Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bireysel Basın İş Hukuku
Kasım 2016 / 2. Baskı / 308 Syf.
Fiyatı: 21.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Gazetecilik mesleğinin farklı çalışma yöntemlerini gerektirmesi, gazetecilik mesleğinin toplum içindeki yeri ve önemi ile basın özgürlüğünün korunması gerekliliği nedenlerine bağlı olarak, birçok ülkede gazetecileri iş ilişkileri içerisinde özel olarak koruyan düzenlemeler yapılmıştır. Türk Hukukunda da 20.6.1952 tarih ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunla gazetecilerin iş ilişkileri düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler Basın İş Hukuku olarak adlandırılan İş Hukukuna ilişkin bir alanın ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Çalışmamızda basın alanındaki bireysel iş ilişkileri ele alınmıştır. Bu kitabın okuyucusunun daha önce İş Hukuku bilgisine sahip olmadığı varsayımından hareket edilerek İş Hukukuna ilişkin genel bilgilere gerektiği ölçüde yer verilmiştir.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Basın İş Hukukuna Giriş
Basın İş Hukukunun Temel Kavramları
Bireysel İş İlişkileri
Basın İş Sözleşmesi
Basın İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
Basın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Hukuki Sonuçları
Çalışma ve Dinlenme Süreleri
Barkod: 9789750240430
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 308
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ………………………………………………………………………………………………………… III
KISALTMALAR CETVELĠ ………………………………………………………………………………… XI
Birinci Kısım
GENEL BĠLGĠLER
Birinci Bölüm
BASIN Ġġ HUKUKUNA GĠRĠġ
§ 1– BASIN Ġġ HUKUKU KAVRAMI…………………………………………………………………… 3
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………… 3
II– BASIN Ġġ HUKUKUNUN GEREKLĠLĠĞĠ ………………………………………………. 4
III– BÖLÜMLERĠ …………………………………………………………………………………. 7
1– Bireysel Basın ĠĢ Hukuku …………………………………………………………. 7
2– Toplu Basın ĠĢ Hukuku ……………………………………………………………  7
§ 2– BASIN Ġġ HUKUKUNUN DOĞUġU VE GELĠġĠMĠ …………………………………………. 8
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………… 8
II– TÜRKĠYE’DE ………………………………………………………………………………… 10
1– Cumhuriyet Öncesi Dönem ……………………………………………………… 10
2– Cumhuriyet Sonrası Dönem ……………………………………………………… 11
§ 3– BASIN Ġġ HUKUKUNUN TEMEL NĠTELĠKLERĠ ……………………………………………. 14
I– BASIN Ġġ HUKUKUNA HÂKĠM OLAN ESASLAR ……………………………………. 14
1– Gazetecilerin Korunması Ġlkesi …………………………………………………  14
2– Gazeteci Yararına Yorum Ġlkesi …………………………………………………. 15
II– BASIN Ġġ HUKUKUNUN HUKUK SĠSTEMĠ ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ ……………. 15
III– Ġġ KANUNU VE BASIN Ġġ KANUNU ĠLĠġKĠSĠ ……………………………………. 16
§ 4– BASIN Ġġ HUKUKUNUN KAYNAKLARI ………………………………………………………  18
I– GENEL KAYNAKLAR ………………………………………………………………………… 18
1– Ulusal Kaynaklar ……………………………………………………………………  18
a) Anayasa …………………………………………………………………………… 18
b) Kanunlar …………………………………………………………………………  19
c) Tüzükler …………………………………………………………………………… 20
d) Yönetmelikler ……………………………………………………………………. 20
e) Bakanlar Kurulu Kararları, Genelge, Resmi Tebliğler ………………. 20
f) Yargı Kararları ve Doktrin ……………………………………………………. 20
g) Örf ve Adet ………………………………………………………………………. 20
2– Uluslararası Kaynaklar ……………………………………………………………  21
II– ÖZEL KAYNAKLAR …………………………………………………………………………. 21
1– Basın ĠĢ SözleĢmesi ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi ………………………………  22
İÇİNDEKİLER
VI BİREYSEL BASIN İŞ HUKUKU
2– ĠĢyeri Ġç Yönetmelikleri ……………………………………………………………. 22
3– ĠĢyeri Uygulamaları …………………………………………………………………. 23
4– ĠĢverenin Talimatları ………………………………………………………………  25
Ġkinci Bölüm
BASIN Ġġ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 5– GAZETECĠ ……………………………………………………………………………………………  27
I– TANIMI …………………………………………………………………………………………. 27
II– UNSURLARI …………………………………………………………………………………  29
1– Basın ĠĢ Kanununun Kapsamına Giren ĠĢyerlerinde ÇalıĢma ………… 30
a) Türkiye’de Yayınlanma ………………………………………………………. 30
b) Gazete, Süreli Yayın, Haber Ajanslarında veya
Özel Radyo ve Televizyonlarda ÇalıĢma ………………………………  32
c) Gazete, Süreli Yayın, Haber Ajansı veya Radyo ve Televizyon
KuruluĢunun Kamu Tüzel KiĢiliğine Sahip Olmaması ……………… 36
2– Fikir ve Sanat ĠĢinde ÇalıĢma ……………………………………………………. 37
3– ÇalıĢmanın Basın ĠĢ SözleĢmesine Dayanması ……………………………. 44
4– ĠĢ Kanununun Kapsamı DıĢında Kalma ………………………………………. 47
III– BAZI UNVANA SAHĠP KĠġĠLERĠN GAZETECĠ NĠTELĠĞĠ ……………………. 48
1– Genel Yayın Yönetmeni …………………………………………………………… 48
2– Yazı ĠĢleri Müdürü …………………………………………………………………… 48
3– Gazete Ġdare Müdürü ………………………………………………………………. 49
4– Muhabir …………………………………………………………………………………. 50
§ 6– ĠġVEREN ………………………………………………………………………………………………. 51
§ 7– ĠġVEREN VEKĠLĠ ……………………………………………………………………………………. 52
§ 8– ĠġYERĠ …………………………………………………………………………………………………. 53
I– TANIMI …………………………………………………………………………………………. 53
II– ĠġYERĠNĠ BĠLDĠRME ……………………………………………………………………… 54
III– ĠġYERĠNĠN VEYA BĠR BÖLÜMÜNÜN DEVRĠ ……………………………………. 55
Ġkinci Kısım
BĠREYSEL Ġġ ĠLĠġKĠLERĠ
Birinci Bölüm
BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ
Birinci Kesim
GENEL BĠLGĠLER
§ 9– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN TANIMI VE UNSURLARI …………………………………  61
I– TANIMI …………………………………………………………………………………………. 61
II– UNSURLARI …………………………………………………………………………………. 61
İÇİNDEKİLER
BİREYSEL BASIN İŞ HUKUKU VII
1– ĠĢ (ÇalıĢma) …………………………………………………………………………… 62
2– Ücret ……………………………………………………………………………………  62
3– Bağımlılık ………………………………………………………………………………. 63
III– ĠDAREYE BĠLDĠRĠM ……………………………………………………………………… 64
§ 10– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ ………………………………………………  65
I– ÖZEL HUKUK SÖZLEġMESĠ OLMASI …………………………………………………. 65
II– KĠġĠSEL ĠLĠġKĠ KURMASI ………………………………………………………………. 65
III– ĠKĠ TARAFA BORÇ YÜKLEMESĠ ……………………………………………………… 65
IV– DEVAMLI SÖZLEġME OLMASI ………………………………………………………  66
V– BAĞIMLI HUKUKĠ ĠLĠġKĠ KURMASI …………………………………………………. 66
§ 11– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN TÜRLERĠ ……………………………………………………  66
I– BELĠRLĠ VE BELĠRSĠZ SÜRELĠ BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ ………………………  66
II– TAM VE KISMĠ SÜRELĠ BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ ………………………………… 69
1– Genel Olarak …………………………………………………………………………  69
2– ĠĢ Kanunda Yer Alan Tam Süreli–Kısmi Süreli ĠĢ
SözleĢmelerine ĠliĢkin Düzenlemeler …………………………………………. 70
III– ÇAĞRI ÜZERĠNE ÇALIġMAYA DAYALI BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ …………… 71
IV– DENEME SÜRELĠ BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ ………………………………………… 73
V– UZAKTAN ÇALIġMAYA DAYALI BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ ……………………… 69
§ 12– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN YAPILMASI …………………………………………………  78
I– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ YAPMA EHLĠYETĠ …………………………………………  78
II– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN ġEKLĠ VE ĠÇERĠĞĠ …………………………………  79
III– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN BĠLDĠRĠLMESĠ ……………………………………… 81
Ġkinci Kesim
BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 13– GAZETECĠNĠN BORÇLARI ……………………………………………………………………  83
I– Ġġ GÖRME BORCU …………………………………………………………………………. 83
1– Gazetecinin ĠĢi Bizzat Yapma Borcu …………………………………………  83
a) Genel Olarak ……………………………………………………………………. 83
b) Gazetecinin Ġfa Edeceği ĠĢ …………………………………………………. 84
c) ĠĢçinin ĠĢi Ġfa Edeceği Yer …………………………………………………… 85
d) Gazetecinin ĠĢi Ġfa Sırasında Kullanacağı ĠĢ Araçları,
TaĢıtlar ve Yapacağı Giderler ………………………………………………. 85
2– Gazetecinin ĠĢi Özenle Yapma Borcu …………………………………………. 86
3– ĠĢçiden ĠĢ Görülmesini Ġsteme Hakkının Devri ……………………………. 87
a) ĠĢyerinin Devri …………………………………………………………………  87
b) ĠĢ SözleĢmesinin Devri ………………………………………………………. 87
c) Ödünç ĠĢ ĠliĢkisi ………………………………………………………………… 89
II– SADAKAT BORCU …………………………………………………………………………  89
III– DÜZENLEMELERE VE TALĠMATLARA UYMA BORCU …………………………. 102
İÇİNDEKİLER
VIII BİREYSEL BASIN İŞ HUKUKU
§ 14– ĠġVERENĠN BORÇLARI …………………………………………………………………………. 103
I– ÜCRET ÖDEME BORCU …………………………………………………………………… 103
1– Ücretin Tanımı ………………………………………………………………………… 103
2– Ücretin Unsurları ……………………………………………………………………  103
a) ĠĢ KarĢılığında Ödenme ………………………………………………………. 103
b) ĠĢveren Tarafından Ödenme ………………………………………………  104
c) Para Ġle Ödenme ………………………………………………………………  104
3– Ücret Türleri …………………………………………………………………………… 104
a) Asıl Ücret …………………………………………………………………………. 104
b) Ücret Ekleri ve Sosyal Ücret ………………………………………………. 104
aa) Yıllık Ġkramiye ……………………………………………………………  106
bb) Ġkramiye ……………………………………………………………………. 108
cc) Askerlik Sırasında Ücret ………………………………………………  109
4– Ücret Belirleme Yöntemleri ………………………………………………………. 116
5– Ücretin Miktarı ………………………………………………………………………  116
a) Genel Olarak ……………………………………………………………………  117
b) Asgari Ücret ……………………………………………………………………  117
6– Ücretin Ödenmesi …………………………………………………………………… 118
a) Ödeme ġekli ……………………………………………………………………  118
b) Ödeme Yeri ………………………………………………………………………. 119
c) Ödeme Zamanı …………………………………………………………………. 120
d) Ödemelerin Belgelendirilmesi ……………………………………………  137
e) Ücret ZamanaĢımı ……………………………………………………………. 138
7– Ücretin Korunması …………………………………………………………………  138
b) Ücretin Haczi ve Devri ………………………………………………………. 140
c) Ücretin Takası …………………………………………………………………  141
d) Öncelikli Alacak ………………………………………………………………… 141
e) Ücretten Ġndirim Yapılamaması …………………………………………… 141
II– GAZETECĠYĠ GÖZETME BORCU ……………………………………………………… 142
III– EġĠT DAVRANMA BORCU ……………………………………………………………… 145
Üçüncü Kesim
BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN SONA ERMESĠ VE
SONA ERMENĠN HUKUKĠ SONUÇLARI
§ 15– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN FESĠH OLMAKSIZIN SONA ERMESĠ ………………… 149
I– TARAFLARIN ANLAġMASI ………………………………………………………………  149
II– SÖZLEġME SÜRESĠNĠN DOLMASI …………………………………………………… 150
III– TARAFLARDAN BĠRĠNĠN ÖLÜMÜ …………………………………………………… 150
IV– GAZETE YAYINININ SONA ERMESĠ ………………………………………………… 151
V– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN GEÇERSĠZLĠĞĠ ………………………………………  152
1– Basın ĠĢ SözleĢmesinin Kesin Geçersizliği …………………………………  152
İÇİNDEKİLER
BİREYSEL BASIN İŞ HUKUKU IX
2– Basın ĠĢ SözleĢmesinin Ġptali ……………………………………………………. 153
§ 16– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN FESĠH ĠLE SONA ERMESĠ ……………………………… 153
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………… 153
II– BĠLDĠRĠMLĠ FESĠH ………………………………………………………………………… 156
1– Kavram …………………………………………………………………………………  156
2– Bildirim Süreleri ………………………………………………………………………. 156
3– Bildirimli Feshin Hukuki Sonuçları ……………………………………………  159
a) Genel Olarak ……………………………………………………………………  159
b) Yeni ĠĢ Arama Ġzni ……………………………………………………………  160
c) Bildirim Sürelerine ĠliĢkin Ücretin PeĢin Ödenmesi ………………… 161
4–Bildirimli Feshin Türleri ……………………………………………………………  163
a) Geçerli Sebebe Bağlı Olarak Basın ĠĢ SözleĢmesinin
Bildirimli Feshi …………………………………………………………………… 163
aa) KoĢulları ……………………………………………………………………  164
bb) Geçerli Sebepler …………………………………………………………. 173
cc) SözleĢmenin Feshinde Ġzlenmesi Gereken Yöntem …………. 182
dd) Fesih Bildirimine Ġtiraz …………………………………………………. 185
ee) Geçersiz Feshin Sonuçları ……………………………………………. 187
b) Geçerli Sebep Aranmaksızın Basın ĠĢ SözleĢmesinin
Bildirimli Feshi …………………………………………………………………… 199
aa) Bildirim Sürelerine Uyulmamasının Hukuki Sonuçları ………. 199
bb) Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasının Hukuki Sonuçları …. 202
III– BĠLDĠRĠMSĠZ FESĠH ……………………………………………………………………  210
1– Kavram …………………………………………………………………………………. 210
2– Bildirimsiz Fesih Sebepleri ………………………………………………………  211
a) Genel Olarak ……………………………………………………………………  211
b) Gazeteci Açısından Bildirimsiz Fesih Sebepleri ………………………. 212
c) ĠĢveren Açısından Bildirimsiz Fesih Sebepleri ………………………… 213
3– Bildirimsiz Fesih Hakkını Kullanma Süresi …………………………………  215
§ 17– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN SONA ERMESĠNĠN HUKUKĠ SONUÇLARI …………. 220
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………… 220
II– ÖLÜM TAZMĠNATI …………………………………………………………………………. 222
III– KIDEM TAZMĠNATI ………………………………………………………………………. 224
1– Tanımı …………………………………………………………………………………… 224
2– KoĢulları ………………………………………………………………………………… 225
a) Basın ĠĢ SözleĢmesinin Kanunda Öngörülen Hallerden
Biri Ġle Sona ErmiĢ Olması …………………………………………………  225
aa) Basın ĠĢ SözleĢmesinin Fesih Olmaksızın Sona Ermesi ……. 225
bb) Basın ĠĢ SözleĢmesinin Fesih Ġle Sona Ermesi ………………  226
aaa) Bildirimli Fesih …………………………………………………… 226
bbb) Bildirimsiz Fesih ………………………………………………… 229
İÇİNDEKİLER
X BİREYSEL BASIN İŞ HUKUKU
b) Gazetecinin Kanunda Öngörülen Asgari Süre Kadar
ÇalıĢmıĢ Olması ………………………………………………………………… 231
3– Kıdem Tazminatının Miktarı ve Ödenmesi …………………………………  240
4– ĠĢyerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatından Sorumluluk …………… 244
5– Kıdem Tazminatı ZamanaĢımı ve Gecikme Faizi …………………………  245
IV– ÇALIġMA BELGESĠ ………………………………………………………………………… 247
V– GAZETECĠDEN ĠBRANAME ALINMASI ………………………………………………. 248
Ġkinci Bölüm
ÇALIġMA VE DĠNLENME SÜRELERĠ
§ 18– ÇALIġMA SÜRELERĠ ……………………………………………………………………………  251
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………  251
II– NORMAL ÇALIġMA SÜRESĠ ……………………………………………………………. 252
III– FAZLA ÇALIġMA …………………………………………………………………………… 253
1– Genel Olarak …………………………………………………………………………  253
2– Fazla ÇalıĢmanın KarĢılığı ………………………………………………………… 257
3– Fazla ÇalıĢmanın Belgelenmesi ve Ġspatı ……………………………………. 260
IV– KISA ÇALIġMA ……………………………………………………………………………  264
1– Tanımı …………………………………………………………………………………… 264
2– Kısa ÇalıĢma Ödeneği ……………………………………………………………… 265
§ 19– DĠNLENME SÜRELERĠ …………………………………………………………………………  266
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………… 266
II– ARA DĠNLENMESĠ …………………………………………………………………………. 267
III– HAFTA TATĠLĠ ……………………………………………………………………………… 269
IV– ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATĠLLER …………………………………………… 273
V– ÖZEL SEBEPLERE BAĞLI ÜCRETLĠ ĠZĠN …………………………………………… 275
VI– YILLIK ÜCRETLĠ ĠZĠN …………………………………………………………………… 276
1– Genel Olarak …………………………………………………………………………. 276
2– Yıllık Ücretli Ġzin Hakkından Yararlanma KoĢulları ………………………. 276
3– Yıllık Ücretli Ġzin Süreleri …………………………………………………………. 279
4– Yıllık Ücretli Ġznin Kullanılması …………………………………………………. 281
5– Yıllık Ġzin Ücreti ……………………………………………………………………… 283
YARARLANILAN KAYNAKLAR …………………………………………………………………………. 289
 


Ramazan Özkepir ...
Eylül 2020
240.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
Şaban Kayıhan
Eylül 2020
59.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Yaşar Ümütlü
Eylül 2020
74.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ………………………………………………………………………………………………………… III
KISALTMALAR CETVELĠ ………………………………………………………………………………… XI
Birinci Kısım
GENEL BĠLGĠLER
Birinci Bölüm
BASIN Ġġ HUKUKUNA GĠRĠġ
§ 1– BASIN Ġġ HUKUKU KAVRAMI…………………………………………………………………… 3
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………… 3
II– BASIN Ġġ HUKUKUNUN GEREKLĠLĠĞĠ ………………………………………………. 4
III– BÖLÜMLERĠ …………………………………………………………………………………. 7
1– Bireysel Basın ĠĢ Hukuku …………………………………………………………. 7
2– Toplu Basın ĠĢ Hukuku ……………………………………………………………  7
§ 2– BASIN Ġġ HUKUKUNUN DOĞUġU VE GELĠġĠMĠ …………………………………………. 8
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………… 8
II– TÜRKĠYE’DE ………………………………………………………………………………… 10
1– Cumhuriyet Öncesi Dönem ……………………………………………………… 10
2– Cumhuriyet Sonrası Dönem ……………………………………………………… 11
§ 3– BASIN Ġġ HUKUKUNUN TEMEL NĠTELĠKLERĠ ……………………………………………. 14
I– BASIN Ġġ HUKUKUNA HÂKĠM OLAN ESASLAR ……………………………………. 14
1– Gazetecilerin Korunması Ġlkesi …………………………………………………  14
2– Gazeteci Yararına Yorum Ġlkesi …………………………………………………. 15
II– BASIN Ġġ HUKUKUNUN HUKUK SĠSTEMĠ ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ ……………. 15
III– Ġġ KANUNU VE BASIN Ġġ KANUNU ĠLĠġKĠSĠ ……………………………………. 16
§ 4– BASIN Ġġ HUKUKUNUN KAYNAKLARI ………………………………………………………  18
I– GENEL KAYNAKLAR ………………………………………………………………………… 18
1– Ulusal Kaynaklar ……………………………………………………………………  18
a) Anayasa …………………………………………………………………………… 18
b) Kanunlar …………………………………………………………………………  19
c) Tüzükler …………………………………………………………………………… 20
d) Yönetmelikler ……………………………………………………………………. 20
e) Bakanlar Kurulu Kararları, Genelge, Resmi Tebliğler ………………. 20
f) Yargı Kararları ve Doktrin ……………………………………………………. 20
g) Örf ve Adet ………………………………………………………………………. 20
2– Uluslararası Kaynaklar ……………………………………………………………  21
II– ÖZEL KAYNAKLAR …………………………………………………………………………. 21
1– Basın ĠĢ SözleĢmesi ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi ………………………………  22
İÇİNDEKİLER
VI BİREYSEL BASIN İŞ HUKUKU
2– ĠĢyeri Ġç Yönetmelikleri ……………………………………………………………. 22
3– ĠĢyeri Uygulamaları …………………………………………………………………. 23
4– ĠĢverenin Talimatları ………………………………………………………………  25
Ġkinci Bölüm
BASIN Ġġ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 5– GAZETECĠ ……………………………………………………………………………………………  27
I– TANIMI …………………………………………………………………………………………. 27
II– UNSURLARI …………………………………………………………………………………  29
1– Basın ĠĢ Kanununun Kapsamına Giren ĠĢyerlerinde ÇalıĢma ………… 30
a) Türkiye’de Yayınlanma ………………………………………………………. 30
b) Gazete, Süreli Yayın, Haber Ajanslarında veya
Özel Radyo ve Televizyonlarda ÇalıĢma ………………………………  32
c) Gazete, Süreli Yayın, Haber Ajansı veya Radyo ve Televizyon
KuruluĢunun Kamu Tüzel KiĢiliğine Sahip Olmaması ……………… 36
2– Fikir ve Sanat ĠĢinde ÇalıĢma ……………………………………………………. 37
3– ÇalıĢmanın Basın ĠĢ SözleĢmesine Dayanması ……………………………. 44
4– ĠĢ Kanununun Kapsamı DıĢında Kalma ………………………………………. 47
III– BAZI UNVANA SAHĠP KĠġĠLERĠN GAZETECĠ NĠTELĠĞĠ ……………………. 48
1– Genel Yayın Yönetmeni …………………………………………………………… 48
2– Yazı ĠĢleri Müdürü …………………………………………………………………… 48
3– Gazete Ġdare Müdürü ………………………………………………………………. 49
4– Muhabir …………………………………………………………………………………. 50
§ 6– ĠġVEREN ………………………………………………………………………………………………. 51
§ 7– ĠġVEREN VEKĠLĠ ……………………………………………………………………………………. 52
§ 8– ĠġYERĠ …………………………………………………………………………………………………. 53
I– TANIMI …………………………………………………………………………………………. 53
II– ĠġYERĠNĠ BĠLDĠRME ……………………………………………………………………… 54
III– ĠġYERĠNĠN VEYA BĠR BÖLÜMÜNÜN DEVRĠ ……………………………………. 55
Ġkinci Kısım
BĠREYSEL Ġġ ĠLĠġKĠLERĠ
Birinci Bölüm
BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ
Birinci Kesim
GENEL BĠLGĠLER
§ 9– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN TANIMI VE UNSURLARI …………………………………  61
I– TANIMI …………………………………………………………………………………………. 61
II– UNSURLARI …………………………………………………………………………………. 61
İÇİNDEKİLER
BİREYSEL BASIN İŞ HUKUKU VII
1– ĠĢ (ÇalıĢma) …………………………………………………………………………… 62
2– Ücret ……………………………………………………………………………………  62
3– Bağımlılık ………………………………………………………………………………. 63
III– ĠDAREYE BĠLDĠRĠM ……………………………………………………………………… 64
§ 10– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ ………………………………………………  65
I– ÖZEL HUKUK SÖZLEġMESĠ OLMASI …………………………………………………. 65
II– KĠġĠSEL ĠLĠġKĠ KURMASI ………………………………………………………………. 65
III– ĠKĠ TARAFA BORÇ YÜKLEMESĠ ……………………………………………………… 65
IV– DEVAMLI SÖZLEġME OLMASI ………………………………………………………  66
V– BAĞIMLI HUKUKĠ ĠLĠġKĠ KURMASI …………………………………………………. 66
§ 11– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN TÜRLERĠ ……………………………………………………  66
I– BELĠRLĠ VE BELĠRSĠZ SÜRELĠ BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ ………………………  66
II– TAM VE KISMĠ SÜRELĠ BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ ………………………………… 69
1– Genel Olarak …………………………………………………………………………  69
2– ĠĢ Kanunda Yer Alan Tam Süreli–Kısmi Süreli ĠĢ
SözleĢmelerine ĠliĢkin Düzenlemeler …………………………………………. 70
III– ÇAĞRI ÜZERĠNE ÇALIġMAYA DAYALI BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ …………… 71
IV– DENEME SÜRELĠ BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ ………………………………………… 73
V– UZAKTAN ÇALIġMAYA DAYALI BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ ……………………… 69
§ 12– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN YAPILMASI …………………………………………………  78
I– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠ YAPMA EHLĠYETĠ …………………………………………  78
II– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN ġEKLĠ VE ĠÇERĠĞĠ …………………………………  79
III– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN BĠLDĠRĠLMESĠ ……………………………………… 81
Ġkinci Kesim
BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 13– GAZETECĠNĠN BORÇLARI ……………………………………………………………………  83
I– Ġġ GÖRME BORCU …………………………………………………………………………. 83
1– Gazetecinin ĠĢi Bizzat Yapma Borcu …………………………………………  83
a) Genel Olarak ……………………………………………………………………. 83
b) Gazetecinin Ġfa Edeceği ĠĢ …………………………………………………. 84
c) ĠĢçinin ĠĢi Ġfa Edeceği Yer …………………………………………………… 85
d) Gazetecinin ĠĢi Ġfa Sırasında Kullanacağı ĠĢ Araçları,
TaĢıtlar ve Yapacağı Giderler ………………………………………………. 85
2– Gazetecinin ĠĢi Özenle Yapma Borcu …………………………………………. 86
3– ĠĢçiden ĠĢ Görülmesini Ġsteme Hakkının Devri ……………………………. 87
a) ĠĢyerinin Devri …………………………………………………………………  87
b) ĠĢ SözleĢmesinin Devri ………………………………………………………. 87
c) Ödünç ĠĢ ĠliĢkisi ………………………………………………………………… 89
II– SADAKAT BORCU …………………………………………………………………………  89
III– DÜZENLEMELERE VE TALĠMATLARA UYMA BORCU …………………………. 102
İÇİNDEKİLER
VIII BİREYSEL BASIN İŞ HUKUKU
§ 14– ĠġVERENĠN BORÇLARI …………………………………………………………………………. 103
I– ÜCRET ÖDEME BORCU …………………………………………………………………… 103
1– Ücretin Tanımı ………………………………………………………………………… 103
2– Ücretin Unsurları ……………………………………………………………………  103
a) ĠĢ KarĢılığında Ödenme ………………………………………………………. 103
b) ĠĢveren Tarafından Ödenme ………………………………………………  104
c) Para Ġle Ödenme ………………………………………………………………  104
3– Ücret Türleri …………………………………………………………………………… 104
a) Asıl Ücret …………………………………………………………………………. 104
b) Ücret Ekleri ve Sosyal Ücret ………………………………………………. 104
aa) Yıllık Ġkramiye ……………………………………………………………  106
bb) Ġkramiye ……………………………………………………………………. 108
cc) Askerlik Sırasında Ücret ………………………………………………  109
4– Ücret Belirleme Yöntemleri ………………………………………………………. 116
5– Ücretin Miktarı ………………………………………………………………………  116
a) Genel Olarak ……………………………………………………………………  117
b) Asgari Ücret ……………………………………………………………………  117
6– Ücretin Ödenmesi …………………………………………………………………… 118
a) Ödeme ġekli ……………………………………………………………………  118
b) Ödeme Yeri ………………………………………………………………………. 119
c) Ödeme Zamanı …………………………………………………………………. 120
d) Ödemelerin Belgelendirilmesi ……………………………………………  137
e) Ücret ZamanaĢımı ……………………………………………………………. 138
7– Ücretin Korunması …………………………………………………………………  138
b) Ücretin Haczi ve Devri ………………………………………………………. 140
c) Ücretin Takası …………………………………………………………………  141
d) Öncelikli Alacak ………………………………………………………………… 141
e) Ücretten Ġndirim Yapılamaması …………………………………………… 141
II– GAZETECĠYĠ GÖZETME BORCU ……………………………………………………… 142
III– EġĠT DAVRANMA BORCU ……………………………………………………………… 145
Üçüncü Kesim
BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN SONA ERMESĠ VE
SONA ERMENĠN HUKUKĠ SONUÇLARI
§ 15– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN FESĠH OLMAKSIZIN SONA ERMESĠ ………………… 149
I– TARAFLARIN ANLAġMASI ………………………………………………………………  149
II– SÖZLEġME SÜRESĠNĠN DOLMASI …………………………………………………… 150
III– TARAFLARDAN BĠRĠNĠN ÖLÜMÜ …………………………………………………… 150
IV– GAZETE YAYINININ SONA ERMESĠ ………………………………………………… 151
V– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN GEÇERSĠZLĠĞĠ ………………………………………  152
1– Basın ĠĢ SözleĢmesinin Kesin Geçersizliği …………………………………  152
İÇİNDEKİLER
BİREYSEL BASIN İŞ HUKUKU IX
2– Basın ĠĢ SözleĢmesinin Ġptali ……………………………………………………. 153
§ 16– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN FESĠH ĠLE SONA ERMESĠ ……………………………… 153
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………… 153
II– BĠLDĠRĠMLĠ FESĠH ………………………………………………………………………… 156
1– Kavram …………………………………………………………………………………  156
2– Bildirim Süreleri ………………………………………………………………………. 156
3– Bildirimli Feshin Hukuki Sonuçları ……………………………………………  159
a) Genel Olarak ……………………………………………………………………  159
b) Yeni ĠĢ Arama Ġzni ……………………………………………………………  160
c) Bildirim Sürelerine ĠliĢkin Ücretin PeĢin Ödenmesi ………………… 161
4–Bildirimli Feshin Türleri ……………………………………………………………  163
a) Geçerli Sebebe Bağlı Olarak Basın ĠĢ SözleĢmesinin
Bildirimli Feshi …………………………………………………………………… 163
aa) KoĢulları ……………………………………………………………………  164
bb) Geçerli Sebepler …………………………………………………………. 173
cc) SözleĢmenin Feshinde Ġzlenmesi Gereken Yöntem …………. 182
dd) Fesih Bildirimine Ġtiraz …………………………………………………. 185
ee) Geçersiz Feshin Sonuçları ……………………………………………. 187
b) Geçerli Sebep Aranmaksızın Basın ĠĢ SözleĢmesinin
Bildirimli Feshi …………………………………………………………………… 199
aa) Bildirim Sürelerine Uyulmamasının Hukuki Sonuçları ………. 199
bb) Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasının Hukuki Sonuçları …. 202
III– BĠLDĠRĠMSĠZ FESĠH ……………………………………………………………………  210
1– Kavram …………………………………………………………………………………. 210
2– Bildirimsiz Fesih Sebepleri ………………………………………………………  211
a) Genel Olarak ……………………………………………………………………  211
b) Gazeteci Açısından Bildirimsiz Fesih Sebepleri ………………………. 212
c) ĠĢveren Açısından Bildirimsiz Fesih Sebepleri ………………………… 213
3– Bildirimsiz Fesih Hakkını Kullanma Süresi …………………………………  215
§ 17– BASIN Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN SONA ERMESĠNĠN HUKUKĠ SONUÇLARI …………. 220
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………… 220
II– ÖLÜM TAZMĠNATI …………………………………………………………………………. 222
III– KIDEM TAZMĠNATI ………………………………………………………………………. 224
1– Tanımı …………………………………………………………………………………… 224
2– KoĢulları ………………………………………………………………………………… 225
a) Basın ĠĢ SözleĢmesinin Kanunda Öngörülen Hallerden
Biri Ġle Sona ErmiĢ Olması …………………………………………………  225
aa) Basın ĠĢ SözleĢmesinin Fesih Olmaksızın Sona Ermesi ……. 225
bb) Basın ĠĢ SözleĢmesinin Fesih Ġle Sona Ermesi ………………  226
aaa) Bildirimli Fesih …………………………………………………… 226
bbb) Bildirimsiz Fesih ………………………………………………… 229
İÇİNDEKİLER
X BİREYSEL BASIN İŞ HUKUKU
b) Gazetecinin Kanunda Öngörülen Asgari Süre Kadar
ÇalıĢmıĢ Olması ………………………………………………………………… 231
3– Kıdem Tazminatının Miktarı ve Ödenmesi …………………………………  240
4– ĠĢyerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatından Sorumluluk …………… 244
5– Kıdem Tazminatı ZamanaĢımı ve Gecikme Faizi …………………………  245
IV– ÇALIġMA BELGESĠ ………………………………………………………………………… 247
V– GAZETECĠDEN ĠBRANAME ALINMASI ………………………………………………. 248
Ġkinci Bölüm
ÇALIġMA VE DĠNLENME SÜRELERĠ
§ 18– ÇALIġMA SÜRELERĠ ……………………………………………………………………………  251
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………  251
II– NORMAL ÇALIġMA SÜRESĠ ……………………………………………………………. 252
III– FAZLA ÇALIġMA …………………………………………………………………………… 253
1– Genel Olarak …………………………………………………………………………  253
2– Fazla ÇalıĢmanın KarĢılığı ………………………………………………………… 257
3– Fazla ÇalıĢmanın Belgelenmesi ve Ġspatı ……………………………………. 260
IV– KISA ÇALIġMA ……………………………………………………………………………  264
1– Tanımı …………………………………………………………………………………… 264
2– Kısa ÇalıĢma Ödeneği ……………………………………………………………… 265
§ 19– DĠNLENME SÜRELERĠ …………………………………………………………………………  266
I– GENEL OLARAK ……………………………………………………………………………… 266
II– ARA DĠNLENMESĠ …………………………………………………………………………. 267
III– HAFTA TATĠLĠ ……………………………………………………………………………… 269
IV– ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATĠLLER …………………………………………… 273
V– ÖZEL SEBEPLERE BAĞLI ÜCRETLĠ ĠZĠN …………………………………………… 275
VI– YILLIK ÜCRETLĠ ĠZĠN …………………………………………………………………… 276
1– Genel Olarak …………………………………………………………………………. 276
2– Yıllık Ücretli Ġzin Hakkından Yararlanma KoĢulları ………………………. 276
3– Yıllık Ücretli Ġzin Süreleri …………………………………………………………. 279
4– Yıllık Ücretli Ġznin Kullanılması …………………………………………………. 281
5– Yıllık Ġzin Ücreti ……………………………………………………………………… 283
YARARLANILAN KAYNAKLAR …………………………………………………………………………. 289
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020