Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Hukuka Giriş
Eylül 2020 / 2. Baskı / 288 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Hukuka Giriş" ismiyle yayımlanan bu kitabında; doktriner görüş ve kanaat sergilemek amaçlanmadığından, hukuka ve özellikle Türk Hukukuna kuşbakışı bir seyir ile bütünü hakkında öz bilgi sunulmuştur. Bu yapılırken de, temel bilgi kaynağı başta T.C. Anayasası ve ilgili kanunlar olmuş, böylece hukukla ilgili bir meslek mensubu olsun olmasın herkesin, özellikle ilgilendikleri hukuk alanıyla ilgili pozitif hukuk düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri sağlanarak, araştırmalarını bu temel bilgiler ışığında geliştirme imkânına sahip olmaları amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
İnsan, Toplum, Toplum Düzeni ve Kuralları
Hukukun Amacı, Kaynağı, Gelişimi ve Teoriler
Hukuk Kurallarının Tanımı, Niteliği, İşlevi ve Bölümleri
Haklar Yükümlülükler ve Hukukun Uygulanması
Hukukun Uygulanması ve Yargılama
Barkod: 9789750262166
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  20
Birinci Bölüm
İNSAN, TOPLUM, TOPLUM DÜZENİ VE KURALLARI
§1. İNSAN VE TOPLUM  21
§2. TOPLUM DÜZENİ  21
§3. TOPLUM DÜZENİ KURALLARI  22
I. DİN KURALLARI  22
II. AHLÂK KURALLARI  23
III. GÖRGÜ KURALLARI  25
IV. MODA KURALLARI  25
V. ÖRF VE ADET KURALLARI  26
VI. HUKUK KURALLARI  27
BÖLÜM SORULARI  28
İkinci Bölüm
HUKUKUN AMACI, KAYNAĞI, GELİŞİMİ VE TEORİLER
§4. HUKUKUN AMACI  31
I. TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMA  31
II. KİŞİ VARLIĞI VE MALVARLIĞI EMNİYETİNİN SAĞLANMASI  31
III. HUKUKÎ GÜVENLİĞİ SAĞLAMA  32
IV. ADALET  32
§5. HUKUKUN KAYNAĞI  33
I. ASLÎ KAYNAKLAR  33
A. Genel Kaynaklar  33
1. Yasama Kaynakları  34
a. Anayasa  34
b. Kanun  36
c. Milletlerarası Antlaşmalar  37
2. Yürütme Kaynaklı Kaynaklar  38
a. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  38
b. Kanun Hükmünde Kararname  38
c. Tüzük  39
d. Yönetmelik  40
B. Özel Kaynaklar  40
1. Ahlâk Kurallar  40
2. Dürüstlük kuralları  41
3. Sözleşme Kuralları  41
II. TÂLİ KAYNAKLAR  42
A. Örf ve Adet Kuralları,  42
B. Hâkimin Koyduğu Kurallar  42
C. Yardımcı Kaynaklar  43
1. Yargı içtihatları  43
2. İlmi Görüşler  43
D. Hukukun Bilgi Kaynağı  44
1. Resmi Kaynaklar  44
2. Özel Kaynaklar  45
E. Hukukun Doğuş Kaynağı  45
1. İradeci Görüş  45
a. İlahi İrade görüşü  45
b. Genel İrade Görüşü  46
c. Kişi veya Kişiler İradesi  47
2. İrade Dışı Görüş  48
a. Tabii Hukuk Görüşü  48
b. Tarihi Hukuk Görüşü  49
c. Sosyolojik Hukuk Görüşü  49
§6. KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  50
I. KANUNLAŞTIRMA SAİKLERİ  51
A. Muhafazakâr Saik  51
B. Devrimci Saik  51
II. KANUNLAŞTIRMA METOTLARI  51
A. Kazuistik Metot  51
B. Soyut Kural Metodu  52
III. TÜRK KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  52
A. Osmanlı Dönemi Türk Kanunlaştırmaları  53
B. Cumhuriyet Dönemi Türk Kanunlaştırmaları  54
§7. HUKUK SİSTEMLERİ  56
I. KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  56
II. ANGLO AMERİKAN –COMMON LAW– HUKUK SİSTEMİ  57
III. İSLAM HUKUK SİSTEMİ  58
VI. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  58
İKİNCİ BÖLÜM SORULARI  60
Üçüncü Bölüm
HUKUK KURALLARININ TANIMI, NİTELİĞİ,
İŞLEVİ VE BÖLÜMLERİ
§8. HUKUK KURALLARININ TANIMI VE ÖZELLİĞİ  67
I. TANIMI  67
II. HUKUKUN ÖZELLİĞİ  67
A. Genelliği  67
B. Soyutluğu  68
C. Objektifliği  68
D. Sürekliliği  68
E. Yazılı Oluşu  68
F. Cebri Oluşu  69
§9. HUKUK KURALLARININ NİTELİĞİ  70
I. EMREDİCİ HUKUK KURALLARI  70
II. TAMAMLAYICI HUKUK KURALLARI  71
III. YORUMLAYICI HUKUK KURALLARI  72
IV. TANIMLAYICI HUKUK KURALLARI  73
§10. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  74
I. POZİTİF HUKUK  74
II. MEVZUU HUKUK  74
III. TABİİ HUKUK  74
IV. MADDÎ HUKUK  75
V. ŞEKLÎ HUKUK  75
VI. TARİHİ HUKUK  76
§11. HUKUKUN BÖLÜMLERE AYRILMASI VE BÖLÜMLERİ  76
I. HUKUKUN BÖLÜMLERE AYRILMASI ZORUNLUMU  76
I. KAMU HUKUKU – ÖZEL HUKUK AYRIMI  77
A. Genel Olarak  77
B. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımında Kullanılan Ölçütler  77
1. Menfaat Ölçütü  77
2. Egemenlik Ölçütü  78
3. İlişkinin Tarafları Ölçütü  79
4. Emredicilik Ölçütü  79
5. Resen Uygulama Ölçütü  80
C. Ölçütlerin Değerlendirilmesi  80
§12. KAMU HUKUKU  81
I. ANAYASA HUKUKU  82
II. İDARE HUKUKU  82
III. CEZA HUKUKU  84
IV. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU  85
V. VERGİ HUKUKU  86
VI. GENEL KAMU HUKUKU  87
VII. MİLLETLERARASI KAMU HUKUKU  88
VIII. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  88
§13. ÖZEL HUKUK  89
I. MEDENÎ HUKUK  89
A. Kişiler Hukuku  90
B. Aile Hukuku  91
C. Miras Hukuku  92
D. Eşya Hukuku  93
E. Borçlar Hukuku  95
II. TİCARET HUKUKU  96
A. Ticarî İşletme Hukuku  97
B. Şirketler Hukuku  97
C. Kıymetli Evrak Hukuku  98
D. Taşıma İşleri Hukuku  98
E. Deniz Ticareti Hukuku  99
F. Sigorta Hukuku  100
III. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK  100
IV. İŞ HUKUKU  101
V. FİKRÎ HUKUK  102
§14. KARMA NİTELİKLİ HUKUK DALLARI  103
I. MEDENÎ USUL HUKUKU  103
II. İCRA VE İFLAS HUKUKU  104
III. HAVA HUKUKU  106
IV. BANKA HUKUKU  106
V. SERMAYE PİYASASI HUKUKU  106
§15. HUKUKÎ MÜEYYİDE  107
I. MÜEYYİDE KAVRAMI  107
II. MÜEYYİDE ÇEŞİTLERİ  108
III. ANAYASA HUKUKUNDA MÜEYYİDE  108
IV. İDARE HUKUKUNDA MÜEYYİDE  109
V. CEZA HUKUKUNDA MÜEYYİDE  111
VI. ÖZEL HUKUKTA MÜEYYİDE  113
A. Cebri İcra  113
1. İlamlı İcra  114
2. İlamsız İcra  114
3. Cüz’i İcra  114
4. Külli İcra  115
5. Rehnin Paraya Çevrilmesi  115
B. Tazminat  115
1. Maddî Tazminat  115
2. Manevî Tazminat  116
C. Yokluk  116
D. Hükümsüzlük  117
1. Kesin Hükümsüzlük  117
2. İptal  121
3. Eksiklik  122
4. Yazılmamış Sayılma  123
5. Fesih  124
6. Dönme  124
7. Rücu (geri alma)  125
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  126
Dördüncü Bölüm
HAKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER VE HUKUKUN UYGULANMASI
§16. HAK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  131
I. KAMU HAKLARI  131
A. Kamu Haklarının Niteliği ve Çeşitleri  131
1. Kişi Hakları (Negatif Statü Hakları)  132
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları)  133
3. Siyasi Haklar (Aktif Statü Hakları)  134
II. ÖZEL HAKLAR  134
A. Konularına Göre Özel Haklar  135
1. Kişilik ve Kişiler Üzerindeki Haklar  135
a. Kişilik Hakkı  135
b. Velayet Hakkı  136
c. Vesayet Hakkı  137
2. Malvarlığı Hakları  139
a. Eşya Üzerindeki Haklar (Aynî Haklar)  140
aa. Mülkiyet Hakkı  140
bb. Sınırlı Aynî Haklar  142
aaa. İrtifak Hakları  142
bbb. Taşınmaz Yükü  145
ccc. Rehin Hakları  146
3. Fikrî Haklar  148
B. Niteliklerine Göre Özel Haklar  149
1. Mutlak Haklar  149
2. Nispi Haklar  149
a. Alacak Hakkı  150
b. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı  150
C. Sahibine Bağlılığı Bakımından Haklar  151
1. Sahibine Bağlı Haklar  151
2. Devir ve İntikal Edebilen Haklar  152
D. Başka Bir Hakka Bağımlı Olup Olmamasına Göre Haklar  152
1. Bağımsız Haklar  152
2. Bağımlı Haklar  152
E. Kullanılmasının Hukukî Sonucuna Göre Haklar  153
1. Yalın Haklar  153
2. Yenilik Doğuran Haklar  153
a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  154
b. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  154
c. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  154
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  155
Beşinci Bölüm
HUKUKUN UYGULANMASI VE YARGILAMA
§17. HUKUKUN UYGULANMASI  159
I. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA  159
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi  159
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması  162
1. Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma  162
2. Kanunun Kanunla Yürürlükten Kaldırılması  162
C. Kanunların Geçmişe ve Geleceğe Etkisi  164
D. Yürürlükteki Kanunların Hükümlerinin Çatışması  165
E. Norm Basamakları Arasında Bulunan Hüküm Farklılıkları  166
II. KANUNLARIN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  167
A. Kanunların Mülkiliği İlkesi  167
B. Kanunların Kişiselliği İlkesi  167
III. KANUNLARIN ANLAMIYLA UYGULANMASI  168
A. Yorum  168
1. Yorum Çeşitleri  168
a. Yasama Yorumu  168
b. Yargı Yorumu  169
c. İlmî Yorum  171
2. Yorum Metotları  171
a. Lafzi –Sözel– Yorum  172
b. Sistematik Yorum  173
c. Tarihî Yorum  173
d. Gai Yorum  173
§18. KANUN BOŞLUĞU – HUKUK BOŞLUĞU  174
I. KANUN BOŞLUĞU VE DOLDURULMASI  174
A. Kural İçi Boşluk ve Kural Dışı Boşluk  176
1. Kural İçi Boşluk  176
2. Kural Dışı Boşluk  177
B. Bilinçli Boşluk ve Bilinçsiz Boşluk  177
1. Bilinçli Boşluk  177
2. Bilinçsiz Boşluk  178
C. Gerçek Boşluk ve Gerçek Olmayan Boşluk  178
1. Gerçek Boşluk  178
2. Gerçek Olmayan Boşluk  178
D. Açık Boşluk ve Örtülü Boşluk  178
1. Açık Boşluk  178
2. Örtülü Boşluk  179
E. Kanun Boşluğunun Doldurulması  179
1. Örf ve Adet Hukuku  180
II. HUKUK BOŞLUĞU VE DOLDURULMASI  182
A. Hukuk Boşluğu  182
B. Hukuk Boşluğunun Doldurulması  183
§19. YARGILAMA DÜZENİ  185
§20. YARGI ÖRGÜTÜ  186
I. ADALET BAKANLIĞI  186
A. Görev ve Yetkileri  186
B. Teşkilat Yapısı  188
II. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU  189
A. Kurulun Oluşumu  189
1. Tabii Üyeler  189
2. Cumhurbaşkanı Tarafından Seçilen Üyeler  189
a. Adlî Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından Seçilecek Üyeler  189
b. İdari Yargı Hâkimleri Arasından Seçilecek Üye  190
3. TBMM. Tarafından Seçilen Üyeler  190
a. Seçim Usulü  190
b. Yargıtay Üyeleri Arasından Seçilecek Üyeler  191
c. Danıştay Üyeleri Arasından Seçilecek Üyeler  191
d. Yüksek Öğretim Kurumları Hukuk Dalları Öğretim Üyeleri ve Avukatlar Arasından Seçilecek Üyeler  191
aa. Hukuk Bilimi Öğretim Üyeleri  191
bb. Avukatlar Arasından Seçilecek Üyeler  191
B. Kurulun Görevleri  192
1. Mahkemelerle İlgili Görevleri  192
2. Hâkim ve Savcılarla İlgili Görevleri  192
3. İdari İşlemlerle İlgili Görevleri  192
4. Düzenleyici İşlem Yapma Görevi  193
5. Seçim Yapma Görevi  193
6. Diğer Görevler  193
C. Kurulun Teşkilat Yapısı  193
1. Başkanlık  193
2. Genel Kurul  194
3. Daireler  194
a. Birinci Daire  195
b. İkinci Daire  195
4. Hizmet Birimleri  196
a. Genel Sekreterlik  196
b. Teftiş Kurulu  197
III. YÜKSEK YARGI ORGANLARI  198
A. Anayasa Mahkemesi  198
1. Kuruluşu  198
a. Üyelik  198
aa. Üyelik Şartları  199
bb. TBMM’nin Üye Seçimi  200
cc. Cumhurbaşkanı’nın Üye Seçimi  200
dd. Seçilen Üyenin Göreve Başlaması  201
2. Teşkilatı  201
a. Başkan ve Başkanvekili  201
b. Genel Kurul  201
c. Bölümler  202
d. Genel Sekreterlik  202
e. Raportörler  202
B. Yargıtay  202
1. Kuruluşu  202
2. Teşkilatı  203
a. Daireler  203
aa. Hukuk Daireleri  204
bb. Ceza Daireleri  204
cc. Daireler Kurulları  205
aaa. Hukuk Genel Kurulu  205
bbb. Ceza Genel Kurulu  205
dd. Büyük Genel Kurul  206
ee. Başkanlar Kurulu  207
ff. Birinci Başkanlık Kurulu  207
gg. Yüksek Disiplin Kurulu  208
hh. Yönetim Kurulu  209
ii. Cumhuriyet Başsavcılığı  209
jj. Genel Sekreterlik  211
C. Danıştay  211
1. Kuruluşu  212
a. Danıştay Üyeliği  212
b. Danıştay Üyeliğinin Niteliği  213
c. Danıştay Üyeliği Seçimi  214
2. Teşkilatı  214
a. İdari Organlar  214
aa. Danıştay Başkanlığı  214
bb. Danıştay Başsavcısı  215
cc. Danıştay Genel Sekreterliği  216
b. Karar Organları  216
aa. Daire  216
bb. Danıştay Genel Kurulu  217
cc. İdari İşler Kurulu,  217
dd. İdari Dava Daireleri Kurulu,  218
ee. Vergi Dava Daireleri Kurulu  219
ff. İçtihatları Birleştirme Kurulu  219
gg. Başkanlar Kurulu  219
hh. Başkanlık Kurulu,  220
ıı. Yüksek Disiplin Kurulu,  221
ii. Disiplin Kurulu,  221
D. Uyuşmazlık Mahkemesi  222
E. Sayıştay  222
§21. YARGILAMA MESLEĞİ VE GÖREVLİLERİ  225
I. HÂKİM – HÂKİMLİK  225
A. Hâkimlik Şartı  226
B. Mesleğe Kabul ve Atama  228
C. Hâkimlik Sınıf ve Kıdemi  228
D. Hâkimlik Teminatı  229
II. SAVCI – SAVCILIK  229
III. AVUKAT – AVUKATLIK  230
A. Avukatlık Mesleği  230
B. Avukat  230
C. Baro  232
D. Türkiye Barolar Birliği  233
IV. NOTERLİK – NOTER  235
A. Noterlik  235
B. Noter  236
C. Noter Odası  237
D. Türkiye Noterler Birliği  237
§22. YARGI KOLLARI  239
I. ADLÎ YARGI  239
A. Hukuk Mahkemeleri  239
1. Sulh Hukuk Mahkemesi  240
2. Asliye Hukuk Mahkemesi  241
3. Tüketici Mahkemeleri  241
4. Asliye Ticaret Mahkemesi  242
5. İş Mahkemesi  243
6. Aile Mahkemesi  244
7. Fikrî ve Sınai Haklar Mahkemeleri  244
8. Kadastro Mahkemeleri  245
B. Ceza Mahkemeleri  247
1. Sulh Ceza Hâkimliği  247
2. Asliye Ceza Mahkemesi  247
3. Ağır Ceza Mahkemesi  248
4. Cumhuriyet Başsavcılığı  249
C. Bölge Adliye Mahkemeleri  249
1. Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri  250
a. Hukuk Daireleri  250
b. Ceza Daireleri  251
c. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı  251
D. Yargıtay  251
1. Hukuk Daireleri  252
2. Ceza Daireleri  252
3. Hukuk Genel Kurulu  253
4. Ceza Genel Kurulu  253
5. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu  254
II. İDARİ YARGI KOLU  254
A. İdare Mahkemesi  256
B. Vergi Mahkemesi  256
C. Bölge İdare Mahkemesi  256
1. Daireler  258
a. İdari Dava Daireleri  258
b. Vergi Dava Daireleri  258
2. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu  258
D. Danıştay  259
III. ANAYASA YARGISI  259
A. İptal Davası  260
B. İtiraz Yolu  261
C. Yürürlüğün Durdurulması  262
D. Bireysel Başvuru  263
1. Bireysel Başvuru Hakkının Kaynağı ve Kapsamı  263
2. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar  264
3. Bireysel Başvuru Kararı  264
E. Siyasi Partilerle İlgili Davalar ve Denetimler  265
1. Siyasi Parti Kapatma Davası  265
a. Anayasa Mahkemesinin Kararı  266
b. Temelli Kapatma Kararının sonucu  266
2. Siyasi Partilere ihtar Verilmesi  267
3. Milletvekili Dokunulmazlığı Kaldırılması ve Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararına Karşı İptal Davası  267
a. Yasama Dokunulmazlığı  267
b. Dokunulmazlığın Kaldırılması / Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararının İptali Davası  268
4. Siyasi Partilerin Mali Denetimi  269
F. Yüce Divan  269
1. İddia Makamı  270
2. Yargılanan Sanıklar  270
3. Yeniden inceleme  270
IV. UYUŞMAZLIK YARGISI – UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  271
A. Kuruluşu  271
B. Görevi  272
C. Kararları  273
V. SEÇİM YARGISI  273
A. Sandık Kurulu  274
1. Sandık Kurulunun Oluşumu  274
2. Sandık Kurulunun Görevleri  275
B. İlçe Seçim Kurulu  275
1. İlçe Seçim Kurulunun Oluşumu  275
2. İlçe Seçim Kurulunu Görevleri  275
C. İl Seçim Kurulu  276
1. İl Seçim Kurulunun Oluşumu  276
2. İl Seçim Kurulunu Görevleri  276
D. Yüksek Seçim Kurulu  277
1. Yüksek Seçim Kurulunun Oluşumu  277
2. Yüksek seçim Kurulun görev ve yetkileri  278
VI. MALİ YARGI – SAYIŞTAY  279
A. Kuruluşu  279
B. Sayıştay’ın Görevleri  280
BEŞİNCİ BÖLÜM SORULARI  281
Kaynakça  286
Kavramlar Dizini  288
 


Ömer Anayurt
Eylül 2020
44.00 TL
İndirimli: 39.60 TL (%10)
Sepete Ekle
Ersan Şen ...
Eylül 2020
45.00 TL
İndirimli: 40.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Haluk Hadi Sümer
Eylül 2020
22.00 TL
İndirimli: 19.80 TL (%10)
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Ağustos 2018
23.00 TL
İndirimli: 13.90 TL (%39)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  20
Birinci Bölüm
İNSAN, TOPLUM, TOPLUM DÜZENİ VE KURALLARI
§1. İNSAN VE TOPLUM  21
§2. TOPLUM DÜZENİ  21
§3. TOPLUM DÜZENİ KURALLARI  22
I. DİN KURALLARI  22
II. AHLÂK KURALLARI  23
III. GÖRGÜ KURALLARI  25
IV. MODA KURALLARI  25
V. ÖRF VE ADET KURALLARI  26
VI. HUKUK KURALLARI  27
BÖLÜM SORULARI  28
İkinci Bölüm
HUKUKUN AMACI, KAYNAĞI, GELİŞİMİ VE TEORİLER
§4. HUKUKUN AMACI  31
I. TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMA  31
II. KİŞİ VARLIĞI VE MALVARLIĞI EMNİYETİNİN SAĞLANMASI  31
III. HUKUKÎ GÜVENLİĞİ SAĞLAMA  32
IV. ADALET  32
§5. HUKUKUN KAYNAĞI  33
I. ASLÎ KAYNAKLAR  33
A. Genel Kaynaklar  33
1. Yasama Kaynakları  34
a. Anayasa  34
b. Kanun  36
c. Milletlerarası Antlaşmalar  37
2. Yürütme Kaynaklı Kaynaklar  38
a. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  38
b. Kanun Hükmünde Kararname  38
c. Tüzük  39
d. Yönetmelik  40
B. Özel Kaynaklar  40
1. Ahlâk Kurallar  40
2. Dürüstlük kuralları  41
3. Sözleşme Kuralları  41
II. TÂLİ KAYNAKLAR  42
A. Örf ve Adet Kuralları,  42
B. Hâkimin Koyduğu Kurallar  42
C. Yardımcı Kaynaklar  43
1. Yargı içtihatları  43
2. İlmi Görüşler  43
D. Hukukun Bilgi Kaynağı  44
1. Resmi Kaynaklar  44
2. Özel Kaynaklar  45
E. Hukukun Doğuş Kaynağı  45
1. İradeci Görüş  45
a. İlahi İrade görüşü  45
b. Genel İrade Görüşü  46
c. Kişi veya Kişiler İradesi  47
2. İrade Dışı Görüş  48
a. Tabii Hukuk Görüşü  48
b. Tarihi Hukuk Görüşü  49
c. Sosyolojik Hukuk Görüşü  49
§6. KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  50
I. KANUNLAŞTIRMA SAİKLERİ  51
A. Muhafazakâr Saik  51
B. Devrimci Saik  51
II. KANUNLAŞTIRMA METOTLARI  51
A. Kazuistik Metot  51
B. Soyut Kural Metodu  52
III. TÜRK KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  52
A. Osmanlı Dönemi Türk Kanunlaştırmaları  53
B. Cumhuriyet Dönemi Türk Kanunlaştırmaları  54
§7. HUKUK SİSTEMLERİ  56
I. KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  56
II. ANGLO AMERİKAN –COMMON LAW– HUKUK SİSTEMİ  57
III. İSLAM HUKUK SİSTEMİ  58
VI. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  58
İKİNCİ BÖLÜM SORULARI  60
Üçüncü Bölüm
HUKUK KURALLARININ TANIMI, NİTELİĞİ,
İŞLEVİ VE BÖLÜMLERİ
§8. HUKUK KURALLARININ TANIMI VE ÖZELLİĞİ  67
I. TANIMI  67
II. HUKUKUN ÖZELLİĞİ  67
A. Genelliği  67
B. Soyutluğu  68
C. Objektifliği  68
D. Sürekliliği  68
E. Yazılı Oluşu  68
F. Cebri Oluşu  69
§9. HUKUK KURALLARININ NİTELİĞİ  70
I. EMREDİCİ HUKUK KURALLARI  70
II. TAMAMLAYICI HUKUK KURALLARI  71
III. YORUMLAYICI HUKUK KURALLARI  72
IV. TANIMLAYICI HUKUK KURALLARI  73
§10. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  74
I. POZİTİF HUKUK  74
II. MEVZUU HUKUK  74
III. TABİİ HUKUK  74
IV. MADDÎ HUKUK  75
V. ŞEKLÎ HUKUK  75
VI. TARİHİ HUKUK  76
§11. HUKUKUN BÖLÜMLERE AYRILMASI VE BÖLÜMLERİ  76
I. HUKUKUN BÖLÜMLERE AYRILMASI ZORUNLUMU  76
I. KAMU HUKUKU – ÖZEL HUKUK AYRIMI  77
A. Genel Olarak  77
B. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımında Kullanılan Ölçütler  77
1. Menfaat Ölçütü  77
2. Egemenlik Ölçütü  78
3. İlişkinin Tarafları Ölçütü  79
4. Emredicilik Ölçütü  79
5. Resen Uygulama Ölçütü  80
C. Ölçütlerin Değerlendirilmesi  80
§12. KAMU HUKUKU  81
I. ANAYASA HUKUKU  82
II. İDARE HUKUKU  82
III. CEZA HUKUKU  84
IV. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU  85
V. VERGİ HUKUKU  86
VI. GENEL KAMU HUKUKU  87
VII. MİLLETLERARASI KAMU HUKUKU  88
VIII. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  88
§13. ÖZEL HUKUK  89
I. MEDENÎ HUKUK  89
A. Kişiler Hukuku  90
B. Aile Hukuku  91
C. Miras Hukuku  92
D. Eşya Hukuku  93
E. Borçlar Hukuku  95
II. TİCARET HUKUKU  96
A. Ticarî İşletme Hukuku  97
B. Şirketler Hukuku  97
C. Kıymetli Evrak Hukuku  98
D. Taşıma İşleri Hukuku  98
E. Deniz Ticareti Hukuku  99
F. Sigorta Hukuku  100
III. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK  100
IV. İŞ HUKUKU  101
V. FİKRÎ HUKUK  102
§14. KARMA NİTELİKLİ HUKUK DALLARI  103
I. MEDENÎ USUL HUKUKU  103
II. İCRA VE İFLAS HUKUKU  104
III. HAVA HUKUKU  106
IV. BANKA HUKUKU  106
V. SERMAYE PİYASASI HUKUKU  106
§15. HUKUKÎ MÜEYYİDE  107
I. MÜEYYİDE KAVRAMI  107
II. MÜEYYİDE ÇEŞİTLERİ  108
III. ANAYASA HUKUKUNDA MÜEYYİDE  108
IV. İDARE HUKUKUNDA MÜEYYİDE  109
V. CEZA HUKUKUNDA MÜEYYİDE  111
VI. ÖZEL HUKUKTA MÜEYYİDE  113
A. Cebri İcra  113
1. İlamlı İcra  114
2. İlamsız İcra  114
3. Cüz’i İcra  114
4. Külli İcra  115
5. Rehnin Paraya Çevrilmesi  115
B. Tazminat  115
1. Maddî Tazminat  115
2. Manevî Tazminat  116
C. Yokluk  116
D. Hükümsüzlük  117
1. Kesin Hükümsüzlük  117
2. İptal  121
3. Eksiklik  122
4. Yazılmamış Sayılma  123
5. Fesih  124
6. Dönme  124
7. Rücu (geri alma)  125
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  126
Dördüncü Bölüm
HAKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER VE HUKUKUN UYGULANMASI
§16. HAK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  131
I. KAMU HAKLARI  131
A. Kamu Haklarının Niteliği ve Çeşitleri  131
1. Kişi Hakları (Negatif Statü Hakları)  132
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları)  133
3. Siyasi Haklar (Aktif Statü Hakları)  134
II. ÖZEL HAKLAR  134
A. Konularına Göre Özel Haklar  135
1. Kişilik ve Kişiler Üzerindeki Haklar  135
a. Kişilik Hakkı  135
b. Velayet Hakkı  136
c. Vesayet Hakkı  137
2. Malvarlığı Hakları  139
a. Eşya Üzerindeki Haklar (Aynî Haklar)  140
aa. Mülkiyet Hakkı  140
bb. Sınırlı Aynî Haklar  142
aaa. İrtifak Hakları  142
bbb. Taşınmaz Yükü  145
ccc. Rehin Hakları  146
3. Fikrî Haklar  148
B. Niteliklerine Göre Özel Haklar  149
1. Mutlak Haklar  149
2. Nispi Haklar  149
a. Alacak Hakkı  150
b. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı  150
C. Sahibine Bağlılığı Bakımından Haklar  151
1. Sahibine Bağlı Haklar  151
2. Devir ve İntikal Edebilen Haklar  152
D. Başka Bir Hakka Bağımlı Olup Olmamasına Göre Haklar  152
1. Bağımsız Haklar  152
2. Bağımlı Haklar  152
E. Kullanılmasının Hukukî Sonucuna Göre Haklar  153
1. Yalın Haklar  153
2. Yenilik Doğuran Haklar  153
a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  154
b. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  154
c. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  154
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  155
Beşinci Bölüm
HUKUKUN UYGULANMASI VE YARGILAMA
§17. HUKUKUN UYGULANMASI  159
I. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA  159
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi  159
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması  162
1. Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma  162
2. Kanunun Kanunla Yürürlükten Kaldırılması  162
C. Kanunların Geçmişe ve Geleceğe Etkisi  164
D. Yürürlükteki Kanunların Hükümlerinin Çatışması  165
E. Norm Basamakları Arasında Bulunan Hüküm Farklılıkları  166
II. KANUNLARIN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  167
A. Kanunların Mülkiliği İlkesi  167
B. Kanunların Kişiselliği İlkesi  167
III. KANUNLARIN ANLAMIYLA UYGULANMASI  168
A. Yorum  168
1. Yorum Çeşitleri  168
a. Yasama Yorumu  168
b. Yargı Yorumu  169
c. İlmî Yorum  171
2. Yorum Metotları  171
a. Lafzi –Sözel– Yorum  172
b. Sistematik Yorum  173
c. Tarihî Yorum  173
d. Gai Yorum  173
§18. KANUN BOŞLUĞU – HUKUK BOŞLUĞU  174
I. KANUN BOŞLUĞU VE DOLDURULMASI  174
A. Kural İçi Boşluk ve Kural Dışı Boşluk  176
1. Kural İçi Boşluk  176
2. Kural Dışı Boşluk  177
B. Bilinçli Boşluk ve Bilinçsiz Boşluk  177
1. Bilinçli Boşluk  177
2. Bilinçsiz Boşluk  178
C. Gerçek Boşluk ve Gerçek Olmayan Boşluk  178
1. Gerçek Boşluk  178
2. Gerçek Olmayan Boşluk  178
D. Açık Boşluk ve Örtülü Boşluk  178
1. Açık Boşluk  178
2. Örtülü Boşluk  179
E. Kanun Boşluğunun Doldurulması  179
1. Örf ve Adet Hukuku  180
II. HUKUK BOŞLUĞU VE DOLDURULMASI  182
A. Hukuk Boşluğu  182
B. Hukuk Boşluğunun Doldurulması  183
§19. YARGILAMA DÜZENİ  185
§20. YARGI ÖRGÜTÜ  186
I. ADALET BAKANLIĞI  186
A. Görev ve Yetkileri  186
B. Teşkilat Yapısı  188
II. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU  189
A. Kurulun Oluşumu  189
1. Tabii Üyeler  189
2. Cumhurbaşkanı Tarafından Seçilen Üyeler  189
a. Adlî Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından Seçilecek Üyeler  189
b. İdari Yargı Hâkimleri Arasından Seçilecek Üye  190
3. TBMM. Tarafından Seçilen Üyeler  190
a. Seçim Usulü  190
b. Yargıtay Üyeleri Arasından Seçilecek Üyeler  191
c. Danıştay Üyeleri Arasından Seçilecek Üyeler  191
d. Yüksek Öğretim Kurumları Hukuk Dalları Öğretim Üyeleri ve Avukatlar Arasından Seçilecek Üyeler  191
aa. Hukuk Bilimi Öğretim Üyeleri  191
bb. Avukatlar Arasından Seçilecek Üyeler  191
B. Kurulun Görevleri  192
1. Mahkemelerle İlgili Görevleri  192
2. Hâkim ve Savcılarla İlgili Görevleri  192
3. İdari İşlemlerle İlgili Görevleri  192
4. Düzenleyici İşlem Yapma Görevi  193
5. Seçim Yapma Görevi  193
6. Diğer Görevler  193
C. Kurulun Teşkilat Yapısı  193
1. Başkanlık  193
2. Genel Kurul  194
3. Daireler  194
a. Birinci Daire  195
b. İkinci Daire  195
4. Hizmet Birimleri  196
a. Genel Sekreterlik  196
b. Teftiş Kurulu  197
III. YÜKSEK YARGI ORGANLARI  198
A. Anayasa Mahkemesi  198
1. Kuruluşu  198
a. Üyelik  198
aa. Üyelik Şartları  199
bb. TBMM’nin Üye Seçimi  200
cc. Cumhurbaşkanı’nın Üye Seçimi  200
dd. Seçilen Üyenin Göreve Başlaması  201
2. Teşkilatı  201
a. Başkan ve Başkanvekili  201
b. Genel Kurul  201
c. Bölümler  202
d. Genel Sekreterlik  202
e. Raportörler  202
B. Yargıtay  202
1. Kuruluşu  202
2. Teşkilatı  203
a. Daireler  203
aa. Hukuk Daireleri  204
bb. Ceza Daireleri  204
cc. Daireler Kurulları  205
aaa. Hukuk Genel Kurulu  205
bbb. Ceza Genel Kurulu  205
dd. Büyük Genel Kurul  206
ee. Başkanlar Kurulu  207
ff. Birinci Başkanlık Kurulu  207
gg. Yüksek Disiplin Kurulu  208
hh. Yönetim Kurulu  209
ii. Cumhuriyet Başsavcılığı  209
jj. Genel Sekreterlik  211
C. Danıştay  211
1. Kuruluşu  212
a. Danıştay Üyeliği  212
b. Danıştay Üyeliğinin Niteliği  213
c. Danıştay Üyeliği Seçimi  214
2. Teşkilatı  214
a. İdari Organlar  214
aa. Danıştay Başkanlığı  214
bb. Danıştay Başsavcısı  215
cc. Danıştay Genel Sekreterliği  216
b. Karar Organları  216
aa. Daire  216
bb. Danıştay Genel Kurulu  217
cc. İdari İşler Kurulu,  217
dd. İdari Dava Daireleri Kurulu,  218
ee. Vergi Dava Daireleri Kurulu  219
ff. İçtihatları Birleştirme Kurulu  219
gg. Başkanlar Kurulu  219
hh. Başkanlık Kurulu,  220
ıı. Yüksek Disiplin Kurulu,  221
ii. Disiplin Kurulu,  221
D. Uyuşmazlık Mahkemesi  222
E. Sayıştay  222
§21. YARGILAMA MESLEĞİ VE GÖREVLİLERİ  225
I. HÂKİM – HÂKİMLİK  225
A. Hâkimlik Şartı  226
B. Mesleğe Kabul ve Atama  228
C. Hâkimlik Sınıf ve Kıdemi  228
D. Hâkimlik Teminatı  229
II. SAVCI – SAVCILIK  229
III. AVUKAT – AVUKATLIK  230
A. Avukatlık Mesleği  230
B. Avukat  230
C. Baro  232
D. Türkiye Barolar Birliği  233
IV. NOTERLİK – NOTER  235
A. Noterlik  235
B. Noter  236
C. Noter Odası  237
D. Türkiye Noterler Birliği  237
§22. YARGI KOLLARI  239
I. ADLÎ YARGI  239
A. Hukuk Mahkemeleri  239
1. Sulh Hukuk Mahkemesi  240
2. Asliye Hukuk Mahkemesi  241
3. Tüketici Mahkemeleri  241
4. Asliye Ticaret Mahkemesi  242
5. İş Mahkemesi  243
6. Aile Mahkemesi  244
7. Fikrî ve Sınai Haklar Mahkemeleri  244
8. Kadastro Mahkemeleri  245
B. Ceza Mahkemeleri  247
1. Sulh Ceza Hâkimliği  247
2. Asliye Ceza Mahkemesi  247
3. Ağır Ceza Mahkemesi  248
4. Cumhuriyet Başsavcılığı  249
C. Bölge Adliye Mahkemeleri  249
1. Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri  250
a. Hukuk Daireleri  250
b. Ceza Daireleri  251
c. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı  251
D. Yargıtay  251
1. Hukuk Daireleri  252
2. Ceza Daireleri  252
3. Hukuk Genel Kurulu  253
4. Ceza Genel Kurulu  253
5. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu  254
II. İDARİ YARGI KOLU  254
A. İdare Mahkemesi  256
B. Vergi Mahkemesi  256
C. Bölge İdare Mahkemesi  256
1. Daireler  258
a. İdari Dava Daireleri  258
b. Vergi Dava Daireleri  258
2. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu  258
D. Danıştay  259
III. ANAYASA YARGISI  259
A. İptal Davası  260
B. İtiraz Yolu  261
C. Yürürlüğün Durdurulması  262
D. Bireysel Başvuru  263
1. Bireysel Başvuru Hakkının Kaynağı ve Kapsamı  263
2. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar  264
3. Bireysel Başvuru Kararı  264
E. Siyasi Partilerle İlgili Davalar ve Denetimler  265
1. Siyasi Parti Kapatma Davası  265
a. Anayasa Mahkemesinin Kararı  266
b. Temelli Kapatma Kararının sonucu  266
2. Siyasi Partilere ihtar Verilmesi  267
3. Milletvekili Dokunulmazlığı Kaldırılması ve Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararına Karşı İptal Davası  267
a. Yasama Dokunulmazlığı  267
b. Dokunulmazlığın Kaldırılması / Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararının İptali Davası  268
4. Siyasi Partilerin Mali Denetimi  269
F. Yüce Divan  269
1. İddia Makamı  270
2. Yargılanan Sanıklar  270
3. Yeniden inceleme  270
IV. UYUŞMAZLIK YARGISI – UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  271
A. Kuruluşu  271
B. Görevi  272
C. Kararları  273
V. SEÇİM YARGISI  273
A. Sandık Kurulu  274
1. Sandık Kurulunun Oluşumu  274
2. Sandık Kurulunun Görevleri  275
B. İlçe Seçim Kurulu  275
1. İlçe Seçim Kurulunun Oluşumu  275
2. İlçe Seçim Kurulunu Görevleri  275
C. İl Seçim Kurulu  276
1. İl Seçim Kurulunun Oluşumu  276
2. İl Seçim Kurulunu Görevleri  276
D. Yüksek Seçim Kurulu  277
1. Yüksek Seçim Kurulunun Oluşumu  277
2. Yüksek seçim Kurulun görev ve yetkileri  278
VI. MALİ YARGI – SAYIŞTAY  279
A. Kuruluşu  279
B. Sayıştay’ın Görevleri  280
BEŞİNCİ BÖLÜM SORULARI  281
Kaynakça  286
Kavramlar Dizini  288
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020