Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdarî Yargılama Hukuku (Temel Bilgiler)
Eylül 2019 / 7. Baskı / 360 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Ağustos 2018 29.00 TL 9.90 TL (%66)Sepete Ekle
 5. Eylül 2017 26.50 TL 4.90 TL (%82)Sepete Ekle
   

İdarî yargılama hukuku dersleri, hukuk fakülteleri dışında, adalet meslek yüksekokulları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin kamu yönetimi bölümleri başta olmak üzere, birçok bölümde zorunlu ya da seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Bu derslerin, hukuk fakültelerindeki kapsamda anlatılması düşünülemez. Bu yüzden kitap, bu bölümlere hitap edecek, idarî yargıya ilişkin temel bilgileri içermektedir.

Hâkimlik-savcılık, müfettişlik, kaymakamlık gibi meslek sınavlarında, idare hukuku ve idarî yargılama hukukuna ilişkin sorular çıkmaktadır. Kitap, bu sınavlara çalışırken özet bilgi sunma bakımından da faydalı olmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları
İdarî Yargının Gelişimi ve Türk Yargı Teşkilatının Genel Görünümü
İdari Yargının Görev Alanı ve Uyuşmazlık Mahkemesi
Yargılamanın Aşamaları
İdarî Yargılama Usulünde Dava Çeşitleri
İdarî Yargılama Usulünde Kanun Yolları
Barkod: 9789750255656
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 360
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE
TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
I. YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARİ YARGININ GELİŞİMİ  23
A. İdarenin Yargısal Denetiminde Sistemler  23
1. Yargı Birliği Sistemi  23
2. Yargı Ayrılığı Sistemi  24
B. İdarî Yargı Sisteminde Farklı Uygulamalar  25
1. Kuruluş Yönünden Farklı Uygulamalar  25
2. Görev Yönünden Farklı Uygulamalar  26
3. Dava Konuları Bakımından Farklı Uygulamalar  27
C. İdarî Yargının Doğuşu ve Gelişimi  27
1. Fransa’da İdarî Yargının Doğuşu  27
2. Hukukumuzda İdarî Yargının Gelişimi  29
II. TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ  31
A. Genel Olarak Yargı Teşkilâtı  31
1. Yargı Düzenleri ve Kuruluşları  31
2. Yargı Düzenleri ve Kuruluşlarının Oluşumu  32
a. Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi  32
b. Adlî Yargı: Yargıtay ve Adlî Mahkemeler  34
c. İdarî Yargı: Danıştay ve İdarî Mahkemeler  35
d. Görev Uyuşmazlıkları: Uyuşmazlık Mahkemesi  35
e. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  36
f. Sayıştay  37
g. Yüksek Seçim Kurulu  39
B. Türk İdarî Yargı Teşkilâtı  39
1. Danıştay  39
a. Danıştay’da Görev Yapan Kişiler  40
b. Danıştay’ın Karar Organları  43
c. Danıştay’ın Görevleri  52
2. Bölge İdare Mahkemeleri  56
a. Oluşumu  56
b. İşleyişi  57
c. Görevleri  57
3. İlk Derece Mahkemeleri  58
a. Kuruluş  58
b. İşleyişi  59
c. Görevleri  59
İkinci Bölüm
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
I. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI  61
A. Görev Yetki ve İdarî Dava Kavramları  61
1. Görev ve Yetki Kavramları  61
2. İdarî Dava Kavramı  62
B. İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Kıstaslar  62
1. Kamu Gücü Kıstası  63
2. Kamu Hizmeti Kıstası  64
3. İdarî İşlev Kıstası  64
C. İdarî Yargının Görevine Giren ve Girmeyen Konular  65
1. İdarî Yargının Görevine Giren Konular  65
2. İdarî Yargının Görevine Girmeyen Konular  67
II. YARGILAMA YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRI  71
A. Yargılama Yetkisinin Kapsamı  71
1. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler  71
2. Yüksek Askerî Şura Kararları  73
3. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları  73
4. Uyarma ve Kınama Cezaları  74
5. Olağanüstü Hallerdeki İdarî İşlemler  74
6. Tahkim Öngörülen Sözleşmelerden Doğan Davalar  76
B. İdarî Yargı Yetkisinin Sınırı  77
1. Hukuka Uygunluk Denetimi  78
2. Bağlı Yetki ve Takdir Yetkisi  79
3. Yerindelik Denetimi Yasağı  81
4. İdarî İşlem Niteliğinde Yargı Kararı Verilememesi  83
III. YARGI DÜZENLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  84
A. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi  84
1. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı  84
2. Uyuşmazlık Mahkemesinin İşleyişi  85
B. Uyuşmazlık Türleri ve Giderilmesi  86
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  87
a. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Şartları  87
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  88
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  90
a. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Şartları  91
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  92
3. Hüküm Uyuşmazlığı  93
a. Hüküm Uyuşmazlığının Şartları  94
b. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  95
C. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Niteliği  95
Üçüncü Bölüm
YARGILAMANIN AŞAMALARI
I. İDARÎ YARGIDA KAYNAKLAR, ÖZELLİKLER VE TARAFSIZLIK  97
A. İdarî Yargılama Usulünün Kaynakları  97
1. İdarî Yargılama Hukukunun Temel Kaynakları  97
2. Tartışmalı Hususlar  100
a. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Açıkça Yollamada Bulunulmayan Haller  100
b. Hukuk Muhakemeleri Müesseselerinin İdarî Yargıda Uygulanabilirliği  102
B. İdarî Yargılama Usulünün Özellikleri  102
1. Yazılı Yargılama Usulü  102
2. Basit ve Az Masraflı Oluşu  103
3. Savcılık Kurumu  103
4. Re’sen Araştırma İlkesi  104
C. Hâkimin Tarafsızlığı  106
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı  106
2. Hâkimin Reddi  107
3. Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  108
a. Danıştay’da Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  108
b. Mahkemelerde Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  109
II. DAVANIN AÇILMASI VE DAVA DİLEKÇESİ  110
A. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  110
1. Mahkemenin Adı  110
2. Taraflar  111
3. Davanın Konusu  111
4. Bildirim Tarihi  112
5. Davanın Sebepleri ve Deliller  113
6. Sonuç  113
7. İmza  114
8. Dilekçe Nüshaları ve Ekleri  115
B. Dava Dilekçesinin Verileceği Yerler  115
1. Dava Açılan Mahkeme  115
2. İdare veya Vergi Mahkemesi  116
3. Asliye Hukuk Hâkimliği  116
4. Konsolosluklar  116
C. Dava Açmada Farklı Durumlar  117
1. Bir Dilekçe İle Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması  117
2. Bir İşleme Karşı Birlikte Dava Açılması  119
3. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması  120
D. Dilekçenin Verilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler  120
1. Dilekçenin Kaydı  121
2. Harç veya Posta Ücretlerinde Eksiklik  122
E. Davanın Açılmasının Sonuçları  123
1. Zamanaşımının Kesilmesi  123
2. Derdestlik  123
3. Hüküm Verme Zorunluluğu  124
4. İddia ve Savunmaların Sınırlandırılması  124
III. DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNDE İLK İNCELEME  125
A. Görev ve Yetki  126
1. Görevsiz Yargı Yerinde Dava Açılması  126
2. İdarî Yargı Yerlerinde Yetki Kuralları  127
a. İptal Davalarında Yetki  128
b. Tam Yargı Davalarında Yetki  129
c. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  130
3. İdarî Yargıda Yetki ve Görev Uyuşmazlığının Çözümü  131
B. İdarî Merci Tecavüzü  132
1. İdarî Merci Tecavüzü Tanımı ve Niteliği  132
2. İdarî Merci Tecavüzü Halinde Yapılacak İşlem  133
C. Ehliyet  133
1. Taraf Ehliyeti  134
2. Dava Ehliyeti  135
3. İdarî Davalara Özgü Şartlar  136
4. Davaya Vekâlet  137
5. Davanın Taraflarında Değişme  138
D. Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlemin Varlığı  139
E. Süre Aşımı  140
1. Dava Açma Süresinin Niteliği  140
2. Genel ve Özel Dava Süreleri  141
3. Sürelerin Başlangıcı  141
a. İptal Davalarında Dava Süresi  141
b. Tam Yargı Davalarında  144
4. Dava Süresinin Hesaplanması  146
5. Sürenin Durması ve Ek Süreler  147
F. Husumet  148
1. Davalı Gösterilmemesi veya Yanlış Gösterilmesi  148
2. Husumet Açısından Kamu Kuruluşlarının Durumu  149
G. Dava Dilekçesinin Usul ve Şekle Uygunluğu  152
IV. DAVANIN İLERLETİLMESİ  152
A. Dosyanın Tekemmülü  152
1. Dava Dilekçesinin Tebliği ve Cevap  153
2. Bilgi ve Belgelerin İstenmesi  154
B. Üçüncü Kişilerin Taraflar Yanında Yer Alması  155
1. Davanın İhbarı  156
2. Davaya Müdahale  157
C. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  159
1. Davadan Feragat  159
2. Davanın Kabulü  161
D. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  163
1. Davaların Birleştirilmesi  163
2. Davaların Ayrılması  166
E. İdarî Yargılama Usulünde İspat ve Deliller  166
1. İspat  167
2. Delil  168
3. İdarî Yargılama Usulünde Deliller  172
a. Bilirkişi İncelemesi  172
b. Keşif  174
c. Belge Delili  175
d. Tanık Beyanı  176
e. Kesin Hüküm  178
f. Yemin ve İkrar Delilleri  178
F. İdarî Yargıda Duruşma  179
1. İlk Derce Yargılamasında Duruşma  180
2. Kanun Yolları Aşamasında Duruşma  181
3. Duruşmanın Usulü  181
V. DAVANIN SONUÇLANDIRILMASI  182
A. Davanın Hüküm Dışında Sonuçlandırılması  182
1. Davanın Konusuz Kalması  182
2. Davanın Açılmamış Sayılması  184
B. Hüküm  185
1. Mahkeme Kararlarının Türleri  185
2. Hüküm  186
a. Karar Verilme Usulü  187
b. Kararlarda Bulunacak Hususlar  187
3. Kararların Saklanması ve Tebliği  188
C. Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi  189
1. Açıklama  189
2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  190
VI. İVEDİ YARGILAMA USULÜ  190
A. Genel İvedi Yargılama Usulü  191
1. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Konular  191
2. İvedi Yargılamada Usul Kuralları  192
B. Merkezi Sınavlara İlişkin İvedi Yargılama  194
Dördüncü Bölüm
İDARÎ YARGILAMA USULÜNDE DAVA ÇEŞİTLERİ
I. İPTAL DAVASI  197
A. İptal Davasının Özellikleri ve Konusu  197
1. İptal Davasının Tanımı  197
2. İptal Davasının Özellikleri  197
3. İptal Davasının Konusu  198
4. İptal Davasında Menfaat İhlâli Şartı  203
a. İptal Davasında Menfaat Kavramı  203
b. Menfaat İhlâlinin Özellikleri  204
B. İptal Davasında İptal Sebepleri  208
1. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık  208
a. Genel İlkeler  208
b. Yetki Çeşitleri Bakımından Hukuka Aykırılıklar  214
2. Biçim Yönünden Hukuka Aykırılık  217
a. Şekil Bakımından Hukuka Aykırılık  218
b. Usûl Bakımından Hukuka Aykırılık  220
3. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık  223
a. Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri  224
b. Sebeplerin Çokluğu ve Sebep İkâmesi  225
4. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık  227
a. İmkânsız Bir Konuda İşlem Yapılması  227
b. Hukuka Aykırı İşlem Tesis Edilmesi  228
5. Maksat Yönünden Hukuka Aykırılık  231
a. Kamu Yararına Yabancı Amaçla Hareket Edilmesi  232
b. Kanunun Özel Maksadının Dışına Çıkılarak İşlem Yapılması  233
c. Usûl Saptırması ve Maksatların Çokluğu  233
C. İptal Davasının Sonuçları  234
1. Genel Bilgiler  234
2. Davanın Reddedilmesinin Sonuçları  236
3. İptal Kararı Verilmesinin Sonuçları  237
4. İptal Kararının Etkileri  239
a. Kendiliğinden Sonuç Doğuran İptal Kararları  239
b. Aynı Nitelikte Yeni Bir Karar Alınmasını Engellemeyen İptal Kararları  241
c. Tersine İşlem Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları  242
d. Hukuksal Durumlarda Değişiklik Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları  242
5. İptal Kararının Yerine Getirilmesinde İmkânsızlık  243
D. Yürütmenin Durdurulması  244
1. Yürütmenin Durdurulması Kararının Şartları  245
a. Usule İlişkin Şartlar  245
b. Esasa İlişkin Şartlar  247
2. Yürütmenin Durdurulması Talebi Hakkında Verilen Kararlar  248
3. Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması  248
4. Kanun Yolu Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  250
5. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyecek Haller  251
6. Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz  252
7. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları  254
II. TAM YARGI DAVALARI  257
A. Tam Yargı Davasının Hukukî Mahiyeti ve Konusu  257
1. Tam Yargı Davasının Hukukî Mahiyeti  257
2. Tam Yargı Davası ile İptal Davası Arasındaki Farklar  258
3. Tam Yargı Davasının Çeşitleri  259
4. Tam Yargı Davasında Hak İhlâli Şartı  260
5. Tam Yargı Davasında Hâkimin Yetkileri  261
6. Tam Yargı Davasının Konuları  261
a. İdarî İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  261
b. İdarî Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  264
c. İdarî Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları  265
B. Tam Yargı Davasında Sorumluluk Esasları  266
1. Sorumluluk ve İdarenin Sorumluluğu Kavramları  266
2. İdarî Sorumluluğun Doğuşu, Hukukî Temeli ve Bağımsızlığı  268
a. İdarî Sorumluluğun Doğuşu  268
b. İdarî Sorumluluğun Hukukî Temeli  270
c. İdarî Sorumluluğun Bağımsızlığı  270
3. İdare Hukukunda Sorumluluk Türleri  271
a. Kusur Sorumluluğu: Hizmet Kusuru  271
b. Kusursuz Sorumluluk  278
4. İdarenin Sorumluluğunun Şartları  286
a. İdarî Davranış  286
b. Zarar  287
c. İlliyet Bağı  288
5. İdarenin Sorumluluğunu Etkileyen Haller  289
a. Mücbir Sebep  289
b. Beklenilmeyen Hâl  291
c. Zarar Görenin Davranışı  292
d. Üçüncü Kişinin Davranışı  294
6. Zararın Tazmini  296
C. Tam Yargı Davasının Sonuçları ve Uygulanması  297
1. Tam Yargı Davasının Sonuçları  297
a. Davanın Reddi  297
b. Davanın Kabulü  298
III. İDARÎ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI  298
A. Tam Yargı Kararlarının Uygulanması  299
1. İflas Uygulaması  299
2. İcra Uygulaması  300
B. Kararın Uygulanmamasından Doğan Sorumluluklar  300
1. Uygulama Süresi  301
2. Sorumluluğa Yol Açan Uygulamama Halleri  302
3. İdarî Sorumluluk  303
4. Kamu Görevlisinin Sorumluluğu  304
5. Dava Usulü  306
Beşinci Bölüm
İDARÎ YARGILAMA USULÜNDE KANUN YOLLARI
I. İSTİNAF  310
A. Genel Olarak İstinaf  310
1. Tanımı ve Hukukî Mahiyeti  310
2. İstinaf ve Diğer Kanun Yolları  311
B. İstinafa Tabi Kararlar  312
1. Genel Kural  312
2. İstinaf Yolu Kapalı Kararlar  312
C. İstinafa Başvuru Usulü  313
1. İstinaf Başvurusunun Süresi ve Şekli  313
2. İstinaf Sebepleri  314
3. Ön İnceleme  315
D. İstinaf İncelemesi  316
1. İstinafta Görevli Merci  316
2. İstinaf İncelemesi  316
E. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kararın Kesinliği  319
1. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kesin Kararlar  319
2. İstisnai Durumlar  319
3. İstinaf Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  320
II. TEMYİZ  320
A. Temyiz Edilebilecek Kararlar ve Temyiz Usulü  320
1. Temyiz Edilebilecek Kararlar  320
2. Temyiz Usulü  321
a. Temyiz Süresi  321
b. Temyiz Talebinde Taraflar  322
c. Temyiz Başvurusu  323
B. Temyiz Sebepleri  327
1. Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması  328
2. Hukuka Aykırı Karar Verilmiş Olması  328
3. Usul Hükümlerine Uyulmaması  329
C. Temyiz İncelemesi  330
1. Temel İlkeler  330
2. Temyiz İncelemesi Sonunda Karar  332
3. Derece Mahkemesinin Tutumu  332
D. Temyiz Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  334
1. Genel Kurallar  334
2. Yürütmeyi Durdurma Kararı  334
E. Kanun Yararına Temyiz  335
1. Kanun Yararına Temyize Konu Olabilecek Kararlar  335
2. Kanun Yararına Temyiz Talebinde Yetki  336
3. Kanun Yararına Temyizde Süre ve Başvuru Biçimi  336
4. Kanun Yararına Temyiz Sebepleri  336
5. Kanun Yararına Temyiz Başvurusunun Sonuçları  337
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  337
A. Yargılamanın Yenilenmesine Tabi Kararlar ve Usul  338
1. Yargılamanın Yenilenmesine Tâbi Kararlar  338
2. Yargılamanın Yenilenmesi Usulü  339
B. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  340
1. Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması  341
2. Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması  341
3. Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması  342
4. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi  342
5. Hile Kullanılmış Olması  343
6. Yetkisiz Kimselerin Huzurunda Davanın Görülmesi  343
7. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Hüküm Vermesi  343
8. Çelişik Hükümlerin Varlığı  344
9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı  344
C. İstemin Karara Bağlanması  345
1. İlk İnceleme ve Esastan İnceleme  345
2. Kararın Sonuçları  346
EKLER
 İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK I)  347
 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİ İÇEREN İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK II)  348
 TAM YARGI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK III)  349
 İPTAL DAVASI İLE TAM YARGI DAVASI BİRLİKTE DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK IV)  350
 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ (EK V)  351
Yararlanılan Kaynaklar  353
Kavramlar Dizini  357
 


Prof. Dr. Ramazan Çağlayan
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİAdı Soyadı : Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
Doğum Tarihi : 21.08.1968
Doğum Yeri : Samsun–;;;;;;1;1; Vezirköprü.
I.ÖĞRENİM DURUMU
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1992
Y. Lisans Hukuk (Kamu Hukuku) Marmara Üniversitesi SBE 1994
Doktora Hukuk (Kamu Hukuku) İstanbul Üniversitesi SBE 1999
Doçent Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2008
Prof. Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2013

II.AKADEMİK GÖREVLER
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1993–1999
Dr.Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1999–1999
Y.Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1999–2004
Y.Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004–;;;;;;1;1;2008
Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2008–;;;;;;1;1;2013
Prof. Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2013

III.İDARİ GÖREVLER
1 1. Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı 2007–;;;;;;1;1;2009
2. 2. Rektörlük Hukuk Danışmanlığı 2010–;;;;;;1;1;
3. 3. Yükseköğretim Kurulu 1. Hukuk Müşavirliği 2008–;;;;;;1;1;2009
4. 4. BOTAŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Danışmanlığı 2010–;;;;;;1;1;2011
5 5. Halter Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği 2008–;;;;;;1;1;2010
6. 6. Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2008–;;;;;;1;1;
8. 7. Adalet Meslek Yüksek OkuluYönetim Kurulu Üyeliği 2011–;;;;;;1;1;
9. 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2011–;;;;;;1;1;2013
10 9. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2011–;;;;;;1;1;
11. 10. Üniversite Senato Üyeliği 2010–;;;;;;1;1;…).
12 11. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği (2012–;;;;;;1;1;…) 2012–;;;;;;1;1;…).
13 12. Geçlik ve Spor Bakanlığı–;;;;;;1;1; Sportif Değerlendirme Kurulu Üyeliği 2012–;;;;;;1;1;…).


IV. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
A. KİTAPLAR
1. İdari yargı Kararlarının Sonuçları Ve Uygulanması, 3.Baskı, Ankara 2004. (Doktora Tezi)
2.İdari Yargıda Kanun Yolları, 2.Baskı, Ankara 2006.
3. İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara 2006.
4. Spor Hukuku, Ankara 2007.
5. Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Ankara 2007.
6.Yükseköğretim Mevzuatı, (Prof. Dr. Enver BOZKURT birlikte) Ankara 2005
7–;;;;;;1;1; İdarî Yargılama Hukuku–;;;;;;1;1;Temel Bilgiler, Ankara 2013
8–;;;;;;1;1; İdare Hukuku Dersleri–;;;;;;1;1;Temel Bilgiler, Ankara 2013
9–;;;;;;1;1;İdare Hukuku Dersleri, 2. Baskı, Ankara 2014.
10–;;;;;;1;1; İdarî Yargılama Hukuku, 5. Baskı Ankara 2014
B. MAKALELER
a. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1–;;;;;;1;1; “İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri ve Sınırlılığı”, AÜEHFD, C.VI, S.1–;;;;;;1;1;4, 2002, s.61–;;;;;;1;1;76.
2–;;;;;;1;1; “Türk Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, EHFD, C.VII, S.3–;;;;;;1;1;4, 2003, s.171–;;;;;;1;1;208
3–;;;;;;1;1; “İdari Yargılama Usulünde Tanık Delilinin Yeri”, SÜHFD, 2004, Sayı.3–;;;;;;1;1;4, s.195–;;;;;;1;1;206.
4–;;;;;;1;1;“İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süreleri”, AÜEHFD, C.IX, S.3–;;;;;;1;1;4, 2005, s.17–;;;;;;1;1;33.
5–;;;;;;1;1; “İdari İşlemin Geri Alınması Üzerine”, AÜEHFD, C.IV, S.1–;;;;;;1;1;2, 2000, s.43–;;;;;;1;1;58
6–;;;;;;1;1; “İlim ve Edebiyat Eserlerinde İktibas ve İntihal Üzerine”, e–;;;;;;1;1;akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Nisan 2008, Sayı.74
7–;;;;;;1;1; “Disiplin Cezalarının Uygulanması ve İtiraz”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.III, Sayı.1, Yıl.2008, s.19–;;;;;;1;1;28.
8–;;;;;;1;1;“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Verdiği Para Cezalarının Uygulanması Sorunu Üzerine”, (B.Fatih DOĞAN ile birlikte) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Attila ÖZER’e Armağan) Ankara 2010, s.565.

b. Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1–;;;;;;1;1; “İdari Yargıda Kesin Hüküm”, AÜEHFD, C.III, S.1, 1999, s.123–;;;;;;1;1;141.
2–;;;;;;1;1; “İptal Edilen Düzenleyici İşlemin Yerine Eskisi Yürürlüğe Girer mi?”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, S.14, 2001.
3–;;;;;;1;1; “İdare Hukukunda Olumsuz İşlem Yaklaşımı”, Prof. Dr. Ömer TEOMAN’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.II, İstanbul 2002.
4–;;;;;;1;1; “Etkin Yargısal Korunma ve İdari Yargı”, Prof. Dr. Ünal Tekinalp Armağanı, İstanbul 2003.
5–;;;;;;1;1; “İdari Yaptırımlar İçin Öngörülen Yargısal Denetimin İçeriği Üzerine”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s.1221
6–;;;;;;1;1; “Yargıçların Siyasal Tarafsızlığı:Yargıçlar Hükümeti Üzerine”, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’ye Armağan, İstanbul 2009.
7–;;;;;;1;1; “Türkiye’de İdari Yargının Dünü, Bugünü ve Yarını” , Stratejik Boyut, Y.2, Sy.5, 2009.
8–;;;;;;1;1; “İdari Yaptırımlarda Görevli Mahkeme Sorunu”, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Ankara 2010.
9–;;;;;;1;1; “Türkiye’de Askeri Yargı ve Askeri Vesayet”, Stratejik Boyut, Yıl.2, Sayı.7, 2010
10. “Kamulaştırma İşleminin İptali ve Mülkiyetin Âkibeti”, İÜHFM, C.LXIX, Sayı.1–;;;;;;1;1;2, 2011.
11. “Yeni Anayasa ve İdari Teşkilat”, Liberal Düşünce, sy.66, 2012.
c. Tercüme Bilimsel Makaleler
1–;;;;;;1;1;“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Yusuf Çelebi c.Turquie’ Kararı ve Kısa Bir Değerlendirme”, AÜEHFD–;;;;;;1;1;14, C.V, Sayı1–;;;;;;1;1;4, 2001, s.623–;;;;;;1;1;632
2–;;;;;;1;1; “İdari Yargıcın Yeni Emir Verme Yetkisi Üzerine”, AÜEHFD, C.VIII, S.1–;;;;;;1;1;2, 2004, s.651–;;;;;;1;1;675
3–;;;;;;1;1;“4 Ekim 1958 Fransız Anayasası (Anayasaya Ekli Diğer Metinler), Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı.10, İstanbul 2005, s.127–;;;;;;1;1;143.
4–;;;;;;1;1; “1861 Tunus Anayasası (Üzerine), EÜHFD, C.X, S.3–;;;;;;1;1;4, 2006, s.573–;;;;;;1;1;594.
5. (Mimarî Eserlerde) Fikrî Haklar, EÜHFD, C.XIV, Sayı.1–;;;;;;1;1;2, 2010, s.383–;;;;;;1;1;406.
d. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Eserler
1–;;;;;;1;1; “Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin 4483 Sayılı Kanun Hakkında Bir Değerlendirme”, Kamu Personeli Sorunları Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4–;;;;;;1;1;5 Nisan 2003.
2–;;;;;;1;1; “İdare Hukukunda Tahkim Usulü ve Kapsamı”, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2004.
3–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu”, Erzincan 1. Hukuk Sempozyumu–;;;;;;1;1;Sağlık Hukuku, Erzincan Hukuk Fakültesi, 15–;;;;;;1;1;16 Mayıs 2006.
4–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdarî Sorumluluk”, Roche Sağlık Günleri, İstanbul 2007.


e.ULUSLARARASI KONGRE TEBLİĞİ (Tam metin yayınlanmış)
1–;;;;;;1;1; “Türkiye’de Askerî Yargının Dünü Bugünü ve Yarını, Uluslararası Anayasa Kongresi, İstanbul 11–;;;;;;1;1;14 Mayıs 2011.
2–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdari Sorumluluk”, KKTC Girne–;;;;;;1;1;Amerikan Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu, 2–;;;;;;1;1;3 Mart 2009, Girne–;;;;;;1;1;KKTC.

f.ULUSAL KONGRE TEBLİĞİ (Tam metin yayınlanmış)
1–;;;;;;1;1; “Risk İlkesi Gereğince İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Bağlamında Sosyal Risk İlkesi”, Sorumluluk ve Tazminat hukuku Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28–;;;;;;1;1;29 Mayıs 2009 Ankara.
2–;;;;;;1;1; “Türk Hukukunda İlaç Araştırmalarında Etik kurulların Niteliği”, Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7–;;;;;;1;1;8 Kasım 2008 Ankara.
3–;;;;;;1;1; “İnsanilik Unsuru Açısından Hadımlaştırma Cezası”, Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7–;;;;;;1;1;8 Mayıs 2010.
4–;;;;;;1;1; “Dişhekiminin Etik ve Hukuk Bağlamında Sorumluluğu”, Ankara Barosu IV. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2012.
5–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan İdarî uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı Yöntemler (Tahkim,Sulh, Uzlaştırma), Ankara Barosu V. Sağlık Hukuku Kurultayı, 12–;;;;;;1;1;kasım2013, Ankara 2014.

E.ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME
1–;;;;;;1;1; Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–;;;;;;1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi
E.KONFERANSLAR VE PANELLER
1. Tebligat Hukuku Kuralları, Rekabet Kurumu 2009 Ankara (Konferans)
2. İdari Yaptırımlar, Rekabet Kurumu, 2010 Ankara (Konferans)
3.Kamu Personeli Etik Kuralları, Kırıkkale Valiliği 2010 Kırıkkale (Konferans)
4.Hukuka Bağlı İdare, Kamu Hukukçuları Derneği, 2010 Ankara (Panel)
5. “İdare Hukukuna İlişkin Terimlerin Fransızcadan Türkçeye Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler, (Panel). Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–;;;;;;1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi.
6. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–;;;;;;1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi (Oturum Başkanı)
7.Çevre Hukuku Bakımından Kızılırmak”, Nehrimiz Kızılırmak Sempozyumu, 22 Mayıs 2008, (Panel)
8.”Bilgi Edinme Hakkı”, Bilgi Edinme Semineri (Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Mart 2011 (Seminer)
9. “Memurların Sorumluluğu”, Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar, 1.Ulusal Kongresi, 21–;;;;;;1;1;24 Eylül 2010 Trabzon (panel)
10.”Sağlık Hizmet Kusurlarında Uzlaşma Prosedürü”, 2 Mart 2012, Türk Hukuk Kurumu Ankara (Panel)
11. –;;;;;;1;1;Türkiye’nin İdari Yapısı ve Yerinden Yönetim İlkesi, Stratejik Düşünce Enstitüsü, “Yeni Anayasada Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Sempozyumu, 21 Ocak 2012, Ankara.
12. –;;;;;;1;1; “Türkiye’de İdari Yargı”, Demokratikleşme Sürecinde Hukukun Üstünlüğü ve Yargı Konferansı, SDE, 25–;;;;;;1;1;26. 02.2010 Ankara.
13. –;;;;;;1;1; “Yerinden Yönetim Modelleri”, 2012 Liberal Düşünce Kongresi “Hangi Liberalizm?”, 2 –;;;;;;1;1; 4 Kasım 2012 Ürgüp, Nevşehir,
14. Köy–;;;;;;1;1;Mahalle Muhtarlıklarımızın Anayasadaki Yeri ve Önemi, 6.10.2012, Muhtarlar Konfederasyonu, Ankara (Panel).
Yücel Oğurlu ...
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Ocak 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Ender Ethem Atay
Ocak 2020
37.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan
Eylül 2019
99.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE
TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
I. YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARİ YARGININ GELİŞİMİ  23
A. İdarenin Yargısal Denetiminde Sistemler  23
1. Yargı Birliği Sistemi  23
2. Yargı Ayrılığı Sistemi  24
B. İdarî Yargı Sisteminde Farklı Uygulamalar  25
1. Kuruluş Yönünden Farklı Uygulamalar  25
2. Görev Yönünden Farklı Uygulamalar  26
3. Dava Konuları Bakımından Farklı Uygulamalar  27
C. İdarî Yargının Doğuşu ve Gelişimi  27
1. Fransa’da İdarî Yargının Doğuşu  27
2. Hukukumuzda İdarî Yargının Gelişimi  29
II. TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ  31
A. Genel Olarak Yargı Teşkilâtı  31
1. Yargı Düzenleri ve Kuruluşları  31
2. Yargı Düzenleri ve Kuruluşlarının Oluşumu  32
a. Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi  32
b. Adlî Yargı: Yargıtay ve Adlî Mahkemeler  34
c. İdarî Yargı: Danıştay ve İdarî Mahkemeler  35
d. Görev Uyuşmazlıkları: Uyuşmazlık Mahkemesi  35
e. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  36
f. Sayıştay  37
g. Yüksek Seçim Kurulu  39
B. Türk İdarî Yargı Teşkilâtı  39
1. Danıştay  39
a. Danıştay’da Görev Yapan Kişiler  40
b. Danıştay’ın Karar Organları  43
c. Danıştay’ın Görevleri  52
2. Bölge İdare Mahkemeleri  56
a. Oluşumu  56
b. İşleyişi  57
c. Görevleri  57
3. İlk Derece Mahkemeleri  58
a. Kuruluş  58
b. İşleyişi  59
c. Görevleri  59
İkinci Bölüm
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
I. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI  61
A. Görev Yetki ve İdarî Dava Kavramları  61
1. Görev ve Yetki Kavramları  61
2. İdarî Dava Kavramı  62
B. İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Kıstaslar  62
1. Kamu Gücü Kıstası  63
2. Kamu Hizmeti Kıstası  64
3. İdarî İşlev Kıstası  64
C. İdarî Yargının Görevine Giren ve Girmeyen Konular  65
1. İdarî Yargının Görevine Giren Konular  65
2. İdarî Yargının Görevine Girmeyen Konular  67
II. YARGILAMA YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRI  71
A. Yargılama Yetkisinin Kapsamı  71
1. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler  71
2. Yüksek Askerî Şura Kararları  73
3. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları  73
4. Uyarma ve Kınama Cezaları  74
5. Olağanüstü Hallerdeki İdarî İşlemler  74
6. Tahkim Öngörülen Sözleşmelerden Doğan Davalar  76
B. İdarî Yargı Yetkisinin Sınırı  77
1. Hukuka Uygunluk Denetimi  78
2. Bağlı Yetki ve Takdir Yetkisi  79
3. Yerindelik Denetimi Yasağı  81
4. İdarî İşlem Niteliğinde Yargı Kararı Verilememesi  83
III. YARGI DÜZENLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  84
A. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi  84
1. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı  84
2. Uyuşmazlık Mahkemesinin İşleyişi  85
B. Uyuşmazlık Türleri ve Giderilmesi  86
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  87
a. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Şartları  87
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  88
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  90
a. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Şartları  91
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  92
3. Hüküm Uyuşmazlığı  93
a. Hüküm Uyuşmazlığının Şartları  94
b. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  95
C. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Niteliği  95
Üçüncü Bölüm
YARGILAMANIN AŞAMALARI
I. İDARÎ YARGIDA KAYNAKLAR, ÖZELLİKLER VE TARAFSIZLIK  97
A. İdarî Yargılama Usulünün Kaynakları  97
1. İdarî Yargılama Hukukunun Temel Kaynakları  97
2. Tartışmalı Hususlar  100
a. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Açıkça Yollamada Bulunulmayan Haller  100
b. Hukuk Muhakemeleri Müesseselerinin İdarî Yargıda Uygulanabilirliği  102
B. İdarî Yargılama Usulünün Özellikleri  102
1. Yazılı Yargılama Usulü  102
2. Basit ve Az Masraflı Oluşu  103
3. Savcılık Kurumu  103
4. Re’sen Araştırma İlkesi  104
C. Hâkimin Tarafsızlığı  106
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı  106
2. Hâkimin Reddi  107
3. Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  108
a. Danıştay’da Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  108
b. Mahkemelerde Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  109
II. DAVANIN AÇILMASI VE DAVA DİLEKÇESİ  110
A. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  110
1. Mahkemenin Adı  110
2. Taraflar  111
3. Davanın Konusu  111
4. Bildirim Tarihi  112
5. Davanın Sebepleri ve Deliller  113
6. Sonuç  113
7. İmza  114
8. Dilekçe Nüshaları ve Ekleri  115
B. Dava Dilekçesinin Verileceği Yerler  115
1. Dava Açılan Mahkeme  115
2. İdare veya Vergi Mahkemesi  116
3. Asliye Hukuk Hâkimliği  116
4. Konsolosluklar  116
C. Dava Açmada Farklı Durumlar  117
1. Bir Dilekçe İle Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması  117
2. Bir İşleme Karşı Birlikte Dava Açılması  119
3. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması  120
D. Dilekçenin Verilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler  120
1. Dilekçenin Kaydı  121
2. Harç veya Posta Ücretlerinde Eksiklik  122
E. Davanın Açılmasının Sonuçları  123
1. Zamanaşımının Kesilmesi  123
2. Derdestlik  123
3. Hüküm Verme Zorunluluğu  124
4. İddia ve Savunmaların Sınırlandırılması  124
III. DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNDE İLK İNCELEME  125
A. Görev ve Yetki  126
1. Görevsiz Yargı Yerinde Dava Açılması  126
2. İdarî Yargı Yerlerinde Yetki Kuralları  127
a. İptal Davalarında Yetki  128
b. Tam Yargı Davalarında Yetki  129
c. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  130
3. İdarî Yargıda Yetki ve Görev Uyuşmazlığının Çözümü  131
B. İdarî Merci Tecavüzü  132
1. İdarî Merci Tecavüzü Tanımı ve Niteliği  132
2. İdarî Merci Tecavüzü Halinde Yapılacak İşlem  133
C. Ehliyet  133
1. Taraf Ehliyeti  134
2. Dava Ehliyeti  135
3. İdarî Davalara Özgü Şartlar  136
4. Davaya Vekâlet  137
5. Davanın Taraflarında Değişme  138
D. Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlemin Varlığı  139
E. Süre Aşımı  140
1. Dava Açma Süresinin Niteliği  140
2. Genel ve Özel Dava Süreleri  141
3. Sürelerin Başlangıcı  141
a. İptal Davalarında Dava Süresi  141
b. Tam Yargı Davalarında  144
4. Dava Süresinin Hesaplanması  146
5. Sürenin Durması ve Ek Süreler  147
F. Husumet  148
1. Davalı Gösterilmemesi veya Yanlış Gösterilmesi  148
2. Husumet Açısından Kamu Kuruluşlarının Durumu  149
G. Dava Dilekçesinin Usul ve Şekle Uygunluğu  152
IV. DAVANIN İLERLETİLMESİ  152
A. Dosyanın Tekemmülü  152
1. Dava Dilekçesinin Tebliği ve Cevap  153
2. Bilgi ve Belgelerin İstenmesi  154
B. Üçüncü Kişilerin Taraflar Yanında Yer Alması  155
1. Davanın İhbarı  156
2. Davaya Müdahale  157
C. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  159
1. Davadan Feragat  159
2. Davanın Kabulü  161
D. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  163
1. Davaların Birleştirilmesi  163
2. Davaların Ayrılması  166
E. İdarî Yargılama Usulünde İspat ve Deliller  166
1. İspat  167
2. Delil  168
3. İdarî Yargılama Usulünde Deliller  172
a. Bilirkişi İncelemesi  172
b. Keşif  174
c. Belge Delili  175
d. Tanık Beyanı  176
e. Kesin Hüküm  178
f. Yemin ve İkrar Delilleri  178
F. İdarî Yargıda Duruşma  179
1. İlk Derce Yargılamasında Duruşma  180
2. Kanun Yolları Aşamasında Duruşma  181
3. Duruşmanın Usulü  181
V. DAVANIN SONUÇLANDIRILMASI  182
A. Davanın Hüküm Dışında Sonuçlandırılması  182
1. Davanın Konusuz Kalması  182
2. Davanın Açılmamış Sayılması  184
B. Hüküm  185
1. Mahkeme Kararlarının Türleri  185
2. Hüküm  186
a. Karar Verilme Usulü  187
b. Kararlarda Bulunacak Hususlar  187
3. Kararların Saklanması ve Tebliği  188
C. Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi  189
1. Açıklama  189
2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  190
VI. İVEDİ YARGILAMA USULÜ  190
A. Genel İvedi Yargılama Usulü  191
1. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Konular  191
2. İvedi Yargılamada Usul Kuralları  192
B. Merkezi Sınavlara İlişkin İvedi Yargılama  194
Dördüncü Bölüm
İDARÎ YARGILAMA USULÜNDE DAVA ÇEŞİTLERİ
I. İPTAL DAVASI  197
A. İptal Davasının Özellikleri ve Konusu  197
1. İptal Davasının Tanımı  197
2. İptal Davasının Özellikleri  197
3. İptal Davasının Konusu  198
4. İptal Davasında Menfaat İhlâli Şartı  203
a. İptal Davasında Menfaat Kavramı  203
b. Menfaat İhlâlinin Özellikleri  204
B. İptal Davasında İptal Sebepleri  208
1. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık  208
a. Genel İlkeler  208
b. Yetki Çeşitleri Bakımından Hukuka Aykırılıklar  214
2. Biçim Yönünden Hukuka Aykırılık  217
a. Şekil Bakımından Hukuka Aykırılık  218
b. Usûl Bakımından Hukuka Aykırılık  220
3. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık  223
a. Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri  224
b. Sebeplerin Çokluğu ve Sebep İkâmesi  225
4. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık  227
a. İmkânsız Bir Konuda İşlem Yapılması  227
b. Hukuka Aykırı İşlem Tesis Edilmesi  228
5. Maksat Yönünden Hukuka Aykırılık  231
a. Kamu Yararına Yabancı Amaçla Hareket Edilmesi  232
b. Kanunun Özel Maksadının Dışına Çıkılarak İşlem Yapılması  233
c. Usûl Saptırması ve Maksatların Çokluğu  233
C. İptal Davasının Sonuçları  234
1. Genel Bilgiler  234
2. Davanın Reddedilmesinin Sonuçları  236
3. İptal Kararı Verilmesinin Sonuçları  237
4. İptal Kararının Etkileri  239
a. Kendiliğinden Sonuç Doğuran İptal Kararları  239
b. Aynı Nitelikte Yeni Bir Karar Alınmasını Engellemeyen İptal Kararları  241
c. Tersine İşlem Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları  242
d. Hukuksal Durumlarda Değişiklik Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları  242
5. İptal Kararının Yerine Getirilmesinde İmkânsızlık  243
D. Yürütmenin Durdurulması  244
1. Yürütmenin Durdurulması Kararının Şartları  245
a. Usule İlişkin Şartlar  245
b. Esasa İlişkin Şartlar  247
2. Yürütmenin Durdurulması Talebi Hakkında Verilen Kararlar  248
3. Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması  248
4. Kanun Yolu Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  250
5. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyecek Haller  251
6. Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz  252
7. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları  254
II. TAM YARGI DAVALARI  257
A. Tam Yargı Davasının Hukukî Mahiyeti ve Konusu  257
1. Tam Yargı Davasının Hukukî Mahiyeti  257
2. Tam Yargı Davası ile İptal Davası Arasındaki Farklar  258
3. Tam Yargı Davasının Çeşitleri  259
4. Tam Yargı Davasında Hak İhlâli Şartı  260
5. Tam Yargı Davasında Hâkimin Yetkileri  261
6. Tam Yargı Davasının Konuları  261
a. İdarî İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  261
b. İdarî Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  264
c. İdarî Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları  265
B. Tam Yargı Davasında Sorumluluk Esasları  266
1. Sorumluluk ve İdarenin Sorumluluğu Kavramları  266
2. İdarî Sorumluluğun Doğuşu, Hukukî Temeli ve Bağımsızlığı  268
a. İdarî Sorumluluğun Doğuşu  268
b. İdarî Sorumluluğun Hukukî Temeli  270
c. İdarî Sorumluluğun Bağımsızlığı  270
3. İdare Hukukunda Sorumluluk Türleri  271
a. Kusur Sorumluluğu: Hizmet Kusuru  271
b. Kusursuz Sorumluluk  278
4. İdarenin Sorumluluğunun Şartları  286
a. İdarî Davranış  286
b. Zarar  287
c. İlliyet Bağı  288
5. İdarenin Sorumluluğunu Etkileyen Haller  289
a. Mücbir Sebep  289
b. Beklenilmeyen Hâl  291
c. Zarar Görenin Davranışı  292
d. Üçüncü Kişinin Davranışı  294
6. Zararın Tazmini  296
C. Tam Yargı Davasının Sonuçları ve Uygulanması  297
1. Tam Yargı Davasının Sonuçları  297
a. Davanın Reddi  297
b. Davanın Kabulü  298
III. İDARÎ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI  298
A. Tam Yargı Kararlarının Uygulanması  299
1. İflas Uygulaması  299
2. İcra Uygulaması  300
B. Kararın Uygulanmamasından Doğan Sorumluluklar  300
1. Uygulama Süresi  301
2. Sorumluluğa Yol Açan Uygulamama Halleri  302
3. İdarî Sorumluluk  303
4. Kamu Görevlisinin Sorumluluğu  304
5. Dava Usulü  306
Beşinci Bölüm
İDARÎ YARGILAMA USULÜNDE KANUN YOLLARI
I. İSTİNAF  310
A. Genel Olarak İstinaf  310
1. Tanımı ve Hukukî Mahiyeti  310
2. İstinaf ve Diğer Kanun Yolları  311
B. İstinafa Tabi Kararlar  312
1. Genel Kural  312
2. İstinaf Yolu Kapalı Kararlar  312
C. İstinafa Başvuru Usulü  313
1. İstinaf Başvurusunun Süresi ve Şekli  313
2. İstinaf Sebepleri  314
3. Ön İnceleme  315
D. İstinaf İncelemesi  316
1. İstinafta Görevli Merci  316
2. İstinaf İncelemesi  316
E. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kararın Kesinliği  319
1. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kesin Kararlar  319
2. İstisnai Durumlar  319
3. İstinaf Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  320
II. TEMYİZ  320
A. Temyiz Edilebilecek Kararlar ve Temyiz Usulü  320
1. Temyiz Edilebilecek Kararlar  320
2. Temyiz Usulü  321
a. Temyiz Süresi  321
b. Temyiz Talebinde Taraflar  322
c. Temyiz Başvurusu  323
B. Temyiz Sebepleri  327
1. Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması  328
2. Hukuka Aykırı Karar Verilmiş Olması  328
3. Usul Hükümlerine Uyulmaması  329
C. Temyiz İncelemesi  330
1. Temel İlkeler  330
2. Temyiz İncelemesi Sonunda Karar  332
3. Derece Mahkemesinin Tutumu  332
D. Temyiz Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  334
1. Genel Kurallar  334
2. Yürütmeyi Durdurma Kararı  334
E. Kanun Yararına Temyiz  335
1. Kanun Yararına Temyize Konu Olabilecek Kararlar  335
2. Kanun Yararına Temyiz Talebinde Yetki  336
3. Kanun Yararına Temyizde Süre ve Başvuru Biçimi  336
4. Kanun Yararına Temyiz Sebepleri  336
5. Kanun Yararına Temyiz Başvurusunun Sonuçları  337
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  337
A. Yargılamanın Yenilenmesine Tabi Kararlar ve Usul  338
1. Yargılamanın Yenilenmesine Tâbi Kararlar  338
2. Yargılamanın Yenilenmesi Usulü  339
B. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  340
1. Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması  341
2. Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması  341
3. Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması  342
4. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi  342
5. Hile Kullanılmış Olması  343
6. Yetkisiz Kimselerin Huzurunda Davanın Görülmesi  343
7. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Hüküm Vermesi  343
8. Çelişik Hükümlerin Varlığı  344
9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı  344
C. İstemin Karara Bağlanması  345
1. İlk İnceleme ve Esastan İnceleme  345
2. Kararın Sonuçları  346
EKLER
 İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK I)  347
 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİ İÇEREN İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK II)  348
 TAM YARGI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK III)  349
 İPTAL DAVASI İLE TAM YARGI DAVASI BİRLİKTE DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK IV)  350
 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ (EK V)  351
Yararlanılan Kaynaklar  353
Kavramlar Dizini  357
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020