Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
Şubat 2019 / 1. Baskı / 192 Syf.
Fiyatı: 17.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Borçlar Hukuku Genel Hükümler" ismiyle yayımlanan bu kitabında; Türk Borçlar Kanunu'nun Birinci Kısmında yer alan genel hükümlere ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Doktrin tartışmalarından uzak durularak ve uygulamada sık karşılaşılmayan konularda ayrıntıya girilmeyerek Dizi ile hedeflenen amaca ulaşılmaya çalışılmıştır. Teorik konuların daha iyi anlaşılması için somut örnekler çok sayıda tercih edilmiştir.

Konu Başlıkları
Borcun Kaynakları
Haksız Fiil
Sebepsiz Zenginleşme
Borç İlişkisinin Hükümleri
Barkod: 9789750253492
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 192
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ön Söz  7
GİRİŞ
§1. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  25
I. İrade Özgürlüğü İlkesi  25
A) Genel Olarak  25
B) Sözleşme Düzenleme Serbestîsinin Sınırları  25
II. Nisbîlik İlkesi  25
A) Genel Olarak  25
B) Nisbîlik İlkesinin İstisnaları  26
1. Borcun Bir Üçüncü Kişi Tarafından İfası  26
2. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  26
3. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme  26
4. Tapu Siciline Şerh Verilen Şahsî Haklar  26
III. Dürüstlük İlkesi  27
IV. Kusurlu Sorumluluk İlkesi  27
V. Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamama İlkesi  27
VI. Sözleşmelerde Karşılıklılık (İvaz) İlkesi  27
VII. Borçlunun Yerleşim Yerinde İfa İlkesi  28
§2. BORÇ İLİŞKİSİ  28
I. Genel Olarak  28
II. Unsurları  28
A) Borçlu  28
B) Edim  28
1. Tanım  28
2. Edimin Nitelikleri  28
3. Edimin Çeşitleri  29
a) Yapma – Yapmama – Verme Edimleri  29
b) Şahsî – Maddî Edim  29
c) Sürekli – Ani – Dönemli Edim  29
d) Bölünebilir – Bölünemez Edim  29
C) Alacaklı  30
§3. BORÇ VE SORUMLULUK  30
I. Genel Olarak  30
II. Eksik Borçlar  30
A) Tanım  30
B) Eksik Borçların Çeşitleri  31
1. Doğuştan Eksik Borçlar  31
a) Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar  31
b) Evlenme Tellâllığından Doğan Ücret Borçları  31
c) Ahlâkî Ödevlerden Doğan Borçlar  31
d) Malikin, İyiniyetli Zilyet Karşısındaki Borcu  31
e) Sözleşmeden Doğan Eksik Borçlar  31
2. Geçici Eksik Borçlar  32
a) Ana Babasıyla Birlikte Yaşayan Ergin Çocuğun Ana veya Babasından Olan Alacağı  32
3. Sonradan Eksik Borçlar  32
a) Zamanaşımına Uğramış Borçlar  32
b) Konkordato Dışında Kalan Borç  32
III. Külfet  32
§4. DEF’İ VE İTİRAZ  33
I. Def’î  33
II. İtiraz  33
A) Hakkın Doğmasına İtiraz  33
B) Hakkın Sona Ermesine İtiraz  33
III. Def’i İle İtiraz Arasındaki Farklar  34
§5. YENİLİK DOĞURAN HAKLAR  34
I. Tanım  34
II. İçeriklerine Göre Çeşitleri  34
A) Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  34
B) Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  34
C) Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  35
Birinci Bölüm
BORCUN KAYNAKLARI
§6. HUKUKÎ İŞLEMLER  37
I. Tanım  37
A) Hukuka Aykırı Fiiller  37
B) Hukuka Uygun Fiiller  37
1. İrade Açıklamaları  38
a) Hukukî İşlem  38
b) Hukukî İşlem Benzeri Fiil  38
c) Maddî Fiil  38
2. Tasavvur Açıklamaları  38
3. Duygu Açıklamaları  39
II. Hukukî İşlemlerin Çeşitleri  39
A) Tek Taraflı Hukukî İşlemler  39
1. Ulaşması Gerekli İrade Beyanları  39
2. Ulaşması Gerekli Olmayan İrade Beyanları  39
B) Çok Taraflı Hukukî İşlemler  39
1. Sözleşmeler  40
a) Genel Olarak  40
b) Öneri (İcap)  40
aa) Tanım  40
bb) Önerinin Unsurları  40
cc) Öneri Daveti  41
dd) Önerinin Geri Alınması (Dönme) (TBK m. 10/I)  41
ee) Önerinin Bağlama Süresi  42
aaa) Süreli Öneri  42
bbb) Süresiz Öneri  42
c) Kabul  43
aa) Genel Olarak  43
bb) Unsurları  43
d) Sözleşmenin Kurulması ve Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması  44
2. Kararlar  44
§7. İLÂN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME  44
§8. İMZA  45
§9. SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL  46
I. Tanım  46
II. Şeklin Çeşitleri  46
A) Kaynaklarına Göre Şekil  46
1. Kanunî Şekil  46
2. İradî Şekil  46
B) Amacına Göre Şekil  46
1. Geçerlilik Şartı Olarak Şekil (Karine)  47
2. İspat Şartı Olarak Şekil  47
C) Yapılış Tarzına Göre Şekil  47
1. Sözlü Şekil  48
2. Yazılı Şekil  48
III. Şekle Uyulmamanın Sonuçları  49
§10. BORÇ TANIMASI (SOYUT BORÇ VAADİ (İKRARI))  50
§11. GENEL İŞLEM KOŞULLARI  50
I. Tanım  50
II. Yazılmamış Sayılma  51
III. Yorumlanması  51
IV. Değiştirme Yasağı  52
§12. BORÇLAR HUKUKUNDA YAPTIRIMLAR  52
I. Yokluk  52
II. Hükümsüzlük (Geçersizlik)  53
A) Kesin Hükümsüzlük (Butlan, Mutlak Butlan)  53
B) Tek Taraflı Bağlamazlık  53
C) İptal Kabiliyeti (Nisbî Butlan)  54
§13. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI, TAMAMLANMASI VE UYARLANMASI  54
I. Genel Olarak  54
II. Sözleşmenin Yorumlanması  54
III. Sözleşmenin Tamamlanması  55
IV. Sözleşmenin Uyarlanması (Aşırı İfa Güçlüğü)  55
§14. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK HÂLLERİ  56
I. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Meydana Getirilen Uygunsuzluk  56
A) Tek Taraflı Olarak Meydana Getirilen Uygunsuzluk Hâlleri  56
1. Latife Beyanı  56
2. Zihnî Kayıt  57
B) Çok Taraflı Olarak Meydana Getirilen Uygunsuzluk Hâli; Muvazaa  57
1. Tanım  57
2. Çeşitleri  57
a) Mutlak Muvazaa  57
b) Nisbî Muvazaa  58
3. Muvazaa Anlaşması  58
4. Hukukî Sonuçları  58
a) Genel Olarak  58
b) İstisnaları  58
aa) Yazılı Bir Borç İkrarına Dayanılarak Alacağın İyiniyetle İktisabı  58
bb) İyiniyetle Aynî Hak İktisabı  59
cc) Muvazaalı Alacaklıya İyiniyetle Yapılan İfa  59
dd) Dürüstlük Kuralı  59
5. Gizli İşlemin Hukukî Etkisi  59
6. İspatı  59
a) Taraflar Bakımından  59
b) Üçüncü Kişiler Bakımından  60
7. Muvazaaya Benzer İşlemler  60
a) İnançlı İşlem  60
b) Kanuna Karşı Hile  60
II. İrade İle Beyan Arasında İstenmeden Meydana Gelen Uygunsuzluk (İrade Bozukluğu (Sakatlığı /Fesadı) Hâlleri)  60
A) Yanılma (Hata)  60
1. Genel Olarak  60
2. Esaslı Yanılma Hâlleri  61
a) Sözleşmenin Mahiyetinde Yanılma  61
b) Sözleşmenin Konusunda Yanılma  61
c) Şahısta Yanılma  61
d) Şahsın Özelliklerinde Yanılma  61
e) Miktarda Yanılma  62
3. Esaslı Saik Yanılması  62
4. Sözleşmeye Etkisi  63
B) Aldatma (Hile)  63
1. Tanım  63
2. Aldatmanın Unsurları  63
3. Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi  64
4. Aldatmanın Karşı Taraf veya Bir Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmış Olması  64
5. Aldatma Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini  64
C) Korkutma (Tehdit/İkrah)  65
1. Tanım  65
2. Korkutmanın Unsurları  65
D) İrade Bozukluğunun Sonuçları  65
1. Genel Olarak  65
2. Sözleşmenin Feshedilmesi  66
3. Sözleşmenin Bağlayıcı Hâle Gelmesi  66
§15. AŞIRI YARARLANMA (GABİN)  66
I. Tanım  66
II. Unsurları  66
A) Objektif Unsur  66
B) Sübjektif Unsur  66
III. Aşırı Yararlanmanın Sözleşmenin Geçerliliği Üzerindeki Etkisi  67
§. 16. TEMSİL  67
I. Tanım  67
II. Hüküm ve Sonuçları  68
A) Ehliyet  68
B) Şekil  68
C) Kapsamı  68
D) Özel Temsil Yetkisi Verilmesi Gereken Hâller  69
E) Birden Fazla Temsilci Tayini  69
III. Temsilin Çeşitleri  70
A) Doğrudan Doğruya – Dolaylı Temsil  70
B) Aktif – Pasif Temsil  70
C) İradî – Kanunî Temsil  71
IV. Temsilin Sona Ermesi  71
A) Temsili Sona Erdiren Sebepler  71
B) Temsilin Sona Ermesinin Hüküm İfade Ettiği An  72
V. Temsil ve Vekâlet Arasındaki Farklar  72
VI. Yetkisiz Temsil  73
A) Tanım  73
B) Hüküm ve Sonuçları  73
1. Genel Olarak  73
2. Temsil Olunanın Onaması  73
3. Temsil Olunanın Onamaması  73
İkinci Bölüm
HAKSIZ FİİL
§17. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR  75
I. Genel Olarak  75
II. Haksız Fiilin Unsurları  76
A) Hukuka Aykırı Fiil  76
1. Tanım  76
2. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Nedenler  76
a) Kanunun Verdiği Yetkiye Dayanma  76
b) Zarar Görenin Rızası  77
c) Üstün Nitelikte Özel Yarar  77
d) Üstün Nitelikte Kamusal Yarar  78
e) Haklı Savunma  78
aa) Şartları  78
bb) Hüküm ve Sonuçları  79
f) Kişinin Hakkını Kendi Gücüyle Koruması  79
aa) Şartları  79
bb) Hüküm ve Sonuçları  80
g) Zorunluluk Hâli  80
aa) Zorunluluk Hâlinin Şartları  80
bb) Zorunluluk Hâlinin Hüküm ve Sonuçları  81
h) Özel Hukuktan Doğan Bir Hakkın Yerine Getirilmesi  81
ı) Bilimsel Eleştiriler  81
B) Zarar  82
1. Tanım  82
2. Zararın Çeşitleri  82
a) Maddî – Manevî Zarar  82
b) Fiilî Zarar – Yoksun Kalınan Kâr  83
c) Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar – Yansıma Zarar  84
d) Menfî – Müspet Zarar  84
e) Cismanî Zarar  85
f) Ölüm Hâlinde İstenecek Tazminatın Kapsamı  87
aa) Cenaze Giderleri  87
bb) Destekten Yoksun Kalma  87
3. Maddî Tazminatın Hesaplanmasında Rol Oynayan Unsurlar  89
a) Failin Kusurunun Ağırlığı  89
b) Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)  89
c) Tazminat Yükümlüsünün Yoksulluğa Düşecek Olması  91
d) Zarar Görenin Tazminat Yükümlüsünün Durumunu Ağırlaştırması (Hâl veya Mevkiin İcabı)  91
C) İlliyet Bağı  92
1. Genel Olarak  92
2. Zararın Birden Çok Nedenle İlgili Olması Halleri  92
a) Ortak İlliyet  92
b) Yarışan İlliyet  93
c) Seçimlik İlliyet  93
3. Birden Çok Nedenden Yalnız Birinin Zarar Doğurması  93
a) Farazi İlliyet  93
b) İlliyet Bağının Kesilmesi  94
aa) Tanım  94
bb) İlliyet Bağını Kesen Nedenler  94
aaa) Mücbir Sebep  94
bbb) Zarar Görenin Kusuru  94
ccc) Üçüncü Kişinin Kusuru  94
D) Kusur  95
1. Tanım  95
2. Çeşitleri  95
a) Kast  95
b) İhmal  95
aa) Tanım  95
bb) Çeşitleri  95
aaa) Şuurlu İhmal  95
bbb) Ağır İhmal  96
ccc) Hafif İhmal  96
III. Tazminat Davasının Zamanaşımı  96
A) Genel Olarak  96
B) Çeşitleri  97
1. Normal Süre  97
2. İstisnaî Süre  97
3. Daimi Def’i  98
IV. Geçici Ödemeler  98
V. Ceza Hukuku ve Ceza Hâkiminin Hukuk Hâkimini Bağlaması  99
§18. KUSURSUZ SORUMLULUK  100
I. Genel Olarak  100
II. Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu (TBK m. 66)  100
A) Tanım  100
B) Sorumluluğun Şartları  101
C) Kurtuluş Beyyinesi (Kanıtı)  101
D) Rücu Hakkı  101
III. Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluk (TBK m. 116)  101
A) Tanım  101
B) Şartları  101
C) Hüküm ve Sonuçları  102
IV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (BK m. 66) ile Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluğun (BK m. 116) Karşılaştırılması  102
V. Hayvan Bulunduranın (Tutucusunun) Sorumluluğu  103
A) Tanım  103
B) Sorumluluğun Şartları  103
C) Kurtuluş Kanıtı  104
D) Rücu Hakkı  104
E) Alıkoyma Hakkı  104
VI. Aile Başkanının Sorumluluğu  105
A) Tanım  105
B) Kurtuluş Beyyinesi  105
VII. Yapı (Bina ve Diğer İnşa) Eseri Malikinin Sorumluluğu  105
A) Tanım  105
B) Şartları  106
VIII. İşletme Tehlikesi  106
IX. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu  106
A) Tanım  106
B) Şartları  107
1. Genel Şartlar  107
2. Özel Şartlar  107
X. 2918 S. KTK’ye Göre Motorlu Araç İşleten ile Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Sorumluluğu  107
A) Tanım  107
B) Sorumluluğun Şartları  107
1. Genel Şartlar  107
2. Özel Şartlar  108
C) Sorumluluğun Azaltılması  108
D) Sorumluluk Süjeleri  108
E) Araç İşleten Kavramı  108
1. Gerçek İşleten  108
2. Farazî İşleten  108
F) Zamanaşımı  109
Üçüncü Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
§19. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  111
I. Tanım  111
II. Unsurları  111
A) Zenginleşme  111
1. Genel Olarak  111
2. Sebepsiz Zenginleşmeyi Doğuran Olaylar  111
B) Fakirleşme  112
C) İlliyet Bağı  112
D) Geçerli (Haklı) Bir Sebebin Bulunmaması  112
1. Genel Olarak  112
2. Sebebin Geçerli Olmaması  112
3. Sebebin Gerçekleşmemiş Olması  113
4. Sebebin Sona Ermiş Olması  113
III. Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Yapılan Kazandırmalar  113
IV. Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcu  114
A) Genel Olarak  114
B) İyiniyetli Zenginleşenin İade Borcu  114
1. Genel Olarak  114
2. İadesi Gereken Yararlar  114
3. İyiniyetli Zenginleşenin Yaptığı Masraflar  114
a) Zorunlu Masraflar  115
b) Faydalı Masraflar  115
c) Lüks Masraflar  115
4. Zenginleşenin Kazanımı Nedeniyle Uğradığı Zararlar  115
B) İyiniyetli Olmayan Zenginleşenin İade Borcu  115
V. Zamanaşımı  116
Dördüncü Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
§20. BORÇLARIN İFASI  117
§21. İFANIN UNSURLARI  117
I. İfanın Tarafları  117
A) İfada Bulunacak Kişi  117
B) İfada Bulunulan Kişi  118
II. İfanın Konusu  119
A) Tanım  119
B) İfa İkameleri  119
1. Seçimlik Yetki  119
2. İfa Yerine Geçen Edim  119
3. İfa Amacıyla Yapılan Edim  119
III. İfa Zamanı  120
IV. İfa Yeri  122
A) Tanım  122
B) İfa Yerinin Tespiti  123
§22. ÇEŞİTLİ BORÇLARIN İFASI  123
I. Parça ve Cins Borçlarının İfası  123
II. Seçimlik Borçların İfası  125
III. Para Borçlarının İfası  125
IV. Faiz Borçları  126
V. İfanın Mahsubu  127
A) Kısmî Ödeme Hâlinde  127
B) Birden Çok Borç Hâlinde  128
VI. Makbuz ve Senetlerin Geri Verilmesi  128
VII. Bölünemeyen Borçların İfası  129
VIII. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa  129
§23. ALACAKLI TEMERRÜDÜ  130
I. Tanım  130
II. Alacaklı Temerrüdünün Şartları  131
III. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları  131
A) Teslim Borçlarında  132
B) Diğer Borçlarda  133
§24. DİĞER İFA ENGELLERİ  133
§25. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ VE BORCA AYKIRILIĞIN ÇEŞİTLERİ  134
I. Kusurlu İmkânsızlık  134
A) Sözleşme Öncesi Kusurlu Davranış  134
B) Sözleşme Sonrası Kusurlu İmkânsızlık  134
II. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  135
A) Genel Olarak  135
B) Zararın Tazmini  135
C) Sorumsuzluk Anlaşması  137
III. Borçlu Temerrüdü  138
A) Tanım  138
B) Borçlu Temerrüdünün Şartları  138
1. Borcun Muaccel Olması  138
2. Alacaklının İhtarı  138
3. İfanın Mümkün Olması  139
4. “Kusur” Şartının Aranmaması (BK m. 117)  139
C) Borçlu Temerrüdünün Hukukî Sonuçları  140
1. Genel Olarak  140
a) Gecikme Tazminatı  140
b) Temerrüt Faizi  140
c) Beklenmedik Hâlden (Kaza) Sorumluluk  141
d) Aşkın (Munzam) Zarar  142
2. Karşılıklı Sözleşmelerde Temerrüt  143
a) Genel Olarak  143
b) Uygun Süre (Ek Süre) Verilmesine Gerek Olmayan Hâller (BK m. 124)  143
aa) Borçlunun Davranışından Süre Vermenin Faydasız Olacağının Anlaşılması  143
bb) Borçlunun Temerrüdü Sonucu Olarak Borcun Aynen İfası Alacaklı İçin Yararsız Duruma Gelirse  143
cc) Sözleşmenin Hükümlerine Göre, Borcun Kesin Olarak Saptanan Bir Zamanda veya Belirli Bir Süre İçinde İfası Gerekiyorsa; Diğer Bir Deyişle Borcun İfası İçin Kesin Vade Belirlenmesi  143
c) Borcun İfa Edilmemesi Hâlinde Alacaklının Seçimlik Hakları (BK m. 125)  144
aa) Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı Talebi (Karine)  144
bb) İfadan Vazgeçerek, Müsbet Zararın Talebi  144
cc) Sözleşmeden Dönülmesi ve Menfi Zararın Ödenmesi Talebi  144
D) Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi  145
§26. HAKSIZ FİİL İLE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN BİRLİKTE VARLIĞI  146
§27. BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ  147
I. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  147
A) Tanım  147
B) Çeşitleri  147
1. Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme (Karine)  147
2. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  148
II. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  148
A) Genel Olarak  148
B) Kefalet Sözleşmesinden Farkları  149
C) Özellikleri  149
§28. BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ  151
I. Genel Olarak  151
II. Borcu Sona Erdiren Nedenler  151
A) İbra  151
1. Tanım  151
2. İbranın Sınırlandırıldığı Hâller  151
B) Yenileme (Tecdit)  152
C) Birleşme  153
D) İfa İmkânsızlığı (Kusursuz İmkânsızlık)  153
E) Takas  154
1. Tanım  154
2. Takasın Şartları  155
§29. ZAMANAŞIMI (MÜRURU ZAMAN)  156
I. Tanım  156
II. Zamanaşımı Süreleri  156
A) Normal Zamanaşımı Süresi  156
B) Beş Yıllık Zamanaşımına Tâbi Alacaklar  156
C) Zamanaşımının Durması (Tatili)  157
1. Genel Olarak  157
2. Zamanaşımını Durduran Nedenler (BK m. 153)  157
D) Zamanaşımının Kesilmesi  158
1. Genel Olarak  158
2. Zamanaşımını Kesen Nedenler (BK m. 154)  158
a) Borçlunun Fiilleri  158
b) Alacaklının Fiilleri  159
c) Usul İşlemleri  159
§30. MÜTESELSİL BORÇLAR  160
I. Borçlular Arasında Teselsül  160
A) Tanım  160
B) Benzer Diğer Hukukî İlişkilerden Farkları  160
C) Hukukî Niteliği  161
D) Doğuşu  162
1. Hukukî İşlemden Doğan  162
2. Kanundan Doğan  162
E) Özellikleri  164
II. Alacaklılar Arasında Teselsül  167
A) Tanım  167
B) Özellikleri  167
§31. KOŞULLAR  168
I. Tanım  168
II. Koşulun Çeşitleri  169
A) Olayın Konusuna Göre  169
1. Olumlu – Olumsuz Koşullar  169
2. İradî – Tesadüfî – Karmaşık Koşullar  170
B) Olayın Sonuçlarına Göre  170
1. Geciktirici (Erteleyici/Talikî) Koşul (Karine)  170
2. Bozucu Koşul (infisahî)  171
III. Koşula Bağlanamayan İşlemler  171
§32. BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ) – CAYMA PARASI (PİŞMANLIK AKÇESİ) – CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART)  171
I. Bağlanma Parası (Pey Akçesi)  171
II. Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi/Zamanı Rücu)  172
III. Ceza Koşulu (Cezaî Şart)  172
A) Tanım  172
B) Çeşitleri  173
1. Seçimlik Ceza Koşulu (Karine) (İfa veya Ceza Koşulu)  173
2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu (İfa ve Ceza Koşulu)  173
3. İfayı Engelleyen Ceza Koşulu (Ceza Koşulu)  173
§33. ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ)  174
I. Tanım  174
II. Şekil  174
III. Devredilebilecek Alacaklar  174
IV. Özellikleri  176
§34. BORCUN ÜSTLENİLMESİ (NAKLİ)  179
I. Tanım  179
II. İç Üstlenme Sözleşmesi  179
III. Dış Üstlenme Sözleşmesi (Borcun Nakli Sözleşmesi)  180
IV. Özellikleri  181
V. Borca Katılma  184
VI. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması  185
VII. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi  187
§35. SÖZLEŞMENİN DEVRİ  187
§36. SÖZLEŞMEYE KATILMA  188
Yararlanılan Kaynaklar  189
Kavramlar Dizini  191
 


Hatice Tolunay Ozanemre Yayla
Eylül 2020
54.00 TL
Sepete Ekle
Sinan Sami Akkurt ...
Eylül 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Osman Gökhan Antalya
Kasım 2019
93.00 TL
Sepete Ekle
Osman Gökhan Antalya
Ekim 2019
97.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ön Söz  7
GİRİŞ
§1. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  25
I. İrade Özgürlüğü İlkesi  25
A) Genel Olarak  25
B) Sözleşme Düzenleme Serbestîsinin Sınırları  25
II. Nisbîlik İlkesi  25
A) Genel Olarak  25
B) Nisbîlik İlkesinin İstisnaları  26
1. Borcun Bir Üçüncü Kişi Tarafından İfası  26
2. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  26
3. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme  26
4. Tapu Siciline Şerh Verilen Şahsî Haklar  26
III. Dürüstlük İlkesi  27
IV. Kusurlu Sorumluluk İlkesi  27
V. Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamama İlkesi  27
VI. Sözleşmelerde Karşılıklılık (İvaz) İlkesi  27
VII. Borçlunun Yerleşim Yerinde İfa İlkesi  28
§2. BORÇ İLİŞKİSİ  28
I. Genel Olarak  28
II. Unsurları  28
A) Borçlu  28
B) Edim  28
1. Tanım  28
2. Edimin Nitelikleri  28
3. Edimin Çeşitleri  29
a) Yapma – Yapmama – Verme Edimleri  29
b) Şahsî – Maddî Edim  29
c) Sürekli – Ani – Dönemli Edim  29
d) Bölünebilir – Bölünemez Edim  29
C) Alacaklı  30
§3. BORÇ VE SORUMLULUK  30
I. Genel Olarak  30
II. Eksik Borçlar  30
A) Tanım  30
B) Eksik Borçların Çeşitleri  31
1. Doğuştan Eksik Borçlar  31
a) Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar  31
b) Evlenme Tellâllığından Doğan Ücret Borçları  31
c) Ahlâkî Ödevlerden Doğan Borçlar  31
d) Malikin, İyiniyetli Zilyet Karşısındaki Borcu  31
e) Sözleşmeden Doğan Eksik Borçlar  31
2. Geçici Eksik Borçlar  32
a) Ana Babasıyla Birlikte Yaşayan Ergin Çocuğun Ana veya Babasından Olan Alacağı  32
3. Sonradan Eksik Borçlar  32
a) Zamanaşımına Uğramış Borçlar  32
b) Konkordato Dışında Kalan Borç  32
III. Külfet  32
§4. DEF’İ VE İTİRAZ  33
I. Def’î  33
II. İtiraz  33
A) Hakkın Doğmasına İtiraz  33
B) Hakkın Sona Ermesine İtiraz  33
III. Def’i İle İtiraz Arasındaki Farklar  34
§5. YENİLİK DOĞURAN HAKLAR  34
I. Tanım  34
II. İçeriklerine Göre Çeşitleri  34
A) Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  34
B) Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  34
C) Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  35
Birinci Bölüm
BORCUN KAYNAKLARI
§6. HUKUKÎ İŞLEMLER  37
I. Tanım  37
A) Hukuka Aykırı Fiiller  37
B) Hukuka Uygun Fiiller  37
1. İrade Açıklamaları  38
a) Hukukî İşlem  38
b) Hukukî İşlem Benzeri Fiil  38
c) Maddî Fiil  38
2. Tasavvur Açıklamaları  38
3. Duygu Açıklamaları  39
II. Hukukî İşlemlerin Çeşitleri  39
A) Tek Taraflı Hukukî İşlemler  39
1. Ulaşması Gerekli İrade Beyanları  39
2. Ulaşması Gerekli Olmayan İrade Beyanları  39
B) Çok Taraflı Hukukî İşlemler  39
1. Sözleşmeler  40
a) Genel Olarak  40
b) Öneri (İcap)  40
aa) Tanım  40
bb) Önerinin Unsurları  40
cc) Öneri Daveti  41
dd) Önerinin Geri Alınması (Dönme) (TBK m. 10/I)  41
ee) Önerinin Bağlama Süresi  42
aaa) Süreli Öneri  42
bbb) Süresiz Öneri  42
c) Kabul  43
aa) Genel Olarak  43
bb) Unsurları  43
d) Sözleşmenin Kurulması ve Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması  44
2. Kararlar  44
§7. İLÂN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME  44
§8. İMZA  45
§9. SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL  46
I. Tanım  46
II. Şeklin Çeşitleri  46
A) Kaynaklarına Göre Şekil  46
1. Kanunî Şekil  46
2. İradî Şekil  46
B) Amacına Göre Şekil  46
1. Geçerlilik Şartı Olarak Şekil (Karine)  47
2. İspat Şartı Olarak Şekil  47
C) Yapılış Tarzına Göre Şekil  47
1. Sözlü Şekil  48
2. Yazılı Şekil  48
III. Şekle Uyulmamanın Sonuçları  49
§10. BORÇ TANIMASI (SOYUT BORÇ VAADİ (İKRARI))  50
§11. GENEL İŞLEM KOŞULLARI  50
I. Tanım  50
II. Yazılmamış Sayılma  51
III. Yorumlanması  51
IV. Değiştirme Yasağı  52
§12. BORÇLAR HUKUKUNDA YAPTIRIMLAR  52
I. Yokluk  52
II. Hükümsüzlük (Geçersizlik)  53
A) Kesin Hükümsüzlük (Butlan, Mutlak Butlan)  53
B) Tek Taraflı Bağlamazlık  53
C) İptal Kabiliyeti (Nisbî Butlan)  54
§13. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI, TAMAMLANMASI VE UYARLANMASI  54
I. Genel Olarak  54
II. Sözleşmenin Yorumlanması  54
III. Sözleşmenin Tamamlanması  55
IV. Sözleşmenin Uyarlanması (Aşırı İfa Güçlüğü)  55
§14. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK HÂLLERİ  56
I. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Meydana Getirilen Uygunsuzluk  56
A) Tek Taraflı Olarak Meydana Getirilen Uygunsuzluk Hâlleri  56
1. Latife Beyanı  56
2. Zihnî Kayıt  57
B) Çok Taraflı Olarak Meydana Getirilen Uygunsuzluk Hâli; Muvazaa  57
1. Tanım  57
2. Çeşitleri  57
a) Mutlak Muvazaa  57
b) Nisbî Muvazaa  58
3. Muvazaa Anlaşması  58
4. Hukukî Sonuçları  58
a) Genel Olarak  58
b) İstisnaları  58
aa) Yazılı Bir Borç İkrarına Dayanılarak Alacağın İyiniyetle İktisabı  58
bb) İyiniyetle Aynî Hak İktisabı  59
cc) Muvazaalı Alacaklıya İyiniyetle Yapılan İfa  59
dd) Dürüstlük Kuralı  59
5. Gizli İşlemin Hukukî Etkisi  59
6. İspatı  59
a) Taraflar Bakımından  59
b) Üçüncü Kişiler Bakımından  60
7. Muvazaaya Benzer İşlemler  60
a) İnançlı İşlem  60
b) Kanuna Karşı Hile  60
II. İrade İle Beyan Arasında İstenmeden Meydana Gelen Uygunsuzluk (İrade Bozukluğu (Sakatlığı /Fesadı) Hâlleri)  60
A) Yanılma (Hata)  60
1. Genel Olarak  60
2. Esaslı Yanılma Hâlleri  61
a) Sözleşmenin Mahiyetinde Yanılma  61
b) Sözleşmenin Konusunda Yanılma  61
c) Şahısta Yanılma  61
d) Şahsın Özelliklerinde Yanılma  61
e) Miktarda Yanılma  62
3. Esaslı Saik Yanılması  62
4. Sözleşmeye Etkisi  63
B) Aldatma (Hile)  63
1. Tanım  63
2. Aldatmanın Unsurları  63
3. Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi  64
4. Aldatmanın Karşı Taraf veya Bir Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmış Olması  64
5. Aldatma Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini  64
C) Korkutma (Tehdit/İkrah)  65
1. Tanım  65
2. Korkutmanın Unsurları  65
D) İrade Bozukluğunun Sonuçları  65
1. Genel Olarak  65
2. Sözleşmenin Feshedilmesi  66
3. Sözleşmenin Bağlayıcı Hâle Gelmesi  66
§15. AŞIRI YARARLANMA (GABİN)  66
I. Tanım  66
II. Unsurları  66
A) Objektif Unsur  66
B) Sübjektif Unsur  66
III. Aşırı Yararlanmanın Sözleşmenin Geçerliliği Üzerindeki Etkisi  67
§. 16. TEMSİL  67
I. Tanım  67
II. Hüküm ve Sonuçları  68
A) Ehliyet  68
B) Şekil  68
C) Kapsamı  68
D) Özel Temsil Yetkisi Verilmesi Gereken Hâller  69
E) Birden Fazla Temsilci Tayini  69
III. Temsilin Çeşitleri  70
A) Doğrudan Doğruya – Dolaylı Temsil  70
B) Aktif – Pasif Temsil  70
C) İradî – Kanunî Temsil  71
IV. Temsilin Sona Ermesi  71
A) Temsili Sona Erdiren Sebepler  71
B) Temsilin Sona Ermesinin Hüküm İfade Ettiği An  72
V. Temsil ve Vekâlet Arasındaki Farklar  72
VI. Yetkisiz Temsil  73
A) Tanım  73
B) Hüküm ve Sonuçları  73
1. Genel Olarak  73
2. Temsil Olunanın Onaması  73
3. Temsil Olunanın Onamaması  73
İkinci Bölüm
HAKSIZ FİİL
§17. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR  75
I. Genel Olarak  75
II. Haksız Fiilin Unsurları  76
A) Hukuka Aykırı Fiil  76
1. Tanım  76
2. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Nedenler  76
a) Kanunun Verdiği Yetkiye Dayanma  76
b) Zarar Görenin Rızası  77
c) Üstün Nitelikte Özel Yarar  77
d) Üstün Nitelikte Kamusal Yarar  78
e) Haklı Savunma  78
aa) Şartları  78
bb) Hüküm ve Sonuçları  79
f) Kişinin Hakkını Kendi Gücüyle Koruması  79
aa) Şartları  79
bb) Hüküm ve Sonuçları  80
g) Zorunluluk Hâli  80
aa) Zorunluluk Hâlinin Şartları  80
bb) Zorunluluk Hâlinin Hüküm ve Sonuçları  81
h) Özel Hukuktan Doğan Bir Hakkın Yerine Getirilmesi  81
ı) Bilimsel Eleştiriler  81
B) Zarar  82
1. Tanım  82
2. Zararın Çeşitleri  82
a) Maddî – Manevî Zarar  82
b) Fiilî Zarar – Yoksun Kalınan Kâr  83
c) Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar – Yansıma Zarar  84
d) Menfî – Müspet Zarar  84
e) Cismanî Zarar  85
f) Ölüm Hâlinde İstenecek Tazminatın Kapsamı  87
aa) Cenaze Giderleri  87
bb) Destekten Yoksun Kalma  87
3. Maddî Tazminatın Hesaplanmasında Rol Oynayan Unsurlar  89
a) Failin Kusurunun Ağırlığı  89
b) Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)  89
c) Tazminat Yükümlüsünün Yoksulluğa Düşecek Olması  91
d) Zarar Görenin Tazminat Yükümlüsünün Durumunu Ağırlaştırması (Hâl veya Mevkiin İcabı)  91
C) İlliyet Bağı  92
1. Genel Olarak  92
2. Zararın Birden Çok Nedenle İlgili Olması Halleri  92
a) Ortak İlliyet  92
b) Yarışan İlliyet  93
c) Seçimlik İlliyet  93
3. Birden Çok Nedenden Yalnız Birinin Zarar Doğurması  93
a) Farazi İlliyet  93
b) İlliyet Bağının Kesilmesi  94
aa) Tanım  94
bb) İlliyet Bağını Kesen Nedenler  94
aaa) Mücbir Sebep  94
bbb) Zarar Görenin Kusuru  94
ccc) Üçüncü Kişinin Kusuru  94
D) Kusur  95
1. Tanım  95
2. Çeşitleri  95
a) Kast  95
b) İhmal  95
aa) Tanım  95
bb) Çeşitleri  95
aaa) Şuurlu İhmal  95
bbb) Ağır İhmal  96
ccc) Hafif İhmal  96
III. Tazminat Davasının Zamanaşımı  96
A) Genel Olarak  96
B) Çeşitleri  97
1. Normal Süre  97
2. İstisnaî Süre  97
3. Daimi Def’i  98
IV. Geçici Ödemeler  98
V. Ceza Hukuku ve Ceza Hâkiminin Hukuk Hâkimini Bağlaması  99
§18. KUSURSUZ SORUMLULUK  100
I. Genel Olarak  100
II. Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu (TBK m. 66)  100
A) Tanım  100
B) Sorumluluğun Şartları  101
C) Kurtuluş Beyyinesi (Kanıtı)  101
D) Rücu Hakkı  101
III. Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluk (TBK m. 116)  101
A) Tanım  101
B) Şartları  101
C) Hüküm ve Sonuçları  102
IV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (BK m. 66) ile Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluğun (BK m. 116) Karşılaştırılması  102
V. Hayvan Bulunduranın (Tutucusunun) Sorumluluğu  103
A) Tanım  103
B) Sorumluluğun Şartları  103
C) Kurtuluş Kanıtı  104
D) Rücu Hakkı  104
E) Alıkoyma Hakkı  104
VI. Aile Başkanının Sorumluluğu  105
A) Tanım  105
B) Kurtuluş Beyyinesi  105
VII. Yapı (Bina ve Diğer İnşa) Eseri Malikinin Sorumluluğu  105
A) Tanım  105
B) Şartları  106
VIII. İşletme Tehlikesi  106
IX. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu  106
A) Tanım  106
B) Şartları  107
1. Genel Şartlar  107
2. Özel Şartlar  107
X. 2918 S. KTK’ye Göre Motorlu Araç İşleten ile Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Sorumluluğu  107
A) Tanım  107
B) Sorumluluğun Şartları  107
1. Genel Şartlar  107
2. Özel Şartlar  108
C) Sorumluluğun Azaltılması  108
D) Sorumluluk Süjeleri  108
E) Araç İşleten Kavramı  108
1. Gerçek İşleten  108
2. Farazî İşleten  108
F) Zamanaşımı  109
Üçüncü Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
§19. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  111
I. Tanım  111
II. Unsurları  111
A) Zenginleşme  111
1. Genel Olarak  111
2. Sebepsiz Zenginleşmeyi Doğuran Olaylar  111
B) Fakirleşme  112
C) İlliyet Bağı  112
D) Geçerli (Haklı) Bir Sebebin Bulunmaması  112
1. Genel Olarak  112
2. Sebebin Geçerli Olmaması  112
3. Sebebin Gerçekleşmemiş Olması  113
4. Sebebin Sona Ermiş Olması  113
III. Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Yapılan Kazandırmalar  113
IV. Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcu  114
A) Genel Olarak  114
B) İyiniyetli Zenginleşenin İade Borcu  114
1. Genel Olarak  114
2. İadesi Gereken Yararlar  114
3. İyiniyetli Zenginleşenin Yaptığı Masraflar  114
a) Zorunlu Masraflar  115
b) Faydalı Masraflar  115
c) Lüks Masraflar  115
4. Zenginleşenin Kazanımı Nedeniyle Uğradığı Zararlar  115
B) İyiniyetli Olmayan Zenginleşenin İade Borcu  115
V. Zamanaşımı  116
Dördüncü Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
§20. BORÇLARIN İFASI  117
§21. İFANIN UNSURLARI  117
I. İfanın Tarafları  117
A) İfada Bulunacak Kişi  117
B) İfada Bulunulan Kişi  118
II. İfanın Konusu  119
A) Tanım  119
B) İfa İkameleri  119
1. Seçimlik Yetki  119
2. İfa Yerine Geçen Edim  119
3. İfa Amacıyla Yapılan Edim  119
III. İfa Zamanı  120
IV. İfa Yeri  122
A) Tanım  122
B) İfa Yerinin Tespiti  123
§22. ÇEŞİTLİ BORÇLARIN İFASI  123
I. Parça ve Cins Borçlarının İfası  123
II. Seçimlik Borçların İfası  125
III. Para Borçlarının İfası  125
IV. Faiz Borçları  126
V. İfanın Mahsubu  127
A) Kısmî Ödeme Hâlinde  127
B) Birden Çok Borç Hâlinde  128
VI. Makbuz ve Senetlerin Geri Verilmesi  128
VII. Bölünemeyen Borçların İfası  129
VIII. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa  129
§23. ALACAKLI TEMERRÜDÜ  130
I. Tanım  130
II. Alacaklı Temerrüdünün Şartları  131
III. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları  131
A) Teslim Borçlarında  132
B) Diğer Borçlarda  133
§24. DİĞER İFA ENGELLERİ  133
§25. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ VE BORCA AYKIRILIĞIN ÇEŞİTLERİ  134
I. Kusurlu İmkânsızlık  134
A) Sözleşme Öncesi Kusurlu Davranış  134
B) Sözleşme Sonrası Kusurlu İmkânsızlık  134
II. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  135
A) Genel Olarak  135
B) Zararın Tazmini  135
C) Sorumsuzluk Anlaşması  137
III. Borçlu Temerrüdü  138
A) Tanım  138
B) Borçlu Temerrüdünün Şartları  138
1. Borcun Muaccel Olması  138
2. Alacaklının İhtarı  138
3. İfanın Mümkün Olması  139
4. “Kusur” Şartının Aranmaması (BK m. 117)  139
C) Borçlu Temerrüdünün Hukukî Sonuçları  140
1. Genel Olarak  140
a) Gecikme Tazminatı  140
b) Temerrüt Faizi  140
c) Beklenmedik Hâlden (Kaza) Sorumluluk  141
d) Aşkın (Munzam) Zarar  142
2. Karşılıklı Sözleşmelerde Temerrüt  143
a) Genel Olarak  143
b) Uygun Süre (Ek Süre) Verilmesine Gerek Olmayan Hâller (BK m. 124)  143
aa) Borçlunun Davranışından Süre Vermenin Faydasız Olacağının Anlaşılması  143
bb) Borçlunun Temerrüdü Sonucu Olarak Borcun Aynen İfası Alacaklı İçin Yararsız Duruma Gelirse  143
cc) Sözleşmenin Hükümlerine Göre, Borcun Kesin Olarak Saptanan Bir Zamanda veya Belirli Bir Süre İçinde İfası Gerekiyorsa; Diğer Bir Deyişle Borcun İfası İçin Kesin Vade Belirlenmesi  143
c) Borcun İfa Edilmemesi Hâlinde Alacaklının Seçimlik Hakları (BK m. 125)  144
aa) Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı Talebi (Karine)  144
bb) İfadan Vazgeçerek, Müsbet Zararın Talebi  144
cc) Sözleşmeden Dönülmesi ve Menfi Zararın Ödenmesi Talebi  144
D) Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi  145
§26. HAKSIZ FİİL İLE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN BİRLİKTE VARLIĞI  146
§27. BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ  147
I. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  147
A) Tanım  147
B) Çeşitleri  147
1. Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme (Karine)  147
2. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  148
II. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  148
A) Genel Olarak  148
B) Kefalet Sözleşmesinden Farkları  149
C) Özellikleri  149
§28. BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ  151
I. Genel Olarak  151
II. Borcu Sona Erdiren Nedenler  151
A) İbra  151
1. Tanım  151
2. İbranın Sınırlandırıldığı Hâller  151
B) Yenileme (Tecdit)  152
C) Birleşme  153
D) İfa İmkânsızlığı (Kusursuz İmkânsızlık)  153
E) Takas  154
1. Tanım  154
2. Takasın Şartları  155
§29. ZAMANAŞIMI (MÜRURU ZAMAN)  156
I. Tanım  156
II. Zamanaşımı Süreleri  156
A) Normal Zamanaşımı Süresi  156
B) Beş Yıllık Zamanaşımına Tâbi Alacaklar  156
C) Zamanaşımının Durması (Tatili)  157
1. Genel Olarak  157
2. Zamanaşımını Durduran Nedenler (BK m. 153)  157
D) Zamanaşımının Kesilmesi  158
1. Genel Olarak  158
2. Zamanaşımını Kesen Nedenler (BK m. 154)  158
a) Borçlunun Fiilleri  158
b) Alacaklının Fiilleri  159
c) Usul İşlemleri  159
§30. MÜTESELSİL BORÇLAR  160
I. Borçlular Arasında Teselsül  160
A) Tanım  160
B) Benzer Diğer Hukukî İlişkilerden Farkları  160
C) Hukukî Niteliği  161
D) Doğuşu  162
1. Hukukî İşlemden Doğan  162
2. Kanundan Doğan  162
E) Özellikleri  164
II. Alacaklılar Arasında Teselsül  167
A) Tanım  167
B) Özellikleri  167
§31. KOŞULLAR  168
I. Tanım  168
II. Koşulun Çeşitleri  169
A) Olayın Konusuna Göre  169
1. Olumlu – Olumsuz Koşullar  169
2. İradî – Tesadüfî – Karmaşık Koşullar  170
B) Olayın Sonuçlarına Göre  170
1. Geciktirici (Erteleyici/Talikî) Koşul (Karine)  170
2. Bozucu Koşul (infisahî)  171
III. Koşula Bağlanamayan İşlemler  171
§32. BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ) – CAYMA PARASI (PİŞMANLIK AKÇESİ) – CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART)  171
I. Bağlanma Parası (Pey Akçesi)  171
II. Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi/Zamanı Rücu)  172
III. Ceza Koşulu (Cezaî Şart)  172
A) Tanım  172
B) Çeşitleri  173
1. Seçimlik Ceza Koşulu (Karine) (İfa veya Ceza Koşulu)  173
2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu (İfa ve Ceza Koşulu)  173
3. İfayı Engelleyen Ceza Koşulu (Ceza Koşulu)  173
§33. ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ)  174
I. Tanım  174
II. Şekil  174
III. Devredilebilecek Alacaklar  174
IV. Özellikleri  176
§34. BORCUN ÜSTLENİLMESİ (NAKLİ)  179
I. Tanım  179
II. İç Üstlenme Sözleşmesi  179
III. Dış Üstlenme Sözleşmesi (Borcun Nakli Sözleşmesi)  180
IV. Özellikleri  181
V. Borca Katılma  184
VI. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması  185
VII. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi  187
§35. SÖZLEŞMENİN DEVRİ  187
§36. SÖZLEŞMEYE KATILMA  188
Yararlanılan Kaynaklar  189
Kavramlar Dizini  191
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020