Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında
Rücu Davaları
Eylül 2018 / 1. Baskı / 285 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Sosyal risklerin gerçekleşmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılara ayni veya nakdi ödemeler yapmaktadır. Yapılan bu ödemeler neticesinde Kurumun aktifi azalmaktadır. İşte Kurum, yapmış olduğu bu ödemeler neticesinde aktifinin azalmasını engellemek ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha dikkatli olmalarını sağlamak için yapmış olduğu bu ödemeleri sorumlulara rücu etmektedir.

Ülkemiz iş kazalarının yoğun yaşandığı bir ülke olduğundan Sosyal Güvenlik Kurumumuz her yıl yüklü miktarda ödeme yapmaktadır. Bundan dolayı da iş mahkemelerinde Sosyal Güvenlik Kurumunun taraf olduğu rücu davaları sayısı oldukça yüksektir.

İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya iş güvenliği mevzuatına aykırı hareketi sonucu meydana gelmişse Kurumca yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı işverene ödettirilir. Yine sigortalının bünyece uygun olmadığı işlerde çalıştırılması veya sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde Kuruma verilmemesi veya sigortalının malul kalması veya sigortalının hastalanması durumunda ödenen ödenekler işverene rücu edilir. Bunlarla birlikte Kurum, kusuru olan üçüncü kişilere de rücu edebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun taraf olduğu rücu davaları halefiyet ilkesine dayanmaktadır. Bundan dolayı rücu davalarında hükmedilebilecek miktar, sigortalının veya ölümü halinde hak sahiplerinin genel hükümler uyarınca işverenden isteyebilecekleri tazminat miktarını ve işverenin kusur karşılığı saptanan tutarı aşamaz.

Konu Başlıkları
Rücu Hakkı ve Hukuki Niteliği
Rücu Davalarının Kaynakları
Rücu Davalarının Mahiyeti
Rücu Davalarında Alacağın Hesaplanması
Barkod: 9789750251245
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 285
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
RÜCU HAKKI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
1.1. RÜCU HAKKI  19
1.2. RÜCU HAKKININ ÜLKEMİZDE TARİHSEL GELİŞİMİ  21
1.2.1. 4772 Sayılı İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu’nda Yer alan Düzenleme  21
1.2.2. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme  24
1.2.3. 1479 Sayılı Bağ–Kur Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme  26
1.3. RÜCU HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  28
1.4. ALMANYA’DA RÜCU HAKKI  40
1.4.1. Genel Olarak  40
1.4.2. SGB 7’de Düzenlenen Rücu Hakkı  41
1.4.3. SGB 10’da Düzenlenen Rücu Hakkı  45
1.4.4. Paylaştırma Sözleşmesinden (Teilungsabkommen) Doğan Rücu Hakkı  46
1.4.5. Temsilcilerin Rücu Davalarından Sorumluluğu  47
1.4.6. Rücu Davalarında Zamanaşımı  48
1.5. 5510 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN RÜCU HAKKININ UYGULANMA ZAMANI  48
İkinci Bölüm
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE RÜCU DAVALARININ KAYNAKLARI
2.1. GENEL OLARAK  51
2.2. İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  52
2.2.1. Zarara Uğrayanın Sigortalı Olması  52
2.2.2. Zararın İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğması  55
2.2.2.1. İş Kazası Kavramı  56
2.2.2.2. Meslek Hastalığı Kavramı  61
2.2.2.3. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Soruşturulması ve Tespiti  62
2.2.2.3.1. İş Kazasının Soruşturulması ve Tespiti  62
2.2.2.3.2. Meslek Hastalığının Soruşturulması ve Tespiti  67
2.2.3. Zararın İşverenin Kastı veya Sigortalıların Sağlığını Koruma ve İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareketi Sonucu Meydana Gelmesi  70
2.2.3.1. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Alma Yükümlülüğü  71
2.2.3.1.1. Genel Olarak  71
2.2.3.1.2. İşverenin 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Yükümlülükleri  73
2.2.3.2. İşverenin Kasıtlı veya İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareketlerinin Bulunması  76
2.2.3.2.1. Genel Olarak  76
2.2.3.2.2. İşverenin Kasıtlı Hareketleri  78
2.2.3.2.3. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareketleri  79
2.2.3.3. Kaçınılmazlık İlkesi  84
2.2.3.3.1. Kaçınılmazlık Kavramı  84
2.2.3.3.2. Kaçınılmazlık Kavramının Mücbir Sebep ve Beklenmedik Hal ile İlişkisi  86
2.2.3.3.3. Kaçınılmazlığın Tazminat Davalarına Etkisi  87
2.2.3.3.4. Kaçınılmazlığın Rücu Davalarına Etkisi  88
2.2.4. Kurumun Sigortalıya Ödeme Yapması  91
2.2.4.1. Genel Olarak  91
2.2.4.2. Sigortalı veya Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirler ve Yapılan Giderler  92
2.2.4.3. Sigortalı veya Hak Sahiplerine Yapılan Sağlık Yardımları  97
2.2.5. Nedensellik Bağı  101
2.3. SİGORTALININ SÜRESİNDE KURUMA BİLDİRİLMEMESİNDEN DOĞAN RÜCU DAVALARI  103
2.3.1. Sigortalı Çalışanların Kuruma Bildirimi  103
2.3.2. Süresinde Bildirimin Yapılmaması Durumunda İşverenin Sorumluluğu  104
2.3.2.1. Genel Olarak  104
2.3.2.2. Kurumun Bu Kapsamındaki Rücu Hakkının Hukuki Niteliği  106
2.3.2.3. Anayasaya Aykırılık Sorunu  107
2.3.2.4. İşverenin Bu Kapsamdaki Sorumluluk Şartları  108
2.3.2.5. Kaçınılmazlık İlkesi  114
2.3.3. 5510 sayılı Kanunun 21 ve 23. Maddeleri Arasındaki Uygulanma Önceliği  115
2.4. İŞ KAZASININ KANUNDA BELİRTİLEN SÜREDE İŞVEREN TARAFINDAN KURUMA BİLDİRİLMEMESİNDEN DOĞAN RÜCU DAVALARI  115
2.5. MESLEK HASTALIĞININ KANUNDA BELİRTİLEN SÜREDE İŞVEREN TARAFINDAN KURUMA BİLDİRİLMEMESİNDEN DOĞAN RÜCU DAVALARI  118
2.6. SİGORTALININ BÜNYECE UYGUN OLMAYAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILMASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  119
2.6.1. Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneği Bakımından Sorumluluk  119
2.6.2. Yapılan Sağlık Yardımları Bakımından Sorumluluk  121
2.7. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  123
2.8. UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  125
2.9. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLLERİNDEN DOĞAN RÜCU DAVALARI  127
2.9.1. Anayasaya Aykırılık Sorunu  127
2.9.2. Üçüncü Kişi Kavramı  128
2.9.3. Üçüncü Kişinin Genel Sağlık Sigortasından Kaynaklanan Sorumluluğu  129
2.9.4. Üçüncü Kişinin İş Kazası veya Meslek Hastalığı ya da Hastalık Sigortasından Kaynaklanan Sorumluluğu  130
2.10. BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  133
Üçüncü Bölüm
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNUNA GÖRE RÜCU DAVALARININ MAHİYETİ
3.1. RÜCU DAVALARININ AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  137
3.2. RÜCU ALACAĞININ MUACCELİYETİ  141
3.3. RÜCU DAVALARINDA HUSUMET  141
3.3.1. İşveren  141
3.3.2. İşveren Vekili  142
3.3.3. Üçüncü Kişiler  143
3.3.4. Kamu İdareleri ve Kamu Görevlileri  144
3.3.5. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı  146
3.3.6. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortacısı  149
3.3.7. İşveren Sorumluluk Sigortacısı  150
3.3.8. Güvence Hesabı  151
3.3.9. İflas İdaresi  152
3.3.10. Tasfiye Halindeki Sermaye Ortaklığı  153
3.3.11. Tasfiye Edilmiş Sermaye Ortaklığı  154
3.3.12. Mirasçılar  155
3.3.13. İşyerinin Başkası Adına Tescil Edilmesi Durumunda Husumet  155
3.3.14. İşyerinin Devri Durumunda Yeni İşveren  156
3.3.15. İşleten ve Araç Maliki  157
3.3.16. Üçlü İlişkilerde Rücu  158
3.3.16.1. Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde Rücu  159
3.3.16.2. Geçici İş İlişkisinde Rücu  164
3.3.17. Dava Açılamayacak Kişiler  166
3.4. RÜCU DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  166
3.5. RÜCU DAVALARINDA CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARIN BAĞLAYICILIĞI  169
3.6. RÜCU DAVALARINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK  170
3.7. RÜCU DAVALARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILABİLMESİ  174
3.8. RÜCU DAVALARININ KISMİ DAVA OLARAK AÇILABİLMESİ  175
3.9. RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  176
3.9.1. 5510 Sayılı Kanunda Düzenlenen Zamanaşımı  176
3.9.2. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Zamanaşımı  177
3.10. İŞVERENİN YOKSULLUĞA DÜŞMESİ HALİNDE SORUMLULUĞU  178
3.11. RÜCU DAVALARINDA FAİZ  179
3.12. İKİNCİ İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞININ GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA RÜCU ALACAĞI  180
3.13. BİRDEN FAZLA RÜCU SEBEBİNİN BİRLEŞMESİ  184
3.14. RÜCU DAVALARINDA KESİN HÜKÜM  185
3.15. RÜCU DAVALARINDA YARGILAMANIN İADESİ  188
3.16. İŞVERENCE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DEFİLER VE İTİRAZLAR  190
3.17. İBRANAMENİN RÜCU DAVALARINA ETKİSİ  195
3.18. TAZMİNAT DAVALARINDA DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİNİN VE HARİCİ ÖDEMELERİN RÜCU DAVALARINA ETKİSİ  196
3.19. İKİNCİ RÜCU DAVASININ AÇILABİLMESİ  198
3.20. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU  200
Dördüncü Bölüm
RÜCU DAVALARINDA ALACAĞIN HESAPLANMASI
4.1. GENEL OLARAK  203
4.2. RÜCU ALACAĞININ ALT SINIRI  204
4.2.1. 5510 Sayılı Kanuna Göre Alt Sınırın Hesaplanması  204
4.2.2. 506 Sayılı Kanun Döneminde Alt Sınırın Hesaplanması  210
4.3. RÜCU ALACAĞININ ÜST SINIRI  211
4.3.1. Üst Sınırın Uygulanması İle İlgili Genel Kurallar  211
4.3.2. Bedensel Zarar Olarak Üst Sınırın Hesaplanması  214
4.3.2.1. Zarar Kavramı  214
4.3.2.2. Ücret Tespiti  215
4.3.2.3. Tazminatın Hesaplanması  219
4.3.2.3.1. 21. Hukuk Dairesi İlkelerine Göre Tazminatın Hesaplanması  219
4.3.2.3.2. 10. Hukuk Dairesi İlkelerine Göre Tazminatın Hesaplanması  223
4.3.2.4. Hesaplanan Tazminattan Yapılan İndirimler  225
4.3.3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Olarak Üst Sınırın Hesaplanması  228
4.4. İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ  232
4.4.1. Genel Olarak  232
4.4.2. İş Göremezlik Oranının Değişmesi  234
4.4.3. Rücu Davası Sırasında İş Göremezlik Oranının Tespiti  236
4.4.4. İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası Açılmış Olması  238
4.5. KUSUR TESPİTİ  239
4.5.1. Açılmış Olan Rücu Davalarında İşverenin Kusurunun Tespiti  239
4.5.2. Sigortalının Müterafik Kusuru  243
4.5.3. Ceza Mahkemesince Tespit Edilen Kusur Oranının Rücu Davalarında Bağlayıcılığı  246
4.5.4. Maddi Tazminat Davalarında Tespit Edilen Kusur Oranının Bağlayıcılığı  247
4.6. PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN HESABI  248
4.7. KURUM TARAFINDAN RÜCU EDİLEMEYEN ALACAKLAR  251
4.8. KANUN/KARARNAME/KATSAYI NEDENİYLE SONRADAN MEYDANA GELEN ARTIŞLAR  252
Sonuç  261
Kaynakça  267
Kavramlar Dizini  283
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
RÜCU HAKKI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
1.1. RÜCU HAKKI  19
1.2. RÜCU HAKKININ ÜLKEMİZDE TARİHSEL GELİŞİMİ  21
1.2.1. 4772 Sayılı İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu’nda Yer alan Düzenleme  21
1.2.2. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme  24
1.2.3. 1479 Sayılı Bağ–Kur Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme  26
1.3. RÜCU HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  28
1.4. ALMANYA’DA RÜCU HAKKI  40
1.4.1. Genel Olarak  40
1.4.2. SGB 7’de Düzenlenen Rücu Hakkı  41
1.4.3. SGB 10’da Düzenlenen Rücu Hakkı  45
1.4.4. Paylaştırma Sözleşmesinden (Teilungsabkommen) Doğan Rücu Hakkı  46
1.4.5. Temsilcilerin Rücu Davalarından Sorumluluğu  47
1.4.6. Rücu Davalarında Zamanaşımı  48
1.5. 5510 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN RÜCU HAKKININ UYGULANMA ZAMANI  48
İkinci Bölüm
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE RÜCU DAVALARININ KAYNAKLARI
2.1. GENEL OLARAK  51
2.2. İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  52
2.2.1. Zarara Uğrayanın Sigortalı Olması  52
2.2.2. Zararın İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğması  55
2.2.2.1. İş Kazası Kavramı  56
2.2.2.2. Meslek Hastalığı Kavramı  61
2.2.2.3. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Soruşturulması ve Tespiti  62
2.2.2.3.1. İş Kazasının Soruşturulması ve Tespiti  62
2.2.2.3.2. Meslek Hastalığının Soruşturulması ve Tespiti  67
2.2.3. Zararın İşverenin Kastı veya Sigortalıların Sağlığını Koruma ve İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareketi Sonucu Meydana Gelmesi  70
2.2.3.1. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Alma Yükümlülüğü  71
2.2.3.1.1. Genel Olarak  71
2.2.3.1.2. İşverenin 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Yükümlülükleri  73
2.2.3.2. İşverenin Kasıtlı veya İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareketlerinin Bulunması  76
2.2.3.2.1. Genel Olarak  76
2.2.3.2.2. İşverenin Kasıtlı Hareketleri  78
2.2.3.2.3. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Aykırı Hareketleri  79
2.2.3.3. Kaçınılmazlık İlkesi  84
2.2.3.3.1. Kaçınılmazlık Kavramı  84
2.2.3.3.2. Kaçınılmazlık Kavramının Mücbir Sebep ve Beklenmedik Hal ile İlişkisi  86
2.2.3.3.3. Kaçınılmazlığın Tazminat Davalarına Etkisi  87
2.2.3.3.4. Kaçınılmazlığın Rücu Davalarına Etkisi  88
2.2.4. Kurumun Sigortalıya Ödeme Yapması  91
2.2.4.1. Genel Olarak  91
2.2.4.2. Sigortalı veya Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirler ve Yapılan Giderler  92
2.2.4.3. Sigortalı veya Hak Sahiplerine Yapılan Sağlık Yardımları  97
2.2.5. Nedensellik Bağı  101
2.3. SİGORTALININ SÜRESİNDE KURUMA BİLDİRİLMEMESİNDEN DOĞAN RÜCU DAVALARI  103
2.3.1. Sigortalı Çalışanların Kuruma Bildirimi  103
2.3.2. Süresinde Bildirimin Yapılmaması Durumunda İşverenin Sorumluluğu  104
2.3.2.1. Genel Olarak  104
2.3.2.2. Kurumun Bu Kapsamındaki Rücu Hakkının Hukuki Niteliği  106
2.3.2.3. Anayasaya Aykırılık Sorunu  107
2.3.2.4. İşverenin Bu Kapsamdaki Sorumluluk Şartları  108
2.3.2.5. Kaçınılmazlık İlkesi  114
2.3.3. 5510 sayılı Kanunun 21 ve 23. Maddeleri Arasındaki Uygulanma Önceliği  115
2.4. İŞ KAZASININ KANUNDA BELİRTİLEN SÜREDE İŞVEREN TARAFINDAN KURUMA BİLDİRİLMEMESİNDEN DOĞAN RÜCU DAVALARI  115
2.5. MESLEK HASTALIĞININ KANUNDA BELİRTİLEN SÜREDE İŞVEREN TARAFINDAN KURUMA BİLDİRİLMEMESİNDEN DOĞAN RÜCU DAVALARI  118
2.6. SİGORTALININ BÜNYECE UYGUN OLMAYAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILMASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  119
2.6.1. Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneği Bakımından Sorumluluk  119
2.6.2. Yapılan Sağlık Yardımları Bakımından Sorumluluk  121
2.7. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  123
2.8. UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  125
2.9. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLLERİNDEN DOĞAN RÜCU DAVALARI  127
2.9.1. Anayasaya Aykırılık Sorunu  127
2.9.2. Üçüncü Kişi Kavramı  128
2.9.3. Üçüncü Kişinin Genel Sağlık Sigortasından Kaynaklanan Sorumluluğu  129
2.9.4. Üçüncü Kişinin İş Kazası veya Meslek Hastalığı ya da Hastalık Sigortasından Kaynaklanan Sorumluluğu  130
2.10. BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  133
Üçüncü Bölüm
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNUNA GÖRE RÜCU DAVALARININ MAHİYETİ
3.1. RÜCU DAVALARININ AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  137
3.2. RÜCU ALACAĞININ MUACCELİYETİ  141
3.3. RÜCU DAVALARINDA HUSUMET  141
3.3.1. İşveren  141
3.3.2. İşveren Vekili  142
3.3.3. Üçüncü Kişiler  143
3.3.4. Kamu İdareleri ve Kamu Görevlileri  144
3.3.5. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı  146
3.3.6. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortacısı  149
3.3.7. İşveren Sorumluluk Sigortacısı  150
3.3.8. Güvence Hesabı  151
3.3.9. İflas İdaresi  152
3.3.10. Tasfiye Halindeki Sermaye Ortaklığı  153
3.3.11. Tasfiye Edilmiş Sermaye Ortaklığı  154
3.3.12. Mirasçılar  155
3.3.13. İşyerinin Başkası Adına Tescil Edilmesi Durumunda Husumet  155
3.3.14. İşyerinin Devri Durumunda Yeni İşveren  156
3.3.15. İşleten ve Araç Maliki  157
3.3.16. Üçlü İlişkilerde Rücu  158
3.3.16.1. Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde Rücu  159
3.3.16.2. Geçici İş İlişkisinde Rücu  164
3.3.17. Dava Açılamayacak Kişiler  166
3.4. RÜCU DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  166
3.5. RÜCU DAVALARINDA CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARIN BAĞLAYICILIĞI  169
3.6. RÜCU DAVALARINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK  170
3.7. RÜCU DAVALARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILABİLMESİ  174
3.8. RÜCU DAVALARININ KISMİ DAVA OLARAK AÇILABİLMESİ  175
3.9. RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  176
3.9.1. 5510 Sayılı Kanunda Düzenlenen Zamanaşımı  176
3.9.2. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Zamanaşımı  177
3.10. İŞVERENİN YOKSULLUĞA DÜŞMESİ HALİNDE SORUMLULUĞU  178
3.11. RÜCU DAVALARINDA FAİZ  179
3.12. İKİNCİ İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞININ GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA RÜCU ALACAĞI  180
3.13. BİRDEN FAZLA RÜCU SEBEBİNİN BİRLEŞMESİ  184
3.14. RÜCU DAVALARINDA KESİN HÜKÜM  185
3.15. RÜCU DAVALARINDA YARGILAMANIN İADESİ  188
3.16. İŞVERENCE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DEFİLER VE İTİRAZLAR  190
3.17. İBRANAMENİN RÜCU DAVALARINA ETKİSİ  195
3.18. TAZMİNAT DAVALARINDA DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİNİN VE HARİCİ ÖDEMELERİN RÜCU DAVALARINA ETKİSİ  196
3.19. İKİNCİ RÜCU DAVASININ AÇILABİLMESİ  198
3.20. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU  200
Dördüncü Bölüm
RÜCU DAVALARINDA ALACAĞIN HESAPLANMASI
4.1. GENEL OLARAK  203
4.2. RÜCU ALACAĞININ ALT SINIRI  204
4.2.1. 5510 Sayılı Kanuna Göre Alt Sınırın Hesaplanması  204
4.2.2. 506 Sayılı Kanun Döneminde Alt Sınırın Hesaplanması  210
4.3. RÜCU ALACAĞININ ÜST SINIRI  211
4.3.1. Üst Sınırın Uygulanması İle İlgili Genel Kurallar  211
4.3.2. Bedensel Zarar Olarak Üst Sınırın Hesaplanması  214
4.3.2.1. Zarar Kavramı  214
4.3.2.2. Ücret Tespiti  215
4.3.2.3. Tazminatın Hesaplanması  219
4.3.2.3.1. 21. Hukuk Dairesi İlkelerine Göre Tazminatın Hesaplanması  219
4.3.2.3.2. 10. Hukuk Dairesi İlkelerine Göre Tazminatın Hesaplanması  223
4.3.2.4. Hesaplanan Tazminattan Yapılan İndirimler  225
4.3.3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Olarak Üst Sınırın Hesaplanması  228
4.4. İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ  232
4.4.1. Genel Olarak  232
4.4.2. İş Göremezlik Oranının Değişmesi  234
4.4.3. Rücu Davası Sırasında İş Göremezlik Oranının Tespiti  236
4.4.4. İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası Açılmış Olması  238
4.5. KUSUR TESPİTİ  239
4.5.1. Açılmış Olan Rücu Davalarında İşverenin Kusurunun Tespiti  239
4.5.2. Sigortalının Müterafik Kusuru  243
4.5.3. Ceza Mahkemesince Tespit Edilen Kusur Oranının Rücu Davalarında Bağlayıcılığı  246
4.5.4. Maddi Tazminat Davalarında Tespit Edilen Kusur Oranının Bağlayıcılığı  247
4.6. PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN HESABI  248
4.7. KURUM TARAFINDAN RÜCU EDİLEMEYEN ALACAKLAR  251
4.8. KANUN/KARARNAME/KATSAYI NEDENİYLE SONRADAN MEYDANA GELEN ARTIŞLAR  252
Sonuç  261
Kaynakça  267
Kavramlar Dizini  283
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020