Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları
Eylül 2019 / 19. Baskı / 472 Syf.
Fiyatı: 39.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

2017 Anayasa Değişiklikleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Göre Güncellenmiş 19. baskısını yapan kitap, çıktığı ilk günden beri, Temel Hukuk, Hukuka Giriş, Hukukun Temel Kavramları ya da Hukuk Başlangıcı vb.. isimli dersler için binlerce öğrenciye temel ders kitabı olmuştur. Kitap, her yeni baskısında bir yandan mevzuatta yapılan değişiklikleri işlemekte diğer yandan akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen istek, öneri ve eleştirileri dikkate alarak okuyucuyla buluşmaktadır.

Özellikle Yükseköğrenime henüz adımını atmış bireylere hukuk gibi kendine özgü dili, üslubu, kavram ve kurumları olan alanı anlaşılabilir biçimde sunmak, ister istemez farklı anlatım yöntemleri kullanmayı gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda konular şekil ve karşılaştırmalı tablolar ve gündelik yaşam kesitlerinden belirlenmiş yüzlerce örnek eşliğinde açıklanmıştır.

Ayrıca, öğrenilenlerin sınanması ve pekiştirilmesi amacıyla her konuyla ilgili değişik düzeyde (kolay, orta ve zor) sorular cevaplarıyla birlikte kitaba konulmuştur. Sorulara yer verilirken de pedagojik kaygılar ve ölçme değerlendirme verileri göz önünde bulundurulmuş ve öğrenciyi ikilemde bırakacak veya kafa karışıklığına yol açabilecek sorulardan ve şıklardan kaçınılmıştır.

2017 Anayasa Değişiklikleri ve yeni hükümet sistemine ilişkin hususlar kitabın ilgili bölümlerine işlenmiştir. Ayrıca kitapta yer alan sorular da gözden geçirilerek 2017 Anayasa değişikliklerine göre uyarlamaları yapılmıştır. Böylece okuyucunun önceki kurallara göre hazırlanmış sorular ve cevap şıklarıyla tereddüt yaşaması ve yanlışa düşmesi önlenmiştir.

Konu Başlıkları
Hukuk Kavramı
Hukukun Belli Başlı Alanları
Pozitif Hukukun Kaynakları
Hukukun Uygulanması
Hak Kavramı ve Ehliyet
Hukukta Sorumluluk ve Sorumluluğun İşletilmesi
Barkod: 9789750256561
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  19
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 472
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
On Dokuzuncu Baskıya Önsöz  7
On Sekizinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
HUKUK KAVRAMI
I. TOPLUMSAL DÜZEN GEREĞİ  29
II. TOPLUM DÜZENİNİN KURALLARI  30
A. Ahlâk Kuralları  30
B. Din Kuralları  31
C. Örf ve Âdet Kuralları (Gelenek Kuralları, Teamüller)  32
D. Görgü Kuralları  33
E. Hukuk Kuralları  34
III. HUKUKUN DİĞER SOSYAL DÜZEN KURALLARINDAN AYIRIMI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER  35
A. Hukuk Kurallarının Belirgin Özellikleri  35
B. Hukuk Kuralları İle Diğer Toplumsal Düzen Kuralları Arasındaki İlişkiler  38
1. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kuralları İle Kesişmesi  38
2. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kurallarıyla Çatışması  41
IV. HUKUKUN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN ANLAMLANDIRILMASI  43
A. Günlük Dilde Hukuk Kavramı  43
B. Hukuk Terminolojisinde Hukuk Sözcüğünün Çeşitli Açılardan Anlamı  43
1. Pozitif Hukuk (Olan Hukuk–De Lege Lata)  44
2. Doğal Hukuk (İdeal Hukuk – Tabiî Hukuk–De Lege Ferenda)  45
3. Maddî Hukuk–Şeklî (Usulî) Hukuk  46
4. Objektif Hukuk–Sübjektif Hukuk  47
V. HUKUKUN BAŞLICA AMAÇ VE İŞLEVLERİ  47
A. Güvenlik Sağlama  48
B. Toplumsal Düzen ve Barış Sağlama  48
C. Özgürlük Sağlama  49
D. Toplumsal Gereksinimleri Karşılama  50
E. Eşitlik Sağlama  50
F. Adalet Sağlama  52
1. Denkleştirici Adalet  52
2. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  53
3. Hakkaniyet  54
VI. HUKUKUN TEMELLENDİRİLMESİ: HUKUKUN DAYANAĞINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  56
A. Hukuku Bilinçli İradenin Ürünü Sayan Görüşler  56
1. İlahî İrade Teorisi  57
2. Beşerî İrade Teorisi  57
3. Toplumsal Sözleşme Teorisi  57
B. Hukuku İrade Dışı Bir Oluşumun Ürünü Olduğunu Açıklayan Görüşler  57
1. Doğal Hukuk Teorisi  58
2. Tarihsel Hukuk Teorisi  58
3. Sosyolojik Pozitivizm  58
VII. BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ  58
A. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi–Kontinental Hukuk Sistemi)  59
B. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  59
C. İslâm Hukuku Sistemi  61
D. Sosyalist Hukuk Sistemi  63
VIII. HUKUKUN DERLENMESİ (KODİFİKASYON – KANUNLAŞTIRMA – TEDVİN)  64
A. Tanım  64
B. Derleme Nedenleri  64
C. Derleme Yöntemleri ya da Hukuk Yazım Yöntemleri  65
1. Somut Kural Koyma Yöntemi (Kazuistik, Hadiseci, Meseleci Yöntem)  65
2. Soyut Kural Koyma Yöntemi  66
D. Türkiye’de Hukuku Derleme Çabaları  66
IX. HUKUKUN TEMEL KOLLARI  69
A. Genel Olarak  69
B. Özel Hukuk–Kamu Hukuku Ayırımında Kullanılan Ölçütler  70
1. İrade Serbestisi Ölçütü  70
2. Egemenlik Ölçütü  71
3. Çıkar Ölçütü  72
4. İlişkinin Tarafları Ölçütü  72
C. Ölçütlerin Değerlendirilmesi  72
D. Ayırımın Şematik Görünümü  75
X. HUKUKTA YAPTIRIM (MÜEYYİDE)  76
A. Tanım  76
B. Yaptırım Koyma Yetkisi ve Aracı  77
C. Yaptırımın Taşıması Gereken Nitelikler  78
D. Yaptırımın Tarihsel Gelişimi  79
1. Kişisel Öç Aşaması  79
2. Kısas Aşaması  80
3. Hakem–Uzlaşma Aşaması  80
4. Modern Yargılama Yöntemi  80
E. Yaptırım Türleri  81
1. Kamu Hukuku Yaptırımları  81
a. İdare Hukukunda  81
aa. İdarî Yaptırımlar  81
bb. İdareye Uygulanacak Yaptırımlar  82
b. Ceza Hukukunda  83
c. Anayasa Hukukunda  85
d. Uluslararası Hukukta  86
2. Özel Hukuk Yaptırımları  87
a. İşlemin Hükümsüzlüğü  88
aa. Yokluk  88
bb. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan)  90
cc. İptal Edilebilirlik (İptal Kabiliyeti–Nispî Butlan)  91
b. Zorla Yerine Getirme (Cebrî İcra)  94
c. Tazminat  94
BİRİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  96
Hafta 1– Hukuk Kavramı  96
Hafta 2– Hukukun Amaç ve İşlevleri, Başlıca Hukuk Sistemleri ve Hukukta Derleme  98
Hafta 3– Hukukun Temel Kollara Ayırımı ve Hukukta Yaptırım  100
İkinci Bölüm
HUKUKUN BELLİ BAŞLI ALANLARI
Birinci Kısım
Özel Hukuk Bilgisi
I. MEDENÎ HUKUK  104
A. Kişiler Hukuku  104
1. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi  105
a. Gerçek Kişiliğin Başlangıcı  105
b. Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi  106
aa. Ölüm Karinesi  106
bb. Gaiplik Karinesi (Kayıplık)  107
c. Tüzel Kişiler Açısından Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi  108
2. Hısımlık (Hukuksal Yakınlık)  109
3. Yerleşim Yeri (İkametgâh–Konut)  111
a. Serbest Yerleşim Yeri  112
b. Kanunî (Yasal) Yerleşim Yeri  112
c. Varsayımsal Yerleşim Yeri  113
B. Aile Hukuku (TMK, m. 118–494)  113
1. Nişanlanma  113
2. Evlenme  113
3. Kanunî (Yasal) Mal Rejimi  114
4. Soybağı (Nesep)  115
5. Velayet – Vesayet Kurumu  115
C. Miras Hukuku (TMK, m. 495–682)  116
D. Eşya Hukuku (TMK, m. 683–1027)  117
1. Mülkiyet  117
a. Paylı Mülkiyet  119
b. Elbirliği Mülkiyeti  119
2. Sınırlı Aynî Haklar  119
3. Zilyetlik  120
4. Tapu Sicili  121
II. BORÇLAR HUKUKU  122
A. Borcun Kaynakları  122
1. Sözleşmeler  122
2. Haksız Eylemler  124
3. Sebepsiz Zenginleşme  125
B. Borcun Sona Ermesi Yolları  125
III. TİCARET HUKUKU  127
A. Ticarî İşletme Hukuku  127
B. Şirketler Hukuku  130
C. Kıymetli Evrak Hukuku  132
D. Deniz Ticareti Hukuku  133
E. Sigorta Hukuku  134
IV. DEVLETLER ÖZEL HUKUKU  135
A. Vatandaşlık Hukuku (Uyrukluk, Tabiiyet, Yurttaşlık Hukuku)  135
1. Vatandaşlık Tanımı ve Anayasal Güvenceler  136
2. Vatandaşlığın Kazanımı ve İspat Araçları  136
3. Vatandaşlığın Sona Ermesi  137
B. Yabancılar Hukuku  137
C. Kanunlar Çatışması (Bağlama Kuralları)  139
V. MEDENÎ USUL HUKUKU (MEDENÎ MUHAKEME – MEDENÎ YARGILAMA HUKUKU)  139
A. Görev  141
B. Yetki  141
C. Davanın Açılması ve Yürütülmesi  141
D. Hüküm  142
VI. İCRA VE İFLÂS HUKUKU (TAKİP HUKUKU – CEBRÎ İCRA HUKUKU)  143
A. Genel Olarak  143
B. İcra ve İflas Yolları  143
1. İcra Yolları  143
2. İflas Yolları  144
İkinci Kısım
Kamu Hukuku Bilgisi
I. ANAYASA HUKUKU  148
A. Genel Olarak  148
B. 1982 Anayasası  149
1. Temel Özellikleri  149
2. Devletin Nitelikleri  150
a. İnsan Haklarına Saygılı Devlet  151
b. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlılık  151
c. Demokratik Devlet Anlayışı  151
d. Hukuk Devleti  152
e. Sosyal Devlet  153
f. Lâik Devlet  154
3. Devletin Temel Organları  156
a. Genel Olarak  156
b. Türkiye’de Durum  158
aa. Yasama  158
aaa. Yasama Yetkisinin Özellikleri  159
bbb. Yasama Üyeliği ve Dönemi  162
ccc. Yasama Seçimleri  163
bb. Yürütme ya da Cumhurbaşkanı  163
aaa. Cumhurbaşkanı Olma Şartları, Görev Süresi ve Seçimi  164
bbb. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanına Vekâlet ve Bakanlar  165
ccc. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı  166
cc. Yargı  167
II. İDARE HUKUKU  170
A. Genel Olarak  170
B. Türkiye’nin İdarî (Yönetimsel) Yapısı  171
1. Merkezi Yönetim  171
2. Yerinden Yönetim  172
a. Yerel Yönetimler  172
b. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları  173
C. İdarî İşleyiş Esasları  174
III. CEZA HUKUKU  175
A. Genel Olarak  175
B. Ceza Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar  176
1. Suç ve Cezanın Tanımı  176
2. Suçun Unsurları  176
3. Müsadere (Suçta Zoralım)  177
4. Güvenlik Önlemleri  178
5. Ceza Hukukunda Af  178
6. Dava ve Ceza Zamanaşımı  179
IV. DEVLETLER GENEL (UMUMÎ) HUKUKU – ULUSLARARASI HUKUK  179
V. DİSİPLİN (CEZA) HUKUKU  181
VI. MALÎ HUKUK (MALİYE HUKUKU)  184
VII. CEZA USÛL HUKUKU (CEZA YARGILAMASI – CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU)  186
A. Soruşturma Süreci ve İşlemleri  186
B. Kovuşturma Süreci ve İşlemleri  187
C. Mahkeme Kararı ve Sonuçları  188
VIII. GENEL KAMU HUKUKU  189
IX. İNSAN HAKLARI HUKUKU  190
X. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  191
Üçüncü Kısım
Karma Hukuk Dalları
I. HUKUKUN GELENEKSEL AYIRIMININ YETERSİZLİĞİ  193
II. KARMA HUKUK DALLARI  194
A. Çevre Hukuku  194
B. İş Hukuku  195
C. Fikrî Hukuk (Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku)  197
D. Sermaye Piyasası Hukuku  198
E. Rekabet Hukuku  199
F. Tüketici Hukuku  200
G. Bilişim Hukuku  201
H. Banka Hukuku  202
İKİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  204
Hafta 4– Özel Hukuk Bilgisi (Birinci Kısım)  204
Hafta 5– Kamu Hukuku Bilgisi ve Karma Hukuk Alanları (İkinci ve Üçüncü Kısım)  209
Üçüncü Bölüm
POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI
I. HUKUKTA KAYNAK KAVRAMI  213
II. ANA KAYNAKLAR  215
A. Yazılı Kaynaklar  215
1. Anayasa  215
a. Genel Olarak  215
b. Türkiye’de  216
2. Kanunlar (Yasalar)  217
a. Kanunların Yapılışı Süreci  218
b. Kanunların Yayımı ve Yürürlüğe Girişi  220
c. Yürürlüğe Girişi  221
c. Denetimi  222
d. Yürürlüğün Durdurulması  223
3. Kanunlara Eşdeğer Yazılı Hukuk Kuralları  223
4. Uluslararası Sözleşmeler  224
a. İmza ve Onaylanması  224
b. Yürürlüğe Girmesi ve İç Hukuktaki Etkisi  225
5. Cumhurbaşkanı Kararnameleri (CBK)  226
a. Genel Olarak  226
b. Türleri  226
c. Düzenleme Alanı  227
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi –Kanun Çatışması  228
e. Kurallar Hiyerarşisindeki Yeri  228
f. Yürürlüğe Girişi  229
g. Denetimi  229
h. Karşılaştırma  230
6. TBMM İçtüzükleri (AY, m. 95)  230
7. Yönetmelikler (AY, m. 124)  231
8. Yönetmelik Statüsündeki Düzenleyici İşlemler (Adsız Düzenleyici İşlemler)  232
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar  233
1. Örf ve Âdet Hukukunun Oluşumu  233
a. Maddî Unsur (Süreklilik–Objektiflik)  234
b. Psikolojik Unsur (Genel İnanç–Sübjektif Unsur)  234
c. Hukuksal Unsur  234
2. Örf ve Âdet Çeşitleri  235
3. Örf ve Âdetin Saptanması  236
4. Örf ve Âdet Hukukunun İşlevi  236
a. Boşlukları Doldurma İşlevi  237
b. Belirleyici Rolü  237
c. Yorumlayıcı Rolü  237
d. İlga Edici Rolü  238
C. Hukukun Genel İlkeleri  238
III. HUKUKUN YARDIMCI KAYNAKLARI  239
A. Mahkeme Kararları  239
B. Öğreti (Bilimsel İçtihatlar–Doktrin)  241
IV. TÜRK POZİTİF HUKUKUNUN BELLİ BAŞLI SORUNLARI  242
A. Hukuk Yapım–Yazım Tekniğine İlişkin  242
B. İçeriğe İlişkin Sorunlar  246
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  248
Hafta 6– Pozitif Hukukun Kaynakları  248
Dördüncü Bölüm
HUKUKUN UYGULANMASI
I. HUKUKUN NİTELİKLERİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  253
A. Emredici Hukuk Kuralları  254
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları (Yedek Hukuk Kuralları)  254
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  255
D. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  257
E. Yetki Verici Hukuk Kuralları  257
F. İlga Edici Hukuk Kuralları  257
II. HUKUK KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  258
A. Yersellik İlkesi (Ülkesellik –Mülkîlik)  258
B. Kişisellik İlkesi (Şahsîlik)  259
C. Karma Yol  259
III. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  260
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girişi (Derhal Uygulanma İlkesi)  261
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  262
1. Kendiliğinden Kalkma  263
2. İlga Yolu ile Kalkma  263
a. Açık İlga (Yetkili Makam Tarafından Kaldırma)  263
b. Örtülü İlga (Üstü Kapalı–Zımnî İlga)  263
aa. İki Kuralın Eşdeğer Oluşunda  264
bb. İki Kural Arasında Hiyerarşi Varsa  264
3. İptal Yoluyla Kalkma  265
C. Hukuk Kurallarının Geriye Yürümezliği Sorunu  266
1. Genel Olarak  266
2. İlkenin İstisnaları  269
a. Ceza Hukukunda  269
b. Yargılama Hukuklarında  270
c. Özel Hukukta  270
IV. ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI  270
A. Genel Olarak  270
B. Yorum Çeşitleri  271
1. Yapan Organ veya Makama Göre  271
2. Yorumun İçerik ve Sınırı Bakımından  272
C. Yorum Yöntemleri  273
1. Sözel (Lafzî–Metne Dayalı, literal) Yorum Yöntemi  274
2. Tarihsel Yorum Yöntemi  274
3. Amaçsal Yorum Yöntemi (Teleolojik Yorum–Gai Yorum)  275
4. Sistematik Yorum Yöntemi  277
5. Diğer Yöntemler  278
5. Değerlendirme  278
D. Yorumda Başvurulan Mantık Araçları  279
1. Kıyas (Örnekseme–Benzetme–Anoloji–Argumentum a Simili)  279
2. Evleviyet (Yeğlik Yolu–Haydi Haydi–a Fortiori)  281
3. Karşıt anlamdan Sonuç Çıkarma Yolu (Aksi ile Kanıt– Mefhumu Muhalif Yolu–Argumentum a Contrario)  282
E. Yargıcın Kural Koyma Yetkisi (Yargıç Hukuku)  284
1. Kural Koyma Yetkisinin Koşulları  285
a. Kanunda Boşluk Bulunması  285
aa. Açık Boşluk (Gerçek Boşluk–Kural Dışında Boşluk)  286
bb. Örtülü Boşluk (Gerçek Olmayan Boşluk)  287
b. Örf ve Âdet Kuralının Olmaması  288
2. Yargıcın Kural Koyma Yetkisinin Sınırı ve Yetkinin Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar  288
3. Yargıcın Koyduğu Kuralın Yasama İşlevinden Farkı  288
F. Yargıcın Takdir Yetkisi  289
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  292
Hafta 7– Hukukun Uygulanması  292
Beşinci Bölüm
HAK KAVRAMI
Birinci Kısım
Hakkın Niteliği ve Sınıflandırılması
I. HAK KAVRAMINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  295
A. İrade Teorisi  295
B. Çıkar–Menfaat Teorisi  296
C. Karma Teori  296
II. HAK SAHİPLİĞİ  297
A. Kişilik Kavramı  297
1. Gerçek Kişiler  297
2. Tüzel Kişiler  298
a. Tâbi Tutuldukları Hukuk Açısından  298
b. Yapıları (Bünyeleri) Bakımından  299
B. Kişinin Ehliyetleri  299
1. Hak Ehliyeti  299
2. Eylem Ehliyeti–Fiil Ehliyeti (Medenî Hakları Kullanma Ehliyeti)  301
a. Tanım  301
b. Eylem Ehliyetinin Koşulları  302
aa. Erginlik (Rüşt)  302
bb. Ayırt Etme Gücü (Sezginlik–Temyiz Gücü)  303
cc. Kısıtlı Olmamak (Mahcur Olmamak)  304
c. Eylem Ehliyeti Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması  305
aa. Tam Ehliyetliler  305
bb. Tam Ehliyetsizler  306
cc. Sınırlı Ehliyetsizler  307
dd. Sınırlı Ehliyetliler  308
III. HAKLARIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  310
A. Kamu Hakları  311
1. Kamu Haklarının Sınıflandırılması  312
a. Kişi Hakları (Negatif Statü Hakları)  313
b. Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları)  313
c. Siyasal Haklar (Aktif Statü Hakları)  314
2. Kamu Haklarının Düzenlenmesi–Sınırlandırılması ve Durdurulması  314
a. Sınırlama  315
b. Durdurma  315
c. Kamu Haklarının Kötüye Kullanılması  316
3. Kamu Haklarının Korunması  316
B. Özel Haklar ve Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  318
1. Konularına Göre Haklar  318
a. Şahısvarlığı Hakları (Kişilik Hakları)  319
b. Malvarlığı Hakları  320
2. Niteliklerine Göre Haklar (İleri Sürülebilirlik Çevresi Bakımından)  321
a. Mutlak Haklar  321
aa. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar  321
bb. Şahıslar Üzerindeki Mutlak Haklar  322
b. Nispî Haklar  322
3. Devir Kabiliyetlerine Göre  324
4. Amaçları Yönünden Haklar (Hukuksal Sonuç ve Etkilerine Göre)  325
a. Yenilik Doğuran Haklar (İnşaî Haklar)  325
aa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  325
bb. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  326
cc. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  326
b. Yenilik Doğurmayan Haklar (Alelâde–Yalın Haklar)  326
İkinci Kısım
Hakların Kazanılması, Kaybı ve Korunması
I. HUKUKSAL OLAY  327
II. HUKUKSAL EYLEMLER  328
III. HUKUKSAL İŞLEMLER  329
A. Hukuksal İşlemin Unsurları  329
1. Unsurları  329
2. Hukuksal İşlemlerde Şekil  330
a. Geçerlilik Koşulu Olarak Şekil  331
b. İspat Koşulu Olarak Şekil  331
B. Hukuksal İşlemlerin Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  331
1. Katılanların Sayısına Göre  331
a. Tek Yanlı İşlemler  332
b. Çok Yanlı İşlemler  332
2. İrade Açıklamasının Sonuçlarını Doğuracağı Zaman Bakımından  333
3. Karşılıklı–Karşılıksız (İvazlı–İvazsız) İşlemler  333
4. Malvarlığına Etkisi Bakımından  333
a. Tasarruf İşlemleri  333
b. Borçlandırıcı İşlemler  334
5. Sebebe Bağlılık Bakımından  334
C. Hukuksal İşlemlerde İradeyi Sakatlayan Durumlar  335
1. İsteyerek Ortaya Çıkan İrade Sakatlıkları  335
a. Gizli Kayıt  335
b. Şaka (lâtife beyanı)  336
c. Danışıklı İşlem (Muvazaa–Göstermelik işlem)  337
2. İstenmeyerek Ortaya Çıkan İrade Sakatlıkları  338
a. Yanılma (Hata)  338
b. Aldatma (Hile)  339
c. Korkutma (Tehdit–İkrah)  339
D. Kamu Hukuku İşlemleri  340
1. Yasama İşlemleri  340
2. Yürütme İşlemleri  341
a. Cumhurbaşkanı İşlemleri  342
b. İdarî Teşkilatın İşlemleri  343
aa. İdarî İşlemler  344
bb. İdarî Sözleşmeler  345
3. Yargı İşlemleri  345
IV. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBI YOLLARI  346
A. Hakların Kazanılması Yolları  346
1. Aslen (ilk elden) Kazanma  346
2. Devir Yoluyla Kazanma  347
3. Tesisen (Kurma Yoluyla) Kazanma  347
4. Zamanaşımı Yoluyla Kazanma  347
B. Hakların Kaybedilmesi Yolları  348
1. Genel Olarak  348
2. Hakların Kaybında Zamanın Rolü  348
a. Zamanaşımı Süresi  348
b. Hak Düşürücü Süre  349
c. Sürenin Niteliğinin Belirlenmesi ve Aralarındaki Farklar  349
V. HAKLARIN KORUNMASI  350
A. İstem (Talep) Hakkı  350
B. Dava Hakkı  351
1. Tanım  351
2. İspat (Kanıt) Yükü  351
3. Dava Türleri  352
a. Eda Davası  352
b. Tespit Davası  353
c. İnşaî Dava (Yenilik Doğurucu Dava)  353
d. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası  353
e. Terditli Dava  353
f. Topluluk Davası  354
C. Hakkın Bizzat Korunması Yolları  354
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  355
2. Zorda Kalma (Iztırar Hali)  355
3. Zorda Kalma ile Haklı Savunma Arasındaki Farklar  356
4. Kuvvet Kullanma Yolu  356
VI. HAKLARIN KAZANILMASI, KULLANILMASI VE KAYBINDA DÜRÜST DAVRANMA VE İYİNİYET KURALI  357
A. Dürüst Davranma Kuralı (Objektif İyiniyet–Objektif Özen Yükümlülüğü)  357
B. Hakkın Kötüye Kullanılması  359
1. Tanım  359
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Koşulları  360
a. Bir Hakkın Varlığı  360
b. Hakkın Dürüst Davranma Kuralına Aykırı Olarak Kullanılmış Olması  360
c. Hakkın Kötüye Kullanımının Başkasını Zarara Uğratmış Olması  360
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonucu  361
4. Hakkın Kötüye Kullanılması ile “Kanuna Karşı Hile” İlişkisi  361
C. İyiniyet  363
1. Tanım  363
2. İyiniyetin Hukuken Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Koşullar  363
a. Hakkı Kazanmayı Engelleyen Bir Eksikliğin Varlığı  363
b. Hakkın Kazanılması İçin Kanunun İyiniyeti Araması  363
c. Kişinin İyiniyetli Olması  363
3. İyiniyet Karinesi  364
4. İyiniyetin Korunduğu Durumlar  364
a. Aile Hukukunda  364
b. Taşınır Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında  365
aa. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Mallarda  365
bb. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Mallarda  365
c. Taşınmaz Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında  366
BEŞİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  367
Hafta 8– Hak Kavramı, Hak Sahipliği  367
Hafta 9– Hakların Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  370
Hafta 10– Hakların Kazanılması ve Kaybı  373
Hafta 11– Hakların Korunması  376
Altıncı Bölüm
HUKUKTA SORUMLULUK VE
SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ
I. MEDENÎ HUKUKTA SORUMLULUK (MEDENÎ SORUMLULUK)  380
A. Hukuksal İşlemlerden  380
B. Haksız Eylemlerden Doğan Sorumluluk  381
1. Kusurlu Sorumluluk  381
2. Kusursuz Sorumluluk  383
C. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran ya da Azaltan Durumlar  384
II. CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK (CEZAÎ SORUMLULUK)  385
III. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK (İDARÎ SORUMLULUK)  387
A. Kusura Dayalı Sorumluluk  387
B. Kusursuz Sorumluluk  389
C. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Durumlar  390
IV. ANAYASA HUKUKUNDA SORUMLULUK  390
A. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  392
B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Sorumluluğu  393
V. TÜRK HUKUKUNDA YARGI DÜZENİNİN GENEL ESASLARI: SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ  394
A. Adlî Yargı  397
1. İlk Derece Mahkemeleri  397
a. Hukuk Mahkemeleri (Hukuk Yargısı)  397
b. Ceza Mahkemeleri (Ceza Yargısı)  398
2. İkinci Derece Mahkemeler  400
3. Denetim Yolları  400
a. İstinaf  401
b. Temyiz  401
c. Yargılamanın Yenilenmesi  402
B. İdarî Yargı  403
1. İlk Derece Mahkemeleri  403
2. Denetim Yolları  404
a. Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf)  405
b. Temyiz Yolu (Danıştay)  406
c. Yargılamanın Yenilenmesi (Olağanüstü Başvuru)  407
d. Kanun Yararına Temyiz  407
C. Anayasa Yargısı  407
1. Mahkemenin Oluşumu (AY, m. 146)  408
2. Mahkemenin Görevleri (AY, m. 148)  409
3. Bireysel Başvuru  409
4. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  410
D. Uyuşmazlık Yargısı  411
G. Hesap Yargısı (Sayıştay)  412
H. Seçim Yargısı  413
ALTINCI BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  416
Hafta 12– Hukukta Sorumluluk  416
Hafta 13– Türk Yargı Düzeni  419
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK OLAYLAR  421
TEST SORU ÖRNEKLERİ  427
Kaynakça  447
Kavramlar Dizini  465
 


Prof. Dr. Ömer Anayurt
10.02.1963’te Ankara’da doğdu. 1982 yılında lise (Ankara Esenevler Lisesi), 1986’da lisans (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi), 1989 yılında yüksek lisans (Gazi Üniversitesi), 1996 yılında doktora (İstanbul Üniversitesi) eğitimini tamamladı.
02.03.1987 yılında Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevliliğine atandı. 1992–;;;;;;1996 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bu görevini sürdürdü. 1987 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF’de yardımcı doçentliğe atandı. 2005 tarihinde Anayasa Hukuku Bilim Dalı doçenti oldu. 2010 yılında aynı Üniversite’de profesörlüğe atandı.
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı başta olmak üzere Üniversitenin değişik akademik birimlerinde idari görevlerde bulundu. Çeşitli dönemlerde Sakarya İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği ve Adalet Bakanlığı Sakarya Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliğinde de bulunan Anayurt 08.03.2011–;;;;;;0.11.2016 tarihleri arasında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği ve kısa bir süre de denetleme kurulu başkanlığını yaptı. Kurul üyeliği görev süresinin sona ermesini müteakip Üniversitedeki asli görevine döndü. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Anayurt, evli ve üç çocuk sahibi olup basılı beş kitabı ve kamu hukuku alanında çeşitli kategoride mesleki dergilerde ve armağanlarda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
Halil Kalabalık
Eylül 2019
47.00 TL
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Ağustos 2018
18.00 TL
Sepete Ekle
Engin Saygın
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Refik Korkusuz ...
Ağustos 2020
63.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
On Dokuzuncu Baskıya Önsöz  7
On Sekizinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
HUKUK KAVRAMI
I. TOPLUMSAL DÜZEN GEREĞİ  29
II. TOPLUM DÜZENİNİN KURALLARI  30
A. Ahlâk Kuralları  30
B. Din Kuralları  31
C. Örf ve Âdet Kuralları (Gelenek Kuralları, Teamüller)  32
D. Görgü Kuralları  33
E. Hukuk Kuralları  34
III. HUKUKUN DİĞER SOSYAL DÜZEN KURALLARINDAN AYIRIMI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER  35
A. Hukuk Kurallarının Belirgin Özellikleri  35
B. Hukuk Kuralları İle Diğer Toplumsal Düzen Kuralları Arasındaki İlişkiler  38
1. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kuralları İle Kesişmesi  38
2. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kurallarıyla Çatışması  41
IV. HUKUKUN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN ANLAMLANDIRILMASI  43
A. Günlük Dilde Hukuk Kavramı  43
B. Hukuk Terminolojisinde Hukuk Sözcüğünün Çeşitli Açılardan Anlamı  43
1. Pozitif Hukuk (Olan Hukuk–De Lege Lata)  44
2. Doğal Hukuk (İdeal Hukuk – Tabiî Hukuk–De Lege Ferenda)  45
3. Maddî Hukuk–Şeklî (Usulî) Hukuk  46
4. Objektif Hukuk–Sübjektif Hukuk  47
V. HUKUKUN BAŞLICA AMAÇ VE İŞLEVLERİ  47
A. Güvenlik Sağlama  48
B. Toplumsal Düzen ve Barış Sağlama  48
C. Özgürlük Sağlama  49
D. Toplumsal Gereksinimleri Karşılama  50
E. Eşitlik Sağlama  50
F. Adalet Sağlama  52
1. Denkleştirici Adalet  52
2. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  53
3. Hakkaniyet  54
VI. HUKUKUN TEMELLENDİRİLMESİ: HUKUKUN DAYANAĞINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  56
A. Hukuku Bilinçli İradenin Ürünü Sayan Görüşler  56
1. İlahî İrade Teorisi  57
2. Beşerî İrade Teorisi  57
3. Toplumsal Sözleşme Teorisi  57
B. Hukuku İrade Dışı Bir Oluşumun Ürünü Olduğunu Açıklayan Görüşler  57
1. Doğal Hukuk Teorisi  58
2. Tarihsel Hukuk Teorisi  58
3. Sosyolojik Pozitivizm  58
VII. BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ  58
A. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi–Kontinental Hukuk Sistemi)  59
B. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  59
C. İslâm Hukuku Sistemi  61
D. Sosyalist Hukuk Sistemi  63
VIII. HUKUKUN DERLENMESİ (KODİFİKASYON – KANUNLAŞTIRMA – TEDVİN)  64
A. Tanım  64
B. Derleme Nedenleri  64
C. Derleme Yöntemleri ya da Hukuk Yazım Yöntemleri  65
1. Somut Kural Koyma Yöntemi (Kazuistik, Hadiseci, Meseleci Yöntem)  65
2. Soyut Kural Koyma Yöntemi  66
D. Türkiye’de Hukuku Derleme Çabaları  66
IX. HUKUKUN TEMEL KOLLARI  69
A. Genel Olarak  69
B. Özel Hukuk–Kamu Hukuku Ayırımında Kullanılan Ölçütler  70
1. İrade Serbestisi Ölçütü  70
2. Egemenlik Ölçütü  71
3. Çıkar Ölçütü  72
4. İlişkinin Tarafları Ölçütü  72
C. Ölçütlerin Değerlendirilmesi  72
D. Ayırımın Şematik Görünümü  75
X. HUKUKTA YAPTIRIM (MÜEYYİDE)  76
A. Tanım  76
B. Yaptırım Koyma Yetkisi ve Aracı  77
C. Yaptırımın Taşıması Gereken Nitelikler  78
D. Yaptırımın Tarihsel Gelişimi  79
1. Kişisel Öç Aşaması  79
2. Kısas Aşaması  80
3. Hakem–Uzlaşma Aşaması  80
4. Modern Yargılama Yöntemi  80
E. Yaptırım Türleri  81
1. Kamu Hukuku Yaptırımları  81
a. İdare Hukukunda  81
aa. İdarî Yaptırımlar  81
bb. İdareye Uygulanacak Yaptırımlar  82
b. Ceza Hukukunda  83
c. Anayasa Hukukunda  85
d. Uluslararası Hukukta  86
2. Özel Hukuk Yaptırımları  87
a. İşlemin Hükümsüzlüğü  88
aa. Yokluk  88
bb. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan)  90
cc. İptal Edilebilirlik (İptal Kabiliyeti–Nispî Butlan)  91
b. Zorla Yerine Getirme (Cebrî İcra)  94
c. Tazminat  94
BİRİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  96
Hafta 1– Hukuk Kavramı  96
Hafta 2– Hukukun Amaç ve İşlevleri, Başlıca Hukuk Sistemleri ve Hukukta Derleme  98
Hafta 3– Hukukun Temel Kollara Ayırımı ve Hukukta Yaptırım  100
İkinci Bölüm
HUKUKUN BELLİ BAŞLI ALANLARI
Birinci Kısım
Özel Hukuk Bilgisi
I. MEDENÎ HUKUK  104
A. Kişiler Hukuku  104
1. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi  105
a. Gerçek Kişiliğin Başlangıcı  105
b. Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi  106
aa. Ölüm Karinesi  106
bb. Gaiplik Karinesi (Kayıplık)  107
c. Tüzel Kişiler Açısından Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi  108
2. Hısımlık (Hukuksal Yakınlık)  109
3. Yerleşim Yeri (İkametgâh–Konut)  111
a. Serbest Yerleşim Yeri  112
b. Kanunî (Yasal) Yerleşim Yeri  112
c. Varsayımsal Yerleşim Yeri  113
B. Aile Hukuku (TMK, m. 118–494)  113
1. Nişanlanma  113
2. Evlenme  113
3. Kanunî (Yasal) Mal Rejimi  114
4. Soybağı (Nesep)  115
5. Velayet – Vesayet Kurumu  115
C. Miras Hukuku (TMK, m. 495–682)  116
D. Eşya Hukuku (TMK, m. 683–1027)  117
1. Mülkiyet  117
a. Paylı Mülkiyet  119
b. Elbirliği Mülkiyeti  119
2. Sınırlı Aynî Haklar  119
3. Zilyetlik  120
4. Tapu Sicili  121
II. BORÇLAR HUKUKU  122
A. Borcun Kaynakları  122
1. Sözleşmeler  122
2. Haksız Eylemler  124
3. Sebepsiz Zenginleşme  125
B. Borcun Sona Ermesi Yolları  125
III. TİCARET HUKUKU  127
A. Ticarî İşletme Hukuku  127
B. Şirketler Hukuku  130
C. Kıymetli Evrak Hukuku  132
D. Deniz Ticareti Hukuku  133
E. Sigorta Hukuku  134
IV. DEVLETLER ÖZEL HUKUKU  135
A. Vatandaşlık Hukuku (Uyrukluk, Tabiiyet, Yurttaşlık Hukuku)  135
1. Vatandaşlık Tanımı ve Anayasal Güvenceler  136
2. Vatandaşlığın Kazanımı ve İspat Araçları  136
3. Vatandaşlığın Sona Ermesi  137
B. Yabancılar Hukuku  137
C. Kanunlar Çatışması (Bağlama Kuralları)  139
V. MEDENÎ USUL HUKUKU (MEDENÎ MUHAKEME – MEDENÎ YARGILAMA HUKUKU)  139
A. Görev  141
B. Yetki  141
C. Davanın Açılması ve Yürütülmesi  141
D. Hüküm  142
VI. İCRA VE İFLÂS HUKUKU (TAKİP HUKUKU – CEBRÎ İCRA HUKUKU)  143
A. Genel Olarak  143
B. İcra ve İflas Yolları  143
1. İcra Yolları  143
2. İflas Yolları  144
İkinci Kısım
Kamu Hukuku Bilgisi
I. ANAYASA HUKUKU  148
A. Genel Olarak  148
B. 1982 Anayasası  149
1. Temel Özellikleri  149
2. Devletin Nitelikleri  150
a. İnsan Haklarına Saygılı Devlet  151
b. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlılık  151
c. Demokratik Devlet Anlayışı  151
d. Hukuk Devleti  152
e. Sosyal Devlet  153
f. Lâik Devlet  154
3. Devletin Temel Organları  156
a. Genel Olarak  156
b. Türkiye’de Durum  158
aa. Yasama  158
aaa. Yasama Yetkisinin Özellikleri  159
bbb. Yasama Üyeliği ve Dönemi  162
ccc. Yasama Seçimleri  163
bb. Yürütme ya da Cumhurbaşkanı  163
aaa. Cumhurbaşkanı Olma Şartları, Görev Süresi ve Seçimi  164
bbb. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanına Vekâlet ve Bakanlar  165
ccc. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı  166
cc. Yargı  167
II. İDARE HUKUKU  170
A. Genel Olarak  170
B. Türkiye’nin İdarî (Yönetimsel) Yapısı  171
1. Merkezi Yönetim  171
2. Yerinden Yönetim  172
a. Yerel Yönetimler  172
b. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları  173
C. İdarî İşleyiş Esasları  174
III. CEZA HUKUKU  175
A. Genel Olarak  175
B. Ceza Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar  176
1. Suç ve Cezanın Tanımı  176
2. Suçun Unsurları  176
3. Müsadere (Suçta Zoralım)  177
4. Güvenlik Önlemleri  178
5. Ceza Hukukunda Af  178
6. Dava ve Ceza Zamanaşımı  179
IV. DEVLETLER GENEL (UMUMÎ) HUKUKU – ULUSLARARASI HUKUK  179
V. DİSİPLİN (CEZA) HUKUKU  181
VI. MALÎ HUKUK (MALİYE HUKUKU)  184
VII. CEZA USÛL HUKUKU (CEZA YARGILAMASI – CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU)  186
A. Soruşturma Süreci ve İşlemleri  186
B. Kovuşturma Süreci ve İşlemleri  187
C. Mahkeme Kararı ve Sonuçları  188
VIII. GENEL KAMU HUKUKU  189
IX. İNSAN HAKLARI HUKUKU  190
X. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  191
Üçüncü Kısım
Karma Hukuk Dalları
I. HUKUKUN GELENEKSEL AYIRIMININ YETERSİZLİĞİ  193
II. KARMA HUKUK DALLARI  194
A. Çevre Hukuku  194
B. İş Hukuku  195
C. Fikrî Hukuk (Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku)  197
D. Sermaye Piyasası Hukuku  198
E. Rekabet Hukuku  199
F. Tüketici Hukuku  200
G. Bilişim Hukuku  201
H. Banka Hukuku  202
İKİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  204
Hafta 4– Özel Hukuk Bilgisi (Birinci Kısım)  204
Hafta 5– Kamu Hukuku Bilgisi ve Karma Hukuk Alanları (İkinci ve Üçüncü Kısım)  209
Üçüncü Bölüm
POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI
I. HUKUKTA KAYNAK KAVRAMI  213
II. ANA KAYNAKLAR  215
A. Yazılı Kaynaklar  215
1. Anayasa  215
a. Genel Olarak  215
b. Türkiye’de  216
2. Kanunlar (Yasalar)  217
a. Kanunların Yapılışı Süreci  218
b. Kanunların Yayımı ve Yürürlüğe Girişi  220
c. Yürürlüğe Girişi  221
c. Denetimi  222
d. Yürürlüğün Durdurulması  223
3. Kanunlara Eşdeğer Yazılı Hukuk Kuralları  223
4. Uluslararası Sözleşmeler  224
a. İmza ve Onaylanması  224
b. Yürürlüğe Girmesi ve İç Hukuktaki Etkisi  225
5. Cumhurbaşkanı Kararnameleri (CBK)  226
a. Genel Olarak  226
b. Türleri  226
c. Düzenleme Alanı  227
d. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi –Kanun Çatışması  228
e. Kurallar Hiyerarşisindeki Yeri  228
f. Yürürlüğe Girişi  229
g. Denetimi  229
h. Karşılaştırma  230
6. TBMM İçtüzükleri (AY, m. 95)  230
7. Yönetmelikler (AY, m. 124)  231
8. Yönetmelik Statüsündeki Düzenleyici İşlemler (Adsız Düzenleyici İşlemler)  232
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar  233
1. Örf ve Âdet Hukukunun Oluşumu  233
a. Maddî Unsur (Süreklilik–Objektiflik)  234
b. Psikolojik Unsur (Genel İnanç–Sübjektif Unsur)  234
c. Hukuksal Unsur  234
2. Örf ve Âdet Çeşitleri  235
3. Örf ve Âdetin Saptanması  236
4. Örf ve Âdet Hukukunun İşlevi  236
a. Boşlukları Doldurma İşlevi  237
b. Belirleyici Rolü  237
c. Yorumlayıcı Rolü  237
d. İlga Edici Rolü  238
C. Hukukun Genel İlkeleri  238
III. HUKUKUN YARDIMCI KAYNAKLARI  239
A. Mahkeme Kararları  239
B. Öğreti (Bilimsel İçtihatlar–Doktrin)  241
IV. TÜRK POZİTİF HUKUKUNUN BELLİ BAŞLI SORUNLARI  242
A. Hukuk Yapım–Yazım Tekniğine İlişkin  242
B. İçeriğe İlişkin Sorunlar  246
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  248
Hafta 6– Pozitif Hukukun Kaynakları  248
Dördüncü Bölüm
HUKUKUN UYGULANMASI
I. HUKUKUN NİTELİKLERİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  253
A. Emredici Hukuk Kuralları  254
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları (Yedek Hukuk Kuralları)  254
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  255
D. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  257
E. Yetki Verici Hukuk Kuralları  257
F. İlga Edici Hukuk Kuralları  257
II. HUKUK KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  258
A. Yersellik İlkesi (Ülkesellik –Mülkîlik)  258
B. Kişisellik İlkesi (Şahsîlik)  259
C. Karma Yol  259
III. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  260
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girişi (Derhal Uygulanma İlkesi)  261
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  262
1. Kendiliğinden Kalkma  263
2. İlga Yolu ile Kalkma  263
a. Açık İlga (Yetkili Makam Tarafından Kaldırma)  263
b. Örtülü İlga (Üstü Kapalı–Zımnî İlga)  263
aa. İki Kuralın Eşdeğer Oluşunda  264
bb. İki Kural Arasında Hiyerarşi Varsa  264
3. İptal Yoluyla Kalkma  265
C. Hukuk Kurallarının Geriye Yürümezliği Sorunu  266
1. Genel Olarak  266
2. İlkenin İstisnaları  269
a. Ceza Hukukunda  269
b. Yargılama Hukuklarında  270
c. Özel Hukukta  270
IV. ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI  270
A. Genel Olarak  270
B. Yorum Çeşitleri  271
1. Yapan Organ veya Makama Göre  271
2. Yorumun İçerik ve Sınırı Bakımından  272
C. Yorum Yöntemleri  273
1. Sözel (Lafzî–Metne Dayalı, literal) Yorum Yöntemi  274
2. Tarihsel Yorum Yöntemi  274
3. Amaçsal Yorum Yöntemi (Teleolojik Yorum–Gai Yorum)  275
4. Sistematik Yorum Yöntemi  277
5. Diğer Yöntemler  278
5. Değerlendirme  278
D. Yorumda Başvurulan Mantık Araçları  279
1. Kıyas (Örnekseme–Benzetme–Anoloji–Argumentum a Simili)  279
2. Evleviyet (Yeğlik Yolu–Haydi Haydi–a Fortiori)  281
3. Karşıt anlamdan Sonuç Çıkarma Yolu (Aksi ile Kanıt– Mefhumu Muhalif Yolu–Argumentum a Contrario)  282
E. Yargıcın Kural Koyma Yetkisi (Yargıç Hukuku)  284
1. Kural Koyma Yetkisinin Koşulları  285
a. Kanunda Boşluk Bulunması  285
aa. Açık Boşluk (Gerçek Boşluk–Kural Dışında Boşluk)  286
bb. Örtülü Boşluk (Gerçek Olmayan Boşluk)  287
b. Örf ve Âdet Kuralının Olmaması  288
2. Yargıcın Kural Koyma Yetkisinin Sınırı ve Yetkinin Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar  288
3. Yargıcın Koyduğu Kuralın Yasama İşlevinden Farkı  288
F. Yargıcın Takdir Yetkisi  289
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  292
Hafta 7– Hukukun Uygulanması  292
Beşinci Bölüm
HAK KAVRAMI
Birinci Kısım
Hakkın Niteliği ve Sınıflandırılması
I. HAK KAVRAMINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  295
A. İrade Teorisi  295
B. Çıkar–Menfaat Teorisi  296
C. Karma Teori  296
II. HAK SAHİPLİĞİ  297
A. Kişilik Kavramı  297
1. Gerçek Kişiler  297
2. Tüzel Kişiler  298
a. Tâbi Tutuldukları Hukuk Açısından  298
b. Yapıları (Bünyeleri) Bakımından  299
B. Kişinin Ehliyetleri  299
1. Hak Ehliyeti  299
2. Eylem Ehliyeti–Fiil Ehliyeti (Medenî Hakları Kullanma Ehliyeti)  301
a. Tanım  301
b. Eylem Ehliyetinin Koşulları  302
aa. Erginlik (Rüşt)  302
bb. Ayırt Etme Gücü (Sezginlik–Temyiz Gücü)  303
cc. Kısıtlı Olmamak (Mahcur Olmamak)  304
c. Eylem Ehliyeti Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması  305
aa. Tam Ehliyetliler  305
bb. Tam Ehliyetsizler  306
cc. Sınırlı Ehliyetsizler  307
dd. Sınırlı Ehliyetliler  308
III. HAKLARIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  310
A. Kamu Hakları  311
1. Kamu Haklarının Sınıflandırılması  312
a. Kişi Hakları (Negatif Statü Hakları)  313
b. Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları)  313
c. Siyasal Haklar (Aktif Statü Hakları)  314
2. Kamu Haklarının Düzenlenmesi–Sınırlandırılması ve Durdurulması  314
a. Sınırlama  315
b. Durdurma  315
c. Kamu Haklarının Kötüye Kullanılması  316
3. Kamu Haklarının Korunması  316
B. Özel Haklar ve Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  318
1. Konularına Göre Haklar  318
a. Şahısvarlığı Hakları (Kişilik Hakları)  319
b. Malvarlığı Hakları  320
2. Niteliklerine Göre Haklar (İleri Sürülebilirlik Çevresi Bakımından)  321
a. Mutlak Haklar  321
aa. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar  321
bb. Şahıslar Üzerindeki Mutlak Haklar  322
b. Nispî Haklar  322
3. Devir Kabiliyetlerine Göre  324
4. Amaçları Yönünden Haklar (Hukuksal Sonuç ve Etkilerine Göre)  325
a. Yenilik Doğuran Haklar (İnşaî Haklar)  325
aa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  325
bb. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  326
cc. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  326
b. Yenilik Doğurmayan Haklar (Alelâde–Yalın Haklar)  326
İkinci Kısım
Hakların Kazanılması, Kaybı ve Korunması
I. HUKUKSAL OLAY  327
II. HUKUKSAL EYLEMLER  328
III. HUKUKSAL İŞLEMLER  329
A. Hukuksal İşlemin Unsurları  329
1. Unsurları  329
2. Hukuksal İşlemlerde Şekil  330
a. Geçerlilik Koşulu Olarak Şekil  331
b. İspat Koşulu Olarak Şekil  331
B. Hukuksal İşlemlerin Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  331
1. Katılanların Sayısına Göre  331
a. Tek Yanlı İşlemler  332
b. Çok Yanlı İşlemler  332
2. İrade Açıklamasının Sonuçlarını Doğuracağı Zaman Bakımından  333
3. Karşılıklı–Karşılıksız (İvazlı–İvazsız) İşlemler  333
4. Malvarlığına Etkisi Bakımından  333
a. Tasarruf İşlemleri  333
b. Borçlandırıcı İşlemler  334
5. Sebebe Bağlılık Bakımından  334
C. Hukuksal İşlemlerde İradeyi Sakatlayan Durumlar  335
1. İsteyerek Ortaya Çıkan İrade Sakatlıkları  335
a. Gizli Kayıt  335
b. Şaka (lâtife beyanı)  336
c. Danışıklı İşlem (Muvazaa–Göstermelik işlem)  337
2. İstenmeyerek Ortaya Çıkan İrade Sakatlıkları  338
a. Yanılma (Hata)  338
b. Aldatma (Hile)  339
c. Korkutma (Tehdit–İkrah)  339
D. Kamu Hukuku İşlemleri  340
1. Yasama İşlemleri  340
2. Yürütme İşlemleri  341
a. Cumhurbaşkanı İşlemleri  342
b. İdarî Teşkilatın İşlemleri  343
aa. İdarî İşlemler  344
bb. İdarî Sözleşmeler  345
3. Yargı İşlemleri  345
IV. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBI YOLLARI  346
A. Hakların Kazanılması Yolları  346
1. Aslen (ilk elden) Kazanma  346
2. Devir Yoluyla Kazanma  347
3. Tesisen (Kurma Yoluyla) Kazanma  347
4. Zamanaşımı Yoluyla Kazanma  347
B. Hakların Kaybedilmesi Yolları  348
1. Genel Olarak  348
2. Hakların Kaybında Zamanın Rolü  348
a. Zamanaşımı Süresi  348
b. Hak Düşürücü Süre  349
c. Sürenin Niteliğinin Belirlenmesi ve Aralarındaki Farklar  349
V. HAKLARIN KORUNMASI  350
A. İstem (Talep) Hakkı  350
B. Dava Hakkı  351
1. Tanım  351
2. İspat (Kanıt) Yükü  351
3. Dava Türleri  352
a. Eda Davası  352
b. Tespit Davası  353
c. İnşaî Dava (Yenilik Doğurucu Dava)  353
d. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası  353
e. Terditli Dava  353
f. Topluluk Davası  354
C. Hakkın Bizzat Korunması Yolları  354
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  355
2. Zorda Kalma (Iztırar Hali)  355
3. Zorda Kalma ile Haklı Savunma Arasındaki Farklar  356
4. Kuvvet Kullanma Yolu  356
VI. HAKLARIN KAZANILMASI, KULLANILMASI VE KAYBINDA DÜRÜST DAVRANMA VE İYİNİYET KURALI  357
A. Dürüst Davranma Kuralı (Objektif İyiniyet–Objektif Özen Yükümlülüğü)  357
B. Hakkın Kötüye Kullanılması  359
1. Tanım  359
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Koşulları  360
a. Bir Hakkın Varlığı  360
b. Hakkın Dürüst Davranma Kuralına Aykırı Olarak Kullanılmış Olması  360
c. Hakkın Kötüye Kullanımının Başkasını Zarara Uğratmış Olması  360
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonucu  361
4. Hakkın Kötüye Kullanılması ile “Kanuna Karşı Hile” İlişkisi  361
C. İyiniyet  363
1. Tanım  363
2. İyiniyetin Hukuken Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Koşullar  363
a. Hakkı Kazanmayı Engelleyen Bir Eksikliğin Varlığı  363
b. Hakkın Kazanılması İçin Kanunun İyiniyeti Araması  363
c. Kişinin İyiniyetli Olması  363
3. İyiniyet Karinesi  364
4. İyiniyetin Korunduğu Durumlar  364
a. Aile Hukukunda  364
b. Taşınır Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında  365
aa. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Mallarda  365
bb. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Mallarda  365
c. Taşınmaz Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında  366
BEŞİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  367
Hafta 8– Hak Kavramı, Hak Sahipliği  367
Hafta 9– Hakların Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  370
Hafta 10– Hakların Kazanılması ve Kaybı  373
Hafta 11– Hakların Korunması  376
Altıncı Bölüm
HUKUKTA SORUMLULUK VE
SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ
I. MEDENÎ HUKUKTA SORUMLULUK (MEDENÎ SORUMLULUK)  380
A. Hukuksal İşlemlerden  380
B. Haksız Eylemlerden Doğan Sorumluluk  381
1. Kusurlu Sorumluluk  381
2. Kusursuz Sorumluluk  383
C. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran ya da Azaltan Durumlar  384
II. CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK (CEZAÎ SORUMLULUK)  385
III. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK (İDARÎ SORUMLULUK)  387
A. Kusura Dayalı Sorumluluk  387
B. Kusursuz Sorumluluk  389
C. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Durumlar  390
IV. ANAYASA HUKUKUNDA SORUMLULUK  390
A. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu  392
B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Sorumluluğu  393
V. TÜRK HUKUKUNDA YARGI DÜZENİNİN GENEL ESASLARI: SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ  394
A. Adlî Yargı  397
1. İlk Derece Mahkemeleri  397
a. Hukuk Mahkemeleri (Hukuk Yargısı)  397
b. Ceza Mahkemeleri (Ceza Yargısı)  398
2. İkinci Derece Mahkemeler  400
3. Denetim Yolları  400
a. İstinaf  401
b. Temyiz  401
c. Yargılamanın Yenilenmesi  402
B. İdarî Yargı  403
1. İlk Derece Mahkemeleri  403
2. Denetim Yolları  404
a. Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf)  405
b. Temyiz Yolu (Danıştay)  406
c. Yargılamanın Yenilenmesi (Olağanüstü Başvuru)  407
d. Kanun Yararına Temyiz  407
C. Anayasa Yargısı  407
1. Mahkemenin Oluşumu (AY, m. 146)  408
2. Mahkemenin Görevleri (AY, m. 148)  409
3. Bireysel Başvuru  409
4. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  410
D. Uyuşmazlık Yargısı  411
G. Hesap Yargısı (Sayıştay)  412
H. Seçim Yargısı  413
ALTINCI BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  416
Hafta 12– Hukukta Sorumluluk  416
Hafta 13– Türk Yargı Düzeni  419
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK OLAYLAR  421
TEST SORU ÖRNEKLERİ  427
Kaynakça  447
Kavramlar Dizini  465
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020