Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Defansif Tıp Unsuru Olarak
Tıbbi Malpraktis
Ekim 2018 / 1. Baskı / 174 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan tıp bilimi, aynı zamanda bir sanat dalı olarak da addedilir. Bu sanat dalının uygulayıcısı olan hekimin, hata yapmayacağı, yapsa da bunun yaptırıma maruz bırakılamayacağı görüşü artık geçerli değildir. İlk olarak 1300'lü yıllarda gündeme gelmeye başlayan hekim hataları, geçen zaman içinde tıp dünyasının en önemli tartışma konuları arasına girmekle kalmamış; hukuk biliminin de yakından ilgilendiği ve toplumsal olarak bilinen sosyo-ekonomik bir olgu halini almıştır. Gelinen noktada, bu çok bileşenli ve nedenli olguya gerek hekim gerek hasta tarafından farklı bakış açıları ile yaklaşılmakta, bu kapsamda hukukçuların da dahil olduğu karmaşık bir süreç yaşanmaktadır.

Son yıllarda hızla gelişmekte olan Sağlık Hukuku bilim dalının asıl olarak ilgilendiği ana konulardan biri olan hekim hataları; tıbbi müdahale, aydınlatılmış hasta onamı, hekimin hukuki sorumlulukları, sigortacılık uygulamaları, bilirkişilik ve defansif tıp gibi bütünleşik kavram ve konularla bir arada incelenmelidir.

Eserde, yaygın şekilde hekim hatası olarak bilinen tıbbi uygulama hataları ya da tıbbi malpraktis konusu; nedenleri, sonuçları, etkileri ve diğer bütünleşik kavram ve konular açısından incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Tıbbi Malpraktis: İlgili Temel Kavramlar
Hekimin Tıbbi Malpraktis Kapsamındaki Hukuki Sorumlulukları, İlgili Yaptırımlar ve Tıbbi Malpraktisten Korunma Yöntemleri
Barkod: 9789750251429
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 174
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür ve İthaf  5
Takdim  7
Önsöz  9
Özet  11
Tablolar Listesi  17
Şekil ve Resim Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
TIBBİ MALPRAKTİS:
İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1.1. TIBBİ MALPRAKTİS  25
1.1.1. Tıbbi Malpraktis Kavram Tanımı  25
1.1.2. Tıbbi Malpraktis Tarihsel Gelişimi  28
1.1.3. Tıbbi Malpraktisin Sınıflandırılması  29
1.1.4. Tıbbi Malpraktisle İlgili Farkındalık İncelemeleri  35
1.1.4.1. Special Eurobarometer No: 241, Medical Errors Çalışması  35
1.1.4.2. Tıbbi Malpraktisle İlgili Basın Haberlerine Dair Bir İnceleme  36
1.1.4.3. Tıbbi Malpraktis Nedenleri Üzerine Bir İnceleme  36
1.1.5. Tıbbi Malpraktis Hakkındaki Ulusal ve Uluslararası Veriler  37
1.1.6. Tıbbi Malpraktis Risk Yönetimi  40
1.1.7. Tıbbi Malpraktisin Bildirilmesi  42
1.2. KOMPLİKASYON  45
1.2.1. Komplikasyon Kavram Tanımı  45
1.2.2. Tıbbı Malpraktis – Komplikasyon Ayrımı  48
1.2.2.1. Tıbbi Malraktis – Komplikasyon Ayrımı Kavram Tanımı  48
1.2.2.2. Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımına Dair Mesleki Yaklaşım  49
1.2.2.3. Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımının Gruplandırılması  51
1.3. TIBBİ MÜDAHALE  55
1.3.1. Tıbbi Müdahale Kavram Tanımı  55
1.3.2. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları  55
1.3.2.1. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Meslek Mensubu Tarafından Yapılması Gerekliliği  56
1.3.2.2. Yapılacak Tıbbi Müdahalenin Tıp Biliminin Verilerine Göre ve Bu Verilere Uygun Olması (Özen) Gerekliliği  57
1.3.2.2.1. Tıbbi Endikasyon  57
1.3.2.2.2. Özenli Tıbbi Müdahale  58
1.3.2.3. Aydınlatılmış Hasta Onamı  59
1.4. AYDINLATILMIŞ HASTA ONAMI  59
1.4.1. Aydınlatılmış Hasta Onamı Kavram Tanımı  59
1.4.2. Aydınlatılmış Hasta Onamı Tarihsel Gelişimi  62
1.4.3. Aydınlatılmış Hasta Onamının Önemi  63
1.4.4. Aydınlatılmış Hasta Onamı Alınmasının Hastanın Otonomi Hakkına Etkisi  66
1.4.5. Aydınlatılmış Hasta Onamı ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler  68
1.4.5.1. Lizbon Bildirgesi, 1981  68
1.4.5.2. Amsterdam Bildirgesi, 1994  68
1.4.5.3. Bali Bildirgesi, 1995  69
1.4.5.4. Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, 1997  69
1.4.5.5. Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, 2002  72
1.4.6. Aydınlatılmış Hasta Onamı ile İlgili Ulusal Düzenlemeler  73
1.4.6.1. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,1928  73
1.4.6.2. Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998  73
1.4.6.3. Aydınlatılmış Onam Kılavuzu, 2013  73
1.4.6.4. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, 1999  73
1.4.7. Aydınlatılmış Hasta Onamının Geçerlik Şartları  74
1.4.8. Aydınlatılmış Hasta Onamı Türleri  77
1.4.8.1. Zımni Onam  77
1.4.8.2. Farazi Onam  77
1.4.8.3. Yazılı Onam  78
1.4.8.4. Sözlü Onam  79
1.4.9. Aydınlatılmış Hasta Onamının Hukuki Niteliği  80
1.4.10. Aydınlatma Yükümlülüğünün Ortadan Kalktığı Hâller  83
1.5. BİLİRKİŞİLİK  85
1.5.1. Bilirkişilik Kavram Tanımı  85
1.5.2. Bilirkişiliğin Tarihsel Gelişimi  86
1.5.3. Sağlık Alanında Bilirkişilik  87
1.5.4. Bilirkişinin Görüşünün Hukuki Niteliği  90
İkinci Bölüm
HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİS KAPSAMINDAKİ
HUKUKİ SORUMLULUKLARI, İLGİLİ YAPTIRIMLAR VE
TIBBİ MALPRAKTİSTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
2.1. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  93
2.1.1. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi  95
2.1.2. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Türleri  97
2.1.2.1. Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk  97
2.1.2.2. Yardımcı Kişinin Eyleminden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk  102
2.1.2.3. İfa Yardımcısı Olma Konumunda Hukuki Sorumluluk  103
2.1.2.4. Görev ve Hizmet Kusurundan Dolayı Hukuki Sorumluluk  104
2.1.2.5. Tıbbi Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Hukuki Sorumluluk  105
2.1.2.6. Hekimin Vekâletsiz İş Görmesi  106
2.1.2.6.1. Hekimin Hukuka Uygun (Caiz) Vekâletsiz İş Görmesi  106
2.1.2.6.2. Hekimin Hukuka Aykırı (Caiz Olmayan) Vekâletsiz İş Görmesi  107
2.1.2.7. Culpa in Contrahendo  109
2.2. TIBBİ MALPRAKTİS NEDENİYLE HEKİME YÖNELİK YAPTIRIMLAR  110
2.2.1. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Hukuki Yaptırımlar  111
2.2.2. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Cezai Yaptırımlar  112
2.2.3. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Mesleki Yaptırımlar  115
2.2.4. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik İdari Yaptırımlar  117
2.3. TIBBİ HİZMETLERİN UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KANUN TASARISI  117
2.3.1. Kanun Tasarısının Amacı  117
2.3.2. Kanun Tasarısının Genel Gerekçesi  118
2.3.3. Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi  119
2.4. HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİS ÖNLEMLERİ  121
2.4.1. Sigortacılık Uygulamaları  122
2.4.1.1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  122
2.4.1.1.1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Hukuki Geçmişi  122
2.4.1.1.2. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Hukuki Niteliği  123
2.4.1.1.3. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Değişikliği ile Zorunlu Sigortaya Geçiş  124
2.4.1.1.4. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Risk Grupları  125
2.4.1.1.5. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Hasarsızlık İndirimi  127
2.4.1.1.6. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teminat Dışında Kalan Hâller  127
2.4.1.1.7. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına Eleştirel Bakış  128
2.4.1.1.8. Tıbbi Kötü Uygulamaya Yönelik Sigorta Yaptırmayı Gerekli Kılan Veriler  130
2.4.1.1.9. Tıbbi Malpraktis Nedenli Tazminat Ekonomisine Sigorta Sektörel Bakışı  132
2.4.1.2. Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası  134
2.4.1.3. Farklı Ülkelerdeki Sigorta Sistemleri  135
2.4.1.3.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Sigorta Sistemi  135
2.4.1.3.2. Almanya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  136
2.4.1.3.3. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Uygulanan Sigorta Sistemi  136
2.4.1.3.4. Finlandiya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  136
2.4.1.3.5. İngiltere’de Uygulanan Sigorta Sistemi  137
2.4.1.3.6. İspanya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  137
2.4.1.3.7. İsveç’te Uygulanan Sigorta Sistemi  137
2.4.1.3.8. Japonya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  138
2.4.1.4. Tıbbi Malpraktis Sigorta Krizi  138
2.4.2. Defansif Tıp  140
2.4.2.1. Defansif Tıp Kavram Tanımı  140
2.4.2.2. Defansif Tıp Türleri  141
2.4.2.2.1. Pozitif Defansif Tıp  141
2.4.2.2.2. Negatif Defansif Tıp  143
2.4.2.3. Defansif Tıp Uygulamalarının Etkileri  144
2.4.2.4. Dünyada ve Ülkemizde Defansif Tıp Uygulama Yaygınlığı  145
2.4.2.5. Defansif Tıp Uygulamalarının Hukuki Sonuçları  148
2.4.3. Hekimin Hasta Seçme Hakkı  149
Sonuç  151
Kaynaklar  157
Kavramlar Dizini  171
Özgeçmiş  175
 


Cihan Yüzbaşıoğlu
Ocak 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
Erdem Özkara
Ocak 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Merve Gürcan
Ocak 2020
59.00 TL
Sepete Ekle
Yasemin Işıktaç
Ocak 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür ve İthaf  5
Takdim  7
Önsöz  9
Özet  11
Tablolar Listesi  17
Şekil ve Resim Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
TIBBİ MALPRAKTİS:
İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1.1. TIBBİ MALPRAKTİS  25
1.1.1. Tıbbi Malpraktis Kavram Tanımı  25
1.1.2. Tıbbi Malpraktis Tarihsel Gelişimi  28
1.1.3. Tıbbi Malpraktisin Sınıflandırılması  29
1.1.4. Tıbbi Malpraktisle İlgili Farkındalık İncelemeleri  35
1.1.4.1. Special Eurobarometer No: 241, Medical Errors Çalışması  35
1.1.4.2. Tıbbi Malpraktisle İlgili Basın Haberlerine Dair Bir İnceleme  36
1.1.4.3. Tıbbi Malpraktis Nedenleri Üzerine Bir İnceleme  36
1.1.5. Tıbbi Malpraktis Hakkındaki Ulusal ve Uluslararası Veriler  37
1.1.6. Tıbbi Malpraktis Risk Yönetimi  40
1.1.7. Tıbbi Malpraktisin Bildirilmesi  42
1.2. KOMPLİKASYON  45
1.2.1. Komplikasyon Kavram Tanımı  45
1.2.2. Tıbbı Malpraktis – Komplikasyon Ayrımı  48
1.2.2.1. Tıbbi Malraktis – Komplikasyon Ayrımı Kavram Tanımı  48
1.2.2.2. Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımına Dair Mesleki Yaklaşım  49
1.2.2.3. Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımının Gruplandırılması  51
1.3. TIBBİ MÜDAHALE  55
1.3.1. Tıbbi Müdahale Kavram Tanımı  55
1.3.2. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları  55
1.3.2.1. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Meslek Mensubu Tarafından Yapılması Gerekliliği  56
1.3.2.2. Yapılacak Tıbbi Müdahalenin Tıp Biliminin Verilerine Göre ve Bu Verilere Uygun Olması (Özen) Gerekliliği  57
1.3.2.2.1. Tıbbi Endikasyon  57
1.3.2.2.2. Özenli Tıbbi Müdahale  58
1.3.2.3. Aydınlatılmış Hasta Onamı  59
1.4. AYDINLATILMIŞ HASTA ONAMI  59
1.4.1. Aydınlatılmış Hasta Onamı Kavram Tanımı  59
1.4.2. Aydınlatılmış Hasta Onamı Tarihsel Gelişimi  62
1.4.3. Aydınlatılmış Hasta Onamının Önemi  63
1.4.4. Aydınlatılmış Hasta Onamı Alınmasının Hastanın Otonomi Hakkına Etkisi  66
1.4.5. Aydınlatılmış Hasta Onamı ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler  68
1.4.5.1. Lizbon Bildirgesi, 1981  68
1.4.5.2. Amsterdam Bildirgesi, 1994  68
1.4.5.3. Bali Bildirgesi, 1995  69
1.4.5.4. Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, 1997  69
1.4.5.5. Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, 2002  72
1.4.6. Aydınlatılmış Hasta Onamı ile İlgili Ulusal Düzenlemeler  73
1.4.6.1. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,1928  73
1.4.6.2. Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998  73
1.4.6.3. Aydınlatılmış Onam Kılavuzu, 2013  73
1.4.6.4. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, 1999  73
1.4.7. Aydınlatılmış Hasta Onamının Geçerlik Şartları  74
1.4.8. Aydınlatılmış Hasta Onamı Türleri  77
1.4.8.1. Zımni Onam  77
1.4.8.2. Farazi Onam  77
1.4.8.3. Yazılı Onam  78
1.4.8.4. Sözlü Onam  79
1.4.9. Aydınlatılmış Hasta Onamının Hukuki Niteliği  80
1.4.10. Aydınlatma Yükümlülüğünün Ortadan Kalktığı Hâller  83
1.5. BİLİRKİŞİLİK  85
1.5.1. Bilirkişilik Kavram Tanımı  85
1.5.2. Bilirkişiliğin Tarihsel Gelişimi  86
1.5.3. Sağlık Alanında Bilirkişilik  87
1.5.4. Bilirkişinin Görüşünün Hukuki Niteliği  90
İkinci Bölüm
HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİS KAPSAMINDAKİ
HUKUKİ SORUMLULUKLARI, İLGİLİ YAPTIRIMLAR VE
TIBBİ MALPRAKTİSTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
2.1. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  93
2.1.1. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi  95
2.1.2. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Türleri  97
2.1.2.1. Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk  97
2.1.2.2. Yardımcı Kişinin Eyleminden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk  102
2.1.2.3. İfa Yardımcısı Olma Konumunda Hukuki Sorumluluk  103
2.1.2.4. Görev ve Hizmet Kusurundan Dolayı Hukuki Sorumluluk  104
2.1.2.5. Tıbbi Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Hukuki Sorumluluk  105
2.1.2.6. Hekimin Vekâletsiz İş Görmesi  106
2.1.2.6.1. Hekimin Hukuka Uygun (Caiz) Vekâletsiz İş Görmesi  106
2.1.2.6.2. Hekimin Hukuka Aykırı (Caiz Olmayan) Vekâletsiz İş Görmesi  107
2.1.2.7. Culpa in Contrahendo  109
2.2. TIBBİ MALPRAKTİS NEDENİYLE HEKİME YÖNELİK YAPTIRIMLAR  110
2.2.1. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Hukuki Yaptırımlar  111
2.2.2. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Cezai Yaptırımlar  112
2.2.3. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Mesleki Yaptırımlar  115
2.2.4. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik İdari Yaptırımlar  117
2.3. TIBBİ HİZMETLERİN UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KANUN TASARISI  117
2.3.1. Kanun Tasarısının Amacı  117
2.3.2. Kanun Tasarısının Genel Gerekçesi  118
2.3.3. Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi  119
2.4. HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİS ÖNLEMLERİ  121
2.4.1. Sigortacılık Uygulamaları  122
2.4.1.1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  122
2.4.1.1.1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Hukuki Geçmişi  122
2.4.1.1.2. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Hukuki Niteliği  123
2.4.1.1.3. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Değişikliği ile Zorunlu Sigortaya Geçiş  124
2.4.1.1.4. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Risk Grupları  125
2.4.1.1.5. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Hasarsızlık İndirimi  127
2.4.1.1.6. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teminat Dışında Kalan Hâller  127
2.4.1.1.7. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına Eleştirel Bakış  128
2.4.1.1.8. Tıbbi Kötü Uygulamaya Yönelik Sigorta Yaptırmayı Gerekli Kılan Veriler  130
2.4.1.1.9. Tıbbi Malpraktis Nedenli Tazminat Ekonomisine Sigorta Sektörel Bakışı  132
2.4.1.2. Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası  134
2.4.1.3. Farklı Ülkelerdeki Sigorta Sistemleri  135
2.4.1.3.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Sigorta Sistemi  135
2.4.1.3.2. Almanya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  136
2.4.1.3.3. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Uygulanan Sigorta Sistemi  136
2.4.1.3.4. Finlandiya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  136
2.4.1.3.5. İngiltere’de Uygulanan Sigorta Sistemi  137
2.4.1.3.6. İspanya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  137
2.4.1.3.7. İsveç’te Uygulanan Sigorta Sistemi  137
2.4.1.3.8. Japonya’da Uygulanan Sigorta Sistemi  138
2.4.1.4. Tıbbi Malpraktis Sigorta Krizi  138
2.4.2. Defansif Tıp  140
2.4.2.1. Defansif Tıp Kavram Tanımı  140
2.4.2.2. Defansif Tıp Türleri  141
2.4.2.2.1. Pozitif Defansif Tıp  141
2.4.2.2.2. Negatif Defansif Tıp  143
2.4.2.3. Defansif Tıp Uygulamalarının Etkileri  144
2.4.2.4. Dünyada ve Ülkemizde Defansif Tıp Uygulama Yaygınlığı  145
2.4.2.5. Defansif Tıp Uygulamalarının Hukuki Sonuçları  148
2.4.3. Hekimin Hasta Seçme Hakkı  149
Sonuç  151
Kaynaklar  157
Kavramlar Dizini  171
Özgeçmiş  175
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020