Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Güveni Kötüye Kullanma Suçu
Ocak 2019 / 1. Baskı / 261 Syf.
Fiyatı: 68.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Malvarlığına Karşı Suçlar başlıklı Onuncu Bölümünde hüküm altına alınan "güveni kötüye kullanma suçu"nu konu edinen bu kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yapısı itibariyle özel hukuk kurumlarını içinde barındıran ve multidisipliner bir suç tipi olan güveni kötüye kullanma suçu hakkında genel bilgilere ve kanuni düzenlemeye yer verilmiş; suçun tarihi gelişimi, karşılaştırmalı hukukta düzenleniş şekli ve korunan hukuki değer konuları üzerinde durularak suç tipinin hukuki temelleri ortaya konulmuştur. Ayrıca bu bölümde güveni kötüye kullanma suçunun ortak özelliklere sahip bazı suç tipleriyle mukayesesi yapılmıştır. İkinci bölümde, genel suç teorisine ilişkin temel noktalara değinilmek suretiyle güveni kötüye kullanma suçunun unsurları detaylı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, kusurluluğu etkileyen hâller, suçun özel görünüş biçimleri, cezayı kaldıran veya azaltan şahsi sebepler, suçun yaptırımı ve ceza muhakemesine ilişkin hükümler ele alınmıştır.

Kitapta, mukayese metodu esas alınmış, bu çerçevede suç tipine ilişkin öğretideki farklı görüşlere değinilmiş, tartışmalı konular hakkında kanaatlere yer verilmiştir. Ayrıca uygulamaya da ışık tutan bir çalışma olması amacıyla kitap içerisinde güncel Yargıtay kararlarına yer verilerek yüksek mahkemenin güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin yaklaşımı belirlenmiş ve ilgili kararlar üzerinde tahlillerde bulunulmuştur.

Konu Başlıkları
Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler
Karşılaştırmalı Hukukta Düzenleniş Şekli
Benzer Suç Tipleriyle Mukayesesi
Suçun Unsurları
Kusurluluğu Etkileyen Hâller
Suçun Özel Görünüş Biçimleri
Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebepler
Yaptırım ve Ceza Muhakemesine İlişkin Hükümler
Barkod: 9789750251955
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 261
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER, KANUNİ DÜZENLEME,
TARİHİ GELİŞİMİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ, BENZER SUÇ TİPLERİYLE
MUKAYESESİ VE KORUDUĞU HUKUKİ DEĞER
I. GENEL BİLGİLER  19
II. KANUNİ DÜZENLEME  20
III. TARİHİ GELİŞİMİ  23
A. Genel Olarak  23
B. Babil Hukuku  24
C. Roma Hukuku  25
D. Türk Hukuku  27
1. Genel Olarak  27
2. İslamiyet’in Kabulünden Önceki Dönem  27
3. İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Dönem  28
a. İslam Ceza Hukuku  28
b. Osmanlı Devleti Ceza Hukuku  29
aa. Tanzimat Fermanı’nın İlanından Önceki Dönem  29
bb. Tanzimat Fermanı’nın İlanından Sonraki Dönem  30
4. Cumhuriyet Dönemi Ceza Hukuku  34
IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ  36
A. Genel Olarak  36
B. Almanya  36
C. Fransa  38
D. İtalya  42
E. İsviçre  43
F. Norveç  44
G. Avusturya  45
V. BENZER SUÇ TİPLERİYLE MUKAYESESİ  46
A. Genel Olarak  46
B. Hırsızlık Suçu  47
C. Dolandırıcılık Suçu  51
D. Mala Zarar Verme Suçu  56
E. Zimmet Suçu  59
F. Bankacılık Zimmeti Suçu  63
G. Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu  66
H. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu  69
İ. Kaybolmuş ya da Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu  72
J. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu  76
K. Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Güveni Kötüye Kullanma Suçu  80
VI. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  82
İkinci Bölüm
SUÇUN UNSURLARI
I. GENEL OLARAK  87
II. TİPİKLİK  89
III. MADDİ UNSURLAR  90
A. Genel Olarak  90
B. Fiil  92
1. Genel Olarak  92
2. Devir Amacı Dışında Tasarrufta Bulunma  100
3. Devir Olgusunu İnkâr Etme  103
C. Netice  104
D. Nedensellik Bağı  106
E. Fail  107
F. Mağdur  114
G. Konu  118
1. Genel Olarak  118
2. Mal Kavramı  119
a. Genel Olarak  119
b. Güveni Kötüye Kullanma Suçu Açısından  120
c. Taşınır ve Taşınmaz Mallar  124
d. Misli Mallar  127
e. Bütünleyici Parça ve Eklenti  129
3. Malın Zilyetliğinin Devri  133
a. Genel Olarak  133
b. Zilyetlik Kavramı ve Türleri  135
c. Zilyetliğin Devri  138
d. Zilyetliğin Devrinin Belli Amaçlarla Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu  142
e. Zilyetliğin Devrinin Hukuka ve/veya Ahlaka Aykırı Amaçlarla Yapılıp Yapılamayacağı Sorunu  144
f. Zilyetliğin Devrini Ortaya Çıkaran İlişki  146
4. Tehlike Suçu–Zarar Suçu Ayrımı  149
H. Nitelikli Hâller  153
1. Genel Olarak  153
2. Fail ile Mağdur Arasındaki İlişki Bakımından Nitelikli Hâller  157
a. Ticaret İlişkisi  158
b. Hizmet İlişkisi  159
3. Failin Sıfatı Bakımından Nitelikli Unsurlar  163
a. Meslek ve Sanat İcra Eden Kimse  163
b. Başkasının Mallarını İdare Etme Yetkisine Sahip Kimse  166
IV. MANEVİ UNSUR  171
A. Genel Olarak  171
B. Güveni Kötüye Kullanma Suçu Açısından  174
C. Suçun Özel Kastla İşlenip İşlenemeyeceği Sorunu  178
D. Hukuki İhtilaf–Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ayrımı  181
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  183
A. Genel Olarak  183
B. Kanun Hükmünü Yerine Getirme (TCK m. 24/1)  186
C. Meşru Savunma (TCK m. 25/1)  187
D. Hakkın Kullanılması (TCK m. 26/1)  188
E. İlgilinin Rızası (TCK m. 26/2)  190
Üçüncü Bölüm
KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HÂLLER,
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ,
CEZAYI KALDIRAN VEYA
AZALTAN ŞAHSİ SEBEPLER, YAPTIRIM VE
CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
I. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HÂLLER  195
A. Genel Olarak  195
B. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi (TCK m. 24/2–4)  196
C. Zorunluluk Hali (TCK m. 25/2)  197
D. Cebir ve Tehdit (TCK m. 28)  199
E. Haksız Tahrik (TCK m. 29)  200
II. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  202
A. Teşebbüs  202
B. İştirak  208
C. İçtima  213
III. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEPLER  223
A. Genel Olarak  223
B. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler (TCK m. 167/1)  224
C. Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler (TCK m. 167/2)  228
D. Etkin Pişmanlık (TCK m. 168)  230
IV. YAPTIRIM  234
A. Genel Olarak  234
B. Ceza  235
C. Güvenlik Tedbirleri  240
V. CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER  242
A. Soruşturma ve Kovuşturma  242
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  243
Sonuç  245
Kaynakça  253
Kavramlar Dizini  263
 


Çağatay Çınar
Şubat 2020
115.00 TL
Sepete Ekle
Ersan Şen
Haziran 2020
69.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER, KANUNİ DÜZENLEME,
TARİHİ GELİŞİMİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ, BENZER SUÇ TİPLERİYLE
MUKAYESESİ VE KORUDUĞU HUKUKİ DEĞER
I. GENEL BİLGİLER  19
II. KANUNİ DÜZENLEME  20
III. TARİHİ GELİŞİMİ  23
A. Genel Olarak  23
B. Babil Hukuku  24
C. Roma Hukuku  25
D. Türk Hukuku  27
1. Genel Olarak  27
2. İslamiyet’in Kabulünden Önceki Dönem  27
3. İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Dönem  28
a. İslam Ceza Hukuku  28
b. Osmanlı Devleti Ceza Hukuku  29
aa. Tanzimat Fermanı’nın İlanından Önceki Dönem  29
bb. Tanzimat Fermanı’nın İlanından Sonraki Dönem  30
4. Cumhuriyet Dönemi Ceza Hukuku  34
IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ  36
A. Genel Olarak  36
B. Almanya  36
C. Fransa  38
D. İtalya  42
E. İsviçre  43
F. Norveç  44
G. Avusturya  45
V. BENZER SUÇ TİPLERİYLE MUKAYESESİ  46
A. Genel Olarak  46
B. Hırsızlık Suçu  47
C. Dolandırıcılık Suçu  51
D. Mala Zarar Verme Suçu  56
E. Zimmet Suçu  59
F. Bankacılık Zimmeti Suçu  63
G. Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu  66
H. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu  69
İ. Kaybolmuş ya da Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu  72
J. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu  76
K. Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Güveni Kötüye Kullanma Suçu  80
VI. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  82
İkinci Bölüm
SUÇUN UNSURLARI
I. GENEL OLARAK  87
II. TİPİKLİK  89
III. MADDİ UNSURLAR  90
A. Genel Olarak  90
B. Fiil  92
1. Genel Olarak  92
2. Devir Amacı Dışında Tasarrufta Bulunma  100
3. Devir Olgusunu İnkâr Etme  103
C. Netice  104
D. Nedensellik Bağı  106
E. Fail  107
F. Mağdur  114
G. Konu  118
1. Genel Olarak  118
2. Mal Kavramı  119
a. Genel Olarak  119
b. Güveni Kötüye Kullanma Suçu Açısından  120
c. Taşınır ve Taşınmaz Mallar  124
d. Misli Mallar  127
e. Bütünleyici Parça ve Eklenti  129
3. Malın Zilyetliğinin Devri  133
a. Genel Olarak  133
b. Zilyetlik Kavramı ve Türleri  135
c. Zilyetliğin Devri  138
d. Zilyetliğin Devrinin Belli Amaçlarla Yapılmasının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu  142
e. Zilyetliğin Devrinin Hukuka ve/veya Ahlaka Aykırı Amaçlarla Yapılıp Yapılamayacağı Sorunu  144
f. Zilyetliğin Devrini Ortaya Çıkaran İlişki  146
4. Tehlike Suçu–Zarar Suçu Ayrımı  149
H. Nitelikli Hâller  153
1. Genel Olarak  153
2. Fail ile Mağdur Arasındaki İlişki Bakımından Nitelikli Hâller  157
a. Ticaret İlişkisi  158
b. Hizmet İlişkisi  159
3. Failin Sıfatı Bakımından Nitelikli Unsurlar  163
a. Meslek ve Sanat İcra Eden Kimse  163
b. Başkasının Mallarını İdare Etme Yetkisine Sahip Kimse  166
IV. MANEVİ UNSUR  171
A. Genel Olarak  171
B. Güveni Kötüye Kullanma Suçu Açısından  174
C. Suçun Özel Kastla İşlenip İşlenemeyeceği Sorunu  178
D. Hukuki İhtilaf–Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ayrımı  181
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  183
A. Genel Olarak  183
B. Kanun Hükmünü Yerine Getirme (TCK m. 24/1)  186
C. Meşru Savunma (TCK m. 25/1)  187
D. Hakkın Kullanılması (TCK m. 26/1)  188
E. İlgilinin Rızası (TCK m. 26/2)  190
Üçüncü Bölüm
KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HÂLLER,
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ,
CEZAYI KALDIRAN VEYA
AZALTAN ŞAHSİ SEBEPLER, YAPTIRIM VE
CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
I. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HÂLLER  195
A. Genel Olarak  195
B. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi (TCK m. 24/2–4)  196
C. Zorunluluk Hali (TCK m. 25/2)  197
D. Cebir ve Tehdit (TCK m. 28)  199
E. Haksız Tahrik (TCK m. 29)  200
II. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  202
A. Teşebbüs  202
B. İştirak  208
C. İçtima  213
III. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEPLER  223
A. Genel Olarak  223
B. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler (TCK m. 167/1)  224
C. Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler (TCK m. 167/2)  228
D. Etkin Pişmanlık (TCK m. 168)  230
IV. YAPTIRIM  234
A. Genel Olarak  234
B. Ceza  235
C. Güvenlik Tedbirleri  240
V. CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER  242
A. Soruşturma ve Kovuşturma  242
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  243
Sonuç  245
Kaynakça  253
Kavramlar Dizini  263
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020