Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda
Korkutma (Metus)
Nisan 2016 / 1. Baskı / 151 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Metus ya da korkutma (ikrah), bir kimsenin manevi cebirle zihninde yaratılan korku neticesinde özgür iradesi ile yapmayacağı bir hukukî işlemi yapması durumunda dikkate alınan hukuksal bir konudur, lus civile'nin, özellikle de dar hukuk (stricti iuris) sözleşmelerine konu borçlar bağlamında metus'a hukukî sonuç bağlamaması, ancak diğer taraftan sık görülen bu olayların yarattığı hukuksal ihtiyaçların karşılanmasının gerekliliği, beraberinde yargısal alanda faaliyetlerde bulunan praetor'ları bu sorunları giderecek düzenlemeleri yapmaya zorlamıştır.

Roma hukukunda metus (korkutma) adı altında karşımıza çıkan düzenleme ve Roma hukuku uygulamasındaki yeri ile ilgili günümüze kadar ulaşan bilgi kaynaklarının sayısı yetersizdir. Bununla birlikte konu, Roma hukukunun, Türk hukukunun içeriğine etki eden konularından biri olarak incelenebilir. Korkutmanın her iki hukuk düzeni bakımından mümkün olduğu ölçüde benzer konu başlıkları altında ve birbirini takip eden bir sıra halinde incelenmesi ile Roma hukukunda metus'un Türk hukukunda korkutmanın içeriğine nasıl ve ne ölçüde etki ettiği ortaya konulabilir.

Konu Başlıkları
Hukuki İşlemler
Korkutma (Metus)
Korkutmanın (Metus) Sonuçları
Korkutmanın (Metus), Sebepsiz Zenginleşme (Condıctıo) ve Mülkiyeti Koruyan Diğer Davalar İle İlişkisi
Sonuç Yerine Roma Hukuku ve Türk Hukukunda Korkutmanın (Metus) Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Barkod: 9789750237560
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 151
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
I. HUKUKİ İŞLEMLER  14
A. Genel Olarak  14
B. Hukukî İşlemin Temel Unsurları  17
1. İrade Beyanı  17
2. Iusta Causa (Hukukî Sebep)  19
C. İrade ve Beyanına Ait Bozukluklar  21
D. Dar Hukuk Sözleşmeleri – İyiniyet Sözleşmeleri  24
II. KORKUTMA (METUS)  27
A. Genel Olarak  27
B. Lucretia Hikâyesi ve Metus  29
C. Terminolojik Olarak Korkutma (Metus)  31
1. Roma Hukukunda Metus Kavramı  31
2. Türk Hukukunda Korkutma Kavramı  34
D. Korkutmaya (Metus) İlişkin Düzenlemelerin Sebepleri  36
1. Roma Hukukunda Metus’u Zorunlu Kılan Koşullar  36
2. Türk Hukukunda Korkutmaya İlişkin Düzenlemelerin Amacı (Ratio Legisi)  39
E. Roma Hukukunda Metus’a İlişkin Hukuksal Düzenlemelerin Temel Dayanakları  40
1. Octavius Formula’sı  40
2. Hadrianus’un Sürekli Edictum’u (Edictum Perpetuum)  47
F. Korkutmanın (Metus’un) Unsurları  48
1. Roma Hukukunda Metus’un Unsurları  48
a. Zarar Verme Tehdidinden Doğan Korku  49
b. Metus’a Maruz Kalan Kimsenin Zayıf Karakterli Olmaması  52
c. Tehdidin Ahlâka Aykırı Olması  53
2. Türk Hukukunda Korkutmanın Unsurları  54
a. Ağır ve Yakın Zarar Tehlikesi İçeren Hukuka Aykırı Tehdit  54
aa. Tehdit Niteliğinde Eylemin Bulunması  54
aaa. Genel Olarak  54
aab. Tehdit Niteliğinde Eylemin Korkutma Kastını İçermesi  56
aac. Tehdidin Tehdit Eden Kişi Bakımından Özellikleri  57
aaca. Genel Olarak  57
aacb. Sözleşmenin Karşı Tarafının veya Eylemleri Karşı Tarafa İzafe Edilen Kimselerin (Yardımcı Şahısların) Tehdidi  57
aacc. Üçüncü Kişinin Tehdidi ve Özellikle Anonim Tehditler  59
ab. Ağır ve Yakın Zarar Tehlikesi (Tehdidin Esaslı Olması)  59
aba. Zarar Tehlikesi Kavramı  59
abaa. Genel Olarak  59
abab. Tehlike Kavramı ve Özellikle Objektif Olarak Gerçekleşmesi Mümkün Olmayan Tehditler  60
abac. Tehlikenin Yöneldiği Değerler  61
abad. Tehlikenin Yöneldiği Kişiler  62
abb. “Ağır ve Yakın” Kavramları  65
ac. Hukuka Aykırılık (Widerrechtlichkeit)  65
aca. Genel Olarak  65
acb. Hakkın veya Yetkinin Kullanılacağı Tehdidi ve Özellikle Suçun Şikâyet veya İhbar Edileceği Tehdidi  66
acc. Korkutulanın Zor Durumundan Aşırı Menfaat Sağlama  67
b. Tehdit ile Hukukî İşlem Arasında İlliyet Bağının Bulunması (Konsulität)  69
G. Roma Hukukunda Metus Kapsamında Yer Alabilecek Örnekler  72
III. KORKUTMANIN (METUS) SONUÇLARI  78
A. Roma Hukukunda Metus Mağduruna Praetor’lar Tarafından Sağlanan Hukukî Koruma Yolları  78
1. Actio Quod Metus Causa  78
a. Genel Olarak  78
b. Actio Quod Metus Causa’nın Özellikleri  78
ba. Dava Açma Süresi ve Davanın Niteliği  79
bb. Tazminatın Miktarı  83
bc. Davanın Actio in Rem Scripta Olması  86
bd. İspat Edilecek Husus  90
be. Davanın Mirasçılar Tarafından Açılabilmesi  91
bf. Dava Sonunda Verilen Kararın Bir Geçersizlik Yaptırımı Olarak Değerlendirilemeyeceği  94
2. Exceptio Metus (Korkutma Def’i)  95
3. Restitutio In Integrum (Eski Duruma Getirme)  98
B. Türk Hukukunda Korkutmanın Yaptırımı ve Def’i Olanağı  100
1. Genel Olarak  100
2. İptal Edilebilirlik Yaptırımı ve Korkutulanın İptal Hakkı  100
a. İptal Edilebilirlik Yaptırımı (Anfechtbarkeitsanktion)  100
b. İptal Hakkı (Anfechtungsrecht)  102
ba. Genel Olarak  102
bb. İptal Hakkının Hukukî Niteliği ve Özellikleri  102
bc. İptal Hakkının Kullanılması  105
bca. İptal Hakkı Sahibi ve Muhatabı  105
bcb. İptal Beyanı (Anfechtungserklärung)  107
bd. İptal Hakkının Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre  109
be. İptal Hakkının Kullanılmasının Sonuçları  111
3. İptal Hakkı ile TBK m. 72/f.2 Hükmünden Kaynaklanan Def’i Hakkı  112
IV. KORKUTMANIN (METUS), SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (CONDICTIO) VE MÜLKİYETİ KORUYAN DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ  114
A. Roma Hukukunda Metus (Korkutma) ve Sebepsiz Zenginleşme (Condictio)  114
1. Genel Olarak Sebepsiz Zenginleşme (Condictio)  114
2. Metus ve Sebepsiz Zenginleşme (Condictio) Arasındaki İlişki  116
B. Roma Hukukunda Metus ve Mülkiyet Hakkını Koruyan Davalar  119
1. Genel Olarak Mülkiyet Hakkını Koruyan Davalar  119
a. Rei Vindicatio  119
b. Actio Publiciana In Rem  121
c. Actio Negatoria In Rem  124
2. Metus ve Mülkiyet Hakkını Koruyan Davalar Arasındaki İlişki  125
C. Türk Hukukunda Korkutmanın Sebepsiz Zenginleşme ve İstihkak Talebi İle İlişkisi  127
V. TÜRK HUKUKUNDA KORKUTMADA TAZMİNAT SORUMLULUĞU  129
A. Tazminat Sorumluluğu  129
1. Genel Olarak  129
2. Korkutan Karşı Tarafın Tazminat Sorumluluğu  130
3. Korkutan Üçüncü Kişinin Tazminat Sorumluluğu  132
4. Korkutulanın Tazminat Sorumluluğu  133
V. SONUÇ YERİNE ROMA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA KORKUTMANIN (METUS) KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ  134
A. Hukukî İşlem Bakımından  134
B. Korkutma Bakımından  139
1. Kavramsal Olarak  139
2. Düzenlenme Amacı (Ratio Legis)  140
3. Unsurları ve Hukuksal Koruma Yolları  142
Kaynakça  145
Kavram Dizini  153
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
I. HUKUKİ İŞLEMLER  14
A. Genel Olarak  14
B. Hukukî İşlemin Temel Unsurları  17
1. İrade Beyanı  17
2. Iusta Causa (Hukukî Sebep)  19
C. İrade ve Beyanına Ait Bozukluklar  21
D. Dar Hukuk Sözleşmeleri – İyiniyet Sözleşmeleri  24
II. KORKUTMA (METUS)  27
A. Genel Olarak  27
B. Lucretia Hikâyesi ve Metus  29
C. Terminolojik Olarak Korkutma (Metus)  31
1. Roma Hukukunda Metus Kavramı  31
2. Türk Hukukunda Korkutma Kavramı  34
D. Korkutmaya (Metus) İlişkin Düzenlemelerin Sebepleri  36
1. Roma Hukukunda Metus’u Zorunlu Kılan Koşullar  36
2. Türk Hukukunda Korkutmaya İlişkin Düzenlemelerin Amacı (Ratio Legisi)  39
E. Roma Hukukunda Metus’a İlişkin Hukuksal Düzenlemelerin Temel Dayanakları  40
1. Octavius Formula’sı  40
2. Hadrianus’un Sürekli Edictum’u (Edictum Perpetuum)  47
F. Korkutmanın (Metus’un) Unsurları  48
1. Roma Hukukunda Metus’un Unsurları  48
a. Zarar Verme Tehdidinden Doğan Korku  49
b. Metus’a Maruz Kalan Kimsenin Zayıf Karakterli Olmaması  52
c. Tehdidin Ahlâka Aykırı Olması  53
2. Türk Hukukunda Korkutmanın Unsurları  54
a. Ağır ve Yakın Zarar Tehlikesi İçeren Hukuka Aykırı Tehdit  54
aa. Tehdit Niteliğinde Eylemin Bulunması  54
aaa. Genel Olarak  54
aab. Tehdit Niteliğinde Eylemin Korkutma Kastını İçermesi  56
aac. Tehdidin Tehdit Eden Kişi Bakımından Özellikleri  57
aaca. Genel Olarak  57
aacb. Sözleşmenin Karşı Tarafının veya Eylemleri Karşı Tarafa İzafe Edilen Kimselerin (Yardımcı Şahısların) Tehdidi  57
aacc. Üçüncü Kişinin Tehdidi ve Özellikle Anonim Tehditler  59
ab. Ağır ve Yakın Zarar Tehlikesi (Tehdidin Esaslı Olması)  59
aba. Zarar Tehlikesi Kavramı  59
abaa. Genel Olarak  59
abab. Tehlike Kavramı ve Özellikle Objektif Olarak Gerçekleşmesi Mümkün Olmayan Tehditler  60
abac. Tehlikenin Yöneldiği Değerler  61
abad. Tehlikenin Yöneldiği Kişiler  62
abb. “Ağır ve Yakın” Kavramları  65
ac. Hukuka Aykırılık (Widerrechtlichkeit)  65
aca. Genel Olarak  65
acb. Hakkın veya Yetkinin Kullanılacağı Tehdidi ve Özellikle Suçun Şikâyet veya İhbar Edileceği Tehdidi  66
acc. Korkutulanın Zor Durumundan Aşırı Menfaat Sağlama  67
b. Tehdit ile Hukukî İşlem Arasında İlliyet Bağının Bulunması (Konsulität)  69
G. Roma Hukukunda Metus Kapsamında Yer Alabilecek Örnekler  72
III. KORKUTMANIN (METUS) SONUÇLARI  78
A. Roma Hukukunda Metus Mağduruna Praetor’lar Tarafından Sağlanan Hukukî Koruma Yolları  78
1. Actio Quod Metus Causa  78
a. Genel Olarak  78
b. Actio Quod Metus Causa’nın Özellikleri  78
ba. Dava Açma Süresi ve Davanın Niteliği  79
bb. Tazminatın Miktarı  83
bc. Davanın Actio in Rem Scripta Olması  86
bd. İspat Edilecek Husus  90
be. Davanın Mirasçılar Tarafından Açılabilmesi  91
bf. Dava Sonunda Verilen Kararın Bir Geçersizlik Yaptırımı Olarak Değerlendirilemeyeceği  94
2. Exceptio Metus (Korkutma Def’i)  95
3. Restitutio In Integrum (Eski Duruma Getirme)  98
B. Türk Hukukunda Korkutmanın Yaptırımı ve Def’i Olanağı  100
1. Genel Olarak  100
2. İptal Edilebilirlik Yaptırımı ve Korkutulanın İptal Hakkı  100
a. İptal Edilebilirlik Yaptırımı (Anfechtbarkeitsanktion)  100
b. İptal Hakkı (Anfechtungsrecht)  102
ba. Genel Olarak  102
bb. İptal Hakkının Hukukî Niteliği ve Özellikleri  102
bc. İptal Hakkının Kullanılması  105
bca. İptal Hakkı Sahibi ve Muhatabı  105
bcb. İptal Beyanı (Anfechtungserklärung)  107
bd. İptal Hakkının Tabi Olduğu Hak Düşürücü Süre  109
be. İptal Hakkının Kullanılmasının Sonuçları  111
3. İptal Hakkı ile TBK m. 72/f.2 Hükmünden Kaynaklanan Def’i Hakkı  112
IV. KORKUTMANIN (METUS), SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (CONDICTIO) VE MÜLKİYETİ KORUYAN DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ  114
A. Roma Hukukunda Metus (Korkutma) ve Sebepsiz Zenginleşme (Condictio)  114
1. Genel Olarak Sebepsiz Zenginleşme (Condictio)  114
2. Metus ve Sebepsiz Zenginleşme (Condictio) Arasındaki İlişki  116
B. Roma Hukukunda Metus ve Mülkiyet Hakkını Koruyan Davalar  119
1. Genel Olarak Mülkiyet Hakkını Koruyan Davalar  119
a. Rei Vindicatio  119
b. Actio Publiciana In Rem  121
c. Actio Negatoria In Rem  124
2. Metus ve Mülkiyet Hakkını Koruyan Davalar Arasındaki İlişki  125
C. Türk Hukukunda Korkutmanın Sebepsiz Zenginleşme ve İstihkak Talebi İle İlişkisi  127
V. TÜRK HUKUKUNDA KORKUTMADA TAZMİNAT SORUMLULUĞU  129
A. Tazminat Sorumluluğu  129
1. Genel Olarak  129
2. Korkutan Karşı Tarafın Tazminat Sorumluluğu  130
3. Korkutan Üçüncü Kişinin Tazminat Sorumluluğu  132
4. Korkutulanın Tazminat Sorumluluğu  133
V. SONUÇ YERİNE ROMA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA KORKUTMANIN (METUS) KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ  134
A. Hukukî İşlem Bakımından  134
B. Korkutma Bakımından  139
1. Kavramsal Olarak  139
2. Düzenlenme Amacı (Ratio Legis)  140
3. Unsurları ve Hukuksal Koruma Yolları  142
Kaynakça  145
Kavram Dizini  153
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020