Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yargıtay Kararları Eşliğinde
Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyet Edinme
Eylül 2020 / 4. Baskı / 351 Syf.
Fiyatı: 90.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ekim 2017 78.50 TL 44.90 TL (%43)Sepete Ekle
 1. Kasım 2013 45.00 TL 25.00 TL (%45)Sepete Ekle
   

Türk Medeni Kanunu'nun 713 ve Kadastro Kanunu'nun 14-17. maddeleri uyarınca, zilyetliğe ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımına dayanılarak davacı sıfatıyla dava açan kişinin, o şey üzerinde gerçek bir tasarruf yetkisinin bulunması gerekmektedir.

Tapuda kayıtlı olmayan ya da tapuda kayıtlı olan taşınmazı yasal koşullar altında 20 yıl müddetle malik sıfatıyla elinde bulunduran ve zilyedi olan kişi; taşınmazın kendi mülkü olarak tapuya adına tescilini talep edebilir. Zilyet olan kişinin tasarrufunun haklılığına bakılmaz. Bir şeye malik olmamış kimsenin zilyetliği zamanla o şeyin mülkiyetinin kazanılmasını sağlayabilir. O zamana kadar hak sahibi olan kimse de hakkını kaybeder. Kazandırıcı zamanaşımı koşullarının oluşması ile taşınmaz üzerindeki zilyetlik kendiliğinden mülkiyet hakkına dönüşmez. Ancak bu koşulların oluşması halinde zilyet yararına "tescil talep hakkı" doğar. Bu nedenle hakimin tescil kararı ile yeni bir hukuki durum ortaya çıkar.

Kitap, TMK m. 713/1 kapsamında yer alan "tapusuz taşınmaz tescili" ile m. 713/2 kapsamında yer alan "tapulu taşınmazın mülkiyetinin aktarılmasına ilişkin tapu iptali ve tescili" davalarının koşulları ve uygulamasıyla ilgili konuları içermektedir. Bağlantılı olarak Kadastro Kanunu'nun ilgili maddelerine yollama yapılmaktadır.

Konu, yalın bir anlatımla ve özellikle Yargıtay güncel kararlarından yoğun biçimde yararlanmak suretiyle kitap okuyucuya sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Tapusuz Taşınmazlarda Kazanma (Tescil)
Tapulu Taşınmazlarda Mülkiyet Aktarılması (İptal – Tescil)
Barkod: 9789750260988
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 351
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
GENEL (TEORİK) AÇIKLAMALAR
I. İlgili Maddeler  13
– 3402 s. Kadastro Kanunu  15
II. Tescil Davasına Konu Taşınmazlar  21
– Genellikle  21
1. Tapu Kütüğünde Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar (m. 713/1)  25
– Açıklama: Zilyetlikle Kazanma Koşulları  25
A. Taşınmazın Özel Mülkiyete Elverişli Olması  25
B. Zilyetliğin Davasız Sürdürülmesi  26
C. Zilyetliğin Aralıksız Sürdürülmesi  27
D. Malik Sıfatıyla Zilyetliğin Sürmesi  28
E. Zilyetlik Süresinin En Az 20 Yıl Sürmesi  29
2. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar (m. 713/2)  31
– Genellikle: Bağımsız Üç Hukuki Neden  31
A. Malikin Tapu Kütüğünden Anlaşılmaması  31
B. Kayıt Malikinin 20 Yıl Önce Ölmesi  33
C. Kayıt Maliki Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Olması  34
III. Tescil Davasında Taraflar  36
– Genellikle  36
1. Tapusuz Taşınmazlar Yönüyle  38
A. Davacı  38
B. Davalı  40
2. Tapuda Kaydı Bulunan Taşınmazlar Yönüyle  41
A. Davacı  41
B. Davalı  41
IV. Görevli Mahkeme  44
V. Yetkili Mahkeme  49
VI. Zorunlu İlanların Yapılması  51
VII. İtiraz Edilmesi  51
VIII. Davalılar ve İtiraz Edenlerin Tescil İsteğinde Bulunması  52
IX. Zamanaşımını Kesmeyen İşlemler ve Davalar  53
X. Mülkiyetin Kazanıldığı An  55
XI. Davada usul işlemleri  57
1. Gider Avansı  58
2. Taraf Teşkili  58
3. Talep Konusu  63
4. Delil Sunma  64
5. Araştırılacak Hususlar  65
6. Varsa Vergi Kaydının Getirtilmesi  65
7. Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Dinlenmesi  66
8. Muvazaa Savunması  68
9. Davalının Kabulü  69
10. Davaların Birleştirilmesi  71
11. HMK Kapsamında Davanın Açılmamış Sayılması Sonucunu Doğuran Halleri  72
XII. Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Eldeki Davalara Etkisi  74
XIII. Tescil İsteğinin Kapsamı  75
XIV. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  81
XV. Örnek Hüküm Fıkrası  82
XVI. Temyiz Mercii  83
XVII. Kazanmaya Konu Taşınmazlar (Bağlantılı Yargıtay Kararları Eşliğinde)  86
1. Tapulama Tespiti Dışında Bırakılmış İmar Planı İçine Alınmış Taşınmazlar  86
2. İmar İhya Yoluyla Kültür Arazisi Haline Getirilmiş Yerler  87
3. Tespit Dışı Bırakılmış İmar Planı Dışında Kalan Yerler  88
4. Sit Alanındaki Taşınmazlar  88
5. Yolların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Konu Edilmesi  88
6. Haritasında Yol, Meydan, Köprü Gibi Gösterilen Orta Mallar  90
7. Kamulaştırma Kapsamında Kalan Taşınmazlar  90
8. Mera Vasfındaki Taşınmazlar  91
9. Mera Niteliği Kaldırılmış Yerler  91
10. Denizin Uzantısı Kapsamında Kalan Taşınmazlar  91
11. Denizden Doldurulan Yerler  92
12. Ekonomik Amacına Uygun Olarak Kullanılmayan Yerler  92
13. Aktif Dere Yatağı İle Derenin Etki Alanındaki Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  93
14. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesi  94
15. Ham Toprak Nitelikli Yerler  94
16. Toprak Komisyonunca Hazine Adına Belirtilmiş, Ancak Sicil Oluşturulmamış Yerler  94
17. Mirasçısı Bulunmayan Gaipten Devlete Geçen Malları  95
18. Aynı Kadastro Çalışma Alanı İçinde Sulu Toprakta 40, Kuru Toprakta 100 Dönüm Edinebilme  95
19. Hazineye Ait Yerin Zilyetliğe Konu Edilmesi  95
20. Hukuki Değerini Yitiren Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Zilyetliğe Konu Edilmesi  96
21. Taşınmazın Bir Bölümünün Zilyetlikle Kazanılması  97
22. Kadastroca Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  97
23. Kesinleşmemiş Kadastro Tutanağına Göre Tapuya Her Nasılsa Tescil Edilmiş Yerler  98
24. Paftasında Orman Olup, Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  98
25. Ekilemez Arazi Niteliğiyle Tescil Dışı Bırakılmış Yerler  99
26. Tapu Kaydında Emvali Metruke Olduğu Yazılı Yerler  99
27. İbadethane (Cami) Gibi Yerler  100
28. Taşlık Niteliği İle Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  100
29. Vakıfla Bağlantısı Kesilmiş veya Mahlulen Vakfına Dönmüş Yerler  101
30. Hazine Yönünden İmar İhyanın Aranmadığı Yerler  101
31. Hükmen Orman Sayılan Ancak Kadastrosca Orman Sınırı Dışında Bırakılmış Yerler  101
32. Harman Yeri Olarak Kullanılan Yerler  104
33. Haricen Satışa Konu Olan Tapulu Taşınmazlar  104
34. Yabancı Kişiler Üzerinde Tespit Gören Yerler  105
35. Kadastrodan Önce Bir Süre Terkedilmiş Yerler  105
36. Eski Dere Yatakları  105
37. Tapuda Kayıtlı Taşınmaz veya Payların Bir Bölümünün Zilyetliğe Konu Edilmesi  105
38. İmar–İhyası Tamamlanmayan Yerler  105
39. Su Altında Kaldığı İçin Kamu Emlakine Dönüşmüş Yerler  106
40. Fiilen Kamu Emlakine Dönüşmüş Yerler  106
41. 4753 s. ÇTK Hükümlerine Göre Dağıtılan Yerler  106
42. Kamu Hizmetine Tahsisli Köy Boşluğu  107
43. Uygulamada ve Öğretide Zamanaşımı İle Kazanılması Mümkün Olmayan Yerler  107
XVIII. Tapulu Taşınmazlarda Sicil Dışı Sözleşmeye Dayanan Kazandırıcı Zamanaşımı İle Olağanüstü Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Kazanma Arasındaki Farklar  109
XIX. AİHS Kapsamında Ek 1 Protokolünü Mülkiyet Edinme Yönüyle Değerlendirme  112
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE KAZANDIRICI
ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ EDİNMEYE İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY/SORUN/ÇÖZÜM)
1. Zilyetlik Süresinin Yeniden Gerçekleşmesinin Aranması Zorunluluğu  115
2. Mirasçılar Arasında Zamanaşımının İşlemeyeceği  116
3. Kadastro Harici Bırakılan Daha Sonra İmar Planı İçine Alınan Tapusuz Taşınmazın Tescili  116
4. Ecrimisil Ödeyen Zilyedin Tescil Davası Açma Olanağı  117
5. Malikin Tapu Kütüğünden Kim Olduğunun Anlaşılamamasının Anlamı  118
6. Muristen Kalan Tapusuz Taşınmazın Tescilin Mirasçı Tarafından İstenmesi  118
7. Çayır Vasfındaki Taşınmazın Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanılması  119
8. Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda Zilyetliğe Dayalı Kazanma  119
9. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Açılmış veya Açılacak Tescil Davalarına Etkisi  120
10. Mirasçısız Bir Kimseden Kalan Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı  121
11. Harici Satışla Satın Alınan Tapulu Taşınmazda Zilyetlik İddiasına Bulunma  121
12. Zilyetliğin Ekonomik Amaca Uygun Olmaması  122
13. İlan Zorunluluğu–İlan Süresinin Geçmesi Beklenmeden Karar Verilmesi  123
14. Tapu Siciline Şerhi Gerekmeyen Kadastro Tespit Tutanağında Yer Alan Açıklamalar  124
15. Kadastro Tespiti Öncesi Nedenlere Dayalı Tescil Davasının Ne Zaman Açılabileceği  126
16. Taşınmazın Bulunduğu Köyün Tüzel Kişiliğinin Kaldırılmış Olması Halinde Büyük Şehir Belediyesinin Davaya Katılması Sağlanarak Taraf Teşkili Tamamlanmalı  126
17. TMK m.713/2 ye Göre Açılan Tapu İptal ve Tescil Davasında Kayıt Malikinin Mirasçıları Varsa Hazinenin Davaya Dahil Edilip Edilmeyeceği  128
18. Hazinenin Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası Açma Olanağının Bulunup Bulunmadığı  129
19. Zilyetlik koşullarının oluşmadığı yönünde açılacak itiraz davası  130
20. Mirasçıların İntikal Sağlamalarının Hangi Durumda Hukuki Sonuç Doğurmayacağı  131
21. Keşif Sırasında Yerel, Ziraatçı, Fen Bilirkişisinden Sorulacak Hususlar  132
22. Tespit Dışı Bırakılan Yerlere Dair Zilyetliğe Dayalı Tescil Davasında Süre Bulunmadığı  133
23. Uygulamada Ekonomik Amaca Uygun Zilyetlik Kavramına Dair Yargı Kararlarından Özet Alıntı–  134
24. Köy Dışında Belediyelerin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Edinme Sorunu  139
Üçüncü Bölüm: OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ EDİNMEYE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  141
Kaynakça  340
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  341
Makaleler  346
Kavramlar Dizini  349
 


Aydın Tekdoğan
Eylül 2020
290.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu ...
Eylül 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Ebru Köroğlu
Eylül 2020
49.00 TL
Sepete Ekle
Cem Baygın ...
Eylül 2020
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
GENEL (TEORİK) AÇIKLAMALAR
I. İlgili Maddeler  13
– 3402 s. Kadastro Kanunu  15
II. Tescil Davasına Konu Taşınmazlar  21
– Genellikle  21
1. Tapu Kütüğünde Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar (m. 713/1)  25
– Açıklama: Zilyetlikle Kazanma Koşulları  25
A. Taşınmazın Özel Mülkiyete Elverişli Olması  25
B. Zilyetliğin Davasız Sürdürülmesi  26
C. Zilyetliğin Aralıksız Sürdürülmesi  27
D. Malik Sıfatıyla Zilyetliğin Sürmesi  28
E. Zilyetlik Süresinin En Az 20 Yıl Sürmesi  29
2. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar (m. 713/2)  31
– Genellikle: Bağımsız Üç Hukuki Neden  31
A. Malikin Tapu Kütüğünden Anlaşılmaması  31
B. Kayıt Malikinin 20 Yıl Önce Ölmesi  33
C. Kayıt Maliki Hakkında Gaiplik Kararı Verilmiş Olması  34
III. Tescil Davasında Taraflar  36
– Genellikle  36
1. Tapusuz Taşınmazlar Yönüyle  38
A. Davacı  38
B. Davalı  40
2. Tapuda Kaydı Bulunan Taşınmazlar Yönüyle  41
A. Davacı  41
B. Davalı  41
IV. Görevli Mahkeme  44
V. Yetkili Mahkeme  49
VI. Zorunlu İlanların Yapılması  51
VII. İtiraz Edilmesi  51
VIII. Davalılar ve İtiraz Edenlerin Tescil İsteğinde Bulunması  52
IX. Zamanaşımını Kesmeyen İşlemler ve Davalar  53
X. Mülkiyetin Kazanıldığı An  55
XI. Davada usul işlemleri  57
1. Gider Avansı  58
2. Taraf Teşkili  58
3. Talep Konusu  63
4. Delil Sunma  64
5. Araştırılacak Hususlar  65
6. Varsa Vergi Kaydının Getirtilmesi  65
7. Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Dinlenmesi  66
8. Muvazaa Savunması  68
9. Davalının Kabulü  69
10. Davaların Birleştirilmesi  71
11. HMK Kapsamında Davanın Açılmamış Sayılması Sonucunu Doğuran Halleri  72
XII. Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Eldeki Davalara Etkisi  74
XIII. Tescil İsteğinin Kapsamı  75
XIV. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  81
XV. Örnek Hüküm Fıkrası  82
XVI. Temyiz Mercii  83
XVII. Kazanmaya Konu Taşınmazlar (Bağlantılı Yargıtay Kararları Eşliğinde)  86
1. Tapulama Tespiti Dışında Bırakılmış İmar Planı İçine Alınmış Taşınmazlar  86
2. İmar İhya Yoluyla Kültür Arazisi Haline Getirilmiş Yerler  87
3. Tespit Dışı Bırakılmış İmar Planı Dışında Kalan Yerler  88
4. Sit Alanındaki Taşınmazlar  88
5. Yolların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Konu Edilmesi  88
6. Haritasında Yol, Meydan, Köprü Gibi Gösterilen Orta Mallar  90
7. Kamulaştırma Kapsamında Kalan Taşınmazlar  90
8. Mera Vasfındaki Taşınmazlar  91
9. Mera Niteliği Kaldırılmış Yerler  91
10. Denizin Uzantısı Kapsamında Kalan Taşınmazlar  91
11. Denizden Doldurulan Yerler  92
12. Ekonomik Amacına Uygun Olarak Kullanılmayan Yerler  92
13. Aktif Dere Yatağı İle Derenin Etki Alanındaki Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  93
14. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesi  94
15. Ham Toprak Nitelikli Yerler  94
16. Toprak Komisyonunca Hazine Adına Belirtilmiş, Ancak Sicil Oluşturulmamış Yerler  94
17. Mirasçısı Bulunmayan Gaipten Devlete Geçen Malları  95
18. Aynı Kadastro Çalışma Alanı İçinde Sulu Toprakta 40, Kuru Toprakta 100 Dönüm Edinebilme  95
19. Hazineye Ait Yerin Zilyetliğe Konu Edilmesi  95
20. Hukuki Değerini Yitiren Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Zilyetliğe Konu Edilmesi  96
21. Taşınmazın Bir Bölümünün Zilyetlikle Kazanılması  97
22. Kadastroca Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  97
23. Kesinleşmemiş Kadastro Tutanağına Göre Tapuya Her Nasılsa Tescil Edilmiş Yerler  98
24. Paftasında Orman Olup, Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  98
25. Ekilemez Arazi Niteliğiyle Tescil Dışı Bırakılmış Yerler  99
26. Tapu Kaydında Emvali Metruke Olduğu Yazılı Yerler  99
27. İbadethane (Cami) Gibi Yerler  100
28. Taşlık Niteliği İle Tespit Dışı Bırakılmış Yerler  100
29. Vakıfla Bağlantısı Kesilmiş veya Mahlulen Vakfına Dönmüş Yerler  101
30. Hazine Yönünden İmar İhyanın Aranmadığı Yerler  101
31. Hükmen Orman Sayılan Ancak Kadastrosca Orman Sınırı Dışında Bırakılmış Yerler  101
32. Harman Yeri Olarak Kullanılan Yerler  104
33. Haricen Satışa Konu Olan Tapulu Taşınmazlar  104
34. Yabancı Kişiler Üzerinde Tespit Gören Yerler  105
35. Kadastrodan Önce Bir Süre Terkedilmiş Yerler  105
36. Eski Dere Yatakları  105
37. Tapuda Kayıtlı Taşınmaz veya Payların Bir Bölümünün Zilyetliğe Konu Edilmesi  105
38. İmar–İhyası Tamamlanmayan Yerler  105
39. Su Altında Kaldığı İçin Kamu Emlakine Dönüşmüş Yerler  106
40. Fiilen Kamu Emlakine Dönüşmüş Yerler  106
41. 4753 s. ÇTK Hükümlerine Göre Dağıtılan Yerler  106
42. Kamu Hizmetine Tahsisli Köy Boşluğu  107
43. Uygulamada ve Öğretide Zamanaşımı İle Kazanılması Mümkün Olmayan Yerler  107
XVIII. Tapulu Taşınmazlarda Sicil Dışı Sözleşmeye Dayanan Kazandırıcı Zamanaşımı İle Olağanüstü Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Kazanma Arasındaki Farklar  109
XIX. AİHS Kapsamında Ek 1 Protokolünü Mülkiyet Edinme Yönüyle Değerlendirme  112
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE KAZANDIRICI
ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ EDİNMEYE İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY/SORUN/ÇÖZÜM)
1. Zilyetlik Süresinin Yeniden Gerçekleşmesinin Aranması Zorunluluğu  115
2. Mirasçılar Arasında Zamanaşımının İşlemeyeceği  116
3. Kadastro Harici Bırakılan Daha Sonra İmar Planı İçine Alınan Tapusuz Taşınmazın Tescili  116
4. Ecrimisil Ödeyen Zilyedin Tescil Davası Açma Olanağı  117
5. Malikin Tapu Kütüğünden Kim Olduğunun Anlaşılamamasının Anlamı  118
6. Muristen Kalan Tapusuz Taşınmazın Tescilin Mirasçı Tarafından İstenmesi  118
7. Çayır Vasfındaki Taşınmazın Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanılması  119
8. Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz Mallarda Zilyetliğe Dayalı Kazanma  119
9. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Açılmış veya Açılacak Tescil Davalarına Etkisi  120
10. Mirasçısız Bir Kimseden Kalan Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı  121
11. Harici Satışla Satın Alınan Tapulu Taşınmazda Zilyetlik İddiasına Bulunma  121
12. Zilyetliğin Ekonomik Amaca Uygun Olmaması  122
13. İlan Zorunluluğu–İlan Süresinin Geçmesi Beklenmeden Karar Verilmesi  123
14. Tapu Siciline Şerhi Gerekmeyen Kadastro Tespit Tutanağında Yer Alan Açıklamalar  124
15. Kadastro Tespiti Öncesi Nedenlere Dayalı Tescil Davasının Ne Zaman Açılabileceği  126
16. Taşınmazın Bulunduğu Köyün Tüzel Kişiliğinin Kaldırılmış Olması Halinde Büyük Şehir Belediyesinin Davaya Katılması Sağlanarak Taraf Teşkili Tamamlanmalı  126
17. TMK m.713/2 ye Göre Açılan Tapu İptal ve Tescil Davasında Kayıt Malikinin Mirasçıları Varsa Hazinenin Davaya Dahil Edilip Edilmeyeceği  128
18. Hazinenin Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası Açma Olanağının Bulunup Bulunmadığı  129
19. Zilyetlik koşullarının oluşmadığı yönünde açılacak itiraz davası  130
20. Mirasçıların İntikal Sağlamalarının Hangi Durumda Hukuki Sonuç Doğurmayacağı  131
21. Keşif Sırasında Yerel, Ziraatçı, Fen Bilirkişisinden Sorulacak Hususlar  132
22. Tespit Dışı Bırakılan Yerlere Dair Zilyetliğe Dayalı Tescil Davasında Süre Bulunmadığı  133
23. Uygulamada Ekonomik Amaca Uygun Zilyetlik Kavramına Dair Yargı Kararlarından Özet Alıntı–  134
24. Köy Dışında Belediyelerin Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Edinme Sorunu  139
Üçüncü Bölüm: OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ EDİNMEYE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  141
Kaynakça  340
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  341
Makaleler  346
Kavramlar Dizini  349
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020