Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Hukukunda
Rekabet Yasağı Sözleşmeleri
Kasım 2019 / 1. Baskı / 177 Syf.
Fiyatı: 53.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İşçi çalıştığı süre boyunca işletmenin üretim, pazarlama ve müşteri çevresi gibi hususlarında pek çok bilgiye sahip olmaktadır. İşçinin, sözleşmenin devamında veya sona ermesinden sonra bu bilgileri, kendi yararına veya işverenin rakipleri lehine kullanma ihtimali bulunmaktadır. Bu sebeple işverenin menfaatlerini korumak adına yasada bazı koruma önlemleri düzenlenmiştir.

İş sözleşmesinin devamı sırasında işveren, işçinin sadakat borcunun bir uzantısı olan rekabet etmeme borcu kapsamında korunmaktadır. Ancak iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte işçinin rekabet etmeme borcu da kural olarak sona ereceğinden, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra işçinin rekabet teşkil edebilecek eylemlerde bulunmasını engellemek amacıyla, TBK. m.444vd. maddelerinde, rekabet yasağının belirli koşullar çerçevesinde düzenlenmesine imkan verilmiştir.

Çalışmada da öncelikle rekabet etmeme borcu ve rekabet yasağı sözleşmesi kavramları incelenmiş, esas itibariyle TBK. m.444 vd. kapsamında iş sözleşmesinin sona ermesinden sonraki dönem için düzenlenen rekabet yasağı sözleşmesi ele alınmıştır. Bu kapsamda rekabet yasağı sözleşmesinin geçerlilik koşulları ve sınırlandırmaları, yasanın öngördüğü koşullara sahip olmayan sözleşmenin hukuki durumu, yaptırımları ve hakimin sözleşmeye müdahalesi çalışmada incelenmiştir. Yasaya uygun bir şekilde yapılan rekabet yasağı sözleşmesinin işçi tarafından ihlali durumunda işverenin hakları, hangi hukuki yollara başvurabileceği ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Son olarak, rekabet yasağı sözleşmesinin sona erme halleri ve uygulamada karşılaşılabilecek olası durumlar Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay kararları çerçevesinde incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Rekabet
Rekabet Etmeme Borcu
Rekabet Yasağı Sözleşmesi
Yasaklanabilecek Faaliyetler
Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları
Hakimin Müdahalesi
Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali
Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sona Ermesi
Barkod: 9789750257964
Yayın Tarihi: Kasım 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 177
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ VE KONUSU
I. REKABET KAVRAMI  15
II. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ KAVRAMI  17
A. Kanundan ve Sözleşmeden Kaynaklanan Rekabet Yasağı  20
1. Kanundan Kaynaklanan Rekabet Yasağı  21
2. Sözleşmeden Kaynaklanan Rekabet Yasağı  27
B. İş Sözleşmesindeki Rekabet Yasağı ile Diğer Rekabet Yasağı Sözleşmeleri  30
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Haksız Rekabet ve Sır Saklama Borcu Arasındaki İlişki  33
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Haksız Rekabet Arasındaki İlişki  33
2. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Sır Saklama Borcu Arasındaki İlişki  36
III. İŞÇİNİN KORUNMASI AÇISINDAN REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ  40
A. Borçlar Kanunu Açısından Hakim Olan Esaslar  40
B. Çalışma Yerini Özgürce Seçme Hakkının Rekabet Yasağına Etkisi  43
IV. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN KONUSU  44
A. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Yasaklanabilecek Faaliyetler  46
1. İşçinin Kendi Hesabına Rakip Bir İşletme Açması  47
2. İşçinin Başka Bir Rakip İşletmede Çalışması  50
3. İşçinin Rakip İşletmeyle Başka Türden Bir Menfaat İlişkisi İçinde Bulunması  52
B. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Yasaklanamayacak Faaliyetler  56
İkinci Bölüm
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN
GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE SINIRLANDIRILMASI
I. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI  59
A. Genel Olarak  59
B. Şekil ve Ehliyet Şartları  60
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması  60
2. İşçinin Fiil Ehliyetine Sahip Olması  64
C. İşverenin Korunmaya Değer Haklı Menfaatinin Varlığı  67
1. Genel Olarak  67
2. Müşteri Çevresi Hakkında Bilgi Sahip Olması  69
3. Üretim Sırları ya da İşverenin Yaptığı İşler Hakkında Bilgi Edinme Olanağı  73
4. İşverenin Önemli Bir Zarara Uğrama Tehlikesinin Varlığı  76
B. Karşı Edim  79
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçersizliği  80
II. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  82
A. İşçinin İktisadi Geleceğinin Hakkaniyete Aykırı Olarak Güçleştirilmemesi  84
B. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sınırlandırılması  87
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Zaman Bakımından Sınırlandırılması  88
2. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Yer Bakımından Sınırlandırılması  92
3. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Konu Bakımından Sınırlandırılması  99
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Hukuka Aykırılığının Yaptırımı ve Hakimin Müdahalesi  102
Üçüncü Bölüm
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI VE
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI  107
A. İşçinin Yasağa Aykırı Davranması  107
1. İşverenin Tazminat Talebi  109
a. Sözleşmeye Aykırı Davranış  110
b. Zarar  110
c. Nedensellik Bağı (İlliyet Bağı)  112
2. İşçinin Ceza Koşulu Ödemesi  113
3. Sözleşmeye Aykırı Davranışın Sona Erdirilmesi  117
4. Karşı Edimin İstenmemesi  121
B. İşverenin Karşı Edim Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi  123
C. Çıkan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme ve Arabuluculuk  124
II. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  133
A. Genel Sebepler Nedeniyle Sona Erme  133
1. Sürenin Dolması Nedeniyle Kendiliğinden Sona Erme  134
2. İşçinin Ölümü Nedeniyle Kendiliğinden Sona Erme  134
3. Gerçek Kişi İşverenin Ölümü veya Tüzelkişi İşverenin Sona Ermesi  134
4. Tarafların Karşılıklı Anlaşması (İkale) ile Sona Erme  135
5. Deneme Süreli İş Sözleşmesi  136
B. Özel Sebepler Nedeniyle Sona Erme  136
1. İşverenin Gerçek Yararının Kalmaması Nedeniyle Sona Erme  137
2. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Sonucu Sona Erme  139
a. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi  140
aa. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi  142
ab. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Geçerli Nedenle Feshi  146
b. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından İşverenden Kaynaklanan Bir Nedenle Feshi  150
C. İşverenin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Vazgeçmesi  156
D. İşyerinin Devrinin Rekabet Yasağı Sözleşmesine Etkisi  158
Sonuç  163
Kaynakça  167
Kavramlar Dizini  175
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ VE KONUSU
I. REKABET KAVRAMI  15
II. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ KAVRAMI  17
A. Kanundan ve Sözleşmeden Kaynaklanan Rekabet Yasağı  20
1. Kanundan Kaynaklanan Rekabet Yasağı  21
2. Sözleşmeden Kaynaklanan Rekabet Yasağı  27
B. İş Sözleşmesindeki Rekabet Yasağı ile Diğer Rekabet Yasağı Sözleşmeleri  30
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Haksız Rekabet ve Sır Saklama Borcu Arasındaki İlişki  33
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Haksız Rekabet Arasındaki İlişki  33
2. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Sır Saklama Borcu Arasındaki İlişki  36
III. İŞÇİNİN KORUNMASI AÇISINDAN REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ  40
A. Borçlar Kanunu Açısından Hakim Olan Esaslar  40
B. Çalışma Yerini Özgürce Seçme Hakkının Rekabet Yasağına Etkisi  43
IV. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN KONUSU  44
A. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Yasaklanabilecek Faaliyetler  46
1. İşçinin Kendi Hesabına Rakip Bir İşletme Açması  47
2. İşçinin Başka Bir Rakip İşletmede Çalışması  50
3. İşçinin Rakip İşletmeyle Başka Türden Bir Menfaat İlişkisi İçinde Bulunması  52
B. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Yasaklanamayacak Faaliyetler  56
İkinci Bölüm
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN
GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE SINIRLANDIRILMASI
I. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI  59
A. Genel Olarak  59
B. Şekil ve Ehliyet Şartları  60
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması  60
2. İşçinin Fiil Ehliyetine Sahip Olması  64
C. İşverenin Korunmaya Değer Haklı Menfaatinin Varlığı  67
1. Genel Olarak  67
2. Müşteri Çevresi Hakkında Bilgi Sahip Olması  69
3. Üretim Sırları ya da İşverenin Yaptığı İşler Hakkında Bilgi Edinme Olanağı  73
4. İşverenin Önemli Bir Zarara Uğrama Tehlikesinin Varlığı  76
B. Karşı Edim  79
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçersizliği  80
II. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  82
A. İşçinin İktisadi Geleceğinin Hakkaniyete Aykırı Olarak Güçleştirilmemesi  84
B. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sınırlandırılması  87
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Zaman Bakımından Sınırlandırılması  88
2. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Yer Bakımından Sınırlandırılması  92
3. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Konu Bakımından Sınırlandırılması  99
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Hukuka Aykırılığının Yaptırımı ve Hakimin Müdahalesi  102
Üçüncü Bölüm
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI VE
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI  107
A. İşçinin Yasağa Aykırı Davranması  107
1. İşverenin Tazminat Talebi  109
a. Sözleşmeye Aykırı Davranış  110
b. Zarar  110
c. Nedensellik Bağı (İlliyet Bağı)  112
2. İşçinin Ceza Koşulu Ödemesi  113
3. Sözleşmeye Aykırı Davranışın Sona Erdirilmesi  117
4. Karşı Edimin İstenmemesi  121
B. İşverenin Karşı Edim Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi  123
C. Çıkan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme ve Arabuluculuk  124
II. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  133
A. Genel Sebepler Nedeniyle Sona Erme  133
1. Sürenin Dolması Nedeniyle Kendiliğinden Sona Erme  134
2. İşçinin Ölümü Nedeniyle Kendiliğinden Sona Erme  134
3. Gerçek Kişi İşverenin Ölümü veya Tüzelkişi İşverenin Sona Ermesi  134
4. Tarafların Karşılıklı Anlaşması (İkale) ile Sona Erme  135
5. Deneme Süreli İş Sözleşmesi  136
B. Özel Sebepler Nedeniyle Sona Erme  136
1. İşverenin Gerçek Yararının Kalmaması Nedeniyle Sona Erme  137
2. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Sonucu Sona Erme  139
a. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi  140
aa. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi  142
ab. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Geçerli Nedenle Feshi  146
b. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından İşverenden Kaynaklanan Bir Nedenle Feshi  150
C. İşverenin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Vazgeçmesi  156
D. İşyerinin Devrinin Rekabet Yasağı Sözleşmesine Etkisi  158
Sonuç  163
Kaynakça  167
Kavramlar Dizini  175
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020