Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Eylül 2019 / 12. Baskı / 856 Syf.
Fiyatı: 97.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ceza hukuku hayat, özgürlük, mülkiyet gibi bireye ait temel değerleri en etkin şekilde koruyan bir hukuk dalıdır. Bireyin bu değerlerini ihlal eden saldırılara karşı ceza hukukunun devreye girebilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir.

İşte bu kitap, esasen haksızlık teşkil eden bir fiilin suç olarak nitelendirilebilmesi için bulunması gereken unsurların neler olduğunu, suç işleyen failin hangi koşullar altında ve ne tür yaptırımlara tabi tutulacağını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
Suç ve yaptırım teorisi olarak iki kısma ayrılan bu konuların açıklanmasında, ceza hukukunun son yüzyılda göstermiş olduğu teorik gelişim süreci göz önünde bulundurulmuştur. Bu sürecin izlenmesi, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun tüm suçlar için geçerli olan genel hükümlerinin ve bunların arkasında yatan teorik düşüncelerin kavranmasını ve ceza hukukuna ilişkin sorunların çözülmesini kolaylaştıracaktır.

Kitapta, genel hükümlerin teorik arka planının yanı sıra, uygulamanın bu konulara yaklaşımına da geniş ölçüde yer verilmeye çalışılmıştır. Ceza hukukuna ilişkin teorik yaklaşımlar uygulamaya taşındığı, en azından uygulamaya ışık tuttuğu ölçüde ülke hukukunun gelişmesine katkı sağlamış olacaktır.

Konu Başlıkları
Ceza Hukukuna Giriş
Suç Teorisi
Yaptırım Teorisi
Milletlerarası Ceza Hukuku
Barkod: 9789750256158
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  12
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 856
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onikinci Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  27
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
§ 1. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU VE HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  29
I. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU  29
II. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  32
A. Kamu Hukukunun Bir Dalı Olarak Ceza Hukuku  32
B. Ceza Hukukunun Bölümleri  32
C. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi  34
D. Türk Ceza Hukuku Reformu  38
§ 2. CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  39
I. SUÇ, CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ KAVRAMLARI  39
II. SUÇLAR VE KABAHATLER  42
§ 3. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  43
I. GENEL OLARAK  43
II. DOĞRUDAN KAYNAKLAR  44
A. Anayasa  44
B. Kanunlar  44
1. Genel Olarak  44
2. Genel Kanun–Özel Kanun İlişkisi (TCK m. 5)  45
C. Uluslararası Sözleşmeler  49
III. DOLAYISIYLA KAYNAKLAR  50
A. Yüksek Mahkeme Kararları  50
B. Doktrin  51
§ 4. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ  51
I. GENEL OLARAK  51
II. KUSUR İLKESİ  51
III. HUKUK DEVLETİ İLKESİ  52
IV. İNSANİLİK İLKESİ  53
§ 5. CEZA HUKUKUNUN GÜVENCE FONKSİYONU  53
I. SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ  53
II. İLKENİN ANLAMI VE SONUÇLARI  54
A. Anlamı  54
B. Sonuçları  57
1. Genel Olarak  57
2. Belirlilik İlkesi (Lex Certa)  57
3. Örf ve Âdet Hukukuyla Suç İhdas Etme ve Cezayı Ağırlaştırma Yasağı (Lex a)  60
4. Kıyas Yasağı ve Yorum (Lex stricta)  61
5. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulması Yasağı  66
6. Geçmişe Yürüme Yasağı (Lex praevia)  71
a. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  71
b. Fiilin İşlendiği Zamanın Kanununa Tabi Olması  73
c. Failin Lehine Olan Kanunun Geriye Yürümesi  76
d. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi  78
e. Geçici veya Süreli Kanunların İleriye Yürümesi  79
f. Suçun İşlendiği Zaman  79
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇ TEORİSİ
§ 6. SUÇUN YAPISINA GENEL BİR BAKIŞ (HAKSIZLIK VE KUSUR)  83
§ 7. SUÇ TEŞKİL EDEN HAKSIZLIĞIN ESASI OLARAK FİİL  88
I. GENEL OLARAK  88
II. HAREKET TEORİLERİ  90
A. Ontolojik Teoriler  90
1. Genel Olarak  90
2. Doğal (Nedensel) Hareket Teorisi  90
3. Gaî (Final–Amaççı) Hareket Teorisi  92
4. Sosyal Hareket Teorisi  94
B. Normativist (Hukuki) Hareket Teorisi  95
III. HAREKET TEORİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  96
IV. HAREKETİN SINIRLAMA FONKSİYONU  100
§ 8. TİPİKLİK  104
I. TİPİKLİK KAVRAMI, TİPİKLİĞİN FONKSİYONU VE TİPİKLİK–HUKUKA AYKIRILIK İLİŞKİSİ  104
II. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARIN TÜRLERİ  108
A. Deskriptif ve Normatif Tipiklik Unsurları  108
B. Maddi (Objektif) ve Manevi (Sübjektif) Tipiklik Unsurları  109
III. TİPİKLİĞİN MADDİ (OBJEKTİF) UNSURLARI  112
A. Fail  112
B. Mağdur  114
C. Hareketin (Suçun) Konusu  116
D. Hareket ve Hareketin Tipte Düzenleniş Şekline Göre Suçlar  120
1. Genel Olarak  120
2. Tek Hareketli Suçlar  120
3. Çok Hareketli Suçlar  120
4. Serbest Hareketli Suçlar  121
5. Bağlı Hareketli Suçlar  121
6. Seçimlik Hareketli Suçlar  122
7. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar  123
E. Netice  126
1. Genel Olarak  126
2. Sırf Hareket Suçları  127
3. Neticeli Suçlar  128
F. Nedensellik (İlliyet) Bağı ve Objektif İsnadiyet  129
1. Genel Olarak  129
2. Hareket ile Netice Arasındaki Nedensellik Bağının Belirlenmesi  131
a. Şart Teorisi (Bedingungs oder Äquivalenztheorie)  131
b. Uygun Sebep Teorisi  135
c. Objektif İsnadiyet Teorisi  137
G. Suç Tipinin Temel ve Nitelikli Unsurları  139
IV. TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI  143
A. Genel Olarak  143
B. Kast ve Taksir  145
C. Kast  145
1. Kastın Suç Sistematiği İçindeki Yeri ve Kusurlulukla İlişkisi  145
2. Kastın Tanımı ve Unsurları  153
3. Kastın Kapsamı  158
4. Kastın Aranacağı Zaman  165
5. Kastın Türleri  167
a. Doğrudan Kast (Dolus Directus)  167
b. Olası Kast (Dolus Eventualis)  170
aa. Olası Kastın Tanımı  170
bb. Olası Kastın Unsurları  172
c. Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımı  175
d. Olası Kastın Sonuçları  179
D. Taksir  182
1. Taksir Kavramı  182
2. Haksızlığın İstisnai Bir İşleniş Şekli Olarak Taksir  188
3. Taksirli Suçların Yapısı ve Taksir–Kusur İlişkisi  189
4. Taksirli Suçların Sistematiği  194
5. Taksirli Suçun Tipiklik (Haksızlık) Unsurları  197
a. Genel Olarak  197
b. Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali  199
aa. Anlamı  199
bb. İçeriği  201
cc. Özen Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Ölçüt  204
c. Neticeye Sebebiyet Verme  207
d. Neticenin Objektif İsnat Edilebilirliği  210
aa. Neticenin (Tehlike Durumunun) Objektif Öngörülebilirliği  211
bb. Objektif İsnadiyet Çerçevesinde Ortaya Çıkan Problemler  213
aaa. Taksirli Suçlarda Hukuka Uygun Alternatif Davranışlar (Yükümlülüğe Aykırılık Bağlantısı)  213
bbb. Normun Koruma Amacı  218
ccc. Mağdurun Kendi Sorumluluğu Çerçevesinde Kendine Zarar Vermesi  218
ddd. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi (Taksirli Bir Davranışa Kasten veya Taksirle Hareket Eden Üçüncü Kişinin Karışması)  220
6. Hukuka Aykırılık Unsuru  226
7. Taksirli Suçlarda Kusur  227
8. Taksirin Türleri  229
a. Genel Açıklamalar  229
b. Bilinçli Taksir  230
9. Taksirle İşlenen Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep  236
E. Kast–Taksir Kombinasyonu (Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar)  240
1. Genel Olarak  240
2. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçların Tipikliği  242
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Diğer Konular  248
F. Diğer Sübjektif Haksızlık Unsurları  248
1. Genel Olarak  248
2. Maksat ve Saik  249
V. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARDA HATA  251
A. Genel Olarak  251
B. Kastı Kaldıran Hata Halleri  253
1. Suçun Maddi Unsurlarında Hata (Unsur Yanılgısı)  253
2. Suçun Nitelikli Hallerinde Hata  260
3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında ve Bu Nedenlerin Sınırında Hata  262
§ 9. HUKUKA AYKIRILIK  262
I. HUKUKA AYKIRILIĞIN ANLAMI VE TİPİKLİKLE İLİŞKİSİ  262
II. HUKUKA AYKIRILIĞA SUÇ TİPİNDE YER VERİLMİŞ OLMASI  266
III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SÜBJEKTİF UNSURU  267
IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  270
V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ  272
A. Genel Olarak  272
B. Görevin İfası  273
C. Meşru Savunma  276
1. Hukuki Niteliği  276
2. Şartları  277
a. Saldırıya İlişkin Şartlar  277
b. Savunmaya İlişkin Şartlar  281
D. Hakkın Kullanılması  285
E. İlgilinin Rızası  287
1. Suç Teorisindeki Yeri  287
2. Hukuki Esası  291
3. Şartları  292
4. Varsayılan Rıza  295
VI. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN MADDİ ŞARTLARINDA HATA  296
VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE SINIRIN AŞILMASI  304
A. Genel Olarak  304
B. Düzenlemenin Hukuki Mahiyeti  305
C. Şartları  306
§ 10. KUSURLULUK  309
I. GENEL OLARAK  309
II. KUSURUN KONUSU  311
III. KUSURUN UNSURLARI  312
A. Genel Olarak  312
B. Algılama Yeteneği  312
C. İrade Yeteneği  314
IV. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN (KALDIRAN VEYA AZALTAN) HALLER  316
A. Genel Olarak  316
B. Yaş Küçüklüğü  317
1. Genel Olarak  317
2. Birinci Grup Yaş Küçükleri  318
3. İkinci Grup Yaş Küçükleri  319
4. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri  322
C. Sağır ve Dilsizlik  322
D. Akıl Hastalığı  323
1. Genel Olarak  323
2. Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi  325
E. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  327
1. Geçici Nedenler  327
2. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  329
a. Genel Olarak  329
b. İrade Dışı (İstemeyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  330
c. İradi Olarak (İsteyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  331
3. Sebebinde Serbest Hareket Kuramı (Actio Libera İn Causa–alic–)  333
4. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığının Ceza Sorumluluğuna Etkisi  339
F. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi  340
G. Zorunluluk Hali Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  344
1. Genel Olarak  344
2. Şartları  347
a. Tehlikeye İlişkin Şartlar  347
b. Korunmaya İlişkin Şartlar  350
H. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku ve Telaş Nedeniyle Aşılması  351
I. Cebir ve Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  354
İ. Haksız Tahrik Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  357
1. Genel Olarak  357
2. Haksız Tahrikin Şartları  358
3. Haksız Tahrikte Özel Durumlar  363
4. Haksız Tahrikin Sonuçları  365
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  366
1. Haksızlık Yanılgısı (Yasak Hatası)  366
2. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata  370
§ 11. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI  371
I. GENEL OLARAK  371
II. OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI  372
III. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEPLER  376
§ 12. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ŞARTLARI  377
I. GENEL OLARAK  377
II. ŞİKÂYET  377
III. İZİN, TALEP VE KARAR  386
§ 13. İHMALİ SUÇLAR  387
I. GENEL OLARAK  387
II. İHMALİ SUÇLARIN NİTELİĞİ VE İHMALİ HAREKETİN İCRAİ HAREKETTEN AYRIMI  388
III. İHMALİ SUÇLARIN ÇEŞİTLERİ  391
A. Gerçek İhmali Suçlar (Delicta Omissiva)  391
1. Genel Olarak  391
2. Gerçek İhmali Suçların Tipiklik Unsurları  393
B. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar (Delicta Commissiva per Omissionem)  394
1. Genel Olarak  394
2. Gerçek Olmayan İhmali Suçun Unsurları  396
a. Genel Olarak  396
b. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları  397
aa. Emredilen Hareketin Yapılmaması  397
bb. Neticenin Meydana Gelmesi  398
cc. İhmalin Nedenselliği ve Neticenin Objektif İsnadiyeti  398
dd. Neticenin Önlenmesi Yükümlülüğünün (Garantörlüğün) Bulunması  400
aaa. Genel Olarak  400
bbb. Garantörlük Durumları  401
ccc. İcrai ve İhmali Hareketin Eşdeğerliliği  407
c. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  408
aa. Kast  408
bb. Taksir  410
d. İhmali Suçlarda Hukuka Aykırılık  410
3. İhmali Suçlarda Kusur  411
4. İhmali Suçların Diğer Konuları  412
§ 14. TEŞEBBÜS  412
I. TANIMI VE MAHİYETİ  412
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  413
III. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASININ NEDENİNİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  414
A. Objektif Teori  414
B. Sübjektif Teori  415
C. Karma Teori  415
D. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori  416
IV. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI  416
A. Genel Olarak  416
B. Kasten İşlenen Bir Suçun ve Bu Suçu İşlemeye Yönelik Kastın Varlığı  417
C. İcra Hareketi Niteliğindeki Fiillerin Gerçekleştirilmesi  419
1. Genel Olarak  419
2. Objektif Teoriler  420
3. Sübjektif Teoriler  421
4. Karma Teoriler  422
5. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori  423
D. Elverişli Hareketlerin Gerçekleştirilmiş Olması  426
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerini Tamamlayamaması veya İcra Hareketlerini Tamamlamasına Rağmen Neticeyi Gerçekleştirememesi  431
V. TEŞEBBÜSTE CEZANIN BELİRLENMESİ  432
VI. TEŞEBBÜSTE ÖZEL DURUMLAR  433
A. Teşebbüs Suçu ve Suça Teşebbüs  433
B. İhmali Suçlara Teşebbüs  433
C. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs  435
VII. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  436
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  436
B. Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasının Nedenini Açıklayan Teoriler  437
C. Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları  438
1. Suç Tamamlanmamalıdır  438
2. Vazgeçme İradi Olmalıdır  440
3. Vazgeçme Gönüllü Olmalıdır  440
D. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu  442
E. Etkin Pişmanlık  443
§ 15. İŞTİRAK  444
I. GENEL OLARAK  444
II. İŞTİRAK ŞEKİLLERİ  447
A. Genel Olarak  447
B. Faillik ve Şeriklik Ayrımı  448
C. Faillik  450
1. Genel Olarak  450
2. Müstakil (Doğrudan) Faillik  451
3. Müşterek Faillik  451
a. Genel Olarak  451
b. Birlikte Suç İşleme Kararı  451
c. Fiilin Birlikte İcra Edilmesi  453
d. Müşterek Failliğin Diğer Görünüm Biçimleri  456
4. Dolaylı Faillik  459
a. Genel Olarak  459
b. Dolaylı Failliğin Görünüm Şekilleri  460
aa. Zorlama Yoluyla İradeye Hâkimiyet  461
bb. Aracının Hareketinin Tipik Olmadığı Hallerde İradeye Hâkimiyet  462
cc. Hatadan Yararlanmak Suretiyle İradeye Hâkimiyet  462
dd. Araç Durumundaki Kişinin Yanıltıldığı Haller  464
ee. Organize Suç Örgütlerinin Gücünden Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet  464
ff. Kusur Yeteneğinin Yokluğundan Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet  466
c. İhmali Suçlarda Dolaylı Faillik  468
d. Araç Durumundaki Kişinin Sınırı Aştığı Hallerde Dolaylı Failin Sorumluluğu  469
e. Dolaylı Faillikte Hata Halleri  469
5. Yan Faillik (Yan Yana Faillik)  470
D. Şeriklik  471
1. Genel Olarak  471
2. Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası  471
3. Bağlılık Kuralı  474
a. Mahiyeti  474
b. Bağlılık Kuralının Görünüm Biçimleri  475
c. Sınırlı Bağlılık Kuralının Gerekleri  475
d. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Nitelikli Hallerin Geçişi  477
e. Özgü Suçlarda İştirak  481
4. Azmettirme  483
a. Genel Olarak  483
b. Azmettirmenin Şartları  484
c. Azmettirmede Özel Haller  489
d. Azmettirenin Cezası  491
5. Yardım Etme  494
a. Genel Olarak  494
b. Yardım Etmenin Şartları ve Türleri  495
c. Yardım Etmenin Cezası  499
III. İŞTİRAKTE ÖZEL DURUMLAR  500
A. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda İştirak  500
B. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Teşebbüs  501
C. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  502
§ 16. İÇTİMA  504
I. GENEL AÇIKLAMALAR  504
II. FİİL TEKLİĞİ– FİİL ÇOKLUĞU AYRIMI  508
A. Genel Olarak  508
B. Doğal Anlamda Hareket Tekliği  509
C. Hukuki Anlamda Hareket Tekliği  510
1. Genel Olarak  510
2. Tipik Hareket Tekliği  510
3. Doğal Hareket Tekliği  513
4. Zincirleme Hareket  515
III. ZİNCİRLEME SUÇ  516
A. Hukuki Mahiyeti  516
B. Zincirleme Suçun Şartları  518
1. Birden Çok Fiilin Bulunması  518
2. Fiillerin Her Birinin Aynı Suçu Oluşturması  521
3. Aynı Suçun Birden Çok Defa Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi  525
4. Birden Çok Suçun Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Gerçekleştirilmesi  526
C. Zincirleme Suçun Sonucu  529
D. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller  529
IV. FİKRİ İÇTİMA  530
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  530
B. Fikri İçtimaın Şartları  532
1. Genel Olarak  532
2. Fiilin Tek Olması  533
a. Genel Olarak  533
b. İcra Hareketlerinin Tam Ayniyeti  534
c. İcra Hareketlerinin Kısmi Ayniyeti  536
3. Tek Fiilin Birden Fazla Suçun Oluşmasına Sebebiyet Vermesi  537
a. Suçların Farklı Olması (Farklı Neviden Fikri İçtima)  537
b. Suçların Aynı Olması (Aynı Neviden Fikri İçtima)  538
4. Suçların Her Birinin Kovuşturma Şartlarının Gerçekleşmesi ve Başlı Başına Cezalandırılabilir Olması  544
C. Fikri İçtimada Özel Haller  545
1. Kasti–Taksirli Suçlar Arasında Fikri İçtima  545
2. Kesintisiz–Ani Suçlar Arasında Fikri İçtima  546
3. İcrai–İhmali Suçlar Arasında Fikri İçtima  546
4. Temel Suç Tipiyle–Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Fikri İçtima  547
D. Fikri İçtimaın Sonuçları  548
V. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA (KANUNLARIN İÇTİMAI)  549
A. Genel Olarak  549
B. Özel Normun Önceliği İlkesi  550
C. Bir Normun Diğeri Tarafından Tüketilmesi İlkesi  551
1. Genel Olarak  551
2. Bileşik Suç  551
a. Hukuki Niteliği  551
b. Bileşik Suçun Şekilleri  552
c. Sonucu  554
D. Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi  554
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPTIRIM TEORİSİ
§ 17. YAPTIRIM TEORİSİNE GENEL BAKIŞ  557
§ 18. YAPTIRIMLARIN TÜRLERİ  559
I. CEZALAR  559
A. Genel Olarak  559
B. Cezanın Amacını Açıklayan Görüşler  560
C. Cezaların Sınıflandırılması  562
D. TCK’daki Sınıflandırma  564
1. Genel Olarak  564
2. Hapis Cezaları  564
a. Çeşitleri  564
b. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  567
c. Müebbet Hapis Cezası  568
d. Süreli Hapis Cezası  569
aa. Genel Olarak  569
bb. Kısa Süreli Hapis Cezaları  570
3. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar  571
a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi  571
aa. Genel Olarak  571
bb. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Şartları  572
cc. Seçenek Yaptırıma Zorunlu Çevirme  573
dd. Seçenek Yaptırımlar  575
aaa. Genel Olarak  575
bbb. Adlî Para Cezası  577
ccc. Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Giderilmesi  577
ddd. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  578
eee. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  579
fff. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  580
ggg. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  580
ee. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Sonuçları  581
ff. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  583
b. Erteleme  584
aa. Genel Olarak  584
bb. Ertelemede Sistemler  585
cc. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  586
dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  587
ee. Cezanın İnfazının Ertelenmesi  588
aaa. Hukuki Niteliği  588
bbb. Ertelemenin Şartları  589
aaaa. Genel Olarak  589
bbbb. Mahkûmiyet Türü ve Ağırlığı İtibariyle Ertelemeye Elverişli Olmalıdır  589
cccc. Hükümlünün Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olması  592
dddd. Mahkemede Hükümlünün Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaatin Oluşması  594
eeee. İşlenen Suçun Sebebiyet Verdiği Zararın Giderilmesi  595
ccc. Ertelemenin Sonuçları  595
aaaa. Genel Olarak  595
bbbb. Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Yeni Bir Suçun İşlenmesi veya Yükümlülüklere Aykırı Davranılması  597
cccc. Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Yükümlülüklerin Gereğinin Yerine Getirilmesi  598
c. Koşullu Salıverilme  599
aa. Genel Olarak  599
bb. Koşullu Salıverilmenin Şartları  600
aaa. Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Şartlar  600
aaaa. Genel Kural  600
bbbb. Koşullu Salıverilmede İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süre Yönünden Özel Haller  602
bbb. Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Şart– İyi Halliliğin Tespiti  607
cc. Koşullu Salıverilmenin Uygulanmayacağı Haller  607
dd. Koşullu Salıverilmede Usul  609
ee. Koşullu Salıverilmeden Sonra Uygulanacak Rejim  609
ff. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması  610
d. Uzlaştırma  611
4. Adlî Para Cezası  616
a. Genel Olarak  616
b. Adlî Para Cezasının Belirlenmesinde Geçerli Olan Sistemler  617
c. Adlî Para Cezasının Tespiti  618
d. İnfazı  620
II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ  622
A. Genel Olarak  622
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma  624
1. Genel Olarak  624
2. Tedbirin Uygulanış Biçimi İtibariyle Türleri  625
a. Genel Olarak  625
b. Kanuni Netice Olarak Hak Yoksunluğu  626
aa. Şartları  626
bb. Yoksun Kılınan Haklar  627
aaa. Kamu Görevinin Üstlenilmesinden, Atamaya veya Seçime Tabi Bütün Memuriyet ve Hizmetlerde İstihdam Edilmekten Yoksunluk  627
bbb. Seçme ve Seçilme Ehliyetinden ve Diğer Siyasi Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  628
ccc. Velayet Hakkından, Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Yoksunluk  629
ddd. Vakıf, Dernek, Sendika, Şirket ve Siyasi Parti Tüzel Kişiliklerinin Yöneticisi veya Denetçisi Olmaktan Yoksunluk  630
eee. Resmi İzne Tabi Bir Meslek Veya Sanatı İcra Etmekten Yoksunluk  630
cc. Yoksunluğun Süresi  631
c. Cezanın İnfazından Sonra Belli Bir Süreyle Uygulanabilen Hak Yoksunluğu  632
aa. Şartları  632
bb. Süresi  633
d. Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu  634
e. İnfazı  635
C. Müsadere  635
1. Müsaderenin Türleri  635
2. Eşya Müsaderesi  637
a. Genel Bilgiler  637
b. Bir Suçun İşlenmesine Bağlı Olan Müsadere  637
c. Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın Müsaderesi  639
d. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi  640
e. Kaim Değerlerin Müsaderesi  640
3. Kazanç Müsaderesi  640
a. Genel Bilgiler  640
b. Kazanç Müsaderesinin Türleri ve Şartları  640
4. Müsaderede Zamanaşımı  642
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  643
1. Genel Olarak  643
2. Korunmaya Muhtaç Çocuk–Suça Sürüklenen Çocuk Ayrımı  643
3. Çocuklar Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirlerine Yön Veren İlkeler  643
4. Tedbir Türleri  644
5. Tedbirin Usulü  645
6. Özel Soruşturma Usulleri  646
E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  647
1. Genel Olarak  647
2. Tedbirin Uygulanmasına İlişkin Esaslar  647
F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  649
1. Genel Bilgiler  649
2. Tekerrürün Hukuki Niteliği  651
3. Tekerrürün Şartları  653
a. Daha Önce İşlenmiş Bir Suçtan Dolayı Verilip Kesinleşmiş Mahkûmiyetin Varlığı  653
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  656
c. Yeni Suçun Tekerrür Süreleri İçinde İşlenmiş Olması  657
4. Tekerrür Hükümlerinin İşlemeyeceği Haller  658
5. Tekerrürün Sonuçları  659
6. Özel Tehlikeli Suçlular  665
G. Sınır Dışı Edilme  667
1. Genel Olarak  667
2. Şartları  667
a. Yabancı Bir Mahkûmun Bulunması  667
b. Yabancının Hapis Cezasına Mahkûm Edilmiş Olması  667
c. Yabancının Mahkûm Olduğu Cezanın İnfaz Edilmiş Olması veya Koşullu Salıverilmeden Yararlanmış Olması  668
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  668
1. Genel Olarak  668
2. Uygulanma Şartları ve Tedbir Türleri  668
I. Denetimli Serbestlik Tedbiri  669
§ 19. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  670
I. GENEL OLARAK  670
II. CEZA TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ  672
III. HAPİS CEZASININ BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  673
A. Genel Olarak  673
B. Temel Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar  674
1. Suçun İşleniş Biçimi  674
2. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  675
3. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  676
4. Suç Konusunun Önem ve Değeri  677
5. Suçtan Kaynaklanan Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  677
6. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  678
7. Failin Güttüğü Amaç ve Saik  681
IV. ADLÎ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ  681
A. Genel Olarak  681
B. Hapis Cezasının Seçeneğini Oluşturan Adlî Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  682
C. Hapis Cezasının Yanı Sıra Uygulanacak Adlî Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  682
V. ÇİFTE DEĞERLENDİRME YASAĞI  683
VI. OLASI KAST VE BİLİNÇLİ TAKSİRİN CEZAYA ETKİSİ  684
VII. NİTELİKLİ HALLERİN UYGULANMASI  684
VIII. SONUÇ CEZANIN BELİRLENMESİ  689
A. Genel Olarak  689
B. Teşebbüs Aşamasında Kalmış Suçlar  689
C. İştirak Halinde İşlenen Suçlar  690
D. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması  692
E. Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması  692
F. Yaş Küçüklüğüne İlişkin Hükümlerin Uygulanması  692
G. Akıl Hastalığına İlişkin Hükümlerin Uygulanması  693
H. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebeplerin Uygulanması  694
I. Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanması  694
1. Takdiri İndirim Nedenleri  694
a. Genel Olarak  694
b. Failin Geçmişi  695
c. Failin Sosyal İlişkileri  696
d. Failin Fiilden Sonra ve Yargılama Sürecindeki Davranışları  696
e. Cezanın Fail Üzerindeki Olası Etkileri  697
2. Takdiri İndirimde Uyulacak Esaslar  697
İ. Mahsup  699
J. Ceza Sürelerinin Hesaplanması  700
§ 20. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ  701
I. GENEL OLARAK  701
II. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ  702
A. Genel Olarak  702
B. Sanığın Ölümü  702
C. Hükümlünün Ölümü  704
III. AF  704
A. Hukuki Niteliği  704
B. Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  705
C. Affın Çeşitleri  706
1. Genel Olarak  706
2. Genel af  707
3. Özel Af  709
IV. DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI  710
A. Genel Olarak  710
B. Zamanaşımının Kabulünü Gerektiren Nedenler  711
C. Hukuki Niteliği  712
D. Dava Zamanaşımı  713
1. Genel Bilgiler  713
2. Zamanaşımı Sürelerinin Belirlenmesinde Sistemler  715
3. Zamanaşımı Süreleri  715
4. Dava Zamanaşımının Tayininde Dikkate Alınan Ölçü Süreler  717
5. Aynı Fiilden Dolayı Yeniden Yargılama Halinde Zamanaşımı Süreleri  721
6. Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağı An  721
7. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  726
a. Zamanaşımını Durduran Sebepler  727
b. Zamanaşımını Kesen Haller  729
E. Ceza Zamanaşımı  732
1. Genel Açıklamalar  732
2. Zamanaşımı Süreleri  732
3. Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağı An ve İşlemeyeceği Haller  735
4. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması  735
5. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  737
F. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  738
V. ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME  738
A. Genel Olarak  738
B. Vazgeçmenin Niteliği  740
C. Şikâyetten Vazgeçebilecekler ve Vazgeçme Süresi  741
D. Vazgeçmenin Şekli  743
E. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Vazgeçmenin Etkisi  744
F. Koşula Bağlı Vazgeçme  745
G. Vazgeçmenin Kabulü ve Vazgeçmeden Dönme  746
H. Vazgeçmenin Sonuçları  747
VI. ÖNÖDEME  748
A. Genel Olarak  748
B. Önödemenin Şartları  750
1. Önödemeye Elverişli Bir Suçun Varlığı  750
2. Belli Miktar Paranın Yargılama Gideriyle Birlikte Ödenmesi  752
C. Önödemenin Usulü ve Sonuçları  753
D. Önödemede Tekerrür  755
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU
§ 21. TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI  757
I. GENEL OLARAK  757
II. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  757
A. Genel Olarak  757
B. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  759
1. Genel Olarak  759
2. Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesi  759
3. Ülke Kavramı ve Sınırları  766
a. Gerçek Anlamda Ülke  766
b. Farazi Anlamda Ülke  768
4. Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması  771
C. Şahsilik İlkesi  772
1. Genel Olarak  772
2. Faile Göre Şahsilik İlkesi  773
3. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi  775
D. Devleti Koruma ve Evrensellik İlkeleri  778
1. Genel Olarak  778
2. Şartları  778
3. Görev Suçları (Koruma İlkesi)  780
a. Genel Olarak  780
b. Şartları  781
4. Evrensellik İlkesinin Özel Bir Şekli Olarak İkame (Başka Devlet Adına) Yargı İlkesi  782
a. Genel Olarak  782
b. Şartları  782
E. Yurt Dışında Verilmiş Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunlukları  783
F. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  790
III. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  791
A. Cumhurbaşkanı  791
B. Milletvekilleri  795
1. Yasama Sorumsuzluğu  795
2. Yasama Dokunulmazlığı  797
C. Diplomatlar  798
D. Asker Kişiler  801
§ 22. İADE  802
I. İADE, SIĞINMA VE SINIR DIŞI ETME KAVRAMLARI  802
II. İADENİN KAYNAKLARI VE BUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ  810
III. İADENİN KOŞULLARI  812
A. Türkiye’den Yabancı Devlete İade  812
1. Şartları  812
2. İade Usulü  825
B. Türkiye’nin İade Talepleri ve Şartları  829
IV. İADEDE HUSUSİLİK KURALI  830
Kaynaklar  833
Dizin  851
 


İzzet Özgenç
Mayıs 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
İzzet Özgenç
Eylül 2019
113.00 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Eylül 2019
92.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onikinci Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  27
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
§ 1. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU VE HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  29
I. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU  29
II. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  32
A. Kamu Hukukunun Bir Dalı Olarak Ceza Hukuku  32
B. Ceza Hukukunun Bölümleri  32
C. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi  34
D. Türk Ceza Hukuku Reformu  38
§ 2. CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  39
I. SUÇ, CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ KAVRAMLARI  39
II. SUÇLAR VE KABAHATLER  42
§ 3. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  43
I. GENEL OLARAK  43
II. DOĞRUDAN KAYNAKLAR  44
A. Anayasa  44
B. Kanunlar  44
1. Genel Olarak  44
2. Genel Kanun–Özel Kanun İlişkisi (TCK m. 5)  45
C. Uluslararası Sözleşmeler  49
III. DOLAYISIYLA KAYNAKLAR  50
A. Yüksek Mahkeme Kararları  50
B. Doktrin  51
§ 4. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ  51
I. GENEL OLARAK  51
II. KUSUR İLKESİ  51
III. HUKUK DEVLETİ İLKESİ  52
IV. İNSANİLİK İLKESİ  53
§ 5. CEZA HUKUKUNUN GÜVENCE FONKSİYONU  53
I. SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ  53
II. İLKENİN ANLAMI VE SONUÇLARI  54
A. Anlamı  54
B. Sonuçları  57
1. Genel Olarak  57
2. Belirlilik İlkesi (Lex Certa)  57
3. Örf ve Âdet Hukukuyla Suç İhdas Etme ve Cezayı Ağırlaştırma Yasağı (Lex a)  60
4. Kıyas Yasağı ve Yorum (Lex stricta)  61
5. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulması Yasağı  66
6. Geçmişe Yürüme Yasağı (Lex praevia)  71
a. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  71
b. Fiilin İşlendiği Zamanın Kanununa Tabi Olması  73
c. Failin Lehine Olan Kanunun Geriye Yürümesi  76
d. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi  78
e. Geçici veya Süreli Kanunların İleriye Yürümesi  79
f. Suçun İşlendiği Zaman  79
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇ TEORİSİ
§ 6. SUÇUN YAPISINA GENEL BİR BAKIŞ (HAKSIZLIK VE KUSUR)  83
§ 7. SUÇ TEŞKİL EDEN HAKSIZLIĞIN ESASI OLARAK FİİL  88
I. GENEL OLARAK  88
II. HAREKET TEORİLERİ  90
A. Ontolojik Teoriler  90
1. Genel Olarak  90
2. Doğal (Nedensel) Hareket Teorisi  90
3. Gaî (Final–Amaççı) Hareket Teorisi  92
4. Sosyal Hareket Teorisi  94
B. Normativist (Hukuki) Hareket Teorisi  95
III. HAREKET TEORİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  96
IV. HAREKETİN SINIRLAMA FONKSİYONU  100
§ 8. TİPİKLİK  104
I. TİPİKLİK KAVRAMI, TİPİKLİĞİN FONKSİYONU VE TİPİKLİK–HUKUKA AYKIRILIK İLİŞKİSİ  104
II. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARIN TÜRLERİ  108
A. Deskriptif ve Normatif Tipiklik Unsurları  108
B. Maddi (Objektif) ve Manevi (Sübjektif) Tipiklik Unsurları  109
III. TİPİKLİĞİN MADDİ (OBJEKTİF) UNSURLARI  112
A. Fail  112
B. Mağdur  114
C. Hareketin (Suçun) Konusu  116
D. Hareket ve Hareketin Tipte Düzenleniş Şekline Göre Suçlar  120
1. Genel Olarak  120
2. Tek Hareketli Suçlar  120
3. Çok Hareketli Suçlar  120
4. Serbest Hareketli Suçlar  121
5. Bağlı Hareketli Suçlar  121
6. Seçimlik Hareketli Suçlar  122
7. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar  123
E. Netice  126
1. Genel Olarak  126
2. Sırf Hareket Suçları  127
3. Neticeli Suçlar  128
F. Nedensellik (İlliyet) Bağı ve Objektif İsnadiyet  129
1. Genel Olarak  129
2. Hareket ile Netice Arasındaki Nedensellik Bağının Belirlenmesi  131
a. Şart Teorisi (Bedingungs oder Äquivalenztheorie)  131
b. Uygun Sebep Teorisi  135
c. Objektif İsnadiyet Teorisi  137
G. Suç Tipinin Temel ve Nitelikli Unsurları  139
IV. TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI  143
A. Genel Olarak  143
B. Kast ve Taksir  145
C. Kast  145
1. Kastın Suç Sistematiği İçindeki Yeri ve Kusurlulukla İlişkisi  145
2. Kastın Tanımı ve Unsurları  153
3. Kastın Kapsamı  158
4. Kastın Aranacağı Zaman  165
5. Kastın Türleri  167
a. Doğrudan Kast (Dolus Directus)  167
b. Olası Kast (Dolus Eventualis)  170
aa. Olası Kastın Tanımı  170
bb. Olası Kastın Unsurları  172
c. Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımı  175
d. Olası Kastın Sonuçları  179
D. Taksir  182
1. Taksir Kavramı  182
2. Haksızlığın İstisnai Bir İşleniş Şekli Olarak Taksir  188
3. Taksirli Suçların Yapısı ve Taksir–Kusur İlişkisi  189
4. Taksirli Suçların Sistematiği  194
5. Taksirli Suçun Tipiklik (Haksızlık) Unsurları  197
a. Genel Olarak  197
b. Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali  199
aa. Anlamı  199
bb. İçeriği  201
cc. Özen Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Ölçüt  204
c. Neticeye Sebebiyet Verme  207
d. Neticenin Objektif İsnat Edilebilirliği  210
aa. Neticenin (Tehlike Durumunun) Objektif Öngörülebilirliği  211
bb. Objektif İsnadiyet Çerçevesinde Ortaya Çıkan Problemler  213
aaa. Taksirli Suçlarda Hukuka Uygun Alternatif Davranışlar (Yükümlülüğe Aykırılık Bağlantısı)  213
bbb. Normun Koruma Amacı  218
ccc. Mağdurun Kendi Sorumluluğu Çerçevesinde Kendine Zarar Vermesi  218
ddd. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi (Taksirli Bir Davranışa Kasten veya Taksirle Hareket Eden Üçüncü Kişinin Karışması)  220
6. Hukuka Aykırılık Unsuru  226
7. Taksirli Suçlarda Kusur  227
8. Taksirin Türleri  229
a. Genel Açıklamalar  229
b. Bilinçli Taksir  230
9. Taksirle İşlenen Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep  236
E. Kast–Taksir Kombinasyonu (Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar)  240
1. Genel Olarak  240
2. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçların Tipikliği  242
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Diğer Konular  248
F. Diğer Sübjektif Haksızlık Unsurları  248
1. Genel Olarak  248
2. Maksat ve Saik  249
V. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARDA HATA  251
A. Genel Olarak  251
B. Kastı Kaldıran Hata Halleri  253
1. Suçun Maddi Unsurlarında Hata (Unsur Yanılgısı)  253
2. Suçun Nitelikli Hallerinde Hata  260
3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında ve Bu Nedenlerin Sınırında Hata  262
§ 9. HUKUKA AYKIRILIK  262
I. HUKUKA AYKIRILIĞIN ANLAMI VE TİPİKLİKLE İLİŞKİSİ  262
II. HUKUKA AYKIRILIĞA SUÇ TİPİNDE YER VERİLMİŞ OLMASI  266
III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SÜBJEKTİF UNSURU  267
IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  270
V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ  272
A. Genel Olarak  272
B. Görevin İfası  273
C. Meşru Savunma  276
1. Hukuki Niteliği  276
2. Şartları  277
a. Saldırıya İlişkin Şartlar  277
b. Savunmaya İlişkin Şartlar  281
D. Hakkın Kullanılması  285
E. İlgilinin Rızası  287
1. Suç Teorisindeki Yeri  287
2. Hukuki Esası  291
3. Şartları  292
4. Varsayılan Rıza  295
VI. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN MADDİ ŞARTLARINDA HATA  296
VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE SINIRIN AŞILMASI  304
A. Genel Olarak  304
B. Düzenlemenin Hukuki Mahiyeti  305
C. Şartları  306
§ 10. KUSURLULUK  309
I. GENEL OLARAK  309
II. KUSURUN KONUSU  311
III. KUSURUN UNSURLARI  312
A. Genel Olarak  312
B. Algılama Yeteneği  312
C. İrade Yeteneği  314
IV. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN (KALDIRAN VEYA AZALTAN) HALLER  316
A. Genel Olarak  316
B. Yaş Küçüklüğü  317
1. Genel Olarak  317
2. Birinci Grup Yaş Küçükleri  318
3. İkinci Grup Yaş Küçükleri  319
4. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri  322
C. Sağır ve Dilsizlik  322
D. Akıl Hastalığı  323
1. Genel Olarak  323
2. Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi  325
E. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  327
1. Geçici Nedenler  327
2. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  329
a. Genel Olarak  329
b. İrade Dışı (İstemeyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  330
c. İradi Olarak (İsteyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  331
3. Sebebinde Serbest Hareket Kuramı (Actio Libera İn Causa–alic–)  333
4. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığının Ceza Sorumluluğuna Etkisi  339
F. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi  340
G. Zorunluluk Hali Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  344
1. Genel Olarak  344
2. Şartları  347
a. Tehlikeye İlişkin Şartlar  347
b. Korunmaya İlişkin Şartlar  350
H. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku ve Telaş Nedeniyle Aşılması  351
I. Cebir ve Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  354
İ. Haksız Tahrik Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  357
1. Genel Olarak  357
2. Haksız Tahrikin Şartları  358
3. Haksız Tahrikte Özel Durumlar  363
4. Haksız Tahrikin Sonuçları  365
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  366
1. Haksızlık Yanılgısı (Yasak Hatası)  366
2. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata  370
§ 11. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI  371
I. GENEL OLARAK  371
II. OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI  372
III. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEPLER  376
§ 12. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ŞARTLARI  377
I. GENEL OLARAK  377
II. ŞİKÂYET  377
III. İZİN, TALEP VE KARAR  386
§ 13. İHMALİ SUÇLAR  387
I. GENEL OLARAK  387
II. İHMALİ SUÇLARIN NİTELİĞİ VE İHMALİ HAREKETİN İCRAİ HAREKETTEN AYRIMI  388
III. İHMALİ SUÇLARIN ÇEŞİTLERİ  391
A. Gerçek İhmali Suçlar (Delicta Omissiva)  391
1. Genel Olarak  391
2. Gerçek İhmali Suçların Tipiklik Unsurları  393
B. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar (Delicta Commissiva per Omissionem)  394
1. Genel Olarak  394
2. Gerçek Olmayan İhmali Suçun Unsurları  396
a. Genel Olarak  396
b. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları  397
aa. Emredilen Hareketin Yapılmaması  397
bb. Neticenin Meydana Gelmesi  398
cc. İhmalin Nedenselliği ve Neticenin Objektif İsnadiyeti  398
dd. Neticenin Önlenmesi Yükümlülüğünün (Garantörlüğün) Bulunması  400
aaa. Genel Olarak  400
bbb. Garantörlük Durumları  401
ccc. İcrai ve İhmali Hareketin Eşdeğerliliği  407
c. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  408
aa. Kast  408
bb. Taksir  410
d. İhmali Suçlarda Hukuka Aykırılık  410
3. İhmali Suçlarda Kusur  411
4. İhmali Suçların Diğer Konuları  412
§ 14. TEŞEBBÜS  412
I. TANIMI VE MAHİYETİ  412
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  413
III. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASININ NEDENİNİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  414
A. Objektif Teori  414
B. Sübjektif Teori  415
C. Karma Teori  415
D. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori  416
IV. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI  416
A. Genel Olarak  416
B. Kasten İşlenen Bir Suçun ve Bu Suçu İşlemeye Yönelik Kastın Varlığı  417
C. İcra Hareketi Niteliğindeki Fiillerin Gerçekleştirilmesi  419
1. Genel Olarak  419
2. Objektif Teoriler  420
3. Sübjektif Teoriler  421
4. Karma Teoriler  422
5. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori  423
D. Elverişli Hareketlerin Gerçekleştirilmiş Olması  426
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerini Tamamlayamaması veya İcra Hareketlerini Tamamlamasına Rağmen Neticeyi Gerçekleştirememesi  431
V. TEŞEBBÜSTE CEZANIN BELİRLENMESİ  432
VI. TEŞEBBÜSTE ÖZEL DURUMLAR  433
A. Teşebbüs Suçu ve Suça Teşebbüs  433
B. İhmali Suçlara Teşebbüs  433
C. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs  435
VII. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  436
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  436
B. Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasının Nedenini Açıklayan Teoriler  437
C. Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları  438
1. Suç Tamamlanmamalıdır  438
2. Vazgeçme İradi Olmalıdır  440
3. Vazgeçme Gönüllü Olmalıdır  440
D. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu  442
E. Etkin Pişmanlık  443
§ 15. İŞTİRAK  444
I. GENEL OLARAK  444
II. İŞTİRAK ŞEKİLLERİ  447
A. Genel Olarak  447
B. Faillik ve Şeriklik Ayrımı  448
C. Faillik  450
1. Genel Olarak  450
2. Müstakil (Doğrudan) Faillik  451
3. Müşterek Faillik  451
a. Genel Olarak  451
b. Birlikte Suç İşleme Kararı  451
c. Fiilin Birlikte İcra Edilmesi  453
d. Müşterek Failliğin Diğer Görünüm Biçimleri  456
4. Dolaylı Faillik  459
a. Genel Olarak  459
b. Dolaylı Failliğin Görünüm Şekilleri  460
aa. Zorlama Yoluyla İradeye Hâkimiyet  461
bb. Aracının Hareketinin Tipik Olmadığı Hallerde İradeye Hâkimiyet  462
cc. Hatadan Yararlanmak Suretiyle İradeye Hâkimiyet  462
dd. Araç Durumundaki Kişinin Yanıltıldığı Haller  464
ee. Organize Suç Örgütlerinin Gücünden Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet  464
ff. Kusur Yeteneğinin Yokluğundan Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet  466
c. İhmali Suçlarda Dolaylı Faillik  468
d. Araç Durumundaki Kişinin Sınırı Aştığı Hallerde Dolaylı Failin Sorumluluğu  469
e. Dolaylı Faillikte Hata Halleri  469
5. Yan Faillik (Yan Yana Faillik)  470
D. Şeriklik  471
1. Genel Olarak  471
2. Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası  471
3. Bağlılık Kuralı  474
a. Mahiyeti  474
b. Bağlılık Kuralının Görünüm Biçimleri  475
c. Sınırlı Bağlılık Kuralının Gerekleri  475
d. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Nitelikli Hallerin Geçişi  477
e. Özgü Suçlarda İştirak  481
4. Azmettirme  483
a. Genel Olarak  483
b. Azmettirmenin Şartları  484
c. Azmettirmede Özel Haller  489
d. Azmettirenin Cezası  491
5. Yardım Etme  494
a. Genel Olarak  494
b. Yardım Etmenin Şartları ve Türleri  495
c. Yardım Etmenin Cezası  499
III. İŞTİRAKTE ÖZEL DURUMLAR  500
A. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda İştirak  500
B. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Teşebbüs  501
C. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  502
§ 16. İÇTİMA  504
I. GENEL AÇIKLAMALAR  504
II. FİİL TEKLİĞİ– FİİL ÇOKLUĞU AYRIMI  508
A. Genel Olarak  508
B. Doğal Anlamda Hareket Tekliği  509
C. Hukuki Anlamda Hareket Tekliği  510
1. Genel Olarak  510
2. Tipik Hareket Tekliği  510
3. Doğal Hareket Tekliği  513
4. Zincirleme Hareket  515
III. ZİNCİRLEME SUÇ  516
A. Hukuki Mahiyeti  516
B. Zincirleme Suçun Şartları  518
1. Birden Çok Fiilin Bulunması  518
2. Fiillerin Her Birinin Aynı Suçu Oluşturması  521
3. Aynı Suçun Birden Çok Defa Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi  525
4. Birden Çok Suçun Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Gerçekleştirilmesi  526
C. Zincirleme Suçun Sonucu  529
D. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller  529
IV. FİKRİ İÇTİMA  530
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  530
B. Fikri İçtimaın Şartları  532
1. Genel Olarak  532
2. Fiilin Tek Olması  533
a. Genel Olarak  533
b. İcra Hareketlerinin Tam Ayniyeti  534
c. İcra Hareketlerinin Kısmi Ayniyeti  536
3. Tek Fiilin Birden Fazla Suçun Oluşmasına Sebebiyet Vermesi  537
a. Suçların Farklı Olması (Farklı Neviden Fikri İçtima)  537
b. Suçların Aynı Olması (Aynı Neviden Fikri İçtima)  538
4. Suçların Her Birinin Kovuşturma Şartlarının Gerçekleşmesi ve Başlı Başına Cezalandırılabilir Olması  544
C. Fikri İçtimada Özel Haller  545
1. Kasti–Taksirli Suçlar Arasında Fikri İçtima  545
2. Kesintisiz–Ani Suçlar Arasında Fikri İçtima  546
3. İcrai–İhmali Suçlar Arasında Fikri İçtima  546
4. Temel Suç Tipiyle–Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Fikri İçtima  547
D. Fikri İçtimaın Sonuçları  548
V. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA (KANUNLARIN İÇTİMAI)  549
A. Genel Olarak  549
B. Özel Normun Önceliği İlkesi  550
C. Bir Normun Diğeri Tarafından Tüketilmesi İlkesi  551
1. Genel Olarak  551
2. Bileşik Suç  551
a. Hukuki Niteliği  551
b. Bileşik Suçun Şekilleri  552
c. Sonucu  554
D. Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi  554
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPTIRIM TEORİSİ
§ 17. YAPTIRIM TEORİSİNE GENEL BAKIŞ  557
§ 18. YAPTIRIMLARIN TÜRLERİ  559
I. CEZALAR  559
A. Genel Olarak  559
B. Cezanın Amacını Açıklayan Görüşler  560
C. Cezaların Sınıflandırılması  562
D. TCK’daki Sınıflandırma  564
1. Genel Olarak  564
2. Hapis Cezaları  564
a. Çeşitleri  564
b. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  567
c. Müebbet Hapis Cezası  568
d. Süreli Hapis Cezası  569
aa. Genel Olarak  569
bb. Kısa Süreli Hapis Cezaları  570
3. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar  571
a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi  571
aa. Genel Olarak  571
bb. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Şartları  572
cc. Seçenek Yaptırıma Zorunlu Çevirme  573
dd. Seçenek Yaptırımlar  575
aaa. Genel Olarak  575
bbb. Adlî Para Cezası  577
ccc. Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Giderilmesi  577
ddd. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  578
eee. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  579
fff. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  580
ggg. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  580
ee. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Sonuçları  581
ff. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  583
b. Erteleme  584
aa. Genel Olarak  584
bb. Ertelemede Sistemler  585
cc. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  586
dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  587
ee. Cezanın İnfazının Ertelenmesi  588
aaa. Hukuki Niteliği  588
bbb. Ertelemenin Şartları  589
aaaa. Genel Olarak  589
bbbb. Mahkûmiyet Türü ve Ağırlığı İtibariyle Ertelemeye Elverişli Olmalıdır  589
cccc. Hükümlünün Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olması  592
dddd. Mahkemede Hükümlünün Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaatin Oluşması  594
eeee. İşlenen Suçun Sebebiyet Verdiği Zararın Giderilmesi  595
ccc. Ertelemenin Sonuçları  595
aaaa. Genel Olarak  595
bbbb. Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Yeni Bir Suçun İşlenmesi veya Yükümlülüklere Aykırı Davranılması  597
cccc. Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Yükümlülüklerin Gereğinin Yerine Getirilmesi  598
c. Koşullu Salıverilme  599
aa. Genel Olarak  599
bb. Koşullu Salıverilmenin Şartları  600
aaa. Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Şartlar  600
aaaa. Genel Kural  600
bbbb. Koşullu Salıverilmede İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süre Yönünden Özel Haller  602
bbb. Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Şart– İyi Halliliğin Tespiti  607
cc. Koşullu Salıverilmenin Uygulanmayacağı Haller  607
dd. Koşullu Salıverilmede Usul  609
ee. Koşullu Salıverilmeden Sonra Uygulanacak Rejim  609
ff. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması  610
d. Uzlaştırma  611
4. Adlî Para Cezası  616
a. Genel Olarak  616
b. Adlî Para Cezasının Belirlenmesinde Geçerli Olan Sistemler  617
c. Adlî Para Cezasının Tespiti  618
d. İnfazı  620
II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ  622
A. Genel Olarak  622
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma  624
1. Genel Olarak  624
2. Tedbirin Uygulanış Biçimi İtibariyle Türleri  625
a. Genel Olarak  625
b. Kanuni Netice Olarak Hak Yoksunluğu  626
aa. Şartları  626
bb. Yoksun Kılınan Haklar  627
aaa. Kamu Görevinin Üstlenilmesinden, Atamaya veya Seçime Tabi Bütün Memuriyet ve Hizmetlerde İstihdam Edilmekten Yoksunluk  627
bbb. Seçme ve Seçilme Ehliyetinden ve Diğer Siyasi Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  628
ccc. Velayet Hakkından, Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Yoksunluk  629
ddd. Vakıf, Dernek, Sendika, Şirket ve Siyasi Parti Tüzel Kişiliklerinin Yöneticisi veya Denetçisi Olmaktan Yoksunluk  630
eee. Resmi İzne Tabi Bir Meslek Veya Sanatı İcra Etmekten Yoksunluk  630
cc. Yoksunluğun Süresi  631
c. Cezanın İnfazından Sonra Belli Bir Süreyle Uygulanabilen Hak Yoksunluğu  632
aa. Şartları  632
bb. Süresi  633
d. Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu  634
e. İnfazı  635
C. Müsadere  635
1. Müsaderenin Türleri  635
2. Eşya Müsaderesi  637
a. Genel Bilgiler  637
b. Bir Suçun İşlenmesine Bağlı Olan Müsadere  637
c. Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın Müsaderesi  639
d. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi  640
e. Kaim Değerlerin Müsaderesi  640
3. Kazanç Müsaderesi  640
a. Genel Bilgiler  640
b. Kazanç Müsaderesinin Türleri ve Şartları  640
4. Müsaderede Zamanaşımı  642
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  643
1. Genel Olarak  643
2. Korunmaya Muhtaç Çocuk–Suça Sürüklenen Çocuk Ayrımı  643
3. Çocuklar Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirlerine Yön Veren İlkeler  643
4. Tedbir Türleri  644
5. Tedbirin Usulü  645
6. Özel Soruşturma Usulleri  646
E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  647
1. Genel Olarak  647
2. Tedbirin Uygulanmasına İlişkin Esaslar  647
F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  649
1. Genel Bilgiler  649
2. Tekerrürün Hukuki Niteliği  651
3. Tekerrürün Şartları  653
a. Daha Önce İşlenmiş Bir Suçtan Dolayı Verilip Kesinleşmiş Mahkûmiyetin Varlığı  653
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  656
c. Yeni Suçun Tekerrür Süreleri İçinde İşlenmiş Olması  657
4. Tekerrür Hükümlerinin İşlemeyeceği Haller  658
5. Tekerrürün Sonuçları  659
6. Özel Tehlikeli Suçlular  665
G. Sınır Dışı Edilme  667
1. Genel Olarak  667
2. Şartları  667
a. Yabancı Bir Mahkûmun Bulunması  667
b. Yabancının Hapis Cezasına Mahkûm Edilmiş Olması  667
c. Yabancının Mahkûm Olduğu Cezanın İnfaz Edilmiş Olması veya Koşullu Salıverilmeden Yararlanmış Olması  668
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  668
1. Genel Olarak  668
2. Uygulanma Şartları ve Tedbir Türleri  668
I. Denetimli Serbestlik Tedbiri  669
§ 19. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  670
I. GENEL OLARAK  670
II. CEZA TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ  672
III. HAPİS CEZASININ BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  673
A. Genel Olarak  673
B. Temel Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar  674
1. Suçun İşleniş Biçimi  674
2. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  675
3. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  676
4. Suç Konusunun Önem ve Değeri  677
5. Suçtan Kaynaklanan Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  677
6. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  678
7. Failin Güttüğü Amaç ve Saik  681
IV. ADLÎ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ  681
A. Genel Olarak  681
B. Hapis Cezasının Seçeneğini Oluşturan Adlî Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  682
C. Hapis Cezasının Yanı Sıra Uygulanacak Adlî Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  682
V. ÇİFTE DEĞERLENDİRME YASAĞI  683
VI. OLASI KAST VE BİLİNÇLİ TAKSİRİN CEZAYA ETKİSİ  684
VII. NİTELİKLİ HALLERİN UYGULANMASI  684
VIII. SONUÇ CEZANIN BELİRLENMESİ  689
A. Genel Olarak  689
B. Teşebbüs Aşamasında Kalmış Suçlar  689
C. İştirak Halinde İşlenen Suçlar  690
D. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması  692
E. Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması  692
F. Yaş Küçüklüğüne İlişkin Hükümlerin Uygulanması  692
G. Akıl Hastalığına İlişkin Hükümlerin Uygulanması  693
H. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebeplerin Uygulanması  694
I. Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanması  694
1. Takdiri İndirim Nedenleri  694
a. Genel Olarak  694
b. Failin Geçmişi  695
c. Failin Sosyal İlişkileri  696
d. Failin Fiilden Sonra ve Yargılama Sürecindeki Davranışları  696
e. Cezanın Fail Üzerindeki Olası Etkileri  697
2. Takdiri İndirimde Uyulacak Esaslar  697
İ. Mahsup  699
J. Ceza Sürelerinin Hesaplanması  700
§ 20. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ  701
I. GENEL OLARAK  701
II. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ  702
A. Genel Olarak  702
B. Sanığın Ölümü  702
C. Hükümlünün Ölümü  704
III. AF  704
A. Hukuki Niteliği  704
B. Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  705
C. Affın Çeşitleri  706
1. Genel Olarak  706
2. Genel af  707
3. Özel Af  709
IV. DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI  710
A. Genel Olarak  710
B. Zamanaşımının Kabulünü Gerektiren Nedenler  711
C. Hukuki Niteliği  712
D. Dava Zamanaşımı  713
1. Genel Bilgiler  713
2. Zamanaşımı Sürelerinin Belirlenmesinde Sistemler  715
3. Zamanaşımı Süreleri  715
4. Dava Zamanaşımının Tayininde Dikkate Alınan Ölçü Süreler  717
5. Aynı Fiilden Dolayı Yeniden Yargılama Halinde Zamanaşımı Süreleri  721
6. Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağı An  721
7. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  726
a. Zamanaşımını Durduran Sebepler  727
b. Zamanaşımını Kesen Haller  729
E. Ceza Zamanaşımı  732
1. Genel Açıklamalar  732
2. Zamanaşımı Süreleri  732
3. Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağı An ve İşlemeyeceği Haller  735
4. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması  735
5. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  737
F. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  738
V. ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME  738
A. Genel Olarak  738
B. Vazgeçmenin Niteliği  740
C. Şikâyetten Vazgeçebilecekler ve Vazgeçme Süresi  741
D. Vazgeçmenin Şekli  743
E. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Vazgeçmenin Etkisi  744
F. Koşula Bağlı Vazgeçme  745
G. Vazgeçmenin Kabulü ve Vazgeçmeden Dönme  746
H. Vazgeçmenin Sonuçları  747
VI. ÖNÖDEME  748
A. Genel Olarak  748
B. Önödemenin Şartları  750
1. Önödemeye Elverişli Bir Suçun Varlığı  750
2. Belli Miktar Paranın Yargılama Gideriyle Birlikte Ödenmesi  752
C. Önödemenin Usulü ve Sonuçları  753
D. Önödemede Tekerrür  755
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU
§ 21. TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI  757
I. GENEL OLARAK  757
II. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  757
A. Genel Olarak  757
B. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  759
1. Genel Olarak  759
2. Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesi  759
3. Ülke Kavramı ve Sınırları  766
a. Gerçek Anlamda Ülke  766
b. Farazi Anlamda Ülke  768
4. Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması  771
C. Şahsilik İlkesi  772
1. Genel Olarak  772
2. Faile Göre Şahsilik İlkesi  773
3. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi  775
D. Devleti Koruma ve Evrensellik İlkeleri  778
1. Genel Olarak  778
2. Şartları  778
3. Görev Suçları (Koruma İlkesi)  780
a. Genel Olarak  780
b. Şartları  781
4. Evrensellik İlkesinin Özel Bir Şekli Olarak İkame (Başka Devlet Adına) Yargı İlkesi  782
a. Genel Olarak  782
b. Şartları  782
E. Yurt Dışında Verilmiş Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunlukları  783
F. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  790
III. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  791
A. Cumhurbaşkanı  791
B. Milletvekilleri  795
1. Yasama Sorumsuzluğu  795
2. Yasama Dokunulmazlığı  797
C. Diplomatlar  798
D. Asker Kişiler  801
§ 22. İADE  802
I. İADE, SIĞINMA VE SINIR DIŞI ETME KAVRAMLARI  802
II. İADENİN KAYNAKLARI VE BUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ  810
III. İADENİN KOŞULLARI  812
A. Türkiye’den Yabancı Devlete İade  812
1. Şartları  812
2. İade Usulü  825
B. Türkiye’nin İade Talepleri ve Şartları  829
IV. İADEDE HUSUSİLİK KURALI  830
Kaynaklar  833
Dizin  851
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020