Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Borçlar Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları C: 2
Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli
Eylül 2020 / 1. Baskı / 1376 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 300.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi, bu niteliği itibarıyla kanunlarda belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (sulh hukuk, asliye ticaret, aile, tüketici gibi) baktığı işlerin dışında kalan tüm işlere bakan genel görevli mahkemedir.

Bu kitap, asliye hukuk mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları dava ve işlerden "Borçlar Kanununa İlişkin Davalar" esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde bakılan işler Kanundaki sistematiğine uygun olarak ele alınmış, her konuya teorik ve pratik bilgilerle yer verilmiş, en son içtihatlar ilgili bölümün altına işlenmiştir. Ayrıca bazı konularla sınırlı olmak üzere AYM ve AİHM uygulaması ile kararlarına yer verilmiştir.

Son olarak kitap, bir uygulayıcının 25 yıllık meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak ve uygulamayı esas alarak, hâkim ve avukat meslektaşların yaşadığı sorunlara çözüm getirme amacını taşımaktadır.

Konu Başlıkları
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
Borç İlişkisinin Hükümleri
Barkod: 9789750261282
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1376
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  29
İkinci Kitap
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU
Birinci Bölüm
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
1. GENEL HÜKÜMLER  33
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi (TBK 26)  33
1.2. Genel İşlem Koşulları (TBK 20–25)  35
1.3. Kesin Hükümsüzlük (Butlan) (TBK 27)  41
1.3.1. Genel Olarak  41
1.3.2. Kesin Hükümsüzlük Nedenleri  42
A. Şekil Kurallarına Aykırılık (TBK 12)  42
B. Taraflardan Birinin Hukuki İşlem Ehliyetine Sahip Olmaması  47
a. Fiil Ehliyeti (TMK 9–15)  47
b. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar  47
aa. Ergin (Reşit) Olmak  47
bb. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  47
cc. Kısıtlı Olmamak  48
c. Ehliyetsizliğin Sonuçları  49
d. Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davası Dilekçe Örneği  53
C. Sözleşmenin Konusunun Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olması  54
D. Sözleşmenin Konusunun Kamu Düzenine Aykırı Olması  56
E. Sözleşmenin Konusunun Ahlaka Aykırı Olması  56
F. Sözleşmenin Konusunun Kişilik Haklarına Aykırı Olması  58
G. Sözleşmenin Konusunun Baştan İtibaren ve Objektif Olarak İmkânsız Olması  59
H. Sözleşmenin Muvazaalı Olması (Muvazaaya Dayalı Davalar) (TBK. 20)  60
a. Genel Olarak  60
b. Muvazaanın Unsurları  63
aa. Görünüşteki İşlem  63
bb. Muvazaa Anlaşması  65
cc. Aldatma Kastı  66
dd. Gizli İşlem  66
c. Muvazaa Çeşitleri  68
aa. Mutlak (Adi) Muvazaa  69
bb. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa  69
d. Muvazaanın Sonuçları  71
e. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler  73
aa. Bedelde Muvazaa  74
bb. Dürüstlük Kuralı  75
f. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre  76
g. Muvazaa İddiasının İspatı  77
aa. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden  77
bb. İşleme Taraf Olanlar Yönünden  78
cc. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde  79
h. Muvazaa Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme  80
ı. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Tescili Dava Dilekçesi Örneği  82
1.4. Kısmi Butlan  83
1.5. Tahvil  84
1.6. Aşırı Yararlanma (Gabin) (TBK 28)  84
1.6.1. Genel Olarak  84
1.7.2. Aşırı Yararlanmanın Koşulları  88
A. Açık Oransızlık Bulunmalıdır (Objektif Unsur)  88
B. Oransızlık, Zarar Görenin Zor Durumda Kalmasından veya Düşüncesizliğinden Ya Da Deneyimsizliğinden Yararlanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmelidir (Sübjektif Unsur)  90
C. Zayıf Durumundan Faydalanmak Suretiyle Gerçekleştirilmiş Olmalıdır  92
1.6.3. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları  93
1.6.4. Hak Düşürücü Süre  94
1.6.5. Gabin Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil Davası Dilekçe Örneği  96
1.7. İrade Bozuklukları (Hata, Hile, Korkutma) (TBK 30–39)  98
1.7.1. Genel Olarak  98
1.7.2. Yanılma (Hata, Aldanma) (TBK 30–35)  100
A. Genel Olarak  100
B. Yanılma Halleri  102
a. Saikte Yanılma (Saik Hatası) (TBK 32)  102
b. Esaslı Yanılma (Açıklamada Yanılma) Halleri (TBK 31)  105
aa. Genel Olarak  105
bb. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma  108
cc. Sözleşmenin Konusunda Yanılma  109
dd. Diğer Tarafın Şahsında (Kişide) Yanılma  110
ee. Şahsın Niteliğinde Yanılma  111
ff. Edimin Miktarında Yanılma  111
c. İletmede Yanılma  112
C. Yanılmanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi  112
D. Yanılanın Tazminat Ödeme Borcu  113
1.7.3. Aldatma (Hile, Yanıltma) (TBK 36)  115
A. Genel Olarak  115
B. Aldatma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları  119
a. Aldatma Fiili Bulunmalıdır  119
b. Aldatma Kastı ile Yapılmalıdır  122
c. Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır  122
C. Aldatmanın (Hilenin) Sonuçları  122
D. Uygulamadan Karar Örneği  123
1.7.4. Korkutma (İkrah–Tehdit) (TBK 37–38)  124
A. Genel Olarak  124
B. Korkutma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları  127
a. Bir Tehdit Olmalıdır  127
b. Tehdit, Ağır ve Derhal Meydana Gelecek Bir Tehlikenin Mevcut Olduğu Kanaati Uyandırmalıdır  127
c. Tehdit Kişinin Şahsına veya Yakınlarına Yönelik Olmalıdır  129
d. Tehdit Hukuka Aykırı Olmalıdır  129
e. Sözleşme, Tehdidin Etkisiyle Yapılmış Olmalıdır  130
C. Korkutmanın Sonuçları  131
D. Uygulamadan Karar  131
1.7.5. İrade Bozukluklarının Sonuçları (TBK 39)  132
1.7.6. İrade Bozukluğu Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davası Dileçe Örneği  141
1.8. Temsil (TBK 40–48)  142
1.8.1. Genel Olarak  142
1.8.2. Temsil Çeşitleri  145
A. Dolaysız (Doğrudan) Temsil  145
B. Dolaylı Temsil  145
1.8.3. Temsil Yetkisinin Kapsamı  146
1.8.4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  149
1.8.5. Yetkisiz Temsil  150
2. ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR  154
2.1. Satış Sözleşmesi (TBK 207–281)  154
2.1.1. Genel Olarak  154
2.1.2. Sözleşmenin Unsurları  155
A. Satılan Mal (Mebi)  155
B. Satış Parası (Semen)  156
C. Anlaşma  156
2.1.3. Satış Sözleşmesinde Maldaki Yarar (Nef'i) ve Zararın (Hasar) Geçişi (TBK 208)  158
A. Genel Olarak  158
B. İstisnaları  159
2.1.4. Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Satış Sözleşmeleri  160
A. Taşınır Satışı (TBK 209–236)  160
a. Konusu  160
b. Şekil  161
c. Taşınır Satışında Satıcının Borçları  162
aa. Satılanın Zilyetliğini Devir Borcu  162
bb. Satıcının Devir Giderlerini Ödeme Borcu  163
d. Satıcının Temerrüdü  164
e. Satış Sözleşmesinde Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül) (TBK. 214–218)  165
aa. Genel Olarak  165
bb. Zapttan Sorumluluğun Koşulları  170
cc. Zapttan Sorumluluğun Sonuçları  171
f. Satış Sözleşmesinde Ayıbı Üstlenme (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu (TBK 219–231)  175
aa. Ayıp Kavramı  175
bb. Ayıptan Sorumluluğun Koşulları  182
cc. Ayıp Halinde Alıcının Hakları  193
dd. Sözleşmeden Dönme Hakkı  195
dd. Bedelde İndirim İsteme Hakkı  198
ff. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı  201
gg. Satılanın Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesini İsteme Hakkı  201
hh. Ayıptan Sorumlulukta Zamanaşımı Süreleri  203
g. Taşınır Satışında Alıcının Borçları  204
aa. Satış Bedelinin Ödenmesi ve Satılanın Devralınması (TBK 232)  204
bb. Alıcının Temerrüdü  206
B. Taşınmaz Satışı (TBK 237–246)  208
a. Genel Olarak  208
b. Sözleşmenin Şekli  208
aa. Resmi Şekil  208
bb. Şekle Aykırılığın Dürüstlük Kuralı Gereği İleri Sürülememesi Hali  215
C. Satış İlişkisi Doğuran Haklar (TBK 238–242)  216
a. Tapu Kütüğüne Şerh  216
b. Devir ve Miras Yolu ile Geçiş  216
c. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı  217
D. Örnek Üzerine Satış (TBK 247–248)  218
E. Beğenme Koşuluyla Satış (TBK 249–252)  218
F. Taksitle Satış (TBK 253–263)  220
a. Tanım  220
b. Sözleşmenin Şekli  221
c. Sözleşmenin Konusu  221
d. Geri Alma (Cayma) Hakkı  222
e. Tarafları Hak ve Borçları  223
f. Hakim Müdahalesi  227
g. Zamanaşımı  228
h. Taksitle Satışa İlişkin Hükümlerin Uygulanma Alanı  228
G. Ön Ödemeli Taksitle Satış (TBK 264–273)  229
a. Tanım  229
b. Sözleşmenin Konusu  229
c. Sözleşmenin Şekli  229
d. Sözleşmenin Süresi  230
e. Cayma Hakkı  230
f. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  231
g. Hakim Müdahalesi  232
h. Tahsis Kaydıyla Satış Sözleşmesi  233
H. Açık Artırma Yoluyla Satış (TBK 274–281)  233
2.1.5. Satış Sözleşmesi Türlerine Göre Görevli Mahkeme  234
2.2. Bağışlama Sözleşmesi (TBK 285–298)  241
2.2.1. Genel Olarak  241
2.2.2. Bağışlama Sözleşmesinin Unsurları  243
A. Kazandırıcı İşlem  243
B. Karşılıksız Olma  246
C. Sözleşme  246
2.2.3. Bağışlama Ehliyeti  247
A. Bağışlayan İçin  247
B. Bağışlanan İçin  248
2.2.4. Bağışlama Sözleşmesinin Çeşitleri ve Şekilleri  249
A. Bağışlama Sözü Verme (Bağışlama Taahhüdü)  249
B. Elden Bağışlama  251
C. Koşullu (Şartlı) Bağışlama  252
D. Yüklemeli (Mükellefiyetli) Bağışlama  253
E. Yerine Getirilmesi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlama  255
F. Dönme Koşullu (Rücu Şartlı) Bağışlama  255
2.2.4. Bağışlama Sözleşmesinin Hükümleri  256
A. Bağışlayanın Borçları  256
B. Bağışlayanın Sorumlulukları  256
a. İfa Etmemeden Doğan Sorumluluk  256
b. Ayıptan ve Zapttan Sorumluluk  256
2.2.5. Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi (Bağışlamanın Ortadan Kalkması)  257
A. Bağışlamanın Geri Alınması  257
B. Bağışlama Sözünün Geri Alınması  261
C. Bağışlayanın Ölümü  263
2.3. Kullanım Ödüncü (Ariyet) (TBK 379–385)  263
2.3.1. Genel Olarak  263
2.3.2. Ödünç Alanın Borçları  265
A. Eşyayı Sözleşmede Kararlaştırılan Amacına Uygun Kullanmak  265
B. Ödünç Alınan Eşyayı Geri Vermek  266
C. Eşyanın Bakım ve Giderlerini Karşılamak  266
2.3.3. Ödünç Verenin Borçları  266
2.3.4. Sözleşmenin Sona Ermesi  266
A. Kullanma Amacı Belirlenmişse  267
B. Kullanma Amacı Belirlenmemişse  267
2.3.5. Uygulamadan Karar Örneği  267
2.4. Tüketim Ödüncü (Karz) (TBK 386–392)  268
2.4.1. Genel Olarak  268
2.4.2. Ödünç Verenin Borçları  272
A. Ödünç Konusu Paranın Mülkiyetini Geçirme veya Teslim Borcu  272
B. Ödünç Verenin Zapta ve Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  273
2.4.3. Ödünç Alanın Borçları  273
A. Ödünç Konusu Şeyi Kabul Borcu  273
B. İade Borcu  273
C. Faiz Ödeme Borcu  274
2.4.4. Sözleşmenin Sona Ermesi  275
2.4.5. Uygulamadan Karar Örneği  275
2.5. Eser Sözleşmesi (İstisna) (TBK 470–486)  276
2.5.1. Genel Olarak  276
2.5.2. Eser Sözleşmesinin Unsurları  278
A. Eser  278
B. Ücret  279
a. Genel Olarak  279
b. Ücretin Belirleme Şekilleri  281
aa. Götürü Ücret ve Olağanüstü Haller Dolayısıyla Sözleşmenin Uyarlanması  281
bb. Değere Göre Ücret  287
C. Anlaşma  289
2.5.3. Yüklenicinin Hak ve Borçları  293
A. Teslim Borcu  293
a. Genel Olarak  293
b. Teslim Borcunu İfada Temerrüdün Koşulları  298
c. Temerrüt Halinde İşsahibinin Sözleşmeden Erken Dönme Hakkı  301
d. Temerrüt Halinde İşsahibinin Seçimlik Hakları  303
aa. Borcun İfası ile Birlikte Gecikme Tazminatı İsteme Hakkı  303
bb. Aynen İfadan Vazgeçerek Olumlu (Müsbet) Zararın Tazminini İsteme Hakkı  305
cc. Sözleşmeden Dönerek Olumsuz (Menfi) Zararlarının Giderilmesini İsteme Hakkı  307
dd. Ceza Koşulu (Cezai Şart) Kararlaştırılmışsa  313
B. Sadakat ve Özen Borcu  317
C. Eseri Bizzat Yapma Borcu  323
D. Malzeme ve Araç Sağlama Borcu  323
E. Bildirim (İhbar) Borcu  324
F. Ayıbı Üstlenme (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu  326
a. Genel Olarak  326
b. Ayıp Şekilleri  328
c. Ayıbı Üstlenme Borcunun Koşulları (TBK 747/1)  329
aa. Teslim Koşulu  329
bb. Ayıbın İşsahibinin Talimatından Kaynaklanmaması Koşulu  330
cc. Gözden Geçirme ve İhbar Koşulu  332
d. Ayıp Halinde İşsahibinin Seçimlik Hakları  337
aa. Genel Olarak  337
bb. Sözleşmeden Dönme Hakkı  339
cc. Bedelden İndirim İsteme Hakkı  342
dd. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı  345
e. Ayıp Halinde Zamanaşımı  346
f. Ayıp Halinde Zararın Tazmini  347
g. Ayıp Halinde Ceza Koşulu (Cezai Şart)  350
2.5.4. İşsahibinin Hak ve Borçları  350
A. Ücret Ödeme Borcu  350
B. İşsahibinin Hakları  358
a. Yaklaşık Belirlenen Bedelin Aşılacağı Anlaşılıyorsa Sözleşmeden Dönme Hakkı  359
b. Tazminat Karşılığı Sözleşmeyi Fesih Hakkı  360
2.5.5. Eserin Yok Olması Halinde Zararın Geçişi  364
A. Umulmayan Bir Olay Sonucu Eserin Yok Olması  364
B. İşsahibi Yüzünden İfanın İmkânsızlaşması  365
2.5.6. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Zamanaşımı  367
2.5.7. Eser Sözleşmesinin Niteliğine Göre Görevli Mahkeme  373
2.5.8 Eser Sözleşmelerine Dayalı Davalarda Yetkili Mahkeme  386
2.5.9. Uygulamadan Karar Örneği  390
2.6. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  391
2.6.1. Genel Olarak  391
2.6.2. Geçerlilik Şekli  393
A. Genel Olarak  393
B. Şekil Zorunluluğunun İstisnaları  395
C. Şekle Aykırılığın Sonuçları  396
D. Sözleşmenin Geçersizliği Halinde Tarafların Hakları  397
2.6.3. Toplu Mülkiyette Yapılış Şekli  399
2.6.4. Tapu Kütüğüne Şerh  400
2.6.5. Arsa Sahibinin Yükümlülükleri  400
2.6.6. Arsa Sahibinin Hakları  401
2.6.7. Yüklenicinin Borçları  403
2.6.8. Yüklenicinin Hakları  414
2.7.9. Uygulamada Arsa Payı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Dava Türleri  418
A. Görevli Mahkeme  418
B. Nama İfaya İzin Davası  419
a. Açıklama ve İçtihatlar  419
b. Dava Dilekçesi Örneği  422
C. Sözleşmenin Feshi (Sözleşmeden Dönme) Davaları  423
a. Genel Olarak  423
b. İleriye Etkili Fesih  425
c. Geriye Etkili Fesih  426
d. Sözleşmeden Dönmenin Borçlara Etkileri  428
e. Dava Dilekçesi Örneği  431
D. Tazminat Davaları  432
a. Eksik İşler Bedeli Davası  432
b. Ayıplı İşler Bedeli Davası  435
c. Gecikme Tazminatı – Ceza Koşulu (Cezai Şart)  439
d. Diğer Tazminat Davaları  450
e. Dava Dilekçesi Örneği  452
E. Tapu İptali ve Tescil Davaları  453
a. Arsa Sahibi Tarafından Açılan Tapu İptali–Tescil Davası  453
aa. Açıklama ve İçtihatlar  453
bb. Dava Dilekçesi Örneği  455
b. Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptali Tescil Davası  456
aa. Açıklama ve İçtihatlar  456
bb. Dava Dilekçesi Örneği  460
c. Kişisel Hakka Dayalı Üçüncü Kişi Tarafından Açılabilecek Davalar  461
2.6.10. Uygulamadan Karar  470
2.7. Vekâlet Sözleşmesi (TBK 502–514)  471
2.7.1. Genel Olarak  471
2.7.2. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Unsurları  472
2.7.3. Şekil  474
2.7.4 Vekâletin Kapsamı  474
2.7.5. Özel Yetki Gerektiren İşler  475
2.7.6. Vekilin Borçları  477
A. Talimatlara Uygun İfa Borcu  477
B. Şahsen İfa Borcu (Tevkil ve Alt Vekil Kavramları)  478
C. Sadakat ve Özen Gösterme Borcu (Vekilin Tazminat Sorumluluğu)  482
D. Hesap Verme Borcu (Vekilin Bilgi Verme Yükümlülüğü)  492
2.7.7. Vekâlet Verenin Borçları  497
A. Ücret Ödeme Borcu (Vekâlet Ücreti)  497
a. Genel Olarak  497
b. Yargılama Gideri Kapsamındaki Vekalet Ücreti  498
c. Avukat ile İş Sahibi Arasındaki Avukatlık Ücreti  505
d. Azil ve İstifa Hallerinde Vekalet Ücreti  507
e. Sulh, Kabul ve Feragat Hallerinde Vekalet Ücretinden Müteselsil Sorumluluk (1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 165)  515
B. Vekil Tarafından Yapılan Giderleri ve Verilen Avansları Ödeme Borcu  521
C. Vekâlet Veren Hesabına Yüklendiği Borçtan Vekili Kurtarma Borcu  521
D. Vekile Avans Verme ve Karşılık Sağlama Borcu  522
E. Vekaleti İfa Sebebiyle Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu  522
2.7.8. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi  523
2.7.9. Hizmet Kusuru Halinde Görevli Yargı Yolu  528
2.7.10. Görevli Mahkeme  529
2.7.11. Yetkili Mahkeme  532
2.7.12. Uygulamadan Karar Örneği  535
2.8. Simsarlık Sözleşmesi (TBK 520–525)  537
2.9. Vekâletsiz İşgörme (TBK 526–531)  541
2.9.1. Genel Olarak  541
2.9.2. Vekâletsiz İşgörme Halleri  542
A. Gerçek (Caiz Olan) Vekâletsiz İşgörme  542
B. Gerçek Olmayan Vekâletsiz İşgörme  543
2.9.3. İşgörenin Hakları ve Borçları  543
2.9.4. İşsahibinin Hak ve Borçları  544
2.9.5. Uygulamadan Karar Örneği  546
2.10. Komisyon Sözleşmesi (TBK 532–546)  547
2.10.1. Komisyoncunun Borçları  547
2.10.2. Komisyoncunun Hakları  548
2.11. Havale (TBK 555–560)  550
2.11.1. Genel Olarak  550
2.11.2. Havale Eden ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişki  551
2.11.3. Havale Ödeyicisinin Borcu  552
2.11.4. Havale Ödeyicisi ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişki  552
2.11.5. Havaleyi Geri Alma  553
2.11.6. Uygulamadan Karar Örneği  555
2.12. Kefalet Sözleşmesi (TBK 581–603)  556
2.12.1. Genel Olarak  556
2.12.2. Kefalet Sözleşmelerinin Geçerlilik Koşulları  559
A. Asıl Borç Geçerli Olmalı  559
B. Yazılı Şekilde Yapılmış Olmalı  560
C. Sorumluluğun Üst Sınırı Belirtilmiş Olmalı  563
2.12.3. Eşin Yazılı Rızası (TBK 584)  568
2.12.4. Kefalet Çeşitleri  571
A. Adi Kefalet  571
a. Genel Olarak  571
b. Tartışma (Peşin Dava) Def'i  573
c. Rehnin Paraya Çevrilmesi Def'i  575
B. Müteselsil Kefalet  575
C. Birlikte Kefalet  579
a. Adi Birlikte Kefalet  580
b. Müteselsil Birlikte Kefalet  580
D. Kefile Kefil  584
E. Rücua Kefalet  584
2.12.5. Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki  584
A. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı (TBK 589)  584
a. Genel Olarak  584
b. Asıl Borçtan Sorumluluk  587
c. Borçlunun Kusur veya Temerrüdünden Doğan Borçlardan Sorumluluk  587
d. Dava ve Takip Giderlerinden Sorumluluk  588
e. Akdi Faizlerden Sorumluluk  588
B. Kefilin Takibi (TBK 590)  589
C. Def'iler (TBK 591)  589
D. Özen Gösterme, Rehin ve Borç Senetlerinin Teslimi (TBK 592)  592
E. Ödemenin Kabulünü İsteme (TBK 593)  594
F. Bildirim, İflasta ve Konkordatoda Kayıt (TBK 594)  595
2.12.6. Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişki  595
A. Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı (TBK 595)  595
B. Kefilin Rücu Hakkı (TBK 596)  596
C. Kefilin Bildirim Yükümlülüğü (TBK 597)  600
2.12.7. Kefaletin Sona Ermesi (TBK 598)  601
2.12.8. Uygulamadan Karar Örneği  607
2.13. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi (TBK 611–619)  608
2.13.1. Genel Olarak  608
2.13.2. Hukuki Niteliği  609
2.13.3. Çeşitleri  610
A. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  610
B. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  611
2.13.4. Sözleşmenin Tarafları  611
A. Bakım Alacaklısı  611
B. Bakım Borçlusu  612
2.13.5. Sözleşmenin Şekli  612
2.13.6. Sözleşmenin Hükümleri  614
A. Bakım Alacaklısı Yönünden  614
a. Bakım Alacaklısının Hakları  614
b. Bakım Alacaklısının Borçları  616
B. Bakım Borçlusu Yönünden  617
a. Bakım Borçlusunun Hakları  617
b. Bakım Borçlusunun Borçları  618
2.13.7. Sözleşmenin Sona Ermesi  618
A. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  618
a. Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlık Nedeniyle Önel Verilerek Fesih  619
aa. Önel Verilerek Feshin Koşulları  619
bb. Bildirimde Bulunmanın Sonuçları  620
cc. Tarafların Geri Verme Yükümlülükleri  620
b. Sözleşmeye Aykırılık veya Önemli Nedenlerle Önel Verilmeksizin Fesih  622
aa. Önel Verilmeksizin Feshin Koşulları  622
bb. Önel Verilmeksizin Feshin Sonuçları  624
cc. Tazminat İsteme Koşulları  624
dd. Bakım ve Gözetim Edimlerinin Ömür Boyu Gelire Dönüştürülmesi  625
c. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  626
B. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  628
a. Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi  628
b. Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi  628
c. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Sona Erdirilmesi  629
d. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sona Erdirilmesi  629
C. Bakım Borçlusunun İflası  630
D. Bakım Borçlusunun Mallarının Haczi  631
2.14. Adi Ortaklık Sözleşmesi (TBK 620–645)  631
2.14.1. Genel Olarak  631
2.14.2. Ortakların Borçları  634
2.14.3. Ortakların Hakları  636
2.14.4. Ortaklık Sıfat ve Haklarının Devri  637
2.14.5. Adi Ortaklığın Temsili  638
2.14.6. Adi Ortaklığın Sona Ermesi  639
A. Sona Erme Nedenleri  639
B. Sona Ermenin Sonuçları  641
İkinci Bölüm
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
1. HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI  647
1.1. Genel Olarak Haksız Fiil Kavramı  647
1.2 Haksız Fiilin Unsurları  649
1.2.1. Hukuka Aykırı Fiil  649
A. Hukuka Aykırılık  649
B. Hukuka Uygunluk Sebepleri  651
a. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  651
aa. Genel Olarak  651
bb. Haklı Savunmanın Koşulları  651
b. Zaruret Hali  652
aa. Genel Olarak  652
bb. Zaruret Halinin Koşulları  652
c. Kendi Hakkını Koruma  653
aa. Genel Olarak  653
bb. Kendi Hakkını Korumanın Koşulları  653
d. Mağdurun (Zarar Görenin) Rızası  653
e. Özel Hukuka Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması (Üstün Nitelikte Özel Yarar)  654
f. Kamu Hukukuna Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması (Kamu Yararı)  654
1.2.2. Zarar  654
1.2.3. Nedensellik (İlliyet) Bağı  660
1.2.4. Kusur  666
A. Genel Olarak  666
B. Kusur Çeşitleri  671
C. Haksız Fiillerde Kusurun İspatı  672
D. Tazminatın Belirlenmesinde Kusurun Ağırlığı (TBK 51–52)  674
E. Ayırt Etme Gücünden (Temyiz Kudretinden) Yoksun Kişilerin Sorumlu Tutulduğu Haller  681
a. Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı Halinde Sorumluluk (TBK 59)  682
b. Hakkaniyet Sorumluluğu (TBK 65)  684
F. Uygulamadan Karar Örneği  685
1.3. Maddi Tazminat Davaları  687
1.3.1. Maddi Zararlara İlişkin Tazminat Davaları  687
A. Açıklama ve İçtihatlar  687
B. Dava Dilekçesi Örneği (Araç Zararına İlişkin)  694
C. Dava Dilekçesi Örneği (Araç Zararından Dolayı Kazanç Kaybına İlişkin)  695
D. Uygulamadan Karar Örneği  696
1.3.2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (TBK. 53)  697
A. Genel Olarak  697
B. Destek Kavramı  704
a. Genel Olarak  704
b. Anne–Babanın Destek Olma Özellikleri  709
c. Çocukların Destek Olma Özellikleri  710
d. Kardeşlerin Destek Olma Özellikleri  715
e. Eşlerin Destek Olma Özellikleri  718
f. Nişanlıların Destek Olma Özellikleri  722
C. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabı  723
D. Faiz  746
E. Davacı  748
F. Dava Dilekçesi Örneği  751
F. Uygulamadan Karar Örneği  752
1.3.3. Bedensel Zarar Halinde Maddi Tazminat (TBK 54)  753
A. Genel Olarak  753
B. Tedavi Giderleri  756
C. Kazanç Kaybı ve Çalışma Gücünün Azalmasından Ya Da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar (Geçici veya Sürekli İş Göremezlikten Kaynaklanan Zarar)  762
D. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar  774
E. Dava Dilekçesi Örneği  776
1.3.4. Tazminat Miktarının Tespiti (TBK 51–52.)  777
1.3.5. Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi (TBK 75)  786
1.3.6. Uygulamadan Karar Örneği  786
1.4. Manevi Tazminat Davaları  789
1.4.1. Genel Olarak  789
1.4.2. Ölüm ve Bedensel Zarar Hallerinden Doğan Manevi Zararın Tazmini (TBK 56)  793
A. Genel Olarak  793
B. Ölüm ve Bedensel Zarar Hallerinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi Koşulları  794
C. Ölüm veya Bedensel Zarar Halinde Manevi Tazminat İsteyebilecekler  795
D. Manevi Tazminat Miktarının Tayini  798
E. Dava Dilekçesi Örneği  808
F. Uygulamadan Karar Örneği  809
1.4.3. Kişilik Hakkına Saldırıdan Kaynaklı Manevi Tazminat (TBK 58)  811
A. Genel Olarak  811
B. Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi Koşulları  818
a. Kişilik Haklarına Saldırı Yapılmalıdır  818
b. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalıdır  823
aa. Genel Olarak  823
bb. Hukuka Uygunluk Nedenleri  823
c. Kişilik Hakkına Yapılan Haksız Saldırıdan Bir Manevi Zarar Doğmadır  825
d. Kişilik Haklarına Haksız Bir Saldırıda Bulunan Kişinin Kusurlu Olması  829
e. Haksız Saldırı ile Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  831
f. Dava Dilekçesi Örneği  831
g. Uygulamadan Karar Örneği  832
C. Manevi Tazminata İlişkin Özel Haller  835
a. Basın Yolu ile Kişilik Haklarının İhlali Halinde Manevi Tazminat  835
aa. Açıklama ve İçtihatlar  835
bb. Dava Dilekçesi Örneği  844
cc. Uygulamadan Karar Örneği  845
b. Haksız Şikayet Halinde Manevi Tazminat  849
aa. Açıklama ve İçtihatlar  849
bb. Dava Dilekçesi Örneği  863
cc. Uygulamadan Karar Örneği  864
c. Haksız Haciz Halinde Manevi Tazminat  864
aa. Açıklama ve İçtihatlar  864
bb. Dava Dilekçesi Örneği  868
cc. Uygulamadan Karar Örneği  869
d. Sözleşmeye Aykırılık Halinde Manevi Tazminat  870
e. Psikolojik Taciz (Mobbing) Halinde Manevi Tazminat  874
D. Manevi Tazminat Miktarının Tayini  877
2. KUSURSUZ SORUMLULUKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR  880
2.1. Genel Olarak  880
2.2. Kusursuz Sorumluluk Çeşitleri  881
2.2.1. Hakkaniyet Sorumluluğu (TBK 65)  881
2.2.2. Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu (TBK 66)  886
A. Genel Olarak  886
B. Adam Çalıştıran Kavramı  889
C. Zararın Gerçekleşme Zamanı  891
D. Kurtuluş Kanıtı  893
E. Özen Yükümlülüğünün Niteliği  894
F. Adam Çalıştıranın Rücu Hakkı  896
G. Zamanaşımı Süresi  896
H. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğundan Farkları  896
G. Uygulamadan Karar  897
2.2.3. Hayvan İdare Edenlerin Sorumluluğu (TBK 67–68)  898
A. Açıklama ve İçtihatlar  898
B. Dava Dilekçesi Örneği  901
C. Uygulamadan Karar Örneği  902
2.1.4. Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK 69–70)  904
A. Sorumluluğun Niteliği  904
B. Bina Kavramı  909
C. Kurtuluş Kanıtı  911
D. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğundan Farkları  912
E. Dava Dilekçesi Örneği  913
F. Uygulamadan Karar Örneği  914
2.2.5. Ev Başkanının Sorumluluğu (TMK. 369.)  915
2.2.6. Tehlike Sorumluluğu (TBK 71)  918
2.2.7. Araç İşletenin Sorumluluğu  924
A. İşleten Kavramı  924
B. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluk Koşulları  929
a. Motorlu Araç Bulunmalıdır  929
b. Motorlu Araç İşletme Halinde Olmadır  930
c. Araç Karayolu Üzerinde İşletilmelidir  930
d. Aracın İşletilmesi ile Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  930
C. Kurtuluş Kanıtı (KTK 86)  931
D. Hatır Taşımalarında Sorumluluk (KTK 87/1)  934
E. Yolcu Beraberi Dışında Kalan Eşyalara Gelen Zararlardan Sorumluluk
(KTK 87/2)  937
F. Sorumsuzluk Anlaşmaları (KTK 111/1)  938
G. Uygulamadan Karar Örneği  940
3. SORUMLULUK SEBEPLERİNİN YARIŞMASI (TBK 60)  941
4. HAKSIZ FİİLDE MÜTESELSİL SORUMLULUK (TBK 61–62)  943
4.1. Genel Olarak  943
4.2. Dış İlişkide Sorumluluk  948
4.3. İç İlişkide Sorumluluk  952
4.4. Uygulamadan Karar Örneği  955
5. HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI (TBK 72)  956
6. BİRDEN ÇOK KİŞİNİN SORUMLU OLDUĞU HALLERDE RÜCU TALEBİNİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI (TBK 73)  968
7. HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ  972
8. CEZA HUKUKU İLE MEDENİ HUKUK ARASINDAKİ İLİŞKİ (TBK 74)  976
9. GEÇİCİ ÖDEMELER (TBK 76)  984
10. SİGORTACININ SORUMLULUĞU  985
10.1. Genel Olarak  985
10.2. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası  990
10.3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası  995
10.3.2. Genel Olarak  995
10.3.2. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı  997
10.3.3. Sigortacının Temerrüdü  1010
10.4. Sigortacının Rücu Hakkı  1013
10.5. Tedavi Giderleri Yönünden Sigortacının Sorumluluğu  1023
10.6. Rücu Davasında Zamanaşımı Süresi  1026
11. TAZMİNAT DAVALARINDA YARGI YOLU, GÖREV VE YETKİ UYUŞMAZLIKLARI  1029
11.1. Hizmet Kusuru Halinde Görevli Yargı Yeri  1029
11.2. Görevli Mahkeme  1042
11.3. Yetkili Mahkeme  1051
Üçüncü Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
1. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN DAVALAR (TBK. 77–82)  1057
1.1. Genel Olarak  1057
1.2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Koşulları  1063
1.2.1. Davalının Malvarlığında Bir Zenginleşme Olmalıdır  1063
1.2.2. Zenginleşmenin Haklı Bir Nedene Dayanmaması Gerekir  1064
1.2.3. Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  1067
1.3. Borçlanılmamış Edimin İfası (TBK 78)  1068
1.4. Geri Verme Yükümlülüğünün Kapsamı (TBK 79–80)  1071
1.4.1. Genel Olarak  1071
1.4.2. Zenginleşen İyiniyetli İse  1077
1.4.3. Zenginleşen Kötüniyetli İse  1078
1.4.4. Zenginleşenin Giderleri İsteme Hakkının Kapsamı  1079
1.5. Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılamayacak Haller (TBK 81)  1082
1.6. Zamanaşımı Süresi (TBK 82)  1085
1.7. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1089
1.7.1 Görevli Mahkeme  1089
1.7.2. Yetkili Mahkeme  1094
1.8. Dava Dilekçesi Örneği  1096
1.9. Uygulamadan Karar Örneği  1097
Dördüncü Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
1. BORÇLARIN İFASI (TBK 83–126)  1101
1.1. Şahsen İfa Zorunluluğunun Olmaması (TBK 83)  1101
1.2. Kısmi İfa (TBK 84)  1102
1.3. Bölünemeyen Borçlarda (TBK 85)  1104
1.4. Çeşit (Cins, Nevi) ve Parça Borçlarında (TBK 86)  1105
1.5. Seçimlik Borçlarda (TBK 87)  1107
1.6. İfa Yeri (TBK 89)  1109
1.7. İfa Zamanı (TBK 90–96)  1112
1.8. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa (TBK 97–98)  1115
1.8.1. İfada Sıra (TBK 97)  1115
1.8.2. İfa Güçsüzlüğü (TBK 98)  1118
1.9. Para Borçlarının İfası (TBK 99)  1119
1.9.1. Genel Olarak  1119
1.9.2. Para Borcunun İfa Yeri  1120
1.9.3. Yabancı Para Birimi ile Borcun İfası  1121
1.10. Mahsup (TBK 100–102)  1125
1.11. Makbuz ve Senetlerin Geri Verilmesi (TBK 103–105)  1134
1.12. Alacaklının Temerrüdü (TBK 106–111)  1140
1.12.1. Genel Olarak  1140
1.12.2. Alacaklının Temerrüdünün Koşulları  1142
A. Borçlunun Edimin Gereği Gibi İfasını Teklif Etmesi  1142
B. Alacaklının Teklif Edilen Edimi Kabulden Haksız Olarak Kaçınması  1143
1.12.3. Temerrüdün Sonuçları  1143
1.12.4. Bir Şeyin Teslimine İlişkin Edimlerde  1144
A. Tevdi Hakkı  1144
B. Satma Hakkı  1145
1.12.5. Diğer Edimlerde  1146
1.13. Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları (TBK 112–116)  1147
1.13.1. Giderim Borcu (Kusurlu İmkânsızlık) (TBK 112)  1147
A. Genel Olarak  1147
B. Kusurlu İmkânsızlık Halinde Sorumluluğun Koşulları  1150
a. Borçlunun Kusuru ile Edimin İfasının İmkansızlaşması  1150
b. Alacaklının Zarar Görmesi  1152
c. Kusurlu İmkansızlık ile Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  1154
C. Sorumsuzluk Anlaşması (TBK 115)  1157
D. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK 116)  1158
a. Sorumluluğun Koşulları  1158
b. Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Farkları  1160
1.13.2. Borçlunun Temerrüdü (TBK 117–126)  1161
A. Genel Olarak  1161
B. Borçlu Temerrüdünün Koşulları  1162
a. Borcun Muaccel ve Dava Edilebilir Olması Koşulu  1162
b. Borcun İfasının Mümkün Olması Koşulu  1163
c. Alacaklının İfayı Kabule Hazır Olması Koşulu  1163
d. Borçlunun İfada Bulunmamış Olması Koşulu  1163
e. Alacaklının Borçluya İhtar Koşulu (TBK 117/1)  1163
f. İhtar Koşulunun İstisnaları (TBK 117/2)  1165
g. Borçluya Uygun Süre Verilmesinin Zorunlu Olduğu Haller (TBK 123)  1168
h. Süre Verilmesini Gerektirmeyen Durumlar (TBK 124)  1170
1.13.3. Borçlunun Temerrüde Düşmesi Halinde Alacaklının Hakları  1172
A. Gecikme Tazminatı İsteyebilme Hakkı (TBK 118)  1172
B. Beklenmedik Halden Doğan Zararı İsteyebilme Hakkı (TBK 119)  1173
C. Temerrüt Faizi İsteyebilme Hakkı  1174
a. Genel Olarak Faiz  1174
b. Türk Borçlar Kanununda Faize İlişkin Düzenlemeler  1181
aa. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi  1181
bb. Faize Faiz İşletilemez Kuralı (TBK 121/3)  1185
cc. Asıl Alacağa Bağlı Fer'i Borç Olma Özelliği (TBK 131)  1188
dd. Anaparadan Ayrı İstenebilme Özelliği  1193
ee. Faiz Borcunda Zamanaşımı (TBK 152)  1193
c. 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanundaki Düzenleme  1194
d. Adi İş– Ticari İş Ayrımına Göre Belirlenecek Faiz Türü (Kanuni Faiz– Avans Faizi)  1195
e. 3095 S. Kanundaki Düzenlemeye Göre  1199
aa. Kanuni Faiz  1199
bb. Akdi Faiz  1200
cc. Ticari Olmayan İşlerde Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi  1200
dd. Ticari Olmayan İşlerde Yabancı Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi  1203
ee. Ticari İşlerde Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi  1206
ff. Ticari İşlerde Yabancı Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi  1209
D. Aşkın (Munzam) Zararı İsteyebilme Hakkı (TBK 122)  1211
1.14. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü Halinde Alacaklının Hakları  1217
1.14.1. Temerrüt Halinde Alacaklının Seçimlik Hakları (TBK 125)  1218
A. Borcun İfası ile Birlikte Gecikme Tazminatı İsteyebilme Hakkı (TBK 125/1)  1218
B. Borcun İfasından ve Gecikme Tazminatı İsteme Hakkından Vazgeçtiğini Hemen Bildirip Borcun İfa Edilmemesinden Doğan Zararının (Müspet Zararının) Giderilmesini İsteme Hakkı (TBK 125/2)  1220
a. Genel Olarak  1220
b. Müspet Zararı Hesaplama Metotları  1224
aa. Olumsuz Metot (Kesinti Metodu)  1224
bb. Olumlu Metot (Toplama Metodu)  1224
C. Sözleşmeden Dönerek Menfi Zararlarının Giderilmesini İsteme Hakkı (TBK 125/3)  1225
2. ALACAKLIYA HALEFİYET (ARDILLIK) (TBK 127)  1233
2.1. Genel Olarak  1233
2.2. Halefiyet Çeşitleri  1235
2.2.1. Kanundan Doğan Halefiyet (TBK 127/1)  1235
2.2.2. Borçlunun İradesinden Doğan Halefiyet (TBK 127/2)  1235
3. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (TBK 128)  1236
4. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME (TBK 129–130)  1239
4.1. Genel Olarak  1239
4.2. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Şekilleri  1240
4.2.1. Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme (TBK 129/1)  1240
4.2.2. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme (TBK 129/2)  1241
5. BORÇLARIN SONA ERMESİ (TBK 131–145)  1242
5.1. Genel Olarak  1242
5.2. İbra (TBK 132)  1244
5.2.1. Genel Olarak  1244
5.2.2. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 111. Maddesine Göre İbra  1247
5.3. Yenileme (Tecdit) (TBK 133)  1248
5.4. İfa İmkânsızlığı (TBK 136–138)  1252
5.4.1. Genel Olarak  1252
5.4.2. İfa İmkânsızlığı Nedeniyle Borcun Sona Ermesi Koşulları  1256
A. Borçlanılan Edimin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra İmkânsız Hale Gelmelidir  1256
B. İmkânsızlık Objektif Olmalıdır  1256
C. İmkânsızlık Sürekli ve Kesin Olmalıdır  1257
D. Edim, İmkânsızlık Sebebiyle İfa Edilemez Hale Gelmelidir  1257
E. İmkânsızlık Nedeniyle İfa Edilemeyen Edimin Yerine Başka Bir Değer Geçmemelidir  1257
F. İmkânsızlık Borçlunun Kusurundan Kaynaklanmamalıdır  1258
5.5. Aşırı İfa Güçlüğü ve Hâkim Müdahalesi (TBK 138)  1258
5.6. Takas (TBK 139–145)  1262
5.6.1. Genel Olarak  1262
5.6.2. Takasın Koşulları  1267
A. Olumlu Koşullar  1267
B. Olumsuz Koşullar  1268
6. ZAMANAŞIMI (TBK 146–161)  1268
6.1. Genel Olarak  1268
6.2. Hak Düşürücü Süreden Farkı  1276
6.3. Zamanaşımı Süreleri  1276
6.3.1. Genel Zamanaşımı Süresi  1276
6.3.2. Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Alacaklar  1280
6.4. Zamanaşımının Başlangıcı  1287
6.5. Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması  1290
6.6. Zamanaşımı Sürelerinin Durması  1290
6.7. Zamanaşımı Sürelerinin Kesilmesi  1291
6.7.1. Genel Olarak  1291
6.7.2. Borçlunun Fiili ile Kesilme  1292
6.7.3. Alacaklının Fiili ile Kesilme  1293
6.7.4. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  1297
7. TESELSÜL (TBK 162–169)  1299
7.1. Müteselsil Borçluluk  1299
7.1.1. Genel Olarak  1299
7.1.2. Dış İlişkide Sorumluluk  1304
7.1.3. İç İlişkide Sorumluluk  1308
7.1.4. Müteselsil Kefaletten Farkları  1311
7.2. Müteselsil Alacaklılık (TBK 169)  1312
7.2.1. Genel Olarak  1312
7.2.2. Dış İlişkide Sorumluluk  1312
7.2.3. İç İlişkide Sorumluluk  1313
8. KOŞULA BAĞLI BORÇLAR (TBK 170–176)  1313
8.1. Genel Olarak  1313
8.2. Geciktirici Koşul  1315
8.3. Bozucu Koşul  1318
9. BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ, KAPARO) (TBK 177)  1318
10. CAYMA PARASI (TBK 178)  1320
11. CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) (TBK 179–182)  1320
11.1. Genel Olarak  1320
11.2. Çeşitleri  1324
11.2.1. Seçimlik Ceza Koşulu (TBK 179/1)  1324
11.2.2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu (TBK 179/2)  1325
11.2.3. İfayı Engelleyen Ceza Koşulu (Dönme Cezası) (TBK 179/3)  1329
11.3. Ceza Miktarının Hâkim Tarafından İndirilmesi  1329
11.4. Ceza Koşulu ile Götürü Tazminat Ayrımı  1331
12. ALACAĞIN DEVRİ (ALACAĞIN TEMLİKİ) (TBK 183–194)  1332
12.1. Genel Olarak  1332
12.2. Alacağın Devri Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli  1336
12.3. Devredilebilen Alacaklar  1337
12.4. Alacağın Kısmen Devri  1338
12.5. Fer'i Hakların Devri  1338
12.6. Alacağın Devrinin Sonuçları  1340
12.7 Garanti Borcu (TBK 191–194)  1345
12.7.1. Devreden Yönünden  1345
12.7.2. Devralan Yönünden  1347
13. BORCUN ÜSTLENİLMESİ (BORCUN NAKLİ) (TBK 195–204)  1348
13.1. Genel Olarak  1348
13.2. Borcun İç Üstlenilmesi  1349
13.3. Borcun Dış Üstlenilmesi  1351
13.4. Borcun Üstlenilmesinin Sonuçları  1352
13.4.1. Alacaklı Yönünden  1352
13.4.2. Borçlu Yönünden  1352
13.4.3. Borcu Üstlenen (Yeni Borçlu) Yönünden  1352
13.4.4. Borç İçin Teminat Veren Üçüncü Kişiler Yönünden  1353
13.5. Borcun Üstlenilmesi Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü  1354
14. BORCA KATILMA SÖZLEŞMESİ (TBK 201)  1354
15. MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI (TBK 202)  1355
16. SÖZLEŞMENİN DEVRİ (TBK 205)  1357
17. SÖZLEŞMEYE KATILMA (TBK 206)  1358
Yararlanılan Kaynaklar  1361
Kavramlar Dizini  1363
 


Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
219.00 TL
İndirimli: 153.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Arif Burhanettin Kocaman
Ekim 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
234.00 TL
İndirimli: 163.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  29
İkinci Kitap
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU
Birinci Bölüm
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
1. GENEL HÜKÜMLER  33
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi (TBK 26)  33
1.2. Genel İşlem Koşulları (TBK 20–25)  35
1.3. Kesin Hükümsüzlük (Butlan) (TBK 27)  41
1.3.1. Genel Olarak  41
1.3.2. Kesin Hükümsüzlük Nedenleri  42
A. Şekil Kurallarına Aykırılık (TBK 12)  42
B. Taraflardan Birinin Hukuki İşlem Ehliyetine Sahip Olmaması  47
a. Fiil Ehliyeti (TMK 9–15)  47
b. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar  47
aa. Ergin (Reşit) Olmak  47
bb. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  47
cc. Kısıtlı Olmamak  48
c. Ehliyetsizliğin Sonuçları  49
d. Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davası Dilekçe Örneği  53
C. Sözleşmenin Konusunun Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olması  54
D. Sözleşmenin Konusunun Kamu Düzenine Aykırı Olması  56
E. Sözleşmenin Konusunun Ahlaka Aykırı Olması  56
F. Sözleşmenin Konusunun Kişilik Haklarına Aykırı Olması  58
G. Sözleşmenin Konusunun Baştan İtibaren ve Objektif Olarak İmkânsız Olması  59
H. Sözleşmenin Muvazaalı Olması (Muvazaaya Dayalı Davalar) (TBK. 20)  60
a. Genel Olarak  60
b. Muvazaanın Unsurları  63
aa. Görünüşteki İşlem  63
bb. Muvazaa Anlaşması  65
cc. Aldatma Kastı  66
dd. Gizli İşlem  66
c. Muvazaa Çeşitleri  68
aa. Mutlak (Adi) Muvazaa  69
bb. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa  69
d. Muvazaanın Sonuçları  71
e. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler  73
aa. Bedelde Muvazaa  74
bb. Dürüstlük Kuralı  75
f. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre  76
g. Muvazaa İddiasının İspatı  77
aa. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden  77
bb. İşleme Taraf Olanlar Yönünden  78
cc. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde  79
h. Muvazaa Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme  80
ı. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Tescili Dava Dilekçesi Örneği  82
1.4. Kısmi Butlan  83
1.5. Tahvil  84
1.6. Aşırı Yararlanma (Gabin) (TBK 28)  84
1.6.1. Genel Olarak  84
1.7.2. Aşırı Yararlanmanın Koşulları  88
A. Açık Oransızlık Bulunmalıdır (Objektif Unsur)  88
B. Oransızlık, Zarar Görenin Zor Durumda Kalmasından veya Düşüncesizliğinden Ya Da Deneyimsizliğinden Yararlanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmelidir (Sübjektif Unsur)  90
C. Zayıf Durumundan Faydalanmak Suretiyle Gerçekleştirilmiş Olmalıdır  92
1.6.3. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları  93
1.6.4. Hak Düşürücü Süre  94
1.6.5. Gabin Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil Davası Dilekçe Örneği  96
1.7. İrade Bozuklukları (Hata, Hile, Korkutma) (TBK 30–39)  98
1.7.1. Genel Olarak  98
1.7.2. Yanılma (Hata, Aldanma) (TBK 30–35)  100
A. Genel Olarak  100
B. Yanılma Halleri  102
a. Saikte Yanılma (Saik Hatası) (TBK 32)  102
b. Esaslı Yanılma (Açıklamada Yanılma) Halleri (TBK 31)  105
aa. Genel Olarak  105
bb. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma  108
cc. Sözleşmenin Konusunda Yanılma  109
dd. Diğer Tarafın Şahsında (Kişide) Yanılma  110
ee. Şahsın Niteliğinde Yanılma  111
ff. Edimin Miktarında Yanılma  111
c. İletmede Yanılma  112
C. Yanılmanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi  112
D. Yanılanın Tazminat Ödeme Borcu  113
1.7.3. Aldatma (Hile, Yanıltma) (TBK 36)  115
A. Genel Olarak  115
B. Aldatma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları  119
a. Aldatma Fiili Bulunmalıdır  119
b. Aldatma Kastı ile Yapılmalıdır  122
c. Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır  122
C. Aldatmanın (Hilenin) Sonuçları  122
D. Uygulamadan Karar Örneği  123
1.7.4. Korkutma (İkrah–Tehdit) (TBK 37–38)  124
A. Genel Olarak  124
B. Korkutma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları  127
a. Bir Tehdit Olmalıdır  127
b. Tehdit, Ağır ve Derhal Meydana Gelecek Bir Tehlikenin Mevcut Olduğu Kanaati Uyandırmalıdır  127
c. Tehdit Kişinin Şahsına veya Yakınlarına Yönelik Olmalıdır  129
d. Tehdit Hukuka Aykırı Olmalıdır  129
e. Sözleşme, Tehdidin Etkisiyle Yapılmış Olmalıdır  130
C. Korkutmanın Sonuçları  131
D. Uygulamadan Karar  131
1.7.5. İrade Bozukluklarının Sonuçları (TBK 39)  132
1.7.6. İrade Bozukluğu Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davası Dileçe Örneği  141
1.8. Temsil (TBK 40–48)  142
1.8.1. Genel Olarak  142
1.8.2. Temsil Çeşitleri  145
A. Dolaysız (Doğrudan) Temsil  145
B. Dolaylı Temsil  145
1.8.3. Temsil Yetkisinin Kapsamı  146
1.8.4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  149
1.8.5. Yetkisiz Temsil  150
2. ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR  154
2.1. Satış Sözleşmesi (TBK 207–281)  154
2.1.1. Genel Olarak  154
2.1.2. Sözleşmenin Unsurları  155
A. Satılan Mal (Mebi)  155
B. Satış Parası (Semen)  156
C. Anlaşma  156
2.1.3. Satış Sözleşmesinde Maldaki Yarar (Nef'i) ve Zararın (Hasar) Geçişi (TBK 208)  158
A. Genel Olarak  158
B. İstisnaları  159
2.1.4. Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Satış Sözleşmeleri  160
A. Taşınır Satışı (TBK 209–236)  160
a. Konusu  160
b. Şekil  161
c. Taşınır Satışında Satıcının Borçları  162
aa. Satılanın Zilyetliğini Devir Borcu  162
bb. Satıcının Devir Giderlerini Ödeme Borcu  163
d. Satıcının Temerrüdü  164
e. Satış Sözleşmesinde Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül) (TBK. 214–218)  165
aa. Genel Olarak  165
bb. Zapttan Sorumluluğun Koşulları  170
cc. Zapttan Sorumluluğun Sonuçları  171
f. Satış Sözleşmesinde Ayıbı Üstlenme (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu (TBK 219–231)  175
aa. Ayıp Kavramı  175
bb. Ayıptan Sorumluluğun Koşulları  182
cc. Ayıp Halinde Alıcının Hakları  193
dd. Sözleşmeden Dönme Hakkı  195
dd. Bedelde İndirim İsteme Hakkı  198
ff. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı  201
gg. Satılanın Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesini İsteme Hakkı  201
hh. Ayıptan Sorumlulukta Zamanaşımı Süreleri  203
g. Taşınır Satışında Alıcının Borçları  204
aa. Satış Bedelinin Ödenmesi ve Satılanın Devralınması (TBK 232)  204
bb. Alıcının Temerrüdü  206
B. Taşınmaz Satışı (TBK 237–246)  208
a. Genel Olarak  208
b. Sözleşmenin Şekli  208
aa. Resmi Şekil  208
bb. Şekle Aykırılığın Dürüstlük Kuralı Gereği İleri Sürülememesi Hali  215
C. Satış İlişkisi Doğuran Haklar (TBK 238–242)  216
a. Tapu Kütüğüne Şerh  216
b. Devir ve Miras Yolu ile Geçiş  216
c. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı  217
D. Örnek Üzerine Satış (TBK 247–248)  218
E. Beğenme Koşuluyla Satış (TBK 249–252)  218
F. Taksitle Satış (TBK 253–263)  220
a. Tanım  220
b. Sözleşmenin Şekli  221
c. Sözleşmenin Konusu  221
d. Geri Alma (Cayma) Hakkı  222
e. Tarafları Hak ve Borçları  223
f. Hakim Müdahalesi  227
g. Zamanaşımı  228
h. Taksitle Satışa İlişkin Hükümlerin Uygulanma Alanı  228
G. Ön Ödemeli Taksitle Satış (TBK 264–273)  229
a. Tanım  229
b. Sözleşmenin Konusu  229
c. Sözleşmenin Şekli  229
d. Sözleşmenin Süresi  230
e. Cayma Hakkı  230
f. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  231
g. Hakim Müdahalesi  232
h. Tahsis Kaydıyla Satış Sözleşmesi  233
H. Açık Artırma Yoluyla Satış (TBK 274–281)  233
2.1.5. Satış Sözleşmesi Türlerine Göre Görevli Mahkeme  234
2.2. Bağışlama Sözleşmesi (TBK 285–298)  241
2.2.1. Genel Olarak  241
2.2.2. Bağışlama Sözleşmesinin Unsurları  243
A. Kazandırıcı İşlem  243
B. Karşılıksız Olma  246
C. Sözleşme  246
2.2.3. Bağışlama Ehliyeti  247
A. Bağışlayan İçin  247
B. Bağışlanan İçin  248
2.2.4. Bağışlama Sözleşmesinin Çeşitleri ve Şekilleri  249
A. Bağışlama Sözü Verme (Bağışlama Taahhüdü)  249
B. Elden Bağışlama  251
C. Koşullu (Şartlı) Bağışlama  252
D. Yüklemeli (Mükellefiyetli) Bağışlama  253
E. Yerine Getirilmesi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlama  255
F. Dönme Koşullu (Rücu Şartlı) Bağışlama  255
2.2.4. Bağışlama Sözleşmesinin Hükümleri  256
A. Bağışlayanın Borçları  256
B. Bağışlayanın Sorumlulukları  256
a. İfa Etmemeden Doğan Sorumluluk  256
b. Ayıptan ve Zapttan Sorumluluk  256
2.2.5. Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi (Bağışlamanın Ortadan Kalkması)  257
A. Bağışlamanın Geri Alınması  257
B. Bağışlama Sözünün Geri Alınması  261
C. Bağışlayanın Ölümü  263
2.3. Kullanım Ödüncü (Ariyet) (TBK 379–385)  263
2.3.1. Genel Olarak  263
2.3.2. Ödünç Alanın Borçları  265
A. Eşyayı Sözleşmede Kararlaştırılan Amacına Uygun Kullanmak  265
B. Ödünç Alınan Eşyayı Geri Vermek  266
C. Eşyanın Bakım ve Giderlerini Karşılamak  266
2.3.3. Ödünç Verenin Borçları  266
2.3.4. Sözleşmenin Sona Ermesi  266
A. Kullanma Amacı Belirlenmişse  267
B. Kullanma Amacı Belirlenmemişse  267
2.3.5. Uygulamadan Karar Örneği  267
2.4. Tüketim Ödüncü (Karz) (TBK 386–392)  268
2.4.1. Genel Olarak  268
2.4.2. Ödünç Verenin Borçları  272
A. Ödünç Konusu Paranın Mülkiyetini Geçirme veya Teslim Borcu  272
B. Ödünç Verenin Zapta ve Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  273
2.4.3. Ödünç Alanın Borçları  273
A. Ödünç Konusu Şeyi Kabul Borcu  273
B. İade Borcu  273
C. Faiz Ödeme Borcu  274
2.4.4. Sözleşmenin Sona Ermesi  275
2.4.5. Uygulamadan Karar Örneği  275
2.5. Eser Sözleşmesi (İstisna) (TBK 470–486)  276
2.5.1. Genel Olarak  276
2.5.2. Eser Sözleşmesinin Unsurları  278
A. Eser  278
B. Ücret  279
a. Genel Olarak  279
b. Ücretin Belirleme Şekilleri  281
aa. Götürü Ücret ve Olağanüstü Haller Dolayısıyla Sözleşmenin Uyarlanması  281
bb. Değere Göre Ücret  287
C. Anlaşma  289
2.5.3. Yüklenicinin Hak ve Borçları  293
A. Teslim Borcu  293
a. Genel Olarak  293
b. Teslim Borcunu İfada Temerrüdün Koşulları  298
c. Temerrüt Halinde İşsahibinin Sözleşmeden Erken Dönme Hakkı  301
d. Temerrüt Halinde İşsahibinin Seçimlik Hakları  303
aa. Borcun İfası ile Birlikte Gecikme Tazminatı İsteme Hakkı  303
bb. Aynen İfadan Vazgeçerek Olumlu (Müsbet) Zararın Tazminini İsteme Hakkı  305
cc. Sözleşmeden Dönerek Olumsuz (Menfi) Zararlarının Giderilmesini İsteme Hakkı  307
dd. Ceza Koşulu (Cezai Şart) Kararlaştırılmışsa  313
B. Sadakat ve Özen Borcu  317
C. Eseri Bizzat Yapma Borcu  323
D. Malzeme ve Araç Sağlama Borcu  323
E. Bildirim (İhbar) Borcu  324
F. Ayıbı Üstlenme (Ayıba Karşı Tekeffül) Borcu  326
a. Genel Olarak  326
b. Ayıp Şekilleri  328
c. Ayıbı Üstlenme Borcunun Koşulları (TBK 747/1)  329
aa. Teslim Koşulu  329
bb. Ayıbın İşsahibinin Talimatından Kaynaklanmaması Koşulu  330
cc. Gözden Geçirme ve İhbar Koşulu  332
d. Ayıp Halinde İşsahibinin Seçimlik Hakları  337
aa. Genel Olarak  337
bb. Sözleşmeden Dönme Hakkı  339
cc. Bedelden İndirim İsteme Hakkı  342
dd. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı  345
e. Ayıp Halinde Zamanaşımı  346
f. Ayıp Halinde Zararın Tazmini  347
g. Ayıp Halinde Ceza Koşulu (Cezai Şart)  350
2.5.4. İşsahibinin Hak ve Borçları  350
A. Ücret Ödeme Borcu  350
B. İşsahibinin Hakları  358
a. Yaklaşık Belirlenen Bedelin Aşılacağı Anlaşılıyorsa Sözleşmeden Dönme Hakkı  359
b. Tazminat Karşılığı Sözleşmeyi Fesih Hakkı  360
2.5.5. Eserin Yok Olması Halinde Zararın Geçişi  364
A. Umulmayan Bir Olay Sonucu Eserin Yok Olması  364
B. İşsahibi Yüzünden İfanın İmkânsızlaşması  365
2.5.6. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Zamanaşımı  367
2.5.7. Eser Sözleşmesinin Niteliğine Göre Görevli Mahkeme  373
2.5.8 Eser Sözleşmelerine Dayalı Davalarda Yetkili Mahkeme  386
2.5.9. Uygulamadan Karar Örneği  390
2.6. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  391
2.6.1. Genel Olarak  391
2.6.2. Geçerlilik Şekli  393
A. Genel Olarak  393
B. Şekil Zorunluluğunun İstisnaları  395
C. Şekle Aykırılığın Sonuçları  396
D. Sözleşmenin Geçersizliği Halinde Tarafların Hakları  397
2.6.3. Toplu Mülkiyette Yapılış Şekli  399
2.6.4. Tapu Kütüğüne Şerh  400
2.6.5. Arsa Sahibinin Yükümlülükleri  400
2.6.6. Arsa Sahibinin Hakları  401
2.6.7. Yüklenicinin Borçları  403
2.6.8. Yüklenicinin Hakları  414
2.7.9. Uygulamada Arsa Payı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Dava Türleri  418
A. Görevli Mahkeme  418
B. Nama İfaya İzin Davası  419
a. Açıklama ve İçtihatlar  419
b. Dava Dilekçesi Örneği  422
C. Sözleşmenin Feshi (Sözleşmeden Dönme) Davaları  423
a. Genel Olarak  423
b. İleriye Etkili Fesih  425
c. Geriye Etkili Fesih  426
d. Sözleşmeden Dönmenin Borçlara Etkileri  428
e. Dava Dilekçesi Örneği  431
D. Tazminat Davaları  432
a. Eksik İşler Bedeli Davası  432
b. Ayıplı İşler Bedeli Davası  435
c. Gecikme Tazminatı – Ceza Koşulu (Cezai Şart)  439
d. Diğer Tazminat Davaları  450
e. Dava Dilekçesi Örneği  452
E. Tapu İptali ve Tescil Davaları  453
a. Arsa Sahibi Tarafından Açılan Tapu İptali–Tescil Davası  453
aa. Açıklama ve İçtihatlar  453
bb. Dava Dilekçesi Örneği  455
b. Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptali Tescil Davası  456
aa. Açıklama ve İçtihatlar  456
bb. Dava Dilekçesi Örneği  460
c. Kişisel Hakka Dayalı Üçüncü Kişi Tarafından Açılabilecek Davalar  461
2.6.10. Uygulamadan Karar  470
2.7. Vekâlet Sözleşmesi (TBK 502–514)  471
2.7.1. Genel Olarak  471
2.7.2. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Unsurları  472
2.7.3. Şekil  474
2.7.4 Vekâletin Kapsamı  474
2.7.5. Özel Yetki Gerektiren İşler  475
2.7.6. Vekilin Borçları  477
A. Talimatlara Uygun İfa Borcu  477
B. Şahsen İfa Borcu (Tevkil ve Alt Vekil Kavramları)  478
C. Sadakat ve Özen Gösterme Borcu (Vekilin Tazminat Sorumluluğu)  482
D. Hesap Verme Borcu (Vekilin Bilgi Verme Yükümlülüğü)  492
2.7.7. Vekâlet Verenin Borçları  497
A. Ücret Ödeme Borcu (Vekâlet Ücreti)  497
a. Genel Olarak  497
b. Yargılama Gideri Kapsamındaki Vekalet Ücreti  498
c. Avukat ile İş Sahibi Arasındaki Avukatlık Ücreti  505
d. Azil ve İstifa Hallerinde Vekalet Ücreti  507
e. Sulh, Kabul ve Feragat Hallerinde Vekalet Ücretinden Müteselsil Sorumluluk (1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 165)  515
B. Vekil Tarafından Yapılan Giderleri ve Verilen Avansları Ödeme Borcu  521
C. Vekâlet Veren Hesabına Yüklendiği Borçtan Vekili Kurtarma Borcu  521
D. Vekile Avans Verme ve Karşılık Sağlama Borcu  522
E. Vekaleti İfa Sebebiyle Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu  522
2.7.8. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi  523
2.7.9. Hizmet Kusuru Halinde Görevli Yargı Yolu  528
2.7.10. Görevli Mahkeme  529
2.7.11. Yetkili Mahkeme  532
2.7.12. Uygulamadan Karar Örneği  535
2.8. Simsarlık Sözleşmesi (TBK 520–525)  537
2.9. Vekâletsiz İşgörme (TBK 526–531)  541
2.9.1. Genel Olarak  541
2.9.2. Vekâletsiz İşgörme Halleri  542
A. Gerçek (Caiz Olan) Vekâletsiz İşgörme  542
B. Gerçek Olmayan Vekâletsiz İşgörme  543
2.9.3. İşgörenin Hakları ve Borçları  543
2.9.4. İşsahibinin Hak ve Borçları  544
2.9.5. Uygulamadan Karar Örneği  546
2.10. Komisyon Sözleşmesi (TBK 532–546)  547
2.10.1. Komisyoncunun Borçları  547
2.10.2. Komisyoncunun Hakları  548
2.11. Havale (TBK 555–560)  550
2.11.1. Genel Olarak  550
2.11.2. Havale Eden ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişki  551
2.11.3. Havale Ödeyicisinin Borcu  552
2.11.4. Havale Ödeyicisi ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişki  552
2.11.5. Havaleyi Geri Alma  553
2.11.6. Uygulamadan Karar Örneği  555
2.12. Kefalet Sözleşmesi (TBK 581–603)  556
2.12.1. Genel Olarak  556
2.12.2. Kefalet Sözleşmelerinin Geçerlilik Koşulları  559
A. Asıl Borç Geçerli Olmalı  559
B. Yazılı Şekilde Yapılmış Olmalı  560
C. Sorumluluğun Üst Sınırı Belirtilmiş Olmalı  563
2.12.3. Eşin Yazılı Rızası (TBK 584)  568
2.12.4. Kefalet Çeşitleri  571
A. Adi Kefalet  571
a. Genel Olarak  571
b. Tartışma (Peşin Dava) Def'i  573
c. Rehnin Paraya Çevrilmesi Def'i  575
B. Müteselsil Kefalet  575
C. Birlikte Kefalet  579
a. Adi Birlikte Kefalet  580
b. Müteselsil Birlikte Kefalet  580
D. Kefile Kefil  584
E. Rücua Kefalet  584
2.12.5. Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki  584
A. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı (TBK 589)  584
a. Genel Olarak  584
b. Asıl Borçtan Sorumluluk  587
c. Borçlunun Kusur veya Temerrüdünden Doğan Borçlardan Sorumluluk  587
d. Dava ve Takip Giderlerinden Sorumluluk  588
e. Akdi Faizlerden Sorumluluk  588
B. Kefilin Takibi (TBK 590)  589
C. Def'iler (TBK 591)  589
D. Özen Gösterme, Rehin ve Borç Senetlerinin Teslimi (TBK 592)  592
E. Ödemenin Kabulünü İsteme (TBK 593)  594
F. Bildirim, İflasta ve Konkordatoda Kayıt (TBK 594)  595
2.12.6. Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişki  595
A. Güvence Verilmesini ve Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı (TBK 595)  595
B. Kefilin Rücu Hakkı (TBK 596)  596
C. Kefilin Bildirim Yükümlülüğü (TBK 597)  600
2.12.7. Kefaletin Sona Ermesi (TBK 598)  601
2.12.8. Uygulamadan Karar Örneği  607
2.13. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi (TBK 611–619)  608
2.13.1. Genel Olarak  608
2.13.2. Hukuki Niteliği  609
2.13.3. Çeşitleri  610
A. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  610
B. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  611
2.13.4. Sözleşmenin Tarafları  611
A. Bakım Alacaklısı  611
B. Bakım Borçlusu  612
2.13.5. Sözleşmenin Şekli  612
2.13.6. Sözleşmenin Hükümleri  614
A. Bakım Alacaklısı Yönünden  614
a. Bakım Alacaklısının Hakları  614
b. Bakım Alacaklısının Borçları  616
B. Bakım Borçlusu Yönünden  617
a. Bakım Borçlusunun Hakları  617
b. Bakım Borçlusunun Borçları  618
2.13.7. Sözleşmenin Sona Ermesi  618
A. Borçlar Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  618
a. Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlık Nedeniyle Önel Verilerek Fesih  619
aa. Önel Verilerek Feshin Koşulları  619
bb. Bildirimde Bulunmanın Sonuçları  620
cc. Tarafların Geri Verme Yükümlülükleri  620
b. Sözleşmeye Aykırılık veya Önemli Nedenlerle Önel Verilmeksizin Fesih  622
aa. Önel Verilmeksizin Feshin Koşulları  622
bb. Önel Verilmeksizin Feshin Sonuçları  624
cc. Tazminat İsteme Koşulları  624
dd. Bakım ve Gözetim Edimlerinin Ömür Boyu Gelire Dönüştürülmesi  625
c. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  626
B. Miras Hukuku Nitelikli Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri  628
a. Tarafların Anlaşmasıyla Sona Ermesi  628
b. Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi  628
c. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Sona Erdirilmesi  629
d. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sona Erdirilmesi  629
C. Bakım Borçlusunun İflası  630
D. Bakım Borçlusunun Mallarının Haczi  631
2.14. Adi Ortaklık Sözleşmesi (TBK 620–645)  631
2.14.1. Genel Olarak  631
2.14.2. Ortakların Borçları  634
2.14.3. Ortakların Hakları  636
2.14.4. Ortaklık Sıfat ve Haklarının Devri  637
2.14.5. Adi Ortaklığın Temsili  638
2.14.6. Adi Ortaklığın Sona Ermesi  639
A. Sona Erme Nedenleri  639
B. Sona Ermenin Sonuçları  641
İkinci Bölüm
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
1. HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI  647
1.1. Genel Olarak Haksız Fiil Kavramı  647
1.2 Haksız Fiilin Unsurları  649
1.2.1. Hukuka Aykırı Fiil  649
A. Hukuka Aykırılık  649
B. Hukuka Uygunluk Sebepleri  651
a. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  651
aa. Genel Olarak  651
bb. Haklı Savunmanın Koşulları  651
b. Zaruret Hali  652
aa. Genel Olarak  652
bb. Zaruret Halinin Koşulları  652
c. Kendi Hakkını Koruma  653
aa. Genel Olarak  653
bb. Kendi Hakkını Korumanın Koşulları  653
d. Mağdurun (Zarar Görenin) Rızası  653
e. Özel Hukuka Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması (Üstün Nitelikte Özel Yarar)  654
f. Kamu Hukukuna Dayanan Bir Yetkinin Kullanılması (Kamu Yararı)  654
1.2.2. Zarar  654
1.2.3. Nedensellik (İlliyet) Bağı  660
1.2.4. Kusur  666
A. Genel Olarak  666
B. Kusur Çeşitleri  671
C. Haksız Fiillerde Kusurun İspatı  672
D. Tazminatın Belirlenmesinde Kusurun Ağırlığı (TBK 51–52)  674
E. Ayırt Etme Gücünden (Temyiz Kudretinden) Yoksun Kişilerin Sorumlu Tutulduğu Haller  681
a. Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı Halinde Sorumluluk (TBK 59)  682
b. Hakkaniyet Sorumluluğu (TBK 65)  684
F. Uygulamadan Karar Örneği  685
1.3. Maddi Tazminat Davaları  687
1.3.1. Maddi Zararlara İlişkin Tazminat Davaları  687
A. Açıklama ve İçtihatlar  687
B. Dava Dilekçesi Örneği (Araç Zararına İlişkin)  694
C. Dava Dilekçesi Örneği (Araç Zararından Dolayı Kazanç Kaybına İlişkin)  695
D. Uygulamadan Karar Örneği  696
1.3.2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (TBK. 53)  697
A. Genel Olarak  697
B. Destek Kavramı  704
a. Genel Olarak  704
b. Anne–Babanın Destek Olma Özellikleri  709
c. Çocukların Destek Olma Özellikleri  710
d. Kardeşlerin Destek Olma Özellikleri  715
e. Eşlerin Destek Olma Özellikleri  718
f. Nişanlıların Destek Olma Özellikleri  722
C. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabı  723
D. Faiz  746
E. Davacı  748
F. Dava Dilekçesi Örneği  751
F. Uygulamadan Karar Örneği  752
1.3.3. Bedensel Zarar Halinde Maddi Tazminat (TBK 54)  753
A. Genel Olarak  753
B. Tedavi Giderleri  756
C. Kazanç Kaybı ve Çalışma Gücünün Azalmasından Ya Da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar (Geçici veya Sürekli İş Göremezlikten Kaynaklanan Zarar)  762
D. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar  774
E. Dava Dilekçesi Örneği  776
1.3.4. Tazminat Miktarının Tespiti (TBK 51–52.)  777
1.3.5. Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi (TBK 75)  786
1.3.6. Uygulamadan Karar Örneği  786
1.4. Manevi Tazminat Davaları  789
1.4.1. Genel Olarak  789
1.4.2. Ölüm ve Bedensel Zarar Hallerinden Doğan Manevi Zararın Tazmini (TBK 56)  793
A. Genel Olarak  793
B. Ölüm ve Bedensel Zarar Hallerinden Manevi Tazminata Hükmedilmesi Koşulları  794
C. Ölüm veya Bedensel Zarar Halinde Manevi Tazminat İsteyebilecekler  795
D. Manevi Tazminat Miktarının Tayini  798
E. Dava Dilekçesi Örneği  808
F. Uygulamadan Karar Örneği  809
1.4.3. Kişilik Hakkına Saldırıdan Kaynaklı Manevi Tazminat (TBK 58)  811
A. Genel Olarak  811
B. Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi Koşulları  818
a. Kişilik Haklarına Saldırı Yapılmalıdır  818
b. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalıdır  823
aa. Genel Olarak  823
bb. Hukuka Uygunluk Nedenleri  823
c. Kişilik Hakkına Yapılan Haksız Saldırıdan Bir Manevi Zarar Doğmadır  825
d. Kişilik Haklarına Haksız Bir Saldırıda Bulunan Kişinin Kusurlu Olması  829
e. Haksız Saldırı ile Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  831
f. Dava Dilekçesi Örneği  831
g. Uygulamadan Karar Örneği  832
C. Manevi Tazminata İlişkin Özel Haller  835
a. Basın Yolu ile Kişilik Haklarının İhlali Halinde Manevi Tazminat  835
aa. Açıklama ve İçtihatlar  835
bb. Dava Dilekçesi Örneği  844
cc. Uygulamadan Karar Örneği  845
b. Haksız Şikayet Halinde Manevi Tazminat  849
aa. Açıklama ve İçtihatlar  849
bb. Dava Dilekçesi Örneği  863
cc. Uygulamadan Karar Örneği  864
c. Haksız Haciz Halinde Manevi Tazminat  864
aa. Açıklama ve İçtihatlar  864
bb. Dava Dilekçesi Örneği  868
cc. Uygulamadan Karar Örneği  869
d. Sözleşmeye Aykırılık Halinde Manevi Tazminat  870
e. Psikolojik Taciz (Mobbing) Halinde Manevi Tazminat  874
D. Manevi Tazminat Miktarının Tayini  877
2. KUSURSUZ SORUMLULUKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR  880
2.1. Genel Olarak  880
2.2. Kusursuz Sorumluluk Çeşitleri  881
2.2.1. Hakkaniyet Sorumluluğu (TBK 65)  881
2.2.2. Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu (TBK 66)  886
A. Genel Olarak  886
B. Adam Çalıştıran Kavramı  889
C. Zararın Gerçekleşme Zamanı  891
D. Kurtuluş Kanıtı  893
E. Özen Yükümlülüğünün Niteliği  894
F. Adam Çalıştıranın Rücu Hakkı  896
G. Zamanaşımı Süresi  896
H. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğundan Farkları  896
G. Uygulamadan Karar  897
2.2.3. Hayvan İdare Edenlerin Sorumluluğu (TBK 67–68)  898
A. Açıklama ve İçtihatlar  898
B. Dava Dilekçesi Örneği  901
C. Uygulamadan Karar Örneği  902
2.1.4. Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK 69–70)  904
A. Sorumluluğun Niteliği  904
B. Bina Kavramı  909
C. Kurtuluş Kanıtı  911
D. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğundan Farkları  912
E. Dava Dilekçesi Örneği  913
F. Uygulamadan Karar Örneği  914
2.2.5. Ev Başkanının Sorumluluğu (TMK. 369.)  915
2.2.6. Tehlike Sorumluluğu (TBK 71)  918
2.2.7. Araç İşletenin Sorumluluğu  924
A. İşleten Kavramı  924
B. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluk Koşulları  929
a. Motorlu Araç Bulunmalıdır  929
b. Motorlu Araç İşletme Halinde Olmadır  930
c. Araç Karayolu Üzerinde İşletilmelidir  930
d. Aracın İşletilmesi ile Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  930
C. Kurtuluş Kanıtı (KTK 86)  931
D. Hatır Taşımalarında Sorumluluk (KTK 87/1)  934
E. Yolcu Beraberi Dışında Kalan Eşyalara Gelen Zararlardan Sorumluluk
(KTK 87/2)  937
F. Sorumsuzluk Anlaşmaları (KTK 111/1)  938
G. Uygulamadan Karar Örneği  940
3. SORUMLULUK SEBEPLERİNİN YARIŞMASI (TBK 60)  941
4. HAKSIZ FİİLDE MÜTESELSİL SORUMLULUK (TBK 61–62)  943
4.1. Genel Olarak  943
4.2. Dış İlişkide Sorumluluk  948
4.3. İç İlişkide Sorumluluk  952
4.4. Uygulamadan Karar Örneği  955
5. HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI (TBK 72)  956
6. BİRDEN ÇOK KİŞİNİN SORUMLU OLDUĞU HALLERDE RÜCU TALEBİNİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI (TBK 73)  968
7. HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ  972
8. CEZA HUKUKU İLE MEDENİ HUKUK ARASINDAKİ İLİŞKİ (TBK 74)  976
9. GEÇİCİ ÖDEMELER (TBK 76)  984
10. SİGORTACININ SORUMLULUĞU  985
10.1. Genel Olarak  985
10.2. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası  990
10.3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası  995
10.3.2. Genel Olarak  995
10.3.2. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı  997
10.3.3. Sigortacının Temerrüdü  1010
10.4. Sigortacının Rücu Hakkı  1013
10.5. Tedavi Giderleri Yönünden Sigortacının Sorumluluğu  1023
10.6. Rücu Davasında Zamanaşımı Süresi  1026
11. TAZMİNAT DAVALARINDA YARGI YOLU, GÖREV VE YETKİ UYUŞMAZLIKLARI  1029
11.1. Hizmet Kusuru Halinde Görevli Yargı Yeri  1029
11.2. Görevli Mahkeme  1042
11.3. Yetkili Mahkeme  1051
Üçüncü Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
1. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN DAVALAR (TBK. 77–82)  1057
1.1. Genel Olarak  1057
1.2. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Koşulları  1063
1.2.1. Davalının Malvarlığında Bir Zenginleşme Olmalıdır  1063
1.2.2. Zenginleşmenin Haklı Bir Nedene Dayanmaması Gerekir  1064
1.2.3. Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  1067
1.3. Borçlanılmamış Edimin İfası (TBK 78)  1068
1.4. Geri Verme Yükümlülüğünün Kapsamı (TBK 79–80)  1071
1.4.1. Genel Olarak  1071
1.4.2. Zenginleşen İyiniyetli İse  1077
1.4.3. Zenginleşen Kötüniyetli İse  1078
1.4.4. Zenginleşenin Giderleri İsteme Hakkının Kapsamı  1079
1.5. Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılamayacak Haller (TBK 81)  1082
1.6. Zamanaşımı Süresi (TBK 82)  1085
1.7. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1089
1.7.1 Görevli Mahkeme  1089
1.7.2. Yetkili Mahkeme  1094
1.8. Dava Dilekçesi Örneği  1096
1.9. Uygulamadan Karar Örneği  1097
Dördüncü Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
1. BORÇLARIN İFASI (TBK 83–126)  1101
1.1. Şahsen İfa Zorunluluğunun Olmaması (TBK 83)  1101
1.2. Kısmi İfa (TBK 84)  1102
1.3. Bölünemeyen Borçlarda (TBK 85)  1104
1.4. Çeşit (Cins, Nevi) ve Parça Borçlarında (TBK 86)  1105
1.5. Seçimlik Borçlarda (TBK 87)  1107
1.6. İfa Yeri (TBK 89)  1109
1.7. İfa Zamanı (TBK 90–96)  1112
1.8. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa (TBK 97–98)  1115
1.8.1. İfada Sıra (TBK 97)  1115
1.8.2. İfa Güçsüzlüğü (TBK 98)  1118
1.9. Para Borçlarının İfası (TBK 99)  1119
1.9.1. Genel Olarak  1119
1.9.2. Para Borcunun İfa Yeri  1120
1.9.3. Yabancı Para Birimi ile Borcun İfası  1121
1.10. Mahsup (TBK 100–102)  1125
1.11. Makbuz ve Senetlerin Geri Verilmesi (TBK 103–105)  1134
1.12. Alacaklının Temerrüdü (TBK 106–111)  1140
1.12.1. Genel Olarak  1140
1.12.2. Alacaklının Temerrüdünün Koşulları  1142
A. Borçlunun Edimin Gereği Gibi İfasını Teklif Etmesi  1142
B. Alacaklının Teklif Edilen Edimi Kabulden Haksız Olarak Kaçınması  1143
1.12.3. Temerrüdün Sonuçları  1143
1.12.4. Bir Şeyin Teslimine İlişkin Edimlerde  1144
A. Tevdi Hakkı  1144
B. Satma Hakkı  1145
1.12.5. Diğer Edimlerde  1146
1.13. Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları (TBK 112–116)  1147
1.13.1. Giderim Borcu (Kusurlu İmkânsızlık) (TBK 112)  1147
A. Genel Olarak  1147
B. Kusurlu İmkânsızlık Halinde Sorumluluğun Koşulları  1150
a. Borçlunun Kusuru ile Edimin İfasının İmkansızlaşması  1150
b. Alacaklının Zarar Görmesi  1152
c. Kusurlu İmkansızlık ile Zarar Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  1154
C. Sorumsuzluk Anlaşması (TBK 115)  1157
D. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK 116)  1158
a. Sorumluluğun Koşulları  1158
b. Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Farkları  1160
1.13.2. Borçlunun Temerrüdü (TBK 117–126)  1161
A. Genel Olarak  1161
B. Borçlu Temerrüdünün Koşulları  1162
a. Borcun Muaccel ve Dava Edilebilir Olması Koşulu  1162
b. Borcun İfasının Mümkün Olması Koşulu  1163
c. Alacaklının İfayı Kabule Hazır Olması Koşulu  1163
d. Borçlunun İfada Bulunmamış Olması Koşulu  1163
e. Alacaklının Borçluya İhtar Koşulu (TBK 117/1)  1163
f. İhtar Koşulunun İstisnaları (TBK 117/2)  1165
g. Borçluya Uygun Süre Verilmesinin Zorunlu Olduğu Haller (TBK 123)  1168
h. Süre Verilmesini Gerektirmeyen Durumlar (TBK 124)  1170
1.13.3. Borçlunun Temerrüde Düşmesi Halinde Alacaklının Hakları  1172
A. Gecikme Tazminatı İsteyebilme Hakkı (TBK 118)  1172
B. Beklenmedik Halden Doğan Zararı İsteyebilme Hakkı (TBK 119)  1173
C. Temerrüt Faizi İsteyebilme Hakkı  1174
a. Genel Olarak Faiz  1174
b. Türk Borçlar Kanununda Faize İlişkin Düzenlemeler  1181
aa. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi  1181
bb. Faize Faiz İşletilemez Kuralı (TBK 121/3)  1185
cc. Asıl Alacağa Bağlı Fer'i Borç Olma Özelliği (TBK 131)  1188
dd. Anaparadan Ayrı İstenebilme Özelliği  1193
ee. Faiz Borcunda Zamanaşımı (TBK 152)  1193
c. 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanundaki Düzenleme  1194
d. Adi İş– Ticari İş Ayrımına Göre Belirlenecek Faiz Türü (Kanuni Faiz– Avans Faizi)  1195
e. 3095 S. Kanundaki Düzenlemeye Göre  1199
aa. Kanuni Faiz  1199
bb. Akdi Faiz  1200
cc. Ticari Olmayan İşlerde Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi  1200
dd. Ticari Olmayan İşlerde Yabancı Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi  1203
ee. Ticari İşlerde Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi  1206
ff. Ticari İşlerde Yabancı Ülke Parasına Uygulanan Temerrüt Faizi  1209
D. Aşkın (Munzam) Zararı İsteyebilme Hakkı (TBK 122)  1211
1.14. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü Halinde Alacaklının Hakları  1217
1.14.1. Temerrüt Halinde Alacaklının Seçimlik Hakları (TBK 125)  1218
A. Borcun İfası ile Birlikte Gecikme Tazminatı İsteyebilme Hakkı (TBK 125/1)  1218
B. Borcun İfasından ve Gecikme Tazminatı İsteme Hakkından Vazgeçtiğini Hemen Bildirip Borcun İfa Edilmemesinden Doğan Zararının (Müspet Zararının) Giderilmesini İsteme Hakkı (TBK 125/2)  1220
a. Genel Olarak  1220
b. Müspet Zararı Hesaplama Metotları  1224
aa. Olumsuz Metot (Kesinti Metodu)  1224
bb. Olumlu Metot (Toplama Metodu)  1224
C. Sözleşmeden Dönerek Menfi Zararlarının Giderilmesini İsteme Hakkı (TBK 125/3)  1225
2. ALACAKLIYA HALEFİYET (ARDILLIK) (TBK 127)  1233
2.1. Genel Olarak  1233
2.2. Halefiyet Çeşitleri  1235
2.2.1. Kanundan Doğan Halefiyet (TBK 127/1)  1235
2.2.2. Borçlunun İradesinden Doğan Halefiyet (TBK 127/2)  1235
3. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (TBK 128)  1236
4. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME (TBK 129–130)  1239
4.1. Genel Olarak  1239
4.2. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Şekilleri  1240
4.2.1. Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme (TBK 129/1)  1240
4.2.2. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme (TBK 129/2)  1241
5. BORÇLARIN SONA ERMESİ (TBK 131–145)  1242
5.1. Genel Olarak  1242
5.2. İbra (TBK 132)  1244
5.2.1. Genel Olarak  1244
5.2.2. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 111. Maddesine Göre İbra  1247
5.3. Yenileme (Tecdit) (TBK 133)  1248
5.4. İfa İmkânsızlığı (TBK 136–138)  1252
5.4.1. Genel Olarak  1252
5.4.2. İfa İmkânsızlığı Nedeniyle Borcun Sona Ermesi Koşulları  1256
A. Borçlanılan Edimin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra İmkânsız Hale Gelmelidir  1256
B. İmkânsızlık Objektif Olmalıdır  1256
C. İmkânsızlık Sürekli ve Kesin Olmalıdır  1257
D. Edim, İmkânsızlık Sebebiyle İfa Edilemez Hale Gelmelidir  1257
E. İmkânsızlık Nedeniyle İfa Edilemeyen Edimin Yerine Başka Bir Değer Geçmemelidir  1257
F. İmkânsızlık Borçlunun Kusurundan Kaynaklanmamalıdır  1258
5.5. Aşırı İfa Güçlüğü ve Hâkim Müdahalesi (TBK 138)  1258
5.6. Takas (TBK 139–145)  1262
5.6.1. Genel Olarak  1262
5.6.2. Takasın Koşulları  1267
A. Olumlu Koşullar  1267
B. Olumsuz Koşullar  1268
6. ZAMANAŞIMI (TBK 146–161)  1268
6.1. Genel Olarak  1268
6.2. Hak Düşürücü Süreden Farkı  1276
6.3. Zamanaşımı Süreleri  1276
6.3.1. Genel Zamanaşımı Süresi  1276
6.3.2. Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Alacaklar  1280
6.4. Zamanaşımının Başlangıcı  1287
6.5. Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması  1290
6.6. Zamanaşımı Sürelerinin Durması  1290
6.7. Zamanaşımı Sürelerinin Kesilmesi  1291
6.7.1. Genel Olarak  1291
6.7.2. Borçlunun Fiili ile Kesilme  1292
6.7.3. Alacaklının Fiili ile Kesilme  1293
6.7.4. Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  1297
7. TESELSÜL (TBK 162–169)  1299
7.1. Müteselsil Borçluluk  1299
7.1.1. Genel Olarak  1299
7.1.2. Dış İlişkide Sorumluluk  1304
7.1.3. İç İlişkide Sorumluluk  1308
7.1.4. Müteselsil Kefaletten Farkları  1311
7.2. Müteselsil Alacaklılık (TBK 169)  1312
7.2.1. Genel Olarak  1312
7.2.2. Dış İlişkide Sorumluluk  1312
7.2.3. İç İlişkide Sorumluluk  1313
8. KOŞULA BAĞLI BORÇLAR (TBK 170–176)  1313
8.1. Genel Olarak  1313
8.2. Geciktirici Koşul  1315
8.3. Bozucu Koşul  1318
9. BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ, KAPARO) (TBK 177)  1318
10. CAYMA PARASI (TBK 178)  1320
11. CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) (TBK 179–182)  1320
11.1. Genel Olarak  1320
11.2. Çeşitleri  1324
11.2.1. Seçimlik Ceza Koşulu (TBK 179/1)  1324
11.2.2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu (TBK 179/2)  1325
11.2.3. İfayı Engelleyen Ceza Koşulu (Dönme Cezası) (TBK 179/3)  1329
11.3. Ceza Miktarının Hâkim Tarafından İndirilmesi  1329
11.4. Ceza Koşulu ile Götürü Tazminat Ayrımı  1331
12. ALACAĞIN DEVRİ (ALACAĞIN TEMLİKİ) (TBK 183–194)  1332
12.1. Genel Olarak  1332
12.2. Alacağın Devri Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli  1336
12.3. Devredilebilen Alacaklar  1337
12.4. Alacağın Kısmen Devri  1338
12.5. Fer'i Hakların Devri  1338
12.6. Alacağın Devrinin Sonuçları  1340
12.7 Garanti Borcu (TBK 191–194)  1345
12.7.1. Devreden Yönünden  1345
12.7.2. Devralan Yönünden  1347
13. BORCUN ÜSTLENİLMESİ (BORCUN NAKLİ) (TBK 195–204)  1348
13.1. Genel Olarak  1348
13.2. Borcun İç Üstlenilmesi  1349
13.3. Borcun Dış Üstlenilmesi  1351
13.4. Borcun Üstlenilmesinin Sonuçları  1352
13.4.1. Alacaklı Yönünden  1352
13.4.2. Borçlu Yönünden  1352
13.4.3. Borcu Üstlenen (Yeni Borçlu) Yönünden  1352
13.4.4. Borç İçin Teminat Veren Üçüncü Kişiler Yönünden  1353
13.5. Borcun Üstlenilmesi Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü  1354
14. BORCA KATILMA SÖZLEŞMESİ (TBK 201)  1354
15. MALVARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI (TBK 202)  1355
16. SÖZLEŞMENİN DEVRİ (TBK 205)  1357
17. SÖZLEŞMEYE KATILMA (TBK 206)  1358
Yararlanılan Kaynaklar  1361
Kavramlar Dizini  1363
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020