Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Gayrimenkuller & Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi & Değerlemesi
Kanun – Yorum – Hesaplama
Mart 2019 / 1. Baskı / 232 Syf.
Fiyatı: 35.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türkiye'de kazanç üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi iki ayrı Kanun ile düzenlenmiş olup Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda gayrimenkuller ve menkul kıymetlere dair çok sayıda Kanun maddesi ve bunlara ilişkin bağlantılı mevzuat düzenlemeleri bulunmaktadır. Usul düzenlemeleri ve Değerleme hükümleri ise Vergi Usul Kanununda yer almakta olup yine çok sayıda madde ile hüküm altına alınmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeler Kitapta gayrimenkuller ve menkul kıymetler gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri bakımından yıllık beyan ve değerleme hükümleri ile istisna kazançları kapsayacak şekilde açıklanmaktadır.

Gayrimenkuller ve menkul kıymetlerin vergilendirilmesini ve değerlemesini Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu bakımından topluca içermesi nedeniyle bu çalışmanın SMM, YMM sınavlarına hazırlanmakta olanlara ve meslek mensupları ile alanında çalışan akademisyenlere ve vergi beyannamesi vermek durumunda olan tüm mükelleflere yararlı olacaktır. Akademik çalışmalarının yanı sıra uygulamada hem denetim hem de uygulama bilgi ve tecrübesi olan yazar, güncel yasal gelişmeler ışığında hazırlamış olduğu kitapta, menkul kıymetler ve gayrimenkullerin vergilendirilmesini ve değerlemesini gerek şirketler yönünden, gerekse gerçek kişiler yönünden tüm yönleriyle uygulama örnekleriyle ele almaktadır.

Konu Başlıkları
Vergi Kanunlarında Mükellef ve Vergiyi Doğuran Olay
Gayrimenkul Kazanç ve İratlarının Vergilendirilmesi
Menkul Kıymetler Kazanç ve İratlarının Vergilendirilmesi
Gayrimenkuller Vergi Usul Kanunu Değerleme
Menkul Kıymetler Vergi Usul Kanunu Değerleme
Kurumlar Vergisi Gayrimenkul ve Menkul Kıymetler Kazanç İstisnaları
Barkod: 9789750253683
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
GENEL ESASLAR
1.1. GİRİŞ  15
1.2. VERGİ KANUNLARINDA MÜKELLEF KAVRAMI  17
1.2.1. Gelir Vergisi Kanununda Mükellef Kavramı  17
1.2.1.1. GVK’da Tam ve Dar Mükellefiyet  19
1.2.1.2. Tarhiyatın Muhatabı  22
1.2.2. Kurumlar Vergisi Kanununda Mükellef Kavramı  23
1.2.2.1. Kurumlar Vergisi Mükellefleri  23
1.2.2.2. KVK’da Tam ve Dar Mükellefiyet  24
1.2.2.3. Gerçek ve Tüzel Kişi Ayrımının ve Şirket Nev’inin Mükellefiyete Etkisi  24
1.2.2.4. Tarhiyatın Muhatabı  26
1.2.3. Katma Değer Vergisi Kanununda Mükellefiyet  26
1.2.3.1. Katma Değer Vergisinin Mükellefi  26
1.2.3.2. KDV Sorumlusu  27
1.2.2.3. Tarhiyatın Muhatabı  27
1.3. VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI  28
1.3.1. GVK’da Vergiyi Doğuran Olay  30
1.3.1.1. Tam Mükellefler Bakımından  30
1.3.1.2. Dar Mükellefler Bakımından  34
1.3.2. KVK’da Vergiyi Doğuran Olay  35
1.3.2.1. Tam Mükellefler Bakımından  35
1.3.2.2. Dar Mükellefler Bakımından  36
1.3.3. KDV’de Vergiyi Doğuran Olay  37
1.4. VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MUHASEBEDE GERÇEKLEŞME KAVRAMI  38
İkinci Bölüm
GAYRİMENKUL KAZANÇ VE
İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
2.1. GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  41
2.1.1. Gayrimenkul Sermaye İradının Mükellefleri  42
2.1.2. Gayrimenkul Sermaye İradına Konu Mal ve Haklar  43
2.1.3. Gayrimenkul Sermaye İradında Gayri Safi Hasılat  47
2.1.3.1. Geçmiş Yıllara Ait Kira Bedelinin Sonradan Tahsili  47
2.1.3.2. Gelecek Yıllara Ait Peşin Kira Bedelinin Peşin Tahsilât  48
2.1.3.3. Yabancı Parayla Yapılan Kiralamalarda Hâsılat  49
2.1.3.4. Ayni Tahsilât  49
2.1.3.5. Para Faizsiz Ev Kirasız Uygulaması  50
2.1.3.6. Zirai Üründen Pay Alınması  51
2.1.3.7. Kiracı Tarafından Yapılan Değer Artırıcı Harcamalar  51
2.1.3.8. Vakfın Gelirinden Hizmet Karşılığı Olmayarak Alınan Hisseler  52
2.1.3.9. Binaların Dış Cephe veya Apartmanların Ortak Alanlarının Kiralanmasında Hâsılat  52
2.1.4. Emsal Kira Bedeli Uygulaması  52
2.1.4.1. Emsal Kira Bedelinin Hesaplanması  54
2.1.4.2. Emsal Kira Uygulanmayan Haller  55
2.1.4.3. Emsal Kira Esasında Stopaj  56
2.1.5. İstisna Uygulaması  57
2.1.5.1. Yasal Düzenleme  57
2.1.5.2. İstisna Uygulaması  57
2.1.5.3. İstisnada Diğer Hususlar  60
2.1.6. Gider Tespit Yöntemleri  61
2.1.6.1. Gayri Safi Hasılattan İndirilecek Giderler  63
2.1.6.2. Kısmi Kiralamada Giderler  67
2.1.6.3. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  67
2.1.6.4. İstisnaya İsabet Eden Giderler  67
2.1.7. Diğer Hususlar  67
2.1.7.1. Zarar Mahsubu  67
2.1.7.2. Vergi Kesintisi  69
2.1.7.3. Defter Belge Düzeni  69
2.1.7.4. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Yönünden Kira Gelirleri (GİB Dar Mükellefler İçin Kira Rehberi 2018)  70
2.1.8. Beyan ve Ödeme  72
2.1.9. İndirimler  74
2.1.10. Gelirin Toplanması ve Yıllık Beyan  78
2.1.11. Örnekler  79
2.2. GAYRİMENKUL DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  86
2.2.1. Giriş  86
2.2.2. Taşınmaz Alım Satım Kazancının Niteliği  88
2.2.3. Mal ve Hakların İktisap Şekli ve Elden Çıkarma Süresi  89
2.2.4. Taşınmazlarda İktisap Tarihinin Belirlenmesi (GVK 76 No.lu Sirküler)  90
2.2.5. Arsa Payının Kat Karşılığı veya Hasılattan Pay Alınması Karşılığında Verilmesi  92
2.2.5.1. İnşaattan Bağımsız Bölüm Alınması ve Elden Çıkarılması  93
2.2.5.2. Hasılattan Pay Alınması  94
2.2.6. İvazsız İktisap Edilen Taşınmaz Satışı  95
2.2.7. Muvazaalı İvazsız İntikaller  97
2.2.8. Safi Değer Artışının Tespiti ve Yıllık Beyan  97
2.2.9. Arsa Payı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi  99
2.2.10. Gayrimenkul Alım Satımında Tapu Harcı  100
2.2.11. Gayrimenkul Alım–Satımında Emlak Vergisi Kanunundan Kaynaklanan Yükümlükler (GİB Rehberi, 2011)  101
Üçüncü Bölüm
MENKUL KIYMETLER
KAZANÇ VE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
3.1. HİSSE SENETLERİ, ORTAKLIK HAKLARI VE HİSSELERİNİN GERÇEK KİŞİLER TARAFINDAN ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  103
3.1.1. Giriş  103
3.1.2. GVK Mükerrer Madde 80 Kapsamında Vergilendirme  105
3.1.2.1. Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar  105
3.1.2.2. Ortaklık Hakları ve Hisselerinin Elden Çıkarılması  107
3.1.2.3. GVK Geçici Madde 67 Kapsamında Vergilendirme  109
3.1.2.4. GVK Geçici 67 Öncesinde İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi  111
3.1.3. Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları  112
3.1.4. Değer Artış Kazancının Hesabında Kur Farkları  113
3.1.5. Toplama Yapılan ve Yapılmayan Haller  113
3.2. KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  114
3.2.1. GVK Madde 75 Kapsamında Kar Payları  114
3.2.2. Kar Payı Tevkifatı ve Yıllık Beyan  115
3.2.2.1. 2003 ve Sonraki Yıllara Ait Kar Payları  115
3.2.2.2. 2002 ve Önceki Yıllara Ait Kar Payları  118
3.2.2.3. Dar Mükellef Kurumların Ana Merkeze Aktardıkları Kar Payları  120
3.2.2.4. Özel Finans Kurumlarınca Ödenen Kar Payları  120
3.2.3. Kar Payı Tevkifatında Diğer Yasal Düzenlemeler  120
3.2.3.1. Yurt Dışı İştiraklerden Sağlanan Temettü ve Satış Kazançlarını Dağıtan Belli Şartları Taşıyan Şirketler  120
3.2.3.2. Yurt Dışı Firmaların Türkiye’de Sergi ve Panayırlardan Sağladıkları Kazançlar  121
3.2.3.3. Vergi Avantajı Sağlayan Ülke ve Bölgelere Yapılan Ödemeler  121
3.2.3.4. Yatırım Fonları ve Ortaklıklarının Kazançları  122
3.3. GERÇEK KİŞİLERCE (HİSSE SENETLERİ HARİÇ) MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  122
3.3.1. Giriş  122
3.3.2. Kamu Kâğıtlarından Elde Edilen Faiz Gelirleri  124
3.3.3. Euro Bond Faiz Gelirleri  125
3.3.4. Dövize, Altına veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymetler  125
3.3.5. Özel Sektör Tahvilleri ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler  126
3.3.5.1. Yurt İçinde İhraç Edilen Tahvil ve Sertifikalar  126
3.3.5.2. Yurt Dışında Elde Edilen Tahvil ve Sertifikalar  126
3.3.5.3. Dar Mükelleflerce Özel Sektör Tahvil ve Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler  127
3.3.6. Elden Çıkarma (Değer Artış) Kazançları  127
3.3.7. Mevduat Faizleri, Repo Gelirleri ve Kar Zarar Ortaklığından Sağlanan Gelirler  128
3.3.8. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Sağlanan Gelirler ve Aracı Kurum Varantları  128
3.3.9. Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Ortaklıklarından Sağlanan Kazançlar  129
3.3.10. Uygulamalar  129
3.3.11. Menkul Sermaye İratlarının Yıllık Beyanı  131
Dördüncü Bölüm
GAYRİMENKULLER VERGİ USUL KANUNU
DEĞERLEME
4.1. GAYRİMENKULLER  137
4.1.1. Yasal Düzenleme  137
4.1.2. Gayrimenkul Kavramı  138
4.1.2.1. Türk Medeni Kanunu'nda Gayrimenkul Kavramı  139
4.1.2.2. Gelir Vergisi Kanunu'nda Gayrimenkul Kavramı  139
4.1.3. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüzü)  140
4.1.4. Eklenti (Teferruat)  140
4.1.5. Tesisat ve Makineler  141
4.1.6. Gemiler ve Diğer Taşıtlar  142
4.1.7. Gayri Maddi Haklar  143
4.1.8. Gayrimenkullerin İşletmeye Ayni Sermaye Olarak Dahil Edilmesi  144
4.2. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNE GİREN GİDERLER  146
4.2.1. Yasal Düzenleme  146
4.2.2. Satın Alma Halinde Maliyet Bedeli  146
4.2.2.1. Gümrük Vergileri, Nakliye ve Montaj Giderleri  147
4.2.2.2. Yeni Bina İnşasında Arsa Maliyetleri  148
4.2.3. İhtiyari (İsteğe) Bağlı Giderler  151
4.2.4. Finansman Giderleri  151
4.2.4.1. Döviz Kredisi Kullanılması Halinde Faiz ve Kur Farkları  153
4.2.4.2. Finansman Giderlerine Dair Bazı Yargı Kararları  154
4.3. İNŞA VE İMAL GİDERLERİ  155
4.4. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN ARTMASI  157
4.4.1. Yasal Düzenleme  157
4.4.2. Giderlerin Maliyet Bedeline Dahil Edilme Koşulları  157
4.4.2.1. Yapılan Harcamanın Normal Bakım, Tamir ve Temizleme Gideri Olmaması  158
4.4.2.2. Yapılan Harcamanın Varlıkları Genişletmek veya İktisadi Kıymetini Artırmak Maksadıyla Yapılan Giderlerden Olması  159
4.4.2.3. İktisadi Kıymetin İtfasının Tamamlanmasından Sonra Yapılan ve Faydalı Ömrü Artıran Giderlerden Olmaması  161
4.4.2.4. Gemiler ve Motorlu Kara Nakil Vasıtalarında Maliyet Bedeline Eklenmesi Gereken Giderler  163
4.4.2.5. İktisadi Kıymetin Olağanüstü Değer Kayıpları Nedeniyle Yapılan Giderler  164
4.5. DEMİRBAŞ EŞYALARIN DEĞERLEMESİ  165
4.5.1. Yasal Düzenleme  165
4.5.2. Alet, Edevat, Mefruşat ve Demirbaş Kavramları  166
4.5.3. Demirbaşların Maliyet Bedeli Kapsamında Sayılan Giderler  167
4.5.4. Demirbaşların Maliyet Bedeli Dışında Değerlemeye Tabi Tutulacağı Haller  168
Beşinci Bölüm
MENKUL KIYMETLER VERGİ USUL KANUNU
DEĞERLEME
5.1. MENKUL KIYMETLERİN TANIMI VE TÜRLERİ  169
5.1.1 Türk Ticaret Kanunu'nda Yer Alan Düzenlemeler  169
5.1.2. Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler  171
5.2. VUK UYARINCA MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  176
5.2.1. Alış Bedeli İle Değerlemeye Tabi Menkul Kıymetler  177
5.2.2. VUK'a Göre Hisse Senetlerinin Değerlemesi  178
5.2.2.1. Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi  178
5.2.2.2. Döviz Cinsinden Borçla Edinilen Hisse Senetleri  179
5.2.2.3. Yabancı Hisse Senetleri  180
5.2.2.4. Bedelsiz Alınan İştirak Hisseleri ve Hisse Senetleri  181
5.2.3. Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi  182
5.2.4. VUK'da Eurobondlar, Gelir Ortaklığı Senetleri, Tahvillerin Değerlemesi  183
5.2.4.1. Eurobondlar  183
5.2.4.2. Gelir Ortaklığı Senetleri  184
5.2.4.3. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil  184
5.2.5. VUK'da Borsa Rayici veya Kıst Getiri Esasında Değerleme  184
Altıncı Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU MENKUL VE
GAYRİMENKUL KAZANÇ İSTİSNALARI
6.1. GENEL AÇIKLAMALAR  187
6.1.1. Sermaye Şirketleri  188
6.1.1.1. Anonim Şirketler  188
6.1.1.2. Limited Şirketler  189
6.1.1.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  189
6.1.1.4. Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları  190
6.1.2. Kooperatifler  191
6.1.3. İktisadi Kamu Kuruluşları  192
6.1.4. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler  192
6.1.5. İş ortaklıkları  193
6.2. İSTİSNALAR  193
6.2.1. Yurtiçi İştirak Kazançları İstisnası  194
6.2.1.1. Yurtiçi İştirak Kazançları Genel Açıklamalar  194
6.2.1.2. Yurtiçi İştirak Kazançları İstisnası Muhasebe Kayıtları  196
6.2.2. Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası  197
6.2.3. Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerini Elden Çıkarmalarına İlişkin İstisna  203
6.2.4. Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri İle Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası  204
6.2.4.1. İstisnaya Konu Olacak İktisadi Kıymetler  207
6.2.4.1.1. Taşınmazlar  207
6.2.4.1.2. İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri ve İntifa Senetleri  209
6.2.4.1.3. Rüçhan Hakları  210
6.2.4.2. İstisna Uygulamasına İlişkin Şartlar  210
6.2.4.2.1. İki Tam Yıl Süre İle Aktifte Bulundurulma  210
6.2.4.2.2. Satış Kazancının Fon Hesabında Tutulması  211
6.2.4.2.3. Fon Hesabında Tutulan Kazançların İşletmeden Çekilmemesi  215
6.2.4.2.4. Menkul Kıymet veya Taşınmaz Ticareti İle Uğraşılmaması  216
6.2.4.3. Diğer Hususlar  217
6.2.4.3.1. Taşınmazlar ile İştirak Hisselerinin Para Karşılığı Olmaksızın Devir ve Temliki, Trampası ve Kamulaştırılması  217
6.2.4.3.2. Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satışı Öngörülen Taşınmazların Durumu  218
6.2.4.3.3. Bedelsiz Olarak Elde Edilen Hisse Senetlerinin Satışından Sağlanan Kazançların Durumu  218
6.2.4.3.4. Grup Şirketleri Arasındaki İşlemlerin Durumu  219
6.2.4.3.5. Kazancın Hesaplanması, Kur Farkı ve Vade Farklarının Durumu  219
6.2.5. Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumlar İle Bankalara Tanınan İstisna  220
Yararlanılan Kaynaklar  223
Kavramlar Dizini  229
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
GENEL ESASLAR
1.1. GİRİŞ  15
1.2. VERGİ KANUNLARINDA MÜKELLEF KAVRAMI  17
1.2.1. Gelir Vergisi Kanununda Mükellef Kavramı  17
1.2.1.1. GVK’da Tam ve Dar Mükellefiyet  19
1.2.1.2. Tarhiyatın Muhatabı  22
1.2.2. Kurumlar Vergisi Kanununda Mükellef Kavramı  23
1.2.2.1. Kurumlar Vergisi Mükellefleri  23
1.2.2.2. KVK’da Tam ve Dar Mükellefiyet  24
1.2.2.3. Gerçek ve Tüzel Kişi Ayrımının ve Şirket Nev’inin Mükellefiyete Etkisi  24
1.2.2.4. Tarhiyatın Muhatabı  26
1.2.3. Katma Değer Vergisi Kanununda Mükellefiyet  26
1.2.3.1. Katma Değer Vergisinin Mükellefi  26
1.2.3.2. KDV Sorumlusu  27
1.2.2.3. Tarhiyatın Muhatabı  27
1.3. VERGİYİ DOĞURAN OLAY KAVRAMI  28
1.3.1. GVK’da Vergiyi Doğuran Olay  30
1.3.1.1. Tam Mükellefler Bakımından  30
1.3.1.2. Dar Mükellefler Bakımından  34
1.3.2. KVK’da Vergiyi Doğuran Olay  35
1.3.2.1. Tam Mükellefler Bakımından  35
1.3.2.2. Dar Mükellefler Bakımından  36
1.3.3. KDV’de Vergiyi Doğuran Olay  37
1.4. VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MUHASEBEDE GERÇEKLEŞME KAVRAMI  38
İkinci Bölüm
GAYRİMENKUL KAZANÇ VE
İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
2.1. GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  41
2.1.1. Gayrimenkul Sermaye İradının Mükellefleri  42
2.1.2. Gayrimenkul Sermaye İradına Konu Mal ve Haklar  43
2.1.3. Gayrimenkul Sermaye İradında Gayri Safi Hasılat  47
2.1.3.1. Geçmiş Yıllara Ait Kira Bedelinin Sonradan Tahsili  47
2.1.3.2. Gelecek Yıllara Ait Peşin Kira Bedelinin Peşin Tahsilât  48
2.1.3.3. Yabancı Parayla Yapılan Kiralamalarda Hâsılat  49
2.1.3.4. Ayni Tahsilât  49
2.1.3.5. Para Faizsiz Ev Kirasız Uygulaması  50
2.1.3.6. Zirai Üründen Pay Alınması  51
2.1.3.7. Kiracı Tarafından Yapılan Değer Artırıcı Harcamalar  51
2.1.3.8. Vakfın Gelirinden Hizmet Karşılığı Olmayarak Alınan Hisseler  52
2.1.3.9. Binaların Dış Cephe veya Apartmanların Ortak Alanlarının Kiralanmasında Hâsılat  52
2.1.4. Emsal Kira Bedeli Uygulaması  52
2.1.4.1. Emsal Kira Bedelinin Hesaplanması  54
2.1.4.2. Emsal Kira Uygulanmayan Haller  55
2.1.4.3. Emsal Kira Esasında Stopaj  56
2.1.5. İstisna Uygulaması  57
2.1.5.1. Yasal Düzenleme  57
2.1.5.2. İstisna Uygulaması  57
2.1.5.3. İstisnada Diğer Hususlar  60
2.1.6. Gider Tespit Yöntemleri  61
2.1.6.1. Gayri Safi Hasılattan İndirilecek Giderler  63
2.1.6.2. Kısmi Kiralamada Giderler  67
2.1.6.3. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  67
2.1.6.4. İstisnaya İsabet Eden Giderler  67
2.1.7. Diğer Hususlar  67
2.1.7.1. Zarar Mahsubu  67
2.1.7.2. Vergi Kesintisi  69
2.1.7.3. Defter Belge Düzeni  69
2.1.7.4. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Yönünden Kira Gelirleri (GİB Dar Mükellefler İçin Kira Rehberi 2018)  70
2.1.8. Beyan ve Ödeme  72
2.1.9. İndirimler  74
2.1.10. Gelirin Toplanması ve Yıllık Beyan  78
2.1.11. Örnekler  79
2.2. GAYRİMENKUL DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  86
2.2.1. Giriş  86
2.2.2. Taşınmaz Alım Satım Kazancının Niteliği  88
2.2.3. Mal ve Hakların İktisap Şekli ve Elden Çıkarma Süresi  89
2.2.4. Taşınmazlarda İktisap Tarihinin Belirlenmesi (GVK 76 No.lu Sirküler)  90
2.2.5. Arsa Payının Kat Karşılığı veya Hasılattan Pay Alınması Karşılığında Verilmesi  92
2.2.5.1. İnşaattan Bağımsız Bölüm Alınması ve Elden Çıkarılması  93
2.2.5.2. Hasılattan Pay Alınması  94
2.2.6. İvazsız İktisap Edilen Taşınmaz Satışı  95
2.2.7. Muvazaalı İvazsız İntikaller  97
2.2.8. Safi Değer Artışının Tespiti ve Yıllık Beyan  97
2.2.9. Arsa Payı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi  99
2.2.10. Gayrimenkul Alım Satımında Tapu Harcı  100
2.2.11. Gayrimenkul Alım–Satımında Emlak Vergisi Kanunundan Kaynaklanan Yükümlükler (GİB Rehberi, 2011)  101
Üçüncü Bölüm
MENKUL KIYMETLER
KAZANÇ VE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
3.1. HİSSE SENETLERİ, ORTAKLIK HAKLARI VE HİSSELERİNİN GERÇEK KİŞİLER TARAFINDAN ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  103
3.1.1. Giriş  103
3.1.2. GVK Mükerrer Madde 80 Kapsamında Vergilendirme  105
3.1.2.1. Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar  105
3.1.2.2. Ortaklık Hakları ve Hisselerinin Elden Çıkarılması  107
3.1.2.3. GVK Geçici Madde 67 Kapsamında Vergilendirme  109
3.1.2.4. GVK Geçici 67 Öncesinde İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi  111
3.1.3. Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları  112
3.1.4. Değer Artış Kazancının Hesabında Kur Farkları  113
3.1.5. Toplama Yapılan ve Yapılmayan Haller  113
3.2. KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  114
3.2.1. GVK Madde 75 Kapsamında Kar Payları  114
3.2.2. Kar Payı Tevkifatı ve Yıllık Beyan  115
3.2.2.1. 2003 ve Sonraki Yıllara Ait Kar Payları  115
3.2.2.2. 2002 ve Önceki Yıllara Ait Kar Payları  118
3.2.2.3. Dar Mükellef Kurumların Ana Merkeze Aktardıkları Kar Payları  120
3.2.2.4. Özel Finans Kurumlarınca Ödenen Kar Payları  120
3.2.3. Kar Payı Tevkifatında Diğer Yasal Düzenlemeler  120
3.2.3.1. Yurt Dışı İştiraklerden Sağlanan Temettü ve Satış Kazançlarını Dağıtan Belli Şartları Taşıyan Şirketler  120
3.2.3.2. Yurt Dışı Firmaların Türkiye’de Sergi ve Panayırlardan Sağladıkları Kazançlar  121
3.2.3.3. Vergi Avantajı Sağlayan Ülke ve Bölgelere Yapılan Ödemeler  121
3.2.3.4. Yatırım Fonları ve Ortaklıklarının Kazançları  122
3.3. GERÇEK KİŞİLERCE (HİSSE SENETLERİ HARİÇ) MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  122
3.3.1. Giriş  122
3.3.2. Kamu Kâğıtlarından Elde Edilen Faiz Gelirleri  124
3.3.3. Euro Bond Faiz Gelirleri  125
3.3.4. Dövize, Altına veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymetler  125
3.3.5. Özel Sektör Tahvilleri ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler  126
3.3.5.1. Yurt İçinde İhraç Edilen Tahvil ve Sertifikalar  126
3.3.5.2. Yurt Dışında Elde Edilen Tahvil ve Sertifikalar  126
3.3.5.3. Dar Mükelleflerce Özel Sektör Tahvil ve Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler  127
3.3.6. Elden Çıkarma (Değer Artış) Kazançları  127
3.3.7. Mevduat Faizleri, Repo Gelirleri ve Kar Zarar Ortaklığından Sağlanan Gelirler  128
3.3.8. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Sağlanan Gelirler ve Aracı Kurum Varantları  128
3.3.9. Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Ortaklıklarından Sağlanan Kazançlar  129
3.3.10. Uygulamalar  129
3.3.11. Menkul Sermaye İratlarının Yıllık Beyanı  131
Dördüncü Bölüm
GAYRİMENKULLER VERGİ USUL KANUNU
DEĞERLEME
4.1. GAYRİMENKULLER  137
4.1.1. Yasal Düzenleme  137
4.1.2. Gayrimenkul Kavramı  138
4.1.2.1. Türk Medeni Kanunu'nda Gayrimenkul Kavramı  139
4.1.2.2. Gelir Vergisi Kanunu'nda Gayrimenkul Kavramı  139
4.1.3. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüzü)  140
4.1.4. Eklenti (Teferruat)  140
4.1.5. Tesisat ve Makineler  141
4.1.6. Gemiler ve Diğer Taşıtlar  142
4.1.7. Gayri Maddi Haklar  143
4.1.8. Gayrimenkullerin İşletmeye Ayni Sermaye Olarak Dahil Edilmesi  144
4.2. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNE GİREN GİDERLER  146
4.2.1. Yasal Düzenleme  146
4.2.2. Satın Alma Halinde Maliyet Bedeli  146
4.2.2.1. Gümrük Vergileri, Nakliye ve Montaj Giderleri  147
4.2.2.2. Yeni Bina İnşasında Arsa Maliyetleri  148
4.2.3. İhtiyari (İsteğe) Bağlı Giderler  151
4.2.4. Finansman Giderleri  151
4.2.4.1. Döviz Kredisi Kullanılması Halinde Faiz ve Kur Farkları  153
4.2.4.2. Finansman Giderlerine Dair Bazı Yargı Kararları  154
4.3. İNŞA VE İMAL GİDERLERİ  155
4.4. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN ARTMASI  157
4.4.1. Yasal Düzenleme  157
4.4.2. Giderlerin Maliyet Bedeline Dahil Edilme Koşulları  157
4.4.2.1. Yapılan Harcamanın Normal Bakım, Tamir ve Temizleme Gideri Olmaması  158
4.4.2.2. Yapılan Harcamanın Varlıkları Genişletmek veya İktisadi Kıymetini Artırmak Maksadıyla Yapılan Giderlerden Olması  159
4.4.2.3. İktisadi Kıymetin İtfasının Tamamlanmasından Sonra Yapılan ve Faydalı Ömrü Artıran Giderlerden Olmaması  161
4.4.2.4. Gemiler ve Motorlu Kara Nakil Vasıtalarında Maliyet Bedeline Eklenmesi Gereken Giderler  163
4.4.2.5. İktisadi Kıymetin Olağanüstü Değer Kayıpları Nedeniyle Yapılan Giderler  164
4.5. DEMİRBAŞ EŞYALARIN DEĞERLEMESİ  165
4.5.1. Yasal Düzenleme  165
4.5.2. Alet, Edevat, Mefruşat ve Demirbaş Kavramları  166
4.5.3. Demirbaşların Maliyet Bedeli Kapsamında Sayılan Giderler  167
4.5.4. Demirbaşların Maliyet Bedeli Dışında Değerlemeye Tabi Tutulacağı Haller  168
Beşinci Bölüm
MENKUL KIYMETLER VERGİ USUL KANUNU
DEĞERLEME
5.1. MENKUL KIYMETLERİN TANIMI VE TÜRLERİ  169
5.1.1 Türk Ticaret Kanunu'nda Yer Alan Düzenlemeler  169
5.1.2. Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler  171
5.2. VUK UYARINCA MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  176
5.2.1. Alış Bedeli İle Değerlemeye Tabi Menkul Kıymetler  177
5.2.2. VUK'a Göre Hisse Senetlerinin Değerlemesi  178
5.2.2.1. Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi  178
5.2.2.2. Döviz Cinsinden Borçla Edinilen Hisse Senetleri  179
5.2.2.3. Yabancı Hisse Senetleri  180
5.2.2.4. Bedelsiz Alınan İştirak Hisseleri ve Hisse Senetleri  181
5.2.3. Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemesi  182
5.2.4. VUK'da Eurobondlar, Gelir Ortaklığı Senetleri, Tahvillerin Değerlemesi  183
5.2.4.1. Eurobondlar  183
5.2.4.2. Gelir Ortaklığı Senetleri  184
5.2.4.3. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil  184
5.2.5. VUK'da Borsa Rayici veya Kıst Getiri Esasında Değerleme  184
Altıncı Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU MENKUL VE
GAYRİMENKUL KAZANÇ İSTİSNALARI
6.1. GENEL AÇIKLAMALAR  187
6.1.1. Sermaye Şirketleri  188
6.1.1.1. Anonim Şirketler  188
6.1.1.2. Limited Şirketler  189
6.1.1.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  189
6.1.1.4. Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları  190
6.1.2. Kooperatifler  191
6.1.3. İktisadi Kamu Kuruluşları  192
6.1.4. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler  192
6.1.5. İş ortaklıkları  193
6.2. İSTİSNALAR  193
6.2.1. Yurtiçi İştirak Kazançları İstisnası  194
6.2.1.1. Yurtiçi İştirak Kazançları Genel Açıklamalar  194
6.2.1.2. Yurtiçi İştirak Kazançları İstisnası Muhasebe Kayıtları  196
6.2.2. Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası  197
6.2.3. Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerini Elden Çıkarmalarına İlişkin İstisna  203
6.2.4. Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri İle Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası  204
6.2.4.1. İstisnaya Konu Olacak İktisadi Kıymetler  207
6.2.4.1.1. Taşınmazlar  207
6.2.4.1.2. İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri ve İntifa Senetleri  209
6.2.4.1.3. Rüçhan Hakları  210
6.2.4.2. İstisna Uygulamasına İlişkin Şartlar  210
6.2.4.2.1. İki Tam Yıl Süre İle Aktifte Bulundurulma  210
6.2.4.2.2. Satış Kazancının Fon Hesabında Tutulması  211
6.2.4.2.3. Fon Hesabında Tutulan Kazançların İşletmeden Çekilmemesi  215
6.2.4.2.4. Menkul Kıymet veya Taşınmaz Ticareti İle Uğraşılmaması  216
6.2.4.3. Diğer Hususlar  217
6.2.4.3.1. Taşınmazlar ile İştirak Hisselerinin Para Karşılığı Olmaksızın Devir ve Temliki, Trampası ve Kamulaştırılması  217
6.2.4.3.2. Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satışı Öngörülen Taşınmazların Durumu  218
6.2.4.3.3. Bedelsiz Olarak Elde Edilen Hisse Senetlerinin Satışından Sağlanan Kazançların Durumu  218
6.2.4.3.4. Grup Şirketleri Arasındaki İşlemlerin Durumu  219
6.2.4.3.5. Kazancın Hesaplanması, Kur Farkı ve Vade Farklarının Durumu  219
6.2.5. Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumlar İle Bankalara Tanınan İstisna  220
Yararlanılan Kaynaklar  223
Kavramlar Dizini  229
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.