Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Borçlar Hukuku
Genel Hükümler – Özel Hükümler (Özel Borç İlişkileri)
Eylül 2018 / 1. Baskı / 544 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Bu kitap, büyük kısmı yazarların doktora yeterlilik sınavı ders notları ve hukuk fakültesi ile iktisadî - idarî bilimler fakültelerinde yürüttükleri borçlar hukuku derslerine ilişkin çalışmaları temel alınarak hazırlanmıştır.

Kitap hazırlanırken, özellikle hukuk eğitimi alan öğrencilerin ve lisans eğitimi sonrası mesleğe giriş sınavlarına hazırlananların ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğundan, konu itibariyle akademik düzeydeki doktrinel tartışmalara mümkün mertebe değinilmemeye gayret edilmiştir. Aynı amaçla, güncel borçlar hukukuna ilişkin müfredat, bu alandaki hukuk eğitimini kolaylaştırmak adına tablolar, karşılaştırma şemaları, kavramlara dair örnek (pratik) olaylar ve özellikle sınavlara hazırlananlar için örnek test sorularıyla desteklenmiştir.

Dolayısıyla bu kitap, iktisadî - idarî bilimler fakülteleri ve adâlet meslek yüksekokullarında okutulmak üzere ders kitabı, hukuk fakültesi öğrencileri için oldukça kapsamlı bir ders notu, Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS.) ve sair kamu kurumlarına giriş sınavlarına hazırlananlar için hazırlık, diğer ilgililer içinse başvuru dokümanı niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Genel Hükümler
Özel Hükümler (Özel Borç İlişkileri)
Barkod: 9789750250378
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  33
BİRİNCİ KISIM
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER VE TEMEL KAVRAMLAR
§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, KAYNAKLARI, KAPSAMI VE DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  35
I. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU  35
II. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  37
III. BORÇLAR HUKUKUNUN KAPSAMI  38
IV. BORÇLAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  40
A. Medenî Hukuk ile İlişkisi  40
B. Ticaret Hukuku ile İlişkisi  40
C. Anayasa Hukuku ile İlişkisi  41
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  41
I. İRADE ÖZERKLİĞİ İLKESİ  42
A. İrade Özerkliği Kavramı ve Sözleşme Özgürlüğü  42
B. Sözleşme Özgürlüğünün Görünümleri  43
1. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü  43
a. Kural  43
b. Sözleşme Yapma Zorunluluğu  43
2. Sözleşmenin Karşı Tarafını Seçme Özgürlüğü  45
3. Sözleşmenin Konusunu ve Tipini Seçme Özgürlüğü  46
4. Sözleşmenin Şeklini Seçme Özgürlüğü  46
5. Sözleşmenin Hükümlerinde Değişiklik Yapma Özgürlüğü  47
6. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Özgürlüğü  47
II. NİSBÎLİK İLKESİ  47
III. KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ  48
IV. SÖZLEŞMELERDE İVAZLILIK İLKESİ  49
V. DÜRÜSTLÜK İLKESİ  49
§ 3. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI  50
I. KAVRAM  50
II. BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI  52
A. Alacaklı ve Borçlu  52
B. Edim  53
1. Kavram  53
2. Özellikleri  53
3. Çeşitleri  55
a. Yerine Getirilme Biçimi Açısından  55
b. Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Önemi Açısından  56
c. Süresi Açısından  58
d. Bölünebilirliği Açısından  59
e. Belirleniş Biçimi Açısından  60
İKİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
BİRİNCİ AYIRIM
HUKUKÎ İŞLEMLER VE ÖZELLİKLE SÖZLEŞMELER
§ 4. HUKUKÎ İŞLEMLER  65
I. GENEL AÇIKLAMA  65
II. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI  70
III. HUKUKÎ İŞLEMİN UNSURLARI  70
A. Hukukî İşlemin Kurucu Unsurları  70
1. İrade Açıklaması  70
2. Hukukî Sonuç  72
3. Diğer Kurucu Unsurlar  73
B. Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları  73
1. Bütün Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  74
a. Hukukî İşlem Ehliyeti  74
b. Emredici Kurallara Aykırı Olmama  74
c. Muvazaalı Olmama  74
d. İradenin Serbest Olması  75
2. Bazı Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  75
a. Şekil  75
b. Tasarruf Yetkisi  76
C. Hukukî İşlemin Etkinlik Unsurları  76
IV. HUKUKÎ İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ  77
A. Gerekli İrade Beyanı Sayısı Açısından  77
B. Hüküm Doğuracakları Zaman Açısından  78
C. Malvarlığına Yaptığı Etki Açısından  80
D. Sebebe Bağlılık Açısından  83
E. Koşula Bağlılık Açısından  85
§ 5. SÖZLEŞMELER  90
I. TANIMI VE ÇEŞİTLERİ  90
A. Tanımı  90
B. Çeşitleri  90
1. Hukuk Alanı Açısından  90
2. Borç Doğurabilme Açısından  90
3. Kurulabilmesi İçin Bir Şey Tesliminin Gerekliliği Açısından  91
4. Şekle Tâbi Olma Açısından  92
5. Borç Altına Giren Taraf Sayısı Açısından  93
6. İvazlı Olma Açısından  95
7. Kanunî Düzenlemeye Konu Olma Açısından  96
II. SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE KURULABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR  97
A. Kurucu Unsurlar  97
1. İki Tarafın Karşılıklı İrade Açıklamaları  97
a. Öneri  98
b. Kabul  106
2. İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu  108
3. Sözleşmenin Kurulduğu ve Hükümlerini Meydana Getirdiği An  111
4. Bağlanma Parası (Pey Akçesi)  112
B. Geçerlilik Unsurları  112
1. Bütün Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  113
a. Tarafların Hukukî İşlem Ehliyetine Sahip Olması  113
b. Sözleşmenin Konusunun Emredici Hukuk Kurallarına, Genel Ahlâka, Kamu Düzenine, Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkânsız Olmaması  114
aa. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olmama  114
bb. Ahlâka Aykırı Olmama  115
cc. Kamu Düzenine Aykırı Olmama  115
dd. Kişilik Haklarına Aykırı Olmama  115
ee. Konusu İmkânsız Olmama  115
c. İrade Beyanlarının Sağlıklı Olması  116
aa. İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Hâlleri  117
aaa. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri  117
bbb. İrade ile Beyan Arasında İstenmeyerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri (Beyan Hatası)  121
bb. İrade Fesadı Hâlleri  122
aaa. Yanılma (Hata)  122
bbb. Aldatma (Hile)  127
ccc. Korkutma (İkrah)  130
2. Bazı Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  135
a. Hukuk Düzeni Tarafından Öngörülen Şekle Uyulması  135
aa. Kavram  135
bb. Çeşitleri  135
aaa. Kaynağı Açısından  135
bbb. Amacı Açısından  136
ccc. Yapılış Biçimi Açısından  137
cc. Şekle Aykırılığın Sonuçları  142
b. Sözleşmenin Konusunu Belirleme Özgürlüğüne Getirilmiş Sınırlamalara Uyulması  142
aa. Aşırı Yararlanma (Gabin)  142
aaa. Kavram  142
bbb. Şartları  143
ccc. Hükümleri  145
bb. Genel İşlem Koşulları  146
C. Etkinlik Unsurları  148
§ 6. HUKUKÎ İŞLEMİN VE SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  151
I. YOKLUK  151
II. KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN)  151
III. İPTÂL EDİLEBİLİRLİK  155
IV. TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK (EKSİKLİK / NOKSANLIK)  157
V. NİSBÎ ETKİSİZLİK  157
§ 7. SÖZLEŞMENİN YENİ ŞARTLARA UYARLANMASI  158
§ 8. SÖZLEŞMENİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA YAPILMASI  161
I. KAVRAM  161
II. TEMSİLİN TÜRLERİ  163
A. Kaynakları Açısından  163
1. Kanunî Temsil  163
2. İradî Temsil  163
B. Doğurduğu Sonuçlar Açısından  163
1. Dolaylı Temsil  163
2. Doğrudan Temsil  164
C. Temsilcinin Yetkili Olup Olmaması Açısından  173
1.Yetkili Temsil  173
2. Yetkisiz Temsil  173
İKİNCİ AYIRIM
HAKSIZ FİİL
§ 9. GENEL OLARAK  177
§ 10. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN ÇEŞİTLERİ  177
I. KUSUR SORUMLULUĞU  177
A. Kavram  177
B. Şartları  177
1. Hukuka Aykırı Fiil  178
2. Kusur  184
3. Zarar  187
4. Uygun İlliyet Bağı  188
II. KUSURSUZ SORUMLULUK  193
A. Kavram  193
B. Çeşitleri  194
1. Hakkaniyet Sorumluluğu  194
2. Özen Sorumluluğu  194
a. Kavram  194
b. Çeşitleri  195
aa. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  195
bb. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  196
cc. Yapı Malikinin Sorumluluğu  198
3. Tehlike Sorumluluğu  199
§ 11. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI  202
I. GENEL OLARAK  202
II. TAZMİNAT DÂVASI  202
A. Konusu  202
1. Maddî Zarar  202
2. Manevî Zarar  204
B. Tarafları  205
1. Dâvacı  205
2. Dâvalı  205
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  206
D. İspat  206
E. Zamanaşımı  207
F. Hükmü  208
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
§ 12. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI VE ŞARTLARI  209
I. KAVRAM  209
II. ŞARTLARI  209
III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME SAYILMAYAN HÂLLER  213
§ 13. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜMLERİ  213
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DÂVASI  213
II. GERİ VERME BORCUNUN KAPSAMI  215
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME
§ 14. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME KAVRAMI, ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ  218
I. KAVRAM  218
II. ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ  218
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL BİLGİLER
§ 15. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER  221
I. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR  221
A. Aslî Hak  221
1. Genel Olarak  221
2. Eksik Borç  223
a. Kavram  223
b. Türleri  224
aa. Doğuştan Eksik Borç  224
bb. Geçici Eksik Borç  224
cc. Sonradan Eksikleşen Borç  225
aaa. Kavram  225
bbb. Zamanaşımına Uğramış Borçlar  225
B. Fer’î Hak  230
C. Talî Hak  231
1. Def’î Hakkı  231
2. Yenilik Doğuran Haklar  232
a. Kavram  232
b. Çeşitleri  232
c. Özellikleri  233
II. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER  235
A. Birincil Yükümlülükler  235
1. Edim Yükümlülükleri  235
a. Aslî Edim Yükümlülükleri  235
b. Yan Edim Yükümlülükleri  236
2. Yan Yükümlülükler  236
a. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler  236
b. Koruyucu Yan Yükümlülükler  237
B. İkincil Yükümlülükler  237
§ 16. SORUMLULUK  238
I. KAVRAM  238
II. ÇEŞİTLERİ  238
A. Kaynağına Göre Sorumluluk  238
B. Konusuna Göre Sorumluluk  238
§ 17. BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  241
I. ALACAKLI  241
A. Tanımı  241
B. Sayısı  241
C. Alacaklı Tarafın Değişmesi  244
1. Alacağın Devri  244
a. Kavram  244
b. Çeşitleri  244
c. Şartları  245
d. Hükümleri  246
2. Alacaklı Tarafın Değiştiği Diğer Hâller  248
II. BORÇLU  250
A. Tanımı  250
B. Sayısı  250
C. Borçlu Tarafın Değişmesi  254
1. Borcun Üstlenilmesi  254
2. Borca Katılma  256
3. Borçlu Tarafın Değiştiği Diğer Hâller  256
§ 18. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLARIN İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ KİŞİLER  257
I. NİSBİLÎK İLKESİ  257
II. ALACAK HAKKININ KUVVETLENDİRİLMESİ  257
A. Şerh Edilmiş Nisbî Haklar  257
B. Eşyaya Bağlı Borç  259
III. BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ  260
A. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  260
B. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  262
İKİNCİ AYIRIM
BORCUN İFA EDİLMESİ
§ 19. İFA KAVRAMI  265
§ 20. İFANIN UNSURLARI  265
I. İFANIN TARAFLARI  265
A. İfa Edecek Kişi  265
B. İfa Edilecek Kişi  266
II. İFANIN KONUSU  267
A. Edime Uygun İfa Prensibi  267
B. İfa İkâmeleri  267
C. Kısmî İfa  269
D. Bölünemeyen Borcun İfası  270
E. Parça ve Çeşit Borcunun İfası  271
F. Seçimlik Borcun İfası  272
G. Para Borcunun İfası  272
III. İFA YERİ  273
IV. İFA ZAMANI  274
V. İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA  276
§ 21. İFANIN İSPAT EDİLMESİ  277
§ 22. ALACAKLI TEMERRÜDÜ  278
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
BORCUN İFA EDİLMEMESİ
§ 23. GENEL AÇIKLAMA  283
§ 24. BORCUN İFA EDİLMEMESİNİN ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI  284
I. SONRAKİ KUSURLU İMKÂNSIZLIK, BORCUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU  284
A. Sonraki Kusurlu İmkânsızlık  284
B. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  286
C. Borçlunun Sorumluluğu  287
1. Genel Olarak  287
2. Tazminat Dâvasının Şartları  288
a. Mevcut ve İfası Gereken Bir Borç  288
b. Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olması  289
c. Zarar  289
d. Uygun İlliyet Bağı  293
e. Kusur  293
aa. Genel Kural  293
bb. Kusur Sorumluluğunun Daraltılması  294
aaa. Tarafların Anlaşması (Sorumsuzluk Anlaşması)  294
bbb. Kanun Hükmü  295
cc. Kusursuz Sorumluluk  295
aaa. Tarafların Anlaşması  296
bbb. Kanun Hükmü  296
ccc. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk  297
3. Hükmü  299
II. İFASI MÜMKÜN OLAN BORCUN HİÇ İFA EDİLMEMESİ VE SONUÇLARI  300
A. İfa Dâvası ve Cebrî İcra  300
B. Borçlunun Temerrüdü  301
1. Kavram  301
2. Şartları  301
a. Borcun İfası Mümkün Olmalı  301
b. Borç Muaccel Olmalı  301
c. Alacaklı İhtarda Bulunmuş Olmalı  301
d. Alacaklı İfayı Kabule Hazır Olmalı  303
3. Sonuçları  303
a. Genel Sonuçlar  303
aa. Gecikme Tazminatı  304
bb. Beklenmedik Hâlden Sorumluluk  304
b. Özel Sonuçlar  305
aa. Para Borcunu Konu Alan Sözleşmelerde  305
aaa. Temerrüt Faizi  305
bbb. Aşkın Zarar  306
bb. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde  306
III. CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART)  308
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ
§ 25. GENEL OLARAK  311
§ 26. BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ  312
I. TARAFLARIN ANLAŞMASI  312
II. TEK TARAFLI İRADE BEYANI  312
A. İptâl  312
B. Dönme  313
C. Fesih  313
III. DİĞER DURUMLAR  314
A. Ölüm veya Gaiplik  314
B. Fiil Ehliyetinin Kaybı  314
C. İflâs  314
D. Sürenin Sona Ermesi  314
E. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi  314
§ 27. BORCUN SONA ERMESİ  315
I. İBRA (BORÇTAN KURTARMA)  315
II. YENİLEME (TECDİT)  317
III. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ  318
IV. SONRADAN MEYDANA GELEN KUSURSUZ İFA İMKÂNSIZLIĞI  319
V. TAKAS  322
GENEL HÜKÜMLER TEST SORULARI  325
GENEL BİLGİLER VE TEMEL KAVRAMLAR  325
HUKUKÎ İŞLEMLER  329
SÖZLEŞMELER  330
KURUCU UNSURLAR  332
GEÇERLİLİK UNSURLARI  334
ETKİNLİK UNSURLARI  340
HÜKÜMSÜZLÜK TÜRLERİ  340
TEMSİL  344
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  345
BORCUN İFA EDİLMESİ  347
BORCUN İFA EDİLMEMESİ  348
İKİNCİ KISIM
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
§ 1. GENEL OLARAK  349
§ 2. SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ  350
I. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMUŞ OLAN (TİPİK) SÖZLEŞMELER  350
A. Mülkiyeti Devretme Amacına Yönelik Sözleşmeler  350
B. Kullandırma ve Yararlandırma Amacına Yönelik Sözleşmeler  351
C. Saklama Amacına Yönelik Sözleşmeler  352
D. İş Görme Amacına Yönelik Sözleşmeler  352
E. Güvence Sağlama Amacına Yönelik Sözleşmeler  352
F. Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Olan Sözleşmeler  353
G. Ortaklık Sözleşmeleri  353
II. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMAMIŞ OLAN (ATİPİK) SÖZLEŞMELER  353
A. Kendine Has Yapısı Olan Sözleşmeler  354
B. Karma Sözleşmeler  355
1. Genel Olarak  355
2. Türleri  355
a. Çift Mahiyetli Sözleşmeler  355
b. Kombine Sözleşmeler  355
c. Çeşitli Sözleşme Tiplerine Ait Unsurların Birleştirilmesiyle Oluşan Sözleşmeler  356
d. Asıl Edim Yanında Talî Edim Bulunduran Sözleşmeler  356
3. Uygulanacak Hükümler  356
C. Bileşik Sözleşmeler  357
İKİNCİ BÖLÜM
MÜLKİYETİ DEVRETME AMACINA YÖNELİK
SÖZLEŞMELER
§ 3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ  359
I. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ  359
A. Tanımı  359
B. Hukukî Niteliği  359
C. Unsurları  361
1. Satış Konusu  361
a. Eşya  361
b. Hak ve Alacaklar  362
c. Ekonomik Faydalar  362
d. Beklenen Hak ve Eşyalar  362
e. Başkasına Ait Eşya ve Haklar  362
2. Satış Bedeli  363
3. Anlaşma  363
a. Objektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma  363
b. Sübjektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma  364
D. Türleri  364
1. Konusunu Oluşturan Değer Yönünden  364
2. Edimlerin İfa Sırası Yönünden  365
3. Sözleşmenin Koşulları Yönünden  365
4. Sözleşmenin Tarafları Yönünden  366
a. Adî Satış  366
b. Tüketici Satışı  366
c. Ticarî Satış  366
d. Milletlerarası Satış  367
II. TAŞINIR SATIŞI  367
A. Tanımı  367
B. Unsurları  367
1. Satış Konusu  367
2. Satış Bedeli  367
3. Anlaşma  368
C. Hükümleri  368
1. Satıcının Borçları  368
a. Satılanın Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devretme Borcu  368
aa. Genel Olarak  368
bb. Yarar ve Hasarın Geçişi  370
cc. Edimin İfasının Hasar Sebebiyle İmkânsızlaşması Hâlinde Yarar ve Hasar  372
b. Diğer Borçları  372
c. Satıcının Temerrüdü  372
d. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcu  373
aa. Kavram  373
bb. Şartları  374
cc. Hükmü  375
dd. Zamanaşımı  376
e. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  377
aa. Kavram  377
bb. Şartları  378
cc. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerin Alıcı Tarafından İleri Sürülebilme Şartları  379
aaa. Gözden Geçirme ve Muayene Külfeti  379
bbb. İhbar Külfeti  379
ccc. İhbar Süresi  380
ddd. Muayene ve İhbar Külfetine Uymamanın Sonuçları  380
dd. Ayıba Karşı Tekeffülde Alıcı Lehine Doğan Seçimlik Haklar  380
aaa. Sözleşmeden Dönme  381
bbb. Satış Bedelinin İndirilmesini İsteme  382
ccc. Ücretsiz Onarım İsteme  382
ddd. Satılanın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesini İsteme  382
ee. Zamanaşımı  383
ff. Ayıba Karşı Tekeffül ile Borçlar Kanunun Diğer Genel Hükümleri Arasındaki İlişki  383
aaa. Yanılma (Hata) ile İlişkisi  383
bbb. Aldatma (Hile) ile İlişkisi  384
ccc. Kötü İfa ile İlişkisi  384
2. Alıcının Borçları  384
a. Satış Bedelini Ödeme Borcu  384
aa. Genel Olarak  384
bb. Bedel Miktarı  385
cc. İfa Yeri  385
dd. İfa Zamanı  385
b. Satılanı Devralma Borcu  385
c. Alıcının Temerrüdü  386
III. TAŞINMAZ SATIŞI  387
A. Tanımı  387
B. Unsurları  387
1. Satış Konusu  387
2. Satış Bedeli  387
3. Anlaşma  388
a. Genel Olarak  388
b. Şekli  388
aa. Ana Kural  388
bb. İstisnalar  388
cc. Şeklin Kapsamı  388
dd. Şekle Uymamanın Sonuçları  389
C. Ayıp ve Zapttan Sorumluluk  389
1. Genel Olarak  389
2. Zamanaşımı  389
D. Yarar ve Hasarın Geçişi  389
E. İleride Satış İlişkisi Doğuracak Olan Haklar (Sözleşmeler)  390
§ 4. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ  390
I. TANIMI  390
II. UNSURLARI  390
A. Bir veya Birden Çok Şeyin Zilyetlik ve Mülkiyetinin Karşılıklı Olarak Değişimi  390
B. Anlaşma  392
III. HÜKÜMLERİ  392
§ 5. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  393
I. TANIMI  393
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  393
III. UNSURLARI  394
A. Bir Şeyin Mülkiyetinin Karşılıksız Olarak Devri  394
B. Anlaşma  395
1. Genel Olarak  395
2. Ehliyet  396
a. Bağışlayanın Ehliyeti  396
b. Bağışlananın Ehliyeti  397
3. Şekil  397
a. Elden Bağışlama  397
b. Bağışlama Taahhüdü  397
4. Şekle Aykırılığın Hükmü  398
IV. HÜKÜMLERİ  398
V. BAĞIŞLAMADAN RÜCU (DÖNME)  399
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KULLANDIRMA VE YARARLANDIRMA AMACINA
YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 6. KİRA SÖZLEŞMESİ  401
I. TANIMI  401
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  401
III. UNSURLARI  402
A. Bir Şeyin Kullanılmasının veya Kullanılmayla Birlikte Ondan Yararlanılmasının Kiracıya Bırakılması  402
B. Kira Bedeli  403
C. Anlaşma  404
1. Kira Sözleşmesinin Tarafları  404
a. Kiraya Veren  404
b. Kiracı  405
2. Tarafların Anlaşması  405
3. Şekli  405
IV. ÇEŞİTLERİ  406
1. Kira Konusu Eşyanın Taşınabilirliğine Göre  406
2. Kira Süresine Göre  406
3. Kanunda Yapılan Sistematiğe Göre  406
IV. HÜKÜMLERİ  408
A. Kiraya Verenin Borçları  408
1. Zilyetliği Devir Borcu  408
2. Kiralananı Elverişli Hâlde Bulundurma Borcu  408
3. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  408
a. Kavram  408
b. Şartları  409
c. Hükmü  409
aa. Teslim Anındaki Ayıplardan Sorumluluk  409
bb. Sonradan Meydana Gelen ve Olağan Kullanıma Bağlı Olmayan Ayıplardan Sorumluluk (Kullanmaya Elverişli Tutmama)  410
4. Zapta Karşı Tekeffül Borcu  411
a. Kavram  411
b. Hükmü  411
c. Kira Konusunun Malik (Kiraya Veren) Tarafından Sonradan Başkasına Temliki  411
5. Vergi ve Olağan Olmayan Yan Giderlere Katlanma Borcu  413
B. Kiracının Borçları  413
1. Kira Konusunun Kullanılmasına İlişkin Borçları  413
a. Kira Konusunu Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  413
b. Temizlik, Olağan Kullanım ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu  415
c. Önemli Ayıpları Kiraya Verene Derhâl Bildirme Borcu  415
d. Ayıpların Kiraya Veren Tarafından Giderilmesine ve Kiralananın Üçüncü Kişilere Gösterilmesine Katlanma Borcu  415
2. Kira Bedelini Ödeme Borcu  416
a. Genel Olarak  416
b. Kira Bedelinin Tespiti (Arttırım Dâvası)  416
c. Kira Sözleşmesinin Uyarlanması (Uyarlama Dâvası)  417
d. Kiralananın Kullanılmaması veya Süresinden Önce Geri Verilmesi  417
e. Kiracının Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Güvence Vermesi  417
3. Kiraya Verenin Hapis Hakkı  418
4. Kira Konusunu Geri Verme Borcu  419
V. SONA ERMESİ  419
A. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebepleri  419
1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Dolması  419
2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi (Olağan Fesih)  419
3. Kiracının Temerrüdü  420
4. Önemli Sebeplerle Fesih (Olağanüstü Fesih)  420
5. Kiracının İflâsı  421
6. Kiracının Ölümü  421
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Sona Ermesi (Özel Hükümlere Göre Sona Erme Nedenleri)  421
1. Belirli Süreliyse  421
2. Belirsiz Süreliyse  421
3. Tahliye Dâvası  422
§ 7. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ  423
I. TANIMI  423
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  423
III. UNSURLARI  424
A. Bir Şeyin Yahut Hakkın Kullanılmasının Karşılıksız Olarak Devri  424
B. Anlaşma  425
IV. HÜKÜMLERİ  425
A. Ödünç Verenin Borçları  425
1. Ödünç Konusu Şeyi Teslim Borcu  425
2. Ödünç Alanın Yaptığı Olağanüstü Masrafları Ödeme Borcu  426
B. Ödünç Alanın Borçları  426
1. Özenle Kullanma Borcu  426
2. Olağan Masraflara Katlanma Borcu  427
3. Aynen İade Borcu  427
V. SONA ERMESİ  428
§ 8. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ  429
I. TANIMI  429
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  430
III. UNSURLARI  430
A. Bir Miktar Para veya Mislî Şeyin Mülkiyetinin Devri  430
B. Aynı Miktar ve Nitelikte Şeyin Ödünç Verene Mislen İadesi  431
C. Anlaşma  431
IV. HÜKÜMLERİ  431
A. Ödünç Verenin Borçları  431
1. Zilyetliği Devretme ve Mülkiyeti Geçirme Borcu  431
2. Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül Borcu  432
B. Ödünç Alanın Borçları  432
1. Teslim Alma Borcu  432
2. Mislen İade Borcu  433
3. Olağan Masraflara Katlanma Borcu  433
4. Faiz Ödeme Borcu  433
V. SONA ERMESİ  435
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAKLAMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 9. SAKLAMA (VEDİA) SÖZLEŞMESİ  437
I. TANIMI  437
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  437
III. UNSURLARI  437
A. Bir Taşınırı Güvenli Bir Yerde Koruma Altına Alma  437
B. Ücret  437
C. Anlaşma  438
IV. HÜKÜMLERİ  438
A. Saklatanın Borçları  438
B. Saklayanın Borçları  438
V. SONA ERMESİ  439
BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ GÖRME AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 10. HİZMET SÖZLEŞMESİ  441
I. TANIMI  441
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  441
III. UNSURLARI  442
A. Bir Hizmetin Görülmesi  442
B. Ücret  442
C. Anlaşma  443
IV. HÜKÜMLERİ  444
A. İşçinin Borçları  444
1. İşi Bizzat Yapma Borcu  444
2. Özen ve Sadakat Borcu  444
3. Teslim ve Hesap Verme Borcu  444
4. Fazla Çalışma Borcu  444
5. Düzenleme ve Talimatlara Uyma Borcu  445
B. İşverenin Borçları  445
1. Ücret Ödeme Borcu  445
2. Araç ve Malzemeleri Sağlama Borcu  445
3. Giderleri Ödeme Borcu  446
4. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu  446
5. İşçinin Tatil ve İzin Hakkına Uyma Borcu  447
6. Hizmet Belgesi Verme Borcu  447
V. SONA ERMESİ  447
§ 11. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ  449
I. TANIMI  449
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  449
III. UNSURLARI  450
A. Bir Eser Meydana Getirme  450
1. Eser Kavramı  450
2. Meydana Getirme  450
B. Bedel Ödeme  451
C. Anlaşma  451
IV. HÜKÜMLERİ  451
A. Yüklenicinin Borçları  451
1. Eser Meydana Getirme Borcu  451
a. Genel Kural  451
b. Yüklenicinin Eseri Başkasına Yaptırması  451
aa. Genel Olarak  451
bb. Asıl Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki  452
cc. İşsahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki  452
dd. Asıl Yüklenicinin Alt Yüklenicinin Fiillerinden İşsahibine Karşı Sorumluluğu  452
2. Eserin Meydana Getirilmesi için Kullanılacak Araç–Gereçleri Bizzat Sağlama ve Masraflara Katlanma Borcu  453
3. Özen ve Sadakat Borcu  453
4. İşe Zamanında Başlama ve Devam Borcu  455
5. Eseri Zamanında Teslim Borcu  455
6. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  457
B. İşsahibinin Borçları  458
1. Bedel Ödeme Borcu  458
2. Diğer Yan Yükümlülükler  458
V. SONA ERMESİ  458
A. Yaklaşık Bedelin İşsahibinin Kusuru Olmaksızın Aşırı Ölçüde Aşılacağının Anlaşılması  458
B. Yüklenicinin Zararını Tamamen Tazmin Suretiyle Fesih  459
C. Eserin Yok Olması  459
D. Yüklenicinin Kişisel Özelliklerinin Önem Arz Ettiği Eser Sözleşmelerinde Onun Ölümü Yahut Kusuru Olmaksızın Eseri Tamamlama Yeteneğini Kaybetmesi  459
§ 12. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ  460
I. TANIMI  460
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  460
III. UNSURLARI  463
A. Bir İşin Görülmesi veya İşlemin Yapılması  463
B. Vekâlet Ücreti  465
C. Anlaşma  466
IV. HÜKÜMLERİ  468
A. Vekilin Borçları  468
1. Vekâlet Sözleşmesinin Kapsamı Dâhilinde İş Görme Borcu  468
2. İşi Yaparken Gerekli Özeni Gösterme Borcu  470
3. İşi Vekâlet Verene Sadakatle Yapma Borcu  472
4. Vekâlet Verenin Talimatlarına Uyma Borcu  473
5. İşi Bizzat Yapma Borcu  474
6. Hesap Verme ve İade Borcu  476
7. Vekilin Sorumluluğu  476
B. Vekâlet Verenin Borçları  477
1. Ücret Ödeme Borcu  477
2. Gider ve Avansları Ödeme ve Vekili Üstlendiği Borçtan Kurtarma Borcu  477
3. Vekilin Uğradığı Zararları Giderme Borcu  479
4. Birlikte Vekâlet Verenlerin Vekile Karşı Müteselsil Sorumluluğu  480
V. SONA ERMESİ  480
A. Tek Taraflı İrade Beyanıyla Sona Erme  480
B. Taraflardan Birinin Ölümü, Fiil Ehliyetini Kaybetmesi veya İflâsı Sebebiyle Sona Erme  481
ALTINCI BÖLÜM
GÜVENCE SAĞLAMA AMACINA YÖNELİK
SÖZLEŞMELER
§ 13. GENEL OLARAK  483
§ 14. KEFALET SÖZLEŞMESİ  483
I. TANIMI  483
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  484
A. Kefilin Borcu Fer’î (Asıl Borca Bağımlı) Bir Borçtur  484
B. Kefilin Borcu, Kural Olarak Tâlî (İkincil) Borçtur  485
1. Tartışma Def’î  485
2. Önce Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’î  485
C. Tek Tarafa Borç Yükler  486
D. Kefalet Hükümleri Benzer Sözleşmelere de Uygulanır  486
III. GEÇERLİLİK ŞARTLARI  486
A. Esasa İlişkin Şartlar  486
1. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması  486
2. Kefilin Ehliyeti  487
3. Eşin Rızası  488
B. Şekle İlişkin Şartlar  488
IV. ÇEŞİTLERİ  489
A. Adî Kefalet  489
B. Müteselsil Kefalet  489
C. Toplu Kefalet  490
D. Kefile Kefalet  491
E. Rücua Kefalet  491
V. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI  492
VI. SONA ERMESİ  492
EKLER
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ TEST SORULARI  505
GENEL BİLGİLER  505
SATIŞ SÖZLEŞMESİ  506
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  518
KİRA SÖZLEŞMESİ  521
KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ  526
TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ  526
ESER SÖZLEŞMESİ  527
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ  529
KEFALET SÖZLEŞMESİ  531
Kaynaklar  533
Kavram Dizini  537
 


Seda Evrim Altun
Haziran 2020
49.00 TL
Sepete Ekle
Şahin Akıncı
Ekim 2019
32.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar
Eylül 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
Sinan Sami Akkurt ...
Eylül 2019
59.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  33
BİRİNCİ KISIM
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER VE TEMEL KAVRAMLAR
§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, KAYNAKLARI, KAPSAMI VE DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  35
I. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU  35
II. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  37
III. BORÇLAR HUKUKUNUN KAPSAMI  38
IV. BORÇLAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  40
A. Medenî Hukuk ile İlişkisi  40
B. Ticaret Hukuku ile İlişkisi  40
C. Anayasa Hukuku ile İlişkisi  41
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  41
I. İRADE ÖZERKLİĞİ İLKESİ  42
A. İrade Özerkliği Kavramı ve Sözleşme Özgürlüğü  42
B. Sözleşme Özgürlüğünün Görünümleri  43
1. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü  43
a. Kural  43
b. Sözleşme Yapma Zorunluluğu  43
2. Sözleşmenin Karşı Tarafını Seçme Özgürlüğü  45
3. Sözleşmenin Konusunu ve Tipini Seçme Özgürlüğü  46
4. Sözleşmenin Şeklini Seçme Özgürlüğü  46
5. Sözleşmenin Hükümlerinde Değişiklik Yapma Özgürlüğü  47
6. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Özgürlüğü  47
II. NİSBÎLİK İLKESİ  47
III. KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ  48
IV. SÖZLEŞMELERDE İVAZLILIK İLKESİ  49
V. DÜRÜSTLÜK İLKESİ  49
§ 3. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI  50
I. KAVRAM  50
II. BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI  52
A. Alacaklı ve Borçlu  52
B. Edim  53
1. Kavram  53
2. Özellikleri  53
3. Çeşitleri  55
a. Yerine Getirilme Biçimi Açısından  55
b. Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Önemi Açısından  56
c. Süresi Açısından  58
d. Bölünebilirliği Açısından  59
e. Belirleniş Biçimi Açısından  60
İKİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
BİRİNCİ AYIRIM
HUKUKÎ İŞLEMLER VE ÖZELLİKLE SÖZLEŞMELER
§ 4. HUKUKÎ İŞLEMLER  65
I. GENEL AÇIKLAMA  65
II. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI  70
III. HUKUKÎ İŞLEMİN UNSURLARI  70
A. Hukukî İşlemin Kurucu Unsurları  70
1. İrade Açıklaması  70
2. Hukukî Sonuç  72
3. Diğer Kurucu Unsurlar  73
B. Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları  73
1. Bütün Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  74
a. Hukukî İşlem Ehliyeti  74
b. Emredici Kurallara Aykırı Olmama  74
c. Muvazaalı Olmama  74
d. İradenin Serbest Olması  75
2. Bazı Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  75
a. Şekil  75
b. Tasarruf Yetkisi  76
C. Hukukî İşlemin Etkinlik Unsurları  76
IV. HUKUKÎ İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ  77
A. Gerekli İrade Beyanı Sayısı Açısından  77
B. Hüküm Doğuracakları Zaman Açısından  78
C. Malvarlığına Yaptığı Etki Açısından  80
D. Sebebe Bağlılık Açısından  83
E. Koşula Bağlılık Açısından  85
§ 5. SÖZLEŞMELER  90
I. TANIMI VE ÇEŞİTLERİ  90
A. Tanımı  90
B. Çeşitleri  90
1. Hukuk Alanı Açısından  90
2. Borç Doğurabilme Açısından  90
3. Kurulabilmesi İçin Bir Şey Tesliminin Gerekliliği Açısından  91
4. Şekle Tâbi Olma Açısından  92
5. Borç Altına Giren Taraf Sayısı Açısından  93
6. İvazlı Olma Açısından  95
7. Kanunî Düzenlemeye Konu Olma Açısından  96
II. SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE KURULABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR  97
A. Kurucu Unsurlar  97
1. İki Tarafın Karşılıklı İrade Açıklamaları  97
a. Öneri  98
b. Kabul  106
2. İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu  108
3. Sözleşmenin Kurulduğu ve Hükümlerini Meydana Getirdiği An  111
4. Bağlanma Parası (Pey Akçesi)  112
B. Geçerlilik Unsurları  112
1. Bütün Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  113
a. Tarafların Hukukî İşlem Ehliyetine Sahip Olması  113
b. Sözleşmenin Konusunun Emredici Hukuk Kurallarına, Genel Ahlâka, Kamu Düzenine, Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkânsız Olmaması  114
aa. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olmama  114
bb. Ahlâka Aykırı Olmama  115
cc. Kamu Düzenine Aykırı Olmama  115
dd. Kişilik Haklarına Aykırı Olmama  115
ee. Konusu İmkânsız Olmama  115
c. İrade Beyanlarının Sağlıklı Olması  116
aa. İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Hâlleri  117
aaa. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri  117
bbb. İrade ile Beyan Arasında İstenmeyerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri (Beyan Hatası)  121
bb. İrade Fesadı Hâlleri  122
aaa. Yanılma (Hata)  122
bbb. Aldatma (Hile)  127
ccc. Korkutma (İkrah)  130
2. Bazı Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  135
a. Hukuk Düzeni Tarafından Öngörülen Şekle Uyulması  135
aa. Kavram  135
bb. Çeşitleri  135
aaa. Kaynağı Açısından  135
bbb. Amacı Açısından  136
ccc. Yapılış Biçimi Açısından  137
cc. Şekle Aykırılığın Sonuçları  142
b. Sözleşmenin Konusunu Belirleme Özgürlüğüne Getirilmiş Sınırlamalara Uyulması  142
aa. Aşırı Yararlanma (Gabin)  142
aaa. Kavram  142
bbb. Şartları  143
ccc. Hükümleri  145
bb. Genel İşlem Koşulları  146
C. Etkinlik Unsurları  148
§ 6. HUKUKÎ İŞLEMİN VE SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  151
I. YOKLUK  151
II. KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN)  151
III. İPTÂL EDİLEBİLİRLİK  155
IV. TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK (EKSİKLİK / NOKSANLIK)  157
V. NİSBÎ ETKİSİZLİK  157
§ 7. SÖZLEŞMENİN YENİ ŞARTLARA UYARLANMASI  158
§ 8. SÖZLEŞMENİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA YAPILMASI  161
I. KAVRAM  161
II. TEMSİLİN TÜRLERİ  163
A. Kaynakları Açısından  163
1. Kanunî Temsil  163
2. İradî Temsil  163
B. Doğurduğu Sonuçlar Açısından  163
1. Dolaylı Temsil  163
2. Doğrudan Temsil  164
C. Temsilcinin Yetkili Olup Olmaması Açısından  173
1.Yetkili Temsil  173
2. Yetkisiz Temsil  173
İKİNCİ AYIRIM
HAKSIZ FİİL
§ 9. GENEL OLARAK  177
§ 10. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN ÇEŞİTLERİ  177
I. KUSUR SORUMLULUĞU  177
A. Kavram  177
B. Şartları  177
1. Hukuka Aykırı Fiil  178
2. Kusur  184
3. Zarar  187
4. Uygun İlliyet Bağı  188
II. KUSURSUZ SORUMLULUK  193
A. Kavram  193
B. Çeşitleri  194
1. Hakkaniyet Sorumluluğu  194
2. Özen Sorumluluğu  194
a. Kavram  194
b. Çeşitleri  195
aa. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  195
bb. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  196
cc. Yapı Malikinin Sorumluluğu  198
3. Tehlike Sorumluluğu  199
§ 11. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI  202
I. GENEL OLARAK  202
II. TAZMİNAT DÂVASI  202
A. Konusu  202
1. Maddî Zarar  202
2. Manevî Zarar  204
B. Tarafları  205
1. Dâvacı  205
2. Dâvalı  205
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  206
D. İspat  206
E. Zamanaşımı  207
F. Hükmü  208
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
§ 12. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI VE ŞARTLARI  209
I. KAVRAM  209
II. ŞARTLARI  209
III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME SAYILMAYAN HÂLLER  213
§ 13. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜMLERİ  213
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DÂVASI  213
II. GERİ VERME BORCUNUN KAPSAMI  215
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME
§ 14. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME KAVRAMI, ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ  218
I. KAVRAM  218
II. ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ  218
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL BİLGİLER
§ 15. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER  221
I. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR  221
A. Aslî Hak  221
1. Genel Olarak  221
2. Eksik Borç  223
a. Kavram  223
b. Türleri  224
aa. Doğuştan Eksik Borç  224
bb. Geçici Eksik Borç  224
cc. Sonradan Eksikleşen Borç  225
aaa. Kavram  225
bbb. Zamanaşımına Uğramış Borçlar  225
B. Fer’î Hak  230
C. Talî Hak  231
1. Def’î Hakkı  231
2. Yenilik Doğuran Haklar  232
a. Kavram  232
b. Çeşitleri  232
c. Özellikleri  233
II. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER  235
A. Birincil Yükümlülükler  235
1. Edim Yükümlülükleri  235
a. Aslî Edim Yükümlülükleri  235
b. Yan Edim Yükümlülükleri  236
2. Yan Yükümlülükler  236
a. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler  236
b. Koruyucu Yan Yükümlülükler  237
B. İkincil Yükümlülükler  237
§ 16. SORUMLULUK  238
I. KAVRAM  238
II. ÇEŞİTLERİ  238
A. Kaynağına Göre Sorumluluk  238
B. Konusuna Göre Sorumluluk  238
§ 17. BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  241
I. ALACAKLI  241
A. Tanımı  241
B. Sayısı  241
C. Alacaklı Tarafın Değişmesi  244
1. Alacağın Devri  244
a. Kavram  244
b. Çeşitleri  244
c. Şartları  245
d. Hükümleri  246
2. Alacaklı Tarafın Değiştiği Diğer Hâller  248
II. BORÇLU  250
A. Tanımı  250
B. Sayısı  250
C. Borçlu Tarafın Değişmesi  254
1. Borcun Üstlenilmesi  254
2. Borca Katılma  256
3. Borçlu Tarafın Değiştiği Diğer Hâller  256
§ 18. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLARIN İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ KİŞİLER  257
I. NİSBİLÎK İLKESİ  257
II. ALACAK HAKKININ KUVVETLENDİRİLMESİ  257
A. Şerh Edilmiş Nisbî Haklar  257
B. Eşyaya Bağlı Borç  259
III. BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ  260
A. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  260
B. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  262
İKİNCİ AYIRIM
BORCUN İFA EDİLMESİ
§ 19. İFA KAVRAMI  265
§ 20. İFANIN UNSURLARI  265
I. İFANIN TARAFLARI  265
A. İfa Edecek Kişi  265
B. İfa Edilecek Kişi  266
II. İFANIN KONUSU  267
A. Edime Uygun İfa Prensibi  267
B. İfa İkâmeleri  267
C. Kısmî İfa  269
D. Bölünemeyen Borcun İfası  270
E. Parça ve Çeşit Borcunun İfası  271
F. Seçimlik Borcun İfası  272
G. Para Borcunun İfası  272
III. İFA YERİ  273
IV. İFA ZAMANI  274
V. İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA  276
§ 21. İFANIN İSPAT EDİLMESİ  277
§ 22. ALACAKLI TEMERRÜDÜ  278
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
BORCUN İFA EDİLMEMESİ
§ 23. GENEL AÇIKLAMA  283
§ 24. BORCUN İFA EDİLMEMESİNİN ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI  284
I. SONRAKİ KUSURLU İMKÂNSIZLIK, BORCUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU  284
A. Sonraki Kusurlu İmkânsızlık  284
B. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  286
C. Borçlunun Sorumluluğu  287
1. Genel Olarak  287
2. Tazminat Dâvasının Şartları  288
a. Mevcut ve İfası Gereken Bir Borç  288
b. Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olması  289
c. Zarar  289
d. Uygun İlliyet Bağı  293
e. Kusur  293
aa. Genel Kural  293
bb. Kusur Sorumluluğunun Daraltılması  294
aaa. Tarafların Anlaşması (Sorumsuzluk Anlaşması)  294
bbb. Kanun Hükmü  295
cc. Kusursuz Sorumluluk  295
aaa. Tarafların Anlaşması  296
bbb. Kanun Hükmü  296
ccc. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk  297
3. Hükmü  299
II. İFASI MÜMKÜN OLAN BORCUN HİÇ İFA EDİLMEMESİ VE SONUÇLARI  300
A. İfa Dâvası ve Cebrî İcra  300
B. Borçlunun Temerrüdü  301
1. Kavram  301
2. Şartları  301
a. Borcun İfası Mümkün Olmalı  301
b. Borç Muaccel Olmalı  301
c. Alacaklı İhtarda Bulunmuş Olmalı  301
d. Alacaklı İfayı Kabule Hazır Olmalı  303
3. Sonuçları  303
a. Genel Sonuçlar  303
aa. Gecikme Tazminatı  304
bb. Beklenmedik Hâlden Sorumluluk  304
b. Özel Sonuçlar  305
aa. Para Borcunu Konu Alan Sözleşmelerde  305
aaa. Temerrüt Faizi  305
bbb. Aşkın Zarar  306
bb. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde  306
III. CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART)  308
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ
§ 25. GENEL OLARAK  311
§ 26. BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ  312
I. TARAFLARIN ANLAŞMASI  312
II. TEK TARAFLI İRADE BEYANI  312
A. İptâl  312
B. Dönme  313
C. Fesih  313
III. DİĞER DURUMLAR  314
A. Ölüm veya Gaiplik  314
B. Fiil Ehliyetinin Kaybı  314
C. İflâs  314
D. Sürenin Sona Ermesi  314
E. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi  314
§ 27. BORCUN SONA ERMESİ  315
I. İBRA (BORÇTAN KURTARMA)  315
II. YENİLEME (TECDİT)  317
III. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ  318
IV. SONRADAN MEYDANA GELEN KUSURSUZ İFA İMKÂNSIZLIĞI  319
V. TAKAS  322
GENEL HÜKÜMLER TEST SORULARI  325
GENEL BİLGİLER VE TEMEL KAVRAMLAR  325
HUKUKÎ İŞLEMLER  329
SÖZLEŞMELER  330
KURUCU UNSURLAR  332
GEÇERLİLİK UNSURLARI  334
ETKİNLİK UNSURLARI  340
HÜKÜMSÜZLÜK TÜRLERİ  340
TEMSİL  344
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  345
BORCUN İFA EDİLMESİ  347
BORCUN İFA EDİLMEMESİ  348
İKİNCİ KISIM
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
§ 1. GENEL OLARAK  349
§ 2. SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ  350
I. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMUŞ OLAN (TİPİK) SÖZLEŞMELER  350
A. Mülkiyeti Devretme Amacına Yönelik Sözleşmeler  350
B. Kullandırma ve Yararlandırma Amacına Yönelik Sözleşmeler  351
C. Saklama Amacına Yönelik Sözleşmeler  352
D. İş Görme Amacına Yönelik Sözleşmeler  352
E. Güvence Sağlama Amacına Yönelik Sözleşmeler  352
F. Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Olan Sözleşmeler  353
G. Ortaklık Sözleşmeleri  353
II. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMAMIŞ OLAN (ATİPİK) SÖZLEŞMELER  353
A. Kendine Has Yapısı Olan Sözleşmeler  354
B. Karma Sözleşmeler  355
1. Genel Olarak  355
2. Türleri  355
a. Çift Mahiyetli Sözleşmeler  355
b. Kombine Sözleşmeler  355
c. Çeşitli Sözleşme Tiplerine Ait Unsurların Birleştirilmesiyle Oluşan Sözleşmeler  356
d. Asıl Edim Yanında Talî Edim Bulunduran Sözleşmeler  356
3. Uygulanacak Hükümler  356
C. Bileşik Sözleşmeler  357
İKİNCİ BÖLÜM
MÜLKİYETİ DEVRETME AMACINA YÖNELİK
SÖZLEŞMELER
§ 3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ  359
I. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ  359
A. Tanımı  359
B. Hukukî Niteliği  359
C. Unsurları  361
1. Satış Konusu  361
a. Eşya  361
b. Hak ve Alacaklar  362
c. Ekonomik Faydalar  362
d. Beklenen Hak ve Eşyalar  362
e. Başkasına Ait Eşya ve Haklar  362
2. Satış Bedeli  363
3. Anlaşma  363
a. Objektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma  363
b. Sübjektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma  364
D. Türleri  364
1. Konusunu Oluşturan Değer Yönünden  364
2. Edimlerin İfa Sırası Yönünden  365
3. Sözleşmenin Koşulları Yönünden  365
4. Sözleşmenin Tarafları Yönünden  366
a. Adî Satış  366
b. Tüketici Satışı  366
c. Ticarî Satış  366
d. Milletlerarası Satış  367
II. TAŞINIR SATIŞI  367
A. Tanımı  367
B. Unsurları  367
1. Satış Konusu  367
2. Satış Bedeli  367
3. Anlaşma  368
C. Hükümleri  368
1. Satıcının Borçları  368
a. Satılanın Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devretme Borcu  368
aa. Genel Olarak  368
bb. Yarar ve Hasarın Geçişi  370
cc. Edimin İfasının Hasar Sebebiyle İmkânsızlaşması Hâlinde Yarar ve Hasar  372
b. Diğer Borçları  372
c. Satıcının Temerrüdü  372
d. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcu  373
aa. Kavram  373
bb. Şartları  374
cc. Hükmü  375
dd. Zamanaşımı  376
e. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  377
aa. Kavram  377
bb. Şartları  378
cc. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerin Alıcı Tarafından İleri Sürülebilme Şartları  379
aaa. Gözden Geçirme ve Muayene Külfeti  379
bbb. İhbar Külfeti  379
ccc. İhbar Süresi  380
ddd. Muayene ve İhbar Külfetine Uymamanın Sonuçları  380
dd. Ayıba Karşı Tekeffülde Alıcı Lehine Doğan Seçimlik Haklar  380
aaa. Sözleşmeden Dönme  381
bbb. Satış Bedelinin İndirilmesini İsteme  382
ccc. Ücretsiz Onarım İsteme  382
ddd. Satılanın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesini İsteme  382
ee. Zamanaşımı  383
ff. Ayıba Karşı Tekeffül ile Borçlar Kanunun Diğer Genel Hükümleri Arasındaki İlişki  383
aaa. Yanılma (Hata) ile İlişkisi  383
bbb. Aldatma (Hile) ile İlişkisi  384
ccc. Kötü İfa ile İlişkisi  384
2. Alıcının Borçları  384
a. Satış Bedelini Ödeme Borcu  384
aa. Genel Olarak  384
bb. Bedel Miktarı  385
cc. İfa Yeri  385
dd. İfa Zamanı  385
b. Satılanı Devralma Borcu  385
c. Alıcının Temerrüdü  386
III. TAŞINMAZ SATIŞI  387
A. Tanımı  387
B. Unsurları  387
1. Satış Konusu  387
2. Satış Bedeli  387
3. Anlaşma  388
a. Genel Olarak  388
b. Şekli  388
aa. Ana Kural  388
bb. İstisnalar  388
cc. Şeklin Kapsamı  388
dd. Şekle Uymamanın Sonuçları  389
C. Ayıp ve Zapttan Sorumluluk  389
1. Genel Olarak  389
2. Zamanaşımı  389
D. Yarar ve Hasarın Geçişi  389
E. İleride Satış İlişkisi Doğuracak Olan Haklar (Sözleşmeler)  390
§ 4. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ  390
I. TANIMI  390
II. UNSURLARI  390
A. Bir veya Birden Çok Şeyin Zilyetlik ve Mülkiyetinin Karşılıklı Olarak Değişimi  390
B. Anlaşma  392
III. HÜKÜMLERİ  392
§ 5. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  393
I. TANIMI  393
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  393
III. UNSURLARI  394
A. Bir Şeyin Mülkiyetinin Karşılıksız Olarak Devri  394
B. Anlaşma  395
1. Genel Olarak  395
2. Ehliyet  396
a. Bağışlayanın Ehliyeti  396
b. Bağışlananın Ehliyeti  397
3. Şekil  397
a. Elden Bağışlama  397
b. Bağışlama Taahhüdü  397
4. Şekle Aykırılığın Hükmü  398
IV. HÜKÜMLERİ  398
V. BAĞIŞLAMADAN RÜCU (DÖNME)  399
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KULLANDIRMA VE YARARLANDIRMA AMACINA
YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 6. KİRA SÖZLEŞMESİ  401
I. TANIMI  401
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  401
III. UNSURLARI  402
A. Bir Şeyin Kullanılmasının veya Kullanılmayla Birlikte Ondan Yararlanılmasının Kiracıya Bırakılması  402
B. Kira Bedeli  403
C. Anlaşma  404
1. Kira Sözleşmesinin Tarafları  404
a. Kiraya Veren  404
b. Kiracı  405
2. Tarafların Anlaşması  405
3. Şekli  405
IV. ÇEŞİTLERİ  406
1. Kira Konusu Eşyanın Taşınabilirliğine Göre  406
2. Kira Süresine Göre  406
3. Kanunda Yapılan Sistematiğe Göre  406
IV. HÜKÜMLERİ  408
A. Kiraya Verenin Borçları  408
1. Zilyetliği Devir Borcu  408
2. Kiralananı Elverişli Hâlde Bulundurma Borcu  408
3. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  408
a. Kavram  408
b. Şartları  409
c. Hükmü  409
aa. Teslim Anındaki Ayıplardan Sorumluluk  409
bb. Sonradan Meydana Gelen ve Olağan Kullanıma Bağlı Olmayan Ayıplardan Sorumluluk (Kullanmaya Elverişli Tutmama)  410
4. Zapta Karşı Tekeffül Borcu  411
a. Kavram  411
b. Hükmü  411
c. Kira Konusunun Malik (Kiraya Veren) Tarafından Sonradan Başkasına Temliki  411
5. Vergi ve Olağan Olmayan Yan Giderlere Katlanma Borcu  413
B. Kiracının Borçları  413
1. Kira Konusunun Kullanılmasına İlişkin Borçları  413
a. Kira Konusunu Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  413
b. Temizlik, Olağan Kullanım ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu  415
c. Önemli Ayıpları Kiraya Verene Derhâl Bildirme Borcu  415
d. Ayıpların Kiraya Veren Tarafından Giderilmesine ve Kiralananın Üçüncü Kişilere Gösterilmesine Katlanma Borcu  415
2. Kira Bedelini Ödeme Borcu  416
a. Genel Olarak  416
b. Kira Bedelinin Tespiti (Arttırım Dâvası)  416
c. Kira Sözleşmesinin Uyarlanması (Uyarlama Dâvası)  417
d. Kiralananın Kullanılmaması veya Süresinden Önce Geri Verilmesi  417
e. Kiracının Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Güvence Vermesi  417
3. Kiraya Verenin Hapis Hakkı  418
4. Kira Konusunu Geri Verme Borcu  419
V. SONA ERMESİ  419
A. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebepleri  419
1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Dolması  419
2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi (Olağan Fesih)  419
3. Kiracının Temerrüdü  420
4. Önemli Sebeplerle Fesih (Olağanüstü Fesih)  420
5. Kiracının İflâsı  421
6. Kiracının Ölümü  421
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Sona Ermesi (Özel Hükümlere Göre Sona Erme Nedenleri)  421
1. Belirli Süreliyse  421
2. Belirsiz Süreliyse  421
3. Tahliye Dâvası  422
§ 7. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ  423
I. TANIMI  423
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  423
III. UNSURLARI  424
A. Bir Şeyin Yahut Hakkın Kullanılmasının Karşılıksız Olarak Devri  424
B. Anlaşma  425
IV. HÜKÜMLERİ  425
A. Ödünç Verenin Borçları  425
1. Ödünç Konusu Şeyi Teslim Borcu  425
2. Ödünç Alanın Yaptığı Olağanüstü Masrafları Ödeme Borcu  426
B. Ödünç Alanın Borçları  426
1. Özenle Kullanma Borcu  426
2. Olağan Masraflara Katlanma Borcu  427
3. Aynen İade Borcu  427
V. SONA ERMESİ  428
§ 8. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ  429
I. TANIMI  429
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  430
III. UNSURLARI  430
A. Bir Miktar Para veya Mislî Şeyin Mülkiyetinin Devri  430
B. Aynı Miktar ve Nitelikte Şeyin Ödünç Verene Mislen İadesi  431
C. Anlaşma  431
IV. HÜKÜMLERİ  431
A. Ödünç Verenin Borçları  431
1. Zilyetliği Devretme ve Mülkiyeti Geçirme Borcu  431
2. Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül Borcu  432
B. Ödünç Alanın Borçları  432
1. Teslim Alma Borcu  432
2. Mislen İade Borcu  433
3. Olağan Masraflara Katlanma Borcu  433
4. Faiz Ödeme Borcu  433
V. SONA ERMESİ  435
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAKLAMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 9. SAKLAMA (VEDİA) SÖZLEŞMESİ  437
I. TANIMI  437
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  437
III. UNSURLARI  437
A. Bir Taşınırı Güvenli Bir Yerde Koruma Altına Alma  437
B. Ücret  437
C. Anlaşma  438
IV. HÜKÜMLERİ  438
A. Saklatanın Borçları  438
B. Saklayanın Borçları  438
V. SONA ERMESİ  439
BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ GÖRME AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER
§ 10. HİZMET SÖZLEŞMESİ  441
I. TANIMI  441
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  441
III. UNSURLARI  442
A. Bir Hizmetin Görülmesi  442
B. Ücret  442
C. Anlaşma  443
IV. HÜKÜMLERİ  444
A. İşçinin Borçları  444
1. İşi Bizzat Yapma Borcu  444
2. Özen ve Sadakat Borcu  444
3. Teslim ve Hesap Verme Borcu  444
4. Fazla Çalışma Borcu  444
5. Düzenleme ve Talimatlara Uyma Borcu  445
B. İşverenin Borçları  445
1. Ücret Ödeme Borcu  445
2. Araç ve Malzemeleri Sağlama Borcu  445
3. Giderleri Ödeme Borcu  446
4. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu  446
5. İşçinin Tatil ve İzin Hakkına Uyma Borcu  447
6. Hizmet Belgesi Verme Borcu  447
V. SONA ERMESİ  447
§ 11. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ  449
I. TANIMI  449
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  449
III. UNSURLARI  450
A. Bir Eser Meydana Getirme  450
1. Eser Kavramı  450
2. Meydana Getirme  450
B. Bedel Ödeme  451
C. Anlaşma  451
IV. HÜKÜMLERİ  451
A. Yüklenicinin Borçları  451
1. Eser Meydana Getirme Borcu  451
a. Genel Kural  451
b. Yüklenicinin Eseri Başkasına Yaptırması  451
aa. Genel Olarak  451
bb. Asıl Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki  452
cc. İşsahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki  452
dd. Asıl Yüklenicinin Alt Yüklenicinin Fiillerinden İşsahibine Karşı Sorumluluğu  452
2. Eserin Meydana Getirilmesi için Kullanılacak Araç–Gereçleri Bizzat Sağlama ve Masraflara Katlanma Borcu  453
3. Özen ve Sadakat Borcu  453
4. İşe Zamanında Başlama ve Devam Borcu  455
5. Eseri Zamanında Teslim Borcu  455
6. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  457
B. İşsahibinin Borçları  458
1. Bedel Ödeme Borcu  458
2. Diğer Yan Yükümlülükler  458
V. SONA ERMESİ  458
A. Yaklaşık Bedelin İşsahibinin Kusuru Olmaksızın Aşırı Ölçüde Aşılacağının Anlaşılması  458
B. Yüklenicinin Zararını Tamamen Tazmin Suretiyle Fesih  459
C. Eserin Yok Olması  459
D. Yüklenicinin Kişisel Özelliklerinin Önem Arz Ettiği Eser Sözleşmelerinde Onun Ölümü Yahut Kusuru Olmaksızın Eseri Tamamlama Yeteneğini Kaybetmesi  459
§ 12. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ  460
I. TANIMI  460
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  460
III. UNSURLARI  463
A. Bir İşin Görülmesi veya İşlemin Yapılması  463
B. Vekâlet Ücreti  465
C. Anlaşma  466
IV. HÜKÜMLERİ  468
A. Vekilin Borçları  468
1. Vekâlet Sözleşmesinin Kapsamı Dâhilinde İş Görme Borcu  468
2. İşi Yaparken Gerekli Özeni Gösterme Borcu  470
3. İşi Vekâlet Verene Sadakatle Yapma Borcu  472
4. Vekâlet Verenin Talimatlarına Uyma Borcu  473
5. İşi Bizzat Yapma Borcu  474
6. Hesap Verme ve İade Borcu  476
7. Vekilin Sorumluluğu  476
B. Vekâlet Verenin Borçları  477
1. Ücret Ödeme Borcu  477
2. Gider ve Avansları Ödeme ve Vekili Üstlendiği Borçtan Kurtarma Borcu  477
3. Vekilin Uğradığı Zararları Giderme Borcu  479
4. Birlikte Vekâlet Verenlerin Vekile Karşı Müteselsil Sorumluluğu  480
V. SONA ERMESİ  480
A. Tek Taraflı İrade Beyanıyla Sona Erme  480
B. Taraflardan Birinin Ölümü, Fiil Ehliyetini Kaybetmesi veya İflâsı Sebebiyle Sona Erme  481
ALTINCI BÖLÜM
GÜVENCE SAĞLAMA AMACINA YÖNELİK
SÖZLEŞMELER
§ 13. GENEL OLARAK  483
§ 14. KEFALET SÖZLEŞMESİ  483
I. TANIMI  483
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  484
A. Kefilin Borcu Fer’î (Asıl Borca Bağımlı) Bir Borçtur  484
B. Kefilin Borcu, Kural Olarak Tâlî (İkincil) Borçtur  485
1. Tartışma Def’î  485
2. Önce Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’î  485
C. Tek Tarafa Borç Yükler  486
D. Kefalet Hükümleri Benzer Sözleşmelere de Uygulanır  486
III. GEÇERLİLİK ŞARTLARI  486
A. Esasa İlişkin Şartlar  486
1. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması  486
2. Kefilin Ehliyeti  487
3. Eşin Rızası  488
B. Şekle İlişkin Şartlar  488
IV. ÇEŞİTLERİ  489
A. Adî Kefalet  489
B. Müteselsil Kefalet  489
C. Toplu Kefalet  490
D. Kefile Kefalet  491
E. Rücua Kefalet  491
V. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI  492
VI. SONA ERMESİ  492
EKLER
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ TEST SORULARI  505
GENEL BİLGİLER  505
SATIŞ SÖZLEŞMESİ  506
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  518
KİRA SÖZLEŞMESİ  521
KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ  526
TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ  526
ESER SÖZLEŞMESİ  527
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ  529
KEFALET SÖZLEŞMESİ  531
Kaynaklar  533
Kavram Dizini  537
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020