Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku
(Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım)
Şubat 2012 / 2. Baskı / 616 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

"Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku"nun temel esaslarını inceleyen bu çalışma; sit alanlarını, "geçiş dönemi koruma esasları–kullanma şartları"nı, koruma amaçlı imar planlarını, tescilli eski eserlere müdahaleleri, bakım–onarım ile izinsiz müdahale konularını, temel ilkeleri, "Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları" ve "Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlan"na ilişkin güncel bilgileri de içermekte, zengin içeriği ile önemli bir bilimsel boşluğu doldurmaktadır.

Konu Başlıkları
Sit Alanları ve Uygulamaları
Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Hükümleri
Tescilli Eski Eserler ve Müdahaleler
Bakım–Onarım Esasları ve Mâli Kolaylıklar
Temel İlkeler
Koruma Bölge Kurullarının ve Komisyonlarının Yapısı ve İşleyişi
Yargı Kararları
Barkod: 9789750217975
Yayın Tarihi: Şubat 2012
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 616
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar Cetveli  23
Bölüm I
TERMİNOLOJİ SORUNU, KORUMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE BOYUTLARI, TARİHİ GELİŞİM SÜRECİNDE SİT ALANLARI-TESCİLLİ ESKİ ESERLER İLE
ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
I. TERMİNOLOJİ SORUNU VE TEMEL KAVRAMLAR  27
A. Terminoloji Sorunu  27
B. Temel Kavramlar  28
1. Sit Kavramı  28
a. Doğal Sit  29
b. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi  30
c. Tarihi Sit  32
d. Arkeolojik Sit  32
e. Kırsal Sit  34
f. Karma Sit  34
2. “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları” Kavramı  34
a. Kültür Varlıkları  35
aa. Kültür Varlığı Kavramı  35
aaa. Kültür Varlığı Kavramına İlişkin Başlıca Görüşler  35
aaaa. Maksimalist Görüş  35
bbbb. Minimalist Görüş  36
cccc. Karma Görüş  36
bbb. Pozitif Düzenlemelerdeki Durum  36
bb. Anıtlar-Heykellerin Durumu  40
cc. “Somut Olmayan Kültürel Miras” Kavramı  41
b. Kültür Varlıklarının Belirlenmesindeki Başlıca Ölçüt ve Değerler  43
aa. Tarihi Belge Ölçütü  44
bb. Zaman Ölçütü  44
cc. Estetik Değer Ölçütü  44
dd. Mekandan Bağımsızlık Ölçütü  45
ee. Enderlik Değeri  45
aaa. Teklik Değeri  45
bbb. Çokluk Değeri  45
ccc. Homojenlik Değeri  45
ff. Tanım Değeri  46
aaa. Tarihsel Değer  46
bbb. Anı Değeri  46
ccc. Mitolojik Değer  46
gg. Çağdaş ve Sosyo-Ekonomik Değerler  46
aaa. İşlevsel Değerler  46
bbb. Ekonomik Değer  46
ccc. Eğitim Değeri  46
hh. Diğer Başlıca Değerler  47
aaa. Artistik ve Teknik Değer  47
bbb. Özgünlük Değeri  47
ccc. Geleneksel Değer  47
c. Tabiat Varlıkları  47
aa. Taşınır Tabiat Varlıkları  47
bb. Korunması Gerekli Tabiat Varlığı Kavramı  47
cc. “Anıt Ağaç” Tanımı ve Korunması  48
dd. Mezarlık Alanlarındaki Ağaçların Durumu  49
3. Koruma- Korunma ve Korunma Alanı Kavramı  50
a. Koruma-Korunma  50
aa. Kavramların İçeriği  50
bb. Koruma Düşüncesinin Kuramsal Temelleri  53
aaa. Üslup Birliğine Ulaşma Görüşü  53
bbb. Romantik Görüş  54
ccc. Tarihi Restorasyon Görüşü  54
ddd. Çağdaş Restorasyon Görüşü  54
cc. Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Görüşler  54
aaa. Evrensellik Görüşü  55
bbb. Kültür Varlıklarının Bulunduğu Yerde Korunması Görüşü  55
ccc. Karma Görüş  56
b. Korunma Alanı ve İdari İrtifaklar  56
4. Bazı Teknik Kavramlar  57
a. Rölöve  57
b. Restorasyon  57
c. Restitüsyon  58
d. Rekonstrüksiyon  58
e. Anıt Eser  58
f. Bağlantı Noktası  59
g. Ören Yeri  59
h. Sokak Sağlıklaştırma Proje ve Uygulamaları  59
ı. Diğer Bazı Kavramlar  60
5. Koruma Amaçlı İmar Planı ve İlgili Kavramlar  60
a. Koruma Amaçlı İmar Planı  60
b. Çevre Düzenleme Projesi  60
c. Yönetim Alanı ve Yönetim Plânı  61
d. Taban Alanı Katsayısı (TAKS)  61
e. Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS)  61
II. HUKUK DALLARI AYIRIMINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI HUKUKUNUN YERİ VE YAKIN BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ  61
A. Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukukunun Hukuk Dalları Ayırımındaki Yeri  61
B. Yakın Bilim Dalları İle İlişkisi  62
III. KORUMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE BOYUTLARI  63
A. Önemi  63
B. Boyutları  64
1. “Kültürel Kamu Hizmeti” Olarak Koruma  64
a. Korumanın Kültürel Boyutu  64
b. UNESCO’nun Ülkemiz ile İlgili Kararlarından Örnekler  64
aa. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti  64
bb. UNESCO’nun 2007 Dünya Mevlana Yılı İlanı  65
2. Korumanın Sosyal Boyutu  65
3. Korumanın Ekonomik Boyutu  65
C. Türleri  67
1. Kamusal Koruma  67
2. Bireysel Koruma  68
a. Elde Tutma  68
b. Özel Müze ve Koleksiyonculuk  68
IV. KORUMA MEVZUATININ TARİHİ GELİŞİMİ  70
A. Cumhuriyet Öncesi Dönem  71
1. Tanzimat Öncesi  71
2. Tanzimat Sonrası  71
B. Cumhuriyet Dönemi  74
1. 1923-1950  74
2. 1951- 1972 Dönemi  75
3. 1973- 1982 Dönemi  76
a. 1710 s. Eski Eserler Kanunu  76
b. 1982 Anayasası  77
4. 1983- 2003 Dönemi  78
5. 2004 Sonrası  81
V. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET SORUNU VE BUNLARIN KAMU MALI TEORİSİNDEKİ YERİ  83
A. İdarenin Kamu Malları Üzerinde Hiçbir Mülkiyet Hakkının Olmadığı, “Denetim ve Gözetim” Yetkisinin Olduğu Görüşü  83
1. Görüşün Açıklanması  83
2. “Devletin Hüküm ve Tasarrufu” Kavramı ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olması  84
B. Kamu Malları Üzerinde Mülkiyetin Olduğu Görüşü  85
1. İdarenin Kamu Hukuku Kurallarına Tâbi Bir Kamu Mülkiyeti Olduğu Görüşü  85
2. İdarenin Kamu Malları Üzerinde Özel Mülkiyet Hakkı Olduğu ve Tahsisin Kamu Yararına İrtifak Oluşturduğu Görüşü  86
3. Düalist Yaklaşım Olarak “Karma Hukuki İlişki” ve “Değiştirilmiş Özel Mülkiyet” Görüşü  86
4. Kollektif Mülkiyet Görüşü  88
C. Kamu Malları Üzerinde İdarenin Mülkiyetle Bekçilik Arasında Bir Hakkı Olduğu Görüşü  88
D. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bakımından Değerlendirmeler  88
VI. KORUMACILIK ALANINDAKİ BAŞLICA ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE ÖRGÜTLENMELER  92
A. Uluslararası Başlıca Sözleşmeler  93
1. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme  93
2. Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi  95
3. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi  96
4. Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi  98
5. Özellikle Su Kuşlarının Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme  100
6. Akdeniz'de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol  101
7. Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme  102
8. Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme  103
9. Diğer Sözleşmeler  103
B. Uluslararası Kuruluşlar  104
VII. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK  104
A. Almanya  105
1. Giriş  105
2. Alman Hukukunda Kültür Varlıklarının Korunmasının Kısa Tarihi Gelişimi  110
3. Terminoloji  113
a. Kültür Varlığı  114
b. Kültür Varlıklarının Korunması  116
4. Korunması Öngörülen Kültür Varlıklarının Türleri  117
a. İnşai/Mimari Kültür Varlıkları ( Baudenkmäler)  117
b. Arkeolojik Kültür Varlıkları (Bodendenkmäler)  119
c. Yeşil Kültür Varlıkları ( Gründenkmäler/Tarihi Parklar, Bahçeler)  121
d. Taşınır Kültür Varlıkları ( bewegliche Denkmäler)  122
5. Kültür Varlıklarının Belirlenmesinde Esas Alınan Ölçütler  122
a. Niteliğe İlişkin Ölçütler  123
aa. Sanatsal Nedenler  123
bb. Tarihsel Nedenler  123
cc. Bilimsel Nedenler  124
dd. Mimari Yapıya Dayanan Nedenler (Städtebauliche Gründen)  124
ee. Teknolojiye Dayalı Nedenler  125
b. Kültür Varlığı Sayılmada Liyakat (Korunmaya Değer Olma) Ölçütü ve Kamu Yararı  125
c. Uluslararası Kaynak Olarak UNESCO’nun Kültürel Dünya Mirası Belirleme Kriterleri  127
6. Kültür Varlıklarının Korunmasında Kabul Edilen Başlıca İlkeler  128
a. Kültür Varlıklarının Korunmasında Birlik İlkesi (Einheit der Denkmalpflege)”  128
b. Kültür Varlıklarının Korunmasında Kullanıma Öncelik Verilmesi İlkesi  130
c. Kültür Varlıklarının Korunmasında Mülkiyete Saygı Gösterilmesi İlkesi  132
7. Kültür Varlıklarının Korunması Amacıyla Başvurulan Tedbirlerin Uygulanma Ölçütleri  135
a. Tedbirin Uygunluğu Ölçütü (Geeignetheit der Maßnahme)  136
b. Mecburiyet Ölçütü (Notwendigkeit)  136
c. Ölçülülük  136
d. Müdahalenin En Aza İndirgenmesi  137
8. Ara Sonuç  137
B. İtalya  139
C. Fransa  140
D. İngiltere  143
E. Diğer Bazı Ülkeler  147
Bölüm II
TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA; YETKİLİ MAKAM, SİT TÜRLERİ VE DERECELENDİRİLMELERİ, TESPİT-TESCİL İŞLEMLERİ, KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE UYGULAMALARI İLE KORUMAYA YÖNELİK BAŞLICA İLKELER
I. SİT ALANLARI VE TARİHSEL ÇEVRENİN KORUNMASINDA YETKİLİ MAKAM VE İLGİLİ BAŞLICA KURULUŞLAR  149
A. Başlıca Kurum ve Kuruluşlar  149
1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının Yapısı ve İşleyişi  149
a. Koruma Bölge Kurullarının Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi  149
b. Koruma Bölge Kurullarının Görev-Yetkileri, Kararları ile Yerinde İnceleme  153
c. Koruma Bölge Kurullarında Başkan Seçimi, Toplantı ve Karar Nisabı  164
d. Toplantı Yeri, Zamanı ve Toplantı Süresi  165
e. Gündemin Belirlenmesi-Ek Gündem  166
g. Koruma Bölge Kurulunun Kararlarının Oluşturulması ve Dağıtım Esasları  169
aa. Koruma Bölge Kurulunun Kararlarının Oluşturulması  169
bb. Karar Dağıtım Esasları  170
h. Koruma Bölge Kurulu Kararlarında Maddi Hata  171
ı. Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Uyma Zorunluluğu  172
i. İsnat ve İftiralara Karşı Korunma  174
j. Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri  174
aa. Genel Olarak  174
bb. Raportörler  176
cc. Denetim ve Soruşturma  177
k. Güncel Yapılanma: “Yenileme Alanları”nda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kurulması  178
l. Değerlendirme  178
2. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu  179
a. Oluşumu  179
b. Görev ve Yetkileri  183
c. Çalışma Şekli  186
d. Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi  187
e. Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının Hukuki Statüsü  187
aa. İdari İşlem Teorisindeki Yeri  187
bb. Normlar Hiyerarşisindeki Yeri  187
cc. Bağlayıcılığı  188
dd. Zaman Bakımından Yürürlüğü  188
ee. Denetimi  189
3. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Koordinasyon Kurulu  190
4. Kültür ve Turizm Bakanlığı  190
5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  192
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın(ÇŞB) Görevleri ve Teşkilatı  192
aa. Görevleri  192
bb. Teşkilâtı  196
b. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü  197
c. İlgili Diğer Bazı Bakanlık Birimleri  198
aa. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü  198
bb. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  200
d. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Bölge Komisyonlarının Genel Hukuki Rejimi  201
aa. Genel Olarak  201
bb. Merkez Komisyonu ve Bölge Komisyonunun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları  201
aaa. Merkez Komisyonunun Teşkili ve Komisyon Üyeliği  201
bbb. Merkez Komisyonunun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekli  202
ccc. Bölge Komisyonlarının Oluşumu, Üyelik Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi  203
ddd. Bölge Komisyonlarının Görevleri ve Çalışma Şekli  203
eee. Merkez Komisyonu ve Bölge Komisyonlarında Alt Komisyonlar Kurulması  204
fff. Merkez Komisyonu ve Bölge Komisyonlarınca Alınan Kararlar ve Dağıtımı  204
ggg. Kararlara Uyma Zorunluluğu  204
hhh. Merkez Komisyonuna Yapılacak İtirazlar  205
6. Koruma Uygulama ve Denetim Büroları’nın (KUDEP) Durumu  205
a. Tanımı  205
b. Amacı  205
c. Kuruluşu  206
d. KUDEB’lerin Görevleri  206
e. KUDEB’lerin Çalışma Şekli  207
7. Alan Yönetimi, Müze Yönetimi ve Anıt Eser Kurulu  208
8. İlgili Diğer Başlıca Kurum ve Kuruluşlar  212
a. Kamu Kuruluşları  212
b. Sivil Toplum Kuruluşları  215
B. Sit Alanlarının ve Tarihsel Çevrenin Korunmasında Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Rolü ve İşbirliği  215
C. İdari İşlem Teorisi Bakımından Sit Kararının Hukuki Niteliği  217
II. SİT TÜRLERİ VE BAŞLICA KULLANIM KARARLARI  219
A. Sit Türleri  219
1. Doğal Sitler  219
a. Tanım  219
b. Doğal Sit’in Başlıca Ölçütleri  220
c. Doğal Sit’in Dereceleri ve Kullanım Kararları  225
aa. I. Derece Doğal Sit  226
bb. II. Derece Doğal Sit  229
cc. III. Derece Doğal Sit  230
d. Doğal Sit Alanlarındaki Başlıca Uygulamalar ve Sorunlar  232
aa. Doğal Sit Alanı İrdeleme Çalışmaları  232
bb. Doğal Sit Alanlarında Teknik Alt Yapı Faaliyetleri ve İskelelerin Durumu  233
aaa. Teknik Alt Yapı Faaliyetleri  233
bbb. İskelelerin Durumu  234
cc. Doğal Sit Alanı-Orman Alanı İlişkisi  236
dd. Doğal Sit Alanları ve Turizm Merkezleri  239
ee. Doğal Sit Alanlarında Enerji Santrallerinin Durumu  242
aaa. Rüzgar Enerjisi Santralleri  242
bbb. Rüzgar Enerjisi Santralleri Dışında Kalan Enerji Santralleri  243
aaaa. İlke Kararları ve Danıştay’ın Yaklaşımı  243
bbbb. Kalkınma Planlarındaki Durum  245
ff. Doğal Sit Alanlarında Ağaçlandırma, Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerinin Durumu  245
aaa. Ağaçlandırma  245
bbb. Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri  247
gg. Doğal Sit Alanı ile Özel Çevre Koruma Alanının Çakışık Olması Halinde İmar Planlarını Hangi Merciin Onaylayacağı Sorunu  250
ğğ. Madencilik Faaliyetleri  252
hh. Satış-Kiralama Talepleri  256
ıı. Otopark Sorunu  261
2. Kentsel Sit  262
a. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Temel İlkeleri  264
b. Kentsel Sit Alanlarında Uygulama  265
aa. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belirlenmemiş Kentsel Sit Alanlarındaki Durum  265
bb. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belirlenmiş Alanlar  266
cc. Koruma Amaçlı İmar Planı Onaylanmış Alanlar  267
c. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yaptırılması  267
d. Kentsel Sit Alanlarında Denetleme  268
3. Tarihi Sit  269
a. Tanım  269
b. Tarihi Sit’lerde Koruma ve Kullanma Koşulları  270
c. Fransa Örneğinde Tarihi Çevre Bilincinin Kökenleri ve Gelişimi  270
4. Arkeolojik Sit  272
a. Arkeolojik Sit’lerde Koruma ve Kullanma Koşulları  273
aa. I. Derece Arkeolojik Sit  273
bb. II. Derece Arkeolojik Sit  274
cc. III. Derece Arkeolojik Sit  274
dd. Kentsel Arkeolojik Sit  276
b. İdarece Araştırma, Sondaj, Kazı İzni Verilmesi ve Süresi  277
aa. Kazı İzninde Usul ve Kazı İzninin Devredilemeyeceği İlkesi  279
bb. Araştırma, Sondaj ve Kazı İzninin Hükümsüzlüğü  279
c. Arkeolojik Sit Alanlarında Açığa Çıkarılan Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması  280
d. Arkeolojik Sit Alanlarında Yapılaşma  280
e. Baraj Altında Kalacak Sit Alanlarının Durumu  284
f. Ören Yerlerindeki Arkeolojik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Kullandırılması  287
g. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Arkeolojik Sit Alanlarında “Günübirlik Kullanım” Tesislerinin Kapsamı (701 s. KYK İlke Kararı)  287
h. Arkeolojik Sit Alanlarındaki Sanatsal Faaliyetler, Surlar’ın Durumu ve Diğer Uygulamalar  288
B. Kamu Hizmetlerinin Sunulması ve “İyi Yönetim Hakkı” Bağlamında Bilgi Edinme Hakkı ve Sit Kararları  289
1. Kamu Hizmetlerinin Sunulması ve İyi Yönetim Hakkı  290
2. Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkı  292
a. Dilekçe Hakkı  292
b. Bilgi Edinme Hakkı  293
C. Sit Alanı İlanının İmar Planlarına ve İmar Uygulamalarına Etkisi  298
1. Sit İlanının İmar Planlarına Etkisi  298
2. Sit Alanı İlân Edilen Yerlerde Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması Zorunluluğu  300
a. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması  300
aa. Temel İlkeler ve Hazırlık Aşaması  300
bb. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Amaç, Hedef ve Yaklaşımları  306
cc. Yetki ve Yöntem  311
b. Koruma Amaçlı İmar Planlarına Katılım  312
c. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılma Süresi ve Karara Bağlanması  313
d. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulanması Amacıyla Kamu Kurumları Arasında Taşınmaz Mal Devri  318
e. Çevre Düzeni Planı-Koruma Amaçlı İmar Planı İlişkisi  319
f. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İçeriği, Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı ile Planlarda Değişiklik Yapılması  320
aa. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İçeriği, Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı  320
bb. Koruma Amaçlı İmar Planında Değişiklik Yapılması  323
g. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  326
h. Uygulamanın Denetlenmesi  327
3. Sit Kararının Devam Eden İnşaatlara Etkisi  327
4. Sit Alanlarında Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Yapılanma Koşulları  329
D. Sit Alanı İlanından Kaynaklanabilen Bazı Sorunlar  329
1. Sit Sınırlarından Kaynaklanabilen Sorunlar (Büyük, Küçük Olma) ve Sit Sınırları ile Derecesinde Değişiklik Yapılması  330
2. Cins Tashihi Taleplerinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar  334
3. Sit Alanları ve Tahsis Uygulaması  335
a. Tahsis Kavramı ve Başlıca Özellikleri  335
b. Tahsis Kararının İdari İşlem Teorisi Bakımından İrdelenmesi  338
c. Tahsisin Amacı  339
d. Tahsisi Yapılamayacak Taşınmazlar  341
e. Tahsis İşleminin Değiştirilmesi-Kaldırılması  341
4. Sit Alanlarında Su Ürünleri Üretimi ve Yetiştirilmesinden Kaynaklanabilen Sorunlar  343
5. Sit Alanlarında İfraz-Tevhid Uygulamaları  343
a. İfraz  343
b. Tevhid  346
II. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ İLE YAPILAŞMA VE BAKIM-ONARIM İSTEMLERİNİN HUKUKİ REJİMİ  348
A. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili  348
1. Tespit  348
2. Tescil  353
3. Korumada “Yeteri Kadar Eser” Sorunu  364
4. Tespit ve Korunma Aşamasında Dikkate Alınacak Esaslar  366
B. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Guruplandırılması (I. ve II. Grup Yapılar)  366
C. Sit Alanları Dışında ve Üzerinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Bulunan Parsellerin Koruma Alanı ve Kesin Yapı Yasağı Çizgisinin Oluşturulması  369
D. Yapılaşma İstemleri  370
1. Tescilli Taşınmazlarda Yapılaşma İstemi, Projeler ve Fonksiyon Değişikliği  370
2. Tescilli Eski Eserde Ek Yapılaşma İstemleri  385
3. Tescilli Bitişiği veya Karşısındaki Taşınmazlarda Yapılaşma İstemleri  386
4. Tescilli Eski Eser Bitişiğindeki Taşınmazların Yapılaşma Koşulları Belirsiz Süreli Askıya Alınmamalıdır  390
5. Yapı Kullanma İzinleri  391
E. Tescilli Taşınmazlara İlişkin Bakım ve Onarım İstemleri  392
1. Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ile Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları ve Müdahale Biçimleri  393
2. Esaslı Onarım ve Esaslı Onarım İlkeleri  397
3. Han’ların ve Çeşmelerin Durumu  402
4. Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetimindeki Kültür Varlıklarına Müdahale Biçimleri, Uygulama ve Denetimi  403
5. Bakım-Onarım Yükümlüğünün Yerine Getiremeyecek Olma Hâli  405
6. Yok Olan Tescilli Yapılara İlişkin İşlemler  405
7. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması  406
F. Tescilden Düşme  409
G. İzinsiz Uygulama ve Müdahaleler  411
IV. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK BAŞLICA İLKELER  417
A. Koruma-Kullanma Dengesinin Sağlanması İlkesi  417
1. İlkenin Açıklanması  417
2. “Yeteri Kadar” Korunma Alanı Oluşturma  419
B. “Yıkmadan Korumanın Esas Olması” İlkesi  419
1. İlkenin İçeriği  419
2. “Yıkmadan Korumanın Esas Olması” İlkesi  423
3. Tescilli Eski Eserin Yıkılmasından Kaynaklanan İdarenin Mâli Sorumluluğu ve Rücû Sorunu  426
C. Tescilli Eski Esere Saygı Gösterilmesi İlkesi  428
D. Doğal Sit Alanı Sınırlarının Belirlenmesinde “Parsel Ölçeğine Değil, Alan Ölçeğine Bakılması” İlkesi  429
E. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının “Bulundukları Yerlerde Korunması” İlkesi  431
1. İlkenin Açıklanması  431
2. Tescilli Eski Eserden Kopan Parçaların Hukuki Rejimi-Kamu Malı ve Mütemmim Cüz İlişkisi  432
F. Tescilli Eski Eserlerin Taks Oranlarının İmar Planı İle Getirilen Yapılaşma Oranlarına Göre Öncelikli Olduğu İlkesi  436
Bölüm III
TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE İLGİLİ BAŞLICA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER, KORUMA BÖLGE KURULU KARARLARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI VE YARGISAL DENETİM
I. İDARENİN BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLERİ  439
A. Korumaya Yönelik Karar Alma Yükümlülüğü ve Genel-Özel Kanun İlişkileri  439
B. Uygulamayı Denetleme Yükümlülüğü  441
C. Teknik Eleman Yardımında Bulunma Yükümlülüğü  442
D. İdarenin Mâli Kolaylık Sağlama Yükümlülüğü  442
1. Katkı Payı  443
2. Ödenek Yardımı  446
3. Tazminat Ödeme  446
4. Kredi Verme  447
5. Onarım Yardımı Verme  448
6. Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulaması  451
7. Kültür Varlıklarına Yönelik Bağış ve Yardımların Gelir ve Kurumlar Vergisinden İndirim Esasları  452
a. Gelir Vergisi Kanunu  453
b. Kurumlar Vergisi Kanunu  454
c. Ayni Olarak Yapılan Bağış ve Yardımlar  455
d. Yabancı Para ile Yapılan Bağış ve Yardımlar  456
e. Abide Eserin Kayıtlı Olduğu Kuruma Yapılan Bağış ve Yardımlar  456
8. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Başlıca Uluslararası Fonlar  456
a. Küresel Miras Fonu  456
b. Kültürel Miras Alanında Avrupa Birliği Fonları ve İdarenin Bilgilendirmesi  458
aa. Kültür 2007 Programı  458
bb. Avrupa Kültür Başkentleri  458
cc. EUROMED Kültürel Miras Programı  459
dd. UNESCO Dünya Mirası Fonu  459
ee. Dünya Anıtlar Fonu  460
E. Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Yükümlülüğü  461
F. Kamulaştırma Yükümlülüğü  465
G. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Görüntü Kirliliği ve İşgalden Koruma Yükümlülüğü İle Tabelaların Durumu  469
H. Yaptırım Uygulama Yükümlülüğü  470
II. MALİK VE DİĞER İLGİLİLERE YÖNELİK BAŞLICA YASAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  472
A. YASAKLAR  472
1. İzinsiz Müdahale ve Kullanma Yasağı  472
2. Devir Yasağı  473
3. Zilyetlik Yoluyla İktisap Yasağı  473
a. 27.07.2004 Tarihli ve 5226 Sayılı Yasa Öncesi  473
b. 27.07.2004 Tarih ve 5226 Sayılı Yasa Sonrası  475
B. Yükümlülükler  477
1. Haber Verme Yükümlülüğü  477
2. Maliklerin İzin Verme Yükümlülüğü  479
3. Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Uyma Yükümlülüğü  479
4. Özen Yükümlülüğü  479
5. İzinsiz İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunmama Yükümlülüğü  480
6. Tesisleri Devir Yükümlülüğü  480
7. Müellif Mimarların Yükümlülükleri  480
8. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığının Bakım ve Onarımını Yapma Yükümlülüğü  481
C. Haklar  481
1. Mülkiyet Hakkı Hükümlerinden Yararlanma  481
2. İntifa ve Kiraya Verme Hakkı  481
3. Trampa Talep Etme Hakkı  482
a. Trampa Edilebilecek Taşınmazlar  487
b. Trampaya Konu Taşınmazların Belirlenmesi  488
c. Başvurunun Şekli ve İnceleme  489
d. Değer Takdiri  489
e. Trampaya Konu Edilemeyecek Hazine Taşınmazları  490
f. İlan ve Başvuru  491
g. Bedele İtiraz  492
h. Trampa  492
4. “Hak Aktarımı” İsteme Hakkı  492
5. Vergi İstisnası ve Muafiyetlerinden Yararlanma Hakkı- Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Niteliğindeki Taşınmazlardan Kısıtlı Vergi Alma Yasağı  494
6. Tescilli Eski Eserin Satın Alınmasını Talep Hakkı  496
III. KORUMA BÖLGE KURULU KARARLARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI VE YARGISAL DENETİM  497
A. Yargı Dışı Denetim Olarak İdari İtiraz ve Dava Açma Süresine Etkisi  498
B. Sit Kararları ve Tescilli Taşınmazlarla İlgili İşlemlere Karşı Dava Açılması: Dava Dilekçesi  501
1. Dava Dilekçesinin Şekli ve Dava Dilekçesindeki Eksiklikler  501
2. Dava Dilekçesinin Verilebileceği Yerler  502
3. Harç ve Posta Giderleri  502
C. İptal Davasının Ön Koşulları Yönünden İrdelemeler  503
1. Görev-Yetki  503
a. Görev  503
aa. Görevli Mahkeme  503
bb. Görev Kurallarının İhlâli  504
b. Yetki  505
aa. Yetkili Mahkeme  505
bb. Yetki Kurallarının İhlâli  506
c. Görev-Yetki Konusunda Özel Durumlar  507
aa. Davaların Birleştirilmesi  507
bb. Mercî Tâyini  507
2. İdarî Merci Tecavüzü  508
3. Ehliyet  508
a. Genel Olarak  508
b. Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik  515
4. Husûmet  515
5. İcrai İşlem Olup Olmama  517
6. Süreaşımı  519
a. Sürenin Başlangıcı  520
aa. Tebligat  520
bb. Haricen Öğrenme  522
b. Süreaşımının Uygulanmaması veya Hafifletilmesi  524
aa. Yokluk  524
bb. Çalışmaya Ara Verme Süresi  525
cc. İYUK md.7/4  525
dd. İdarî İtiraz Yoluna Başvurulması  525
ee. Mücbir Sebep  526
ff. İYUK md. 9/2  526
7. İdari Yargıda Tek Dilekçe ile Dava Açma  526
D. İptal Davasında Esasa İlişkin Koşulları  532
1. Yetki  532
2. Şekil  538
3. Sebep  541
4. Konu  542
5. Amaç Unsuru ve Yapılaşma Baskısını Azaltma Amacıyla Doğal Sit Kararı Alınıp Alınamayacağı Sorunu  543
E. Yürütmenin Durdurulması  548
F. Yargılama Sürecinde Özellik Arz Edebilen Bazı Durumlar  549
1. İspat Yükü ve Re’sen Araştırma İlkesi  549
2. Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale  552
a. Davanın İhbarı  552
b. Davaya Müdahale  553
3. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  555
G. Sit Alanları ve Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Davalarda Bilirkişilik ve Sorunlar  556
H. Ceza Davalarının Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Etkisi  562
İ. Koruma Kurulu Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce Kurula Yapılan Başvuruların Durumu ve Yargı ile İlgili İşlemler  564
1. İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce Kurula Yapılan Başvuruların Durumu  564
2. Yargı ile İlgili İşlemler  566
J. Sit Alanı İçinde Bulunan Parsel İçin Açılan Davanın Sit Alanının Tamamına Etkisi  567
K. İptal Kararının Hüküm ve Sonuçları  567
1. İşlem Yönünden  567
2. Kişiler Yönünden  571
a. Taraflar Bakımından  571
b. Üçüncü Kişiler Bakımından  572
L. İptal Kararlarının Uygulanması  572
SONUÇ VE ÖNERİLER  577
Kaynakça  599
Kavramlar Dizini  609
 


M. Ufuk Tekin
Şubat 2020
69.90 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Büyük
Ocak 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar Cetveli  23
Bölüm I
TERMİNOLOJİ SORUNU, KORUMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE BOYUTLARI, TARİHİ GELİŞİM SÜRECİNDE SİT ALANLARI-TESCİLLİ ESKİ ESERLER İLE
ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
I. TERMİNOLOJİ SORUNU VE TEMEL KAVRAMLAR  27
A. Terminoloji Sorunu  27
B. Temel Kavramlar  28
1. Sit Kavramı  28
a. Doğal Sit  29
b. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi  30
c. Tarihi Sit  32
d. Arkeolojik Sit  32
e. Kırsal Sit  34
f. Karma Sit  34
2. “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları” Kavramı  34
a. Kültür Varlıkları  35
aa. Kültür Varlığı Kavramı  35
aaa. Kültür Varlığı Kavramına İlişkin Başlıca Görüşler  35
aaaa. Maksimalist Görüş  35
bbbb. Minimalist Görüş  36
cccc. Karma Görüş  36
bbb. Pozitif Düzenlemelerdeki Durum  36
bb. Anıtlar-Heykellerin Durumu  40
cc. “Somut Olmayan Kültürel Miras” Kavramı  41
b. Kültür Varlıklarının Belirlenmesindeki Başlıca Ölçüt ve Değerler  43
aa. Tarihi Belge Ölçütü  44
bb. Zaman Ölçütü  44
cc. Estetik Değer Ölçütü  44
dd. Mekandan Bağımsızlık Ölçütü  45
ee. Enderlik Değeri  45
aaa. Teklik Değeri  45
bbb. Çokluk Değeri  45
ccc. Homojenlik Değeri  45
ff. Tanım Değeri  46
aaa. Tarihsel Değer  46
bbb. Anı Değeri  46
ccc. Mitolojik Değer  46
gg. Çağdaş ve Sosyo-Ekonomik Değerler  46
aaa. İşlevsel Değerler  46
bbb. Ekonomik Değer  46
ccc. Eğitim Değeri  46
hh. Diğer Başlıca Değerler  47
aaa. Artistik ve Teknik Değer  47
bbb. Özgünlük Değeri  47
ccc. Geleneksel Değer  47
c. Tabiat Varlıkları  47
aa. Taşınır Tabiat Varlıkları  47
bb. Korunması Gerekli Tabiat Varlığı Kavramı  47
cc. “Anıt Ağaç” Tanımı ve Korunması  48
dd. Mezarlık Alanlarındaki Ağaçların Durumu  49
3. Koruma- Korunma ve Korunma Alanı Kavramı  50
a. Koruma-Korunma  50
aa. Kavramların İçeriği  50
bb. Koruma Düşüncesinin Kuramsal Temelleri  53
aaa. Üslup Birliğine Ulaşma Görüşü  53
bbb. Romantik Görüş  54
ccc. Tarihi Restorasyon Görüşü  54
ddd. Çağdaş Restorasyon Görüşü  54
cc. Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Görüşler  54
aaa. Evrensellik Görüşü  55
bbb. Kültür Varlıklarının Bulunduğu Yerde Korunması Görüşü  55
ccc. Karma Görüş  56
b. Korunma Alanı ve İdari İrtifaklar  56
4. Bazı Teknik Kavramlar  57
a. Rölöve  57
b. Restorasyon  57
c. Restitüsyon  58
d. Rekonstrüksiyon  58
e. Anıt Eser  58
f. Bağlantı Noktası  59
g. Ören Yeri  59
h. Sokak Sağlıklaştırma Proje ve Uygulamaları  59
ı. Diğer Bazı Kavramlar  60
5. Koruma Amaçlı İmar Planı ve İlgili Kavramlar  60
a. Koruma Amaçlı İmar Planı  60
b. Çevre Düzenleme Projesi  60
c. Yönetim Alanı ve Yönetim Plânı  61
d. Taban Alanı Katsayısı (TAKS)  61
e. Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS)  61
II. HUKUK DALLARI AYIRIMINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI HUKUKUNUN YERİ VE YAKIN BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ  61
A. Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukukunun Hukuk Dalları Ayırımındaki Yeri  61
B. Yakın Bilim Dalları İle İlişkisi  62
III. KORUMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE BOYUTLARI  63
A. Önemi  63
B. Boyutları  64
1. “Kültürel Kamu Hizmeti” Olarak Koruma  64
a. Korumanın Kültürel Boyutu  64
b. UNESCO’nun Ülkemiz ile İlgili Kararlarından Örnekler  64
aa. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti  64
bb. UNESCO’nun 2007 Dünya Mevlana Yılı İlanı  65
2. Korumanın Sosyal Boyutu  65
3. Korumanın Ekonomik Boyutu  65
C. Türleri  67
1. Kamusal Koruma  67
2. Bireysel Koruma  68
a. Elde Tutma  68
b. Özel Müze ve Koleksiyonculuk  68
IV. KORUMA MEVZUATININ TARİHİ GELİŞİMİ  70
A. Cumhuriyet Öncesi Dönem  71
1. Tanzimat Öncesi  71
2. Tanzimat Sonrası  71
B. Cumhuriyet Dönemi  74
1. 1923-1950  74
2. 1951- 1972 Dönemi  75
3. 1973- 1982 Dönemi  76
a. 1710 s. Eski Eserler Kanunu  76
b. 1982 Anayasası  77
4. 1983- 2003 Dönemi  78
5. 2004 Sonrası  81
V. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET SORUNU VE BUNLARIN KAMU MALI TEORİSİNDEKİ YERİ  83
A. İdarenin Kamu Malları Üzerinde Hiçbir Mülkiyet Hakkının Olmadığı, “Denetim ve Gözetim” Yetkisinin Olduğu Görüşü  83
1. Görüşün Açıklanması  83
2. “Devletin Hüküm ve Tasarrufu” Kavramı ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olması  84
B. Kamu Malları Üzerinde Mülkiyetin Olduğu Görüşü  85
1. İdarenin Kamu Hukuku Kurallarına Tâbi Bir Kamu Mülkiyeti Olduğu Görüşü  85
2. İdarenin Kamu Malları Üzerinde Özel Mülkiyet Hakkı Olduğu ve Tahsisin Kamu Yararına İrtifak Oluşturduğu Görüşü  86
3. Düalist Yaklaşım Olarak “Karma Hukuki İlişki” ve “Değiştirilmiş Özel Mülkiyet” Görüşü  86
4. Kollektif Mülkiyet Görüşü  88
C. Kamu Malları Üzerinde İdarenin Mülkiyetle Bekçilik Arasında Bir Hakkı Olduğu Görüşü  88
D. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bakımından Değerlendirmeler  88
VI. KORUMACILIK ALANINDAKİ BAŞLICA ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE ÖRGÜTLENMELER  92
A. Uluslararası Başlıca Sözleşmeler  93
1. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme  93
2. Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi  95
3. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi  96
4. Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi  98
5. Özellikle Su Kuşlarının Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme  100
6. Akdeniz'de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol  101
7. Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme  102
8. Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme  103
9. Diğer Sözleşmeler  103
B. Uluslararası Kuruluşlar  104
VII. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK  104
A. Almanya  105
1. Giriş  105
2. Alman Hukukunda Kültür Varlıklarının Korunmasının Kısa Tarihi Gelişimi  110
3. Terminoloji  113
a. Kültür Varlığı  114
b. Kültür Varlıklarının Korunması  116
4. Korunması Öngörülen Kültür Varlıklarının Türleri  117
a. İnşai/Mimari Kültür Varlıkları ( Baudenkmäler)  117
b. Arkeolojik Kültür Varlıkları (Bodendenkmäler)  119
c. Yeşil Kültür Varlıkları ( Gründenkmäler/Tarihi Parklar, Bahçeler)  121
d. Taşınır Kültür Varlıkları ( bewegliche Denkmäler)  122
5. Kültür Varlıklarının Belirlenmesinde Esas Alınan Ölçütler  122
a. Niteliğe İlişkin Ölçütler  123
aa. Sanatsal Nedenler  123
bb. Tarihsel Nedenler  123
cc. Bilimsel Nedenler  124
dd. Mimari Yapıya Dayanan Nedenler (Städtebauliche Gründen)  124
ee. Teknolojiye Dayalı Nedenler  125
b. Kültür Varlığı Sayılmada Liyakat (Korunmaya Değer Olma) Ölçütü ve Kamu Yararı  125
c. Uluslararası Kaynak Olarak UNESCO’nun Kültürel Dünya Mirası Belirleme Kriterleri  127
6. Kültür Varlıklarının Korunmasında Kabul Edilen Başlıca İlkeler  128
a. Kültür Varlıklarının Korunmasında Birlik İlkesi (Einheit der Denkmalpflege)”  128
b. Kültür Varlıklarının Korunmasında Kullanıma Öncelik Verilmesi İlkesi  130
c. Kültür Varlıklarının Korunmasında Mülkiyete Saygı Gösterilmesi İlkesi  132
7. Kültür Varlıklarının Korunması Amacıyla Başvurulan Tedbirlerin Uygulanma Ölçütleri  135
a. Tedbirin Uygunluğu Ölçütü (Geeignetheit der Maßnahme)  136
b. Mecburiyet Ölçütü (Notwendigkeit)  136
c. Ölçülülük  136
d. Müdahalenin En Aza İndirgenmesi  137
8. Ara Sonuç  137
B. İtalya  139
C. Fransa  140
D. İngiltere  143
E. Diğer Bazı Ülkeler  147
Bölüm II
TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA; YETKİLİ MAKAM, SİT TÜRLERİ VE DERECELENDİRİLMELERİ, TESPİT-TESCİL İŞLEMLERİ, KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE UYGULAMALARI İLE KORUMAYA YÖNELİK BAŞLICA İLKELER
I. SİT ALANLARI VE TARİHSEL ÇEVRENİN KORUNMASINDA YETKİLİ MAKAM VE İLGİLİ BAŞLICA KURULUŞLAR  149
A. Başlıca Kurum ve Kuruluşlar  149
1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının Yapısı ve İşleyişi  149
a. Koruma Bölge Kurullarının Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi  149
b. Koruma Bölge Kurullarının Görev-Yetkileri, Kararları ile Yerinde İnceleme  153
c. Koruma Bölge Kurullarında Başkan Seçimi, Toplantı ve Karar Nisabı  164
d. Toplantı Yeri, Zamanı ve Toplantı Süresi  165
e. Gündemin Belirlenmesi-Ek Gündem  166
g. Koruma Bölge Kurulunun Kararlarının Oluşturulması ve Dağıtım Esasları  169
aa. Koruma Bölge Kurulunun Kararlarının Oluşturulması  169
bb. Karar Dağıtım Esasları  170
h. Koruma Bölge Kurulu Kararlarında Maddi Hata  171
ı. Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Uyma Zorunluluğu  172
i. İsnat ve İftiralara Karşı Korunma  174
j. Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri  174
aa. Genel Olarak  174
bb. Raportörler  176
cc. Denetim ve Soruşturma  177
k. Güncel Yapılanma: “Yenileme Alanları”nda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kurulması  178
l. Değerlendirme  178
2. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu  179
a. Oluşumu  179
b. Görev ve Yetkileri  183
c. Çalışma Şekli  186
d. Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi  187
e. Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının Hukuki Statüsü  187
aa. İdari İşlem Teorisindeki Yeri  187
bb. Normlar Hiyerarşisindeki Yeri  187
cc. Bağlayıcılığı  188
dd. Zaman Bakımından Yürürlüğü  188
ee. Denetimi  189
3. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Koordinasyon Kurulu  190
4. Kültür ve Turizm Bakanlığı  190
5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  192
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın(ÇŞB) Görevleri ve Teşkilatı  192
aa. Görevleri  192
bb. Teşkilâtı  196
b. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü  197
c. İlgili Diğer Bazı Bakanlık Birimleri  198
aa. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü  198
bb. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  200
d. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Bölge Komisyonlarının Genel Hukuki Rejimi  201
aa. Genel Olarak  201
bb. Merkez Komisyonu ve Bölge Komisyonunun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları  201
aaa. Merkez Komisyonunun Teşkili ve Komisyon Üyeliği  201
bbb. Merkez Komisyonunun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekli  202
ccc. Bölge Komisyonlarının Oluşumu, Üyelik Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi  203
ddd. Bölge Komisyonlarının Görevleri ve Çalışma Şekli  203
eee. Merkez Komisyonu ve Bölge Komisyonlarında Alt Komisyonlar Kurulması  204
fff. Merkez Komisyonu ve Bölge Komisyonlarınca Alınan Kararlar ve Dağıtımı  204
ggg. Kararlara Uyma Zorunluluğu  204
hhh. Merkez Komisyonuna Yapılacak İtirazlar  205
6. Koruma Uygulama ve Denetim Büroları’nın (KUDEP) Durumu  205
a. Tanımı  205
b. Amacı  205
c. Kuruluşu  206
d. KUDEB’lerin Görevleri  206
e. KUDEB’lerin Çalışma Şekli  207
7. Alan Yönetimi, Müze Yönetimi ve Anıt Eser Kurulu  208
8. İlgili Diğer Başlıca Kurum ve Kuruluşlar  212
a. Kamu Kuruluşları  212
b. Sivil Toplum Kuruluşları  215
B. Sit Alanlarının ve Tarihsel Çevrenin Korunmasında Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Rolü ve İşbirliği  215
C. İdari İşlem Teorisi Bakımından Sit Kararının Hukuki Niteliği  217
II. SİT TÜRLERİ VE BAŞLICA KULLANIM KARARLARI  219
A. Sit Türleri  219
1. Doğal Sitler  219
a. Tanım  219
b. Doğal Sit’in Başlıca Ölçütleri  220
c. Doğal Sit’in Dereceleri ve Kullanım Kararları  225
aa. I. Derece Doğal Sit  226
bb. II. Derece Doğal Sit  229
cc. III. Derece Doğal Sit  230
d. Doğal Sit Alanlarındaki Başlıca Uygulamalar ve Sorunlar  232
aa. Doğal Sit Alanı İrdeleme Çalışmaları  232
bb. Doğal Sit Alanlarında Teknik Alt Yapı Faaliyetleri ve İskelelerin Durumu  233
aaa. Teknik Alt Yapı Faaliyetleri  233
bbb. İskelelerin Durumu  234
cc. Doğal Sit Alanı-Orman Alanı İlişkisi  236
dd. Doğal Sit Alanları ve Turizm Merkezleri  239
ee. Doğal Sit Alanlarında Enerji Santrallerinin Durumu  242
aaa. Rüzgar Enerjisi Santralleri  242
bbb. Rüzgar Enerjisi Santralleri Dışında Kalan Enerji Santralleri  243
aaaa. İlke Kararları ve Danıştay’ın Yaklaşımı  243
bbbb. Kalkınma Planlarındaki Durum  245
ff. Doğal Sit Alanlarında Ağaçlandırma, Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerinin Durumu  245
aaa. Ağaçlandırma  245
bbb. Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri  247
gg. Doğal Sit Alanı ile Özel Çevre Koruma Alanının Çakışık Olması Halinde İmar Planlarını Hangi Merciin Onaylayacağı Sorunu  250
ğğ. Madencilik Faaliyetleri  252
hh. Satış-Kiralama Talepleri  256
ıı. Otopark Sorunu  261
2. Kentsel Sit  262
a. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Temel İlkeleri  264
b. Kentsel Sit Alanlarında Uygulama  265
aa. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belirlenmemiş Kentsel Sit Alanlarındaki Durum  265
bb. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belirlenmiş Alanlar  266
cc. Koruma Amaçlı İmar Planı Onaylanmış Alanlar  267
c. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yaptırılması  267
d. Kentsel Sit Alanlarında Denetleme  268
3. Tarihi Sit  269
a. Tanım  269
b. Tarihi Sit’lerde Koruma ve Kullanma Koşulları  270
c. Fransa Örneğinde Tarihi Çevre Bilincinin Kökenleri ve Gelişimi  270
4. Arkeolojik Sit  272
a. Arkeolojik Sit’lerde Koruma ve Kullanma Koşulları  273
aa. I. Derece Arkeolojik Sit  273
bb. II. Derece Arkeolojik Sit  274
cc. III. Derece Arkeolojik Sit  274
dd. Kentsel Arkeolojik Sit  276
b. İdarece Araştırma, Sondaj, Kazı İzni Verilmesi ve Süresi  277
aa. Kazı İzninde Usul ve Kazı İzninin Devredilemeyeceği İlkesi  279
bb. Araştırma, Sondaj ve Kazı İzninin Hükümsüzlüğü  279
c. Arkeolojik Sit Alanlarında Açığa Çıkarılan Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması  280
d. Arkeolojik Sit Alanlarında Yapılaşma  280
e. Baraj Altında Kalacak Sit Alanlarının Durumu  284
f. Ören Yerlerindeki Arkeolojik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Kullandırılması  287
g. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Arkeolojik Sit Alanlarında “Günübirlik Kullanım” Tesislerinin Kapsamı (701 s. KYK İlke Kararı)  287
h. Arkeolojik Sit Alanlarındaki Sanatsal Faaliyetler, Surlar’ın Durumu ve Diğer Uygulamalar  288
B. Kamu Hizmetlerinin Sunulması ve “İyi Yönetim Hakkı” Bağlamında Bilgi Edinme Hakkı ve Sit Kararları  289
1. Kamu Hizmetlerinin Sunulması ve İyi Yönetim Hakkı  290
2. Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkı  292
a. Dilekçe Hakkı  292
b. Bilgi Edinme Hakkı  293
C. Sit Alanı İlanının İmar Planlarına ve İmar Uygulamalarına Etkisi  298
1. Sit İlanının İmar Planlarına Etkisi  298
2. Sit Alanı İlân Edilen Yerlerde Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması Zorunluluğu  300
a. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması  300
aa. Temel İlkeler ve Hazırlık Aşaması  300
bb. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Amaç, Hedef ve Yaklaşımları  306
cc. Yetki ve Yöntem  311
b. Koruma Amaçlı İmar Planlarına Katılım  312
c. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılma Süresi ve Karara Bağlanması  313
d. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulanması Amacıyla Kamu Kurumları Arasında Taşınmaz Mal Devri  318
e. Çevre Düzeni Planı-Koruma Amaçlı İmar Planı İlişkisi  319
f. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İçeriği, Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı ile Planlarda Değişiklik Yapılması  320
aa. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İçeriği, Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı  320
bb. Koruma Amaçlı İmar Planında Değişiklik Yapılması  323
g. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  326
h. Uygulamanın Denetlenmesi  327
3. Sit Kararının Devam Eden İnşaatlara Etkisi  327
4. Sit Alanlarında Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Yapılanma Koşulları  329
D. Sit Alanı İlanından Kaynaklanabilen Bazı Sorunlar  329
1. Sit Sınırlarından Kaynaklanabilen Sorunlar (Büyük, Küçük Olma) ve Sit Sınırları ile Derecesinde Değişiklik Yapılması  330
2. Cins Tashihi Taleplerinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar  334
3. Sit Alanları ve Tahsis Uygulaması  335
a. Tahsis Kavramı ve Başlıca Özellikleri  335
b. Tahsis Kararının İdari İşlem Teorisi Bakımından İrdelenmesi  338
c. Tahsisin Amacı  339
d. Tahsisi Yapılamayacak Taşınmazlar  341
e. Tahsis İşleminin Değiştirilmesi-Kaldırılması  341
4. Sit Alanlarında Su Ürünleri Üretimi ve Yetiştirilmesinden Kaynaklanabilen Sorunlar  343
5. Sit Alanlarında İfraz-Tevhid Uygulamaları  343
a. İfraz  343
b. Tevhid  346
II. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ İLE YAPILAŞMA VE BAKIM-ONARIM İSTEMLERİNİN HUKUKİ REJİMİ  348
A. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili  348
1. Tespit  348
2. Tescil  353
3. Korumada “Yeteri Kadar Eser” Sorunu  364
4. Tespit ve Korunma Aşamasında Dikkate Alınacak Esaslar  366
B. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Guruplandırılması (I. ve II. Grup Yapılar)  366
C. Sit Alanları Dışında ve Üzerinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Bulunan Parsellerin Koruma Alanı ve Kesin Yapı Yasağı Çizgisinin Oluşturulması  369
D. Yapılaşma İstemleri  370
1. Tescilli Taşınmazlarda Yapılaşma İstemi, Projeler ve Fonksiyon Değişikliği  370
2. Tescilli Eski Eserde Ek Yapılaşma İstemleri  385
3. Tescilli Bitişiği veya Karşısındaki Taşınmazlarda Yapılaşma İstemleri  386
4. Tescilli Eski Eser Bitişiğindeki Taşınmazların Yapılaşma Koşulları Belirsiz Süreli Askıya Alınmamalıdır  390
5. Yapı Kullanma İzinleri  391
E. Tescilli Taşınmazlara İlişkin Bakım ve Onarım İstemleri  392
1. Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ile Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları ve Müdahale Biçimleri  393
2. Esaslı Onarım ve Esaslı Onarım İlkeleri  397
3. Han’ların ve Çeşmelerin Durumu  402
4. Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetimindeki Kültür Varlıklarına Müdahale Biçimleri, Uygulama ve Denetimi  403
5. Bakım-Onarım Yükümlüğünün Yerine Getiremeyecek Olma Hâli  405
6. Yok Olan Tescilli Yapılara İlişkin İşlemler  405
7. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması  406
F. Tescilden Düşme  409
G. İzinsiz Uygulama ve Müdahaleler  411
IV. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK BAŞLICA İLKELER  417
A. Koruma-Kullanma Dengesinin Sağlanması İlkesi  417
1. İlkenin Açıklanması  417
2. “Yeteri Kadar” Korunma Alanı Oluşturma  419
B. “Yıkmadan Korumanın Esas Olması” İlkesi  419
1. İlkenin İçeriği  419
2. “Yıkmadan Korumanın Esas Olması” İlkesi  423
3. Tescilli Eski Eserin Yıkılmasından Kaynaklanan İdarenin Mâli Sorumluluğu ve Rücû Sorunu  426
C. Tescilli Eski Esere Saygı Gösterilmesi İlkesi  428
D. Doğal Sit Alanı Sınırlarının Belirlenmesinde “Parsel Ölçeğine Değil, Alan Ölçeğine Bakılması” İlkesi  429
E. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının “Bulundukları Yerlerde Korunması” İlkesi  431
1. İlkenin Açıklanması  431
2. Tescilli Eski Eserden Kopan Parçaların Hukuki Rejimi-Kamu Malı ve Mütemmim Cüz İlişkisi  432
F. Tescilli Eski Eserlerin Taks Oranlarının İmar Planı İle Getirilen Yapılaşma Oranlarına Göre Öncelikli Olduğu İlkesi  436
Bölüm III
TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE İLGİLİ BAŞLICA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER, KORUMA BÖLGE KURULU KARARLARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI VE YARGISAL DENETİM
I. İDARENİN BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLERİ  439
A. Korumaya Yönelik Karar Alma Yükümlülüğü ve Genel-Özel Kanun İlişkileri  439
B. Uygulamayı Denetleme Yükümlülüğü  441
C. Teknik Eleman Yardımında Bulunma Yükümlülüğü  442
D. İdarenin Mâli Kolaylık Sağlama Yükümlülüğü  442
1. Katkı Payı  443
2. Ödenek Yardımı  446
3. Tazminat Ödeme  446
4. Kredi Verme  447
5. Onarım Yardımı Verme  448
6. Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulaması  451
7. Kültür Varlıklarına Yönelik Bağış ve Yardımların Gelir ve Kurumlar Vergisinden İndirim Esasları  452
a. Gelir Vergisi Kanunu  453
b. Kurumlar Vergisi Kanunu  454
c. Ayni Olarak Yapılan Bağış ve Yardımlar  455
d. Yabancı Para ile Yapılan Bağış ve Yardımlar  456
e. Abide Eserin Kayıtlı Olduğu Kuruma Yapılan Bağış ve Yardımlar  456
8. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Başlıca Uluslararası Fonlar  456
a. Küresel Miras Fonu  456
b. Kültürel Miras Alanında Avrupa Birliği Fonları ve İdarenin Bilgilendirmesi  458
aa. Kültür 2007 Programı  458
bb. Avrupa Kültür Başkentleri  458
cc. EUROMED Kültürel Miras Programı  459
dd. UNESCO Dünya Mirası Fonu  459
ee. Dünya Anıtlar Fonu  460
E. Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Yükümlülüğü  461
F. Kamulaştırma Yükümlülüğü  465
G. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Görüntü Kirliliği ve İşgalden Koruma Yükümlülüğü İle Tabelaların Durumu  469
H. Yaptırım Uygulama Yükümlülüğü  470
II. MALİK VE DİĞER İLGİLİLERE YÖNELİK BAŞLICA YASAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  472
A. YASAKLAR  472
1. İzinsiz Müdahale ve Kullanma Yasağı  472
2. Devir Yasağı  473
3. Zilyetlik Yoluyla İktisap Yasağı  473
a. 27.07.2004 Tarihli ve 5226 Sayılı Yasa Öncesi  473
b. 27.07.2004 Tarih ve 5226 Sayılı Yasa Sonrası  475
B. Yükümlülükler  477
1. Haber Verme Yükümlülüğü  477
2. Maliklerin İzin Verme Yükümlülüğü  479
3. Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Uyma Yükümlülüğü  479
4. Özen Yükümlülüğü  479
5. İzinsiz İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunmama Yükümlülüğü  480
6. Tesisleri Devir Yükümlülüğü  480
7. Müellif Mimarların Yükümlülükleri  480
8. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığının Bakım ve Onarımını Yapma Yükümlülüğü  481
C. Haklar  481
1. Mülkiyet Hakkı Hükümlerinden Yararlanma  481
2. İntifa ve Kiraya Verme Hakkı  481
3. Trampa Talep Etme Hakkı  482
a. Trampa Edilebilecek Taşınmazlar  487
b. Trampaya Konu Taşınmazların Belirlenmesi  488
c. Başvurunun Şekli ve İnceleme  489
d. Değer Takdiri  489
e. Trampaya Konu Edilemeyecek Hazine Taşınmazları  490
f. İlan ve Başvuru  491
g. Bedele İtiraz  492
h. Trampa  492
4. “Hak Aktarımı” İsteme Hakkı  492
5. Vergi İstisnası ve Muafiyetlerinden Yararlanma Hakkı- Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Niteliğindeki Taşınmazlardan Kısıtlı Vergi Alma Yasağı  494
6. Tescilli Eski Eserin Satın Alınmasını Talep Hakkı  496
III. KORUMA BÖLGE KURULU KARARLARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI VE YARGISAL DENETİM  497
A. Yargı Dışı Denetim Olarak İdari İtiraz ve Dava Açma Süresine Etkisi  498
B. Sit Kararları ve Tescilli Taşınmazlarla İlgili İşlemlere Karşı Dava Açılması: Dava Dilekçesi  501
1. Dava Dilekçesinin Şekli ve Dava Dilekçesindeki Eksiklikler  501
2. Dava Dilekçesinin Verilebileceği Yerler  502
3. Harç ve Posta Giderleri  502
C. İptal Davasının Ön Koşulları Yönünden İrdelemeler  503
1. Görev-Yetki  503
a. Görev  503
aa. Görevli Mahkeme  503
bb. Görev Kurallarının İhlâli  504
b. Yetki  505
aa. Yetkili Mahkeme  505
bb. Yetki Kurallarının İhlâli  506
c. Görev-Yetki Konusunda Özel Durumlar  507
aa. Davaların Birleştirilmesi  507
bb. Mercî Tâyini  507
2. İdarî Merci Tecavüzü  508
3. Ehliyet  508
a. Genel Olarak  508
b. Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik  515
4. Husûmet  515
5. İcrai İşlem Olup Olmama  517
6. Süreaşımı  519
a. Sürenin Başlangıcı  520
aa. Tebligat  520
bb. Haricen Öğrenme  522
b. Süreaşımının Uygulanmaması veya Hafifletilmesi  524
aa. Yokluk  524
bb. Çalışmaya Ara Verme Süresi  525
cc. İYUK md.7/4  525
dd. İdarî İtiraz Yoluna Başvurulması  525
ee. Mücbir Sebep  526
ff. İYUK md. 9/2  526
7. İdari Yargıda Tek Dilekçe ile Dava Açma  526
D. İptal Davasında Esasa İlişkin Koşulları  532
1. Yetki  532
2. Şekil  538
3. Sebep  541
4. Konu  542
5. Amaç Unsuru ve Yapılaşma Baskısını Azaltma Amacıyla Doğal Sit Kararı Alınıp Alınamayacağı Sorunu  543
E. Yürütmenin Durdurulması  548
F. Yargılama Sürecinde Özellik Arz Edebilen Bazı Durumlar  549
1. İspat Yükü ve Re’sen Araştırma İlkesi  549
2. Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale  552
a. Davanın İhbarı  552
b. Davaya Müdahale  553
3. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  555
G. Sit Alanları ve Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Davalarda Bilirkişilik ve Sorunlar  556
H. Ceza Davalarının Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Etkisi  562
İ. Koruma Kurulu Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce Kurula Yapılan Başvuruların Durumu ve Yargı ile İlgili İşlemler  564
1. İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce Kurula Yapılan Başvuruların Durumu  564
2. Yargı ile İlgili İşlemler  566
J. Sit Alanı İçinde Bulunan Parsel İçin Açılan Davanın Sit Alanının Tamamına Etkisi  567
K. İptal Kararının Hüküm ve Sonuçları  567
1. İşlem Yönünden  567
2. Kişiler Yönünden  571
a. Taraflar Bakımından  571
b. Üçüncü Kişiler Bakımından  572
L. İptal Kararlarının Uygulanması  572
SONUÇ VE ÖNERİLER  577
Kaynakça  599
Kavramlar Dizini  609
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020