Eşyanın Nereden Alındığını veya Nasıl Sağlandığını Bildirmekten Kaçınmak Suçu (4128 s. ve K. md. 1 ve Pat.KHK.md.73/A,c; Pat.KHK.md.136/I,f)  68
3. Patent Suçlarında Hukuka Aykırılık Unsuru  69
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri  69
aa. Patent Hakkının Kapsamı Dışında Kalıp Hukuka Uygun Olan Eylemler(Pat.KHK.md.75)  69
ab. Patent Hakkının Tüketilmesi(Pat.KHK.md.76)  71
ac. Ön Kullanım Hakkı(Pat.KHK.md.77)  72
ad. Zorunlu Lisans(Pat.KHK.md.99vd.)  73
4. Patent Suçlarında Kusurluluk Unsuru  75
5. Patent Suçlarında Fail  78
1. Teşebbüs  78
2. İştirak  79
3. İçtima  80
C. Ceza ve Zamanaşımı  80
Ç. Suçun Kovuşturulması ve Yargılamaya İlişkin Özellikler  82
D. Türk Ceza Kanunu’nda Patente İlişkin Suçlar  87
1. Devlet Sırrı Niteliğindeki Buluşların Kullanılması Suçu (TCK.md.138)  87
2. Sır Niteliğindeki Buluşların Açığa Vurulması Suçu (TCK.364)  87
III. ALMAN HUKUKUNDA PATENT SUÇLARI  88
A. Alman Hukukunda Patent Suçları  89
1. Tipiklik  89
a. Ürün Patentine Tecavüz Suçu  92
aa. Üretim (Alm. Pat. K. md.142/I,b.1)  93
ab. Dağıtım (Alm. Pat. K. md.142/I,b.1)  93
ac. Ürünü Piyasaya Sürmek (Alm. Pat. K. md.142/I,b.1)  93
ad. Ürünü Kullanmak(Alm.Pat.K.md.142/I,b.1)  94
ae. Ürünü İthal Etmek (Alm.Pat.K.md.142/I,b.1)  94
af. Ürünü Depolamak (Alm. Pat. K. md.142/I,b.1)  95
ag. Patent Konusu Bir Usulle Doğrudan Doğruya Üretilen Bir Ürünün Dağıtımı, Piyasaya Sürülmesi, Kullanılması, İthali Ya Da Depolanması (Alm. Pat. K. md.142/I,c.2)  95
b. Usul Patentine Tecavüz Suçu  95
ba. Patent Ya Da Ek Patent Konusu Bir Usulü Uygulamak (Alm.Pat.K.md.142/I,b.2)  96
bb. Usulün Uygulanmasını Teklif Etmek (Alm.Pat.K.md.142/I,b.2)  96
c. Cezayı Artıran Neden  97
2. Hukuka Aykırılık  98
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri  98
aa. Patent Korumasının Dışında Kalıp, Hukuka Uygun Olan Hareketler (Alm.Pat.K.md.11)  99
ab. Ön Kullanım Hakkının Kullanılması (Alm.Pat.K.md.12)  100
ac. Zorunlu Lisans(Alm.Pat.K.md.13 ve 24)  101
ad. Patent Hakkının Tüketilmesi(Erschöpfung)  102
3. Kusurluluk  104
4. Fail  107
B. Suçun Özel Görünüm Biçimleri  107
1. Teşebbüs  107
2. İştirak  107
3. İçtima  108
C. Ceza ve Zamanaşımı  108
Ç. Suçun Kovuşturulması ve Yargılamaya İlişkin Özellikler  111
D. İzinsiz Yurt Dışında Patent Başvurusu Yapma Suçu (Alm.Pat.K.md.52)  115
IV. TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI  117
A. Türk Hukukunda Marka Suçları  117
1. Dar Anlamda Marka Suçlarında Tipiklik  118
a. Marka Sahibi Olarak Gerçeğe Aykırı Kimlik Bildiriminde Bulunmak Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/A-I,a)  118
b. Tescilli Marka ® Simgesini Ortadan Kaldırmak Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark. KHK. md.61/A-I,a)  122
ç. Marka Üzerinde Hukuksal İşlemlerle Elde Edilen Haklarla İlgili Hukuka Aykırı Tasarrufta Bulunmak Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/A-I,b)  123
d. Korunan Bir Marka Bulunduğu Kanısını Uyandırabilecek Marka Kullanma Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/A-I,b)  125
2. Marka Hakkına Tecavüz Suçlarında Tipiklik  128
a. Markanın İzinsiz Kullanılması Suçları (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/A-I,c ve Mark.KHK.md.61/a)  128
aa. Ürün Taklidi Suçu (Mark.KHK.md.9/I,a)  133
ac. Markanın Tanınmışlığına Tecavüz Suçu(Mark.KHK. md.9/I,c)  136
b. Markayı Taklit Etmek Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/b)  138
c. Taklit Markayı Ticaret Alanına Çıkarmak Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark. KHK. md.61/c)  140
ç. Lisansın izinsiz Genişletilmesi Veya Üçüncü Kişilere Devredilmesi Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/d)  142
d. Marka Taklidi-Taklit Markayı Ticarete Çıkarmak veya İzinsiz Marka Kullanılması Suçlarına Yardım Etmek Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/e)  143
e. Korsan Ürün veya Eşyanın Nereden Alındığını Veya Nasıl Sağlandığını Bildirmekten Kaçınmak Suçu (4128 s. K. md. 5 ve Mark.KHK.md.61/f)  144
3. Marka Suçlarında Hukuka Aykırılık Unsuru  144
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri  144
aa. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması (Mark.KHK.md.10)  144
ab. Markanın Dürüst Kullanımı (Mark. KHK. md.12)  145
ac. Hakkın Tüketilmesi (Mark.KHK.md.13)  146
ad. Kullanma İle Ayırt Edicilik Niteliği Kazanmış İşaret (Mark.KHK.md.7/II)  147
4. Marka Suçlarında Kusurluluk Unsuru  147
5. Marka Suçlarında Fail  149
B. Marka Suçlarında Suçun Özel Görünüm Biçimleri  151
1. Teşebbüs  151
2. İştirak  152
3. İçtima  152
C. Ceza ve Zamanaşımı  152
Ç. Suçun Kovuşturulması ve Yargılamaya İlişkin Özellikler  155
V. ALMAN HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI  160
A. Alman Hukukunda Marka Suçları  160
1. Tipiklik  160
a. Markanın Taklidi Suçu(Alm.Mark.K.md.143/I,b.1 atfıyla Alm. Mark. K. md.14/II, b.1)  162
b. Markanın Karıştırılması Suçu (Alm. Mark. K. md.143/I, b.1 Atfıyla md.14/II, b.2)  168
ç. Cezalandırılan Marka Haklarını Zedeleyici Hazırlık Hareketleri (Alm. Mark. K. md.143/I,b.3. atfıyla Alm. Mark .K. md. 14/IV,b.1-3)  170
d. Cezayı Artıran Neden  171
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  172
a. Hukuka Uygunluk Nedenleri  172
aa. Marka Hakkının Sessiz Kalınarak Kaybedilmesi (Verwirkung:Alm.Mark.K.md.21)  172
ab. Kalıcılık Gücü Bulunan Yeni Tescilli Marka(marke mit jüngerem Zeitrang: Alm. Mark. K. md.22)  173
ac. Markanın Dürüst Kullanımı veya Tamamlayıcı Unsur Olarak Kullanımı (Lautere Benutzung, Ersatzteilgeschaeft, Alm.Mark.K.md.23)  174
ad. Hakkın Tüketilmesi(Erschöpfung:Alm.Mark.K.md.24)  174
ae. Markanın Kullanım Zorunluluğuna Aykırılık (Ausschluss von Ansprüchen: Alm. Mark. K. md.25)  175
3. Kusurluluk  175
4. Fail  176
B. Suçun Özel Görünüm Biçimleri  176
1. Teşebbüs  176
2. İştirak  176
3. İçtima  176
C. Ceza ve Zamanaşımı  177
Ç. Suçun Kovuşturulması ve Yargılamaya İlişkin Özellikler  179
VI. GENEL CEZA HUKUKUNDA İLGİLİ SUÇ TİPLERİ  181
A. Hırsızlık  182
B. Dolandırıcılık  182
C. İnancı Kötüye Kullanma  183
Ç. Suç İşlendikten Sonra Yardım ve Yataklık Suçları  184
D. Sahtekarlık Suçları  185
Sonuç  187
Kaynakça  193
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.