Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İşverenin Yönetim Hakkı
Mart 2019 / 1. Baskı / 720 Syf.
Fiyatı: 145.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Sanayi devrimi sonrası yaşanan çalışma hayatında serbestliğe dayanan politikalar sonucu işverenler sözleşme özgürlüğüne dayanarak çalışma koşullarını istedikleri gibi belirlemiş, işçileri birçok temel, sosyal ve ekonomik haklardan mahrum bırakmışlardır. Günümüze gelene kadar işverenin yönetim hakkının dönüşümünde özellikle işçinin korunması ilkesi etkili olmuş ve bu hak büyük oranda sınırlandırılmıştır. Dünya genelinde artan bütünleşme hareketleri ile devletlerin uluslararası alanda birçok anlaşma yapması ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin uluslararası hukukta tanınmasıyla bir insan olan işçinin kişilik haklarının korunmasına ilişkin güvence daha da artmıştır.

İşyerini veya işletmeyi yönetme hakkına sahip olan işveren, işçilerin iş görme edimlerini nerede, nasıl ve ne zaman ifa edeceklerine ve nasıl davranacaklarına ilişkin talimatlar vermenin yanı sıra işin akışını ve iş güvenliğini sağlamak için düzenlemeler yapmakta ve kararlar almaktadır. Tüm yönleriyle ele alındığında işverenin yönetim hakkının çok geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Dar anlamda ise bu hak, işverenin işçilere yönelik yönetim hakkının varlığı, bunun kullanımı ve sınırlarına ilişkindir.

İşveren kendisinden üstte yer alan kaynaklara aykırı olmamak şartıyla işin düzenlenmesi ve çalışma koşullarının belirlenmesinde tek taraflı kararlar alabilmektedir. Bu bağlamda işverenin yönetim hakkının uygulama alanını oluşturan çalışma koşulları ve işin düzenlenmesi konuları açıklanmıştır.

İşverenin yönetim hakkından kaynaklanan işçi üzerindeki yetki ve otoritesi ile işçinin temel hak ve özgürlüklerin karşı karşıya gelmemesi, işverenin hukuka aykırı müdahalelerinin önlenmesi ve işçinin korunması için yönetim hakkının sınırlanması ve bu sınırların belirlenmesi gereklidir. Söz konusu sınırlamalar, eşit davranma ilkesi, işçinin kişilik hakları ve bu kapsamda yer alan işçinin temel hak ve özgürlükleri, uluslararası belgeler, ulusal ve uluslararası yargı kararları çerçevesinde incelenmiştir.

İş hukukuna ilişkin kaynaklar içerisinde en alt sırada yer alan işverenin yönetim hakkı uygulama bakımından en etkili kaynaktır. İşverenin yönetim hakkının etkinliğini, işlerliğini ve gerekliliğini belirleyebilmek amacıyla incelenen konu, çok geniş kapsamlı olması sebebiyle, özellikle Türk iş hukuku kapsamında ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
İşin Düzenlenmesi
Çalışma Koşullarının Belirlenmesi ve Değiştirilmesi
İşverenin Eşit Davranma Borcu
İşverenin Yönetim Hakkını Kötüye Kullanımı: Psikolojik ve Cinsel Taciz
İşçinin Kişilik Hakları
İşçinin Temel Hak ve Özgürlükleri
Barkod: 9789750253621
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 720
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL OLARAK YÖNETİM HAKKI
§1. YÖNETİM HAKKI KAVRAMI, YÖNETİM HAKKININ HUKUKSAL DAYANAĞI VE NİTELİĞİ  23
I. YÖNETİM HAKKI KAVRAMI  23
A. Genel Olarak  23
1. Yönetim Düşüncesinin ve Uygulamalarının Gelişimi  23
2. Yönetim Yaklaşımları  26
a. Klasik Yönetim Yaklaşımı  26
b. Neo Klasik Yönetim Yaklaşımı  27
c. Modern Yönetim Yaklaşımı  28
d. Post Modern Yönetim Yaklaşımı  28
B. İş Hukuku Açısından Yönetim Hakkı  29
II. YÖNETİM HAKKININ HUKUKSAL DAYANAĞI  36
A. Mülkiyet Hakkına Dayandıran Görüş  36
B. Girişimcinin Taşıdığı Rizikolara Dayandıran Görüş  37
C. İş İlişkisinin Niteliğine Dayandıran Görüş  39
D. İşletme Kurumu Yaklaşımı  40
E. Kanuna Dayandıran Görüş  42
F. İş Sözleşmesine Dayandıran Görüş  45
III. YÖNETİM HAKKININ HUKUKSAL NİTELİĞİ  48
A. Egemenlik Hakkı (Mutlak Hak)  49
B. Talep Hakkı (Nispi Hak)  50
C. Yenilik Doğuran Hak  51
§2. YÖNETİM HAKKININ KULLANIMINDA YETKİLİ KİŞİLER VE BU KAPSAMDA KULLANILAN HAKLAR  54
I. YÖNETİM HAKKININ KULLANIMINDA YETKİLİ KİŞİLER  54
A. İşveren  54
1. Genel Olarak  54
2. İşverenin Tespiti  55
a. Kanunlar Bakımından  55
b. Soyut–Somut İşveren Ayrımı  59
3. İşverenin Birden Çok Olması  63
a. Birlikte İşverenlerin Yönetim Hakkını Kullanımı  63
b. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisinde Yönetim Hakkının Kullanımı  65
aa. Genel Olarak  65
bb. Asıl İşveren ve Alt İşverenin Yönetim Hakkını Kullanımı  67
c. Geçici İş İlişkisinde Yönetim Hakkının Kullanımı  80
aa. Genel Olarak  80
bb. Genel Anlamda Geçici İş İlişkisinde (Meslek Edinilmemiş Geçici İş İlişkisi) Yönetim Hakkının Kullanımı  80
cc. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Yönetim Hakkının Kullanımı  96
B. İşveren Vekili  104
1. Genel Olarak  104
2. İşveren Vekilinin Yönetim Hakkını Kullanımı  105
C. İş Kanunu Haricindeki Mevzuat Kapsamında İşveren Vekilinin Yönetim Hakkını Kullanımına İlişkin Düzenlemeler  110
II. YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA KULLANILAN HAKLAR  115
A. Talimat Verme Hakkı  115
1. Talimatların Çeşitleri  117
a. Ulaşılmak İstenen Sonuç Bakımından  117
aa. İşin Yürütümüne İlişkin Talimatlar  117
aaa. İşin Görülmesine İlişkin Talimatlar  119
bbb. İşin İfa Edileceği İşyerine İlişkin Talimatlar  126
ccc. İşin İfa Edileceği Zamana İlişkin Talimatlar  127
bb. İşçinin İşyerindeki Davranışlarına İlişkin Talimatlar  129
b. Etki Alanı Bakımından Talimatlar  133
aa. Bireysel Talimatlar  133
bb. Genel Talimatlar  135
2. Talimatların Çatışmaları  136
3. Talimatların Yetersizliği  139
4. Talimatların Hukuka Uygunluğu  140
a. Hukuka Uygun Talimatlar  140
aa. İşçinin Hukuka Uygun Talimatı Yerine Getirmesi  140
bb. İşçinin Hukuka Uygun Talimata Aykırı Davranması  142
b. Hukuka Aykırı Talimatlar  146
aa. İşçinin Hukuka Aykırı Talimatı Yerine Getirmesi  146
bb. İşçinin Hukuka Aykırı Talimata Uymaması  149
B. Disiplin Cezası Verme Hakkı  153
1. Disiplin Cezalarının Hukuki Niteliği ve Yönetim Hakkı ile İlişkisi  153
2. Hukukumuzda Disiplin Cezaları Uygulamasının İşverenin Yönetim Hakkına Yansımaları  158
§3. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI İLE İŞÇİNİN BORÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  168
I. GENEL OLARAK  168
II. İŞÇİNİN İŞ GÖRME BORCU VE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI  169
A. İş Görme Borcunun İfası  170
B. İş Görme Borcunun Devrinde İşin İfası–İşçinin Değişmesi  175
C. İş Görme Borcunun Yerine Getirilmesini İsteme Hakkının Devri–İşverenin Değişmesinde Yönetim Hakkı  176
1. İşverenin Ölümü Halinde İş Görme Borcunun İfası  177
2. İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri Sonucunda İş Görme Borcunun İfası  178
3. İş Sözleşmesinin Devri Sonucunda İş Görme Borcunun İfası  183
D. İş Görme Borcunu Talep Hakkının Geçici Devri– Geçici (Ödünç) İş İlişkisi  186
1. Genel Anlamda Geçici İş İlişkisinde (Meslek Edinilmemiş Geçici İş İlişkisi) İş Görme Borcunun İfası  190
2. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde İşçinin İş Görme Borcunun İfası  192
III. İŞÇİNİN İŞVERENİN EMİR VE TALİMATINA UYMA (İTAAT) BORCU VE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI  198
IV. İŞÇİNİN SADAKAT BORCU VE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI  203
İKİNCİ BÖLÜM:
YÖNETİM HAKKININ UYGULAMA ALANI
§1. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA ÇALIŞMA KOŞULLARI  211
I. GENEL OLARAK  211
II. ÇALIŞMA KOŞULLARI  219
A. Çalışma Koşulu Kavramı  219
B. Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi  223
III. ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ  228
A. Genel Olarak  228
B. Çalışma Koşullarında Esaslı Olan ve Olmayan Değişiklikler  230
C. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler ve İşverenin Yönetim Hakkı  241
1. Ücret Değişikliği  241
2. İşin Niteliğinde Değişiklik  250
3. İşyerinde Değişiklik  257
4. Çalışma Süresinde ve Saatlerinde Değişiklik  265
D. Çalışma Koşullarının İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Değiştirilmesi (Genişletilmiş Yönetim Hakkı)  272
1. Genel Olarak  272
2. İşverene Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Yetkisi Veren Kayıtlar: Değişikliği Saklı Tutma Kayıtları  274
a. Genel Olarak  274
b. Değişikliği Saklı Tutma Kayıtlarının Türleri  277
aa. Yönetim Hakkını Genişleten Kayıtlar  277
bb. Geri Alma Kaydı  280
cc. Bağlayıcı Olmama Kaydı  281
dd. Belirli Süre ve Şarta Bağlama Kayıtları  282
ee. Toplu İş Sözleşmesine Atıf Kaydı  283
3. İşverene Çalışma Koşullarında Değişiklik Yetkisi Veren Kayıtların Geçerliliği  284
4. Değişiklik Kayıtlarının Saklı Tutulmasının Sınırları  289
5. Değişiklik Kaydının Genel İş Koşulu Olması Durumu  291
6. Değişiklik Kayıtlarının Denetimi  298
7. Değişiklik Kaydına İlişkin Haller  308
a. Ücrete İlişkin Değişiklik Kayıtları  308
b. İşin Niteliğine İlişkin Değişiklik Kayıtları  316
c. Çalışma Süresine ve Saatine İlişkin Değişiklik Kayıtları  321
d. İşyerine İlişkin Değişiklik Kayıtları  330
§2. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA İŞİN DÜZENLENMESİ  339
I. GENEL OLARAK  339
II. ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİNDE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI  340
A. Çalışma Süresi Kavramı ve Çalışma Süresinden Sayılan Süreler  340
1. Haftalık Çalışma Süresi ve Denkleştirme Süresi Uygulaması  342
2. Günlük Çalışma Süresi  348
B. Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesine İlişkin Durumlar  353
1. Fazla Çalışma ve Çeşitleri  353
a. Olağan Nedenlerle Fazla Çalışma  354
b. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma  367
c. Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma  369
d. Fazla Sürelerle Çalışma  371
2. Özel Bazı Çalışma Şekillerinde Çalışma Süreleri  372
a. Nitelikleri Bakımından Haftalık İşgünlerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süreleri  372
b. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerde Çalışma Süreleri  373
c. Gece Çalışması ve Postalar Halinde Çalışma  373
d. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri  381
3. Telafi Çalışması  382
III. DİNLENME SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİNDE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI  391
A. Genel Olarak  391
B. Ara Dinlenmesi  392
C. Hafta Tatili  397
D. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller  399
E. Yıllık Ücretli İzin  401
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
YÖNETİM HAKKININ SINIRLARI
§1. GENEL OLARAK İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ SINIRLANDIRILMASI GEREĞİ  419
§2. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ EŞİT DAVRANMA İLKESİ KAPSAMINDA SINIRLARI  423
I. GENEL OLARAK  423
II. EŞİT DAVRANMA İLKESİ VE İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU  423
III. ULUSLARARASI BELGELER VE AB DİREKTİFLERİNDE EŞİTLİK İLKESİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER  429
IV. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ EŞİT DAVRANMA İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  437
§3. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARI KAPSAMINDA SINIRLARI  455
I. GENEL OLARAK KİŞİLİK HAKLARININ İŞÇİ–İŞVEREN ARASINDAKİ İŞ İLİŞKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  455
II. İŞÇİNİN ONUR VE SAYGINLIĞININ KORUNMASI KAPSAMINDA CİNSEL VE PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSU VE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ SINIRLARI  465
A. Genel Olarak  465
B. Psikolojik Taciz ve İşverenin Yönetim Hakkı Arasındaki İlişki  469
1. İşyerinde Psikolojik Taciz Kavramı  469
2. Uluslararası Belgelerde ve Türk Hukukunda Psikolojik Tacize İlişkin Düzenlemeler  478
3. Yönetim Hakkının Kötüye Kullanılması Açısından Psikolojik Taciz  490
C. Cinsel Taciz ve İşverenin Yönetim Hakkı Arasındaki İlişki  503
1. İşyerinde Cinsel Taciz Kavramı  503
2. Uluslararası Belgelerde ve Türk Hukukunda Cinsel Tacize İlişkin Düzenlemeler  505
3. Yönetim Hakkının Kötüye Kullanılması Açısından Cinsel Taciz  518
III. İŞÇİNİN ÖZEL YAŞAM ALANININ KORUNMASI KAPSAMINDA İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ SINIRLARI  523
A. Genel Olarak  523
B. İşçiye İlişkin Kişisel Veriler Bakımından  525
1. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Uluslararası Belgelerde Yer Alan Önemli Bazı Düzenlemeler  525
2. İş İlişkisinin Kurulması Aşamasında Elde Edilen Kişisel Veriler  527
3. İşçiye İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanımı  534
C. İşçinin Üstünün ve Eşyalarının Aranması Bakımından  545
D. İşçinin İletişim Araçlarını Kullanımı Bakımından  562
E. İşçinin İzlenmesi ve Gözetlenmesi Bakımından  584
1. Genel Olarak  584
2. İşçinin Kullandığı Elektronik İletişim Araçlarının İzlenmesi ve Gözetlenmesi  588
3. İşçinin Elektronik ve Görsel Araçlarla İzlenmesi ve Gözetlenmesi  611
F. İşçinin İşyerindeki Bazı Davranışları Bakımından  616
1. İşçinin Tütün Ürünleri Kullanımı  616
2. İşçinin Dış Görünümü ve Kıyafetleri  619
G. İşçinin İşyeri Dışındaki Özel Yaşam Alanı Bakımından  628
H. İşçinin Din ve Vicdan Özgürlüğü Bakımından  630
I. İşçinin Düşünce ve İfade Özgürlüğü Bakımından  642
İ. İşçinin Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Bakımından  653
SONUÇ  655
Kaynakça  667
Kavram Dizini  719
 


Ömer Ekmekçi ...
Nisan 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
Mesut Balcı ...
Nisan 2020
295.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL OLARAK YÖNETİM HAKKI
§1. YÖNETİM HAKKI KAVRAMI, YÖNETİM HAKKININ HUKUKSAL DAYANAĞI VE NİTELİĞİ  23
I. YÖNETİM HAKKI KAVRAMI  23
A. Genel Olarak  23
1. Yönetim Düşüncesinin ve Uygulamalarının Gelişimi  23
2. Yönetim Yaklaşımları  26
a. Klasik Yönetim Yaklaşımı  26
b. Neo Klasik Yönetim Yaklaşımı  27
c. Modern Yönetim Yaklaşımı  28
d. Post Modern Yönetim Yaklaşımı  28
B. İş Hukuku Açısından Yönetim Hakkı  29
II. YÖNETİM HAKKININ HUKUKSAL DAYANAĞI  36
A. Mülkiyet Hakkına Dayandıran Görüş  36
B. Girişimcinin Taşıdığı Rizikolara Dayandıran Görüş  37
C. İş İlişkisinin Niteliğine Dayandıran Görüş  39
D. İşletme Kurumu Yaklaşımı  40
E. Kanuna Dayandıran Görüş  42
F. İş Sözleşmesine Dayandıran Görüş  45
III. YÖNETİM HAKKININ HUKUKSAL NİTELİĞİ  48
A. Egemenlik Hakkı (Mutlak Hak)  49
B. Talep Hakkı (Nispi Hak)  50
C. Yenilik Doğuran Hak  51
§2. YÖNETİM HAKKININ KULLANIMINDA YETKİLİ KİŞİLER VE BU KAPSAMDA KULLANILAN HAKLAR  54
I. YÖNETİM HAKKININ KULLANIMINDA YETKİLİ KİŞİLER  54
A. İşveren  54
1. Genel Olarak  54
2. İşverenin Tespiti  55
a. Kanunlar Bakımından  55
b. Soyut–Somut İşveren Ayrımı  59
3. İşverenin Birden Çok Olması  63
a. Birlikte İşverenlerin Yönetim Hakkını Kullanımı  63
b. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisinde Yönetim Hakkının Kullanımı  65
aa. Genel Olarak  65
bb. Asıl İşveren ve Alt İşverenin Yönetim Hakkını Kullanımı  67
c. Geçici İş İlişkisinde Yönetim Hakkının Kullanımı  80
aa. Genel Olarak  80
bb. Genel Anlamda Geçici İş İlişkisinde (Meslek Edinilmemiş Geçici İş İlişkisi) Yönetim Hakkının Kullanımı  80
cc. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Yönetim Hakkının Kullanımı  96
B. İşveren Vekili  104
1. Genel Olarak  104
2. İşveren Vekilinin Yönetim Hakkını Kullanımı  105
C. İş Kanunu Haricindeki Mevzuat Kapsamında İşveren Vekilinin Yönetim Hakkını Kullanımına İlişkin Düzenlemeler  110
II. YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA KULLANILAN HAKLAR  115
A. Talimat Verme Hakkı  115
1. Talimatların Çeşitleri  117
a. Ulaşılmak İstenen Sonuç Bakımından  117
aa. İşin Yürütümüne İlişkin Talimatlar  117
aaa. İşin Görülmesine İlişkin Talimatlar  119
bbb. İşin İfa Edileceği İşyerine İlişkin Talimatlar  126
ccc. İşin İfa Edileceği Zamana İlişkin Talimatlar  127
bb. İşçinin İşyerindeki Davranışlarına İlişkin Talimatlar  129
b. Etki Alanı Bakımından Talimatlar  133
aa. Bireysel Talimatlar  133
bb. Genel Talimatlar  135
2. Talimatların Çatışmaları  136
3. Talimatların Yetersizliği  139
4. Talimatların Hukuka Uygunluğu  140
a. Hukuka Uygun Talimatlar  140
aa. İşçinin Hukuka Uygun Talimatı Yerine Getirmesi  140
bb. İşçinin Hukuka Uygun Talimata Aykırı Davranması  142
b. Hukuka Aykırı Talimatlar  146
aa. İşçinin Hukuka Aykırı Talimatı Yerine Getirmesi  146
bb. İşçinin Hukuka Aykırı Talimata Uymaması  149
B. Disiplin Cezası Verme Hakkı  153
1. Disiplin Cezalarının Hukuki Niteliği ve Yönetim Hakkı ile İlişkisi  153
2. Hukukumuzda Disiplin Cezaları Uygulamasının İşverenin Yönetim Hakkına Yansımaları  158
§3. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI İLE İŞÇİNİN BORÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  168
I. GENEL OLARAK  168
II. İŞÇİNİN İŞ GÖRME BORCU VE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI  169
A. İş Görme Borcunun İfası  170
B. İş Görme Borcunun Devrinde İşin İfası–İşçinin Değişmesi  175
C. İş Görme Borcunun Yerine Getirilmesini İsteme Hakkının Devri–İşverenin Değişmesinde Yönetim Hakkı  176
1. İşverenin Ölümü Halinde İş Görme Borcunun İfası  177
2. İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri Sonucunda İş Görme Borcunun İfası  178
3. İş Sözleşmesinin Devri Sonucunda İş Görme Borcunun İfası  183
D. İş Görme Borcunu Talep Hakkının Geçici Devri– Geçici (Ödünç) İş İlişkisi  186
1. Genel Anlamda Geçici İş İlişkisinde (Meslek Edinilmemiş Geçici İş İlişkisi) İş Görme Borcunun İfası  190
2. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde İşçinin İş Görme Borcunun İfası  192
III. İŞÇİNİN İŞVERENİN EMİR VE TALİMATINA UYMA (İTAAT) BORCU VE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI  198
IV. İŞÇİNİN SADAKAT BORCU VE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI  203
İKİNCİ BÖLÜM:
YÖNETİM HAKKININ UYGULAMA ALANI
§1. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA ÇALIŞMA KOŞULLARI  211
I. GENEL OLARAK  211
II. ÇALIŞMA KOŞULLARI  219
A. Çalışma Koşulu Kavramı  219
B. Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi  223
III. ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ  228
A. Genel Olarak  228
B. Çalışma Koşullarında Esaslı Olan ve Olmayan Değişiklikler  230
C. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler ve İşverenin Yönetim Hakkı  241
1. Ücret Değişikliği  241
2. İşin Niteliğinde Değişiklik  250
3. İşyerinde Değişiklik  257
4. Çalışma Süresinde ve Saatlerinde Değişiklik  265
D. Çalışma Koşullarının İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Değiştirilmesi (Genişletilmiş Yönetim Hakkı)  272
1. Genel Olarak  272
2. İşverene Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Yetkisi Veren Kayıtlar: Değişikliği Saklı Tutma Kayıtları  274
a. Genel Olarak  274
b. Değişikliği Saklı Tutma Kayıtlarının Türleri  277
aa. Yönetim Hakkını Genişleten Kayıtlar  277
bb. Geri Alma Kaydı  280
cc. Bağlayıcı Olmama Kaydı  281
dd. Belirli Süre ve Şarta Bağlama Kayıtları  282
ee. Toplu İş Sözleşmesine Atıf Kaydı  283
3. İşverene Çalışma Koşullarında Değişiklik Yetkisi Veren Kayıtların Geçerliliği  284
4. Değişiklik Kayıtlarının Saklı Tutulmasının Sınırları  289
5. Değişiklik Kaydının Genel İş Koşulu Olması Durumu  291
6. Değişiklik Kayıtlarının Denetimi  298
7. Değişiklik Kaydına İlişkin Haller  308
a. Ücrete İlişkin Değişiklik Kayıtları  308
b. İşin Niteliğine İlişkin Değişiklik Kayıtları  316
c. Çalışma Süresine ve Saatine İlişkin Değişiklik Kayıtları  321
d. İşyerine İlişkin Değişiklik Kayıtları  330
§2. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA İŞİN DÜZENLENMESİ  339
I. GENEL OLARAK  339
II. ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİNDE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI  340
A. Çalışma Süresi Kavramı ve Çalışma Süresinden Sayılan Süreler  340
1. Haftalık Çalışma Süresi ve Denkleştirme Süresi Uygulaması  342
2. Günlük Çalışma Süresi  348
B. Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesine İlişkin Durumlar  353
1. Fazla Çalışma ve Çeşitleri  353
a. Olağan Nedenlerle Fazla Çalışma  354
b. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma  367
c. Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma  369
d. Fazla Sürelerle Çalışma  371
2. Özel Bazı Çalışma Şekillerinde Çalışma Süreleri  372
a. Nitelikleri Bakımından Haftalık İşgünlerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süreleri  372
b. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerde Çalışma Süreleri  373
c. Gece Çalışması ve Postalar Halinde Çalışma  373
d. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri  381
3. Telafi Çalışması  382
III. DİNLENME SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİNDE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI  391
A. Genel Olarak  391
B. Ara Dinlenmesi  392
C. Hafta Tatili  397
D. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller  399
E. Yıllık Ücretli İzin  401
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
YÖNETİM HAKKININ SINIRLARI
§1. GENEL OLARAK İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ SINIRLANDIRILMASI GEREĞİ  419
§2. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ EŞİT DAVRANMA İLKESİ KAPSAMINDA SINIRLARI  423
I. GENEL OLARAK  423
II. EŞİT DAVRANMA İLKESİ VE İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU  423
III. ULUSLARARASI BELGELER VE AB DİREKTİFLERİNDE EŞİTLİK İLKESİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER  429
IV. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ EŞİT DAVRANMA İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  437
§3. İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARI KAPSAMINDA SINIRLARI  455
I. GENEL OLARAK KİŞİLİK HAKLARININ İŞÇİ–İŞVEREN ARASINDAKİ İŞ İLİŞKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  455
II. İŞÇİNİN ONUR VE SAYGINLIĞININ KORUNMASI KAPSAMINDA CİNSEL VE PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSU VE İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ SINIRLARI  465
A. Genel Olarak  465
B. Psikolojik Taciz ve İşverenin Yönetim Hakkı Arasındaki İlişki  469
1. İşyerinde Psikolojik Taciz Kavramı  469
2. Uluslararası Belgelerde ve Türk Hukukunda Psikolojik Tacize İlişkin Düzenlemeler  478
3. Yönetim Hakkının Kötüye Kullanılması Açısından Psikolojik Taciz  490
C. Cinsel Taciz ve İşverenin Yönetim Hakkı Arasındaki İlişki  503
1. İşyerinde Cinsel Taciz Kavramı  503
2. Uluslararası Belgelerde ve Türk Hukukunda Cinsel Tacize İlişkin Düzenlemeler  505
3. Yönetim Hakkının Kötüye Kullanılması Açısından Cinsel Taciz  518
III. İŞÇİNİN ÖZEL YAŞAM ALANININ KORUNMASI KAPSAMINDA İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ SINIRLARI  523
A. Genel Olarak  523
B. İşçiye İlişkin Kişisel Veriler Bakımından  525
1. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Uluslararası Belgelerde Yer Alan Önemli Bazı Düzenlemeler  525
2. İş İlişkisinin Kurulması Aşamasında Elde Edilen Kişisel Veriler  527
3. İşçiye İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanımı  534
C. İşçinin Üstünün ve Eşyalarının Aranması Bakımından  545
D. İşçinin İletişim Araçlarını Kullanımı Bakımından  562
E. İşçinin İzlenmesi ve Gözetlenmesi Bakımından  584
1. Genel Olarak  584
2. İşçinin Kullandığı Elektronik İletişim Araçlarının İzlenmesi ve Gözetlenmesi  588
3. İşçinin Elektronik ve Görsel Araçlarla İzlenmesi ve Gözetlenmesi  611
F. İşçinin İşyerindeki Bazı Davranışları Bakımından  616
1. İşçinin Tütün Ürünleri Kullanımı  616
2. İşçinin Dış Görünümü ve Kıyafetleri  619
G. İşçinin İşyeri Dışındaki Özel Yaşam Alanı Bakımından  628
H. İşçinin Din ve Vicdan Özgürlüğü Bakımından  630
I. İşçinin Düşünce ve İfade Özgürlüğü Bakımından  642
İ. İşçinin Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Bakımından  653
SONUÇ  655
Kaynakça  667
Kavram Dizini  719
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020