Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri
Şubat 2019 / 1. Baskı / 952 Syf.
Fiyatı: 185.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eserimiz, marka hukukundaki mutlak ret sebeplerinin yorumuna ve uygulamasına yönelik sorunları konu almaktadır. Bu çerçevede öncelikle Sınai Mülkiyet Kanunu'nda yer alan her bir mutlak ret sebebinin hukuki mahiyeti incelenmiş ve uygulama esasları üzerinde durulmuştur. Araştırmamız, mutlak ret sebeplerine yönelik olması gereken hukuk açısından önerilerde bulunmayı ve yeni tartışmalara yol açmayı amaçlamaktadır.

Konunun uluslararası niteliğine uygun olarak, kitabımızda yabancı hukuk düzenlemelerinden (özellikle AB hukukundaki 2017/1001 sayılı Tüzük ile 2015/2436 sayılı Direktif'ten) ve içtihatlarından sıklıkla yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra, iç hukukun eski ve yeni düzenlemeleri ile yakın tarihli Yargıtay kararları da metne işlenmiştir.

Eserimiz, marka olabilecek işaret türleri ile sicilde temsil şartlarına, soyut ve somut ayırt edicilik kavramlarına, jenerik ibarelere, ayırt edilemeyecek derecede benzer markalara, münhasıran teknik zorunluluğun gereği işaretlerden oluşan markalara yönelik yenilikçi değerlendirme yöntemlerini içermektedir. Ayrıca kitabımızda coexistence sözleşmeleri; egemenlik sembolleri ve uluslararası örgüt işaretleri ile dini sembolleri içeren markalara yönelik inceleme metotları; kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık ile ticari ifade özgürlüğü arasındaki ilişki de irdelenmiştir. Son olarak çalışmamızda, münhasıran mala asli değeri veren unsurlardan ibaret markalar ile coğrafi işaretleri içeren markalara ilişkin alternatif yaklaşımlar sunulmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Ayırt Edici Bir İşaret Türü Olarak Markanın Hukuki Niteliği, İşlevleri ve Markayı Konu Alan Ulusal–Uluslararası Düzenlemeler
İşaretin Marka Hakkına Konu Olmasını ve Tescilini Engelleyen Mutlak Ret Sebeplerinin Hukuki Niteliği
Mutlak Ret Sebeplerine Dayalı İncelemeye Konu Edilebilecek İşaret Türleri
Marka Tescilini Engelleyen Mutlak Ret Sebebi Türleri
Mutlak Ret Sebeplerinin Markasal Kullanım Yolu İle Aşılması
Barkod: 9789750253232
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 952
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
AYIRT EDİCİ BİR İŞARET TÜRÜ OLARAK MARKANIN
HUKUKİ NİTELİĞİ, İŞLEVLERİ VE MARKAYI KONU ALAN
ULUSAL/ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
I. MARKA KAVRAMI  35
A. Markanın Tanımı  35
B. Marka Hakkının Niteliği  39
II. SINAİ MÜLKİYET KANUNU AÇISINDAN İŞARETİN MARKA VASFINI TAŞIMA ŞARTLARI  42
A. Algılanabilir Bir Mesaj İletme: İşaret Olma  42
B. Sicilde Açık ve Kesin Bir Biçimde Temsil Edilme  44
1. AB Hukukundaki Gelişmeler  44
2. Türk Hukukundaki Gelişmeler  47
C. Ayırt Edici Olma  51
III. MARKANIN TİCARET HAYATINDA ÜSTLENDİĞİ İŞLEVLER  58
A. İşlev Ayrımının Gerekçesi ve Markanın Sunduğu Koruma Kapsamının Belirlenmesindeki Etkisi  58
B. Markanın Asli İşlevleri  60
1. Uygulandığı Ürünü Rakiplerinden Ayırt Etme İşlevi  60
2. Ürünün Kaynağını (Teşebbüs Kökenini) Gösterme İşlevi  63
C. Markanın Ekonomik Karakterli İşlevleri  68
1. Ürünün Kalitesini Garanti Etme (Kalite) İşlevi  68
2. Ürünün Reklamını Yapma ve Alıcı ile İletişim Kurma İşlevi  70
a. Reklam ve İletişim İşlevlerine Sağlanan Korumanın Kapsamı  70
b. Reklam İşlevi ile Markanın İnternet Ortamında İzinsiz Kullanımı Arasındaki İlişki  72
3. Ürüne Yapılan Yatırımı Koruma ve Artırma (Yatırım) İşlevi  77
IV. TÜRK MARKA HUKUKUNU ŞEKİLLENDİREN YASAL DÜZENLEMELER  78
A. Ulusal Marka Mevzuatının Gelişimi  78
1. 1871 ve 1888 Tarihli Nizamnameler  78
2. 551 sayılı Markalar Kanunu  79
3. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  80
4. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  81
B. Uluslararası Sözleşmeler  82
1. Marka Hakkının Esasını ve Korunmasını Konu Alan Sözleşmeler  82
a. Paris Sözleşmesi  82
b. TRIPS  86
2. Uluslararası Tescil Sisteminin Kurulmasına Yönelik Sözleşmeler  87
a. Fabrika ve Ticaret Markalarının Beynelmilel Tescili Hakkında İtilafname (Madrid Anlaşması)  87
b. Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol (Madrid Protokolü)  88
3. Ulusal Tescil Otoritelerince Gerçekleştirilen Başvuru İncelemelerini Yeknesaklaştıran Sözleşmeler  90
a. Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması  90
b. Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması  93
4. Başvuru Sahibinin Uyması Gereken Şekli Şartları Yeknesaklaştıran Sözleşmeler  94
a. Marka Kanunu Anlaşması  94
b. Markalar Hukuku Hakkında Singapur Anlaşması  95
5. Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Örgütlerin Kurucu Sözleşmeleri  96
a. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatını (WIPO) Kuran Sözleşme  96
b. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Anlaşması  97
C. Avrupa Birliği Marka Hukuku Düzenlemeleri  97
1. 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Direktifi  97
2. 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Markası Tüzüğü  99
İkinci Bölüm
İŞARETİN MARKA HAKKINA KONU OLMASINI VE
TESCİLİNİ ENGELLEYEN MUTLAK RET SEBEPLERİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ
I. İŞARET ÜZERİNDE MARKA HAKKININ KAZANIMINDA BENİMSENEN SİSTEMLER  103
A. Marka Hakkını İlk Kullanıma Bağlayan ve Tescil İçin Kullanım Şartını Arayan Sistem (İlk Kullanım Sistemi)  103
B. Tescil İçin İşaretin Seçilmesini veya Yaratılmasını Yeterli Gören, Kullanım Şartının Aranmadığı Sistem (Tescil Sistemi)  106
C. Türk Hukukunda Benimsenen Sistem  107
II. TESCİL ENGELİ OLARAK MUTLAK RET SEBEPLERİ İNCELEMESİNİN TABİ OLDUĞU İLKELER VE USULİ SÜREÇ  109
A. Mutlak Ret Sebebi Türleri  109
B. Mutlak Ret Sebeplerinin Hukuki Niteliği  112
C. Mutlak Ret Sebeplerine Yönelik İnceleme Esasları  116
1. Tescilin Kapsadığı Mal veya Hizmetlerin (Ürün) Özellikleri  116
2. İlgili Çevrenin İşarete Yönelik Algısı  118
a. Niteliksel ve Niceliksel Açıdan İlgili Çevre  118
b. Mutlak Ret Sebebi Türüne Göre İlgili Çevrenin Tespiti  122
3. İncelemeye Yön Veren Diğer Esaslar  126
a. İşaretin Bir Bütün Olarak Değerlendirmeye Alınması  126
b. İlgili Pazarın Özelliklerinin Değerlendirmeye Etkisi  127
4. Başvurunun Mutlak Ret Sebepleri Yönünden İncelendiği Usuli Süreç  129
D. Mutlak Ret Sebeplerine Tabi Olmasına Rağmen Tescil Edilmiş Bir Markaya Uygulanacak Yaptırım: Hükümsüzlük  133
1. Marka Hukukunda Hükümsüzlük Kavramı ve Özellikleri  133
2. Mutlak Ret Sebeplerine Dayanılarak Açılan Hükümsüzlük Davasının Hukuki Niteliği ve Sonuçları  137
Üçüncü Bölüm
MUTLAK RET SEBEPLERİNE DAYALI İNCELEMEYE KONU EDİLEBİLECEK İŞARET TÜRLERİ
I. MUTLAK RET İNCELEMESİNE TABİ TUTULAN GELENEKSEL/KLASİK İŞARETLER  141
A. İşaret Türleri Arasında Ayırt Edicilik Temelli Ayrım ve Geleneksel İşaretlerin Ayrımdaki Yeri  141
B. Marka Başvurusuna Konu Edilen Geleneksel/Klasik İşaret Türleri  143
1. Kelimeler  143
2. Kişi Adları  145
a. Kişi Adlarının Markasal Ayırt Ediciliğe Sahip Olma Şartları  145
b. Adın Marka Hukukunda Sağladığı Korumanın Kapsamı  146
c. Adın Yanıltıcılığa Yol Açması  152
3. Harfler, Sayılar ve Kısaltmalar  155
a. Münhasıran Harf veya Sayılardan Oluşan İşaretler  155
b. Harf ve/veya Sayı Kombinasyonları, Kısaltmalar  161
4. İki Boyutlu Şekil, Figür ve Resimler  164
II. MUTLAK RET İNCELEMESİNE KONU EDİLEN SIRA DIŞI İŞARETLER  171
A. Sıra Dışı İşaretlerin Marka Olarak Tesciline Yönelik Çeşitli Yaklaşımlar  171
1. Köken Arması Vasfındaki Her Türlü İşareti Korumaya Yönelen Yaklaşım  171
2. Tescilinin Yol Açacağı Menfaat Çatışmasına Odaklanan Görüşler  173
B. Sıra Dışı İşaretlerin Tescilinde ve Korunmasında Karşılaşılan Güçlükler  176
1. Tescil İçin Aranan Ayırt Ediciliğin İspatında Karşılaşılan Güçlükler  176
2. Hak İhlallerine Karşı Korumada Karşılaşılan Güçlükler  178
C. Sıra Dışı Marka Türleri  179
1. Sloganlar  179
a. Sloganın Hukuki Niteliği ve Marka Korumasına Konu Edilmesi  179
b. Sloganların Marka Korumasından Yararlanma Şartları  182
i) Sloganların Tescilinde Ayırt Edicilik Açısından İncelenecek Hususlar  182
(a) Reklam İşlevinin Ayırt Ediciliğe Etkisi  187
(b) Yaratıcılık ve Özgünlük Unsurlarının Ayırt Edicilik Değerlendirmesinde İhtiyari Mahiyet Taşıması  188
ii) Sloganların Kullanım Yolu İle Ayırt Edicilik Kazanması  192
c. Sloganların Tesciline İlişkin Avrupa Birliği Yargı İçtihatlarındaki Gelişmeler  193
i) “das Prinzip der Bequemlichkeit” Kararında Benimsenen Yaklaşım  193
ii) “Vorsprung durch Technik” Kararında Öngörülen Esaslar  195
d. Avrupa Birliği İçtihatlarının Değerlendirilmesi  198
2. Soyut Renkler ve Renk Kombinasyonları  204
a. Soyut Renklerin Tek Başına Marka Olarak Tescili  204
i) Soyut Renklerin Marka Oluşturacak İşaretler Arasındaki Yeri ve Tesciline Etki Eden Faktörler  204
(a) Soyut Rengin Tek Başına Marka Olmasına İlişkin Tartışmalar  206
(b) İşlevsellik Engelinin Tescile Etkisi  211
(c) Renklerin Tükenmesi Prensibinin Tescile Etkisi  214
ii) Soyut Renklerin Tescilinde Aranan Ayırt Edicilik Vasfı  216
(a) Rengin Uygulandığı Emtia İle İlişkisinin Ayırt Ediciliğe Etkisi  217
(b) Rengin Uygulandığı Emtia Sayısının Ayırt Ediciliğe Etkisi  219
(c) Rengin Ayırt Edici Sayılması İçin Taşıması Gereken Özellikler  219
(d) Soyut Renklerin İhlallere Karşı Korunması  221
iii) Sicilde Temsil Şartı Açısından Soyut Renkler  223
b. Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tescili  226
i) Renk Kombinasyonları Açısından Ayırt Edicilik Vasfı  226
ii) Sicilde Temsil Şartı Açısından Renk Kombinasyonları  227
c. Soyut Renklerin Markasal Kullanım Yolu İle Ayırt Edicilik Kazanması  230
i) Soyut Rengin Kendiliğinden Markasal Ayırt Ediciliğe Sahip Olma Olasılığı  230
ii) Markasal Kullanım Yolu İle Ayırt Ediciliğin İspatı  234
iii) Ayırt Ediciliğin Tespitinde Kamuoyu Yoklamalarında İzlenecek Usul  236
d. Soyut Renklerin ve Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tesciline İlişkin Değerlendirmelerimiz  238
3. Üç Boyutlu Şekiller  243
a. Üç Boyutlu Şekillerin Marka Mevzuatında Korunması  243
b. Emtia veya Ambalaj Üzerine Uygulanan Markanın Sağladığı Korumanın Üç Boyutlu Şekle Sirayet Etmemesi  246
c. Başvuruya Konu Edilecek Üç Boyutlu Şekil Türleri  248
i) İsviçre Hukukundaki Ayrım  248
ii) Türk Hukukundaki Sınıflandırma  250
iii) Avrupa Birliği ve Amerikan Hukuklarında Benimsenen Kategorizasyon  253
d. Başvuru Sürecinde İnceleme Esasları  255
i) İncelemede Öncelik Arz Eden Hususlar  255
ii) Üç Boyutlu Şeklin Bir Bütün Olarak Ayırt Edicilik İncelemesine Tabi Tutulması  259
iii) İlgili Çevre Algısının ve Ürün Özelliklerinin Tescile Etkisi  262
iv) Şeklin Pazarın Yerleşik Uygulamalarıyla İlişkisi  266
e. Üç Boyutlu Şekillerin Tesciline İlişkin Değerlendirmeler ve İnceleme Modeli Önerimiz  270
i) Objektif İnceleme Safhası  272
ii) Şekilde Tek Başına Ayırt Edici Olan Baskın Unsurun Arandığı Safha  275
iii) Sübjektif İnceleme Aşaması  276
4. Sesler  279
a. Tescil Edilebilecek Ses Türleri ve Seslerin Sicilde Temsil Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar  279
i) Melodik Seslerin Sicilde Temsil Usulü  283
ii) Doğal veya Melodik Olmayan Seslerin Sicilde Temsil Usulü  284
iii) Seslerin Sicilde Temsil Usulüne Yönelik Değerlendirmelerimiz  286
b. Seslere Yönelik Ayırt Edicilik İncelemesinde Dikkate Alınacak Esaslar  288
5. Kokular  292
a. Kokunun Marka Vasfını Üstlenmesi  292
b. Kokuların Sicilde Temsil Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar  293
i) Avrupa Birliği Hukukunda  293
ii) İsviçre Hukukunda  296
iii) Türk Hukukunda  297
c. Sorunların Aşılması Maksadı ile Kullanılan Çeşitli Temsil Usulleri  298
i) Başvuruda Kokunun Neye Karşılık Geldiğinin ve Nasıl Algılandığının Belirtilmesi  298
ii) Koku İçeriğinin Belirtilmesi  301
iii) Dijital (Elektronik) Koku Örneklerinin Sunulması  302
d. Kokular Açısından Ayırt Edicilik İncelemesinin Arz Ettiği Özellikler  304
i) Kokunun Ayırt Edici Vasıf Kazanma Şartları  304
ii) Kokuların Tescilinde İşlevselliğin Etkisi  308
iii) Kokular Açısından Tükenme Prensibi  309
iv) Kokunun Kullanım Yolu ile Ayırt Edicilik Kazanması  311
e. Kokuların Karıştırılma İhtimaline Karşı Korunmasında Karşılaşılan Güçlükler  312
f. Kokuların Tescilinde Aranan Şartlara İlişkin Değerlendirmemiz  313
6. Tatlar  316
a. Tatların Sicilde Temsil Sorunu  316
b. Tatların Marka Olarak Algılanma Şartları  317
i) Tatların Ayırt Edici İşaret Vasfını Taşıması  317
ii) Tatların İşlevsel Mahiyette Olmaması  319
c. Tatların Tescilinde Karşılaşılan Diğer Engeller  322
i) Tatlar Açısından Tükenme Riski  322
ii) Tat Algısındaki Göreceliliğin Yol Açtığı Belirsizlik  323
d. Tatların Tesciline İlişkin Değerlendirmemiz  323
III. YENİ NESİL SIRA DIŞI İŞARETLER  324
A. Kavram ve Yansıttığı Özellikler  324
B. Yeni Nesil Sıra Dışı Marka Örnekleri  325
1. Dokunsal (Tactile) Markalar  325
a. Açık ve Kesin Biçimde Temsil Sorunu  325
b. Ayırt Edici Mesaj İletme Sorunu  327
2. Pozisyon ve Hareket Markaları  328
a. Pozisyon Markalarının Koruma Konusu ve Sicilde Temsili  328
b. Pozisyonun Ayırt Edici Mesaj İletmesi  330
c. Konuya İlişkin Avrupa Birliği Hukuku İçtihatları  332
3. Hareket Markaları  333
a. Hareket Markalarının Sicilde Temsili  333
b. Hareket Markalarının Ayırt Ediciliği  335
c. Hareket Markalarının Sunduğu Korumanın Kapsamı  336
4. Desen Kalıbı/Modeli (Pattern) Markaları  339
5. Hologram Markaları  342
6. Ticari Formlar (Trade Dress)  343
Dördüncü Bölüm
MARKA TESCİLİNİ ENGELLEYEN
MUTLAK RET SEBEBİ TÜRLERİ
I. MARKA OLAMAYACAK İŞARETLER  345
A. İşaretin Marka Vasfını Kazanmasının Önündeki Asli Engeller  345
1. Ayırt Edicilik Yoksunluğu  345
a. Avrupa Birliği Hukuku Düzenlemeleri  345
b. Türk Hukuku Düzenlemeleri  347
c. Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğu  347
i) Kavram  347
ii) Avrupa Birliği Yargı Organlarının Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğuna Yaklaşımı  349
iii) Türk Hukukunda Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğu  350
d. Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğu  352
i) Kavram  352
ii) Avrupa Birliği Yargı Organlarının Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğuna Yaklaşımı  353
iii) Türk Hukukunda Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğu  354
e. Soyut ve Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğu Ayrımına Yönelik Eleştiriler  355
i) Ayırt Ediciliğin Ürün Temelli İncelenmesini Savunan Yaklaşım  355
ii) Ayırt Ediciliği Kullanım Bağlamında Ele Alan Yaklaşım  358
2. Ayırt Edicilik Yoksunluğuna İlişkin Değerlendirmemiz  358
a. Mülga 556 Sayılı KHK Açısından  358
b. Sınai Mülkiyet Kanunu Açısından  360
3. Sicilde Açık ve Kesin Biçimde Temsil Edilememe  361
B. Somut Ayırt Edicilik Yoksunu İşaretler (SMK m.5/f.1/(b) Bendi) ile Serbest İşaretler (SMK m.5/f.1/(c) ve (d) Bentleri) Arasındaki İlişki  363
1. İsviçre Hukukundaki Yaklaşım  363
2. Avrupa Birliği Hukukundaki Yaklaşım  364
II. TANIMLAYICI (TASVİRİ) İŞARETLER  367
A. Tanımlayıcı Olma Kavramı ve Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat  367
B. Tanımlayıcı Olma ile Ayırt Edicilik Yoksunluğu Arasındaki İlişki  372
C. Tanımlayıcılığın Türleri  376
D. Tanımlayıcılık Yasağına İlişkin İnceleme Esasları  382
1. Yasağın Temel Şartı Olarak İşaretin Ürün Özelliklerini İlgili Çevreye Aktarması  382
2. İncelemenin Farklı İşaret Türlerinde Gösterdiği Özellikler  385
a. Kelimeler  385
b. Kelime Kombinasyonları  388
c. Kısaltmalar, Harfler ve Sayılar  396
d. Kaliteyi, Üstünlüğü Vurgulayan veya Reklam Mahiyeti Taşıyan İşaretler  398
e. Şekiller ve Şekil İçeren Kombinasyonlar  399
f. Coğrafi Kaynak Belirten İşaretler  403
i) İsviçre Hukuku Açısından  403
ii) Avrupa Birliği Hukukunda  407
iii) Türk Hukuku Açısından  412
3. İncelemede Göz Ardı Edilen Olgular  421
4. Tanımlayıcı Niteliğin Tespit Edileceği Zaman Dilimi  424
E. Tanımlayıcı, Jenerik ve İma Edici İşaretler Arasındaki İlişki  425
1. İmalı veya Mecazi Anlam Taşıyan İbareler  425
2. Jenerik İşaretler  429
a. Kavram ve Görünüş Biçimleri  429
b. Farklı Hukuk Sistemlerinde Jenerik İşaretlerin Ele Alınışı  431
i) Amerikan Hukuku  431
ii) İsviçre Hukuku  434
iii) Türk Hukuku  435
iv) Avrupa Birliği Hukuku  437
c. Jenerik İşaretlerin Marka Korumasına Konu Edilmesi  438
i) Jenerik İşaretlerin Marka Vasfı Taşıyamayacağını Benimseyen Yaklaşım  438
ii) Jenerik İşaretlerin İstisnaen Marka Olabileceğini Savunan Yaklaşım  440
3. Tescilli Bir Markanın Sonradan Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi  442
a. Kavram ve Özellikleri  442
b. Yaygın Ad Haline Gelme Şartları  443
i) Ayırt Edicilik Vasfının Kaybolması  443
ii) Yaygın Ad Haline Gelmenin Hak Sahibinin Davranışları İle Gerçekleşmesi  445
(a) Pasif (Olumsuz) Hareketler  447
(b) Aktif (Olumlu) Hareketler  449
iii) Tescil Sonrasında Yaygın Ad Haline Gelme  451
iv) Başvuru Ertesinde Tescil Öncesinde Yaygın Ad Haline Gelme  452
v) Yaygın Ada Dönüşen İfadenin Tekrar Marka Vasfını Kazanması  454
vi) Yenileme Talebinde Yaygın Ad Hale Gelme İncelemesi  455
vii) Yaygın Ad Haline Gelmede İlgili Çevre Algısının ve Pazar Özelliklerinin Etkisi  456
F. Türk ve Avrupa Birliği Hukuku Sistemleri ile Amerikan Hukuku Sisteminin Tanımlayıcılık Yasağına Yaklaşımlarının Kıyaslanması  460
III. ÖNCEDEN TESCİLLİ VEYA BAŞVURUSU YAPILMIŞ MARKA İLE AYNI VEYA AYIRT EDİLEMEYECEK DERECEDE BENZER İŞARETLER  465
A. Yasağın Türk ve Avrupa Birliği Marka Hukukunda Düzenleniş Biçimi  465
1. Türk Hukukundaki Düzenlemeler  465
2. Düzenlemelerin Avrupa Birliği Hukukundaki Karşılığı  466
B. Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat  469
C. Düzenlemeye Yönelik Geçmiş Dönemde Yapılan Tartışmalar ve Bu Tartışmaların SMK’ye Etkisi  471
1. Maddenin Sistematiğine ve Esasına Yönelik Tartışmalar  471
2. Muvafakatnamenin Öngörülmemesine Yönelik Eleştiriler  474
3. Tartışma ve Eleştirilerin Yeni Düzenlemeye Etkisi  474
D. Hükmün Karıştırılma İhtimaline Dayalı Ret Sebebi ile İlişkisi  478
E. Yasağın Uygulanma Şartları  483
1. Tescilde veya Başvuruda Öncelik  483
2. İşaretlerin Aynı Olması  486
a. Türk Hukukunda Ayniyet Kavramı  486
b. Avrupa Birliği Hukukunda Ayniyet Kavramı  488
c. Ayniyet İncelemesine İlişkin Değerlendirmemiz  491
3. İşaretler Arasında Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik Bulunması  494
a. Kavram  494
b. Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğe Yönelik İnceleme Esasları  496
c. Yasağın Kapsamının Belirlenmesinde Karşılaşılan Güçlükler  498
4. İşaretlerin Aynı veya Aynı Türdeki Mal veya Hizmetleri Kapsaması  503
a. Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması Usulü  503
b. Türdeşliğin veya Ayniyetin Tespitinde Uygulanacak Kriterler  506
i) Mal veya Hizmet Türdeşliğinin Tespiti  506
ii) Mal veya Hizmet Ayniyetinin Tespiti  513
iii) Perakendecilik (Malların Bir Araya Getirilmesi) Hizmetlerinde Ayniyet ve Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğin Tespiti  516
5. Muvafakatnamenin Sunulmaması  518
F. Yasağın İstisnasının (Muvafakatnamenin) Hukuki Dayanağı: Birlikte Var Olma Sözleşmesi  521
1. Sözleşmenin Tanımı, Unsurları ve Amacı  521
2. Farklı Hukuk Sistemlerinde Bu Sözleşme Tipinin Ortaya Çıkma Gerekçeleri  523
a. Alman Hukuku  523
b. İsviçre Hukuku  525
c. Türk Hukuku  526
3. Tescile veya Kullanıma İlişkin Kısıtlamalar  527
4. Tarafların Hakları ve Borçları  529
G. Değerlendirmemiz  531
1. Hükmün Uygulama Alanı Açısından  531
2. Kullanım Şartı Açısından  533
IV. TİCARET HAYATINDA HERKESİN ORTAKLAŞA KULLANDIĞI VEYA BELİRLİ BİR MESLEĞE, SANATA YA DA TİCARET KOLUNA AİDİYETİ GÖSTEREN İŞARETLER  539
A. Yasağın Amacı ve Kapsamı  539
B. Ortaklaşa Kullanılan İşaretlere Yönelik Yasağın Tanımlayıcılık ve Ayırt Edicilik Yoksunluğu Halleri ile İlişkisi  542
C. Yasağın Uygulanma Şartları  544
V. MALIN DOĞAL YAPISINA KARŞILIK GELEN, MALA ASLİ DEĞERİNİ VEREN VEYA TEKNİK ZORUNLULUĞUN SONUCU OLAN ŞEKİL VEYA ÖZELLİKLERDEN OLUŞAN İŞARETLER  547
A. Yasağın Marka Hukukundaki Yeri ve Önemi  547
1. Yasağın Hukuki Mahiyeti ve Genişleyen Kapsamı  547
2. Yasağın Öngörülmesindeki Amaç ve Korunmak İstenen Hukuki Menfaat  552
3. Emtia Şekillerinin/Özelliklerinin Korunmasına İlişkin Tasarım ve Marka Hukukundaki Yaklaşım Farklılığı  554
4. Yasağın Diğer Mutlak Ret Sebepleri ile İlişkisi  555
a. Yasağın İncelemede Ön Şart Mahiyeti Taşıması  555
b. Yasağın Markasal Kullanım Yolu İle Aşılamaması  558
B. Yasağa İlişkin Ortak İnceleme Esasları  561
1. İşaretin Münhasıran Maddede Sayılan Emtia Şeklinden/Özelliğinden Oluşması  561
2. Yasağın Uygulanmasında Ortalama Alıcı Algısının Etkisi  562
C. Yasak Kapsamına Giren İşaret Türleri  563
1. Münhasıran Malın Doğal Yapısının Sonucu Olan Şekilden veya Özelliklerden Oluşan İşaretler  563
a. İşaretin Münhasıran Malın Doğal Yapısına veya Doğal Özelliğine Karşılık Gelmesi Kavramı  563
b. Doğal Yapıya Karşılık Gelme Olgusunun Tespiti  567
c. Yasağın Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Önerimiz  568
2. Emtianın Teknik İşlevini Görmesi İçin Zorunlu Olan Şeklinden veya Diğer Özelliklerinden Oluşan İşaretler  569
a. Markanın Münhasıran Teknik Sonuca Yönelen İşaretten Oluşması: Teknik (Faydacı) İşlevsellik Kavramı  569
b. Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat  571
c. Karşılaştırmalı Hukukta Teknik İşlevsellik İncelemesine Yön Veren Esaslar  573
i) Avrupa Birliği Hukuku  573
(a) Yasağın Uygulama Alanı: İşaretin Münhasıran Teknik Sonuç İçin Zorunlu Olan Unsurdan Oluşması  573
(b) Pazarda Alternatif Şekilde/Özellikte Emtiaların Mevcut Olmasının Yasağı Bertaraf Edememesi  576
ii) Amerikan Hukuku  578
iii) İsviçre Hukuku  581
d. Teknik İşlevsellik Yasağının Uygulanış Biçimleri  582
i) Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Benimsediği İnceleme Yöntemi  582
ii) Alternatif İnceleme Yöntemi  583
iii) Hukuk Sözcüsünün Benimsediği İnceleme Yöntemi  585
(a) Emtianın Asli Özelliklerinin ve İşlevsellik Bağının Tespiti  585
(b) İlgili Pazarda Alternatif Şekillerin Varlığının İncelenmesi  585
(c) Ayırt Edici Karakterin Tespiti  589
iv) İnceleme Metotlarına İlişkin Değerlendirmemiz  590
3. Emtiaya Asli Değerini Veren Şekilden veya Diğer Özelliklerden Oluşan İşaretler  594
a. İşaretin Emtiaya Asli Değerini Vermesi (Estetik İşlevsellik) Kavramı  594
b. Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat  597
c. Farklı Hukuk Sistemlerinde Yasağın Gelişimi  598
i) Amerikan Hukuku  598
ii) Avrupa Birliği Hukuku  603
iii) Benelüks Hukuku  604
d. Estetik İşlevselliğin Tespitinde İncelenen Olgular  604
i) Amerikan Hukukunda  604
ii) Avrupa Birliği Hukukunda  607
iii) Kıta Avrupası Hukukunda  610
(a) İsviçre Hukuku  610
(b) Alman Hukuku  612
e. Yasağın Öngörülmesine Yönelik Eleştiriler ve Değişiklik Önerimiz  614
i) Yasağa Yönelik Eleştiriler  614
ii) Değişiklik Önerimiz  615
VI. YANILTICI (ALDATICI) MARKALAR  621
A. Kavram ve Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat  621
1. Türk ve Kıta Avrupası Hukukunda Yanıltıcılık Kavramı ve Yasağın Öngörülme Gerekçesi  621
2. Amerikan Hukukunda Yanıltıcılık ve Benzeri Kavramlar  626
B. Yanıltıcılığın Tespitinde Esas Alınan Kriterler  630
1. Markalı Ürünlerin İlgili Çevrede Algılanış Biçimi  630
2. Başvuruda Ürün Sınıflarının İfade Ediliş Biçiminin Yanıltıcılığa Etkisi  635
3. Pazar Özellikleri ile İlgili Çevre Alışkanlıklarının Yanıltıcılık Değerlendirmesine Etkisi  638
C. Yanıltıcılığın Sıklıkla Karşılaşılan Türleri  639
1. Emtia veya Hizmetin Objektif Özelliklerinde Yanıltıcılık  639
2. Teşebbüsün İş İlişkilerine Yönelik Yanıltıcılık  641
3. Coğrafi Kökeni Konu Alan Yanıltıcılık  643
a. Coğrafi Yer Adının Markada Yanıltıcı Kullanılış Biçimleri  643
i) Avrupa Birliği Hukuku  643
ii) Türk Hukuku  644
iii) İsviçre Hukuku  645
iv) Değerlendirmemiz  648
b. Coğrafi Kökene Yönelik Yanıltıcılığın İstisnaları  650
i) İlgili Çevrede Bilinmeyen, Hayali Çağrışımlar Yaratan (Sembolik), Ürün Menşei Olamayacağı Açık Olan Yer Adları  652
ii) Ürün Modeli Olarak Kullanılan Coğrafi Yer Adları  654
D. Yanıltıcılık Yasağının Diğer Mutlak Ret Sebepleri İle İlişkisi  655
E. Yasağın Uygulanmayacağı Haller  656
1. İşaretin İnandırıcılık Vasfının Olmaması  656
2. Yanıltıcılığın Başvuru Öncesinde Kaybolması  661
3. Yanıltıcılığın İşaretin Bütününde Kaybolması  662
F. Yanıltıcılığın Değerlendirilme Anı ve Tescil Sonrasında Oluşması  665
1. Yanıltıcılığın Oluşma Anının Uygulanacak Yaptırıma Etkisi  665
2. Markanın Kullanım Sonucu Yanıltıcı Hale Gelmesi  667
a. Kullanımla Oluşan Yanıltıcılığa İlişkin İnceleme Esasları  667
b. Yanıltıcılığın Ortaya Çıktığı Özel Haller  670
i) Marka Devrinin Yanıltma Riski Doğurup Doğurmayacağı Sorunu  670
ii) Devirle Birlikte Gerçekleştirilen Diğer Ticari İşlemlerin Yanıltma Riskine Yol Açması  675
G. Yanıltıcı Markalara İlişkin Değerlendirmemiz  678
VII. DEVLET EGEMENLİK SEMBOLLERİ, ULUSLARARASI KURULUŞ İŞARETLERİ VE DİĞER KAMUSAL İŞARETLER  683
A. Yasağın Korumaya Çalıştığı Hukuki Menfaat  683
1. Egemenlik Sembolleri Açısından  683
2. Uluslararası Kuruluş İşaretleri Açısından  686
B. Devlet Egemenliğini Gösteren İşaretler  686
1. Devlet Egemenlik Amblemlerini İçeren Markaların İncelenme Esasları  686
2. İncelemede Devlet Bayraklarının Arz Ettiği Özellikler  695
3. Devlet Egemenliğini Yansıtan Kontrol (Garanti) İşaretlerinin Özellikleri  697
C. Uluslararası Kuruluş (Örgüt) İşaretleri  698
1. Uluslararası Kuruluşların Kullandığı İşaretleri İçeren Marka Başvurularının İncelenme Esasları  698
2. Avrupa Birliği Bayrak ve Ambleminin Arz Ettiği Özellikler  701
D. Yasağa İlişkin Değerlendirmemiz  706
1. Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Egemenlik Sembolleri Açısından Yasağın Uygulanış Biçimi  706
2. İsviçre, Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Uluslararası Örgüt Sembolleri Açısından Yasağın Uygulanış Biçimi  708
E. Diğer Kamusal İşaretler  711
1. Yasağın Kapsamına Giren İşaret Türleri  711
2. Yasağın Uygulama Esasları  715
3. Yasağa İlişkin Avrupa Birliği Hukuku İçtihatları  717
VIII. DİNİ DEĞERLERİ VEYA SEMBOLLERİ İÇEREN MARKALAR  719
A. Hükmün Korumaya Çalıştığı Hukuki Menfaat  719
B. Hükmün Kapsamına Giren Marka Başvuruları  722
1. Dini Değerlere Saldırı Unsuru İçeren Markalar  722
2. Dini Sembollerin Nötr Bir Biçimde Kullanıldığı Markalar  724
C. Dini Değer veya Sembollerin Tesciline İlişkin İçtihatlarda Benimsenen Esaslar  728
1. İngiliz Hukuku İçtihatları  728
2. İsviçre Hukuku İçtihatları  729
D. Dini Semboller İçeren Markaların Tesciline İlişkin Değerlendirmemiz  732
1. Kutsal İnançlara Saldırı İçeren İbareler  732
2. Yüksek Dini Değere Sahip İbareler  732
3. Dolaylı Dinsel Çağrışım Yapan veya İnanç Dışı Yan Anlam Kazanmış İbareler  736
IX. KAMU DÜZENİNE VE GENEL AHLAKA AYKIRILIK  739
A. Yasak İle Korunmak İstenen Hukuki Menfaat  739
1. Ticaret Hayatında Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı İşaretlere Yönelmenin Gerekçesi  739
2. Yasağın Amacı  741
B. Marka Tescil Engeli Olarak Kamu Düzenine Aykırılık  743
1. Türk Marka Hukukunda Kamu Düzenine Aykırılığa İlişkin Yasağın Yorumu  743
2. Kamu Düzenine Aykırılığa Yönelik İnceleme Esasları  746
3. Avrupa Birliği ve Fransız Marka Hukukunda Kamu Düzenine İlişkin Yasağın Yorumu  750
a. Avrupa Birliği Yargı Organlarının Kamu Düzeni Kavramına Yaklaşımı  750
i) İşaretin Kullanımına İlişkin Ulusal Mevzuat Kısıtlamalarının Göz Ardı Edildiği Haller  750
ii) İşaretin Kullanımına İlişkin Ulusal Mevzuatın Dikkate Alındığı Haller  752
iii) Genel Mahkeme’nin “Couture Tech. Ltd.” İçtihadının Değerlendirilmesi  755
b. Fransız Yargısının Kamu Düzeni Kavramına Yaklaşımı  757
4. Marka Hukukunda Kamu Düzenine Aykırılığın Özel Görünüş Biçimleri  759
a. Suça ve Hukuka Aykırı Fiillere Azmettiren veya Bunları Yücelten Markalar  759
b. Irkçılık veya Ayrımcılık İçeren Markalar  760
c. Kamu Düzenine Aykırılık İncelemesinde Tanınmış Kişi Adlarının Arz Ettiği Özellikler  761
C. Marka Tescil Engeli Olarak Genel Ahlaka Aykırılık  763
1. Genel Ahlaka Aykırılığa İlişkin Yasağın Yorumu  763
2. Genel Ahlaka Aykırılığa Yönelik İnceleme Esasları  765
3. Marka Hukukunda Genel Ahlaka Aykırılığın Özel Görünüş Biçimleri  770
a. Saldırgan veya Nahoş Etki (Poor Taste) Yaratan İşaretler  770
b. Hakaret, İncitici Müstehcenlik veya Ağır Provokasyon İçeren Markalar  773
D. Yasağın Uygulamasında Alıcı Çevrede Yaratılan Algının Tespiti  776
E. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırılıkta Benelüks Yaklaşımı  781
F. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırılığa Dayalı Ret Kararlarının İfade Özgürlüğü ile İlişkisi  783
G. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırılığa İlişkin Düzenleme ve İçtihatların Değerlendirilmesi  789
1. Avrupa Birliği İçtihat Hukukunun Getirisi  789
2. Yasağın Amerikan Hukukunda Yarattığı Tartışmaların Etkisi  793
X. TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARETTEN OLUŞAN VEYA TESCİLLİ BİR COĞRAFİ İŞARETİ İÇEREN MARKALAR  797
A. Coğrafi İşaretlerin Hukuki Niteliği ve Sağladıkları Korumanın Konusu  797
B. Coğrafi İşaretlerin Özellikleri ve İşlevleri  799
C. Coğrafi İşaretleri Konu Alan Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri  801
D. Avrupa Birliği Hukukunda Marka ve Coğrafi İşaretler Arasındaki İlişkiyi Konu Alan Düzenlemeler  803
1. Avrupa Birliği Hukukunda Mevzuat Gelişim Süreci  803
2. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Mevzuat  805
E. Türk Hukukunda Coğrafi İşaretlerin Bir Marka Tescil Engeli Olarak Düzenleniş Biçimi  809
1. Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi Dönemde Bir Marka Tescil Engeli Olarak Coğrafi İşaretlerin Düzenleniş Biçimi  809
2. Sınai Mülkiyet Kanunu Sisteminde Coğrafi İşaretlerin Marka Tescil Engeli Teşkil Etmesi  812
F. Yeni Düzenlemenin Uluslararası Sözleşmeler ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumuna İlişkin Değerlendirmelerimiz  814
1. Avrupa Birliği Mevzuatı ve TRIPS ile Uyum Sorunu  814
2. Tescil Yasağının Uygulanacağı Ürünler  816
3. Öncelik Şartı  818
4. Düzenlemenin Lafzı  820
5. Asli/Tali Unsur Ayrımı  821
Beşinci Bölüm
MUTLAK RET SEBEPLERİNİN
MARKASAL KULLANIM YOLU İLE AŞILMASI
I. KULLANIM YOLU İLE AYIRT EDİCİLİK KAZANMA OLGUSU  825
A. Kavram ve Uygulama Alanı  825
B. Düzenlemenin Öngörülme Amacı  831
II. KULLANIM YOLU İLE AYIRT EDİCİLİK ŞARTLARI  832
A. İşaretin Markasal Kullanıma Konu Edilmesi  832
1. Markasal Kullanım Kavramı ve Türleri  832
2. Markasal Kullanımın Gerçekleşeceği Coğrafi Alan ve Süre  836
B. İlgili Çevrenin İşarete Yönelik Algısının Değişmesi  837
1. İşaretin Marka Vasfı Kazandığı Çevrenin Tespiti  837
2. İşaretin Marka Vasfı ile Algılandığının Tespiti  841
a. Kullanımla Ayırt Ediciliğin Tespitinde Tanınmış Markalara Uygulanan Kriterlerden İstifade Edilmesi  841
b. İşaretin Marka Vasfını Kazanması İçin İlgili Çevrede Ulaşması Gereken Benimsenme Oranı  843
C. İlgili Üründe İşarete Marka Vasfının Atfedilmesi  845
III. MARKASAL KULLANIMLA AYIRT EDİCİLİK KAZANMA OLGUSUNUN İSPATI  848
A. Sunulacak Delil Türleri  848
B. Delillerin Değerlendirilmesi  849
IV. İŞARETİN HANGİ TARİHTE KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİĞE KAVUŞMASI GEREKTİĞİ SORUNSALI  855
A. Tescil Sonucuna Ulaşma Açısından Ayırt Ediciliğin Kazanılma Anı  855
1. Konunun Mülga 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Düzenleniş Biçimi ve Uygulaması  855
2. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi  858
B. Hükümsüzlük Yaptırımının Bertaraf Edilmesi Açısından Ayırt Ediciliğin Kazanılma Anı  864
1. Konunun Mülga 556 sayılı KHK’de Düzenleniş Biçimi ve Uygulaması  864
2. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi  866
Sonuç  871
Kaynakça  917
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
AYIRT EDİCİ BİR İŞARET TÜRÜ OLARAK MARKANIN
HUKUKİ NİTELİĞİ, İŞLEVLERİ VE MARKAYI KONU ALAN
ULUSAL/ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
I. MARKA KAVRAMI  35
A. Markanın Tanımı  35
B. Marka Hakkının Niteliği  39
II. SINAİ MÜLKİYET KANUNU AÇISINDAN İŞARETİN MARKA VASFINI TAŞIMA ŞARTLARI  42
A. Algılanabilir Bir Mesaj İletme: İşaret Olma  42
B. Sicilde Açık ve Kesin Bir Biçimde Temsil Edilme  44
1. AB Hukukundaki Gelişmeler  44
2. Türk Hukukundaki Gelişmeler  47
C. Ayırt Edici Olma  51
III. MARKANIN TİCARET HAYATINDA ÜSTLENDİĞİ İŞLEVLER  58
A. İşlev Ayrımının Gerekçesi ve Markanın Sunduğu Koruma Kapsamının Belirlenmesindeki Etkisi  58
B. Markanın Asli İşlevleri  60
1. Uygulandığı Ürünü Rakiplerinden Ayırt Etme İşlevi  60
2. Ürünün Kaynağını (Teşebbüs Kökenini) Gösterme İşlevi  63
C. Markanın Ekonomik Karakterli İşlevleri  68
1. Ürünün Kalitesini Garanti Etme (Kalite) İşlevi  68
2. Ürünün Reklamını Yapma ve Alıcı ile İletişim Kurma İşlevi  70
a. Reklam ve İletişim İşlevlerine Sağlanan Korumanın Kapsamı  70
b. Reklam İşlevi ile Markanın İnternet Ortamında İzinsiz Kullanımı Arasındaki İlişki  72
3. Ürüne Yapılan Yatırımı Koruma ve Artırma (Yatırım) İşlevi  77
IV. TÜRK MARKA HUKUKUNU ŞEKİLLENDİREN YASAL DÜZENLEMELER  78
A. Ulusal Marka Mevzuatının Gelişimi  78
1. 1871 ve 1888 Tarihli Nizamnameler  78
2. 551 sayılı Markalar Kanunu  79
3. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  80
4. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  81
B. Uluslararası Sözleşmeler  82
1. Marka Hakkının Esasını ve Korunmasını Konu Alan Sözleşmeler  82
a. Paris Sözleşmesi  82
b. TRIPS  86
2. Uluslararası Tescil Sisteminin Kurulmasına Yönelik Sözleşmeler  87
a. Fabrika ve Ticaret Markalarının Beynelmilel Tescili Hakkında İtilafname (Madrid Anlaşması)  87
b. Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol (Madrid Protokolü)  88
3. Ulusal Tescil Otoritelerince Gerçekleştirilen Başvuru İncelemelerini Yeknesaklaştıran Sözleşmeler  90
a. Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması  90
b. Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması  93
4. Başvuru Sahibinin Uyması Gereken Şekli Şartları Yeknesaklaştıran Sözleşmeler  94
a. Marka Kanunu Anlaşması  94
b. Markalar Hukuku Hakkında Singapur Anlaşması  95
5. Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Örgütlerin Kurucu Sözleşmeleri  96
a. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatını (WIPO) Kuran Sözleşme  96
b. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Anlaşması  97
C. Avrupa Birliği Marka Hukuku Düzenlemeleri  97
1. 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Direktifi  97
2. 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Markası Tüzüğü  99
İkinci Bölüm
İŞARETİN MARKA HAKKINA KONU OLMASINI VE
TESCİLİNİ ENGELLEYEN MUTLAK RET SEBEPLERİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ
I. İŞARET ÜZERİNDE MARKA HAKKININ KAZANIMINDA BENİMSENEN SİSTEMLER  103
A. Marka Hakkını İlk Kullanıma Bağlayan ve Tescil İçin Kullanım Şartını Arayan Sistem (İlk Kullanım Sistemi)  103
B. Tescil İçin İşaretin Seçilmesini veya Yaratılmasını Yeterli Gören, Kullanım Şartının Aranmadığı Sistem (Tescil Sistemi)  106
C. Türk Hukukunda Benimsenen Sistem  107
II. TESCİL ENGELİ OLARAK MUTLAK RET SEBEPLERİ İNCELEMESİNİN TABİ OLDUĞU İLKELER VE USULİ SÜREÇ  109
A. Mutlak Ret Sebebi Türleri  109
B. Mutlak Ret Sebeplerinin Hukuki Niteliği  112
C. Mutlak Ret Sebeplerine Yönelik İnceleme Esasları  116
1. Tescilin Kapsadığı Mal veya Hizmetlerin (Ürün) Özellikleri  116
2. İlgili Çevrenin İşarete Yönelik Algısı  118
a. Niteliksel ve Niceliksel Açıdan İlgili Çevre  118
b. Mutlak Ret Sebebi Türüne Göre İlgili Çevrenin Tespiti  122
3. İncelemeye Yön Veren Diğer Esaslar  126
a. İşaretin Bir Bütün Olarak Değerlendirmeye Alınması  126
b. İlgili Pazarın Özelliklerinin Değerlendirmeye Etkisi  127
4. Başvurunun Mutlak Ret Sebepleri Yönünden İncelendiği Usuli Süreç  129
D. Mutlak Ret Sebeplerine Tabi Olmasına Rağmen Tescil Edilmiş Bir Markaya Uygulanacak Yaptırım: Hükümsüzlük  133
1. Marka Hukukunda Hükümsüzlük Kavramı ve Özellikleri  133
2. Mutlak Ret Sebeplerine Dayanılarak Açılan Hükümsüzlük Davasının Hukuki Niteliği ve Sonuçları  137
Üçüncü Bölüm
MUTLAK RET SEBEPLERİNE DAYALI İNCELEMEYE KONU EDİLEBİLECEK İŞARET TÜRLERİ
I. MUTLAK RET İNCELEMESİNE TABİ TUTULAN GELENEKSEL/KLASİK İŞARETLER  141
A. İşaret Türleri Arasında Ayırt Edicilik Temelli Ayrım ve Geleneksel İşaretlerin Ayrımdaki Yeri  141
B. Marka Başvurusuna Konu Edilen Geleneksel/Klasik İşaret Türleri  143
1. Kelimeler  143
2. Kişi Adları  145
a. Kişi Adlarının Markasal Ayırt Ediciliğe Sahip Olma Şartları  145
b. Adın Marka Hukukunda Sağladığı Korumanın Kapsamı  146
c. Adın Yanıltıcılığa Yol Açması  152
3. Harfler, Sayılar ve Kısaltmalar  155
a. Münhasıran Harf veya Sayılardan Oluşan İşaretler  155
b. Harf ve/veya Sayı Kombinasyonları, Kısaltmalar  161
4. İki Boyutlu Şekil, Figür ve Resimler  164
II. MUTLAK RET İNCELEMESİNE KONU EDİLEN SIRA DIŞI İŞARETLER  171
A. Sıra Dışı İşaretlerin Marka Olarak Tesciline Yönelik Çeşitli Yaklaşımlar  171
1. Köken Arması Vasfındaki Her Türlü İşareti Korumaya Yönelen Yaklaşım  171
2. Tescilinin Yol Açacağı Menfaat Çatışmasına Odaklanan Görüşler  173
B. Sıra Dışı İşaretlerin Tescilinde ve Korunmasında Karşılaşılan Güçlükler  176
1. Tescil İçin Aranan Ayırt Ediciliğin İspatında Karşılaşılan Güçlükler  176
2. Hak İhlallerine Karşı Korumada Karşılaşılan Güçlükler  178
C. Sıra Dışı Marka Türleri  179
1. Sloganlar  179
a. Sloganın Hukuki Niteliği ve Marka Korumasına Konu Edilmesi  179
b. Sloganların Marka Korumasından Yararlanma Şartları  182
i) Sloganların Tescilinde Ayırt Edicilik Açısından İncelenecek Hususlar  182
(a) Reklam İşlevinin Ayırt Ediciliğe Etkisi  187
(b) Yaratıcılık ve Özgünlük Unsurlarının Ayırt Edicilik Değerlendirmesinde İhtiyari Mahiyet Taşıması  188
ii) Sloganların Kullanım Yolu İle Ayırt Edicilik Kazanması  192
c. Sloganların Tesciline İlişkin Avrupa Birliği Yargı İçtihatlarındaki Gelişmeler  193
i) “das Prinzip der Bequemlichkeit” Kararında Benimsenen Yaklaşım  193
ii) “Vorsprung durch Technik” Kararında Öngörülen Esaslar  195
d. Avrupa Birliği İçtihatlarının Değerlendirilmesi  198
2. Soyut Renkler ve Renk Kombinasyonları  204
a. Soyut Renklerin Tek Başına Marka Olarak Tescili  204
i) Soyut Renklerin Marka Oluşturacak İşaretler Arasındaki Yeri ve Tesciline Etki Eden Faktörler  204
(a) Soyut Rengin Tek Başına Marka Olmasına İlişkin Tartışmalar  206
(b) İşlevsellik Engelinin Tescile Etkisi  211
(c) Renklerin Tükenmesi Prensibinin Tescile Etkisi  214
ii) Soyut Renklerin Tescilinde Aranan Ayırt Edicilik Vasfı  216
(a) Rengin Uygulandığı Emtia İle İlişkisinin Ayırt Ediciliğe Etkisi  217
(b) Rengin Uygulandığı Emtia Sayısının Ayırt Ediciliğe Etkisi  219
(c) Rengin Ayırt Edici Sayılması İçin Taşıması Gereken Özellikler  219
(d) Soyut Renklerin İhlallere Karşı Korunması  221
iii) Sicilde Temsil Şartı Açısından Soyut Renkler  223
b. Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tescili  226
i) Renk Kombinasyonları Açısından Ayırt Edicilik Vasfı  226
ii) Sicilde Temsil Şartı Açısından Renk Kombinasyonları  227
c. Soyut Renklerin Markasal Kullanım Yolu İle Ayırt Edicilik Kazanması  230
i) Soyut Rengin Kendiliğinden Markasal Ayırt Ediciliğe Sahip Olma Olasılığı  230
ii) Markasal Kullanım Yolu İle Ayırt Ediciliğin İspatı  234
iii) Ayırt Ediciliğin Tespitinde Kamuoyu Yoklamalarında İzlenecek Usul  236
d. Soyut Renklerin ve Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tesciline İlişkin Değerlendirmelerimiz  238
3. Üç Boyutlu Şekiller  243
a. Üç Boyutlu Şekillerin Marka Mevzuatında Korunması  243
b. Emtia veya Ambalaj Üzerine Uygulanan Markanın Sağladığı Korumanın Üç Boyutlu Şekle Sirayet Etmemesi  246
c. Başvuruya Konu Edilecek Üç Boyutlu Şekil Türleri  248
i) İsviçre Hukukundaki Ayrım  248
ii) Türk Hukukundaki Sınıflandırma  250
iii) Avrupa Birliği ve Amerikan Hukuklarında Benimsenen Kategorizasyon  253
d. Başvuru Sürecinde İnceleme Esasları  255
i) İncelemede Öncelik Arz Eden Hususlar  255
ii) Üç Boyutlu Şeklin Bir Bütün Olarak Ayırt Edicilik İncelemesine Tabi Tutulması  259
iii) İlgili Çevre Algısının ve Ürün Özelliklerinin Tescile Etkisi  262
iv) Şeklin Pazarın Yerleşik Uygulamalarıyla İlişkisi  266
e. Üç Boyutlu Şekillerin Tesciline İlişkin Değerlendirmeler ve İnceleme Modeli Önerimiz  270
i) Objektif İnceleme Safhası  272
ii) Şekilde Tek Başına Ayırt Edici Olan Baskın Unsurun Arandığı Safha  275
iii) Sübjektif İnceleme Aşaması  276
4. Sesler  279
a. Tescil Edilebilecek Ses Türleri ve Seslerin Sicilde Temsil Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar  279
i) Melodik Seslerin Sicilde Temsil Usulü  283
ii) Doğal veya Melodik Olmayan Seslerin Sicilde Temsil Usulü  284
iii) Seslerin Sicilde Temsil Usulüne Yönelik Değerlendirmelerimiz  286
b. Seslere Yönelik Ayırt Edicilik İncelemesinde Dikkate Alınacak Esaslar  288
5. Kokular  292
a. Kokunun Marka Vasfını Üstlenmesi  292
b. Kokuların Sicilde Temsil Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar  293
i) Avrupa Birliği Hukukunda  293
ii) İsviçre Hukukunda  296
iii) Türk Hukukunda  297
c. Sorunların Aşılması Maksadı ile Kullanılan Çeşitli Temsil Usulleri  298
i) Başvuruda Kokunun Neye Karşılık Geldiğinin ve Nasıl Algılandığının Belirtilmesi  298
ii) Koku İçeriğinin Belirtilmesi  301
iii) Dijital (Elektronik) Koku Örneklerinin Sunulması  302
d. Kokular Açısından Ayırt Edicilik İncelemesinin Arz Ettiği Özellikler  304
i) Kokunun Ayırt Edici Vasıf Kazanma Şartları  304
ii) Kokuların Tescilinde İşlevselliğin Etkisi  308
iii) Kokular Açısından Tükenme Prensibi  309
iv) Kokunun Kullanım Yolu ile Ayırt Edicilik Kazanması  311
e. Kokuların Karıştırılma İhtimaline Karşı Korunmasında Karşılaşılan Güçlükler  312
f. Kokuların Tescilinde Aranan Şartlara İlişkin Değerlendirmemiz  313
6. Tatlar  316
a. Tatların Sicilde Temsil Sorunu  316
b. Tatların Marka Olarak Algılanma Şartları  317
i) Tatların Ayırt Edici İşaret Vasfını Taşıması  317
ii) Tatların İşlevsel Mahiyette Olmaması  319
c. Tatların Tescilinde Karşılaşılan Diğer Engeller  322
i) Tatlar Açısından Tükenme Riski  322
ii) Tat Algısındaki Göreceliliğin Yol Açtığı Belirsizlik  323
d. Tatların Tesciline İlişkin Değerlendirmemiz  323
III. YENİ NESİL SIRA DIŞI İŞARETLER  324
A. Kavram ve Yansıttığı Özellikler  324
B. Yeni Nesil Sıra Dışı Marka Örnekleri  325
1. Dokunsal (Tactile) Markalar  325
a. Açık ve Kesin Biçimde Temsil Sorunu  325
b. Ayırt Edici Mesaj İletme Sorunu  327
2. Pozisyon ve Hareket Markaları  328
a. Pozisyon Markalarının Koruma Konusu ve Sicilde Temsili  328
b. Pozisyonun Ayırt Edici Mesaj İletmesi  330
c. Konuya İlişkin Avrupa Birliği Hukuku İçtihatları  332
3. Hareket Markaları  333
a. Hareket Markalarının Sicilde Temsili  333
b. Hareket Markalarının Ayırt Ediciliği  335
c. Hareket Markalarının Sunduğu Korumanın Kapsamı  336
4. Desen Kalıbı/Modeli (Pattern) Markaları  339
5. Hologram Markaları  342
6. Ticari Formlar (Trade Dress)  343
Dördüncü Bölüm
MARKA TESCİLİNİ ENGELLEYEN
MUTLAK RET SEBEBİ TÜRLERİ
I. MARKA OLAMAYACAK İŞARETLER  345
A. İşaretin Marka Vasfını Kazanmasının Önündeki Asli Engeller  345
1. Ayırt Edicilik Yoksunluğu  345
a. Avrupa Birliği Hukuku Düzenlemeleri  345
b. Türk Hukuku Düzenlemeleri  347
c. Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğu  347
i) Kavram  347
ii) Avrupa Birliği Yargı Organlarının Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğuna Yaklaşımı  349
iii) Türk Hukukunda Soyut Ayırt Edicilik Yoksunluğu  350
d. Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğu  352
i) Kavram  352
ii) Avrupa Birliği Yargı Organlarının Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğuna Yaklaşımı  353
iii) Türk Hukukunda Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğu  354
e. Soyut ve Somut Ayırt Edicilik Yoksunluğu Ayrımına Yönelik Eleştiriler  355
i) Ayırt Ediciliğin Ürün Temelli İncelenmesini Savunan Yaklaşım  355
ii) Ayırt Ediciliği Kullanım Bağlamında Ele Alan Yaklaşım  358
2. Ayırt Edicilik Yoksunluğuna İlişkin Değerlendirmemiz  358
a. Mülga 556 Sayılı KHK Açısından  358
b. Sınai Mülkiyet Kanunu Açısından  360
3. Sicilde Açık ve Kesin Biçimde Temsil Edilememe  361
B. Somut Ayırt Edicilik Yoksunu İşaretler (SMK m.5/f.1/(b) Bendi) ile Serbest İşaretler (SMK m.5/f.1/(c) ve (d) Bentleri) Arasındaki İlişki  363
1. İsviçre Hukukundaki Yaklaşım  363
2. Avrupa Birliği Hukukundaki Yaklaşım  364
II. TANIMLAYICI (TASVİRİ) İŞARETLER  367
A. Tanımlayıcı Olma Kavramı ve Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat  367
B. Tanımlayıcı Olma ile Ayırt Edicilik Yoksunluğu Arasındaki İlişki  372
C. Tanımlayıcılığın Türleri  376
D. Tanımlayıcılık Yasağına İlişkin İnceleme Esasları  382
1. Yasağın Temel Şartı Olarak İşaretin Ürün Özelliklerini İlgili Çevreye Aktarması  382
2. İncelemenin Farklı İşaret Türlerinde Gösterdiği Özellikler  385
a. Kelimeler  385
b. Kelime Kombinasyonları  388
c. Kısaltmalar, Harfler ve Sayılar  396
d. Kaliteyi, Üstünlüğü Vurgulayan veya Reklam Mahiyeti Taşıyan İşaretler  398
e. Şekiller ve Şekil İçeren Kombinasyonlar  399
f. Coğrafi Kaynak Belirten İşaretler  403
i) İsviçre Hukuku Açısından  403
ii) Avrupa Birliği Hukukunda  407
iii) Türk Hukuku Açısından  412
3. İncelemede Göz Ardı Edilen Olgular  421
4. Tanımlayıcı Niteliğin Tespit Edileceği Zaman Dilimi  424
E. Tanımlayıcı, Jenerik ve İma Edici İşaretler Arasındaki İlişki  425
1. İmalı veya Mecazi Anlam Taşıyan İbareler  425
2. Jenerik İşaretler  429
a. Kavram ve Görünüş Biçimleri  429
b. Farklı Hukuk Sistemlerinde Jenerik İşaretlerin Ele Alınışı  431
i) Amerikan Hukuku  431
ii) İsviçre Hukuku  434
iii) Türk Hukuku  435
iv) Avrupa Birliği Hukuku  437
c. Jenerik İşaretlerin Marka Korumasına Konu Edilmesi  438
i) Jenerik İşaretlerin Marka Vasfı Taşıyamayacağını Benimseyen Yaklaşım  438
ii) Jenerik İşaretlerin İstisnaen Marka Olabileceğini Savunan Yaklaşım  440
3. Tescilli Bir Markanın Sonradan Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi  442
a. Kavram ve Özellikleri  442
b. Yaygın Ad Haline Gelme Şartları  443
i) Ayırt Edicilik Vasfının Kaybolması  443
ii) Yaygın Ad Haline Gelmenin Hak Sahibinin Davranışları İle Gerçekleşmesi  445
(a) Pasif (Olumsuz) Hareketler  447
(b) Aktif (Olumlu) Hareketler  449
iii) Tescil Sonrasında Yaygın Ad Haline Gelme  451
iv) Başvuru Ertesinde Tescil Öncesinde Yaygın Ad Haline Gelme  452
v) Yaygın Ada Dönüşen İfadenin Tekrar Marka Vasfını Kazanması  454
vi) Yenileme Talebinde Yaygın Ad Hale Gelme İncelemesi  455
vii) Yaygın Ad Haline Gelmede İlgili Çevre Algısının ve Pazar Özelliklerinin Etkisi  456
F. Türk ve Avrupa Birliği Hukuku Sistemleri ile Amerikan Hukuku Sisteminin Tanımlayıcılık Yasağına Yaklaşımlarının Kıyaslanması  460
III. ÖNCEDEN TESCİLLİ VEYA BAŞVURUSU YAPILMIŞ MARKA İLE AYNI VEYA AYIRT EDİLEMEYECEK DERECEDE BENZER İŞARETLER  465
A. Yasağın Türk ve Avrupa Birliği Marka Hukukunda Düzenleniş Biçimi  465
1. Türk Hukukundaki Düzenlemeler  465
2. Düzenlemelerin Avrupa Birliği Hukukundaki Karşılığı  466
B. Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat  469
C. Düzenlemeye Yönelik Geçmiş Dönemde Yapılan Tartışmalar ve Bu Tartışmaların SMK’ye Etkisi  471
1. Maddenin Sistematiğine ve Esasına Yönelik Tartışmalar  471
2. Muvafakatnamenin Öngörülmemesine Yönelik Eleştiriler  474
3. Tartışma ve Eleştirilerin Yeni Düzenlemeye Etkisi  474
D. Hükmün Karıştırılma İhtimaline Dayalı Ret Sebebi ile İlişkisi  478
E. Yasağın Uygulanma Şartları  483
1. Tescilde veya Başvuruda Öncelik  483
2. İşaretlerin Aynı Olması  486
a. Türk Hukukunda Ayniyet Kavramı  486
b. Avrupa Birliği Hukukunda Ayniyet Kavramı  488
c. Ayniyet İncelemesine İlişkin Değerlendirmemiz  491
3. İşaretler Arasında Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik Bulunması  494
a. Kavram  494
b. Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğe Yönelik İnceleme Esasları  496
c. Yasağın Kapsamının Belirlenmesinde Karşılaşılan Güçlükler  498
4. İşaretlerin Aynı veya Aynı Türdeki Mal veya Hizmetleri Kapsaması  503
a. Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması Usulü  503
b. Türdeşliğin veya Ayniyetin Tespitinde Uygulanacak Kriterler  506
i) Mal veya Hizmet Türdeşliğinin Tespiti  506
ii) Mal veya Hizmet Ayniyetinin Tespiti  513
iii) Perakendecilik (Malların Bir Araya Getirilmesi) Hizmetlerinde Ayniyet ve Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerliğin Tespiti  516
5. Muvafakatnamenin Sunulmaması  518
F. Yasağın İstisnasının (Muvafakatnamenin) Hukuki Dayanağı: Birlikte Var Olma Sözleşmesi  521
1. Sözleşmenin Tanımı, Unsurları ve Amacı  521
2. Farklı Hukuk Sistemlerinde Bu Sözleşme Tipinin Ortaya Çıkma Gerekçeleri  523
a. Alman Hukuku  523
b. İsviçre Hukuku  525
c. Türk Hukuku  526
3. Tescile veya Kullanıma İlişkin Kısıtlamalar  527
4. Tarafların Hakları ve Borçları  529
G. Değerlendirmemiz  531
1. Hükmün Uygulama Alanı Açısından  531
2. Kullanım Şartı Açısından  533
IV. TİCARET HAYATINDA HERKESİN ORTAKLAŞA KULLANDIĞI VEYA BELİRLİ BİR MESLEĞE, SANATA YA DA TİCARET KOLUNA AİDİYETİ GÖSTEREN İŞARETLER  539
A. Yasağın Amacı ve Kapsamı  539
B. Ortaklaşa Kullanılan İşaretlere Yönelik Yasağın Tanımlayıcılık ve Ayırt Edicilik Yoksunluğu Halleri ile İlişkisi  542
C. Yasağın Uygulanma Şartları  544
V. MALIN DOĞAL YAPISINA KARŞILIK GELEN, MALA ASLİ DEĞERİNİ VEREN VEYA TEKNİK ZORUNLULUĞUN SONUCU OLAN ŞEKİL VEYA ÖZELLİKLERDEN OLUŞAN İŞARETLER  547
A. Yasağın Marka Hukukundaki Yeri ve Önemi  547
1. Yasağın Hukuki Mahiyeti ve Genişleyen Kapsamı  547
2. Yasağın Öngörülmesindeki Amaç ve Korunmak İstenen Hukuki Menfaat  552
3. Emtia Şekillerinin/Özelliklerinin Korunmasına İlişkin Tasarım ve Marka Hukukundaki Yaklaşım Farklılığı  554
4. Yasağın Diğer Mutlak Ret Sebepleri ile İlişkisi  555
a. Yasağın İncelemede Ön Şart Mahiyeti Taşıması  555
b. Yasağın Markasal Kullanım Yolu İle Aşılamaması  558
B. Yasağa İlişkin Ortak İnceleme Esasları  561
1. İşaretin Münhasıran Maddede Sayılan Emtia Şeklinden/Özelliğinden Oluşması  561
2. Yasağın Uygulanmasında Ortalama Alıcı Algısının Etkisi  562
C. Yasak Kapsamına Giren İşaret Türleri  563
1. Münhasıran Malın Doğal Yapısının Sonucu Olan Şekilden veya Özelliklerden Oluşan İşaretler  563
a. İşaretin Münhasıran Malın Doğal Yapısına veya Doğal Özelliğine Karşılık Gelmesi Kavramı  563
b. Doğal Yapıya Karşılık Gelme Olgusunun Tespiti  567
c. Yasağın Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Önerimiz  568
2. Emtianın Teknik İşlevini Görmesi İçin Zorunlu Olan Şeklinden veya Diğer Özelliklerinden Oluşan İşaretler  569
a. Markanın Münhasıran Teknik Sonuca Yönelen İşaretten Oluşması: Teknik (Faydacı) İşlevsellik Kavramı  569
b. Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat  571
c. Karşılaştırmalı Hukukta Teknik İşlevsellik İncelemesine Yön Veren Esaslar  573
i) Avrupa Birliği Hukuku  573
(a) Yasağın Uygulama Alanı: İşaretin Münhasıran Teknik Sonuç İçin Zorunlu Olan Unsurdan Oluşması  573
(b) Pazarda Alternatif Şekilde/Özellikte Emtiaların Mevcut Olmasının Yasağı Bertaraf Edememesi  576
ii) Amerikan Hukuku  578
iii) İsviçre Hukuku  581
d. Teknik İşlevsellik Yasağının Uygulanış Biçimleri  582
i) Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Benimsediği İnceleme Yöntemi  582
ii) Alternatif İnceleme Yöntemi  583
iii) Hukuk Sözcüsünün Benimsediği İnceleme Yöntemi  585
(a) Emtianın Asli Özelliklerinin ve İşlevsellik Bağının Tespiti  585
(b) İlgili Pazarda Alternatif Şekillerin Varlığının İncelenmesi  585
(c) Ayırt Edici Karakterin Tespiti  589
iv) İnceleme Metotlarına İlişkin Değerlendirmemiz  590
3. Emtiaya Asli Değerini Veren Şekilden veya Diğer Özelliklerden Oluşan İşaretler  594
a. İşaretin Emtiaya Asli Değerini Vermesi (Estetik İşlevsellik) Kavramı  594
b. Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat  597
c. Farklı Hukuk Sistemlerinde Yasağın Gelişimi  598
i) Amerikan Hukuku  598
ii) Avrupa Birliği Hukuku  603
iii) Benelüks Hukuku  604
d. Estetik İşlevselliğin Tespitinde İncelenen Olgular  604
i) Amerikan Hukukunda  604
ii) Avrupa Birliği Hukukunda  607
iii) Kıta Avrupası Hukukunda  610
(a) İsviçre Hukuku  610
(b) Alman Hukuku  612
e. Yasağın Öngörülmesine Yönelik Eleştiriler ve Değişiklik Önerimiz  614
i) Yasağa Yönelik Eleştiriler  614
ii) Değişiklik Önerimiz  615
VI. YANILTICI (ALDATICI) MARKALAR  621
A. Kavram ve Yasağın Koruduğu Hukuki Menfaat  621
1. Türk ve Kıta Avrupası Hukukunda Yanıltıcılık Kavramı ve Yasağın Öngörülme Gerekçesi  621
2. Amerikan Hukukunda Yanıltıcılık ve Benzeri Kavramlar  626
B. Yanıltıcılığın Tespitinde Esas Alınan Kriterler  630
1. Markalı Ürünlerin İlgili Çevrede Algılanış Biçimi  630
2. Başvuruda Ürün Sınıflarının İfade Ediliş Biçiminin Yanıltıcılığa Etkisi  635
3. Pazar Özellikleri ile İlgili Çevre Alışkanlıklarının Yanıltıcılık Değerlendirmesine Etkisi  638
C. Yanıltıcılığın Sıklıkla Karşılaşılan Türleri  639
1. Emtia veya Hizmetin Objektif Özelliklerinde Yanıltıcılık  639
2. Teşebbüsün İş İlişkilerine Yönelik Yanıltıcılık  641
3. Coğrafi Kökeni Konu Alan Yanıltıcılık  643
a. Coğrafi Yer Adının Markada Yanıltıcı Kullanılış Biçimleri  643
i) Avrupa Birliği Hukuku  643
ii) Türk Hukuku  644
iii) İsviçre Hukuku  645
iv) Değerlendirmemiz  648
b. Coğrafi Kökene Yönelik Yanıltıcılığın İstisnaları  650
i) İlgili Çevrede Bilinmeyen, Hayali Çağrışımlar Yaratan (Sembolik), Ürün Menşei Olamayacağı Açık Olan Yer Adları  652
ii) Ürün Modeli Olarak Kullanılan Coğrafi Yer Adları  654
D. Yanıltıcılık Yasağının Diğer Mutlak Ret Sebepleri İle İlişkisi  655
E. Yasağın Uygulanmayacağı Haller  656
1. İşaretin İnandırıcılık Vasfının Olmaması  656
2. Yanıltıcılığın Başvuru Öncesinde Kaybolması  661
3. Yanıltıcılığın İşaretin Bütününde Kaybolması  662
F. Yanıltıcılığın Değerlendirilme Anı ve Tescil Sonrasında Oluşması  665
1. Yanıltıcılığın Oluşma Anının Uygulanacak Yaptırıma Etkisi  665
2. Markanın Kullanım Sonucu Yanıltıcı Hale Gelmesi  667
a. Kullanımla Oluşan Yanıltıcılığa İlişkin İnceleme Esasları  667
b. Yanıltıcılığın Ortaya Çıktığı Özel Haller  670
i) Marka Devrinin Yanıltma Riski Doğurup Doğurmayacağı Sorunu  670
ii) Devirle Birlikte Gerçekleştirilen Diğer Ticari İşlemlerin Yanıltma Riskine Yol Açması  675
G. Yanıltıcı Markalara İlişkin Değerlendirmemiz  678
VII. DEVLET EGEMENLİK SEMBOLLERİ, ULUSLARARASI KURULUŞ İŞARETLERİ VE DİĞER KAMUSAL İŞARETLER  683
A. Yasağın Korumaya Çalıştığı Hukuki Menfaat  683
1. Egemenlik Sembolleri Açısından  683
2. Uluslararası Kuruluş İşaretleri Açısından  686
B. Devlet Egemenliğini Gösteren İşaretler  686
1. Devlet Egemenlik Amblemlerini İçeren Markaların İncelenme Esasları  686
2. İncelemede Devlet Bayraklarının Arz Ettiği Özellikler  695
3. Devlet Egemenliğini Yansıtan Kontrol (Garanti) İşaretlerinin Özellikleri  697
C. Uluslararası Kuruluş (Örgüt) İşaretleri  698
1. Uluslararası Kuruluşların Kullandığı İşaretleri İçeren Marka Başvurularının İncelenme Esasları  698
2. Avrupa Birliği Bayrak ve Ambleminin Arz Ettiği Özellikler  701
D. Yasağa İlişkin Değerlendirmemiz  706
1. Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Egemenlik Sembolleri Açısından Yasağın Uygulanış Biçimi  706
2. İsviçre, Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Uluslararası Örgüt Sembolleri Açısından Yasağın Uygulanış Biçimi  708
E. Diğer Kamusal İşaretler  711
1. Yasağın Kapsamına Giren İşaret Türleri  711
2. Yasağın Uygulama Esasları  715
3. Yasağa İlişkin Avrupa Birliği Hukuku İçtihatları  717
VIII. DİNİ DEĞERLERİ VEYA SEMBOLLERİ İÇEREN MARKALAR  719
A. Hükmün Korumaya Çalıştığı Hukuki Menfaat  719
B. Hükmün Kapsamına Giren Marka Başvuruları  722
1. Dini Değerlere Saldırı Unsuru İçeren Markalar  722
2. Dini Sembollerin Nötr Bir Biçimde Kullanıldığı Markalar  724
C. Dini Değer veya Sembollerin Tesciline İlişkin İçtihatlarda Benimsenen Esaslar  728
1. İngiliz Hukuku İçtihatları  728
2. İsviçre Hukuku İçtihatları  729
D. Dini Semboller İçeren Markaların Tesciline İlişkin Değerlendirmemiz  732
1. Kutsal İnançlara Saldırı İçeren İbareler  732
2. Yüksek Dini Değere Sahip İbareler  732
3. Dolaylı Dinsel Çağrışım Yapan veya İnanç Dışı Yan Anlam Kazanmış İbareler  736
IX. KAMU DÜZENİNE VE GENEL AHLAKA AYKIRILIK  739
A. Yasak İle Korunmak İstenen Hukuki Menfaat  739
1. Ticaret Hayatında Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı İşaretlere Yönelmenin Gerekçesi  739
2. Yasağın Amacı  741
B. Marka Tescil Engeli Olarak Kamu Düzenine Aykırılık  743
1. Türk Marka Hukukunda Kamu Düzenine Aykırılığa İlişkin Yasağın Yorumu  743
2. Kamu Düzenine Aykırılığa Yönelik İnceleme Esasları  746
3. Avrupa Birliği ve Fransız Marka Hukukunda Kamu Düzenine İlişkin Yasağın Yorumu  750
a. Avrupa Birliği Yargı Organlarının Kamu Düzeni Kavramına Yaklaşımı  750
i) İşaretin Kullanımına İlişkin Ulusal Mevzuat Kısıtlamalarının Göz Ardı Edildiği Haller  750
ii) İşaretin Kullanımına İlişkin Ulusal Mevzuatın Dikkate Alındığı Haller  752
iii) Genel Mahkeme’nin “Couture Tech. Ltd.” İçtihadının Değerlendirilmesi  755
b. Fransız Yargısının Kamu Düzeni Kavramına Yaklaşımı  757
4. Marka Hukukunda Kamu Düzenine Aykırılığın Özel Görünüş Biçimleri  759
a. Suça ve Hukuka Aykırı Fiillere Azmettiren veya Bunları Yücelten Markalar  759
b. Irkçılık veya Ayrımcılık İçeren Markalar  760
c. Kamu Düzenine Aykırılık İncelemesinde Tanınmış Kişi Adlarının Arz Ettiği Özellikler  761
C. Marka Tescil Engeli Olarak Genel Ahlaka Aykırılık  763
1. Genel Ahlaka Aykırılığa İlişkin Yasağın Yorumu  763
2. Genel Ahlaka Aykırılığa Yönelik İnceleme Esasları  765
3. Marka Hukukunda Genel Ahlaka Aykırılığın Özel Görünüş Biçimleri  770
a. Saldırgan veya Nahoş Etki (Poor Taste) Yaratan İşaretler  770
b. Hakaret, İncitici Müstehcenlik veya Ağır Provokasyon İçeren Markalar  773
D. Yasağın Uygulamasında Alıcı Çevrede Yaratılan Algının Tespiti  776
E. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırılıkta Benelüks Yaklaşımı  781
F. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırılığa Dayalı Ret Kararlarının İfade Özgürlüğü ile İlişkisi  783
G. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırılığa İlişkin Düzenleme ve İçtihatların Değerlendirilmesi  789
1. Avrupa Birliği İçtihat Hukukunun Getirisi  789
2. Yasağın Amerikan Hukukunda Yarattığı Tartışmaların Etkisi  793
X. TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARETTEN OLUŞAN VEYA TESCİLLİ BİR COĞRAFİ İŞARETİ İÇEREN MARKALAR  797
A. Coğrafi İşaretlerin Hukuki Niteliği ve Sağladıkları Korumanın Konusu  797
B. Coğrafi İşaretlerin Özellikleri ve İşlevleri  799
C. Coğrafi İşaretleri Konu Alan Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri  801
D. Avrupa Birliği Hukukunda Marka ve Coğrafi İşaretler Arasındaki İlişkiyi Konu Alan Düzenlemeler  803
1. Avrupa Birliği Hukukunda Mevzuat Gelişim Süreci  803
2. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Mevzuat  805
E. Türk Hukukunda Coğrafi İşaretlerin Bir Marka Tescil Engeli Olarak Düzenleniş Biçimi  809
1. Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi Dönemde Bir Marka Tescil Engeli Olarak Coğrafi İşaretlerin Düzenleniş Biçimi  809
2. Sınai Mülkiyet Kanunu Sisteminde Coğrafi İşaretlerin Marka Tescil Engeli Teşkil Etmesi  812
F. Yeni Düzenlemenin Uluslararası Sözleşmeler ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumuna İlişkin Değerlendirmelerimiz  814
1. Avrupa Birliği Mevzuatı ve TRIPS ile Uyum Sorunu  814
2. Tescil Yasağının Uygulanacağı Ürünler  816
3. Öncelik Şartı  818
4. Düzenlemenin Lafzı  820
5. Asli/Tali Unsur Ayrımı  821
Beşinci Bölüm
MUTLAK RET SEBEPLERİNİN
MARKASAL KULLANIM YOLU İLE AŞILMASI
I. KULLANIM YOLU İLE AYIRT EDİCİLİK KAZANMA OLGUSU  825
A. Kavram ve Uygulama Alanı  825
B. Düzenlemenin Öngörülme Amacı  831
II. KULLANIM YOLU İLE AYIRT EDİCİLİK ŞARTLARI  832
A. İşaretin Markasal Kullanıma Konu Edilmesi  832
1. Markasal Kullanım Kavramı ve Türleri  832
2. Markasal Kullanımın Gerçekleşeceği Coğrafi Alan ve Süre  836
B. İlgili Çevrenin İşarete Yönelik Algısının Değişmesi  837
1. İşaretin Marka Vasfı Kazandığı Çevrenin Tespiti  837
2. İşaretin Marka Vasfı ile Algılandığının Tespiti  841
a. Kullanımla Ayırt Ediciliğin Tespitinde Tanınmış Markalara Uygulanan Kriterlerden İstifade Edilmesi  841
b. İşaretin Marka Vasfını Kazanması İçin İlgili Çevrede Ulaşması Gereken Benimsenme Oranı  843
C. İlgili Üründe İşarete Marka Vasfının Atfedilmesi  845
III. MARKASAL KULLANIMLA AYIRT EDİCİLİK KAZANMA OLGUSUNUN İSPATI  848
A. Sunulacak Delil Türleri  848
B. Delillerin Değerlendirilmesi  849
IV. İŞARETİN HANGİ TARİHTE KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİĞE KAVUŞMASI GEREKTİĞİ SORUNSALI  855
A. Tescil Sonucuna Ulaşma Açısından Ayırt Ediciliğin Kazanılma Anı  855
1. Konunun Mülga 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Düzenleniş Biçimi ve Uygulaması  855
2. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi  858
B. Hükümsüzlük Yaptırımının Bertaraf Edilmesi Açısından Ayırt Ediciliğin Kazanılma Anı  864
1. Konunun Mülga 556 sayılı KHK’de Düzenleniş Biçimi ve Uygulaması  864
2. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi  866
Sonuç  871
Kaynakça  917
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020