Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Daha Önce Vergi Davası Açmamış Avukatlar İçin
Vergi Davaları ve Yargılama Usulü
Şubat 2020 / 3. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Müvekkiliniz veya potansiyel müvekkiliniz elinde bir tebliğ zarfıyla karşınıza geçti, zarfı açtınız, içindeki evraka göz gezdirdikten sonra, genellikle ruhsatınızı alıp mesleğe başladığınızda muhatap olduğunuz serbest muhasebeciniz aklınıza geldi, stopajı az çok biliyorsunuz ancak sonu "...vergisi" ile biten türlü türlü vergilerin adını vatandaş kimliğinizle bilmekle birlikte içeriğiyle ilgili her hangi bir fikriniz yok. Çoğunuzun vergi evrakı ile muhataplığı an itibarıyla bitiyor ya da mecburen devam ediyor. Konuyu hemen tanışık muhasebecilere aktarmadan önce bu kitabı okuyun derim. Çünkü yargılamanın savunma ayağı sizsiniz ve vergi mahkemelerindeki yargılama sürecine dahil olmalısınız.

Siz icra takip muamelelerinin, boşanmanın, ceza yargılamasının ve daha birçok ihtilaf tarafının yanında olabilirsiniz; ancak binlerce meslektaşınız da olabilir! Yol harcamalarına katılma payı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan ek gümrük vergisi tahakkuku, sahte faturalardan kaynaklı vergi tarhiyatları ve daha birçok vergisel uyuşmazlığın tarafının vekili olursanız devamında daha kaç bin dosyanın daha vekili olabilirsiniz hiç düşündünüz mü?

Konu Başlıkları
Vergi Mahkemelerinin Görev Alanı
Dava Dilekçesinin Hazırlanması
İlk İnceleme
Dava Dosyasının Tekemmül Süreci
Dava Dosyasının
İncelenmesi ve Karar Süreci
Kanun Yolları
Barkod: 9789750259326
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI
I. VERGİ DAVASINA KONU OLABİLECEK İŞLEMLER  20
A. Vergi/Ceza İhbarnamesi  20
B. İki Numaralı Vergi/Ceza İhbarnamesi  24
C. Tahakkuk Fişi  27
Ç. Düzeltme ve Şikayet Başvurularının Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemler  30
D. Mükellefiyet Tesisi  30
E. Gümrük Müdürlüklerince Tesis Edilen İşlemler  31
F. Belediyelerce Tesis Edilen İşlemler  37
G. 6183 Sayılı Kanun Mucibince Tesis Edilen İşlemler  37
1. Ödeme Emri  37
2. Teminat İsteme, İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz  43
3. Haciz  43
İkinci Bölüm
DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI
I. DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI  45
A. Mahkemenin Adı  48
B. Yürütmenin Durdurulması ve–veya Duruşma İstemi  49
1. Yürütmenin Durdurulması İstemi  49
2. Duruşma  50
C. Davacı ve Vekili, Adresleri  51
Ç. Davalı, Adresi  52
D. Dava Konusu İşlem  53
E. Dava Konusu İşlemin Tebliğ Tarihi  54
F. Açıklamalar  55
G. Sonuç ve İstem  56
Ğ. Ad, Soyad ve İmza  60
H. Ekler  60
1. Dilekçe Ekinde Mahkemeye Sunulması Zorunlu Evraklar  61
2. Dilekçe Ekinde Mahkemeye Sunulması Zorunlu Olmayan Evraklar  61
Üçüncü Bölüm
İLK İNCELEME
I. İLK İNCELEME  65
A. Görev ve Yetki/Görev Ret ve Yetki Ret  66
1. Görev/Görev Ret  66
a. Ödeme Emri  67
b. Gümrük Kanunu Uyarınca Alınan Para Cezası Kararları  68
c. Belediyelerce, Ücret Adı Altında İstenilen Mali Yükümlülükler  69
ç. Vergi Mahkemesi Kararları Uyarınca İşlem Tesis Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmin Talepleri  70
d. Kamu Kurumları ya da Belediyeler Tarafından, Muhtelif Mevzuatlar Mucibince Değişik İsimlerle İstenilen Mali Yükümlülükler Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergileri  71
2. Yetki/Yetki Ret  73
3. “Görev Ret”/“Yetki Ret” Kararları Sonrasındaki Aşama  75
B. İdari Merci Tecavüzü/Mercine Tevdi  76
C. Ehliyet/Ehliyet Ret  78
1. Ehliyet  78
a. Gerçek Kişiler  79
b. Tüzel Kişiler  80
c. Adi Ortaklık  81
2. Ehliyet Ret  82
a. Tüzel Kişiliği Sona Ermiş Şirketler Adına Tesis Edilen İşlemler  82
b. Ölen Kişi Adına Tesis Edilen İşlemler  84
Ç. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler/İncelenmeksizin Ret  85
1. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler  85
2. İncelenmeksizin Ret  90
D. Süre Aşımı/Süre Ret  90
1. Dava Açma Süresi  90
a. Dava Açma Süresi İle İlgili Özel Durumlar  92
aa. Dava Açma Süresinin Son Gününün Adli Tatil veya Mali Tatil Gününe Rastlaması  92
ab. 2577 Sayılı Kanun'un 10. ve 11. Maddelerinin Vergi Mahkemelerinde Açılan Davalarda Tatbiki  94
aba. 2577 Sayılı Kanun'un 10. Maddesinin Tatbiki  94
abb. 2577 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinin Tatbiki  95
abc. Uzlaşma  96
abç. Adli veya Askeri Yargı Mercilerinde Açılan Davaların, Görev Yönünden (Vergi Mahkemelerinin Görevli Olduğu) Reddi  97
2. Süre Ret  98
E. Husumet/Hasım Düzeltme  99
F. Dava Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 3 ve 5’inci Maddeler Yönünden İncelenmesi/Dilekçe Ret  99
1. Dava Dilekçesinin, 2577 sayılı Kanunun 3. Maddesi Yönünden İncelenmesi  100
a. Yazım Hataları ve Maddi Yanlışlıklar  102
aa. Mahkeme Adının Yanlış Yazılması  102
ab. Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin Ad ve Soyadları veya Unvanları ve Adresleri İle Gerçek Kişilere Ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının Hiç Yazılmaması, Eksik ya da Yanlış Yazılması  102
ac. Dava Konusu İşlemin Tarihinin, Sayının, Türünün, Döneminin, Tutarının Yazılmaması, Eksik ya da Yanlış Yazılması  103
aç. Davaya Konu Olan İşlemin, Tebliğ Tarihinin ya da Ittıla (Öğrenme) Tarihinin Yazılmaması, Yanlış Yazılması  103
ad. Dava Dilekçesi ve Eklerinin Tek Suret veya Karşı Taraf Sayısı Kadar Mahkemeye Sunulması  104
ae. Dava Dilekçesi ve Suretinin İmzasız ya da Eksik İmzalı Olması  104
af. Dava Konusu İşlemin, Dava Dilekçesi Ekinde, Mahkemeye Sunulmaması  105
ag. Vekaletnamenin, Dava Dilekçesi Ekinde Mahkemeye Sunulmaması, Vekaletnamedeki Eksiklikler  105
ağ. İmza Sirkülerinin, Dava Dilekçesi Ekinde Mahkemeye Sunulmaması, İmza Sirkülerindeki Eksiklikler  106
ah. Avukat Olmayan Vekil Tarafından Dava Açılması  107
aı. Tüzel Kişilik Adına Tesis Edilen İşlemlere Karşı Kanuni Temsilci/Temsilcileri veya Ortak/Ortaklar Tarafından, Kendi Adına/Adlarına Dava Açılması  107
b. Dava Konusu İşlemin/İşlemlerin Açık ve Net Olarak Ortaya Konulmaması  108
ba. Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren, Kesin ve İcra İşlemlerin Yanında ya da Bu İşlemlerden Bağımsız Olarak, Vergi Dava Türleri Arasında Sayılmayan Türden Davalara Konu Olabilecek İstemlerde Bulunulması  108
baa. Tespit Davası/İstemi  109
bab. Terditli Dava/İstem  110
bac. Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulması İstemi  110
bb. İdari İşlem Niteliğinde Karar Verilmesinin Talep Edilmesi  111
bc. Dava Konusu İşlemin, Muğlak ve Birden Fazla İşlemi Kapsayacak (Toplulaştırılmış) Şekilde Dava Dilekçesine Yazılması  112
bç. Dava Dilekçesindeki, Dava Konusu İşleme İlişkin Bilgiler İle Dilekçe Ekinde Mahkemeye Sunulan Dava Konusu İşleme İlişkin Belgeler Arasında Tutarsızlıklar Bulunması  113
bd. Birden Fazla/Seri Olarak Açılan Davalarda, Uygulama İşlemlerinin Dayanağı Olan İşlemin/İşlemlerin (Tarife, Mükellefiyet Tesisi vs.) Her Bir Davada, Mükerrer Olarak Davaya Konu Edilmesi  116
be. İleride Tesis Edilmesi Muhtemel İşlemlerin Dava Konusu Edilmesi  117
2. Dava Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 5. Maddesi Yönünden İncelenmesi  118
a. Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması  118
aa. Vergi/Ceza İhbarnameleri  119
aaa. Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesine Karşı Tek Dilekçeyle (Tek Dava) Dava Açılması  119
aaaa. Yasal Dayanağı ve Ait Olduğu Yıl Aynı Olan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri  119
aaab. Vergi Ziyaı Cezalı; Gelir Vergisi–Gelir Geçici Vergisi ya da Kurumlar Vergisi–Kurum Geçici Vergisi Konulu Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesi  120
aaac. Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergileri/Özel Tüketim Vergileri/Banka ve Sigorta Muameleleri Vergileri Konulu Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesi  120
aaaç. Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Stopaj Vergisi Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri  121
aaad. Vergi Ziyaı Cezalı Muhtelif Vergi Tarhiyatları Konulu Vergi/Ceza İhbarnamesi/İhbarnameleri İle Özel Usulsüzlük Cezası Konulu Vergi/Ceza İhbarnamesi/İhbarnameler  121
aab. Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesine Karşı Ayrı Ayrı Dilekçelerle Dava Açılması  122
aaba. Vergi Ziyaı Cezalı; Gelir Vergisi/Gelir Geçici Vergisi İle Katma Değer Vergisi Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri  122
aabb. Birden Fazla Yıla İlişkin, Aynı Tür Vergi, Harç ve Cezaların Konu Edildiği Vergi/Ceza İhbarnameleri  123
aabc. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun İlgili Maddeleri Uyarınca Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri  124
aabç. Vergi/Ceza İhbarnamesi/İhbarnameleri İle Mükellefiyet Tesisi İşlemi  124
ab. İki Numaralı Vergi/Ceza İhbarnameleri  125
ac. Tahakkuk Fişi  125
aç. Gümrük Müdürlüklerince Tesis Edilen İşlemler  125
ad. Belediyelerce Tesis Edilen İşlemler  126
ae. Ödeme Emri  127
aea. Tek Bir Ödeme Emri Muhteviyatında, Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren ve Girmeyen Amme Alacaklarının Bulunması  127
aeb. Tek Bir Ödeme Emri Muhteviyatında, Birden Fazla Vergi, Harç ve Ceza Türüne İlişkin Amme Alacaklarının Bulunması  127
aec. Aynı İdari Makamlarca, Aynı Yasa Hükümleri Dayanak Alınmak Suretiyle ve Aynı Kişi/Kişiler Adına Düzenlenmiş Birden Fazla Ödeme Emri  129
af. Teminat İsteme, İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz  130
ag. Haciz  130
ağ. Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Birden Fazla İşlemin Aynı Tarihte Öğrenilmesi Üzerine Açılan Davalar  130
ah. Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren İşlem/İşlemler İle Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Olmayan İşleme/İşlemlere Birlikte Dava Açılması  131
b. Birden Fazla Şahsın Müşterek Dilekçe İle Dava Açması  132
3. Dilekçe Ret  133
II. DAVALAR YENİLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  134
III. BİRLEŞTİRME KARARI  135
Dördüncü Bölüm
DAVA DOSYASININ
TEKEMMÜL SÜRECİ
I. DAVA DOSYASININ TEKEMMÜLÜ  137
A. Tebliğ Muameleleri  137
1. Dava Dilekçesinin Tebliği  138
2. Davalı Savunma Dilekçesinin Tebliği  138
3. Savunmaya Cevap Dilekçesinin (Replik) Tebliği  138
4. Cevaba Cevap Dilekçesinin (Düplik) Tebliği  140
II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİ DAVALARDA DOSYANIN TEKEMMÜLÜ  140
III. VERGİ MAHREMİYETİ  146
IV. DAVA DOSYALARININ TEKEMMÜL SÜRECİNİ ETKİLEYEN
ÖZEL DURUMLAR  147
A. Usul Kararları  147
B. Tebliğ İmkansızlığı  148
C. Görev İtirazı  149
Ç. Bağlantı Talebi  150
D. Merci Tayini  151
E. Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik  152
1. Tüzel Kişiler  153
2. Gerçek Kişiler  154
Beşinci Bölüm
DAVA DOSYASININ
İNCELENMESİ VE KARAR SÜRECİ
I. DAVA DOSYASININ İNCELENMESİ VE KARAR SÜRECİ  157
A. Dava Dosyasının İncelenmesi  158
B. Duruşma  160
C. Karar Verilmesi ve Kararın İcrası  162
1. Karar Verilmesi  162
2. Kararın İcrası  163
Ç. Açıklama ve Yanlışlığın Düzeltilmesi  164
1. Açıklama  165
2. Yanlışlığın Düzeltilmesi  166
D. 2577 Sayılı Kanun'un 31. Maddesi  167
Altıncı Bölüm
KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLLARI  173
A. İstinaf  173
1. İstinaf Dilekçesinin Hazırlanması  174
a. Mahkeme'nin Adı  176
b. Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemi  176
c. İstinaf Eden ve Vekili, Adresleri  178
ç. Karşı Taraf ve Vekili, Adresleri  178
d. Talep Konusu  178
e. Mahkeme Kararının Tebliğ Tarihi  179
f. Açıklamalar  180
g. Sonuç ve İstem  180
ğ. Ad, Soyad ve İmza  180
h. Ekler  180
2. İstinaf Dilekçesinin Verilmesi ve İlk İnceleme  181
a. Kesin Kararlara Karşı İstinaf İsteminde Bulunulması  182
b. İstinaf Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 3. Maddesine Uygun Olmaması  182
c. İstinafın Süresinde Yapılmaması  183
3. Dava Dosyasının Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmesi  184
4. İstinaf Başvurusunun Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi  185
5. İstinaf İncelemesi Sonucu Esastan Verilen Kararlar  186
a. Onama  186
b. Gerekçeli Onama  186
c. Düzelterek Onama  186
ç. Bozma ve Mahkemeye Gönderme  186
d. Bozma ve Dosyayı İnceleyip Karar Verme  187
6. İstinaf İncelemesi Sonucu Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem  188
B. Temyiz  188
1. Temyiz Dilekçesinin Hazırlanması  190
2. Temyiz Dilekçesinin Verilmesi ve İlk İnceleme  191
a. Kesin Kararlara Karşı Temyiz İsteminde Bulunulması  192
b. Temyiz Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 3. Maddesine Uygun Olmaması  192
c. Temyizin Süresinde Yapılmaması  192
3. Dava Dosyasının Danıştay’a Gönderilmesi ve Temyiz Başvurusunun Danıştay’ca İncelenmesi  192
4. Temyiz İncelemesi Sonucu Esastan Verilen Kararlar  193
II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  196
A. Kanun Yararına Temyiz  196
B. Yargılamanın Yenilenmesi  197
1. Ankara Bölge İdare Mahkemesi  200
2. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi  200
3. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi  200
4. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi  201
5. İzmir Bölge İdare Mahkemesi  201
6. Konya Bölge İdare Mahkemesi  201
7. Samsun Bölge İdare Mahkemesi  201
Kavramlar Dizini  205
Özgeçmiş  207
 


Serdar Çevik
Dokuz Eylül Hukuk Fakültesinden 2002 yılında mezun oldum. 2006 yılında İstanbul Vergi Mahkemesine atandım. Bundan sonra sırasıyla Denizli Vergi Mahkemesi Hakimliği ve Hatay Vergi Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundum. Halihazırda Konya 1. Vergi Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyim.
Kerem Öncü
Kasım 2012
41.50 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Canan Yavuz
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Erdoğan Öner
Haziran 2020
68.00 TL
İndirimli: 54.90 TL (%19)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI
I. VERGİ DAVASINA KONU OLABİLECEK İŞLEMLER  20
A. Vergi/Ceza İhbarnamesi  20
B. İki Numaralı Vergi/Ceza İhbarnamesi  24
C. Tahakkuk Fişi  27
Ç. Düzeltme ve Şikayet Başvurularının Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemler  30
D. Mükellefiyet Tesisi  30
E. Gümrük Müdürlüklerince Tesis Edilen İşlemler  31
F. Belediyelerce Tesis Edilen İşlemler  37
G. 6183 Sayılı Kanun Mucibince Tesis Edilen İşlemler  37
1. Ödeme Emri  37
2. Teminat İsteme, İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz  43
3. Haciz  43
İkinci Bölüm
DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI
I. DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI  45
A. Mahkemenin Adı  48
B. Yürütmenin Durdurulması ve–veya Duruşma İstemi  49
1. Yürütmenin Durdurulması İstemi  49
2. Duruşma  50
C. Davacı ve Vekili, Adresleri  51
Ç. Davalı, Adresi  52
D. Dava Konusu İşlem  53
E. Dava Konusu İşlemin Tebliğ Tarihi  54
F. Açıklamalar  55
G. Sonuç ve İstem  56
Ğ. Ad, Soyad ve İmza  60
H. Ekler  60
1. Dilekçe Ekinde Mahkemeye Sunulması Zorunlu Evraklar  61
2. Dilekçe Ekinde Mahkemeye Sunulması Zorunlu Olmayan Evraklar  61
Üçüncü Bölüm
İLK İNCELEME
I. İLK İNCELEME  65
A. Görev ve Yetki/Görev Ret ve Yetki Ret  66
1. Görev/Görev Ret  66
a. Ödeme Emri  67
b. Gümrük Kanunu Uyarınca Alınan Para Cezası Kararları  68
c. Belediyelerce, Ücret Adı Altında İstenilen Mali Yükümlülükler  69
ç. Vergi Mahkemesi Kararları Uyarınca İşlem Tesis Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmin Talepleri  70
d. Kamu Kurumları ya da Belediyeler Tarafından, Muhtelif Mevzuatlar Mucibince Değişik İsimlerle İstenilen Mali Yükümlülükler Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergileri  71
2. Yetki/Yetki Ret  73
3. “Görev Ret”/“Yetki Ret” Kararları Sonrasındaki Aşama  75
B. İdari Merci Tecavüzü/Mercine Tevdi  76
C. Ehliyet/Ehliyet Ret  78
1. Ehliyet  78
a. Gerçek Kişiler  79
b. Tüzel Kişiler  80
c. Adi Ortaklık  81
2. Ehliyet Ret  82
a. Tüzel Kişiliği Sona Ermiş Şirketler Adına Tesis Edilen İşlemler  82
b. Ölen Kişi Adına Tesis Edilen İşlemler  84
Ç. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler/İncelenmeksizin Ret  85
1. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler  85
2. İncelenmeksizin Ret  90
D. Süre Aşımı/Süre Ret  90
1. Dava Açma Süresi  90
a. Dava Açma Süresi İle İlgili Özel Durumlar  92
aa. Dava Açma Süresinin Son Gününün Adli Tatil veya Mali Tatil Gününe Rastlaması  92
ab. 2577 Sayılı Kanun'un 10. ve 11. Maddelerinin Vergi Mahkemelerinde Açılan Davalarda Tatbiki  94
aba. 2577 Sayılı Kanun'un 10. Maddesinin Tatbiki  94
abb. 2577 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinin Tatbiki  95
abc. Uzlaşma  96
abç. Adli veya Askeri Yargı Mercilerinde Açılan Davaların, Görev Yönünden (Vergi Mahkemelerinin Görevli Olduğu) Reddi  97
2. Süre Ret  98
E. Husumet/Hasım Düzeltme  99
F. Dava Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 3 ve 5’inci Maddeler Yönünden İncelenmesi/Dilekçe Ret  99
1. Dava Dilekçesinin, 2577 sayılı Kanunun 3. Maddesi Yönünden İncelenmesi  100
a. Yazım Hataları ve Maddi Yanlışlıklar  102
aa. Mahkeme Adının Yanlış Yazılması  102
ab. Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin Ad ve Soyadları veya Unvanları ve Adresleri İle Gerçek Kişilere Ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının Hiç Yazılmaması, Eksik ya da Yanlış Yazılması  102
ac. Dava Konusu İşlemin Tarihinin, Sayının, Türünün, Döneminin, Tutarının Yazılmaması, Eksik ya da Yanlış Yazılması  103
aç. Davaya Konu Olan İşlemin, Tebliğ Tarihinin ya da Ittıla (Öğrenme) Tarihinin Yazılmaması, Yanlış Yazılması  103
ad. Dava Dilekçesi ve Eklerinin Tek Suret veya Karşı Taraf Sayısı Kadar Mahkemeye Sunulması  104
ae. Dava Dilekçesi ve Suretinin İmzasız ya da Eksik İmzalı Olması  104
af. Dava Konusu İşlemin, Dava Dilekçesi Ekinde, Mahkemeye Sunulmaması  105
ag. Vekaletnamenin, Dava Dilekçesi Ekinde Mahkemeye Sunulmaması, Vekaletnamedeki Eksiklikler  105
ağ. İmza Sirkülerinin, Dava Dilekçesi Ekinde Mahkemeye Sunulmaması, İmza Sirkülerindeki Eksiklikler  106
ah. Avukat Olmayan Vekil Tarafından Dava Açılması  107
aı. Tüzel Kişilik Adına Tesis Edilen İşlemlere Karşı Kanuni Temsilci/Temsilcileri veya Ortak/Ortaklar Tarafından, Kendi Adına/Adlarına Dava Açılması  107
b. Dava Konusu İşlemin/İşlemlerin Açık ve Net Olarak Ortaya Konulmaması  108
ba. Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren, Kesin ve İcra İşlemlerin Yanında ya da Bu İşlemlerden Bağımsız Olarak, Vergi Dava Türleri Arasında Sayılmayan Türden Davalara Konu Olabilecek İstemlerde Bulunulması  108
baa. Tespit Davası/İstemi  109
bab. Terditli Dava/İstem  110
bac. Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulması İstemi  110
bb. İdari İşlem Niteliğinde Karar Verilmesinin Talep Edilmesi  111
bc. Dava Konusu İşlemin, Muğlak ve Birden Fazla İşlemi Kapsayacak (Toplulaştırılmış) Şekilde Dava Dilekçesine Yazılması  112
bç. Dava Dilekçesindeki, Dava Konusu İşleme İlişkin Bilgiler İle Dilekçe Ekinde Mahkemeye Sunulan Dava Konusu İşleme İlişkin Belgeler Arasında Tutarsızlıklar Bulunması  113
bd. Birden Fazla/Seri Olarak Açılan Davalarda, Uygulama İşlemlerinin Dayanağı Olan İşlemin/İşlemlerin (Tarife, Mükellefiyet Tesisi vs.) Her Bir Davada, Mükerrer Olarak Davaya Konu Edilmesi  116
be. İleride Tesis Edilmesi Muhtemel İşlemlerin Dava Konusu Edilmesi  117
2. Dava Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 5. Maddesi Yönünden İncelenmesi  118
a. Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması  118
aa. Vergi/Ceza İhbarnameleri  119
aaa. Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesine Karşı Tek Dilekçeyle (Tek Dava) Dava Açılması  119
aaaa. Yasal Dayanağı ve Ait Olduğu Yıl Aynı Olan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri  119
aaab. Vergi Ziyaı Cezalı; Gelir Vergisi–Gelir Geçici Vergisi ya da Kurumlar Vergisi–Kurum Geçici Vergisi Konulu Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesi  120
aaac. Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergileri/Özel Tüketim Vergileri/Banka ve Sigorta Muameleleri Vergileri Konulu Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesi  120
aaaç. Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Stopaj Vergisi Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri  121
aaad. Vergi Ziyaı Cezalı Muhtelif Vergi Tarhiyatları Konulu Vergi/Ceza İhbarnamesi/İhbarnameleri İle Özel Usulsüzlük Cezası Konulu Vergi/Ceza İhbarnamesi/İhbarnameler  121
aab. Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesine Karşı Ayrı Ayrı Dilekçelerle Dava Açılması  122
aaba. Vergi Ziyaı Cezalı; Gelir Vergisi/Gelir Geçici Vergisi İle Katma Değer Vergisi Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri  122
aabb. Birden Fazla Yıla İlişkin, Aynı Tür Vergi, Harç ve Cezaların Konu Edildiği Vergi/Ceza İhbarnameleri  123
aabc. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun İlgili Maddeleri Uyarınca Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri  124
aabç. Vergi/Ceza İhbarnamesi/İhbarnameleri İle Mükellefiyet Tesisi İşlemi  124
ab. İki Numaralı Vergi/Ceza İhbarnameleri  125
ac. Tahakkuk Fişi  125
aç. Gümrük Müdürlüklerince Tesis Edilen İşlemler  125
ad. Belediyelerce Tesis Edilen İşlemler  126
ae. Ödeme Emri  127
aea. Tek Bir Ödeme Emri Muhteviyatında, Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren ve Girmeyen Amme Alacaklarının Bulunması  127
aeb. Tek Bir Ödeme Emri Muhteviyatında, Birden Fazla Vergi, Harç ve Ceza Türüne İlişkin Amme Alacaklarının Bulunması  127
aec. Aynı İdari Makamlarca, Aynı Yasa Hükümleri Dayanak Alınmak Suretiyle ve Aynı Kişi/Kişiler Adına Düzenlenmiş Birden Fazla Ödeme Emri  129
af. Teminat İsteme, İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz  130
ag. Haciz  130
ağ. Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Birden Fazla İşlemin Aynı Tarihte Öğrenilmesi Üzerine Açılan Davalar  130
ah. Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren İşlem/İşlemler İle Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Olmayan İşleme/İşlemlere Birlikte Dava Açılması  131
b. Birden Fazla Şahsın Müşterek Dilekçe İle Dava Açması  132
3. Dilekçe Ret  133
II. DAVALAR YENİLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  134
III. BİRLEŞTİRME KARARI  135
Dördüncü Bölüm
DAVA DOSYASININ
TEKEMMÜL SÜRECİ
I. DAVA DOSYASININ TEKEMMÜLÜ  137
A. Tebliğ Muameleleri  137
1. Dava Dilekçesinin Tebliği  138
2. Davalı Savunma Dilekçesinin Tebliği  138
3. Savunmaya Cevap Dilekçesinin (Replik) Tebliği  138
4. Cevaba Cevap Dilekçesinin (Düplik) Tebliği  140
II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİ DAVALARDA DOSYANIN TEKEMMÜLÜ  140
III. VERGİ MAHREMİYETİ  146
IV. DAVA DOSYALARININ TEKEMMÜL SÜRECİNİ ETKİLEYEN
ÖZEL DURUMLAR  147
A. Usul Kararları  147
B. Tebliğ İmkansızlığı  148
C. Görev İtirazı  149
Ç. Bağlantı Talebi  150
D. Merci Tayini  151
E. Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik  152
1. Tüzel Kişiler  153
2. Gerçek Kişiler  154
Beşinci Bölüm
DAVA DOSYASININ
İNCELENMESİ VE KARAR SÜRECİ
I. DAVA DOSYASININ İNCELENMESİ VE KARAR SÜRECİ  157
A. Dava Dosyasının İncelenmesi  158
B. Duruşma  160
C. Karar Verilmesi ve Kararın İcrası  162
1. Karar Verilmesi  162
2. Kararın İcrası  163
Ç. Açıklama ve Yanlışlığın Düzeltilmesi  164
1. Açıklama  165
2. Yanlışlığın Düzeltilmesi  166
D. 2577 Sayılı Kanun'un 31. Maddesi  167
Altıncı Bölüm
KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLLARI  173
A. İstinaf  173
1. İstinaf Dilekçesinin Hazırlanması  174
a. Mahkeme'nin Adı  176
b. Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemi  176
c. İstinaf Eden ve Vekili, Adresleri  178
ç. Karşı Taraf ve Vekili, Adresleri  178
d. Talep Konusu  178
e. Mahkeme Kararının Tebliğ Tarihi  179
f. Açıklamalar  180
g. Sonuç ve İstem  180
ğ. Ad, Soyad ve İmza  180
h. Ekler  180
2. İstinaf Dilekçesinin Verilmesi ve İlk İnceleme  181
a. Kesin Kararlara Karşı İstinaf İsteminde Bulunulması  182
b. İstinaf Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 3. Maddesine Uygun Olmaması  182
c. İstinafın Süresinde Yapılmaması  183
3. Dava Dosyasının Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmesi  184
4. İstinaf Başvurusunun Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi  185
5. İstinaf İncelemesi Sonucu Esastan Verilen Kararlar  186
a. Onama  186
b. Gerekçeli Onama  186
c. Düzelterek Onama  186
ç. Bozma ve Mahkemeye Gönderme  186
d. Bozma ve Dosyayı İnceleyip Karar Verme  187
6. İstinaf İncelemesi Sonucu Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem  188
B. Temyiz  188
1. Temyiz Dilekçesinin Hazırlanması  190
2. Temyiz Dilekçesinin Verilmesi ve İlk İnceleme  191
a. Kesin Kararlara Karşı Temyiz İsteminde Bulunulması  192
b. Temyiz Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 3. Maddesine Uygun Olmaması  192
c. Temyizin Süresinde Yapılmaması  192
3. Dava Dosyasının Danıştay’a Gönderilmesi ve Temyiz Başvurusunun Danıştay’ca İncelenmesi  192
4. Temyiz İncelemesi Sonucu Esastan Verilen Kararlar  193
II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  196
A. Kanun Yararına Temyiz  196
B. Yargılamanın Yenilenmesi  197
1. Ankara Bölge İdare Mahkemesi  200
2. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi  200
3. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi  200
4. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi  201
5. İzmir Bölge İdare Mahkemesi  201
6. Konya Bölge İdare Mahkemesi  201
7. Samsun Bölge İdare Mahkemesi  201
Kavramlar Dizini  205
Özgeçmiş  207
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020