Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Ağustos 2007 / 1. Baskı / 401 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
İndirimli: 44.90 TL (%31)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Maddi imkanları bulunmasına karşın kendisine bakıp gözetecek bir yakını bulunmayan veya kendisini öyle hisseden pek çok kimse, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapma yolunu tercih etmektedirler. Öte yandan, mirasçıdan, alacaklılardan mal kaçırmak, tenkis hükümlerinden kurtulmak isteyen bazı kişiler de muvazaalı ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmaktadırlar.

Bu eserde uygulamada nazariyet birleştirilmiş ölünceye kadar bakma sözleşmesinin kurulması hükümleri, sona erme şekilleri bütün boyutları ile incelenip geniş açıklamalar yapılmış, bilimsel görüşler ve içtihatlarla bağlantı kurulmuş, bölüm sonlarına seçme içtihatlardan örnekler konulmuştur. Beş bölümden oluşan bu kitap, bu sözleşme ile ilgili her soruna ve duraksamaya cevap verebilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Yapılması
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Hükümleri
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Geçersizlik Sebepleri
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde İptal Sebepleri
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerine Özgü Sona Erme Sebepleri
Barkod: 9789750205415
Yayın Tarihi: Ağustos 2007
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 401
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK  21
II. TARİF VE TANIMI  24
III. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  25
A. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  26
B. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmeleri  28
IV. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER  31
A. Farklılıkları  31
B. Benzerlikleri  34
V. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  35
A. Her İki Taraf İçin Karşılıklı Edim İçeren Bir Sözleşmedir  35
1. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  35
2. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  36
B. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Bir Sözleşmedir  36
C. Şans (Talih) ve Rastlantıya (Tesadüfe) Bağlı Bir Sözleşmedir  37
D. Resmi Şekle Bağlı Bir Sözleşmedir  38
E. Bağımsız ve Kendisine Özgü Bir Sözleşmedir  40
İKİNCİ BÖLÜM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI
I. GENEL OLARAK  41
II. TARAFLARDA ARANAN KOŞULLAR  42
A. Bakım Alacaklısı Yönünden Aranan Koşullar  42
1. Bakım Alacaklısının Gerçek Kişi Olması  42
2. Bakım Alacaklısının Küçük veya Kısıtlı Olması  43
a. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  43
b. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  45
c. Bakım Alacaklısının Birden Fazla Olması  46
4. Bakım Alacaklısının Üçüncü Kişi Olması  47
5. Bakım Alacaklısının Evli Olması  48
6. Sözleşmeye Üçüncü Bir Kişinin İzni veya Katılması  49
B. Bakım Borçlusu Yönünden Aranan Koşullar  50
1. Bakım Alacaklısının Gerçek ve Tüzel Kişi Olması  51
3. Bakım Borçlusunun Birden Fazla Olması  51
4. Bakım Borçlusunun Evli Olması  52
III. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN YAPILMA ŞEKLİ  53
A. Genel Olarak  53
B. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Resim Vasiyet Şeklinde Düzenlenmesi  54
C. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesini Düzenlemeye Yetkili Makam  57
D. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Resmi Memurca Düzenleme Şekli ve Usulü  59
1. Tarafların İradelerini Resmi Memura Bildirmeleri  59
2. Tarafların İradelerinin Resmi Memurca Yazılması ve Yazdırılması  61
3. Resmi Memurun Sözleşmeyi Okumaları için Taraflara Vermesi  62
4. Taraflarca Sözleşmenin okunup İmzalanması Okuyamayanlara Resmi Memur Tarafından Okunması  63
5. Resmi Memurun Tarih Koyarak Sözleşmeyi İmzalaması  64
6. Tanıkların, Tarafların Beyanlarını Kendi Önlerinde Yaptıklarını ve Onları
Tasarrufa Ehil Gördüklerini, Taraflar Okuyamıyor ve İmzalayamıyorsa
Sözleşmenin Resmi Memur Tarafından Okunduğunu Arzularına Uygun
Olduğunu Bildirdiklerini Sözleşmeye Yazıp veya Yazdırıp İmzalamaları 
 66
7. Sözleşmenin Saklanması  68
E. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Resmi Memur ve Tanık Olarak Katılamayacaklar  69
1. Fiil Ehliyeti Bulunmayanlar  69
2. Bir Ceza Mahkemesi Kararı ile Kamu Hizmetinden Yasaklılar  70
3. Okur Yazar Olmayanlar  70
4. Tarafların Yakın Akrabaları  71
F. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Adi Yazılı Şekilde Düzenlenmesi  72
YARGITAY KARARLARI  74
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları  74
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  76
Yargıtay Daire Kararları  82
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
I. GENEL OLARAK  109
II. BAKIM ALACAKLISININ HAKLARI VE BORÇLARI  110
A. Bakım Alacaklısının Hakları  110
1. Genel Olarak  110
2. Bakım Alacaklısının Haklarının Nitelikleri  110
a. Bakım Alacağının Devredilemez Niteliği  110
b. Bakım Alacağının Takas Edilemez Niteliği  113
d. Bakım Alacağının Bizzat Bakım Borçlusu Tarafından Yerine Getirilmesi Niteliği  114
3. Bakım Alacaklısının Haklarının Türü ve Kapsamı  115
a. Genel Olarak  115
b. Mesken Hakkı  117
c. Beslenme Hakkı  119
d. Giyinme Hakkı  120
e. Tıbbi Yardım Görme ve Tedavi Edilme Hakkı  120
f. Cep Harçlığı Hakkı  121
g. Bakılıp Gözetilmeye İlişkin Öteki Hakları  121
4. Bakım Alacaklısına Güvence Sağlayan Hakları  123
a. Genel Olarak  123
b. Kanundan Doğan Güvence Hakkı  124
aa. Kanuni İpotek Hakkı  124
bb. Kanuni İpotek Hakkının Tescil Şekli  125
cc. Kanuni İpoteğin Terkini  126
c. Sözleşmeden Doğan Güvence Hakları  128
aa. Ayni Hak Yoluyla Güvence Sağlama Hakkı  128
aaa. İpotek  128
bb. Kişisel Hak Kurulması Yoluyla Sağlanan Güvence  129
aaa. Kefalet  129
bbb. Cezai Şart  131
5. Bakım Alacağının Yerine Getirilme Yeri ve Zamanı  132
a. Yerine Getirilme Yeri  132
b. Yerine Getirilme Zamanı  132
c. Bakım Alacağında Zamanaşımı  133
B. Bakım Alacaklısının Borçları  134
1. Genel Olarak  134
2. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım
Alacaklısının Borçları 
 135
3. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım
Alacaklısının Borçları 
 137
III. BAKIM BORÇLUSUNUN HAKLARI VE BORÇLARI  140
A. Genel Olarak  140
B. Bakım Borçlusunun Hakları  141
1. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde  141
a. Edim Konusu Değerlerin Devrini İsteme Hakkı  141
b. Bakım Alacaklısının Getirdiği Eşyalar Üzerinde Hapis Hakkı  143
2. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde  144
a. Genel Olarak  144
b. İtiraz Hakkı  145
c. Bakım Alacaklısından Ediminin Bir Kısmının veya Tamamının Hayatta İken
Devrini İsteme Hakkı 
 145
d. Resmi Defter Tutulmasını İsteme Hakkı  147
e. Bakım Alacaklısının Hacir Altına Alınmasını İsteme Hakkı  148
f. Sözleşmeyi Fesh Etmek Hakkı  148
C. Bakım Borçlusunun Borçları  148
YARGITAY KARARLARI  149
İçtihadı Birleştirme Kararı  149
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  150
Yargıtay Daire Kararları  161
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE
GEÇERSİZLİK SEBEPLERİ
I. GENEL OLARAK  2 07
II. İMKANSIZLIK  210
III. HUKUKA AYKIRILIK  212
IV. AHLÂKA ADABA AYKIRILIK  214
V. EHLİYETSİZLİK  215
A. Tam Ehliyetliler  215
1. Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti)  215
2. Erginlik (Rüşt)  215
3. Kısıtlı Olmamak  215
B. Sınırlı Ehliyetliler  216
C. Tam Ehliyetsizler  216
D. Sınırlı Ehliyetsizler  217
VI. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE EHLİYET  217
A. Tam Ehliyetliler  217
B. Tam Ehliyetsizler  217
1. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  218
a. Tam Ehliyetsizin Bakım Alacaklısı Olması  218
b. Tam Ehliyetsizin Bakım Borçlusu Olması  218
2. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  219
a. Tam Ehliyetsizin Bakım Alacaklısı Olması  219
b. Tam Ehliyetsizin Bakım Borçlusu Olması  219
C. Sınırlı Ehliyetliler  219
D. Sınırlı Ehliyetsizler  220
1. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  220
2. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  221
a. Sınırlı Ehliyetsizin Bakım Alacaklısı Olması  221
b. Sınırlı Ehliyetsizin Bakım Borçlusu Olması  222
VII. ŞEKLE AYKIRILIK  223
VIII. MUVAZAA (DANIŞIKLILIK)  227
A. Muvazaanın Unsurları  227
1. Muvazaa Sözleşmesi  227
2. Üçüncü Kişileri Aldatmak Kastı  228
4. Gizli Sözleşme  228
B. Muvazaanın Çeşitleri  229
1. Mutlak Muvazaa  229
2. Nisbi Muvazaa  229
C. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları  229
D. Muvazaanın İsbatı  230
IX. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE MUVAZAA  231
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE
İPTAL SEBEPLERİ
I. GENEL OLARAK  235
II. BORÇLAR HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE İPTAL SEBEPLERİ  235
III. HATA (YANILMA – ALDANMA)  236
IV. HİLE (YANILTMA – ALDATMA)  237
V. İKRAH (KORKUTMA)  238
VI. GABİN  239
MİRAS HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR
BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE İPTAL SEBEPLERİ
I. HATA (YANILMA – ALDANMA)  243
II. HİLE (YANILTMA – ALDATMA)  243
III. KORKUTMA - ZORLAMA  244
GABİN  245
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNE
ÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİ
I. GENEL OLARAK  247
II. BORÇLAR HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA
SÖZLEŞMELERİNE ÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİ
 
 248
A. Geçmişe Etkili Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerini Hükümsüz
Kılan Sebepler
 
 248
1. Altı Ay Önceden Yapılan Bildirimle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  248
a. Edimler Arasında Aşırı Oransızlık  249
b. Ediminin Değeri Fazla Olan Tarafın Bağışlama Amacının Bulunmaması  250
c. Bildirimde Bulunma  251
d. Bildirimde Bulunmanın Hüküm ve Sonuçları  251
e. Tarafların Geri Verme Borçları  252
f. Bakım Alacaklısının Geri Verme Borcu  252
g. Bakım Borçlusunun Geri Verme Borcu  253
2. Sözleşmenin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi  253
a Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi veya Haklı ve
Önemli (Muhik) Sebeplerin Ortaya Çıkması 
 253
b. Sözleşmeye Devamın Çekilmez Olması, Aşırı Derecede Güçleşmesi veya
İmkansız Hale Gelmesi 
 255
c. Dönme Bildirimi  255
d. Sözleşmeden Dönmenin Hüküm ve Sonuçları  255
e. Kusurlu Tarafın Tazminat Ödemesi  256
f. Sözleşmenin Ömür Boyu Gelire Çevrilmesi  256
B. Geçmişe Etkili Olmadan Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesini Hükümsüz
Kılan Sebepler
 
 258
1. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi  258
a. Bakım Borçlusunun Ölmesi  258
b. Bir Senelik Sürenin Geçmemiş Olması  259
c. Bakım Alacaklısının Fesih Bildirimi  259
d. Fesih Bildirimin Hüküm ve Sonuçları  259
e. Bakım Alacaklısının Sözleşmeye Bakım Borçlusunun Mirasçıları ile Devam
Etmesi 
 260
2. Borçlar Kanununun 517. maddesinin Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar
Bakma Sözleşmelerine Uygulanması 
 261
III. MİRAS HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA
SÖZLEŞMELERİNE ÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİ
 
 263
A. Tarafların Anlaşması ile Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  263
B. Sözleşmenin Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırılması  264
C. Hükümlerine Uyulmaması Nedeniyle Sözleşmenin Tek Taraflı Olarak
Ortadan Kaldırılması
 
 265
D. Bakım Borçlusunun Daha Önce Ölmesi Nedeniyle Sözleşmenin Ortadan
Kalkması
 
 266
IV. BAKIM BORÇLUSUNUN İFLASI VE MALLARININ HACZİ  267
A. Bakım Borçlusunun İflası  267
B. Bakım Borçlusunun Mallarının Haczi  269
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İTİRAZ, NAFAKA, İPTAL VE TENKİS DAVALARI
I. BAKIM ALACAKLISINDAN NAFAKA İSTEMEYE HAKKI OLANLARIN
İTİRAZ DAVALARI
 
 271
A. Nafaka Alacaklılarına İlişkin Koşullar  271
B. Nafaka Borçlusuna İlişkin Koşullar  272
C. İptal Davasının Hüküm ve Sonuçları  272
D. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali  273
BAKIM BORÇLUSUNUN NAFAKA ÖDEMESİNE KARAR VERİLMESİ
II. BAKIM ALACAKLISI MİRASÇILARININ TENKİS DAVASI  276
A. Davacı Mirasçılar Saklı Pay Sahibi Olmalıdır  276
B. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile Saklı Paya Tecavüz Edilmelidir  276
C. Tenkis Davasının Tarafları  277
1. Davacılar  277
2. Davalılar  277
3. Davanın Açılacağı Mahkeme  278
4. Dava Açma Süresi  278
D. Tenkis Davalarına Konu Olan Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  278
1. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri ile Yapılan
Devirler Hakkında Tenkis Davası Açılması 
 279
2. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Konu Değerler Hakkında Açılan Tenkis Davaları  280
E. Tenkis Miktarının Tespiti  281
A. İptal Davasının Tarafları  282
1. Davacılar  282
2. Davalılar  282
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  282
C. Dava Açma Süresi ve Usulü  283
D. İptal Davasının Hüküm ve Sonuçları  283
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN
ÖTEKİ SÖZLEŞMELERE BENZEYEN VE FARKLI OLAN YÖNLERİ
I. SATIM SÖZLEŞMESİNE BENZEYEN VE FARKLI OLANYÖNLERİ  285
II. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ İLE BENZEYEN VE FARKLI OLAN YÖNLERİ  285
III. ÖMÜR BOYU GELİR BAĞLAMA SÖZLEŞMESİ İLE BENZEYEN VE
FARKLI OLAN YÖNLERİ
 
 287
IV. MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE BENZEYEN VE FARKLI OLAN YÖNLERİ  287
YARGITAY KARARLARI  288
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  288
Yargıtay Daire Kararları  305
Kaynakça  389
Dizin  395
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK  21
II. TARİF VE TANIMI  24
III. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  25
A. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  26
B. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmeleri  28
IV. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER  31
A. Farklılıkları  31
B. Benzerlikleri  34
V. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  35
A. Her İki Taraf İçin Karşılıklı Edim İçeren Bir Sözleşmedir  35
1. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  35
2. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  36
B. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Bir Sözleşmedir  36
C. Şans (Talih) ve Rastlantıya (Tesadüfe) Bağlı Bir Sözleşmedir  37
D. Resmi Şekle Bağlı Bir Sözleşmedir  38
E. Bağımsız ve Kendisine Özgü Bir Sözleşmedir  40
İKİNCİ BÖLÜM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI
I. GENEL OLARAK  41
II. TARAFLARDA ARANAN KOŞULLAR  42
A. Bakım Alacaklısı Yönünden Aranan Koşullar  42
1. Bakım Alacaklısının Gerçek Kişi Olması  42
2. Bakım Alacaklısının Küçük veya Kısıtlı Olması  43
a. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  43
b. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  45
c. Bakım Alacaklısının Birden Fazla Olması  46
4. Bakım Alacaklısının Üçüncü Kişi Olması  47
5. Bakım Alacaklısının Evli Olması  48
6. Sözleşmeye Üçüncü Bir Kişinin İzni veya Katılması  49
B. Bakım Borçlusu Yönünden Aranan Koşullar  50
1. Bakım Alacaklısının Gerçek ve Tüzel Kişi Olması  51
3. Bakım Borçlusunun Birden Fazla Olması  51
4. Bakım Borçlusunun Evli Olması  52
III. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN YAPILMA ŞEKLİ  53
A. Genel Olarak  53
B. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Resim Vasiyet Şeklinde Düzenlenmesi  54
C. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesini Düzenlemeye Yetkili Makam  57
D. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Resmi Memurca Düzenleme Şekli ve Usulü  59
1. Tarafların İradelerini Resmi Memura Bildirmeleri  59
2. Tarafların İradelerinin Resmi Memurca Yazılması ve Yazdırılması  61
3. Resmi Memurun Sözleşmeyi Okumaları için Taraflara Vermesi  62
4. Taraflarca Sözleşmenin okunup İmzalanması Okuyamayanlara Resmi Memur Tarafından Okunması  63
5. Resmi Memurun Tarih Koyarak Sözleşmeyi İmzalaması  64
6. Tanıkların, Tarafların Beyanlarını Kendi Önlerinde Yaptıklarını ve Onları
Tasarrufa Ehil Gördüklerini, Taraflar Okuyamıyor ve İmzalayamıyorsa
Sözleşmenin Resmi Memur Tarafından Okunduğunu Arzularına Uygun
Olduğunu Bildirdiklerini Sözleşmeye Yazıp veya Yazdırıp İmzalamaları 
 66
7. Sözleşmenin Saklanması  68
E. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Resmi Memur ve Tanık Olarak Katılamayacaklar  69
1. Fiil Ehliyeti Bulunmayanlar  69
2. Bir Ceza Mahkemesi Kararı ile Kamu Hizmetinden Yasaklılar  70
3. Okur Yazar Olmayanlar  70
4. Tarafların Yakın Akrabaları  71
F. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Adi Yazılı Şekilde Düzenlenmesi  72
YARGITAY KARARLARI  74
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları  74
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  76
Yargıtay Daire Kararları  82
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
I. GENEL OLARAK  109
II. BAKIM ALACAKLISININ HAKLARI VE BORÇLARI  110
A. Bakım Alacaklısının Hakları  110
1. Genel Olarak  110
2. Bakım Alacaklısının Haklarının Nitelikleri  110
a. Bakım Alacağının Devredilemez Niteliği  110
b. Bakım Alacağının Takas Edilemez Niteliği  113
d. Bakım Alacağının Bizzat Bakım Borçlusu Tarafından Yerine Getirilmesi Niteliği  114
3. Bakım Alacaklısının Haklarının Türü ve Kapsamı  115
a. Genel Olarak  115
b. Mesken Hakkı  117
c. Beslenme Hakkı  119
d. Giyinme Hakkı  120
e. Tıbbi Yardım Görme ve Tedavi Edilme Hakkı  120
f. Cep Harçlığı Hakkı  121
g. Bakılıp Gözetilmeye İlişkin Öteki Hakları  121
4. Bakım Alacaklısına Güvence Sağlayan Hakları  123
a. Genel Olarak  123
b. Kanundan Doğan Güvence Hakkı  124
aa. Kanuni İpotek Hakkı  124
bb. Kanuni İpotek Hakkının Tescil Şekli  125
cc. Kanuni İpoteğin Terkini  126
c. Sözleşmeden Doğan Güvence Hakları  128
aa. Ayni Hak Yoluyla Güvence Sağlama Hakkı  128
aaa. İpotek  128
bb. Kişisel Hak Kurulması Yoluyla Sağlanan Güvence  129
aaa. Kefalet  129
bbb. Cezai Şart  131
5. Bakım Alacağının Yerine Getirilme Yeri ve Zamanı  132
a. Yerine Getirilme Yeri  132
b. Yerine Getirilme Zamanı  132
c. Bakım Alacağında Zamanaşımı  133
B. Bakım Alacaklısının Borçları  134
1. Genel Olarak  134
2. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım
Alacaklısının Borçları 
 135
3. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım
Alacaklısının Borçları 
 137
III. BAKIM BORÇLUSUNUN HAKLARI VE BORÇLARI  140
A. Genel Olarak  140
B. Bakım Borçlusunun Hakları  141
1. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde  141
a. Edim Konusu Değerlerin Devrini İsteme Hakkı  141
b. Bakım Alacaklısının Getirdiği Eşyalar Üzerinde Hapis Hakkı  143
2. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde  144
a. Genel Olarak  144
b. İtiraz Hakkı  145
c. Bakım Alacaklısından Ediminin Bir Kısmının veya Tamamının Hayatta İken
Devrini İsteme Hakkı 
 145
d. Resmi Defter Tutulmasını İsteme Hakkı  147
e. Bakım Alacaklısının Hacir Altına Alınmasını İsteme Hakkı  148
f. Sözleşmeyi Fesh Etmek Hakkı  148
C. Bakım Borçlusunun Borçları  148
YARGITAY KARARLARI  149
İçtihadı Birleştirme Kararı  149
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  150
Yargıtay Daire Kararları  161
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE
GEÇERSİZLİK SEBEPLERİ
I. GENEL OLARAK  2 07
II. İMKANSIZLIK  210
III. HUKUKA AYKIRILIK  212
IV. AHLÂKA ADABA AYKIRILIK  214
V. EHLİYETSİZLİK  215
A. Tam Ehliyetliler  215
1. Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti)  215
2. Erginlik (Rüşt)  215
3. Kısıtlı Olmamak  215
B. Sınırlı Ehliyetliler  216
C. Tam Ehliyetsizler  216
D. Sınırlı Ehliyetsizler  217
VI. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE EHLİYET  217
A. Tam Ehliyetliler  217
B. Tam Ehliyetsizler  217
1. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  218
a. Tam Ehliyetsizin Bakım Alacaklısı Olması  218
b. Tam Ehliyetsizin Bakım Borçlusu Olması  218
2. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  219
a. Tam Ehliyetsizin Bakım Alacaklısı Olması  219
b. Tam Ehliyetsizin Bakım Borçlusu Olması  219
C. Sınırlı Ehliyetliler  219
D. Sınırlı Ehliyetsizler  220
1. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  220
2. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde  221
a. Sınırlı Ehliyetsizin Bakım Alacaklısı Olması  221
b. Sınırlı Ehliyetsizin Bakım Borçlusu Olması  222
VII. ŞEKLE AYKIRILIK  223
VIII. MUVAZAA (DANIŞIKLILIK)  227
A. Muvazaanın Unsurları  227
1. Muvazaa Sözleşmesi  227
2. Üçüncü Kişileri Aldatmak Kastı  228
4. Gizli Sözleşme  228
B. Muvazaanın Çeşitleri  229
1. Mutlak Muvazaa  229
2. Nisbi Muvazaa  229
C. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları  229
D. Muvazaanın İsbatı  230
IX. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE MUVAZAA  231
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE
İPTAL SEBEPLERİ
I. GENEL OLARAK  235
II. BORÇLAR HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE İPTAL SEBEPLERİ  235
III. HATA (YANILMA – ALDANMA)  236
IV. HİLE (YANILTMA – ALDATMA)  237
V. İKRAH (KORKUTMA)  238
VI. GABİN  239
MİRAS HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR
BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE İPTAL SEBEPLERİ
I. HATA (YANILMA – ALDANMA)  243
II. HİLE (YANILTMA – ALDATMA)  243
III. KORKUTMA - ZORLAMA  244
GABİN  245
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNE
ÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİ
I. GENEL OLARAK  247
II. BORÇLAR HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA
SÖZLEŞMELERİNE ÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİ
 
 248
A. Geçmişe Etkili Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerini Hükümsüz
Kılan Sebepler
 
 248
1. Altı Ay Önceden Yapılan Bildirimle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  248
a. Edimler Arasında Aşırı Oransızlık  249
b. Ediminin Değeri Fazla Olan Tarafın Bağışlama Amacının Bulunmaması  250
c. Bildirimde Bulunma  251
d. Bildirimde Bulunmanın Hüküm ve Sonuçları  251
e. Tarafların Geri Verme Borçları  252
f. Bakım Alacaklısının Geri Verme Borcu  252
g. Bakım Borçlusunun Geri Verme Borcu  253
2. Sözleşmenin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi  253
a Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi veya Haklı ve
Önemli (Muhik) Sebeplerin Ortaya Çıkması 
 253
b. Sözleşmeye Devamın Çekilmez Olması, Aşırı Derecede Güçleşmesi veya
İmkansız Hale Gelmesi 
 255
c. Dönme Bildirimi  255
d. Sözleşmeden Dönmenin Hüküm ve Sonuçları  255
e. Kusurlu Tarafın Tazminat Ödemesi  256
f. Sözleşmenin Ömür Boyu Gelire Çevrilmesi  256
B. Geçmişe Etkili Olmadan Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesini Hükümsüz
Kılan Sebepler
 
 258
1. Bakım Borçlusunun Ölümü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi  258
a. Bakım Borçlusunun Ölmesi  258
b. Bir Senelik Sürenin Geçmemiş Olması  259
c. Bakım Alacaklısının Fesih Bildirimi  259
d. Fesih Bildirimin Hüküm ve Sonuçları  259
e. Bakım Alacaklısının Sözleşmeye Bakım Borçlusunun Mirasçıları ile Devam
Etmesi 
 260
2. Borçlar Kanununun 517. maddesinin Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar
Bakma Sözleşmelerine Uygulanması 
 261
III. MİRAS HUKUKUNA BAĞLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA
SÖZLEŞMELERİNE ÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİ
 
 263
A. Tarafların Anlaşması ile Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  263
B. Sözleşmenin Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırılması  264
C. Hükümlerine Uyulmaması Nedeniyle Sözleşmenin Tek Taraflı Olarak
Ortadan Kaldırılması
 
 265
D. Bakım Borçlusunun Daha Önce Ölmesi Nedeniyle Sözleşmenin Ortadan
Kalkması
 
 266
IV. BAKIM BORÇLUSUNUN İFLASI VE MALLARININ HACZİ  267
A. Bakım Borçlusunun İflası  267
B. Bakım Borçlusunun Mallarının Haczi  269
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İTİRAZ, NAFAKA, İPTAL VE TENKİS DAVALARI
I. BAKIM ALACAKLISINDAN NAFAKA İSTEMEYE HAKKI OLANLARIN
İTİRAZ DAVALARI
 
 271
A. Nafaka Alacaklılarına İlişkin Koşullar  271
B. Nafaka Borçlusuna İlişkin Koşullar  272
C. İptal Davasının Hüküm ve Sonuçları  272
D. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali  273
BAKIM BORÇLUSUNUN NAFAKA ÖDEMESİNE KARAR VERİLMESİ
II. BAKIM ALACAKLISI MİRASÇILARININ TENKİS DAVASI  276
A. Davacı Mirasçılar Saklı Pay Sahibi Olmalıdır  276
B. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile Saklı Paya Tecavüz Edilmelidir  276
C. Tenkis Davasının Tarafları  277
1. Davacılar  277
2. Davalılar  277
3. Davanın Açılacağı Mahkeme  278
4. Dava Açma Süresi  278
D. Tenkis Davalarına Konu Olan Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  278
1. Borçlar Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri ile Yapılan
Devirler Hakkında Tenkis Davası Açılması 
 279
2. Miras Hukukuna Bağlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Konu Değerler Hakkında Açılan Tenkis Davaları  280
E. Tenkis Miktarının Tespiti  281
A. İptal Davasının Tarafları  282
1. Davacılar  282
2. Davalılar  282
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  282
C. Dava Açma Süresi ve Usulü  283
D. İptal Davasının Hüküm ve Sonuçları  283
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN
ÖTEKİ SÖZLEŞMELERE BENZEYEN VE FARKLI OLAN YÖNLERİ
I. SATIM SÖZLEŞMESİNE BENZEYEN VE FARKLI OLANYÖNLERİ  285
II. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ İLE BENZEYEN VE FARKLI OLAN YÖNLERİ  285
III. ÖMÜR BOYU GELİR BAĞLAMA SÖZLEŞMESİ İLE BENZEYEN VE
FARKLI OLAN YÖNLERİ
 
 287
IV. MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE BENZEYEN VE FARKLI OLAN YÖNLERİ  287
YARGITAY KARARLARI  288
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  288
Yargıtay Daire Kararları  305
Kaynakça  389
Dizin  395
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020