Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kamulaştırma Davalarında
Bedel Tespit Esasları
Ocak 2018 / 5. Baskı / 231 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Nisan 2016 46.00 TL 27.90 TL (%40)Sepete Ekle
 3. Eylül 2014 32.50 TL 19.90 TL (%39)Sepete Ekle
   

Çalışmada; konunun iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle kamulaştırma kavramı, unsurları ve niteliği itibariyle kısaca açıklanmış, idari ve adli aşamada öngörülen yasal prosedür kısaca açıklandıktan sonra çalışmanın özünü oluşturan kamulaştırma davalarında bedel tespiti tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Bu çerçevede, bedel tespitinin önemi, bedel tespitine konu eşyanın (taşınmazın) niteliği ayırt edilmeksizin ortak yönleri ile bu bağlamda bedel tespiti yöntemleri, keşif, bilirkişi seçimi ve bunlara dair usul ve esaslar ile bedel tespitinin genel esasları açıklanmıştır.

Arazi ve arsaların bedel tespiti usul ve esasları ayrı başlıklar halinde değişik yönleri itibariyle açıklandıktan sonra yapılara bedel biçme esasları, tesis edilen irtifakın kamulaştırma bedelinin tespiti esasları, kısmi kamulaştırma halinde bedel tespiti esasları ve kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmayacak hususlar öğreti ve özellikle uygulama doğrultusunda ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
KEŞİF
Keşfe Hazırlık İşlemleri
Keşif Kararı
Keşif Usulü
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
Bilirkişi Listelerinin Oluşturulması
Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması
Bilirkişi Raporu
BEDEL TESPİTİ
Öngörülen Sistemler
Tarihsel Süreç
Kanuni Esaslar
Bedel Tespitinde Esas Alınacak Tarih
Arazi – Arsa Ayırımı
Arazilerin Bedelinin Tespiti
Arsaların Bedelinin Tespiti
Yapıların Bedelinin Tespiti
İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti
Kısmi Kamulaştırmada Bedel Tespiti
Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Dikkate Alınmayacak Hususlar
Barkod: 9789750246050
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 231
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Beşinci Baskıya Önsöz  9
Dördüncü Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
İkinci Baskıya Önsöz  15
Önsöz  17
Kısaltmalar  25
Giriş  27
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK KAMULAŞTIRMA
I. KAVRAM, TARİHÇE, TANIM VE HUKUKİ NİTELİK  31
A. Kavram  31
B. Terminoloji ve Tarihçe  35
C. Tanımı  36
D. Hukuki Niteliği  38
II. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN UNSURLARI  40
A. Yetki Unsuru  40
B. Konu Unsuru  43
1. Kamulaştırılacak Taşınmaz Malın Niteliği  43
a. Arazi  44
b. Bağımsız ve Sürekli Haklar  47
c. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler  47
2. Kamulaştırılacak Taşınmaz Malın Mülkiyeti  47
C. Amaç Unsuru  49
D. Sebep Unsuru  52
E. Şekil Unsuru  53
III. KAMULAŞTIRMANIN AŞAMALARI  53
A. Kamulaştırmanın İdari Aşaması  53
1. Kamulaştırma Bedeli İçin Yeterli Ödenek Temin Edilmesi Zorunluluğu  53
2. Kamu Yararı Kararı Alınması  58
3. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi  58
a. Kadastro Uygulaması Yapılan Taşınmazlar Yönünden Belirleme  59
b. Kadastro Uygulaması Yapılmamış Taşınmazlar Yönünden Belirleme  59
4. Kamulaştırma Kararının Alınması ve Tapu Siciline Şerh  61
5. Satın Alma Usulüne Başvurulması  62
B. Kamulaştırmanın Adli Aşaması  69
1. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası  69
a. Görevli ve Yetkili Mahkeme  69
b. Davanın Tarafları  70
c. Yargılama Usulü  70
d. Davanın Yürüyüşü ve Uygulanacak Esaslar  72
e. Karar ve Kanun Yolları  76
2. Maddi Hataların Düzeltilmesi Davası  79
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK BEDEL TESPİTİ
I. ÖNEMİ  83
II. BEDEL TESPİTİ BAKIMINDAN ÖNGÖRÜLEN SİSTEMLER VE DEĞERLENDİRİLMELERİ  86
A. Maddi Açıdan Sınıflandırma  86
1. Objektif Sistem  86
2. Subjektif Sistem  89
3. Karma Sistem  90
B. Organik Açıdan Sınıflandırma  91
III. TARİHSEL SÜREÇ VE BENİMSENEN USULLER  91
IV. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ  99
A. Keşif  99
1. Genel Olarak  99
2. Keşfe Hazırlık Yapılması  100
3. Keşif Kararı Verilmesi  101
4. Keşfin Yapılması  102
B. Bilirkişi Kavramı  105
1. Genel Olarak  105
2. Bilirkişi Seçimi ve Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması  106
3. Bilirkişi Raporu  113
a. Bilirkişilerce Değer Tespitinde Esas Alınacak Tarih  113
(1) Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Kanun Değişikliği ile Öngördüğü Değerlendirme Tarihi  114
(2) Kamulaştırma Kanunu’nda 4650 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Öncesi Hükme Göre Değerlendirme Tarihi  120
b. Bilirkişi Raporunun İçeriği  120
c. Bilirkişi Raporunu Verme Süresi ve Raporun Taraflara Tebliği  122
d. Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesi  122
Üçüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNDE
ÖNGÖRÜLEN KANUNİ ESASLAR
I. KANUNİ DÜZENLEME  127
II. GENEL ESASLAR  129
A. Taşınmazın Cinsinin ve Nevinin Tespiti  129
1. Önemi  129
2. Arazi – Arsa Ayrımı  130
a. Arsa Olarak Değerlendirilecek Taşınmazlar  131
b. Arsa Olarak Değerlendirilmeyecek Taşınmazlar  138
B. Yüz Ölçümü  140
C. Taşınmazın Kıymetini Etkileyebilecek Nitelik ve Unsurlar  142
D. Vergi Beyanı  143
E. Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirleri  144
F. Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçütler  144
III. ARAZİLERİN BEDELİNİN TESPİTİ  149
A. Gelire Göre Değer Biçilmesinde Esas Alınacak Unsurlar  149
1. Kamulaştırılan Taşınmaz Mal veya Kaynağın Mevkii ve Şartları  149
2. Taşınmazın Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Gelir  156
B. Gelire Göre Değer Biçilmesi  156
1. Gelir Hesabı  156
2. Gelire Göre Değerin Hesabı  159
C. Bedel Tespitinde Özellik Arz Eden Taşınmazlar  161
1. Tarıma Elverişli Olmayan ya da Tarımsal Amaçlı Kullanılmayan Arazinin Bedelinin Tespiti  161
2. Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazın Bedelinin Tespiti  163
3. Üzerinde Ağaç Bulunan Taşınmazların Bedelinin Tespiti  164
4. Kaynağın Kamulaştırılması veya Üzerinde Kaynak ya da Artezyen Kuyusu Bulunan Taşınmazın Kamulaştırılması Halinde Bedel Tespiti  166
5. Kalıcı Nitelikte Çok Yıllık Bitkilerin Ekili Bulunduğu Taşınmazların ve Çayır Niteliğindeki Taşınmazların Bedelinin Tespiti  168
6. Dalyanların Bedelinin Tespiti  169
7. Su Altında Kalan Taşınmazların Bedelinin Tespiti  170
IV. ARSALARIN BEDELİNİN TESPİTİ  171
A. Arsa Niteliğindeki Taşınmazlara Emsal Satışlar Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçme Zorunluluğu  171
1. Emsal Arama Zorunluluğu  171
2. Emsalin Taşıması Gereken Nitelik ve Özellikler  173
a. Emsal Taşınmaza İlişkin Satış İşleminin Tapuda Satış İşlemi Olması  173
b. Emsal Taşınmaza Ait Satış İşleminin Kamulaştırma Tarihinden Önce Yapılmış Bir Satış İşlemi Olması  174
c. Emsal Taşınmaza İlişkin Satış İşleminin Özel Amaçlı Olmaması  175
d. Emsal Taşınmazın Kural Olarak Dava (Kamulaştırma) Konusu Taşınmaz İle Aynı Nitelik ve Özellikleri Taşıması  176
3. Emsal Olabilecek Satışlar  178
a. İcra Eliyle ve İhale Yoluyla Yapılan Satışlar  179
b. Taşınmazın Kendi Satış Değeri  179
4. Emsal Olamayacak Satışlar  180
a. Özel Amaçlı Satışlar  180
b. Kamulaştırma Bedelleri  180
c. Kamulaştırma Gününden Sonraki Satışlar  182
d. Haricen Yapılan Satışlar  182
e. Muvazaalı Satışlar  182
B. Emsallerin Değerlendirilmesi ve Dava Konusu Taşınmazın Değerinin Tespiti  184
V. YAPILARIN BEDELİNİN TESPİTİ  188
A. Yapıların Bedelinin Tespitinde Esas Alınacak Unsurlar  189
1. Yapının Maliyeti ve Hesabı  189
2. Yıpranma Payı ve Enkaz Bedeli  190
B. Özellik Arz Eden Yapılar  191
1. Yıkılan Yapıların Bedelinin Tespiti  191
2. Özel Nitelikli Yapılar  192
3. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakına Tâbi Bağımsız Bölümlerin Bedelinin Tespiti  192
C. Bilirkişi Değerlendirmesi  193
VI. İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ  194
A. Taşınmazın Değerinin Tespiti  195
B. İrtifak Hakkı Tesisi Nedeniyle Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Kaybı Oranının Tespiti ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  198
VII. KISMİ KAMULAŞTIRMADA BEDEL TESPİTİ  203
A. Genel Olarak  203
B. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminde Kamulaştırma Nedeniyle Değer Değişikliği Olmaması  206
C. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminde Kamulaştırma Nedeniyle Değer Değişikliği Olması  208
1. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminde Değer Düşüklüğü Olması  208
2. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminde Değer Artışı Olması  210
3. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminde Hem Değer Artışı, Hem de Değer Azalışı Olması  211
4. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminin Yararlanmaya Elverişli Olmaması  212
D. Kısmi Kamulaştırmada Özellik Arz Eden Durumlar  214
1. Kesilen Yapıların Durumu  214
2. Paylı Mülkiyete Tâbi Taşınmazların Durumu  214
a. Payların Kullanma Tarzının Belirlenmemiş Olması  214
b. Payların Kullanma Tarzının Belirlenmiş Olması  215
VIII. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNDE DİKKATE ALINMAYACAK HUSUSLAR  216
A. Genel Olarak  216
B. Kamulaştırmayı Gerektiren İmar ve Hizmet Teşebbüsünün Sebep Olacağı Değer Artışları  216
C. Mutasavver Kullanma Şekillerine Göre Elde Edilecek Yarar  218
D. Büyük Ölçekli Yatırımlara İlişkin Kamulaştırmalarda Kamu Yararı Kararı Alınmasından Sonra Yapılan Sabit Tesisler ve Dikilen Ağaçlar  219
Sonuç  221
Yararlanılan Kaynaklar  223
Kavramlar Dizini  227
 


Recep Özceylan
Şubat 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
İlker Zeyrek
Şubat 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Hakkı Kasarcı
Ocak 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Beşinci Baskıya Önsöz  9
Dördüncü Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
İkinci Baskıya Önsöz  15
Önsöz  17
Kısaltmalar  25
Giriş  27
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK KAMULAŞTIRMA
I. KAVRAM, TARİHÇE, TANIM VE HUKUKİ NİTELİK  31
A. Kavram  31
B. Terminoloji ve Tarihçe  35
C. Tanımı  36
D. Hukuki Niteliği  38
II. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN UNSURLARI  40
A. Yetki Unsuru  40
B. Konu Unsuru  43
1. Kamulaştırılacak Taşınmaz Malın Niteliği  43
a. Arazi  44
b. Bağımsız ve Sürekli Haklar  47
c. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler  47
2. Kamulaştırılacak Taşınmaz Malın Mülkiyeti  47
C. Amaç Unsuru  49
D. Sebep Unsuru  52
E. Şekil Unsuru  53
III. KAMULAŞTIRMANIN AŞAMALARI  53
A. Kamulaştırmanın İdari Aşaması  53
1. Kamulaştırma Bedeli İçin Yeterli Ödenek Temin Edilmesi Zorunluluğu  53
2. Kamu Yararı Kararı Alınması  58
3. Kamulaştırılacak Taşınmazın Belirlenmesi  58
a. Kadastro Uygulaması Yapılan Taşınmazlar Yönünden Belirleme  59
b. Kadastro Uygulaması Yapılmamış Taşınmazlar Yönünden Belirleme  59
4. Kamulaştırma Kararının Alınması ve Tapu Siciline Şerh  61
5. Satın Alma Usulüne Başvurulması  62
B. Kamulaştırmanın Adli Aşaması  69
1. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası  69
a. Görevli ve Yetkili Mahkeme  69
b. Davanın Tarafları  70
c. Yargılama Usulü  70
d. Davanın Yürüyüşü ve Uygulanacak Esaslar  72
e. Karar ve Kanun Yolları  76
2. Maddi Hataların Düzeltilmesi Davası  79
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK BEDEL TESPİTİ
I. ÖNEMİ  83
II. BEDEL TESPİTİ BAKIMINDAN ÖNGÖRÜLEN SİSTEMLER VE DEĞERLENDİRİLMELERİ  86
A. Maddi Açıdan Sınıflandırma  86
1. Objektif Sistem  86
2. Subjektif Sistem  89
3. Karma Sistem  90
B. Organik Açıdan Sınıflandırma  91
III. TARİHSEL SÜREÇ VE BENİMSENEN USULLER  91
IV. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ  99
A. Keşif  99
1. Genel Olarak  99
2. Keşfe Hazırlık Yapılması  100
3. Keşif Kararı Verilmesi  101
4. Keşfin Yapılması  102
B. Bilirkişi Kavramı  105
1. Genel Olarak  105
2. Bilirkişi Seçimi ve Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması  106
3. Bilirkişi Raporu  113
a. Bilirkişilerce Değer Tespitinde Esas Alınacak Tarih  113
(1) Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Kanun Değişikliği ile Öngördüğü Değerlendirme Tarihi  114
(2) Kamulaştırma Kanunu’nda 4650 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Öncesi Hükme Göre Değerlendirme Tarihi  120
b. Bilirkişi Raporunun İçeriği  120
c. Bilirkişi Raporunu Verme Süresi ve Raporun Taraflara Tebliği  122
d. Bilirkişi Raporunun Değerlendirilmesi  122
Üçüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNDE
ÖNGÖRÜLEN KANUNİ ESASLAR
I. KANUNİ DÜZENLEME  127
II. GENEL ESASLAR  129
A. Taşınmazın Cinsinin ve Nevinin Tespiti  129
1. Önemi  129
2. Arazi – Arsa Ayrımı  130
a. Arsa Olarak Değerlendirilecek Taşınmazlar  131
b. Arsa Olarak Değerlendirilmeyecek Taşınmazlar  138
B. Yüz Ölçümü  140
C. Taşınmazın Kıymetini Etkileyebilecek Nitelik ve Unsurlar  142
D. Vergi Beyanı  143
E. Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirleri  144
F. Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçütler  144
III. ARAZİLERİN BEDELİNİN TESPİTİ  149
A. Gelire Göre Değer Biçilmesinde Esas Alınacak Unsurlar  149
1. Kamulaştırılan Taşınmaz Mal veya Kaynağın Mevkii ve Şartları  149
2. Taşınmazın Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Gelir  156
B. Gelire Göre Değer Biçilmesi  156
1. Gelir Hesabı  156
2. Gelire Göre Değerin Hesabı  159
C. Bedel Tespitinde Özellik Arz Eden Taşınmazlar  161
1. Tarıma Elverişli Olmayan ya da Tarımsal Amaçlı Kullanılmayan Arazinin Bedelinin Tespiti  161
2. Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazın Bedelinin Tespiti  163
3. Üzerinde Ağaç Bulunan Taşınmazların Bedelinin Tespiti  164
4. Kaynağın Kamulaştırılması veya Üzerinde Kaynak ya da Artezyen Kuyusu Bulunan Taşınmazın Kamulaştırılması Halinde Bedel Tespiti  166
5. Kalıcı Nitelikte Çok Yıllık Bitkilerin Ekili Bulunduğu Taşınmazların ve Çayır Niteliğindeki Taşınmazların Bedelinin Tespiti  168
6. Dalyanların Bedelinin Tespiti  169
7. Su Altında Kalan Taşınmazların Bedelinin Tespiti  170
IV. ARSALARIN BEDELİNİN TESPİTİ  171
A. Arsa Niteliğindeki Taşınmazlara Emsal Satışlar Esas Alınmak Suretiyle Değer Biçme Zorunluluğu  171
1. Emsal Arama Zorunluluğu  171
2. Emsalin Taşıması Gereken Nitelik ve Özellikler  173
a. Emsal Taşınmaza İlişkin Satış İşleminin Tapuda Satış İşlemi Olması  173
b. Emsal Taşınmaza Ait Satış İşleminin Kamulaştırma Tarihinden Önce Yapılmış Bir Satış İşlemi Olması  174
c. Emsal Taşınmaza İlişkin Satış İşleminin Özel Amaçlı Olmaması  175
d. Emsal Taşınmazın Kural Olarak Dava (Kamulaştırma) Konusu Taşınmaz İle Aynı Nitelik ve Özellikleri Taşıması  176
3. Emsal Olabilecek Satışlar  178
a. İcra Eliyle ve İhale Yoluyla Yapılan Satışlar  179
b. Taşınmazın Kendi Satış Değeri  179
4. Emsal Olamayacak Satışlar  180
a. Özel Amaçlı Satışlar  180
b. Kamulaştırma Bedelleri  180
c. Kamulaştırma Gününden Sonraki Satışlar  182
d. Haricen Yapılan Satışlar  182
e. Muvazaalı Satışlar  182
B. Emsallerin Değerlendirilmesi ve Dava Konusu Taşınmazın Değerinin Tespiti  184
V. YAPILARIN BEDELİNİN TESPİTİ  188
A. Yapıların Bedelinin Tespitinde Esas Alınacak Unsurlar  189
1. Yapının Maliyeti ve Hesabı  189
2. Yıpranma Payı ve Enkaz Bedeli  190
B. Özellik Arz Eden Yapılar  191
1. Yıkılan Yapıların Bedelinin Tespiti  191
2. Özel Nitelikli Yapılar  192
3. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakına Tâbi Bağımsız Bölümlerin Bedelinin Tespiti  192
C. Bilirkişi Değerlendirmesi  193
VI. İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ  194
A. Taşınmazın Değerinin Tespiti  195
B. İrtifak Hakkı Tesisi Nedeniyle Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Kaybı Oranının Tespiti ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  198
VII. KISMİ KAMULAŞTIRMADA BEDEL TESPİTİ  203
A. Genel Olarak  203
B. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminde Kamulaştırma Nedeniyle Değer Değişikliği Olmaması  206
C. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminde Kamulaştırma Nedeniyle Değer Değişikliği Olması  208
1. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminde Değer Düşüklüğü Olması  208
2. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminde Değer Artışı Olması  210
3. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminde Hem Değer Artışı, Hem de Değer Azalışı Olması  211
4. Kamulaştırma Dışında Kalan Taşınmaz Kesiminin Yararlanmaya Elverişli Olmaması  212
D. Kısmi Kamulaştırmada Özellik Arz Eden Durumlar  214
1. Kesilen Yapıların Durumu  214
2. Paylı Mülkiyete Tâbi Taşınmazların Durumu  214
a. Payların Kullanma Tarzının Belirlenmemiş Olması  214
b. Payların Kullanma Tarzının Belirlenmiş Olması  215
VIII. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNDE DİKKATE ALINMAYACAK HUSUSLAR  216
A. Genel Olarak  216
B. Kamulaştırmayı Gerektiren İmar ve Hizmet Teşebbüsünün Sebep Olacağı Değer Artışları  216
C. Mutasavver Kullanma Şekillerine Göre Elde Edilecek Yarar  218
D. Büyük Ölçekli Yatırımlara İlişkin Kamulaştırmalarda Kamu Yararı Kararı Alınmasından Sonra Yapılan Sabit Tesisler ve Dikilen Ağaçlar  219
Sonuç  221
Yararlanılan Kaynaklar  223
Kavramlar Dizini  227
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020