Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Hukuka Giriş
Eylül 2019 / 1. Baskı / 288 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül 2020 28.00 TL 25.20 TL (%10)Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Hukuka Giriş" ismiyle yayınlanan bu kitabında; doktriner görüş ve kanaat sergilemek amaçlanmadığından, hukuka ve özellikle Türk Hukuku'na kuşbakışı bir seyir ile bütünü hakkında öz bilgi sunulmuştur. Bu yapılırken de, temel bilgi kaynağı başta T.C. Anayasası ve ilgili kanunlar olmuş, böylece hukukla ilgili bir meslek mensubu olsun olmasın herkesin, özellikle ilgilendikleri hukuk alanıyla ilgili pozitif hukuk düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve derinlemesine araştırmalarını, bu temel bilgiler ışığında geliştirme imkânına sahip olmaları amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
İnsan, Toplum, Toplum Düzeni ve Kuralları
Hukukun Amacı, Kaynağı, Gelişimi ve Teoriler
Hukuk Kurallarının Tanımı, Niteliği, İşlevi ve Bölümleri
Haklar Yükümlülükler ve Hukukun Uygulanması
Hukukun Uygulanması ve Yargılama
Barkod: 9789750256912
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
İNSAN, TOPLUM, TOPLUM DÜZENİ VE KURALLARI
§1. İNSAN VE TOPLUM  23
§2. TOPLUM DÜZENİ  23
§3. TOPLUM DÜZENİ KURALLARI  24
I. DİN KURALLARI  24
II. AHLÂK KURALLARI  25
III. GÖRGÜ KURALLARI  27
IV. MODA KURALLARI  27
V. ÖRF VE ADET KURALLARI  28
VI. HUKUK KURALLARI  29
BÖLÜM SORULARI  30
İkinci Bölüm
HUKUKUN AMACI, KAYNAĞI, GELİŞİMİ VE TEORİLER
§4. HUKUKUN AMACI  33
I. TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMA  33
II. KİŞİ VARLIĞI VE MALVARLIĞI EMNİYETİNİN SAĞLANMASI  33
III. HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMA  34
IV. ADALET  34
§5. HUKUKUN KAYNAĞI  35
I. ASLÎ KAYNAKLAR  35
A. Genel Kaynaklar  35
1. Yasama Kaynakları  36
a. Anayasa  36
b. Kanun  38
c. Milletlerarası Antlaşmalar  39
2. Yürütme Kaynaklı Kaynaklar  40
a. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  40
b. Kanun Hükmünde Kararname  40
c. Tüzük  41
d. Yönetmelik  42
B. Özel Kaynaklar  42
1. Ahlâk Kurallar  42
2. Dürüstlük kuralları  43
3. Sözleşme Kuralları  43
II. TALİ KAYNAKLAR  44
A. Örf ve Adet Kuralları,  44
B. Hâkimin Koyduğu Kurallar  44
C. Yardımcı Kaynaklar  45
1. Yargı içtihatları  45
2. İlmi Görüşler  45
D. Hukukun Bilgi Kaynağı  45
1. Resmi Kaynaklar  46
2. Özel Kaynaklar  46
E. Hukukun Doğuş Kaynağı  47
1. İradeci Görüş  47
a. İlahi İrade  47
b. Genel İrade  48
c. Kişi veya Kişiler İradesi  49
2. İrade Dışı Görüş  49
a. Tabii Hukuk Görüşü  49
b. Tarihi Hukuk Görüşü  50
c. Sosyolojik Hukuk Görüşü  51
§6. KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  52
I. KANUNLAŞTIRMA SAİKLERİ  52
A. Muhafazakâr Saik  52
B. Devrimci Saik  53
II. KANUNLAŞTIRMA METOTLARI  53
A. Kazuistik Metot  53
B. Soyut Kural Metodu  53
III. TÜRK KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  54
A. Osmanlı Dönemi Türk Kanunlaştırmaları  54
B. Cumhuriyet Dönemi Türk Kanunlaştırmaları  56
§7. HUKUK SİSTEMLERİ  57
I. KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  58
II. ANGLO AMERİKAN –COMMON LAW– HUKUK SİSTEMİ  58
III. İSLAM HUKUK SİSTEMİ  59
VI. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  60
İKİNCİ BÖLÜM SORULARI  61
Üçüncü Bölüm
HUKUK KURALLARININ TANIMI, NİTELİĞİ,
İŞLEVİ VE BÖLÜMLERİ
§8. HUKUK KURALLARININ TANIMI VE ÖZELLİĞİ  67
I. TANIMI  67
II. HUKUKUN ÖZELLİĞİ  67
A. GENELLİĞİ  67
B. Soyutluğu  68
C. Objektifliği  68
D. Sürekliliği  68
E. Yazılı Oluşu  68
F. Cebri Oluşu  69
§9. HUKUK KURALLARININ NİTELİĞİ  70
I. EMREDİCİ HUKUK KURALLARI  70
II. TAMAMLAYICI HUKUK KURALLARI  71
III. YORUMLAYICI HUKUK KURALLARI  72
IV. TANIMLAYICI HUKUK KURALLARI  73
§10. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  74
I. POZİTİF HUKUK  74
II. MEVZUU HUKUK  74
III. TABİİ HUKUK  74
IV. MADDİ HUKUK  75
V. ŞEKLİ HUKUK  75
VI. TARİHİ HUKUK  76
§11. HUKUKUN BÖLÜMLERE AYRILMASI VE BÖLÜMLERİ  76
I. HUKUKUN BÖLÜMLERE AYRILMASI ZORUNLUMU  76
I. KAMU HUKUKU – ÖZEL HUKUK AYRIMI  77
A. Genel Olarak  77
B. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımında Kullanılan Ölçütler  77
1. Menfaat Ölçütü  77
2. Egemenlik Ölçütü  78
3. İlişkinin Tarafları Ölçütü  79
4. Emredicilik Ölçütü  79
5. Resen Uygulama Ölçütü  80
C. Ölçütlerin Değerlendirilmesi  80
§12. KAMU HUKUKU  81
I. ANAYASA HUKUKU  82
II. İDARE HUKUKU  82
III. CEZA HUKUKU  84
IV. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU  85
V. VERGİ HUKUKU  86
VI. GENEL KAMU HUKUKU  87
VII. MİLLETLERARASI KAMU HUKUKU  88
VIII. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  88
§13. ÖZEL HUKUK  89
I. MEDENÎ HUKUK  89
A. Kişiler Hukuku  90
B. Aile Hukuku  91
C. Miras Hukuku  92
D. Eşya Hukuku  93
E. Borçlar Hukuku  95
II. TİCARET HUKUKU  96
A. Ticari İşletme Hukuku  96
B. Şirketler Hukuku  97
C. Kıymetli Evrak Hukuku  97
D. Taşıma İşleri Hukuku  98
E. Deniz Ticareti Hukuku  98
F. Sigorta Hukuku  99
III. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK  100
IV. İŞ HUKUKU  101
V. FİKRİ HUKUK  102
§14. KARMA NİTELİKLİ HUKUK DALLARI  103
I. MEDENİ USUL HUKUKU  103
II. İCRA VE İFLAS HUKUKU  104
III. HAVA HUKUKU  105
IV. BANKA HUKUKU  106
V. SERMAYE PİYASASI HUKUKU  106
§15. HUKUKÎ MÜEYYİDE  106
I. MÜEYYİDE KAVRAMI  107
II. MÜEYYİDE ÇEŞİTLERİ  107
III. ANAYASA HUKUKUNDA MÜEYYİDE  107
IV. İDARE HUKUKUNDA MÜEYYİDE  109
V. CEZA HUKUKUNDA MÜEYYİDE  111
VI. ÖZEL HUKUKTA MÜEYYİDE  112
A. Cebri İcra  113
1. İlamlı İcra  113
2. İlamsız İcra  114
3. Cüz’i İcra  114
4. Külli İcra  114
5. Rehnin Paraya Çevrilmesi  114
B. Tazminat  115
1. Maddi Tazminat  115
2. Manevi Tazminat  115
C. Yokluk  116
D. Hükümsüzlük  117
1. Kesin Hükümsüzlük  117
2. İptal  121
3. Eksiklik  122
4. Yazılmamış Sayılma  122
5. Fesih  123
6. Dönme  124
7. Rücu (geri alma)  124
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  126
Dördüncü Bölüm
HAKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER VE HUKUKUN UYGULANMASI
§16. HAK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  131
I. KAMU HAKLARI  131
A. Kamu Haklarının Niteliği ve Çeşitleri  131
1. Kişi Hakları (Negatif Statü Hakları)  132
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları)  133
3. Siyasi Haklar (Aktif Statü Hakları)  134
II. ÖZEL HAKLAR  134
A. Konularına Göre Özel Haklar  134
1. Kişilik ve Kişiler Üzerindeki Haklar  134
a. Kişilik Hakkı  135
b. Velayet Hakkı  135
c. Vesayet Hakkı  137
2. Malvarlığı Hakları  138
a. Eşya Üzerindeki Haklar (Ayni Haklar)  138
aa. Mülkiyet Hakkı  139
bb. Sınırlı Ayni Haklar  141
aaa. İrtifak Hakları  141
bbb. Taşınmaz Yükü  144
ccc. Rehin Hakları  145
3. Fikri Haklar  147
B. Niteliklerine Göre Özel Haklar  148
1. Mutlak Haklar  148
2. Nispi Haklar  148
a. Alacak Hakkı  149
b. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı  149
C. Sahibine Bağlılığı Bakımından Haklar  150
1. Sahibine Bağlı Haklar  150
2. Devir ve İntikal Edebilen Haklar  151
D. Başka Bir Hakka Bağımlı Olup Olmamasına Göre Haklar  151
1. Bağımsız Haklar  151
2. Bağımlı Haklar  151
E. Kullanılmasının Hukukî Sonucuna Göre Haklar  152
1. Yalın Haklar  152
2. Yenilik Doğuran Haklar  152
a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  152
b. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  153
c. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  153
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  154
Beşinci Bölüm
HUKUKUN UYGULANMASI VE YARGILAMA
§17. HUKUKUN UYGULANMASI  159
I. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA  159
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi  159
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması  162
1. Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma  162
2. Kanunun Kanunla Yürürlükten Kaldırılması  162
C. Kanunların Geçmişe ve Geleceğe Etkisi  164
D. Yürürlükteki Kanunların Hüküm Çatışması  165
E. Norm Basamakları Arasında Bulunan Hüküm Farklılıkları  166
II. KANUNLARIN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  167
A. Kanunların Mülkiliği İlkesi  167
B. Kanunların Kişiselliği İlkesi  167
III. KANUNLARIN ANLAMIYLA UYGULANMASI  168
A. Yorum  168
1. Yorum Çeşitleri  168
a. Yasama Yorumu  168
b. Yargı Yorumu  169
c. İlmî Yorum  171
2. Yorum Metotları  171
a. Lafzi –Sözel– Yorum  172
b. Sistematik Yorum  172
c. Tarihî Yorum  173
d. Gai Yorum  173
§18. KANUN BOŞLUĞU – HUKUK BOŞLUĞU  174
I. KANUN BOŞLUĞU VE DOLDURULMASI  174
A. Kural İçi Boşluk ve Kural Dışı Boşluk  176
1. Kural İçi Boşluk  176
2. Kural Dışı Boşluk  177
B. Bilinçli Boşluk ve Bilinçsiz Boşluk  177
1. Bilinçli Boşluk  177
2. Bilinçsiz Boşluk  178
C. Gerçek Boşluk ve Gerçek Olmayan Boşluk  178
1. Gerçek Boşluk  178
2. Gerçek Olmayan Boşluk  178
D. Açık Boşluk ve Örtülü Boşluk  178
1. Açık Boşluk  178
2. Örtülü Boşluk  179
E. Kanun Boşluğunun Doldurulması  179
1. Örf ve Adet Hukuku  180
II. HUKUK BOŞLUĞU VE DOLDURULMASI  182
A. Hukuk Boşluğu  182
B. Hukuk Boşluğunun Doldurulması  183
§19. YARGILAMA DÜZENİ  185
§20. YARGI ÖRGÜTÜ  186
I. ADALET BAKANLIĞI  186
A. Görev ve Yetkileri  186
B. Teşkilat Yapısı  188
II. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU  189
A. Kurulun Oluşumu  189
1. Tabii Üyeler  189
2. Cumhurbaşkanı Tarafından Seçilen Üyeler  189
a. Adli Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından Seçilecek Üyeler  189
b. İdari Yargı Hâkimleri Arasından Seçilecek Üye  190
3. TBMM. Tarafından Seçilen Üyeler  190
a. Seçim Usulü  190
b. Yargıtay Üyeleri Arasından Seçilecek Üyeler  191
c. Danıştay Üyeleri Arasından Seçilecek Üyeler  191
d. Yüksek Öğretim Kurumları Hukuk Dalları Öğretim Üyeleri ve Avukatlar Arasından Seçilecek Üyeler  191
aa. Hukuk Bilimi Öğretim Üyeleri  191
bb. Avukatlar Arasından Seçilecek Üyeler  191
B. Kurulun Görevleri  192
1. Mahkemelerle İlgili Görevleri  192
2. Hâkim ve Savcılarla İlgili Görevleri  192
3. İdari İşlemlerle İlgili Görevleri  192
4. Düzenleyici İşlem Yapma Görevi  193
5. Seçim Yapma Görevi  193
6. Diğer Görevler  193
C. Kurulun Teşkilat Yapısı  193
1. Başkanlık  193
2. Genel Kurul  194
3. Daireler  194
a. Birinci Daire  195
b. İkinci Daire  195
4. Hizmet Birimleri  196
a. Genel Sekreterlik  196
b. Teftiş Kurulu  197
III. YÜKSEK YARGI ORGANLARI  198
A. Anayasa Mahkemesi  198
1. Kuruluşu  198
a. Üyelik  198
aa. Üyelik Şartları  199
bb. TBMM’nin Üye Seçimi  199
cc. Cumhurbaşkanı’nın Üye Seçimi  200
dd. Seçilen Üyenin Göreve Başlaması  200
2. Teşkilatı  201
a. Başkan ve Başkanvekili  201
b. Genel Kurul  201
c. Bölümler  201
d. Genel Sekreterlik  201
e. Raportörler  202
B. Yargıtay  202
1. Kuruluşu  202
2. Teşkilatı  203
a. Daireler  203
aa. Hukuk Daireleri  204
bb. Ceza Daireleri  204
cc. Daireler Kurulları  204
aaa. Hukuk Genel Kurulu  204
bbb. Ceza Genel Kurulu  205
dd. Büyük Genel Kurul  205
ee. Başkanlar Kurulu  206
ff. Birinci Başkanlık Kurulu  207
gg. Yüksek Disiplin Kurulu  208
hh. Yönetim Kurulu  208
ii. Cumhuriyet Başsavcılığı  209
jj. Genel Sekreterlik  210
C. Danıştay  211
1. Kuruluşu  211
a. Danıştay Üyeliği  212
b. Danıştay Üyeliğinin Niteliği  213
c. Danıştay Üyeliği Seçimi  213
2. Teşkilatı  214
a. İdari Organlar  214
aa. Danıştay Başkanlığı  214
bb. Danıştay Başsavcısı  214
cc. Danıştay Genel Sekreterliği  216
b. Karar Organları  216
aa. Daire  216
bb. Danıştay Genel Kurulu  216
cc. İdari İşler Kurulu,  217
dd. İdari Dava Daireleri Kurulu,  218
ee. Vergi Dava Daireleri Kurulu  218
ff. İçtihatları Birleştirme Kurulu  219
gg. Başkanlar Kurulu  219
hh. Başkanlık Kurulu,  220
ıı. Yüksek Disiplin Kurulu,  220
ii. Disiplin Kurulu,  221
D. Uyuşmazlık Mahkemesi  221
E. Sayıştay  222
§21. YARGILAMA MESLEĞİ VE GÖREVLİLERİ  225
I. HÂKİM – HÂKİMLİK  225
A. Hâkimlik Şartı  225
B. Mesleğe Kabul ve Atama  228
C. Hâkimlik Sınıf ve Kıdemi  228
D. Hâkimlik Teminatı  229
II. SAVCI – SAVCILIK  229
III. AVUKAT – AVUKATLIK  230
A. Avukatlık Mesleği  230
B. Avukat  230
C. Baro  232
D. Türkiye Barolar Birliği  233
IV. NOTERLİK – NOTER  234
A. Noterlik  234
B. Noter  236
C. Noter Odası  236
D. Türkiye Noterler Birliği  237
§22. YARGI KOLLARI  239
I. ADLÎ YARGI  239
A. Hukuk Mahkemeleri  239
1. Sulh Hukuk Mahkemesi  240
2. Asliye Hukuk Mahkemesi  241
3. Tüketici Mahkemeleri  241
4. Asliye Ticaret Mahkemesi  242
5. İş Mahkemesi  243
6. Aile Mahkemesi  243
7. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri  244
8. Kadastro Mahkemeleri  244
B. Ceza Mahkemeleri  246
1. Sulh Ceza Hâkimliği  247
2. Asliye Ceza Mahkemesi  247
3. Ağır Ceza Mahkemesi  248
4. Cumhuriyet Başsavcılığı  248
C. Bölge Adliye Mahkemeleri  249
1. Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri  250
a. Hukuk Daireleri  250
b. Ceza Daireleri  250
c. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı  251
D. Yargıtay  251
1. Hukuk Daireleri  251
2. Ceza Daireleri  252
3. Hukuk Genel Kurulu  252
4. Ceza Genel Kurulu  253
5. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu  254
II. İDARİ YARGI KOLU  254
A. İdare Mahkemesi  256
B. Vergi Mahkemesi  256
C. Bölge İdare Mahkemesi  256
1. Daireler  257
a. İdari Dava Daireleri  257
b. Vergi Dava Daireleri  258
2. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu  258
D. Danıştay  259
III. ANAYASA YARGISI  259
A. İptal Davası  259
B. İtiraz Yolu  261
C. Yürürlüğün Durdurulması  262
D. Bireysel Başvuru  263
1. Bireysel Başvuru Hakkının Kaynağı ve Kapsamı  263
2. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar  263
3. Bireysel Başvuru Kararı  264
E. Siyasi Partilerle İlgili Davalar ve Denetimler  264
1. Siyasi Parti Kapatma Davası  265
a. Anayasa Mahkemesinin Kararı  266
b. Temelli Kapatma Kararının sonucu  266
2. Siyasi Partilere ihtar Verilmesi  266
3. Milletvekili Dokunulmazlığı Kaldırılması ve Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararına Karşı İptal Davası  267
a. Yasama Dokunulmazlığı  267
b. Dokunulmazlığın Kaldırılması / Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararının İptali Davası  268
4. Siyasi Partilerin Mali Denetimi  269
F. Yüce Divan  269
1. İddia Makamı  269
2. Yargılanan Sanıklar  269
3. Yeniden inceleme  270
IV. UYUŞMAZLIK YARGISI – UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  270
1. Kuruluşu  271
2. Görevi  271
3. Kararları  272
V. SEÇİM YARGISI  273
A. Sandık Kurulu  274
1. Sandık Kurulunun Oluşumu  274
2. Sandık Kurulunun Görevleri  274
B. İlçe Seçim Kurulu  275
1. İlçe Seçim Kurulunun Oluşumu  275
2. İlçe Seçim Kurulunu Görevleri  275
C. İl Seçim Kurulu  276
1. İl Seçim Kurulunun Oluşumu  276
2. İl Seçim Kurulunu Görevleri  276
D. Yüksek Seçim Kurulu  277
1. Yüksek Seçim Kurulunun Oluşumu  277
2. Yüksek seçim Kurulun görev ve yetkileri  277
VI. MALİ YARGI– SAYIŞTAY  279
A. Kuruluşu  279
B. Sayıştay’ın Görevleri  280
BEŞİNCİ BÖLÜM SORULARI  281
Kaynakça  286
Kavramlar Dizini  288
 


Ömer Anayurt
Eylül 2020
44.00 TL
İndirimli: 39.60 TL (%10)
Sepete Ekle
Ersan Şen ...
Eylül 2020
45.00 TL
İndirimli: 40.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Haluk Hadi Sümer
Eylül 2020
22.00 TL
İndirimli: 19.80 TL (%10)
Sepete Ekle
İhsan Erdoğan
Eylül 2020
28.00 TL
İndirimli: 25.20 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
İNSAN, TOPLUM, TOPLUM DÜZENİ VE KURALLARI
§1. İNSAN VE TOPLUM  23
§2. TOPLUM DÜZENİ  23
§3. TOPLUM DÜZENİ KURALLARI  24
I. DİN KURALLARI  24
II. AHLÂK KURALLARI  25
III. GÖRGÜ KURALLARI  27
IV. MODA KURALLARI  27
V. ÖRF VE ADET KURALLARI  28
VI. HUKUK KURALLARI  29
BÖLÜM SORULARI  30
İkinci Bölüm
HUKUKUN AMACI, KAYNAĞI, GELİŞİMİ VE TEORİLER
§4. HUKUKUN AMACI  33
I. TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMA  33
II. KİŞİ VARLIĞI VE MALVARLIĞI EMNİYETİNİN SAĞLANMASI  33
III. HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMA  34
IV. ADALET  34
§5. HUKUKUN KAYNAĞI  35
I. ASLÎ KAYNAKLAR  35
A. Genel Kaynaklar  35
1. Yasama Kaynakları  36
a. Anayasa  36
b. Kanun  38
c. Milletlerarası Antlaşmalar  39
2. Yürütme Kaynaklı Kaynaklar  40
a. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  40
b. Kanun Hükmünde Kararname  40
c. Tüzük  41
d. Yönetmelik  42
B. Özel Kaynaklar  42
1. Ahlâk Kurallar  42
2. Dürüstlük kuralları  43
3. Sözleşme Kuralları  43
II. TALİ KAYNAKLAR  44
A. Örf ve Adet Kuralları,  44
B. Hâkimin Koyduğu Kurallar  44
C. Yardımcı Kaynaklar  45
1. Yargı içtihatları  45
2. İlmi Görüşler  45
D. Hukukun Bilgi Kaynağı  45
1. Resmi Kaynaklar  46
2. Özel Kaynaklar  46
E. Hukukun Doğuş Kaynağı  47
1. İradeci Görüş  47
a. İlahi İrade  47
b. Genel İrade  48
c. Kişi veya Kişiler İradesi  49
2. İrade Dışı Görüş  49
a. Tabii Hukuk Görüşü  49
b. Tarihi Hukuk Görüşü  50
c. Sosyolojik Hukuk Görüşü  51
§6. KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  52
I. KANUNLAŞTIRMA SAİKLERİ  52
A. Muhafazakâr Saik  52
B. Devrimci Saik  53
II. KANUNLAŞTIRMA METOTLARI  53
A. Kazuistik Metot  53
B. Soyut Kural Metodu  53
III. TÜRK KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  54
A. Osmanlı Dönemi Türk Kanunlaştırmaları  54
B. Cumhuriyet Dönemi Türk Kanunlaştırmaları  56
§7. HUKUK SİSTEMLERİ  57
I. KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  58
II. ANGLO AMERİKAN –COMMON LAW– HUKUK SİSTEMİ  58
III. İSLAM HUKUK SİSTEMİ  59
VI. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  60
İKİNCİ BÖLÜM SORULARI  61
Üçüncü Bölüm
HUKUK KURALLARININ TANIMI, NİTELİĞİ,
İŞLEVİ VE BÖLÜMLERİ
§8. HUKUK KURALLARININ TANIMI VE ÖZELLİĞİ  67
I. TANIMI  67
II. HUKUKUN ÖZELLİĞİ  67
A. GENELLİĞİ  67
B. Soyutluğu  68
C. Objektifliği  68
D. Sürekliliği  68
E. Yazılı Oluşu  68
F. Cebri Oluşu  69
§9. HUKUK KURALLARININ NİTELİĞİ  70
I. EMREDİCİ HUKUK KURALLARI  70
II. TAMAMLAYICI HUKUK KURALLARI  71
III. YORUMLAYICI HUKUK KURALLARI  72
IV. TANIMLAYICI HUKUK KURALLARI  73
§10. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  74
I. POZİTİF HUKUK  74
II. MEVZUU HUKUK  74
III. TABİİ HUKUK  74
IV. MADDİ HUKUK  75
V. ŞEKLİ HUKUK  75
VI. TARİHİ HUKUK  76
§11. HUKUKUN BÖLÜMLERE AYRILMASI VE BÖLÜMLERİ  76
I. HUKUKUN BÖLÜMLERE AYRILMASI ZORUNLUMU  76
I. KAMU HUKUKU – ÖZEL HUKUK AYRIMI  77
A. Genel Olarak  77
B. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımında Kullanılan Ölçütler  77
1. Menfaat Ölçütü  77
2. Egemenlik Ölçütü  78
3. İlişkinin Tarafları Ölçütü  79
4. Emredicilik Ölçütü  79
5. Resen Uygulama Ölçütü  80
C. Ölçütlerin Değerlendirilmesi  80
§12. KAMU HUKUKU  81
I. ANAYASA HUKUKU  82
II. İDARE HUKUKU  82
III. CEZA HUKUKU  84
IV. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU  85
V. VERGİ HUKUKU  86
VI. GENEL KAMU HUKUKU  87
VII. MİLLETLERARASI KAMU HUKUKU  88
VIII. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  88
§13. ÖZEL HUKUK  89
I. MEDENÎ HUKUK  89
A. Kişiler Hukuku  90
B. Aile Hukuku  91
C. Miras Hukuku  92
D. Eşya Hukuku  93
E. Borçlar Hukuku  95
II. TİCARET HUKUKU  96
A. Ticari İşletme Hukuku  96
B. Şirketler Hukuku  97
C. Kıymetli Evrak Hukuku  97
D. Taşıma İşleri Hukuku  98
E. Deniz Ticareti Hukuku  98
F. Sigorta Hukuku  99
III. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK  100
IV. İŞ HUKUKU  101
V. FİKRİ HUKUK  102
§14. KARMA NİTELİKLİ HUKUK DALLARI  103
I. MEDENİ USUL HUKUKU  103
II. İCRA VE İFLAS HUKUKU  104
III. HAVA HUKUKU  105
IV. BANKA HUKUKU  106
V. SERMAYE PİYASASI HUKUKU  106
§15. HUKUKÎ MÜEYYİDE  106
I. MÜEYYİDE KAVRAMI  107
II. MÜEYYİDE ÇEŞİTLERİ  107
III. ANAYASA HUKUKUNDA MÜEYYİDE  107
IV. İDARE HUKUKUNDA MÜEYYİDE  109
V. CEZA HUKUKUNDA MÜEYYİDE  111
VI. ÖZEL HUKUKTA MÜEYYİDE  112
A. Cebri İcra  113
1. İlamlı İcra  113
2. İlamsız İcra  114
3. Cüz’i İcra  114
4. Külli İcra  114
5. Rehnin Paraya Çevrilmesi  114
B. Tazminat  115
1. Maddi Tazminat  115
2. Manevi Tazminat  115
C. Yokluk  116
D. Hükümsüzlük  117
1. Kesin Hükümsüzlük  117
2. İptal  121
3. Eksiklik  122
4. Yazılmamış Sayılma  122
5. Fesih  123
6. Dönme  124
7. Rücu (geri alma)  124
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  126
Dördüncü Bölüm
HAKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER VE HUKUKUN UYGULANMASI
§16. HAK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  131
I. KAMU HAKLARI  131
A. Kamu Haklarının Niteliği ve Çeşitleri  131
1. Kişi Hakları (Negatif Statü Hakları)  132
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları)  133
3. Siyasi Haklar (Aktif Statü Hakları)  134
II. ÖZEL HAKLAR  134
A. Konularına Göre Özel Haklar  134
1. Kişilik ve Kişiler Üzerindeki Haklar  134
a. Kişilik Hakkı  135
b. Velayet Hakkı  135
c. Vesayet Hakkı  137
2. Malvarlığı Hakları  138
a. Eşya Üzerindeki Haklar (Ayni Haklar)  138
aa. Mülkiyet Hakkı  139
bb. Sınırlı Ayni Haklar  141
aaa. İrtifak Hakları  141
bbb. Taşınmaz Yükü  144
ccc. Rehin Hakları  145
3. Fikri Haklar  147
B. Niteliklerine Göre Özel Haklar  148
1. Mutlak Haklar  148
2. Nispi Haklar  148
a. Alacak Hakkı  149
b. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı  149
C. Sahibine Bağlılığı Bakımından Haklar  150
1. Sahibine Bağlı Haklar  150
2. Devir ve İntikal Edebilen Haklar  151
D. Başka Bir Hakka Bağımlı Olup Olmamasına Göre Haklar  151
1. Bağımsız Haklar  151
2. Bağımlı Haklar  151
E. Kullanılmasının Hukukî Sonucuna Göre Haklar  152
1. Yalın Haklar  152
2. Yenilik Doğuran Haklar  152
a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  152
b. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  153
c. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  153
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  154
Beşinci Bölüm
HUKUKUN UYGULANMASI VE YARGILAMA
§17. HUKUKUN UYGULANMASI  159
I. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA  159
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi  159
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması  162
1. Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma  162
2. Kanunun Kanunla Yürürlükten Kaldırılması  162
C. Kanunların Geçmişe ve Geleceğe Etkisi  164
D. Yürürlükteki Kanunların Hüküm Çatışması  165
E. Norm Basamakları Arasında Bulunan Hüküm Farklılıkları  166
II. KANUNLARIN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  167
A. Kanunların Mülkiliği İlkesi  167
B. Kanunların Kişiselliği İlkesi  167
III. KANUNLARIN ANLAMIYLA UYGULANMASI  168
A. Yorum  168
1. Yorum Çeşitleri  168
a. Yasama Yorumu  168
b. Yargı Yorumu  169
c. İlmî Yorum  171
2. Yorum Metotları  171
a. Lafzi –Sözel– Yorum  172
b. Sistematik Yorum  172
c. Tarihî Yorum  173
d. Gai Yorum  173
§18. KANUN BOŞLUĞU – HUKUK BOŞLUĞU  174
I. KANUN BOŞLUĞU VE DOLDURULMASI  174
A. Kural İçi Boşluk ve Kural Dışı Boşluk  176
1. Kural İçi Boşluk  176
2. Kural Dışı Boşluk  177
B. Bilinçli Boşluk ve Bilinçsiz Boşluk  177
1. Bilinçli Boşluk  177
2. Bilinçsiz Boşluk  178
C. Gerçek Boşluk ve Gerçek Olmayan Boşluk  178
1. Gerçek Boşluk  178
2. Gerçek Olmayan Boşluk  178
D. Açık Boşluk ve Örtülü Boşluk  178
1. Açık Boşluk  178
2. Örtülü Boşluk  179
E. Kanun Boşluğunun Doldurulması  179
1. Örf ve Adet Hukuku  180
II. HUKUK BOŞLUĞU VE DOLDURULMASI  182
A. Hukuk Boşluğu  182
B. Hukuk Boşluğunun Doldurulması  183
§19. YARGILAMA DÜZENİ  185
§20. YARGI ÖRGÜTÜ  186
I. ADALET BAKANLIĞI  186
A. Görev ve Yetkileri  186
B. Teşkilat Yapısı  188
II. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU  189
A. Kurulun Oluşumu  189
1. Tabii Üyeler  189
2. Cumhurbaşkanı Tarafından Seçilen Üyeler  189
a. Adli Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından Seçilecek Üyeler  189
b. İdari Yargı Hâkimleri Arasından Seçilecek Üye  190
3. TBMM. Tarafından Seçilen Üyeler  190
a. Seçim Usulü  190
b. Yargıtay Üyeleri Arasından Seçilecek Üyeler  191
c. Danıştay Üyeleri Arasından Seçilecek Üyeler  191
d. Yüksek Öğretim Kurumları Hukuk Dalları Öğretim Üyeleri ve Avukatlar Arasından Seçilecek Üyeler  191
aa. Hukuk Bilimi Öğretim Üyeleri  191
bb. Avukatlar Arasından Seçilecek Üyeler  191
B. Kurulun Görevleri  192
1. Mahkemelerle İlgili Görevleri  192
2. Hâkim ve Savcılarla İlgili Görevleri  192
3. İdari İşlemlerle İlgili Görevleri  192
4. Düzenleyici İşlem Yapma Görevi  193
5. Seçim Yapma Görevi  193
6. Diğer Görevler  193
C. Kurulun Teşkilat Yapısı  193
1. Başkanlık  193
2. Genel Kurul  194
3. Daireler  194
a. Birinci Daire  195
b. İkinci Daire  195
4. Hizmet Birimleri  196
a. Genel Sekreterlik  196
b. Teftiş Kurulu  197
III. YÜKSEK YARGI ORGANLARI  198
A. Anayasa Mahkemesi  198
1. Kuruluşu  198
a. Üyelik  198
aa. Üyelik Şartları  199
bb. TBMM’nin Üye Seçimi  199
cc. Cumhurbaşkanı’nın Üye Seçimi  200
dd. Seçilen Üyenin Göreve Başlaması  200
2. Teşkilatı  201
a. Başkan ve Başkanvekili  201
b. Genel Kurul  201
c. Bölümler  201
d. Genel Sekreterlik  201
e. Raportörler  202
B. Yargıtay  202
1. Kuruluşu  202
2. Teşkilatı  203
a. Daireler  203
aa. Hukuk Daireleri  204
bb. Ceza Daireleri  204
cc. Daireler Kurulları  204
aaa. Hukuk Genel Kurulu  204
bbb. Ceza Genel Kurulu  205
dd. Büyük Genel Kurul  205
ee. Başkanlar Kurulu  206
ff. Birinci Başkanlık Kurulu  207
gg. Yüksek Disiplin Kurulu  208
hh. Yönetim Kurulu  208
ii. Cumhuriyet Başsavcılığı  209
jj. Genel Sekreterlik  210
C. Danıştay  211
1. Kuruluşu  211
a. Danıştay Üyeliği  212
b. Danıştay Üyeliğinin Niteliği  213
c. Danıştay Üyeliği Seçimi  213
2. Teşkilatı  214
a. İdari Organlar  214
aa. Danıştay Başkanlığı  214
bb. Danıştay Başsavcısı  214
cc. Danıştay Genel Sekreterliği  216
b. Karar Organları  216
aa. Daire  216
bb. Danıştay Genel Kurulu  216
cc. İdari İşler Kurulu,  217
dd. İdari Dava Daireleri Kurulu,  218
ee. Vergi Dava Daireleri Kurulu  218
ff. İçtihatları Birleştirme Kurulu  219
gg. Başkanlar Kurulu  219
hh. Başkanlık Kurulu,  220
ıı. Yüksek Disiplin Kurulu,  220
ii. Disiplin Kurulu,  221
D. Uyuşmazlık Mahkemesi  221
E. Sayıştay  222
§21. YARGILAMA MESLEĞİ VE GÖREVLİLERİ  225
I. HÂKİM – HÂKİMLİK  225
A. Hâkimlik Şartı  225
B. Mesleğe Kabul ve Atama  228
C. Hâkimlik Sınıf ve Kıdemi  228
D. Hâkimlik Teminatı  229
II. SAVCI – SAVCILIK  229
III. AVUKAT – AVUKATLIK  230
A. Avukatlık Mesleği  230
B. Avukat  230
C. Baro  232
D. Türkiye Barolar Birliği  233
IV. NOTERLİK – NOTER  234
A. Noterlik  234
B. Noter  236
C. Noter Odası  236
D. Türkiye Noterler Birliği  237
§22. YARGI KOLLARI  239
I. ADLÎ YARGI  239
A. Hukuk Mahkemeleri  239
1. Sulh Hukuk Mahkemesi  240
2. Asliye Hukuk Mahkemesi  241
3. Tüketici Mahkemeleri  241
4. Asliye Ticaret Mahkemesi  242
5. İş Mahkemesi  243
6. Aile Mahkemesi  243
7. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri  244
8. Kadastro Mahkemeleri  244
B. Ceza Mahkemeleri  246
1. Sulh Ceza Hâkimliği  247
2. Asliye Ceza Mahkemesi  247
3. Ağır Ceza Mahkemesi  248
4. Cumhuriyet Başsavcılığı  248
C. Bölge Adliye Mahkemeleri  249
1. Bölge Adliye Mahkemesi Daireleri  250
a. Hukuk Daireleri  250
b. Ceza Daireleri  250
c. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı  251
D. Yargıtay  251
1. Hukuk Daireleri  251
2. Ceza Daireleri  252
3. Hukuk Genel Kurulu  252
4. Ceza Genel Kurulu  253
5. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu  254
II. İDARİ YARGI KOLU  254
A. İdare Mahkemesi  256
B. Vergi Mahkemesi  256
C. Bölge İdare Mahkemesi  256
1. Daireler  257
a. İdari Dava Daireleri  257
b. Vergi Dava Daireleri  258
2. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu  258
D. Danıştay  259
III. ANAYASA YARGISI  259
A. İptal Davası  259
B. İtiraz Yolu  261
C. Yürürlüğün Durdurulması  262
D. Bireysel Başvuru  263
1. Bireysel Başvuru Hakkının Kaynağı ve Kapsamı  263
2. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar  263
3. Bireysel Başvuru Kararı  264
E. Siyasi Partilerle İlgili Davalar ve Denetimler  264
1. Siyasi Parti Kapatma Davası  265
a. Anayasa Mahkemesinin Kararı  266
b. Temelli Kapatma Kararının sonucu  266
2. Siyasi Partilere ihtar Verilmesi  266
3. Milletvekili Dokunulmazlığı Kaldırılması ve Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararına Karşı İptal Davası  267
a. Yasama Dokunulmazlığı  267
b. Dokunulmazlığın Kaldırılması / Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararının İptali Davası  268
4. Siyasi Partilerin Mali Denetimi  269
F. Yüce Divan  269
1. İddia Makamı  269
2. Yargılanan Sanıklar  269
3. Yeniden inceleme  270
IV. UYUŞMAZLIK YARGISI – UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  270
1. Kuruluşu  271
2. Görevi  271
3. Kararları  272
V. SEÇİM YARGISI  273
A. Sandık Kurulu  274
1. Sandık Kurulunun Oluşumu  274
2. Sandık Kurulunun Görevleri  274
B. İlçe Seçim Kurulu  275
1. İlçe Seçim Kurulunun Oluşumu  275
2. İlçe Seçim Kurulunu Görevleri  275
C. İl Seçim Kurulu  276
1. İl Seçim Kurulunun Oluşumu  276
2. İl Seçim Kurulunu Görevleri  276
D. Yüksek Seçim Kurulu  277
1. Yüksek Seçim Kurulunun Oluşumu  277
2. Yüksek seçim Kurulun görev ve yetkileri  277
VI. MALİ YARGI– SAYIŞTAY  279
A. Kuruluşu  279
B. Sayıştay’ın Görevleri  280
BEŞİNCİ BÖLÜM SORULARI  281
Kaynakça  286
Kavramlar Dizini  288
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020