Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde
Pay Defteri – Pay ve Pay Senedi
Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli
Ocak 2020 / 1. Baskı / 535 Syf.
Fiyatı: 115.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
69.00 TL
+

 

 

115.00 TL
=

 

 

184.00 TL
149.90 TL
Sepete Ekle
 

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler pay defteri tutmakla yükümlüdürler. Pay defteri, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatiflerde ortakların, anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olan bir ticari defterdir. Pay defterinin tutulmaması 73.000 TL'ye kadar adlî para cezasını gündeme getirebilir. Kitapta, sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından tutulacak pay defterine ve bu deftere kaydı gereken pay ile pay senedine dair bilinmesi gereken hususlar detaylı olarak incelenmekte ve bölüm sonlarında konuya ilişkin yüksek yargı kararlarına yer verilmektedir.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan bu eserde, ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ hükümleri ışığında hazırlanan pay defteri örneğini ve kayıt kurallarını bulabilirsiniz. Bunun yanında, anonim ve limited şirket ayrımı bazında ele alınan pay defteri kayıtlarına ilişkin uygulama örneklerinden, muhtelif durumlarda pay defterine nasıl kayıt yapılacağını aşama aşama görebilirsiniz.

Konu Başlıkları
Anonim Şirket
Limited Şirket
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Kooperatif
Pay Defteri
Pay Senedi
İlmühaber
Sermaye Artırımı
Sermaye Azaltımı
Pay Devri
Barkod: 9789750247354
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 535
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ BÖLÜM:
PAY DEFTERİ
1.1. PAY DEFTERİNİN TANIMI  21
1.2. PAY DEFTERİ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR  21
1.3. PAY DEFTERİNİN ONAYLATILMASI (TASDİKİ)  23
1.4. PAY DEFTERİNE KAYIT ESASLARI  25
1.5. PAY DEFTERİNE KAYDIN NİTELİĞİ  26
1.6. PAY DEFTERİNİ YENİLEME ESASLARI  26
1.7. PAY DEFTERİNE İLİŞKİN CEZALAR  28
1.7.1. Pay Defterini Tutmamanın ve Saklamamanın Cezası  28
1.7.2. Pay Defterini Onaylatmamanın Cezası  29
1.7.3. Pay Defterinin Kanuna Aykırı Surette Tutulmasına İlişkin Cezalar  29
1.8. PAY DEFTERİNİN ZAYİ OLMASI VE ZAYİ BELGESİ ALINMASI  29
1.8.1. Pay Defteri İçin Zayi Belgesi Talep Ederken Dikkat Edilecek Hususlar  31
1.8.1.1. Zayi Belgesi Talebi Davasının Hasımlı Olarak Açılmaması  31
1.8.1.2. Zayi Belgesi Talebi Davasının Süresinde Açılması  32
1.8.1.3. Pay Defterinin Saklanması Hususunda Gerekli Dikkat ve Özen Gösterilmiş Olmalı  33
1.8.1.4. Zayi Belgesi Talebinin Kanunda Belirtilen Defter ve Belgeler ile Sınırlı Olması  34
1.8.1.5. Pay Defterinin ve Belgelerin İşletmeyle Bağdaşmayacak Bir Yerde Saklanmamış Olması  35
1.8.1.6. Zayi Belgesi Talebinde Bulunanın Tacir Sıfatına Sahip Olması  35
1.8.1.7. Mücbir Sebep ile Pay Defterinin Kaybolması Arasında Uygun İlliyet Bağının Olması  36
1.8.1.8. Pay Defterinin Tutulmuş Olduğunun İspat Edilmesi  38
1.8.2. Pay Defteri İçin Zayi Belgesi Almamanın Doğuracağı Cezaî Sorumluluklar  40
İKİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SENETLERİ VE PAY DEFTERİ
2.1. PAYIN ASGARÎ İTİBARÎ DEĞERİ  43
2.2. PAYIN BÖLÜNMEZLİĞİ  43
2.3. PAYA DAYALI OY HAKKININ HESAPLANMASI  44
2.4. PAYA DAYALI OY HAKKININ DOĞDUĞU AN  45
2.5. PAYA BAĞLI OY HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER  46
2.6. PAYA BAĞLI OYUN KULLANIM ŞEKLİ  47
2.7. ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESi  47
2.7.1. Genel Kurulun İzni Aranmaksızın Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebileceği Haller  49
2.7.2. Şirketin Kendi Paylarının %10’undan Fazlasını İktisap Edebileceği Haller  50
2.8. ANONİM ŞİRKETTE PAYA İMTİYAZ TANINMASI  52
2.9. PAYLARINA İMTİYAZ TANINMASI YASAKLANAN ORTAKLAR  54
2.10. ANONİM ŞİRKETTE BİR PAYA TANINABİLECEK AZAMİ OY HAKKI  54
2.11. OY HAKKINA DAİR İMTİYAZIN UYGULANMAYACAĞI HALLER  56
2.12. OY HAKKINA DAİR İMTİYAZIN KULLANILAMAYACAĞI KARARLAR  57
2.13. ANONİM ŞİRKETTE PAY SENEDİNİN TÜRLERİ  58
2.14. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN PAY SENEDİ ÇIKARILMASI  59
2.15. ŞİRKETİN TESCİLİNDEN VEYA SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE ÇIKARILAN PAY SENETLERİ  61
2.16. PAYIN VEYA PAY SENETLERİNİN TÜRLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  61
2.17. PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ  61
2.18. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN İLMÜHABER BASTIRILMASI  63
2.18.1. Vergi İdaresi ve Yargısı Yönünden İlmühaberin Konumu  65
2.18.2. Mülga 6762 Sayılı Kanuna Göre İlmühaber Çıkarılması  67
2.18.3. 6102 Sayılı TTK’ya Göre İlmühaber Çıkarılması  69
2.19. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN PAY SENEDİ VE İLMÜHABER ÇIKARILMASININ SAĞLADIĞI VERGİSEL AVANTAJLAR  74
2.19.1. Payların Senede ve İlmühabere Bağlanmasının Vergi İstisnalarından Faydalanmaya Etkisi  75
2.19.2. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısında Pay ve Pay Senedi Devrinden Doğan Kazançlar İçin Öngörülen Vergi İstisnaları  78
2.20. YIPRANMIŞ PAY SENETLERİNİN VE İLMÜHABERLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ  84
2.21. PAYLARIN VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ  84
2.21.1. Senede Bağlanmamış (Çıplak) Payların Devri  84
2.21.2. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri  86
2.21.3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri  86
2.22. ANONİM ŞİRKETTE PAYIN VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI  87
2.22.1. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması  89
2.22.2. Nama Yazılı Payların ve Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması  89
2.22.2.1. Kanunî Sınırlama (Yasal Bağlam)  89
2.22.2.2. Esas Sözleşme ile Sınırlama (Sözleşmesel Bağlam)  91
2.22.2.2.1. Esas Sözleşme ile Sınırlamada Genel İlkeler  91
2.22.2.2.2. Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılmasına Dair Esas Sözleşmeye Konulacak Bağlam Kuralları  93
2.22.2.3. Beyan Verilmemesi Nedeniyle Devrin Sınırlandırılması  95
2.22.2.4. Kanunî Geçiş Hallerinde Devrin Sınırlandırılması  96
2.22.2.5. Pay ve Pay Senetlerinin Devrinin Sözleşme ile Sınırlandırılmasında Şirkete Tanınan Karar Süresi  96
2.22.2.6. Pay ve Pay Senetlerinin Devrinin Sözleşme ile Sınırlandırılmasında Reddin Hukukî Sonuçları  97
2.23. ANONİM ŞİRKET PAY DEFTERİNE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR  99
2.24. PAY DEFTERİNDEKİ YANLIŞ BEYANA DAYALI KAYDIN SİLİNMESİ  100
2.25. BEDELLERİNİN TAMAMI ÖDENMEMİŞ NAMA YAZILI PAYLARIN DEVRİNDE PAY DEFTERİNE KAYDIN HÜKÜMLERİ  101
2.26. ANONİM ŞİRKET PAYLARININ VE PAY SENETLERİNİN HACZİ  101
2.27. PAYLARIN VE PAY SENETLERİNİN BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ HALİ VE ISKAT HÜKÜMLERİ  105
2.28. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI  108
2.28.1. İntifa Senetlerinin Özellikleri ve Pay Senedinden Farkları  109
2.28.2. İntifa Senedinin Türleri  112
2.28.2.1. Kurucu İntifa Senetleri  112
2.28.2.2. Adi İntifa Senetleri  116
2.28.2.3. Katılma İntifa Senetleri (KİS)  118
2.28.3. İntifa Senedi Sahibine Tanınacak Menfaatler  122
2.28.4. İntifa Senedinin İhdası  123
2.28.4.1. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşu Esnasında İhdas Edilmesi  123
2.28.4.2. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşundan Sonra İhdas Edilmesi  123
2.28.5. İntifa Senetlerinin Devri ve Sona Ermesi  124
2.29. ANONİM ŞİRKETTE SERMAYENİN ARTIRILMASI  126
2.29.1. Nakdi Sermaye Artırımı İçin Önceki Sermayenin Ödenmiş Olması Şartı  126
2.29.2. Sermaye Artırımına Karar Verecek Organ  127
2.29.3. Sermaye Artırımı İçin Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması  127
2.29.4. Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi  129
2.29.5. Sermaye Artırımında Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim  133
2.29.6. Kanuna Aykırı Sermaye Artırımından Dolayı Şirket Aleyhine Fesih Davası Açılması  134
2.29.7. Yönetim Kurulunca Hazırlanacak Sermaye Artırım Beyanı  135
2.29.8. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  136
2.29.8.1. Sermaye Artırımında Kullanılabilecek İç Kaynaklar  136
2.29.8.2. Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların Doğrulanması  137
2.29.8.3. Sermaye Artırımına Uygun İç Kaynaklar Mevcut İken Nakdî Sermaye Artırımına Gidilememesi  138
2.30. ANONİM ŞİRKETTE SERMAYENİN AZALTILMASI  139
2.30.1. Sermayenin Azaltılması Kavramı  140
2.30.2. Sermayenin Azaltılmasının Türleri  140
2.30.2.1. Sermayenin Bir Kısmının Pay Sahiplerine İadesi Amacıyla Yapılan Azaltma (Kurucu Azaltma)  140
2.30.2.2. Bilanço Zararının Kapatılması Amacıyla Yapılan Azaltma (Açıklayıcı Azaltma)  140
2.30.2.3. Sermayenin Azaltılması ile Artırılmasının Aynı Anda Yapılması (Eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı)  141
2.30.3. Esas Sermayenin Azaltılması Prosedürü  141
2.30.3.1. Sermaye Azaltımı Konusunda Genel Kurul Kararı Alınması  141
2.30.3.2. Esas Sermayenin Azaltılmasının Nedenlerini, Amacını ve Şeklini Bildiren Beyan ve Rapor  142
2.30.3.3. Alacaklılarının Haklarını Tamamen Karşılayacak Miktarda Aktifin Tespiti  144
2.30.3.4. Asgarî Sermaye Tutarının Altına İnilmemesi  145
2.30.3.5. İlgili Bakanlıktan İzin Alınması  145
2.30.3.6. Sermaye Azaltımı Kararı İçin Gerekli Yetersayılar  146
2.30.3.7. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onaylarının Alınması  147
2.30.3.8. Alacaklılara Çağrıda Bulunulması  148
2.30.4. Esas Sermayenin Azaltılması Kararının İfası  148
2.30.5. Esas Sermayenin Azaltılması Kararının Tescili  149
2.30.6. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Çıkarılmış Sermayenin Azaltılması Prosedürü  151
2.30.7. Sermayenin Azaltılması Yöntemleri  152
2.31. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI  154
2.31.1. Sermayenin Artırılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  154
2.31.2. Sermayenin Azaltılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  155
2.32. YARGI KARARLARI  156
2.32.1. Anonim Şirkette Çıplak Payların Devri  156
2.32.2. Anonim Şirket İlmühaberleri  170
2.32.3. Anonim Şirkette Payların Kanuni Geçişi  171
2.32.4. Anonim Şirkette Pay Senetlerinin Devri  174
2.32.5. Anonim Şirkette Pay Devrinin Reddi  177
2.32.6. Anonim Şirkette Pay Devrinin İptali  178
2.32.7. Anonim Şirkette Payların, Pay Senetlerinin ve İlmühaberlerin Haczi  179
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETTE PAY, PAY SENETLERİ VE PAY DEFTERİ
3.1. LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYLARI  195
3.2. LİMİTED ŞİRKET TARAFINDAN PAY SENEDİ ÇIKARILMASI  195
3.3. LİMİTED ŞİRKET TARAFINDAN NAMA YAZILI PAY SENEDİ ÇIKARILMASININ VERGİ İSTİSNALARINDAN FAYDALANMAYA ETKİSİ  198
3.4. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDA LİMİTED ŞİRKETİN PAY VE PAY SENEDİ DEVRİNDEN SAĞLANAN GELİRLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN VERGİ İSTİSNALARI  202
3.5. LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SERMAYE PAYLARININ DEVRİ VE GEÇİŞİ  207
3.5.1. Devir Sözleşmesinin Noterde Yazılı Olarak Yapılması Zorunluluğu  207
3.5.2. Devir Sözleşmesinde Belirtilmesi Gereken Hususlar  208
3.5.3. Genel Kurulun Devri Onaylaması  208
3.5.4. Pay Devirlerinin Pay Defterine Kaydedilmesi  210
3.5.5. Pay Devrinin Tescil Edilmesi  210
3.5.6. Pay Devrinin Tescilinin İhmali Halinde İzlenecek Yol  211
3.5.7. Esas Sermaye Paylarının Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve İcra Nedeniyle Geçişi  212
3.6. LİMİTED ŞİRKET PAYLARININ DEVRİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI  214
3.7. BİRDEN FAZLA ORTAĞA AİT ESAS SERMAYE PAYLARI  215
3.8. ESAS SERMAYE PAYI ÜZERİNDE İNTİFA VE REHİN HAKKI KURULMASI  215
3.8.1. Esas Sermaye Payı Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması  216
3.8.2. Esas Sermaye Payı Üzerinde Rehin Hakkı Kurulması  218
3.9. LİMİTED ŞİRKETLERCE PAY DEFTERİ TUTULMASI  220
3.10. LİMİTED ŞİRKETİN KENDİ ESAS SERMAYE PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ  220
3.11. LİMİTED ŞİRKETİN PAYLARININ HACZEDİLMESİ  221
3.12. LİMİTED ŞİRKET TARAFINDAN İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI  225
3.12.1. Limited Şirket İntifa Senedinin Özellikleri  226
3.12.2. Limited Şirkette İntifa Senedinin Türleri ve İntifa Hakkı Tanınabilecek Kişiler  228
3.12.2.1. Kurucu İntifa Senetleri  229
3.12.2.2. Adi İntifa Senetleri  229
3.12.2.3. Lehine Adi İntifa Senedi Çıkarılabilecek Kişiler  230
3.12.3. İntifa Senedi Çıkarmak İçin Gerekli Yetersayı  230
3.12.4. Limited Şirket Tarafından İntifa Senedi İhdası  231
3.12.5. Limited Şirkette İntifa Senedi Sahiplerine Tanınabilecek Menfaatler  231
3.12.6. İntifa Senedi Sahiplerine Ödeme Yapma Zorunluluğu  232
3.12.7. İntifa Senedi Sahiplerine Tanınan Menfaatlerin Sona Ermesi  233
3.12.8. Limited Şirkette İntifa Senetlerinin Devri  233
3.13. ESAS SERMAYE PAYLARININ BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ VE ISKAT HÜKÜMLERİ  233
3.14. LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI  241
3.14.1. Esas Sermayenin Artırılmasına Karar Verecek Organ  241
3.14.2. Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi  241
3.14.3. Sermaye Artırımında Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim  242
3.14.4. Limited Şirkette İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  243
3.15. LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI  245
3.15.1. Esas Sermayenin Azaltılmasının Nedenleri  246
3.15.2. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması Prosedürü  247
3.15.2.1. Esas Sermaye Azaltımı Konusunda Genel Kurul Kararı Alınması  247
3.15.2.2. Alacaklılara Çağrıda Bulunulması  249
3.15.3. Sermayenin Azaltılması Kararının İfası  250
3.15.4. Esas Sermayenin Azaltılması Kararının Tescili  251
3.15.5. Esas Sermayenin Azaltılması Yöntemleri  253
3.16. LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI  255
3.16.1. Sermayenin Artırılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı  255
3.16.2. Sermayenin Azaltılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  256
3.17. YARGI KARARLARI  256
3.17.1. Limited Şirkette Esas Sermaye Paylarının Devri  256
3.17.2. Esas Sermaye Paylarının Devrinde Vergi Borcundan Doğan Sorumluluk  287
3.17.3. Limited Şirkette Esas Sermaye Paylarının Haczi  289
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK PAYLARI VE PAY DEFTERİ
4.1. KOOPERATİF ORTAKLIĞINA GİRME ŞARTLARI VE ORTAK SAYISI  310
4.2. KOOPERATİFTE ORTAKLIK PAYLARI  310
4.3. KOOPERATİFTE ORTAKLIK SENEDİ  311
4.4. KOOPERATİF ORTAKLIĞININ DEVRİ  311
4.5. KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA  311
4.5.1. Kooperatif Ortaklığından Çıkma Hakkının Sınırlandırılamayacağı Haller  312
4.5.2. Kooperatif Ortaklığından Çıkma Hakkının Sınırlandırılabileceği Haller  312
4.5.3. Ortaklıktan Çıkma Talebinin Bildirim Zamanı  314
4.5.4. Ortaklıktan Çıkma Talebinin Bildirim Şekli ve İncelenmesi  314
4.5.5. Ortaklıktan Çıkma Talebinin Kabulünden Kaçınılması Halinde İzlenecek Yol  315
4.5.6. Kooperatif Ortaklığından Çıkma Sebepleri  315
4.5.6.1. Kişisel Nedenlerle Kooperatif Ortaklığından Çıkma  316
4.5.6.2. Şahsi Sorumluluğun Ağırlaştırılması ve Ek Ödeme Yükümü İhdası Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  316
4.5.6.3. Birleşme Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  316
4.5.6.4. Ortağın Ölümü Halinde Kooperatif Ortaklığından Çıkma  317
4.5.6.5. Ortaklığın Devredilmesi Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  317
4.5.6.6. Görev veya Hizmetin Sona Ermesi Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  317
4.5.6.7. Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortaklıkta Mal ile İşletmenin Devir veya Rehin Edilmesi Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  318
4.5.6.8. Ortaklığın Kendiliğinden Düşmesi Halinde Kooperatif Ortaklığından Çıkma  318
4.6. KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA  319
4.6.1. Ortaklıktan Çıkarmaya Yetkili Kooperatif Organı ve Yetki Devri  322
4.6.2. Ortağı Sebepsiz Olarak Ortaklıktan Çıkarmanın Cezaî Sorumluluğu  323
4.7. KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN HALKA AÇIK SAYILAN ANONİM ŞİRKETLERİ  324
4.7.1. Yıılık Net Satış Hasılatının Tespitinde Esas Alınacak Finansal Tablolar  327
4.7.2. Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru ve Kurul Ücreti  328
4.7.3. Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim Yükümlülükleri  329
4.7.4. Muafiyetler  329
4.7.5. Halka Açık Ortaklık Statüsünden Çıkma Yolları  330
4.7.5.1. Ortaklık Yapısı Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  331
4.7.5.2. Ortak Sayısı Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  331
4.7.5.3. Finansal Tablo Kalemlerinin Büyüklüğü Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  332
4.7.5.4. Faaliyetin Devamlılığına İlişkin Hususlar Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  332
4.8. KOOPERATİF VE BİRLİK İŞTİRAKİ ANONİM ŞİRKETTE PAYLARA İMTİYAZ TANINMASI  333
4.9. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİ TUTMA YÜKÜMÜ  335
4.10. KOOPERATİF PAY DEFTERİNİN ONAYLATILMASI  335
4.11. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİNE YAPILACAK KAYIT ESASLARI  337
4.12. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİNE YAPILAN KAYITLARIN NİTELİĞİ  338
4.13. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİNİ YENİLEME USULÜ  339
4.14. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİ TUTMAMANIN, SAKLAMAMANIN VE ONAYLATMAMANIN CEZASI  340
4.15. YARGI KARARLARI  341
4.15.1. Kooperatiflerin Tacir Sayılması  341
BEŞİNCİ BÖLÜM
PAY DEFTERİ ÖRNEĞİ VE KAYIT KURALLARI
5.1. PAY DEFTERİ ÖRNEĞİ  353
5.1. PAY DEFTERİ KAYIT KURALLARI  360
ALTINCI BÖLÜM
PAY DEFTERİNE KAYIT UYGULAMA ÖRNEĞİ
(ANONİM ŞİRKET)
MONOGRAFİ UYGULAMASI–1  365
YEDİNCİ BÖLÜM
PAY DEFTERİNE KAYIT UYGULAMA ÖRNEĞİ
(PAY GRUPLARI OLAN ANONİM ŞİRKET)
MONOGRAFİ UYGULAMASI–2  423
SEKİZİNCİ BÖLÜM
PAY DEFTERİNE KAYIT UYGULAMA ÖRNEĞİ
(LİMİTED ŞİRKET)
MONOGRAFİ UYGULAMASI–3  477
Kaynakça  531
 


Remzi Özmen
Eylül 2020
24.50 TL
Sepete Ekle
Ali Cem Budak ...
Eylül 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Sabih Arkan
Eylül 2020
120.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ BÖLÜM:
PAY DEFTERİ
1.1. PAY DEFTERİNİN TANIMI  21
1.2. PAY DEFTERİ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR  21
1.3. PAY DEFTERİNİN ONAYLATILMASI (TASDİKİ)  23
1.4. PAY DEFTERİNE KAYIT ESASLARI  25
1.5. PAY DEFTERİNE KAYDIN NİTELİĞİ  26
1.6. PAY DEFTERİNİ YENİLEME ESASLARI  26
1.7. PAY DEFTERİNE İLİŞKİN CEZALAR  28
1.7.1. Pay Defterini Tutmamanın ve Saklamamanın Cezası  28
1.7.2. Pay Defterini Onaylatmamanın Cezası  29
1.7.3. Pay Defterinin Kanuna Aykırı Surette Tutulmasına İlişkin Cezalar  29
1.8. PAY DEFTERİNİN ZAYİ OLMASI VE ZAYİ BELGESİ ALINMASI  29
1.8.1. Pay Defteri İçin Zayi Belgesi Talep Ederken Dikkat Edilecek Hususlar  31
1.8.1.1. Zayi Belgesi Talebi Davasının Hasımlı Olarak Açılmaması  31
1.8.1.2. Zayi Belgesi Talebi Davasının Süresinde Açılması  32
1.8.1.3. Pay Defterinin Saklanması Hususunda Gerekli Dikkat ve Özen Gösterilmiş Olmalı  33
1.8.1.4. Zayi Belgesi Talebinin Kanunda Belirtilen Defter ve Belgeler ile Sınırlı Olması  34
1.8.1.5. Pay Defterinin ve Belgelerin İşletmeyle Bağdaşmayacak Bir Yerde Saklanmamış Olması  35
1.8.1.6. Zayi Belgesi Talebinde Bulunanın Tacir Sıfatına Sahip Olması  35
1.8.1.7. Mücbir Sebep ile Pay Defterinin Kaybolması Arasında Uygun İlliyet Bağının Olması  36
1.8.1.8. Pay Defterinin Tutulmuş Olduğunun İspat Edilmesi  38
1.8.2. Pay Defteri İçin Zayi Belgesi Almamanın Doğuracağı Cezaî Sorumluluklar  40
İKİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SENETLERİ VE PAY DEFTERİ
2.1. PAYIN ASGARÎ İTİBARÎ DEĞERİ  43
2.2. PAYIN BÖLÜNMEZLİĞİ  43
2.3. PAYA DAYALI OY HAKKININ HESAPLANMASI  44
2.4. PAYA DAYALI OY HAKKININ DOĞDUĞU AN  45
2.5. PAYA BAĞLI OY HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER  46
2.6. PAYA BAĞLI OYUN KULLANIM ŞEKLİ  47
2.7. ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESi  47
2.7.1. Genel Kurulun İzni Aranmaksızın Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebileceği Haller  49
2.7.2. Şirketin Kendi Paylarının %10’undan Fazlasını İktisap Edebileceği Haller  50
2.8. ANONİM ŞİRKETTE PAYA İMTİYAZ TANINMASI  52
2.9. PAYLARINA İMTİYAZ TANINMASI YASAKLANAN ORTAKLAR  54
2.10. ANONİM ŞİRKETTE BİR PAYA TANINABİLECEK AZAMİ OY HAKKI  54
2.11. OY HAKKINA DAİR İMTİYAZIN UYGULANMAYACAĞI HALLER  56
2.12. OY HAKKINA DAİR İMTİYAZIN KULLANILAMAYACAĞI KARARLAR  57
2.13. ANONİM ŞİRKETTE PAY SENEDİNİN TÜRLERİ  58
2.14. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN PAY SENEDİ ÇIKARILMASI  59
2.15. ŞİRKETİN TESCİLİNDEN VEYA SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE ÇIKARILAN PAY SENETLERİ  61
2.16. PAYIN VEYA PAY SENETLERİNİN TÜRLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  61
2.17. PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ  61
2.18. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN İLMÜHABER BASTIRILMASI  63
2.18.1. Vergi İdaresi ve Yargısı Yönünden İlmühaberin Konumu  65
2.18.2. Mülga 6762 Sayılı Kanuna Göre İlmühaber Çıkarılması  67
2.18.3. 6102 Sayılı TTK’ya Göre İlmühaber Çıkarılması  69
2.19. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN PAY SENEDİ VE İLMÜHABER ÇIKARILMASININ SAĞLADIĞI VERGİSEL AVANTAJLAR  74
2.19.1. Payların Senede ve İlmühabere Bağlanmasının Vergi İstisnalarından Faydalanmaya Etkisi  75
2.19.2. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısında Pay ve Pay Senedi Devrinden Doğan Kazançlar İçin Öngörülen Vergi İstisnaları  78
2.20. YIPRANMIŞ PAY SENETLERİNİN VE İLMÜHABERLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ  84
2.21. PAYLARIN VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ  84
2.21.1. Senede Bağlanmamış (Çıplak) Payların Devri  84
2.21.2. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri  86
2.21.3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri  86
2.22. ANONİM ŞİRKETTE PAYIN VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI  87
2.22.1. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması  89
2.22.2. Nama Yazılı Payların ve Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması  89
2.22.2.1. Kanunî Sınırlama (Yasal Bağlam)  89
2.22.2.2. Esas Sözleşme ile Sınırlama (Sözleşmesel Bağlam)  91
2.22.2.2.1. Esas Sözleşme ile Sınırlamada Genel İlkeler  91
2.22.2.2.2. Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılmasına Dair Esas Sözleşmeye Konulacak Bağlam Kuralları  93
2.22.2.3. Beyan Verilmemesi Nedeniyle Devrin Sınırlandırılması  95
2.22.2.4. Kanunî Geçiş Hallerinde Devrin Sınırlandırılması  96
2.22.2.5. Pay ve Pay Senetlerinin Devrinin Sözleşme ile Sınırlandırılmasında Şirkete Tanınan Karar Süresi  96
2.22.2.6. Pay ve Pay Senetlerinin Devrinin Sözleşme ile Sınırlandırılmasında Reddin Hukukî Sonuçları  97
2.23. ANONİM ŞİRKET PAY DEFTERİNE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR  99
2.24. PAY DEFTERİNDEKİ YANLIŞ BEYANA DAYALI KAYDIN SİLİNMESİ  100
2.25. BEDELLERİNİN TAMAMI ÖDENMEMİŞ NAMA YAZILI PAYLARIN DEVRİNDE PAY DEFTERİNE KAYDIN HÜKÜMLERİ  101
2.26. ANONİM ŞİRKET PAYLARININ VE PAY SENETLERİNİN HACZİ  101
2.27. PAYLARIN VE PAY SENETLERİNİN BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ HALİ VE ISKAT HÜKÜMLERİ  105
2.28. ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI  108
2.28.1. İntifa Senetlerinin Özellikleri ve Pay Senedinden Farkları  109
2.28.2. İntifa Senedinin Türleri  112
2.28.2.1. Kurucu İntifa Senetleri  112
2.28.2.2. Adi İntifa Senetleri  116
2.28.2.3. Katılma İntifa Senetleri (KİS)  118
2.28.3. İntifa Senedi Sahibine Tanınacak Menfaatler  122
2.28.4. İntifa Senedinin İhdası  123
2.28.4.1. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşu Esnasında İhdas Edilmesi  123
2.28.4.2. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşundan Sonra İhdas Edilmesi  123
2.28.5. İntifa Senetlerinin Devri ve Sona Ermesi  124
2.29. ANONİM ŞİRKETTE SERMAYENİN ARTIRILMASI  126
2.29.1. Nakdi Sermaye Artırımı İçin Önceki Sermayenin Ödenmiş Olması Şartı  126
2.29.2. Sermaye Artırımına Karar Verecek Organ  127
2.29.3. Sermaye Artırımı İçin Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması  127
2.29.4. Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi  129
2.29.5. Sermaye Artırımında Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim  133
2.29.6. Kanuna Aykırı Sermaye Artırımından Dolayı Şirket Aleyhine Fesih Davası Açılması  134
2.29.7. Yönetim Kurulunca Hazırlanacak Sermaye Artırım Beyanı  135
2.29.8. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  136
2.29.8.1. Sermaye Artırımında Kullanılabilecek İç Kaynaklar  136
2.29.8.2. Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların Doğrulanması  137
2.29.8.3. Sermaye Artırımına Uygun İç Kaynaklar Mevcut İken Nakdî Sermaye Artırımına Gidilememesi  138
2.30. ANONİM ŞİRKETTE SERMAYENİN AZALTILMASI  139
2.30.1. Sermayenin Azaltılması Kavramı  140
2.30.2. Sermayenin Azaltılmasının Türleri  140
2.30.2.1. Sermayenin Bir Kısmının Pay Sahiplerine İadesi Amacıyla Yapılan Azaltma (Kurucu Azaltma)  140
2.30.2.2. Bilanço Zararının Kapatılması Amacıyla Yapılan Azaltma (Açıklayıcı Azaltma)  140
2.30.2.3. Sermayenin Azaltılması ile Artırılmasının Aynı Anda Yapılması (Eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı)  141
2.30.3. Esas Sermayenin Azaltılması Prosedürü  141
2.30.3.1. Sermaye Azaltımı Konusunda Genel Kurul Kararı Alınması  141
2.30.3.2. Esas Sermayenin Azaltılmasının Nedenlerini, Amacını ve Şeklini Bildiren Beyan ve Rapor  142
2.30.3.3. Alacaklılarının Haklarını Tamamen Karşılayacak Miktarda Aktifin Tespiti  144
2.30.3.4. Asgarî Sermaye Tutarının Altına İnilmemesi  145
2.30.3.5. İlgili Bakanlıktan İzin Alınması  145
2.30.3.6. Sermaye Azaltımı Kararı İçin Gerekli Yetersayılar  146
2.30.3.7. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onaylarının Alınması  147
2.30.3.8. Alacaklılara Çağrıda Bulunulması  148
2.30.4. Esas Sermayenin Azaltılması Kararının İfası  148
2.30.5. Esas Sermayenin Azaltılması Kararının Tescili  149
2.30.6. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Çıkarılmış Sermayenin Azaltılması Prosedürü  151
2.30.7. Sermayenin Azaltılması Yöntemleri  152
2.31. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI  154
2.31.1. Sermayenin Artırılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  154
2.31.2. Sermayenin Azaltılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  155
2.32. YARGI KARARLARI  156
2.32.1. Anonim Şirkette Çıplak Payların Devri  156
2.32.2. Anonim Şirket İlmühaberleri  170
2.32.3. Anonim Şirkette Payların Kanuni Geçişi  171
2.32.4. Anonim Şirkette Pay Senetlerinin Devri  174
2.32.5. Anonim Şirkette Pay Devrinin Reddi  177
2.32.6. Anonim Şirkette Pay Devrinin İptali  178
2.32.7. Anonim Şirkette Payların, Pay Senetlerinin ve İlmühaberlerin Haczi  179
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETTE PAY, PAY SENETLERİ VE PAY DEFTERİ
3.1. LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYLARI  195
3.2. LİMİTED ŞİRKET TARAFINDAN PAY SENEDİ ÇIKARILMASI  195
3.3. LİMİTED ŞİRKET TARAFINDAN NAMA YAZILI PAY SENEDİ ÇIKARILMASININ VERGİ İSTİSNALARINDAN FAYDALANMAYA ETKİSİ  198
3.4. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDA LİMİTED ŞİRKETİN PAY VE PAY SENEDİ DEVRİNDEN SAĞLANAN GELİRLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN VERGİ İSTİSNALARI  202
3.5. LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SERMAYE PAYLARININ DEVRİ VE GEÇİŞİ  207
3.5.1. Devir Sözleşmesinin Noterde Yazılı Olarak Yapılması Zorunluluğu  207
3.5.2. Devir Sözleşmesinde Belirtilmesi Gereken Hususlar  208
3.5.3. Genel Kurulun Devri Onaylaması  208
3.5.4. Pay Devirlerinin Pay Defterine Kaydedilmesi  210
3.5.5. Pay Devrinin Tescil Edilmesi  210
3.5.6. Pay Devrinin Tescilinin İhmali Halinde İzlenecek Yol  211
3.5.7. Esas Sermaye Paylarının Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve İcra Nedeniyle Geçişi  212
3.6. LİMİTED ŞİRKET PAYLARININ DEVRİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI  214
3.7. BİRDEN FAZLA ORTAĞA AİT ESAS SERMAYE PAYLARI  215
3.8. ESAS SERMAYE PAYI ÜZERİNDE İNTİFA VE REHİN HAKKI KURULMASI  215
3.8.1. Esas Sermaye Payı Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması  216
3.8.2. Esas Sermaye Payı Üzerinde Rehin Hakkı Kurulması  218
3.9. LİMİTED ŞİRKETLERCE PAY DEFTERİ TUTULMASI  220
3.10. LİMİTED ŞİRKETİN KENDİ ESAS SERMAYE PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ  220
3.11. LİMİTED ŞİRKETİN PAYLARININ HACZEDİLMESİ  221
3.12. LİMİTED ŞİRKET TARAFINDAN İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI  225
3.12.1. Limited Şirket İntifa Senedinin Özellikleri  226
3.12.2. Limited Şirkette İntifa Senedinin Türleri ve İntifa Hakkı Tanınabilecek Kişiler  228
3.12.2.1. Kurucu İntifa Senetleri  229
3.12.2.2. Adi İntifa Senetleri  229
3.12.2.3. Lehine Adi İntifa Senedi Çıkarılabilecek Kişiler  230
3.12.3. İntifa Senedi Çıkarmak İçin Gerekli Yetersayı  230
3.12.4. Limited Şirket Tarafından İntifa Senedi İhdası  231
3.12.5. Limited Şirkette İntifa Senedi Sahiplerine Tanınabilecek Menfaatler  231
3.12.6. İntifa Senedi Sahiplerine Ödeme Yapma Zorunluluğu  232
3.12.7. İntifa Senedi Sahiplerine Tanınan Menfaatlerin Sona Ermesi  233
3.12.8. Limited Şirkette İntifa Senetlerinin Devri  233
3.13. ESAS SERMAYE PAYLARININ BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ VE ISKAT HÜKÜMLERİ  233
3.14. LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI  241
3.14.1. Esas Sermayenin Artırılmasına Karar Verecek Organ  241
3.14.2. Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi  241
3.14.3. Sermaye Artırımında Diğer Sicillere Yapılacak Bildirim  242
3.14.4. Limited Şirkette İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  243
3.15. LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI  245
3.15.1. Esas Sermayenin Azaltılmasının Nedenleri  246
3.15.2. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması Prosedürü  247
3.15.2.1. Esas Sermaye Azaltımı Konusunda Genel Kurul Kararı Alınması  247
3.15.2.2. Alacaklılara Çağrıda Bulunulması  249
3.15.3. Sermayenin Azaltılması Kararının İfası  250
3.15.4. Esas Sermayenin Azaltılması Kararının Tescili  251
3.15.5. Esas Sermayenin Azaltılması Yöntemleri  253
3.16. LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI  255
3.16.1. Sermayenin Artırılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı  255
3.16.2. Sermayenin Azaltılabilmesi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  256
3.17. YARGI KARARLARI  256
3.17.1. Limited Şirkette Esas Sermaye Paylarının Devri  256
3.17.2. Esas Sermaye Paylarının Devrinde Vergi Borcundan Doğan Sorumluluk  287
3.17.3. Limited Şirkette Esas Sermaye Paylarının Haczi  289
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK PAYLARI VE PAY DEFTERİ
4.1. KOOPERATİF ORTAKLIĞINA GİRME ŞARTLARI VE ORTAK SAYISI  310
4.2. KOOPERATİFTE ORTAKLIK PAYLARI  310
4.3. KOOPERATİFTE ORTAKLIK SENEDİ  311
4.4. KOOPERATİF ORTAKLIĞININ DEVRİ  311
4.5. KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA  311
4.5.1. Kooperatif Ortaklığından Çıkma Hakkının Sınırlandırılamayacağı Haller  312
4.5.2. Kooperatif Ortaklığından Çıkma Hakkının Sınırlandırılabileceği Haller  312
4.5.3. Ortaklıktan Çıkma Talebinin Bildirim Zamanı  314
4.5.4. Ortaklıktan Çıkma Talebinin Bildirim Şekli ve İncelenmesi  314
4.5.5. Ortaklıktan Çıkma Talebinin Kabulünden Kaçınılması Halinde İzlenecek Yol  315
4.5.6. Kooperatif Ortaklığından Çıkma Sebepleri  315
4.5.6.1. Kişisel Nedenlerle Kooperatif Ortaklığından Çıkma  316
4.5.6.2. Şahsi Sorumluluğun Ağırlaştırılması ve Ek Ödeme Yükümü İhdası Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  316
4.5.6.3. Birleşme Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  316
4.5.6.4. Ortağın Ölümü Halinde Kooperatif Ortaklığından Çıkma  317
4.5.6.5. Ortaklığın Devredilmesi Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  317
4.5.6.6. Görev veya Hizmetin Sona Ermesi Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  317
4.5.6.7. Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortaklıkta Mal ile İşletmenin Devir veya Rehin Edilmesi Dolayısıyla Kooperatif Ortaklığından Çıkma  318
4.5.6.8. Ortaklığın Kendiliğinden Düşmesi Halinde Kooperatif Ortaklığından Çıkma  318
4.6. KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA  319
4.6.1. Ortaklıktan Çıkarmaya Yetkili Kooperatif Organı ve Yetki Devri  322
4.6.2. Ortağı Sebepsiz Olarak Ortaklıktan Çıkarmanın Cezaî Sorumluluğu  323
4.7. KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN HALKA AÇIK SAYILAN ANONİM ŞİRKETLERİ  324
4.7.1. Yıılık Net Satış Hasılatının Tespitinde Esas Alınacak Finansal Tablolar  327
4.7.2. Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru ve Kurul Ücreti  328
4.7.3. Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim Yükümlülükleri  329
4.7.4. Muafiyetler  329
4.7.5. Halka Açık Ortaklık Statüsünden Çıkma Yolları  330
4.7.5.1. Ortaklık Yapısı Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  331
4.7.5.2. Ortak Sayısı Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  331
4.7.5.3. Finansal Tablo Kalemlerinin Büyüklüğü Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  332
4.7.5.4. Faaliyetin Devamlılığına İlişkin Hususlar Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkma  332
4.8. KOOPERATİF VE BİRLİK İŞTİRAKİ ANONİM ŞİRKETTE PAYLARA İMTİYAZ TANINMASI  333
4.9. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİ TUTMA YÜKÜMÜ  335
4.10. KOOPERATİF PAY DEFTERİNİN ONAYLATILMASI  335
4.11. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİNE YAPILACAK KAYIT ESASLARI  337
4.12. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİNE YAPILAN KAYITLARIN NİTELİĞİ  338
4.13. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİNİ YENİLEME USULÜ  339
4.14. KOOPERATİFLERDE PAY DEFTERİ TUTMAMANIN, SAKLAMAMANIN VE ONAYLATMAMANIN CEZASI  340
4.15. YARGI KARARLARI  341
4.15.1. Kooperatiflerin Tacir Sayılması  341
BEŞİNCİ BÖLÜM
PAY DEFTERİ ÖRNEĞİ VE KAYIT KURALLARI
5.1. PAY DEFTERİ ÖRNEĞİ  353
5.1. PAY DEFTERİ KAYIT KURALLARI  360
ALTINCI BÖLÜM
PAY DEFTERİNE KAYIT UYGULAMA ÖRNEĞİ
(ANONİM ŞİRKET)
MONOGRAFİ UYGULAMASI–1  365
YEDİNCİ BÖLÜM
PAY DEFTERİNE KAYIT UYGULAMA ÖRNEĞİ
(PAY GRUPLARI OLAN ANONİM ŞİRKET)
MONOGRAFİ UYGULAMASI–2  423
SEKİZİNCİ BÖLÜM
PAY DEFTERİNE KAYIT UYGULAMA ÖRNEĞİ
(LİMİTED ŞİRKET)
MONOGRAFİ UYGULAMASI–3  477
Kaynakça  531
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020