Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Hukuki Rejimi
Ocak 2016 / 1. Baskı / 255 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Savuma ve güvenlik kamu hizmetini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) disiplinin tesisi, bu hizmetin etkinlik ve sürekliliğini sağlayacak en önemli araçtır. 16 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu ile askeri disiplin hukukunda köklü değişiklikler yapılmıştır. Türk hukukunda uzun yıllar tartışılan disiplin mahkemeleri - Anayasal zorunluluk gereği - savaş zamanında geçerli olmak üzere işlevsiz hale getirilmiş, disiplin amirleri askeri disiplin hukukunda en önemli “aktör” haline getirilmiştir. TSK’dan ayırma ve yalnızca barış zamanında uygulanacak hizmet yerini terk etmeme, oda hapsi ve aylıktan kesme cezaları yargısal denetime açılmış, diğer bütün cezalar hakkında yargısal denetim yasağı devam etmiştir.

Çalışmamızın birinci bölümünde disiplin hukuku, idare hukuku ilke ve kuralları bağlamında ele alınmıştır. İdari işlem niteliğinde olan disiplin yaptırımlarının yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları üzerinde durulmuştur. Ancak askeri disiplin hukukunda uygulanan disiplin yaptırımlarının cezai mahiyeti dikkate alındığında, salt idare hukukunun koruyucu mekanizmaları ile yetinilemez. Bu kapsamda çalışmamızın ikinci bölümünde, Danıştay uygulaması ve Anayasa Mahkemesi içtihatları da dikkate alınarak, memur güvenliği ilkesi yanında aleyhe bozma yasağının, lehe kanun uygulamasının, cezaların şahsiliği ilkesinin, mükerrer cezalandırma yasağının, masumiyet karinesinin, hukuka aykırı bulguların delil olarak kullanılması yasağının, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin disiplin hukukundaki uygulaması üzerinde durulmuştur. Ayrıca birçok disiplin yaptırımı hakkında devam eden yargısal denetim yasağı hukuk devleti, eşitlik ilkesi, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı açısından değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Disiplin
İdari İşlem Olarak Disiplin Yaptırımları
Disiplin Yaptırımlarına Karşı Yargısal Korunma
Barkod: 9789750235283
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 255
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Özet  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm  
İDARİ İŞLEM OLARAK ASKER KİŞİLERE UYGULANAN  
DİSİPLİN YAPTIRIMLARI  
I. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE DİSİPLİN  21
A. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kurum İçi Düzenin Önemi  21
B. Klasik ve Modern Disiplin Anlayışları Açısından Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımları  24
C. Kurum İçi Düzenin Korunması Bakımından Disiplinsizlikler ve Disiplin Yaptırımları  29
1. Kamu Hizmetinin Süreklilik ve Düzeninin Korunması Bakımından Disiplinsizlikler ve Disiplin Yaptırımları  29
2. Disiplin Yaptırımı Uygulamada Hizmet Düzeninin Bozulmuş Olması Şartı  34
3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kurum İçi Düzeninin Özel Niteliği ve Asker Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Bu Özel Nitelik Karşısındaki Durumu  40
II. ASKER KİŞİLERE UYGULANAN DİSİPLİN YAPTIRIMLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  48
A. Disiplin Yaptırımlarının İdari Yaptırım Niteliği  48
B. Disiplin Yaptırımlarının İdari İşlem Niteliği  51
1. Bir Tür İdari İşlem Olarak Disiplin Yaptırımları  51
2. Disiplin Yaptırımlarında Geri Alma Sorunu  58
3. İdari İşlemin İcrailiği Bakımından Disiplin Amirlerinin İkaz ve Disiplin Eğitimine Alma Yetkisi  64
a. Amirlerin İkaz Etme Yetkisi  64
b. Disiplin Amirlerinin Disiplin Eğitimine Alma Yetkisi  69
4. Disiplin Yaptırımlarının Diğer İdari İşlemlere Etkisi Sorunu  70
III. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN ASKER KİŞİLERE UYGULANAN DİSİPLİN YAPTIRIMLARI  74
A. Yetki Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları  74
1. İdarenin Yaptırım Uygulama Yetkisinin Kaynağı  74
2. Disiplin Yaptırımı Kararı Almaya Yetkili Amir ve Kurullar  77
a. Disiplin Amiri ve Disiplin Amirleri  82
aa. Amir Olmak  83
aaa. Kadro ve Kuruluşu Esas Alan Amirlik  83
bbb. Yetkilendirmeyi Esas Alan Amirlik  83
ccc. Sınırlı Amirlik  84
bb. Üst Olmak  85
cc. Sicil Verme Yetkisine Sahip Olmak  85
b. Üst Disiplin Amirlerinin Disiplin Yaptırımı Kararı Alma Yetkisi  88
aa. Üst Disiplin Amirlerinin İstisnai Olan Yaptırım Kararı Alma Yetkisi  88
bb. Tarafsızlık İlkesi Açısından Üst Disiplin Amirlerinin Yaptırım Kararı Alma Yetkisi ve Disiplin Kurulu Üyeleri  90
c. Hakkında Disiplin Yaptırımı Kararı Alınabilecek Asker Kişiler  92
d. Disiplin Yaptırımı Kararı Alma Yetkisinin Devri Yasağı  93
B. Şekil Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları  95
1. Disiplin Soruşturması Usulü  96
a. Disiplin Soruşturması Yapılması Zorunluluğu  99
b. Disiplin Soruşturması Açılması Kararında Yetkili Makam  100
c. Ceza Vermeye Yetkili Makamın Disiplin Soruşturması Yapması Yasağı  101
2. Savunma Hakkı ve Kullanılması Usulü  103
a. Disiplin Hukukunda Savunma Hakkı  104
b. Savunma Hakkının Etkin Kullanımı  106
3. Disiplin Yaptırımı Kararlarının Gerekçeli Olması Şartı  111
4. İptal Kararı Üzerine Düzeltilebilir Şekil Noksanlıklarının Giderilerek Yeniden Karar Verilmesi Usulü  113
C. Sebep Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları  115
1. Disiplin Yaptırımlarının Sebep Unsurunda Takdir Yetkisi  118
a. Disiplin Amirlerinin Disiplinsizliklerin Tespitinde Takdir Yetkisi  118
b. Asker Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Kısıtlanması Bakımından Disiplinsizliklerin Tespitinde Takdir Yetkisi  119
2. Disiplin Yaptırımlarının Sebep Unsuru Açısından Ceza Mahkemesi Kararlarının Disiplin Hukukuna Etkisi  122
D. Konu Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları  127
1. Disiplin Yaptırımlarının Konu Unsurunda Takdir Yetkisi  128
2. Takdir Hakkının “Ölçülü, Adaletli ve Hakkaniyetli” Bir Şekilde Kullanılması  130
3. Bir Derece Hafif Yaptırım Uygulanması Konusunda Disiplin Amirlerinin Takdir Yetkisi  133
4. Disiplin Yaptırımlarının Ağırlaştırılması Konusunda Disiplin Amirlerinin Takdir Yetkisi  135
E. Amaç Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları  139
1. Disiplin Yaptırımlarının Amaç Unsuru  139
2. Disiplin Hukukuna İlişkin Yetkilerin Psikolojik Taciz (Mobbing) Amacıyla Kullanılması  140
İkinci Bölüm  
ASKER KİŞİLERİN DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI KORUNMASI  
I. MEMUR GÜVENLİĞİ İLKESİ BAĞLAMINDA ASKER KİŞİLERİN DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI KORUNMASI  145
A. Kanunla Düzenleme İlkesinin Disiplin Hukukunu Kapsayıp Kapsamadığı Sorunu  145
B. Kanunla Düzenleme İlkesinin Disiplin Hukukundaki Karşılığı  147
II. CEZA HUKUKU İLKE VE KURALLARI BAĞLAMINDA ASKER KİŞİLERİN DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI KORUNMASI  153
A. Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Adli Cezalarla İlişkisi  153
1. Disiplin Yaptırımları İle Adli Cezalar Arasındaki Temel Farklılıklar  153
2. Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Cezai Mahiyeti  155
B. Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarına Temel Nitelikteki Ceza Hukuku İlke ve Kurallarının Uygulanması  159
1. Öğretinin Konuya Yaklaşımı  159
2. Yargı Makamlarının Tutumu  161
a. Aleyhe Bozma Yasağı  162
b. Disiplinsizlik ile Yaptırımın Kesinleşmesi Arasındaki Süreçteki Mevzuat Değişikliklerinde “Lehe Kanun”un Uygulanması  163
c. Cezaların Şahsiliği İlkesi  166
d. Mükerrer Cezalandırma Yasağı (Non Bis İn İdem İlkesi)  167
e. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilmiş Bulguların Delil Olarak Kabul Edilmemesi  173
f. Masumiyet Karinesi  175
g. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  179
aa. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Hukuk Devleti ve Disiplin Hukuku Açısından Değeri  179
bb. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Disiplin Hukukunda Uygulanması Sorunu  183
aaa. Öğretinin Konuya Yaklaşımı  183
bbb. Yargı Makamlarının Konuya Yaklaşımı  188
i. Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı  188
ii. Danıştay ve AYİM’in Yaklaşımı  191
cc. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Olumsuzluklarını Giderme Araçları  195
aaa. Esnek Disiplinsizlik Tanımları  196
bbb. Açık Ceza Normu Uygulaması  198
ccc. Disipline Aykırı Fiillerin Tüzük veya Yönetmeliklerle Düzenlenmesi  201
III. DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI YARGISAL KORUNMA  202
A. Anayasal Hükümler Açısından Yargısal Denetim Yasağı  204
1. Eşitlik İlkesi Bakımından Yargısal Denetim Yasağı  204
2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması (AY. m. 13) ve Hak Arama Özgürlüğü (AY. m. 36) Bakımından Yargısal Denetim Yasağı  208
a. Hak Arama Özgürlüğünün Kısıtlanması ve Bu Kısıtlamanın Anayasa’nın 13’üncü Maddesine Uygunluğu  208
b. AYM ve AİHM’in Yaklaşımı  212
B. Yargısal Denetim Yasağını Aşma Yöntemleri  217
1. AYİM ve Danıştay’ın Yokluk Denetimi Yoluyla Yargısal Denetim Yasağını Aşması  217
2. Anayasanın 90. Maddesi İle Yargısal Denetim Yasağının Aşılması  222
a. Adil Yargılanmaya İlişkin Kuralların Disiplin Hukukunda Uygulanabilirliği  223
aa. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından  223
aaa. Disiplin Hukukuna İlişkin Düzenlemeler Medeni Hak ve Yükümlülükler Kapsamında Mıdır?  225
bbb. Disiplin Yaptırımları Ceza Nizaları Kapsamında Mıdır?  229
bb. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Açısından  231
Sonuç  239
Kaynakça  245
Kavramlar Dizini  253
 


M. Ufuk Tekin
Şubat 2020
69.90 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Büyük
Ocak 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Özet  7
Sunuş  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm  
İDARİ İŞLEM OLARAK ASKER KİŞİLERE UYGULANAN  
DİSİPLİN YAPTIRIMLARI  
I. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE DİSİPLİN  21
A. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kurum İçi Düzenin Önemi  21
B. Klasik ve Modern Disiplin Anlayışları Açısından Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımları  24
C. Kurum İçi Düzenin Korunması Bakımından Disiplinsizlikler ve Disiplin Yaptırımları  29
1. Kamu Hizmetinin Süreklilik ve Düzeninin Korunması Bakımından Disiplinsizlikler ve Disiplin Yaptırımları  29
2. Disiplin Yaptırımı Uygulamada Hizmet Düzeninin Bozulmuş Olması Şartı  34
3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kurum İçi Düzeninin Özel Niteliği ve Asker Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Bu Özel Nitelik Karşısındaki Durumu  40
II. ASKER KİŞİLERE UYGULANAN DİSİPLİN YAPTIRIMLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  48
A. Disiplin Yaptırımlarının İdari Yaptırım Niteliği  48
B. Disiplin Yaptırımlarının İdari İşlem Niteliği  51
1. Bir Tür İdari İşlem Olarak Disiplin Yaptırımları  51
2. Disiplin Yaptırımlarında Geri Alma Sorunu  58
3. İdari İşlemin İcrailiği Bakımından Disiplin Amirlerinin İkaz ve Disiplin Eğitimine Alma Yetkisi  64
a. Amirlerin İkaz Etme Yetkisi  64
b. Disiplin Amirlerinin Disiplin Eğitimine Alma Yetkisi  69
4. Disiplin Yaptırımlarının Diğer İdari İşlemlere Etkisi Sorunu  70
III. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI BAKIMINDAN ASKER KİŞİLERE UYGULANAN DİSİPLİN YAPTIRIMLARI  74
A. Yetki Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları  74
1. İdarenin Yaptırım Uygulama Yetkisinin Kaynağı  74
2. Disiplin Yaptırımı Kararı Almaya Yetkili Amir ve Kurullar  77
a. Disiplin Amiri ve Disiplin Amirleri  82
aa. Amir Olmak  83
aaa. Kadro ve Kuruluşu Esas Alan Amirlik  83
bbb. Yetkilendirmeyi Esas Alan Amirlik  83
ccc. Sınırlı Amirlik  84
bb. Üst Olmak  85
cc. Sicil Verme Yetkisine Sahip Olmak  85
b. Üst Disiplin Amirlerinin Disiplin Yaptırımı Kararı Alma Yetkisi  88
aa. Üst Disiplin Amirlerinin İstisnai Olan Yaptırım Kararı Alma Yetkisi  88
bb. Tarafsızlık İlkesi Açısından Üst Disiplin Amirlerinin Yaptırım Kararı Alma Yetkisi ve Disiplin Kurulu Üyeleri  90
c. Hakkında Disiplin Yaptırımı Kararı Alınabilecek Asker Kişiler  92
d. Disiplin Yaptırımı Kararı Alma Yetkisinin Devri Yasağı  93
B. Şekil Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları  95
1. Disiplin Soruşturması Usulü  96
a. Disiplin Soruşturması Yapılması Zorunluluğu  99
b. Disiplin Soruşturması Açılması Kararında Yetkili Makam  100
c. Ceza Vermeye Yetkili Makamın Disiplin Soruşturması Yapması Yasağı  101
2. Savunma Hakkı ve Kullanılması Usulü  103
a. Disiplin Hukukunda Savunma Hakkı  104
b. Savunma Hakkının Etkin Kullanımı  106
3. Disiplin Yaptırımı Kararlarının Gerekçeli Olması Şartı  111
4. İptal Kararı Üzerine Düzeltilebilir Şekil Noksanlıklarının Giderilerek Yeniden Karar Verilmesi Usulü  113
C. Sebep Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları  115
1. Disiplin Yaptırımlarının Sebep Unsurunda Takdir Yetkisi  118
a. Disiplin Amirlerinin Disiplinsizliklerin Tespitinde Takdir Yetkisi  118
b. Asker Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Kısıtlanması Bakımından Disiplinsizliklerin Tespitinde Takdir Yetkisi  119
2. Disiplin Yaptırımlarının Sebep Unsuru Açısından Ceza Mahkemesi Kararlarının Disiplin Hukukuna Etkisi  122
D. Konu Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları  127
1. Disiplin Yaptırımlarının Konu Unsurunda Takdir Yetkisi  128
2. Takdir Hakkının “Ölçülü, Adaletli ve Hakkaniyetli” Bir Şekilde Kullanılması  130
3. Bir Derece Hafif Yaptırım Uygulanması Konusunda Disiplin Amirlerinin Takdir Yetkisi  133
4. Disiplin Yaptırımlarının Ağırlaştırılması Konusunda Disiplin Amirlerinin Takdir Yetkisi  135
E. Amaç Unsuru Açısından Disiplin Yaptırımları  139
1. Disiplin Yaptırımlarının Amaç Unsuru  139
2. Disiplin Hukukuna İlişkin Yetkilerin Psikolojik Taciz (Mobbing) Amacıyla Kullanılması  140
İkinci Bölüm  
ASKER KİŞİLERİN DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI KORUNMASI  
I. MEMUR GÜVENLİĞİ İLKESİ BAĞLAMINDA ASKER KİŞİLERİN DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI KORUNMASI  145
A. Kanunla Düzenleme İlkesinin Disiplin Hukukunu Kapsayıp Kapsamadığı Sorunu  145
B. Kanunla Düzenleme İlkesinin Disiplin Hukukundaki Karşılığı  147
II. CEZA HUKUKU İLKE VE KURALLARI BAĞLAMINDA ASKER KİŞİLERİN DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI KORUNMASI  153
A. Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Adli Cezalarla İlişkisi  153
1. Disiplin Yaptırımları İle Adli Cezalar Arasındaki Temel Farklılıklar  153
2. Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Cezai Mahiyeti  155
B. Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarına Temel Nitelikteki Ceza Hukuku İlke ve Kurallarının Uygulanması  159
1. Öğretinin Konuya Yaklaşımı  159
2. Yargı Makamlarının Tutumu  161
a. Aleyhe Bozma Yasağı  162
b. Disiplinsizlik ile Yaptırımın Kesinleşmesi Arasındaki Süreçteki Mevzuat Değişikliklerinde “Lehe Kanun”un Uygulanması  163
c. Cezaların Şahsiliği İlkesi  166
d. Mükerrer Cezalandırma Yasağı (Non Bis İn İdem İlkesi)  167
e. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilmiş Bulguların Delil Olarak Kabul Edilmemesi  173
f. Masumiyet Karinesi  175
g. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  179
aa. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Hukuk Devleti ve Disiplin Hukuku Açısından Değeri  179
bb. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Disiplin Hukukunda Uygulanması Sorunu  183
aaa. Öğretinin Konuya Yaklaşımı  183
bbb. Yargı Makamlarının Konuya Yaklaşımı  188
i. Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı  188
ii. Danıştay ve AYİM’in Yaklaşımı  191
cc. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Olumsuzluklarını Giderme Araçları  195
aaa. Esnek Disiplinsizlik Tanımları  196
bbb. Açık Ceza Normu Uygulaması  198
ccc. Disipline Aykırı Fiillerin Tüzük veya Yönetmeliklerle Düzenlenmesi  201
III. DİSİPLİN YAPTIRIMLARINA KARŞI YARGISAL KORUNMA  202
A. Anayasal Hükümler Açısından Yargısal Denetim Yasağı  204
1. Eşitlik İlkesi Bakımından Yargısal Denetim Yasağı  204
2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması (AY. m. 13) ve Hak Arama Özgürlüğü (AY. m. 36) Bakımından Yargısal Denetim Yasağı  208
a. Hak Arama Özgürlüğünün Kısıtlanması ve Bu Kısıtlamanın Anayasa’nın 13’üncü Maddesine Uygunluğu  208
b. AYM ve AİHM’in Yaklaşımı  212
B. Yargısal Denetim Yasağını Aşma Yöntemleri  217
1. AYİM ve Danıştay’ın Yokluk Denetimi Yoluyla Yargısal Denetim Yasağını Aşması  217
2. Anayasanın 90. Maddesi İle Yargısal Denetim Yasağının Aşılması  222
a. Adil Yargılanmaya İlişkin Kuralların Disiplin Hukukunda Uygulanabilirliği  223
aa. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından  223
aaa. Disiplin Hukukuna İlişkin Düzenlemeler Medeni Hak ve Yükümlülükler Kapsamında Mıdır?  225
bbb. Disiplin Yaptırımları Ceza Nizaları Kapsamında Mıdır?  229
bb. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Açısından  231
Sonuç  239
Kaynakça  245
Kavramlar Dizini  253
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020