Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdarî Yargılama Hukuku
Eylül 2019 / 11. Baskı / 880 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Ağustos 2018 88.00 TL 19.90 TL (%78)Sepete Ekle
 9. Eylül 2017 74.00 TL 14.90 TL (%80)Sepete Ekle
 8. Eylül 2016 77.90 TL 9.90 TL (%88)Sepete Ekle
 7. Ağustos 2015 51.00 TL 5.90 TL (%89)Sepete Ekle
   

Tanzimat dönemindeki Batıya yönelimlerin etkilerinden birisi de yargı birliği sisteminden yargı ayrılığı sistemine geçiştir. Adlî yargı yanında idarî davalara bakmak üzere, adlî yargıdan ayrı bir idarî yargının oluşturulması yönündeki ilk adım 1868 yılında Şuray-ı Devletin kurulması ile atılmıştır. Ancak gerçek anlamda idarî yargı, 1924 Anayasası'n da yerini alması ve akabinde 1925 tarihli 669 sayılı Kanun'un yapılarak 1927 yılında o zamanki adıyla Şuray-ı Devletin fiilen çalışmaya başlaması ile hukukumuzda yerini almıştır.

İdarî yargı sistemimiz, 1925 tarihindeki şekli ile devam etmemiştir. Çeşitli merhalelerden geçmiştir. En köklü değişiklik ise 1980 müdahalesi sonucunda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ile olmuştur. Ancak 2014 tarihinde de esaslı yenilikler yapılmıştır. Bölge idare mahkemelerinin istinaf mahkemeleri haline getirilmesi, ivedi yargılama usulünün benimsenmesi, karar düzeltme kanun yolunun kaldırılması gibi önemli değişiklikler olmuştur.

Kitap; hem hukuk fakülteleri bakımından ders kitabı ihtiyacını karşılamak, hem de araştırmacı ve uygulayıcılara yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Eser; idarî yargılama hukukunun temel konularını, hem teorik hem de yargı içtihatları ile ele alınarak oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları
Türk İdarî Yargı Teşkilatı ve Görev Alanı
İdarî Yargılama Usûlünde Yargılamanın Aşamaları
İdarî Dava Çeşitleri
İdarî Yargılama Usûlünde Kanun Yolları
Barkod: 9789750255663
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 880
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Obirinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Genel Plan  13
Kısaltmalar  33
Giriş  35
Birinci Kısım
İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ, TÜRK YARGI TEŞKİLATI VE
GÖREV ALANI
Birinci Bölüm
İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE
TÜRK YARGI TEŞKİLÂTININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
I. İDARENİN YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARÎ YARGININ GEREKLİLİĞİ  41
A. İdarenin Yargısal Denetiminde Sistemler  41
1. Yargı Birliği Sistemi  41
2. Yargı Ayrılığı Sistemi (İdarî Rejim)  42
a. İdarî Rejimin Unsurları  42
b. İdarî Yargı Sisteminde Farklı Uygulamalar  42
B. İdarî Yargının Gerekliliği  43
II. İDARÎ YARGININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  45
A. Fransa’da İdarî Yargının Doğuşu  45
1. İhtilâl (1789) Öncesi Dönem  45
2. İhtilal (1789) Sonrası Dönem  46
a. Conseil d’État’nın Kurulması  47
b. Vilayet Konseylerinden İdare Mahkemelerine  49
3. İdarî Davaların Ortaya Çıkışı  50
a. İptal Davasının Ortaya Çıkışı  51
b. Tam Yargı Davasının Ortaya Çıkışı  52
B. Türkiye’de İdarî Yargının Gelişimi  54
1. Tanzimat Öncesi Dönem  54
2. Tanzimat Sonrası Gelişmeler  61
a. Şûray–ı Devletin Kurulması  62
b. Taşra Meclisleri ve Yargılama Yetkisinin Gelişimi  65
3. Cumhuriyet Dönemindeki Gelişmeler  68
a. 1920–1924 Dönemi  68
b. Şûray–ı Devletin Yeniden Kuruluşu  69
c. Tam Yargı Davaları ve İdarenin Sorumluluğunun Doğuşu  71
d. 1961 Anayasasında Danıştay  72
e. 1982 Sonrası İdarî Yargı  73
f. İl İdare Kurullarından İdare Mahkemelerine  73
III. TÜRK YARGI SİSTEMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ  75
A. 1982 Anayasasına Göre Yargı Teşkilatı  75
1. Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi  76
2. Adlî Yargı: Yargıtay  77
3. İdarî Yargı: Danıştay  78
4. Uyuşmazlık Mahkemesi  78
B. Niteliği Tartışmalı Kuruluşlar  79
1. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  79
2. Sayıştay  81
3. Yüksek Seçim Kurulu  83
İkinci Bölüm
TÜRK İDARÎ YARGI TEŞKİLÂTI
I. DANIŞTAY  86
A. Danıştay’ın Yapısı ve İşleyişi  86
1. Danıştay Anayasal Bir Kurumdur  86
2. Danıştay Personeli ve Atama Usulü  87
a. Danıştay Üyelerinin Nitelikleri ve Atanması  87
b. Savcılar ve Tetkik Hakimleri  89
3. Danıştay ve Personelinin Hukukî Statüsü  90
4. Danıştay’ın Yönetimi  92
a. Danıştay Başkanı  92
b. Danıştay Başsavcısı  93
c. Daire Başkanları  93
5. Danıştay’ın Karar Mercileri ve Usulleri  93
a. Daireler  94
b. Danıştay Genel Kurulu  97
c. İdarî İşler Kurulu  97
d. İdarî ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  98
e. İçtihatları Birleştirme Kurulu  99
f. Başkanlar ve Başkanlık Kurulu  100
B. Danıştay’ın Görevleri  102
1. Danıştay’ın Danışmanlık Görevleri  102
2. Danıştay’ın Yargısal Görevleri  104
a. Danıştay’ın Temyiz Görevi  104
b. Danıştay’ın İstinaf Görevi  104
c. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Görevi  105
II. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ  107
A. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişi  107
1. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yapısı  107
2. Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişi  110
B. Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri  113
III. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ  114
A. Mahkemelerin Kuruluşu ve İşleyişi  114
1. Mahkemelerin Kuruluşu  114
2. Mahkemelerin İşleyişi  114
3. Mahkemelerin Personeli  116
B. Mahkemelerin Görevleri  119
Üçüncü Bölüm
İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
I. İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI  121
A. İdarî Yargının Görev Alanının Anayasal Korunması  121
1. Görev ve Yetki Kavramları  121
2. Anayasa ve İdarî Yargının Görev Alanı  122
a. Öğretideki Yaklaşımlar  122
b. Yargı Yerlerinin Yaklaşımı  123
B. İdarî Dava Kavramı ve İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Ölçütler  125
1. İdarî Dava Kavramı  125
2. İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Kıstaslar  126
a. Kamu Gücü Kıstası  127
b. Kamu Hizmeti Kıstası  128
c. İdarî İşlev Kıstası  129
II. İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN VE GİRMEYEN KONULAR  130
A. İdarî Yargının Görev Alanına Giren Konular  130
1. Organik Anlamda İdarenin İdarî Faaliyetleri  130
2. Özel Hukuk Kişilerinin İdarî Nitelikteki Faaliyetleri  130
3. Yasama ve Yargı Organlarının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  132
a. Yasama Organının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  132
b. Yargı Organının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  135
4. İktisadî Kamu Kurumlarının Kamu Hukukuna Tâbi Faaliyetleri  138
5. İdarenin Ekonomik Kolluk İşlemleri  139
6. Karayolları Trafik Kanunu Uygulamasından Doğan Bazı İşler  140
B. İdarî Yargının Görev Alanına Girmeyen Konular  141
1. Yasama ve Yargı İşlevine Giren Konular  141
2. Hükümet İşlemleri  142
3. Kanunla Adlî Yargının Görevli Kılındığı Konular  144
4. İktisadî Kamu Kurumlarının Özel Hukuka Tâbi Faaliyetleri  146
5. Kamu Görevlilerinin Tazminat Sorumluluğu  148
6. İdarenin Kişilere Karşı Açacağı Davalar  152
7. İdarece Yapılan Haksız Ödemelerin Geri Alınması  152
8. İdarenin Yargı Alanına İlişkin İşlemleri  152
9. Fiili Yol Uygulaması Sonucu Çıkan Uyuşmazlıklar  155
10. İdarenin Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Kazalardan Doğan Davalar  156
11. Trafik İdarî Para Cezaları  157
12. İdarenin Özel Hukuk Eylemlerinden Doğan Davalar  158
III. İDARÎ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YARGI DIŞI YÖNTEMLER  160
A. Tahkim Usûlü  160
1. Tahkimin Tanımı  163
2. Tahkim Usûlüne Başvurmanın Nedenleri  164
3. İdarî Sözleşmelerde Tahkim  165
B. Sulh Usûlü  167
1. Genel Olarak Sulh Usûlü  167
2. İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Sulh Usûlü  168
a. Adlî Uyuşmazlıklarda Sulh  168
b. İdarî Uyuşmazlıklarda Sulh  170
IV. YARGI DÜZENLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ  172
A. Yargı Düzenleri ve Uyuşmazlık Mahkemesi  172
1. Yargı Düzenlerinin Görev Alanları  172
2. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi  173
B. Uyuşmazlık Türleri ve Giderilmesi  174
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma  175
a. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarmanın Şartları  175
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma ve Çözüm  178
2. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  180
a. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Şartları  180
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çözüm Usulü  181
3. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  181
a. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Şartları  182
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözüm Usulü  185
4. Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları  187
a. İlk Derece Mahkemelerinin Başvurusu  187
b. Temyiz Mercilerinin Başvurusu  189
5. Hüküm Uyuşmazlığı  190
a. Hüküm Uyuşmazlığının Şartları  191
b. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  193
C. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Niteliği  194
V. YARGILAMA YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRI  195
A. Yargılama Yetkisinin Kapsamı  195
1. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler  197
2. Yüksek Askerî Şura Kararları  198
3. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları  200
4. Yüksek Seçim Kurulu Kararları  201
5. Uyarma ve Kınama Cezaları  201
6. Olağanüstü Haldeki İdarî İşlemler  202
7. Bazı Kanunlardaki Kısıtlamalar  203
8. Yürütmenin Durdurulması Kararında Kısıtlamalar  204
B. Yargılama Yetkisinin Sınırı  206
1. Hukuka Uygunluk Denetimi  207
2. Takdir Yetkisi, Yerindelik ve Yargısal Denetim  209
İkinci Kısım
İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE YARGILAMANIN AŞAMALARI
Dördüncü Bölüm
YARGILAMANIN AŞAMALARI
I. İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNÜN GENEL İLKELERİ  229
A. İdarî Yargılama Usûlünün Kaynakları  229
1. İdarî Yargılama Hukukunun Temel Kaynakları  229
2. Tartışmalı Hususlar  230
a. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Açıkça Yollamada Bulunulmayan Haller  230
b. Hukuk Muhakemeleri Müesseselerinin İdarî Yargıda Uygulanabilirliği  234
c. İdarî Yargının Özel Hukuk Kurallarına Başvurulabilmesi  235
B. İdarî Yargılama Usûlünün Özellikleri  237
1. Yazılılık İlkesi  237
2. Basit ve Az Masraflı Oluşu  238
3. Savcılık Kurumu  239
4. Tasarruf İlkesi  239
C. İdarî Yargıda Re’sen Araştırma İlkesi  241
1. Re’sen Araştırma İlkesi  241
2. Re’sen Araştırma Yetkisinin Sınırı  243
D. Hâkimin Tarafsızlığı  245
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı  245
2. Hâkimin Reddi  246
3. Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  248
a. Danıştay’da Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  248
b. Mahkemelerde Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  248
II. DAVANIN AÇILMASI VE DAVA DİLEKÇESİ  249
A. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  249
1. Mahkemenin Adı  250
2. Taraflar  250
3. Davanın Konusu  250
4. Bildirim Tarihi  254
5. Davanın Sebepleri ve Deliller  255
6. Sonuç  255
7. İmza  256
8. Dilekçe Nüshaları ve Ekleri  257
B. Dava Dilekçesinin Verileceği Yerler  258
1. Dava Açılan Mahkeme  258
2. İdare veya Vergi Mahkemesi  258
3. Asliye Hukuk Hâkimliği  258
4. Konsolosluklar  259
C. Dava Açmada Farklı Durumlar  259
1. Bir Dilekçe İle Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması  260
2. Bir İşleme Karşı Birlikte Dava Açılması  263
3. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması  264
D. Dilekçenin Verilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler  265
1. Dilekçenin Kaydı  265
2. Harç veya Posta Ücretlerinde Eksiklik  266
E. Davanın Açılmasının Sonuçları  267
1. Zamanaşımı  267
2. Derdestlik  267
3. Hüküm Verme Zorunluluğu  269
4. İddia ve Savunmaların Sınırlandırılması  269
III. DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNDE İLK İNCELEME  271
A. Görev ve Yetki  272
1. Görevsiz Yargı Yerinde Dava Açılması  272
a. Yargı Düzeni Açısından Görev  272
b. İdarî Yargı Düzeni İçinde Görev  277
2. İdarî Yargı Yerlerinde Yetki Kuralları  279
a. İptal Davalarında Yetki  280
aa. Genel Yetki Kuralı  280
bb. Özel Yetki Kuralları  281
b. Tam Yargı Davalarında Yetki  283
c. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  284
3. İdarî Yargıda Yetki ve Görev Uyuşmazlığının Çözümü  285
B. İdarî Merci Tecavüzü  288
1. İdarî Merci Tecavüzü Tanımı ve Niteliği  288
2. İdarî Merci Tecavüzü Halinde Yapılacak İşlem  290
C. Ehliyet  291
1. Taraf Ehliyeti  292
2. Dava Ehliyeti  293
3. İdarî Davalara Özgü Şartlar  294
a. İptal Davasında Menfaat İhlâli Şartı  294
b. Tam Yargı Davalarında Hak İhlâli Şartı  295
4. Davaya Vekâlet  295
5. Davanın Taraflarında Değişme  297
D. Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlemin Varlığı  298
E. Süre Aşımı  300
1. Dava Açma Süresinin Niteliği  300
2. Genel ve Özel Dava Süreleri  301
3. Sürelerin Başlangıcı  302
a. İptal Davalarında Süre  302
aa. Bireysel İşlemlerde  302
bb. Düzenleyici İşlemlerde  306
cc. Malî Yükümlülük Getiren İşlemlerde  307
dd. Îlan Suretiyle Bildirilen İşlemlerde  308
ee. İdareye Başvuru Halinde  308
b. Tam Yargı Davalarında  313
aa. İdarî İşlemden Doğan Tam Yargı Davalarında  313
bb. İdarî Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarında  315
cc. İdarî Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davalarında  317
4. Dava Süresinin Hesaplanması  318
5. Sürenin Durması ve Ek Süreler  319
a. Sürenin Durması  319
b. Ek Süreler  323
F. Husumet  324
1. Davalı Gösterilmemesi veya Yanlış Gösterilmesi  324
2. Husumet Açısından Kamu Kuruluşlarının Durumu  325
a. Cumhurbaşkanlığı  327
b. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar  327
c. Bakanlıklar  328
d. Merkezin Taşra Kuruluşları  328
e. Meclis Başkanlığı  328
f. Yargı Organı  329
g. Vesayet Makamları  329
h. Diğer Kamu Tüzel Kişileri  329
i. Birden Fazla Kamu Kuruluşu  330
j. Örgütte Değişme  330
k. İdarî Sözleşmelerde  330
G. Dava Dilekçesinin Usûl ve Şekle Uygunluğu  330
IV. DOSYANIN TEKEMMÜLÜ  333
A. Dava Dilekçesinin Tebliği ve Cevap  333
1. Dilekçenin Tebliği ve Cevap  333
2. Cevap Süresine Uymamanın Sonuçları  335
B. Bilgi ve Belgelerin İstenmesi  336
1. Yargı Yerinin Bilgi ve Belge İstemesi  336
2. Ara Kararının İdarece Yerine Getirilmemesi  337
V. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TARAFLAR YANINDA YER ALMASI  338
A. Davanın İhbarı  339
1. Genel Olarak Davanın İhbarı  339
2. İdarî Yargılama Usûlünde Davanın İhbarı  339
B. Davaya Müdahale  342
1. Genel Olarak Davaya Müdahale  342
a. Aslî Müdahale  343
b. Fer’î Müdahale  343
2. İdarî Yargılama Usûlünde Davaya Müdahale  344
VI. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  346
A. Davadan Feragat  346
1. Genel Olarak Davadan Feragat  346
2. İdarî Yargılama Usûlünde Davadan Feragat  348
B. Davanın Kabulü  353
1. Genel Olarak Davanın Kabulü  353
2. İdarî Yargılama Usûlünde Davanın Kabulü  354
VII. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  357
A. Davaların Birleştirilmesi  357
1. Bağlantılı Dava Kavramı  357
2. Davaların Birleştirilmesinde Yetkili Mercii  358
3. Bağlantı Talebinin Mahkemece Kabul Edilmemesi ve Diğer Hususlar  360
B. Davaların Ayrılması  360
VIII. İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE İSPAT VE DELİLLER  361
A. İspat  361
1. İspatın Tanımı  361
2. İspatın Konusu  362
3. İspat Yükü  363
4. İdarî Yargılama Usûlünde İspat Yükü  364
B. Delil  366
1. Delilin Tanımı  366
2. Delilin Özellikleri  367
3. Delil Türleri  368
4. Delillerin Elde Edilmesi ve Zamanı  368
5. Delil Tespiti  369
a. Genel Olarak Delil Tespitinin Şatları  370
b. İdarî Yargılama Usûlünde Delil Tespiti  370
6. Delillerin İstinabe Yoluyla Toplanması  372
IX. İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE DELİLLER  373
A. Bilirkişi İncelemesi  373
1. Bilirkişilik Müessesesi ve Şartları  373
2. Bilirkişi Raporunun Hukukî Niteliği  374
B. Keşif  375
1. Keşif Müessesesi ve Şartları  375
2. Keşfin Hukukî Değeri  376
C. Belge Delili  376
1. Belge Delili ve Şartları  376
2. İdarî Yargılama Usûlünde Belge Delili  377
D. Tanık  378
1. Genel Olarak Tanık Delili  378
2. İdarî Yargılama Usûlünde Tanık Delilinin Yeri  379
E. Kesin Hüküm  381
1. Genel Olarak Kesin Hüküm  381
2. İdarî Yargılama Usûlünde Kesin Hüküm Delili  382
F. Yemin ve İkrar Delilleri  383
1. Genel Olarak Yemin ve İkrar Delilleri  383
2. İdarî Yargılama Usûlünde Yemin ve İkrar  383
X. DURUŞMA  384
1. Duruşma Kararı  384
2. Kanun Yolları Aşamasında Duruşma  385
3. Duruşmanın Usûlü  386
XI. DAVANIN HÜKÜM DIŞINDA SONUÇLANDIRILMASI VE HÜKÜM  387
A. Davanın Hüküm Dışında Sonuçlandırılması  387
1. Davanın Konusuz Kalması  387
2. Davanın Açılmamış Sayılması  390
B. Hüküm  391
1. Mahkeme Kararlarının Türleri  391
a. Ara Kararları  391
b. Nihaî Kararlar  392
2. İdarî Yargılama Usûlünde Hüküm  392
a. Karar Verilme Usûlü  392
b. Kararlarda Bulunacak Hususlar  393
c. Kararların Saklanması ve Tebliği  398
C. Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi  398
1. Açıklama  398
a. Tanımı ve Hukukî Mahiyeti  398
b. Açıklama Konuları  399
c. Açıklama Usûlü  401
2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  402
a. Tanımı ve Mahiyeti  402
b. Konusu  402
c. Yanlışlıkların Düzeltilmesi Usûlü  403
XII. İVEDİ YARGILAMA USÛLÜ  404
A. Fransız Hukukunda İvedi Yargılama Usûlü  405
1. İvedi Yargılama Usûlünün Türleri  405
a. İvedi Yürütmenin Durdurulması  405
b. Özgürlükler İvedi Yargılaması  406
c. Koruyucu İvedi Yargılama  408
d. Diğer İvedi Yargılama Yöntemleri  409
2. İvedi Yargılama Usûlünün Genel Kuralları  409
B. Türk İdarî Yargılama Hukukunda İvedi Yargılama Usûlü  411
1. İvedi Yargılama Usûlü  411
a. İvedi Yargılama Usûlüne Tabi Konular  411
b. İvedi Yargılamada Usûl Kuralları  412
2. Merkezî Sınavlara İlişkin Yargılama Usûlü  416
a. Bu Usûle Tabi Konular  416
b. Hızlandırmaya İlişkin Usûl Kuralları  418
c. İvedi Yargılama Usûlünün Uygulanabilirliği  420
Üçüncü Kısım
İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE DAVA ÇEŞİTLERİ
Beşinci Bölüm
İPTAL DAVASI
I. İPTAL DAVASINDA GENEL İLKELER  427
A. İptal Davasının Tanımı ve Özellikleri  427
1. İptal Davasının Tanımı  427
2. İptal Davasının Özellikleri  428
B. İptal Davasının Konusu  431
1. İdarî İşlemler İptal Davasına Konu Olabilir  431
2. İdarî Sözleşmeler ve İptal Davası  444
C. İptal Davasında Menfaat İhlâli Şartı  453
1. Menfaat İhlâli Kavramı  453
2. Menfaat İhlâlinin Özellikleri  456
a. Menfaat Meşru Olmalıdır  456
b. Menfaat Güncel Olmalıdır  457
c. Menfaat Kişisel Olmalıdır  458
II. İPTAL DAVASINDA İPTAL SEBEPLERİ  470
A. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık  473
1. Yetki Unsurunun İptal Davası Bakımından Özellikleri  474
2. Yetki Çeşitleri Bakımından Hukuka Aykırılıklar  480
a. Kişi Bakımından Yetkisizlik  480
b. Konu Bakımından Yetkisizlik  482
c. Yer Bakımından Yetkisizlik  483
d. Zaman Bakımından Yetkisizlik  484
B. Biçim Yönünden Hukuka Aykırılık  485
1. Şekil Bakımından Hukuka Aykırılık  486
2. Usûl Bakımından Hukuka Aykırılık  490
C. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık  497
1. Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri  500
2. Sebeplerin Çokluğu ve Sebep İkâmesi  503
a. Sebeplerin Çokluğu  503
b. Yasal Temel İkamesi  505
c. Sebep İkamesi  510
D. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık  517
1. İmkânsız Bir Konuda İşlem Yapılması  517
2. Kanuna Aykırı İşlem Tesis Edilmesi  518
3. Geriye Yürümezlik Kuralının İhlâl Edilmesi  523
4. Sebep– Konu İlişkisinde Sakatlık  523
E. Maksat Yönünden Hukuka Aykırılık  525
1. Kamu Yararına Yabancı Amaçla Hareket Edilmesi  526
2. Kanunun Özel Maksadının Dışına Çıkılarak İşlem Yapılması  529
3. Usûl Saptırması ve Maksatların Çokluğu  530
III. İPTAL DAVASININ SONUÇLARI  532
A. Davanın Reddedilmesinin Sonuçları  538
1. Dava Konusu İşlem Bakımından Sonuçları  538
2. Taraflar Bakımından Sonuçları  539
a. Davanın Usûlden Reddedilmesi  539
b. Davanın Esastan Reddedilmesi  541
3. Üçüncü Kişiler Bakımından Sonuçları  541
B. İptal Kararı Verilmesinin Sonuçları  541
1. İptal Kararının Hukukî Niteliği  541
2. İptal Kararının Sonuçları  542
a. İptal Kararı İşlemin Varlığına Son Verir  543
b. İptal Kararı Geçmişe Etkilidir  544
aa. İptal Kararı İle İşlemden Önceki Durum Geri Gelir  544
bb. İptal Edilen İşlem Hiç Yapılmamış Sayılır  546
cc. İşlemin Yapıldığı Zamandaki Duruma Göre Yargılama Yapılır  547
c. İptal Kararı Genel Etkilidir  548
3. İptal Kararının Yerine Getirilmesi  549
a. Kendiliğinden Sonuç Doğuran İptal Kararları  549
aa. Düzenleyici İşlemin İptali  549
bb. Birel (Bireysel) İşlemin İptali  554
b. Aynı Nitelikte Yeni Bir Karar Alınmasını Engellemeyen İptal Kararları: İptal Edilen İşlemin Yenilenmesi  557
aa. İşlemin Yetki Unsuru Yönünden İptali  557
bb. İşlemin Biçim Unsuru Yönünden İptali  558
cc. İşlemin Sebep Unsuru Yönünden İptali  558
c. Tersine İşlem Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları  560
d. Hukuksal Durumlarda Değişiklik Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları: İdarenin Başka İşlemler Yapma Zorunluluğu  561
e. İptal Kararının Yerine Getirilmesinde İmkânsızlık  565
aa. Hukukî ve Fiilî İmkânsızlık  566
bb. Kamu Düzeninin Bozulması Tehlikesi  567
cc. Yasal Geçerlik Sağlama  568
Altıncı Bölüm
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI MÜESSESESİ
I. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI MÜESSESESİNİN GEREKLİLİĞİ, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ŞARTLARI  569
A. Yürütmenin Durdurulması Müessesesinin Gerekliliği, Sistemler ve Hukukî Niteliği  569
1. Gerekliliği ve Sistemler  569
2. Hukukî Niteliği  571
B. Yürütmenin Durdurulması Kararının Şartları  573
1. Usûle İlişkin Şartlar  574
2. Esasa İlişkin Şartlar  577
C. Yürütmenin Durdurulması Talebi Hakkında Verilen Kararlar ve İtiraz  580
1. Yürütmenin Durdurulması Talebi Hakkında Verilen Kararlar  580
2. Olumsuz İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması  581
3. Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması  582
4. Temyiz ve İstinaf Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  583
5. Yürütmenin Durdurulmasında Kısıtlamalar  584
6. Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz  586
a. İtiraz Mercileri  586
b. İtiraz Usûlü  587
II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ SONUÇLARI VE UYGULANMASI  589
A. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları  589
1. Yürütmenin Durdurulması Kararının İşlem Üzerindeki Etkileri  589
2. İptal Davasının Ret veya İptalle Sonuçlanmasının Yürütmenin Durdurulması Kararına Etkisi  591
B. Yürütmenin Durdurulması Kararının Uygulanması  592
1. Yürütmenin Durdurulması Kararı Geçmişe Etkili Olarak Uygulanır  592
2. İptal Davasının Esastan Karara Bağlanmasının, Yürütmenin Durdurulması Kararının Sağladığı Haklar Üzerindeki Etkisi  593
Yedinci Bölüm
TAM YARGI DAVALARI
I. TAM YARGI DAVASININ HUKUKÎ MAHİYETİ, ÇEŞİTLERİ VE KONUSU  597
A. Genel Olarak Tam Yargı Davası  597
1. Tam Yargı Davasının Hukukî Niteliği  598
2. Tam Yargı Davasının Özellikleri  599
3. Tam Yargı Davası ile İptal Davası Arasındaki Farklar  601
4. Tam Yargı Davasının Çeşitleri  602
B. Tam Yargı Davasında Taraflar ve Hâkimin Yetkileri  605
1. Tam Yargı Davasında Hak İhlâli Şartı  605
2. Tam Yargı Davasında Hâkimin Yetkileri  606
C. Tam Yargı Davasının Konuları  607
1. İdarî İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  607
2. İdarî Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  611
3. İdarî Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları  613
II. TAM YARGI DAVASINDA SORUMLULUK ESASLARI  615
A. Sorumluluk ve İdarenin Sorumluluğu Kavramları  615
1. Genel Olarak Sorumluluk Kavramı  615
2. İdarenin Hukukî Sorumluluğu Kavramı  616
3. İdarî Sorumluluğun Doğuşu, Hukukî Temeli ve Bağımsızlığı  618
a. İdarî Sorumluluğun Doğuşu  618
b. İdarî Sorumluluğun Hukukî Temeli  621
c. İdarî Sorumluluğun Bağımsızlığı  623
B. İdare Hukukunda Sorumluluk Türleri  623
1. Kusur Sorumluluğu  623
a. İdare Hukukunda Kusur Kavramı  624
b. Hizmet Kusuru–Kişisel Kusur Ayrımı  633
2. Kusursuz Sorumluluk  643
a. Risk İlkesi Gereğince Sorumluluk  646
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi Gereğince Sorumluluk  658
3. Özellik Arzeden Bazı Sorumluluk Halleri  665
a. Yasama Faaliyetinden Dolayı Sorumluluk  665
b. Uluslararası Sözleşmelerden Dolayı Sorumluluk  667
c. Yargısal Faaliyetlerden Doğan Sorumluluk  668
C. İdarenin Sorumluluğunun Şartları  671
1. İdarî Davranış  672
2. Zarar  673
3. İlliyet Bağı  679
D. İdarenin Sorumluluğunu Etkileyen Haller  680
1. Mücbir Sebep  680
a. Şartları  680
b. Sonuçları  686
2. Beklenilmeyen Hâl  687
a. Şartları  688
b. Sonuçları  689
3. Zarar Görenin Davranışı  689
a. Şartları  689
b. Sonuçları  693
4. Üçüncü Kişinin Davranışı  694
a. Şartları  694
b. Sonuçları  696
E. Zararın Tazmini  697
1. Sorumlu İdarenin Tespiti  697
2. Zararın Tazminine İlişkin İlkeler  699
3. Zarar Miktarının Tespitinde İlkeler  704
III. TAM YARGI DAVASININ SONUÇLARI VE UYGULANMASI  708
A. Tam Yargı Davasının Sonuçları  708
1. Davanın Reddi  708
2. Davanın Kabulü  709
B. Tam Yargı Kararlarının Uygulanması  709
1. İflas Uygulaması  710
2. Haciz Uygulaması  710
a. Devlet Tüzel Kişisinin Malları Haczedilemez  710
b. Kanunlarında Hüküm Olan Kamu Tüzel Kişilerinin Malları Haczedilemez  711
c. Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Emlâki Haczedilebilir  712
Sekizinci Bölüm
TESPİT DAVASI
I. İDARÎ YARGIDA TESPİT DAVASININ YERİ  715
A. Hukuk Yargılamasında Tespit Davası  715
B. İdarî Yargılama Usûlünde Tespit Davası  716
1. Öğretinin Yaklaşımı  716
2. Yargı Yerlerinin Yaklaşımı  718
II. İDARE HUKUKUNDA YOKLUĞUN TESPİTİ  720
A. Genel Olarak Yokluk Teorisi  720
B. Türk Hukukunda Yokluk ve Tespit Davası  723
1. Yokluk Konusundaki Yaklaşımlar  723
2. Yokluğun Tespiti Davası Konusundaki Yaklaşımlar  724
Dokuzuncu Bölüm
YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASINDAN
DOĞAN SORUMLULUKLAR
I. KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞU  727
A. Yargı Kararlarının Bağlayıcılığı ve Uygulama  727
1. Yargı Kararlarının Bağlayıcılığı  727
2. Uygulama Süresi  728
3. Sorumluluğa Yol Açan Uygulamama Halleri  730
B. Mukayeseli Hukukta Durum  731
1. İlk Derece Mahkemesinin Denetimi (Almanya)  732
2. Üst Derece Mahkemesinin Denetimi (Fransa)  733
3. Mahkemenin Bir Denetçi Ataması (İtalya)  735
II. TÜRKİYE’DE YARGI KARARLARININ UYGULANMASI  735
A. İdarenin veya Görevlinin Sorumluluğu  735
1. İdarî Sorumluluk  736
a. Yargı Kararını Uygulamamak Hizmet Kusuru Oluşturur  737
b. Tazminatın Ödenmesi Uygulama Yükümünü Kaldırmaz  738
c. Uygulamada İmkânsızlık ve Sorumluluk  738
2. Kamu Görevlisinin Sorumluluğu  739
a. Hukukî Sorumluluk  739
b. Ceza Sorumluluğu  740
c. Disiplin Sorumluluğu  742
B. Dava Usûlü  743
1. Dava Açma Süresi  743
2. Davanın Açılacağı Mahkeme  745
3. Davanın Kime Karşı Açılacağı  746
4. Tazminat Konusu  747
Dördüncü Kısım
İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE KARARLARA KARŞI
BAŞVURU YOLLARI
Onuncu Bölüm
İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE KANUN YOLLARI
I. İSTİNAF  754
A. Genel Olarak İstinaf  754
1. Tanımı ve Hukukî Mahiyeti  754
2. İstinaf ve Diğer Kanun Yolları  755
B. İstinafa Tabi Kararlar  757
1. Genel Kural  757
2. İstinaf Yolu Kapalı Kararlar  758
C. İstinafa Başvuru Usûlü  762
1. İstinaf Başvurusunun Süresi ve Şekli  762
2. İstinaf Sebepleri  764
3. Ön İnceleme  765
D. İstinaf İncelemesi  766
1. İstinafta Görevli Merci  766
2. İstinaf İncelemesi  767
E. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kararın Kesinliği  779
1. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kesin Kararlar  779
2. İstisnai Durumlar  779
3. İstinaf Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  779
II. TEMYİZ  781
A. Temyiz Edilebilecek Kararlar  781
1. Yargısal Nihai Kararlar Temyiz Edilebilir  781
2. Danıştay Dava Dairelerinin Nihai Kararları Temyiz Edilebilir  783
3. Bölge İdare Mahkemelerinin Nihai Kararları Temyiz Edilebilir  783
4. Israr Kararları Temyiz Edilebilir  785
B. Temyiz Usûlü  786
1. Temyiz Süresi  786
2. Temyiz Talebinde Taraflar  788
3. Temyiz Başvurusu  790
a. Talep Şartı  790
b. Temyiz Dilekçesi  790
c. Temyiz Dilekçesinin Verileceği Yerler  791
d. Temyiz Dilekçesi Üzerinde Ön İnceleme  792
e. Temyiz Mercileri  797
C. Temyiz Sebepleri  797
1. Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması  797
2. Hukuka Aykırı Karar Verilmiş Olması  799
3. Usûl Hükümlerine Uyulmaması  801
D. Temyiz İncelemesi  805
1. Temyiz İncelemesinin Niteliği  805
2. Temyiz İncelemesinin Sonuçları  806
a. Onama Kararı  807
b. Bozma Kararı  808
c. Esastan Karar Verme  808
E. Derece Mahkemesinin Tutumu  809
1. Bozmaya Uyma Kararı  810
2. Israr Kararı  812
F. Temyiz Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  813
1. Genel Kurallar  813
2. Yürütmeyi Durdurma Kararı  814
G. Kanun Yararına Temyiz  815
1. Kanun Yararına Temyize Konu Olabilecek Kararlar  815
2. Kanun Yararına Temyiz Talebinde Yetki  816
3. Kanun Yararına Temyizde Süre ve Başvuru Biçimi  816
4. Kanun Yararına Temyiz Sebepleri  817
5. Kanun Yararına Temyiz Başvurusunun Sonuçları  817
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  818
A. Yargılamanın Yenilenmesine Tâbi Kararlar  819
1. Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olan Kararlar  819
2. Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olmayan Kararlar  820
B. Yargılamanın Yenilenmesi Usûlü  822
1. Yargılamanın Yenilenmesinde Süre  822
2. Yargılamanın Yenilenmesini İsteyebilecekler  822
3. Yargılamanın Yenilenmesine Başvuru  823
4. Yetkili Mahkeme  824
C. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  825
1. Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması  825
2. Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması  826
3. Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması  827
4. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi  827
5. Hile Kullanılmış Olması  828
6. Yetkisiz Kimselerin Huzurunda Davanın Görülmesi  829
7. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Hüküm Vermesi  829
8. Çelişik Hükümlerin Varlığı  830
9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı  831
D. İstemin Karara Bağlanması  832
1. İlk İnceleme ve Esastan İnceleme  832
2. Kararın Sonuçları  834
EKLER
 İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK I)  837
 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİ İÇEREN İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK II)  838
 TAM YARGI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK III)  839
 İPTAL DAVASI İLE TAM YARGI DAVASI BİRLİKTE DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK IV)  840
 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ (EK V)  841
 İDARE MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ (EK VI)  842
 VERGİ MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ (EK VII)  843
 ÖRNEK BİR KARAR YAZIMI (EK VIII)  844
Yararlanılan Kaynaklar  849
Kavramlar Dizini  875
 


Prof. Dr. Ramazan Çağlayan
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİAdı Soyadı : Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
Doğum Tarihi : 21.08.1968
Doğum Yeri : Samsun–;;;;;;1;1; Vezirköprü.
I.ÖĞRENİM DURUMU
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1992
Y. Lisans Hukuk (Kamu Hukuku) Marmara Üniversitesi SBE 1994
Doktora Hukuk (Kamu Hukuku) İstanbul Üniversitesi SBE 1999
Doçent Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2008
Prof. Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2013

II.AKADEMİK GÖREVLER
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1993–1999
Dr.Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1999–1999
Y.Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1999–2004
Y.Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004–;;;;;;1;1;2008
Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2008–;;;;;;1;1;2013
Prof. Hukuk (İdare Hukuku) Kırıkkale Üniversitesi 2013

III.İDARİ GÖREVLER
1 1. Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı 2007–;;;;;;1;1;2009
2. 2. Rektörlük Hukuk Danışmanlığı 2010–;;;;;;1;1;
3. 3. Yükseköğretim Kurulu 1. Hukuk Müşavirliği 2008–;;;;;;1;1;2009
4. 4. BOTAŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Danışmanlığı 2010–;;;;;;1;1;2011
5 5. Halter Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği 2008–;;;;;;1;1;2010
6. 6. Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2008–;;;;;;1;1;
8. 7. Adalet Meslek Yüksek OkuluYönetim Kurulu Üyeliği 2011–;;;;;;1;1;
9. 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2011–;;;;;;1;1;2013
10 9. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2011–;;;;;;1;1;
11. 10. Üniversite Senato Üyeliği 2010–;;;;;;1;1;…).
12 11. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği (2012–;;;;;;1;1;…) 2012–;;;;;;1;1;…).
13 12. Geçlik ve Spor Bakanlığı–;;;;;;1;1; Sportif Değerlendirme Kurulu Üyeliği 2012–;;;;;;1;1;…).


IV. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
A. KİTAPLAR
1. İdari yargı Kararlarının Sonuçları Ve Uygulanması, 3.Baskı, Ankara 2004. (Doktora Tezi)
2.İdari Yargıda Kanun Yolları, 2.Baskı, Ankara 2006.
3. İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara 2006.
4. Spor Hukuku, Ankara 2007.
5. Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Ankara 2007.
6.Yükseköğretim Mevzuatı, (Prof. Dr. Enver BOZKURT birlikte) Ankara 2005
7–;;;;;;1;1; İdarî Yargılama Hukuku–;;;;;;1;1;Temel Bilgiler, Ankara 2013
8–;;;;;;1;1; İdare Hukuku Dersleri–;;;;;;1;1;Temel Bilgiler, Ankara 2013
9–;;;;;;1;1;İdare Hukuku Dersleri, 2. Baskı, Ankara 2014.
10–;;;;;;1;1; İdarî Yargılama Hukuku, 5. Baskı Ankara 2014
B. MAKALELER
a. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1–;;;;;;1;1; “İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri ve Sınırlılığı”, AÜEHFD, C.VI, S.1–;;;;;;1;1;4, 2002, s.61–;;;;;;1;1;76.
2–;;;;;;1;1; “Türk Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, EHFD, C.VII, S.3–;;;;;;1;1;4, 2003, s.171–;;;;;;1;1;208
3–;;;;;;1;1; “İdari Yargılama Usulünde Tanık Delilinin Yeri”, SÜHFD, 2004, Sayı.3–;;;;;;1;1;4, s.195–;;;;;;1;1;206.
4–;;;;;;1;1;“İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süreleri”, AÜEHFD, C.IX, S.3–;;;;;;1;1;4, 2005, s.17–;;;;;;1;1;33.
5–;;;;;;1;1; “İdari İşlemin Geri Alınması Üzerine”, AÜEHFD, C.IV, S.1–;;;;;;1;1;2, 2000, s.43–;;;;;;1;1;58
6–;;;;;;1;1; “İlim ve Edebiyat Eserlerinde İktibas ve İntihal Üzerine”, e–;;;;;;1;1;akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Nisan 2008, Sayı.74
7–;;;;;;1;1; “Disiplin Cezalarının Uygulanması ve İtiraz”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.III, Sayı.1, Yıl.2008, s.19–;;;;;;1;1;28.
8–;;;;;;1;1;“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Verdiği Para Cezalarının Uygulanması Sorunu Üzerine”, (B.Fatih DOĞAN ile birlikte) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Attila ÖZER’e Armağan) Ankara 2010, s.565.

b. Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1–;;;;;;1;1; “İdari Yargıda Kesin Hüküm”, AÜEHFD, C.III, S.1, 1999, s.123–;;;;;;1;1;141.
2–;;;;;;1;1; “İptal Edilen Düzenleyici İşlemin Yerine Eskisi Yürürlüğe Girer mi?”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, S.14, 2001.
3–;;;;;;1;1; “İdare Hukukunda Olumsuz İşlem Yaklaşımı”, Prof. Dr. Ömer TEOMAN’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.II, İstanbul 2002.
4–;;;;;;1;1; “Etkin Yargısal Korunma ve İdari Yargı”, Prof. Dr. Ünal Tekinalp Armağanı, İstanbul 2003.
5–;;;;;;1;1; “İdari Yaptırımlar İçin Öngörülen Yargısal Denetimin İçeriği Üzerine”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s.1221
6–;;;;;;1;1; “Yargıçların Siyasal Tarafsızlığı:Yargıçlar Hükümeti Üzerine”, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’ye Armağan, İstanbul 2009.
7–;;;;;;1;1; “Türkiye’de İdari Yargının Dünü, Bugünü ve Yarını” , Stratejik Boyut, Y.2, Sy.5, 2009.
8–;;;;;;1;1; “İdari Yaptırımlarda Görevli Mahkeme Sorunu”, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Ankara 2010.
9–;;;;;;1;1; “Türkiye’de Askeri Yargı ve Askeri Vesayet”, Stratejik Boyut, Yıl.2, Sayı.7, 2010
10. “Kamulaştırma İşleminin İptali ve Mülkiyetin Âkibeti”, İÜHFM, C.LXIX, Sayı.1–;;;;;;1;1;2, 2011.
11. “Yeni Anayasa ve İdari Teşkilat”, Liberal Düşünce, sy.66, 2012.
c. Tercüme Bilimsel Makaleler
1–;;;;;;1;1;“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Yusuf Çelebi c.Turquie’ Kararı ve Kısa Bir Değerlendirme”, AÜEHFD–;;;;;;1;1;14, C.V, Sayı1–;;;;;;1;1;4, 2001, s.623–;;;;;;1;1;632
2–;;;;;;1;1; “İdari Yargıcın Yeni Emir Verme Yetkisi Üzerine”, AÜEHFD, C.VIII, S.1–;;;;;;1;1;2, 2004, s.651–;;;;;;1;1;675
3–;;;;;;1;1;“4 Ekim 1958 Fransız Anayasası (Anayasaya Ekli Diğer Metinler), Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı.10, İstanbul 2005, s.127–;;;;;;1;1;143.
4–;;;;;;1;1; “1861 Tunus Anayasası (Üzerine), EÜHFD, C.X, S.3–;;;;;;1;1;4, 2006, s.573–;;;;;;1;1;594.
5. (Mimarî Eserlerde) Fikrî Haklar, EÜHFD, C.XIV, Sayı.1–;;;;;;1;1;2, 2010, s.383–;;;;;;1;1;406.
d. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Eserler
1–;;;;;;1;1; “Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin 4483 Sayılı Kanun Hakkında Bir Değerlendirme”, Kamu Personeli Sorunları Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4–;;;;;;1;1;5 Nisan 2003.
2–;;;;;;1;1; “İdare Hukukunda Tahkim Usulü ve Kapsamı”, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2004.
3–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu”, Erzincan 1. Hukuk Sempozyumu–;;;;;;1;1;Sağlık Hukuku, Erzincan Hukuk Fakültesi, 15–;;;;;;1;1;16 Mayıs 2006.
4–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdarî Sorumluluk”, Roche Sağlık Günleri, İstanbul 2007.


e.ULUSLARARASI KONGRE TEBLİĞİ (Tam metin yayınlanmış)
1–;;;;;;1;1; “Türkiye’de Askerî Yargının Dünü Bugünü ve Yarını, Uluslararası Anayasa Kongresi, İstanbul 11–;;;;;;1;1;14 Mayıs 2011.
2–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinde İdari Sorumluluk”, KKTC Girne–;;;;;;1;1;Amerikan Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu, 2–;;;;;;1;1;3 Mart 2009, Girne–;;;;;;1;1;KKTC.

f.ULUSAL KONGRE TEBLİĞİ (Tam metin yayınlanmış)
1–;;;;;;1;1; “Risk İlkesi Gereğince İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Bağlamında Sosyal Risk İlkesi”, Sorumluluk ve Tazminat hukuku Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28–;;;;;;1;1;29 Mayıs 2009 Ankara.
2–;;;;;;1;1; “Türk Hukukunda İlaç Araştırmalarında Etik kurulların Niteliği”, Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7–;;;;;;1;1;8 Kasım 2008 Ankara.
3–;;;;;;1;1; “İnsanilik Unsuru Açısından Hadımlaştırma Cezası”, Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7–;;;;;;1;1;8 Mayıs 2010.
4–;;;;;;1;1; “Dişhekiminin Etik ve Hukuk Bağlamında Sorumluluğu”, Ankara Barosu IV. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2012.
5–;;;;;;1;1; “Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan İdarî uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı Yöntemler (Tahkim,Sulh, Uzlaştırma), Ankara Barosu V. Sağlık Hukuku Kurultayı, 12–;;;;;;1;1;kasım2013, Ankara 2014.

E.ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME
1–;;;;;;1;1; Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–;;;;;;1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi
E.KONFERANSLAR VE PANELLER
1. Tebligat Hukuku Kuralları, Rekabet Kurumu 2009 Ankara (Konferans)
2. İdari Yaptırımlar, Rekabet Kurumu, 2010 Ankara (Konferans)
3.Kamu Personeli Etik Kuralları, Kırıkkale Valiliği 2010 Kırıkkale (Konferans)
4.Hukuka Bağlı İdare, Kamu Hukukçuları Derneği, 2010 Ankara (Panel)
5. “İdare Hukukuna İlişkin Terimlerin Fransızcadan Türkçeye Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler, (Panel). Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–;;;;;;1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi.
6. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, 20–;;;;;;1;1;21 Ekim 2011, Kırıkkale Üniversitesi (Oturum Başkanı)
7.Çevre Hukuku Bakımından Kızılırmak”, Nehrimiz Kızılırmak Sempozyumu, 22 Mayıs 2008, (Panel)
8.”Bilgi Edinme Hakkı”, Bilgi Edinme Semineri (Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Mart 2011 (Seminer)
9. “Memurların Sorumluluğu”, Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar, 1.Ulusal Kongresi, 21–;;;;;;1;1;24 Eylül 2010 Trabzon (panel)
10.”Sağlık Hizmet Kusurlarında Uzlaşma Prosedürü”, 2 Mart 2012, Türk Hukuk Kurumu Ankara (Panel)
11. –;;;;;;1;1;Türkiye’nin İdari Yapısı ve Yerinden Yönetim İlkesi, Stratejik Düşünce Enstitüsü, “Yeni Anayasada Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Sempozyumu, 21 Ocak 2012, Ankara.
12. –;;;;;;1;1; “Türkiye’de İdari Yargı”, Demokratikleşme Sürecinde Hukukun Üstünlüğü ve Yargı Konferansı, SDE, 25–;;;;;;1;1;26. 02.2010 Ankara.
13. –;;;;;;1;1; “Yerinden Yönetim Modelleri”, 2012 Liberal Düşünce Kongresi “Hangi Liberalizm?”, 2 –;;;;;;1;1; 4 Kasım 2012 Ürgüp, Nevşehir,
14. Köy–;;;;;;1;1;Mahalle Muhtarlıklarımızın Anayasadaki Yeri ve Önemi, 6.10.2012, Muhtarlar Konfederasyonu, Ankara (Panel).
Yücel Oğurlu ...
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Ocak 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Ender Ethem Atay
Ocak 2020
37.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan
Eylül 2019
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Obirinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Genel Plan  13
Kısaltmalar  33
Giriş  35
Birinci Kısım
İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ, TÜRK YARGI TEŞKİLATI VE
GÖREV ALANI
Birinci Bölüm
İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE
TÜRK YARGI TEŞKİLÂTININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
I. İDARENİN YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARÎ YARGININ GEREKLİLİĞİ  41
A. İdarenin Yargısal Denetiminde Sistemler  41
1. Yargı Birliği Sistemi  41
2. Yargı Ayrılığı Sistemi (İdarî Rejim)  42
a. İdarî Rejimin Unsurları  42
b. İdarî Yargı Sisteminde Farklı Uygulamalar  42
B. İdarî Yargının Gerekliliği  43
II. İDARÎ YARGININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  45
A. Fransa’da İdarî Yargının Doğuşu  45
1. İhtilâl (1789) Öncesi Dönem  45
2. İhtilal (1789) Sonrası Dönem  46
a. Conseil d’État’nın Kurulması  47
b. Vilayet Konseylerinden İdare Mahkemelerine  49
3. İdarî Davaların Ortaya Çıkışı  50
a. İptal Davasının Ortaya Çıkışı  51
b. Tam Yargı Davasının Ortaya Çıkışı  52
B. Türkiye’de İdarî Yargının Gelişimi  54
1. Tanzimat Öncesi Dönem  54
2. Tanzimat Sonrası Gelişmeler  61
a. Şûray–ı Devletin Kurulması  62
b. Taşra Meclisleri ve Yargılama Yetkisinin Gelişimi  65
3. Cumhuriyet Dönemindeki Gelişmeler  68
a. 1920–1924 Dönemi  68
b. Şûray–ı Devletin Yeniden Kuruluşu  69
c. Tam Yargı Davaları ve İdarenin Sorumluluğunun Doğuşu  71
d. 1961 Anayasasında Danıştay  72
e. 1982 Sonrası İdarî Yargı  73
f. İl İdare Kurullarından İdare Mahkemelerine  73
III. TÜRK YARGI SİSTEMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ  75
A. 1982 Anayasasına Göre Yargı Teşkilatı  75
1. Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi  76
2. Adlî Yargı: Yargıtay  77
3. İdarî Yargı: Danıştay  78
4. Uyuşmazlık Mahkemesi  78
B. Niteliği Tartışmalı Kuruluşlar  79
1. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  79
2. Sayıştay  81
3. Yüksek Seçim Kurulu  83
İkinci Bölüm
TÜRK İDARÎ YARGI TEŞKİLÂTI
I. DANIŞTAY  86
A. Danıştay’ın Yapısı ve İşleyişi  86
1. Danıştay Anayasal Bir Kurumdur  86
2. Danıştay Personeli ve Atama Usulü  87
a. Danıştay Üyelerinin Nitelikleri ve Atanması  87
b. Savcılar ve Tetkik Hakimleri  89
3. Danıştay ve Personelinin Hukukî Statüsü  90
4. Danıştay’ın Yönetimi  92
a. Danıştay Başkanı  92
b. Danıştay Başsavcısı  93
c. Daire Başkanları  93
5. Danıştay’ın Karar Mercileri ve Usulleri  93
a. Daireler  94
b. Danıştay Genel Kurulu  97
c. İdarî İşler Kurulu  97
d. İdarî ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  98
e. İçtihatları Birleştirme Kurulu  99
f. Başkanlar ve Başkanlık Kurulu  100
B. Danıştay’ın Görevleri  102
1. Danıştay’ın Danışmanlık Görevleri  102
2. Danıştay’ın Yargısal Görevleri  104
a. Danıştay’ın Temyiz Görevi  104
b. Danıştay’ın İstinaf Görevi  104
c. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Görevi  105
II. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ  107
A. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişi  107
1. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yapısı  107
2. Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişi  110
B. Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri  113
III. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ  114
A. Mahkemelerin Kuruluşu ve İşleyişi  114
1. Mahkemelerin Kuruluşu  114
2. Mahkemelerin İşleyişi  114
3. Mahkemelerin Personeli  116
B. Mahkemelerin Görevleri  119
Üçüncü Bölüm
İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
I. İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI  121
A. İdarî Yargının Görev Alanının Anayasal Korunması  121
1. Görev ve Yetki Kavramları  121
2. Anayasa ve İdarî Yargının Görev Alanı  122
a. Öğretideki Yaklaşımlar  122
b. Yargı Yerlerinin Yaklaşımı  123
B. İdarî Dava Kavramı ve İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Ölçütler  125
1. İdarî Dava Kavramı  125
2. İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Kıstaslar  126
a. Kamu Gücü Kıstası  127
b. Kamu Hizmeti Kıstası  128
c. İdarî İşlev Kıstası  129
II. İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN VE GİRMEYEN KONULAR  130
A. İdarî Yargının Görev Alanına Giren Konular  130
1. Organik Anlamda İdarenin İdarî Faaliyetleri  130
2. Özel Hukuk Kişilerinin İdarî Nitelikteki Faaliyetleri  130
3. Yasama ve Yargı Organlarının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  132
a. Yasama Organının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  132
b. Yargı Organının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  135
4. İktisadî Kamu Kurumlarının Kamu Hukukuna Tâbi Faaliyetleri  138
5. İdarenin Ekonomik Kolluk İşlemleri  139
6. Karayolları Trafik Kanunu Uygulamasından Doğan Bazı İşler  140
B. İdarî Yargının Görev Alanına Girmeyen Konular  141
1. Yasama ve Yargı İşlevine Giren Konular  141
2. Hükümet İşlemleri  142
3. Kanunla Adlî Yargının Görevli Kılındığı Konular  144
4. İktisadî Kamu Kurumlarının Özel Hukuka Tâbi Faaliyetleri  146
5. Kamu Görevlilerinin Tazminat Sorumluluğu  148
6. İdarenin Kişilere Karşı Açacağı Davalar  152
7. İdarece Yapılan Haksız Ödemelerin Geri Alınması  152
8. İdarenin Yargı Alanına İlişkin İşlemleri  152
9. Fiili Yol Uygulaması Sonucu Çıkan Uyuşmazlıklar  155
10. İdarenin Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Kazalardan Doğan Davalar  156
11. Trafik İdarî Para Cezaları  157
12. İdarenin Özel Hukuk Eylemlerinden Doğan Davalar  158
III. İDARÎ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YARGI DIŞI YÖNTEMLER  160
A. Tahkim Usûlü  160
1. Tahkimin Tanımı  163
2. Tahkim Usûlüne Başvurmanın Nedenleri  164
3. İdarî Sözleşmelerde Tahkim  165
B. Sulh Usûlü  167
1. Genel Olarak Sulh Usûlü  167
2. İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Sulh Usûlü  168
a. Adlî Uyuşmazlıklarda Sulh  168
b. İdarî Uyuşmazlıklarda Sulh  170
IV. YARGI DÜZENLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ  172
A. Yargı Düzenleri ve Uyuşmazlık Mahkemesi  172
1. Yargı Düzenlerinin Görev Alanları  172
2. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi  173
B. Uyuşmazlık Türleri ve Giderilmesi  174
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma  175
a. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarmanın Şartları  175
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma ve Çözüm  178
2. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  180
a. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Şartları  180
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çözüm Usulü  181
3. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  181
a. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Şartları  182
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözüm Usulü  185
4. Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları  187
a. İlk Derece Mahkemelerinin Başvurusu  187
b. Temyiz Mercilerinin Başvurusu  189
5. Hüküm Uyuşmazlığı  190
a. Hüküm Uyuşmazlığının Şartları  191
b. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  193
C. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Niteliği  194
V. YARGILAMA YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRI  195
A. Yargılama Yetkisinin Kapsamı  195
1. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler  197
2. Yüksek Askerî Şura Kararları  198
3. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları  200
4. Yüksek Seçim Kurulu Kararları  201
5. Uyarma ve Kınama Cezaları  201
6. Olağanüstü Haldeki İdarî İşlemler  202
7. Bazı Kanunlardaki Kısıtlamalar  203
8. Yürütmenin Durdurulması Kararında Kısıtlamalar  204
B. Yargılama Yetkisinin Sınırı  206
1. Hukuka Uygunluk Denetimi  207
2. Takdir Yetkisi, Yerindelik ve Yargısal Denetim  209
İkinci Kısım
İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE YARGILAMANIN AŞAMALARI
Dördüncü Bölüm
YARGILAMANIN AŞAMALARI
I. İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNÜN GENEL İLKELERİ  229
A. İdarî Yargılama Usûlünün Kaynakları  229
1. İdarî Yargılama Hukukunun Temel Kaynakları  229
2. Tartışmalı Hususlar  230
a. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Açıkça Yollamada Bulunulmayan Haller  230
b. Hukuk Muhakemeleri Müesseselerinin İdarî Yargıda Uygulanabilirliği  234
c. İdarî Yargının Özel Hukuk Kurallarına Başvurulabilmesi  235
B. İdarî Yargılama Usûlünün Özellikleri  237
1. Yazılılık İlkesi  237
2. Basit ve Az Masraflı Oluşu  238
3. Savcılık Kurumu  239
4. Tasarruf İlkesi  239
C. İdarî Yargıda Re’sen Araştırma İlkesi  241
1. Re’sen Araştırma İlkesi  241
2. Re’sen Araştırma Yetkisinin Sınırı  243
D. Hâkimin Tarafsızlığı  245
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı  245
2. Hâkimin Reddi  246
3. Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  248
a. Danıştay’da Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  248
b. Mahkemelerde Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  248
II. DAVANIN AÇILMASI VE DAVA DİLEKÇESİ  249
A. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  249
1. Mahkemenin Adı  250
2. Taraflar  250
3. Davanın Konusu  250
4. Bildirim Tarihi  254
5. Davanın Sebepleri ve Deliller  255
6. Sonuç  255
7. İmza  256
8. Dilekçe Nüshaları ve Ekleri  257
B. Dava Dilekçesinin Verileceği Yerler  258
1. Dava Açılan Mahkeme  258
2. İdare veya Vergi Mahkemesi  258
3. Asliye Hukuk Hâkimliği  258
4. Konsolosluklar  259
C. Dava Açmada Farklı Durumlar  259
1. Bir Dilekçe İle Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması  260
2. Bir İşleme Karşı Birlikte Dava Açılması  263
3. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması  264
D. Dilekçenin Verilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler  265
1. Dilekçenin Kaydı  265
2. Harç veya Posta Ücretlerinde Eksiklik  266
E. Davanın Açılmasının Sonuçları  267
1. Zamanaşımı  267
2. Derdestlik  267
3. Hüküm Verme Zorunluluğu  269
4. İddia ve Savunmaların Sınırlandırılması  269
III. DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNDE İLK İNCELEME  271
A. Görev ve Yetki  272
1. Görevsiz Yargı Yerinde Dava Açılması  272
a. Yargı Düzeni Açısından Görev  272
b. İdarî Yargı Düzeni İçinde Görev  277
2. İdarî Yargı Yerlerinde Yetki Kuralları  279
a. İptal Davalarında Yetki  280
aa. Genel Yetki Kuralı  280
bb. Özel Yetki Kuralları  281
b. Tam Yargı Davalarında Yetki  283
c. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  284
3. İdarî Yargıda Yetki ve Görev Uyuşmazlığının Çözümü  285
B. İdarî Merci Tecavüzü  288
1. İdarî Merci Tecavüzü Tanımı ve Niteliği  288
2. İdarî Merci Tecavüzü Halinde Yapılacak İşlem  290
C. Ehliyet  291
1. Taraf Ehliyeti  292
2. Dava Ehliyeti  293
3. İdarî Davalara Özgü Şartlar  294
a. İptal Davasında Menfaat İhlâli Şartı  294
b. Tam Yargı Davalarında Hak İhlâli Şartı  295
4. Davaya Vekâlet  295
5. Davanın Taraflarında Değişme  297
D. Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlemin Varlığı  298
E. Süre Aşımı  300
1. Dava Açma Süresinin Niteliği  300
2. Genel ve Özel Dava Süreleri  301
3. Sürelerin Başlangıcı  302
a. İptal Davalarında Süre  302
aa. Bireysel İşlemlerde  302
bb. Düzenleyici İşlemlerde  306
cc. Malî Yükümlülük Getiren İşlemlerde  307
dd. Îlan Suretiyle Bildirilen İşlemlerde  308
ee. İdareye Başvuru Halinde  308
b. Tam Yargı Davalarında  313
aa. İdarî İşlemden Doğan Tam Yargı Davalarında  313
bb. İdarî Eylemden Doğan Tam Yargı Davalarında  315
cc. İdarî Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davalarında  317
4. Dava Süresinin Hesaplanması  318
5. Sürenin Durması ve Ek Süreler  319
a. Sürenin Durması  319
b. Ek Süreler  323
F. Husumet  324
1. Davalı Gösterilmemesi veya Yanlış Gösterilmesi  324
2. Husumet Açısından Kamu Kuruluşlarının Durumu  325
a. Cumhurbaşkanlığı  327
b. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar  327
c. Bakanlıklar  328
d. Merkezin Taşra Kuruluşları  328
e. Meclis Başkanlığı  328
f. Yargı Organı  329
g. Vesayet Makamları  329
h. Diğer Kamu Tüzel Kişileri  329
i. Birden Fazla Kamu Kuruluşu  330
j. Örgütte Değişme  330
k. İdarî Sözleşmelerde  330
G. Dava Dilekçesinin Usûl ve Şekle Uygunluğu  330
IV. DOSYANIN TEKEMMÜLÜ  333
A. Dava Dilekçesinin Tebliği ve Cevap  333
1. Dilekçenin Tebliği ve Cevap  333
2. Cevap Süresine Uymamanın Sonuçları  335
B. Bilgi ve Belgelerin İstenmesi  336
1. Yargı Yerinin Bilgi ve Belge İstemesi  336
2. Ara Kararının İdarece Yerine Getirilmemesi  337
V. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TARAFLAR YANINDA YER ALMASI  338
A. Davanın İhbarı  339
1. Genel Olarak Davanın İhbarı  339
2. İdarî Yargılama Usûlünde Davanın İhbarı  339
B. Davaya Müdahale  342
1. Genel Olarak Davaya Müdahale  342
a. Aslî Müdahale  343
b. Fer’î Müdahale  343
2. İdarî Yargılama Usûlünde Davaya Müdahale  344
VI. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  346
A. Davadan Feragat  346
1. Genel Olarak Davadan Feragat  346
2. İdarî Yargılama Usûlünde Davadan Feragat  348
B. Davanın Kabulü  353
1. Genel Olarak Davanın Kabulü  353
2. İdarî Yargılama Usûlünde Davanın Kabulü  354
VII. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  357
A. Davaların Birleştirilmesi  357
1. Bağlantılı Dava Kavramı  357
2. Davaların Birleştirilmesinde Yetkili Mercii  358
3. Bağlantı Talebinin Mahkemece Kabul Edilmemesi ve Diğer Hususlar  360
B. Davaların Ayrılması  360
VIII. İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE İSPAT VE DELİLLER  361
A. İspat  361
1. İspatın Tanımı  361
2. İspatın Konusu  362
3. İspat Yükü  363
4. İdarî Yargılama Usûlünde İspat Yükü  364
B. Delil  366
1. Delilin Tanımı  366
2. Delilin Özellikleri  367
3. Delil Türleri  368
4. Delillerin Elde Edilmesi ve Zamanı  368
5. Delil Tespiti  369
a. Genel Olarak Delil Tespitinin Şatları  370
b. İdarî Yargılama Usûlünde Delil Tespiti  370
6. Delillerin İstinabe Yoluyla Toplanması  372
IX. İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE DELİLLER  373
A. Bilirkişi İncelemesi  373
1. Bilirkişilik Müessesesi ve Şartları  373
2. Bilirkişi Raporunun Hukukî Niteliği  374
B. Keşif  375
1. Keşif Müessesesi ve Şartları  375
2. Keşfin Hukukî Değeri  376
C. Belge Delili  376
1. Belge Delili ve Şartları  376
2. İdarî Yargılama Usûlünde Belge Delili  377
D. Tanık  378
1. Genel Olarak Tanık Delili  378
2. İdarî Yargılama Usûlünde Tanık Delilinin Yeri  379
E. Kesin Hüküm  381
1. Genel Olarak Kesin Hüküm  381
2. İdarî Yargılama Usûlünde Kesin Hüküm Delili  382
F. Yemin ve İkrar Delilleri  383
1. Genel Olarak Yemin ve İkrar Delilleri  383
2. İdarî Yargılama Usûlünde Yemin ve İkrar  383
X. DURUŞMA  384
1. Duruşma Kararı  384
2. Kanun Yolları Aşamasında Duruşma  385
3. Duruşmanın Usûlü  386
XI. DAVANIN HÜKÜM DIŞINDA SONUÇLANDIRILMASI VE HÜKÜM  387
A. Davanın Hüküm Dışında Sonuçlandırılması  387
1. Davanın Konusuz Kalması  387
2. Davanın Açılmamış Sayılması  390
B. Hüküm  391
1. Mahkeme Kararlarının Türleri  391
a. Ara Kararları  391
b. Nihaî Kararlar  392
2. İdarî Yargılama Usûlünde Hüküm  392
a. Karar Verilme Usûlü  392
b. Kararlarda Bulunacak Hususlar  393
c. Kararların Saklanması ve Tebliği  398
C. Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi  398
1. Açıklama  398
a. Tanımı ve Hukukî Mahiyeti  398
b. Açıklama Konuları  399
c. Açıklama Usûlü  401
2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  402
a. Tanımı ve Mahiyeti  402
b. Konusu  402
c. Yanlışlıkların Düzeltilmesi Usûlü  403
XII. İVEDİ YARGILAMA USÛLÜ  404
A. Fransız Hukukunda İvedi Yargılama Usûlü  405
1. İvedi Yargılama Usûlünün Türleri  405
a. İvedi Yürütmenin Durdurulması  405
b. Özgürlükler İvedi Yargılaması  406
c. Koruyucu İvedi Yargılama  408
d. Diğer İvedi Yargılama Yöntemleri  409
2. İvedi Yargılama Usûlünün Genel Kuralları  409
B. Türk İdarî Yargılama Hukukunda İvedi Yargılama Usûlü  411
1. İvedi Yargılama Usûlü  411
a. İvedi Yargılama Usûlüne Tabi Konular  411
b. İvedi Yargılamada Usûl Kuralları  412
2. Merkezî Sınavlara İlişkin Yargılama Usûlü  416
a. Bu Usûle Tabi Konular  416
b. Hızlandırmaya İlişkin Usûl Kuralları  418
c. İvedi Yargılama Usûlünün Uygulanabilirliği  420
Üçüncü Kısım
İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE DAVA ÇEŞİTLERİ
Beşinci Bölüm
İPTAL DAVASI
I. İPTAL DAVASINDA GENEL İLKELER  427
A. İptal Davasının Tanımı ve Özellikleri  427
1. İptal Davasının Tanımı  427
2. İptal Davasının Özellikleri  428
B. İptal Davasının Konusu  431
1. İdarî İşlemler İptal Davasına Konu Olabilir  431
2. İdarî Sözleşmeler ve İptal Davası  444
C. İptal Davasında Menfaat İhlâli Şartı  453
1. Menfaat İhlâli Kavramı  453
2. Menfaat İhlâlinin Özellikleri  456
a. Menfaat Meşru Olmalıdır  456
b. Menfaat Güncel Olmalıdır  457
c. Menfaat Kişisel Olmalıdır  458
II. İPTAL DAVASINDA İPTAL SEBEPLERİ  470
A. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık  473
1. Yetki Unsurunun İptal Davası Bakımından Özellikleri  474
2. Yetki Çeşitleri Bakımından Hukuka Aykırılıklar  480
a. Kişi Bakımından Yetkisizlik  480
b. Konu Bakımından Yetkisizlik  482
c. Yer Bakımından Yetkisizlik  483
d. Zaman Bakımından Yetkisizlik  484
B. Biçim Yönünden Hukuka Aykırılık  485
1. Şekil Bakımından Hukuka Aykırılık  486
2. Usûl Bakımından Hukuka Aykırılık  490
C. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık  497
1. Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri  500
2. Sebeplerin Çokluğu ve Sebep İkâmesi  503
a. Sebeplerin Çokluğu  503
b. Yasal Temel İkamesi  505
c. Sebep İkamesi  510
D. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık  517
1. İmkânsız Bir Konuda İşlem Yapılması  517
2. Kanuna Aykırı İşlem Tesis Edilmesi  518
3. Geriye Yürümezlik Kuralının İhlâl Edilmesi  523
4. Sebep– Konu İlişkisinde Sakatlık  523
E. Maksat Yönünden Hukuka Aykırılık  525
1. Kamu Yararına Yabancı Amaçla Hareket Edilmesi  526
2. Kanunun Özel Maksadının Dışına Çıkılarak İşlem Yapılması  529
3. Usûl Saptırması ve Maksatların Çokluğu  530
III. İPTAL DAVASININ SONUÇLARI  532
A. Davanın Reddedilmesinin Sonuçları  538
1. Dava Konusu İşlem Bakımından Sonuçları  538
2. Taraflar Bakımından Sonuçları  539
a. Davanın Usûlden Reddedilmesi  539
b. Davanın Esastan Reddedilmesi  541
3. Üçüncü Kişiler Bakımından Sonuçları  541
B. İptal Kararı Verilmesinin Sonuçları  541
1. İptal Kararının Hukukî Niteliği  541
2. İptal Kararının Sonuçları  542
a. İptal Kararı İşlemin Varlığına Son Verir  543
b. İptal Kararı Geçmişe Etkilidir  544
aa. İptal Kararı İle İşlemden Önceki Durum Geri Gelir  544
bb. İptal Edilen İşlem Hiç Yapılmamış Sayılır  546
cc. İşlemin Yapıldığı Zamandaki Duruma Göre Yargılama Yapılır  547
c. İptal Kararı Genel Etkilidir  548
3. İptal Kararının Yerine Getirilmesi  549
a. Kendiliğinden Sonuç Doğuran İptal Kararları  549
aa. Düzenleyici İşlemin İptali  549
bb. Birel (Bireysel) İşlemin İptali  554
b. Aynı Nitelikte Yeni Bir Karar Alınmasını Engellemeyen İptal Kararları: İptal Edilen İşlemin Yenilenmesi  557
aa. İşlemin Yetki Unsuru Yönünden İptali  557
bb. İşlemin Biçim Unsuru Yönünden İptali  558
cc. İşlemin Sebep Unsuru Yönünden İptali  558
c. Tersine İşlem Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları  560
d. Hukuksal Durumlarda Değişiklik Yapılmasını Gerektiren İptal Kararları: İdarenin Başka İşlemler Yapma Zorunluluğu  561
e. İptal Kararının Yerine Getirilmesinde İmkânsızlık  565
aa. Hukukî ve Fiilî İmkânsızlık  566
bb. Kamu Düzeninin Bozulması Tehlikesi  567
cc. Yasal Geçerlik Sağlama  568
Altıncı Bölüm
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI MÜESSESESİ
I. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI MÜESSESESİNİN GEREKLİLİĞİ, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ŞARTLARI  569
A. Yürütmenin Durdurulması Müessesesinin Gerekliliği, Sistemler ve Hukukî Niteliği  569
1. Gerekliliği ve Sistemler  569
2. Hukukî Niteliği  571
B. Yürütmenin Durdurulması Kararının Şartları  573
1. Usûle İlişkin Şartlar  574
2. Esasa İlişkin Şartlar  577
C. Yürütmenin Durdurulması Talebi Hakkında Verilen Kararlar ve İtiraz  580
1. Yürütmenin Durdurulması Talebi Hakkında Verilen Kararlar  580
2. Olumsuz İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması  581
3. Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması  582
4. Temyiz ve İstinaf Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  583
5. Yürütmenin Durdurulmasında Kısıtlamalar  584
6. Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz  586
a. İtiraz Mercileri  586
b. İtiraz Usûlü  587
II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ SONUÇLARI VE UYGULANMASI  589
A. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları  589
1. Yürütmenin Durdurulması Kararının İşlem Üzerindeki Etkileri  589
2. İptal Davasının Ret veya İptalle Sonuçlanmasının Yürütmenin Durdurulması Kararına Etkisi  591
B. Yürütmenin Durdurulması Kararının Uygulanması  592
1. Yürütmenin Durdurulması Kararı Geçmişe Etkili Olarak Uygulanır  592
2. İptal Davasının Esastan Karara Bağlanmasının, Yürütmenin Durdurulması Kararının Sağladığı Haklar Üzerindeki Etkisi  593
Yedinci Bölüm
TAM YARGI DAVALARI
I. TAM YARGI DAVASININ HUKUKÎ MAHİYETİ, ÇEŞİTLERİ VE KONUSU  597
A. Genel Olarak Tam Yargı Davası  597
1. Tam Yargı Davasının Hukukî Niteliği  598
2. Tam Yargı Davasının Özellikleri  599
3. Tam Yargı Davası ile İptal Davası Arasındaki Farklar  601
4. Tam Yargı Davasının Çeşitleri  602
B. Tam Yargı Davasında Taraflar ve Hâkimin Yetkileri  605
1. Tam Yargı Davasında Hak İhlâli Şartı  605
2. Tam Yargı Davasında Hâkimin Yetkileri  606
C. Tam Yargı Davasının Konuları  607
1. İdarî İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  607
2. İdarî Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  611
3. İdarî Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları  613
II. TAM YARGI DAVASINDA SORUMLULUK ESASLARI  615
A. Sorumluluk ve İdarenin Sorumluluğu Kavramları  615
1. Genel Olarak Sorumluluk Kavramı  615
2. İdarenin Hukukî Sorumluluğu Kavramı  616
3. İdarî Sorumluluğun Doğuşu, Hukukî Temeli ve Bağımsızlığı  618
a. İdarî Sorumluluğun Doğuşu  618
b. İdarî Sorumluluğun Hukukî Temeli  621
c. İdarî Sorumluluğun Bağımsızlığı  623
B. İdare Hukukunda Sorumluluk Türleri  623
1. Kusur Sorumluluğu  623
a. İdare Hukukunda Kusur Kavramı  624
b. Hizmet Kusuru–Kişisel Kusur Ayrımı  633
2. Kusursuz Sorumluluk  643
a. Risk İlkesi Gereğince Sorumluluk  646
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi Gereğince Sorumluluk  658
3. Özellik Arzeden Bazı Sorumluluk Halleri  665
a. Yasama Faaliyetinden Dolayı Sorumluluk  665
b. Uluslararası Sözleşmelerden Dolayı Sorumluluk  667
c. Yargısal Faaliyetlerden Doğan Sorumluluk  668
C. İdarenin Sorumluluğunun Şartları  671
1. İdarî Davranış  672
2. Zarar  673
3. İlliyet Bağı  679
D. İdarenin Sorumluluğunu Etkileyen Haller  680
1. Mücbir Sebep  680
a. Şartları  680
b. Sonuçları  686
2. Beklenilmeyen Hâl  687
a. Şartları  688
b. Sonuçları  689
3. Zarar Görenin Davranışı  689
a. Şartları  689
b. Sonuçları  693
4. Üçüncü Kişinin Davranışı  694
a. Şartları  694
b. Sonuçları  696
E. Zararın Tazmini  697
1. Sorumlu İdarenin Tespiti  697
2. Zararın Tazminine İlişkin İlkeler  699
3. Zarar Miktarının Tespitinde İlkeler  704
III. TAM YARGI DAVASININ SONUÇLARI VE UYGULANMASI  708
A. Tam Yargı Davasının Sonuçları  708
1. Davanın Reddi  708
2. Davanın Kabulü  709
B. Tam Yargı Kararlarının Uygulanması  709
1. İflas Uygulaması  710
2. Haciz Uygulaması  710
a. Devlet Tüzel Kişisinin Malları Haczedilemez  710
b. Kanunlarında Hüküm Olan Kamu Tüzel Kişilerinin Malları Haczedilemez  711
c. Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Emlâki Haczedilebilir  712
Sekizinci Bölüm
TESPİT DAVASI
I. İDARÎ YARGIDA TESPİT DAVASININ YERİ  715
A. Hukuk Yargılamasında Tespit Davası  715
B. İdarî Yargılama Usûlünde Tespit Davası  716
1. Öğretinin Yaklaşımı  716
2. Yargı Yerlerinin Yaklaşımı  718
II. İDARE HUKUKUNDA YOKLUĞUN TESPİTİ  720
A. Genel Olarak Yokluk Teorisi  720
B. Türk Hukukunda Yokluk ve Tespit Davası  723
1. Yokluk Konusundaki Yaklaşımlar  723
2. Yokluğun Tespiti Davası Konusundaki Yaklaşımlar  724
Dokuzuncu Bölüm
YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASINDAN
DOĞAN SORUMLULUKLAR
I. KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞU  727
A. Yargı Kararlarının Bağlayıcılığı ve Uygulama  727
1. Yargı Kararlarının Bağlayıcılığı  727
2. Uygulama Süresi  728
3. Sorumluluğa Yol Açan Uygulamama Halleri  730
B. Mukayeseli Hukukta Durum  731
1. İlk Derece Mahkemesinin Denetimi (Almanya)  732
2. Üst Derece Mahkemesinin Denetimi (Fransa)  733
3. Mahkemenin Bir Denetçi Ataması (İtalya)  735
II. TÜRKİYE’DE YARGI KARARLARININ UYGULANMASI  735
A. İdarenin veya Görevlinin Sorumluluğu  735
1. İdarî Sorumluluk  736
a. Yargı Kararını Uygulamamak Hizmet Kusuru Oluşturur  737
b. Tazminatın Ödenmesi Uygulama Yükümünü Kaldırmaz  738
c. Uygulamada İmkânsızlık ve Sorumluluk  738
2. Kamu Görevlisinin Sorumluluğu  739
a. Hukukî Sorumluluk  739
b. Ceza Sorumluluğu  740
c. Disiplin Sorumluluğu  742
B. Dava Usûlü  743
1. Dava Açma Süresi  743
2. Davanın Açılacağı Mahkeme  745
3. Davanın Kime Karşı Açılacağı  746
4. Tazminat Konusu  747
Dördüncü Kısım
İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE KARARLARA KARŞI
BAŞVURU YOLLARI
Onuncu Bölüm
İDARÎ YARGILAMA USÛLÜNDE KANUN YOLLARI
I. İSTİNAF  754
A. Genel Olarak İstinaf  754
1. Tanımı ve Hukukî Mahiyeti  754
2. İstinaf ve Diğer Kanun Yolları  755
B. İstinafa Tabi Kararlar  757
1. Genel Kural  757
2. İstinaf Yolu Kapalı Kararlar  758
C. İstinafa Başvuru Usûlü  762
1. İstinaf Başvurusunun Süresi ve Şekli  762
2. İstinaf Sebepleri  764
3. Ön İnceleme  765
D. İstinaf İncelemesi  766
1. İstinafta Görevli Merci  766
2. İstinaf İncelemesi  767
E. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kararın Kesinliği  779
1. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kesin Kararlar  779
2. İstisnai Durumlar  779
3. İstinaf Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  779
II. TEMYİZ  781
A. Temyiz Edilebilecek Kararlar  781
1. Yargısal Nihai Kararlar Temyiz Edilebilir  781
2. Danıştay Dava Dairelerinin Nihai Kararları Temyiz Edilebilir  783
3. Bölge İdare Mahkemelerinin Nihai Kararları Temyiz Edilebilir  783
4. Israr Kararları Temyiz Edilebilir  785
B. Temyiz Usûlü  786
1. Temyiz Süresi  786
2. Temyiz Talebinde Taraflar  788
3. Temyiz Başvurusu  790
a. Talep Şartı  790
b. Temyiz Dilekçesi  790
c. Temyiz Dilekçesinin Verileceği Yerler  791
d. Temyiz Dilekçesi Üzerinde Ön İnceleme  792
e. Temyiz Mercileri  797
C. Temyiz Sebepleri  797
1. Görev ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması  797
2. Hukuka Aykırı Karar Verilmiş Olması  799
3. Usûl Hükümlerine Uyulmaması  801
D. Temyiz İncelemesi  805
1. Temyiz İncelemesinin Niteliği  805
2. Temyiz İncelemesinin Sonuçları  806
a. Onama Kararı  807
b. Bozma Kararı  808
c. Esastan Karar Verme  808
E. Derece Mahkemesinin Tutumu  809
1. Bozmaya Uyma Kararı  810
2. Israr Kararı  812
F. Temyiz Aşamasında Yürütmenin Durdurulması  813
1. Genel Kurallar  813
2. Yürütmeyi Durdurma Kararı  814
G. Kanun Yararına Temyiz  815
1. Kanun Yararına Temyize Konu Olabilecek Kararlar  815
2. Kanun Yararına Temyiz Talebinde Yetki  816
3. Kanun Yararına Temyizde Süre ve Başvuru Biçimi  816
4. Kanun Yararına Temyiz Sebepleri  817
5. Kanun Yararına Temyiz Başvurusunun Sonuçları  817
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  818
A. Yargılamanın Yenilenmesine Tâbi Kararlar  819
1. Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olan Kararlar  819
2. Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olmayan Kararlar  820
B. Yargılamanın Yenilenmesi Usûlü  822
1. Yargılamanın Yenilenmesinde Süre  822
2. Yargılamanın Yenilenmesini İsteyebilecekler  822
3. Yargılamanın Yenilenmesine Başvuru  823
4. Yetkili Mahkeme  824
C. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  825
1. Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması  825
2. Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması  826
3. Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması  827
4. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi  827
5. Hile Kullanılmış Olması  828
6. Yetkisiz Kimselerin Huzurunda Davanın Görülmesi  829
7. Davaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Hüküm Vermesi  829
8. Çelişik Hükümlerin Varlığı  830
9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı  831
D. İstemin Karara Bağlanması  832
1. İlk İnceleme ve Esastan İnceleme  832
2. Kararın Sonuçları  834
EKLER
 İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK I)  837
 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİ İÇEREN İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK II)  838
 TAM YARGI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK III)  839
 İPTAL DAVASI İLE TAM YARGI DAVASI BİRLİKTE DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK IV)  840
 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ (EK V)  841
 İDARE MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ (EK VI)  842
 VERGİ MAHKEMELERİ VE YARGI ÇEVRELERİ (EK VII)  843
 ÖRNEK BİR KARAR YAZIMI (EK VIII)  844
Yararlanılan Kaynaklar  849
Kavramlar Dizini  875
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020