Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamacılar İçin
İcra ve İflas Hukuku El Kitabı
Mayıs 2020 / 6. Baskı / 1328 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 275.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Ekim 2019 240.00 TL -     Sepete Ekle
   

İcra ve iflas hukuku, özel hukuktan doğan hakların tesliminde son noktadır. Bir mahkeme kararı veya kambiyo senedi gibi haklılığı ortaya koyan güçlü bir kanıt bulunsa bile bunların doğru bir şekilde takibe konulmadığı durumlarda, haklılığın bir ilamla ya da diğer kanıtla saptanmasının hiçbir önemi kalmayabilir. Yine bir iflas tasfiyesinin yanlış yürütülmesi, tacirin ya da alacaklılarının mahvolmasına neden olabilir. Bu bakımdan bu hukuk dalının uygulamadaki önemi büyüktür. Uygulamacılar için İcra ve İflas Hukuku El Kitabı" adlı bu yapıtımız tamamen uygulayıcılar (hâkim, avukat, icra müdürü) için hazırlanmış zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve içtihatlardan oluşan bir el kitabı niteliğindedir. Kitapta gereksiz bir bölüm veya yazı olmaması için büyük bir çaba harcanmış olup büyük ölçüde Yargıtay'ın son içtihatları çerçevesinde yaşayan hukuk aktarılmaya çalışılmıştır. Özellikle İstanbul İcra Mahkemeleri ve Dairelerinde sıklıkla karşılaşılan takip hukuku sorunlarına ve çözümlerine yer verilmiştir.

Bu baskıda kitap 2020 yılında 7226, 2019 yılında 7176 ve 7165 sayılı Yasalar ile yapılan değişikliklere göre yenilenmiş ve uygulama için önem taşıyan 2020 yılı içtihat özetleri kitaba eklenmiştir. Yalnızca mevzuat değişiklikleri ile yetinilmemiş; şikâyet, tebligat, haciz, kıymet takdiri, satış, ihalenin feshi, ihtiyati haciz, konkordato ve tasarrufun iptali davaları başta olmak üzere tüm konular hem içerik hem de içtihat bakımından ciddi oranda yenilenmiş, ayrıca güncel parasal sınırlar da ilgili yerlere işlenmiştir.

Konu Başlıkları
İcra ve İflas Hukuku
Yeni Konkordato Hukuku
Yeniden Yapılandırma Hukuku
Alacaklıları Koruyucu Önlemler
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takip Usulü
Barkod: 9789750260117
Yayın Tarihi: Mayıs 2020
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  29
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
I. KAVRAM  31
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR  33
A. Taraf Ehliyeti  33
1. Genel Olarak  33
2. Gerçek Kişiler  36
3. Tüzel Kişiler  41
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  44
B. Takip Ehliyeti  49
C. Sıfat (Husumet)  52
D. Temsil  52
E. Takip Arkadaşlığı  53
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi  54
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  55
A. Genel Kurallar  55
B. Tatil ve Talikler (Erteleme)  58
1. Genel Olarak  58
2. Tatil Saat ve Günleri  59
3. Talik (Erteleme) Durumları  60
a. Genel Talikler  60
b. Özel Talik Durumları  62
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT  67
A. Genel Olarak  67
B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler  67
1. Muhatap  67
a. Gerçek Kişiler  67
b. Tüzel Kişiler  74
2. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler  75
C. Tebligatın Yapılabileceği Yer  81
1. Adreste Tebligat  81
a. Gerçek Kişiler  81
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  82
bb. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması  83
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  89
b. Tüzel Kişiler  96
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  97
bb. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması  97
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  100
2. Adres Değişikliği  100
D. Tebligatın Yapılabileceği Zaman  105
E. Tebligatın Yapılması  105
F. İlanen Tebligat  108
G. Yurt Dışı Tebligat  111
1. Genel Olarak  111
2. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  112
3. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat  113
4. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  113
H. Tebligatın Yokluğu ve Usulsüzlüğü  113
1. Tebligatın Yokluğu  113
2. Tebligatın Usulsüzlüğü  114
a. Anlamı  114
b. Yaptırımı  115
c. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi  117
d. Karar  118
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ)  123
A. Asıl İcra Organları  123
1. İcra Dairesi  123
a. Genel Olarak  123
b. İcra Müdürlerinin Yükümlülükleri  127
aa. Olumlu Yükümlülükler  127
bb. Olumsuz Yükümlülükler  136
c. İcra (ve İflas) Dairesi Görevlilerinin Hukuksal Sorumluluğu  137
aa. Genel Olarak  137
bb. Usul  138
cc. Devletin Zimmet Nedeniyle Sorumluluğu  139
2. İcra Mahkemesi  140
a. Genel Olarak  140
b. Yargılama Usulü  144
c. İcra Yargıcının Reddi ve Olumsuz Yükümlülüğü  148
d. Yasa Yolları  149
aa. İstinaf  149
bb. Yargılamanın Yenilenmesi  152
3. Bölge Adliye Mahkemeleri  152
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri  154
B. Yardımcı İcra Organları  154
1. Genel Mahkemeler  154
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri  155
II. İCRA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET  155
A. Genel Olarak  155
B. Şikâyet Nedenleri  161
C. Şikâyetin Tarafları  162
D. Şikâyet Süresi  164
1. Kural  164
2. İstisna (Süresiz Şikâyet)  165
E. Başvuru Makamı  169
F. Usul  171
G. Sonuçları  174
III. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ  177
A. İcra Harçları  178
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar  178
a. İcraya Başvurma Harcı  178
b. Peşin Harç  178
c. Tahsil Harcı  179
d. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı  186
e. Ceza Evleri Harcı  186
f. Feragat Harcı  187
g. Haciz, Teslim ve Satış Harcı  189
h. Merkezî Takip Sistemi Harcı  189
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar  189
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri  190
B. İcra Giderleri  192
İkinci Kısım
TAKİP YOLLARI
Birinci Bölüm
HACİZ YOLUYLA TAKİP
Birinci Ayrım
İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK  195
II. GÖREV  196
III. YETKİ  197
A. Yetkili İcra Dairesi  197
1. Yetki Kuralları  197
a. Genel Yetki Kuralı  197
b. Özel Yetki Kuralları  198
aa. Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi  198
bb. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi  198
cc. Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması  199
dd. Yetki Sözleşmesiyle İcra Dairesinin Yetki Kazanması  199
c. Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları  202
2. Yetki İtirazı  202
a. Yetki İtirazının Kabul Edilmesi  205
b. Yetki İtirazının Kabul Edilmemesi  205
aa. Başvuru Yolu ve Görevli Mahkeme  206
aaa. Borçlunun Yalnızca Yetkiye İtiraz Etmesi  206
bbb. Borçlunun Hem Yetkiye Hem de Esasa İtiraz Etmesi  207
bb. Karar  207
aaa. Yetki İtirazının Haklı Bulunması  207
bbb. Yetki İtirazının Haksız Bulunması  208
B. Yetkili İcra Mahkemesi  209
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi  209
Birinci Kesim
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
I. KAVRAM  211
II. KOŞULLARI  211
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması  211
1. Para Alacakları  212
2. Teminat Alacağı  213
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması  215
III. TAKİBİN AŞAMALARI  216
A. Takip Talebi  216
1. Genel Olarak  216
2. İçeriği  217
3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi  224
4. Sonuçları  226
B. Ödeme Emri  228
1. Genel Olarak  228
2. Ödeme Emrinin İçeriği  229
3. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği  231
4. Ödeme Emrine İtiraz  235
a. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri  241
aa. Doğuş Biçimine Göre  241
bb. İleri Sürülüş Biçimi Bakımından  243
aaa. İmzaya İtiraz  243
bbb. Borca İtiraz  245
b. Ödeme Emrine İtiraz Usulü  247
aa. İtirazın Yapılacağı Yer  247
bb. İtiraz Süresi  249
aaa. Genel İtiraz Süresi (Kural)  249
bbb. Gecikmiş İtiraz (İstisnai Süre)  249
c. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık  252
d. İtirazın Sonucu  253
5. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması  253
C. Takibin Kesinleşmesi  254
1. Genel Olarak  254
2. İtirazın İptali Davası  255
a. Genel Olarak  255
b. Koşulları  257
c. Usul  261
d. Sonuçları  269
aa. Davanın Kabulü  269
aaa. Genel Olarak  269
bbb. Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü  272
ccc. İcra İnkâr Tazminatı  272
bb. Davanın Reddi  282
cc. Davanın Konusuz Kalması  284
3. İtirazın Kaldırılması  285
a. İtirazın Kesin Kaldırılması  286
aa. İtirazın Kesin Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler  286
bb. Yargılama  302
cc. Karar  304
b. İtirazın Geçici Kaldırılması  308
aa. Genel Olarak  308
bb. Yargılama  309
cc. Karar  311
aaa. Genel Olarak  311
bbb. Borçtan Kurtulma Davası  312
4. Olumsuz Tespit Davası  314
a. Genel Olarak  314
b. Koşulları  316
c. Davanın Açılma Zamanı  317
aa. Takipten Önce Olumsuz Tespit Davası  318
bb. Takipten Sonra Olumsuz Tespit Davası  318
d. Usul  320
e. Karar  333
aa. Davanın Kabulü  333
bb. Davanın Reddi  337
cc. Davanın Konusuz Kalması  340
5. Geri Alma (İstirdat) Davası  340
6. Mal Beyanı  344
a. Genel Olarak  344
b. Mal Beyanında Bulunma Süresi  345
7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi  347
a. Takibin İptali  348
b. Takibin Ertelenmesi (= Taliki)  350
D. Haciz  350
1. Genel Olarak  350
2. Haciz İsteminin Koşulları  352
3. Haciz İsteminin Geri Alınması  356
4. Usul  357
a. Yetkili İcra Dairesi  357
b. Haciz İsteminin Şekli ve Geçerliliği  359
c. Haczin Yerine Getirilmesi  360
5. Haczin Konusu  365
a. Genel Olarak  365
b. Hacizde Tertip Kuralı  365
c. Haczedilemeyen Mal ve Haklar  366
aa. Tamamı Haczedilemeyen Mal Varlığı Değerleri  367
aaa. Maddi Hukuk Bakımından Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Haklar  367
bbb. İİY’nin 82. Maddesine Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  367
aaaa. Devlet Malları  367
bbbb. Ekonomik Faaliyeti, Bedeni Çalışmasına Dayanan Borçlunun Mesleğini Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya  373
cccc. Borçlu ve Aynı Çatı Altında Yaşayan Aile Bireyleri İçin Gerekli Eşya  374
dddd. Çiftçinin Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zorunlu Olan Eşyalar, Çiftçi Olmayanların Meslek ve Sanatı İçin Gerekli Olan Araç ve Gereçleri İle Kitapları ve Ayrıca Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Nakliye Erbabının Geçimlerini Sağlayan Nakil Araçları  375
eeee. Borçlu ve Ailesinin İdaresi İçin Gerekli Olan Hayvanlar İle Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları  378
ffff. Borçlunun ve Ailesinin Yiyecek ve Yakacakları ile Borçlu Çiftçi İse Tohumluğu  378
gggg. Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Geçinmeleri İçin Zorunlu Olan Bağ, Bahçe ile Gerekli Olan Araç ve Gereç  378
hhhh. Haczolunmamak Üzere Kurulmuş Olan Ömür Boyu Gelirler  378
ıııı. Ordu ve Kolluk (Zabıta) Hizmetlerinden Malul Olanlara Bağlanan Emekli Maaşları ile Bir Kısım Maaş, Tazminat ve İkramiyeler  379
iiii. Bir Yardımlaşma Sandığı veya Derneği Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Durumlarda Bağlanan Maaşlar  379
jjjj. Tazminat Olarak Zarar Görenin Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Gereken Paralar  379
kkkk. Borçlunun Haline Münasip Evi  379
llll. Öğrenci Bursları  391
ccc. Özel Yasalarda Haczedilemeyeceği Yazılı Olan Mal ve Haklar  392
bb. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  405
d. Haczedilmezlikten Feragat  407
e. Haczedilmezliğin Belirlenmesi  408
f. Haczin Yapılması  409
aa. Taşınır Malların Haczi  409
bb. Taşınmaz Malların Haczi  415
cc. Maaş ve Ücret Haczi  421
dd. Yavrulu Hayvanların ve Yetişmemiş Ürünlerin (Mahsullerin) Haczi  426
ee. İntifa Hakkının Haczi  427
ff. Pay Haczi  427
gg. Teminat Mektuplarının Haczi  431
hh. Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Malların Haczi  432
g. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi  438
5. Haczin Sonuçları  454
6. Hacze Katılma  455
a. Adi Katılma  456
b. İmtiyazlı Katılma  457
c. Kamu Alacağı İçin Hacze Katılma  459
d. Usul  460
7. Haczin Düşmesi  463
8. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları  464
a. Genel Olarak  464
b. İstihkak Süreci  466
aa. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması  467
bb. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması  501
9. Borcun Taksitle Ödenmesi  515
a. Hacizden Önce  515
b. Hacizden Sonra  516
E. Satış (= Paraya Çevirme)  518
1. Genel Olarak  518
2. Satış İsteme Süreleri  522
3. Taşınır Malların Satılması  532
4. Taşınmaz Malların Satılması  539
5. Alacakların Paraya Çevrilmesi  578
a. Genel Olarak  578
b. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri  580
c. Haczedilen Alacağın Tahsil Edilmek Üzere Devri  581
6. Diğer Hak ve Payların Paraya Çevrilmesi  582
a. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi  583
b. Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi  583
c. Elbirliği Mülkiyetindeki Katılma Hakkının (Tasfiye Payının) Paraya Çevrilmesi  584
7. İhalenin Feshi  588
F. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması  616
1. Genel Olarak  616
2. Sıra Cetveli  620
a. Genel Olarak  620
b. Sıra Cetveline Karşı Konulması  623
aa. Genel Olarak  623
bb. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu  624
cc. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  628
3. Aciz Belgesi  633
a. Genel Olarak  633
b. Türleri  634
aa. Kesin Aciz Belgesi  634
bb. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi  637
4. Gemilere İlişkin Hükümler  637
İkinci Kesim
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK  639
II. YETKİ  652
III. TAKİBİN AŞAMALARI  657
A. Takip Talebi  657
1. Genel Olarak  657
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi  659
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  661
a. Poliçede  661
b. Bonoda  662
c. Çekte  666
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü  666
B. Ödeme Emri  667
C. Takibin Kesinleşmesi  669
1. Ödeme Emrine İtiraz  669
a. Genel Olarak  669
b. İtiraz Türleri  673
aa. İmzaya İtiraz  673
aaa. İtirazın Kabulü  679
bbb. İtirazın Reddi  681
bb. Borca İtiraz  682
aaa. İtirazın Kabulü  694
aaaa. Genel Olarak  694
bbbb. Sonuçları  702
bbb. İtirazın Reddi  703
2. Özel Şikâyet Yolu  704
a. Senedin Kambiyo Senedi Niteliğine İlişkin Şikâyet  705
b. Vadeye ve Senet Aslının Verilmemesine İlişkin Şikâyet  715
Üçüncü Kesim
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK  717
II. TÜRLERİ  719
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  719
1. Genel Olarak  719
2. Takibin Aşamaları  719
a. Takip Talebi  719
b. Ödeme Emri  721
c. Takibin Kesinleşmesi  725
aa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi  725
aaa. Genel Olarak  725
bbb. Temerrüt Nedeniyle İlamsız Tahliye  725
bb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi  738
aaa. İtirazın Konusu  739
aaaa. Kira Sözleşmesine İtiraz  739
bbbb. Kira Sözleşmesi Dışındaki Konulara İtiraz  740
cccc. Kefalete Yönelik İtiraz  744
bbb. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye  745
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  764
1. Genel Olarak  764
2. Takibin Aşamaları  765
a. Takip Talebi  765
b. Tahliye Emri  765
c. Takibin Kesinleşmesi  767
d. Tahliye  768
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI  769
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI  772
İkinci Ayrım
İLAMLI TAKİP
Birinci Kesim
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  775
II. KOŞULLARI  779
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması  779
1. İlam  779
2. İlam Niteliğinde Belgeler  782
a. İİY m. 38’e Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  783
b. Özel Yasalara Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  788
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi  792
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması  797
D. İcra Edilebilmesi Takip Koşuluna Bağlanan İlamlarda Bu Koşulun Yerine Getirilmesi  818
III. YETKİ  819
IV. TAKİBİN AŞAMALARI  820
A. Takip Talebi  820
B. İcra Emri  826
V. İCRANIN DURDURULMASI  830
A. Genel Olarak  830
B. Koşulları  830
C. İşleyiş Süreci  834
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  840
A. Genel Olarak  840
B. Türleri  841
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma  841
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma  848
VII. İCRANIN İADESİ  849
A. Genel Olarak  849
B. İşleyiş Süreci  850
İkinci Kesim
İLAMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI  855
II. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI  857
İkinci Bölüm
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ  877
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI  877
III. TAKİP TÜRLERİ  884
A. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi  884
1. Genel Olarak  884
2. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  885
3. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  888
B. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi  889
1. Genel Olarak  889
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  894
3. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  900
a. Alacak veya İpotek Hakkı ya da Her İkisinin Bir İlam veya İlam Niteliğinde Belgeye Bağlanmış Olması  900
b. İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Koşulsuz Bir Para Borcu İkrarını İçermesi  901
c. Kredi Kurumları ile İlgili Düzenleme  908
aa. Genel Olarak  908
bb. Koşulları  908
cc. Usul  918
IV. ORTAK HÜKÜMLER  924
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması  924
B. Rehin Açığı Belgesi  931
1. Genel Olarak  931
2. Türleri  931
a. Geçici Rehin Açığı Belgesi  931
b. Kesin Rehin Açığı Belgesi  932
V. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI VEYA BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI  934
VI. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER  941
Üçüncü Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL OLARAK  945
II. KOŞULLARI  947
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR  960
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ  963
V. SONUÇLARI  966
VI. KARARIN KALDIRILMASI  968
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  968
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması  972
VII. KESİNLEŞMESİ (= TAMAMLAYICI MERASİM)  976
A. Genel Olarak  976
B. İhtiyati Haczin Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü An  979
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI  981
A. Genel Olarak  981
B. Yargılama Usulü  982
İkinci Kitap
İFLAS HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  985
II. İFLAS ORGANLARI  987
A. Resmî İflas Organları  987
1. Asıl İflas Organları  987
a. İcra Dairesi  987
b. Asliye Ticaret Mahkemesi  988
c. İflas Dairesi  989
d. İcra Mahkemesi  990
e. Bölge Adliye Mahkemelerinin İlgili Hukuk Daireleri  991
f. Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri  991
2. Yardımcı İflas Organları  991
B. Özel İflas Organları  992
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı  992
2. İflas Bürosu  993
3. İflas İdaresi  994
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı  998
III. İFLASTA YETKİ  999
A. İcra Dairesi  999
B. Ticaret Mahkemesi  1000
C. İflas Dairesi  1000
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ  1000
A. İflas Harçları  1000
B. İflas Giderleri  1001
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ  1002
İkinci Kısım
İFLAS YOLUYLA TAKİP
Birinci Bölüm
KOŞULLARI
I. BORÇ: PARA VEYA TEMİNAT GÖSTERME  1005
II. BORÇLU: İFLASA TABİ BİR KİŞİ  1005
A. Tacirler  1006
1. Gerçek Kişi Tacirler  1006
2. Tüzel Kişi Tacirler  1009
B. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  1010
C. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler  1010
1. Ticareti Terk Edenler  1010
2. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları  1011
3. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları  1012
4. Kesin Mühleti Kaldırılan veya Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordatosu Tamamen Feshedilen İflasa Tabi Borçlu  1012
5. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar  1013
6. Miras Ortaklığı (= Tereke)  1013
III. NEDEN: İFLAS NEDENLERİ  1014
A. Genel İflas Nedeni  1014
B. Özel İflas Nedenleri  1015
İkinci Bölüm
İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım
TAKİPLİ İFLAS
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU  1017
A. Takip Talebi  1018
B. Ödeme Emri  1018
C. Takibin Kesinleşmesi  1019
D. İflas Davası  1019
1. Genel Olarak  1019
2. İflas Davasının İşleyişi  1020
a. Takip Dosyasının Getirtilmesi ve Muhafaza Tedbirlerinin Alınması  1020
b. İnceleme  1021
c. İflas Takibinin Kesinleştiğinin İlanı  1022
d. Alacaklıların Davaya Müdahalesi  1023
e. Depo Kararı  1023
f. İflas Kararı  1025
g. İflas Kararına Karşı Yasa Yolları  1029
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU  1029
A. Takip Talebi  1029
B. Ödeme Emri  1030
C. Takibin Kesinleşmesi  1030
D. İflas Davası  1031
İkinci Ayrım
TAKİPSİZ (= DOĞRUDAN) İFLAS
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS  1033
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177)  1033
B. İşleyiş Usulü  1037
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS  1038
A. İflas Nedenleri  1038
1. İhtiyari İflas Nedeni  1038
2. Zorunlu İflas Nedeni  1039
B. İşleyiş Usulü  1040
Üçüncü Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ  1041
Üçüncü Bölüm
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI  1045
A. Özel Hukuk Bakımından  1045
1. Ehliyet  1045
2. İyi Niyet  1046
3. Takipler  1047
4. Davalar  1049
a. Müflisin Davacı Olduğu Davalar  1050
b. Müflisin Davalı Olduğu Davalar  1050
B. Kamu Hukuku Bakımından  1054
1. Adi İflas  1054
2. Taksirli İflas  1054
3. Dolanlı (Hileli) İflas  1060
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI  1064
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi  1064
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi  1065
C. Sözleşmelere Etkisi  1066
D. Takas Hakkına Etkisi  1068
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi  1069
Dördüncü Bölüm
İFLAS TASFİYESİ
I. MASANIN OLUŞMASI  1071
A. Masa Nedir?  1071
B. İflas Masasının Mevcudu  1072
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar  1072
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar  1073
a. Müflisin Ücreti  1073
b. Üçüncü Kişilerin Verdiği Rehinler  1074
c. İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Olan Hacizli Mallarının Satış Bedeli  1074
d. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar  1074
e. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olup da Devri Mümkün Olmayan Mallar ile Devredilemediği İçin Paraya Çevrilemeyen Mallar  1074
3. Masadan Çıkarma Hakkı  1074
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi  1075
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI  1077
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ  1079
IV. BASİT TASFİYE  1079
V. ADİ TASFİYE  1081
A. İlan  1081
B. Masaya Alacak Kaydı Yapılması  1082
1. Süresinde Kayıt  1082
2. Geç Kayıt  1083
3. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar  1083
C. Birinci Alacaklılar Toplantısı  1084
D. İflas İdaresi  1085
E. İflasta İstihkak Davaları  1086
F. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış  1092
G. İflas Alacaklarının İncelenmesi  1093
H. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi  1093
1. Genel Olarak  1093
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası  1096
a. En Önce Ödenecek Alacaklar  1098
aa. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Giderleri (İİY m. 248)  1098
bb. Masada Gemi Varsa Gemi Alacaklısı Hakkı (TTY m. 1320, 1323)  1098
cc. Türk Medeni Yasası’nın 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar İçin Kurulan Rehin Hakları  1100
b. Rehinli Alacaklar  1100
c. Bir Kısım Kamu Alacakları  1100
d. Masa Alacakları  1101
d. Adi Alacaklar  1102
aa. Genel Olarak  1102
bb. İmtiyazlı Alacaklar  1103
cc. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü Sıra)  1107
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları  1107
a. Şikâyet Yolu  1107
b. Sıra Cetveline İtiraz Davası  1110
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi  1117
5. Kamu (= Amme) Alacağının İflas Sıra Cetveline Yazılması  1118
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı  1120
İ. Masa Mallarının Satışı  1120
J. Paraların Paylaştırılması  1121
1. Pay Cetveli ve Son Hesap  1121
2. Paraların Dağıtılması  1122
K. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  1123
1. Genel Olarak  1123
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması  1124
L. İflasın Kapanması  1125
Beşinci Bölüm
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI
I. İFLASIN KALDIRILMASI  1127
A. Genel Olarak  1127
B. Koşulları  1127
C. Usul ve Sonuçları  1129
D. Yasa Yolları  1130
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ  1130
A. Genel Olarak  1130
B. Koşulları  1131
1. Genel Koşullar  1131
2. Özel Koşullar  1131
C. Karar  1132
Üçüncü Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
Birinci Kısım
KONKORDATO HUKUKU
Birinci Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM  1135
II. TÜRLERİ  1138
A. Oluşum Biçimine Göre  1138
1. Mahkeme Dışı Konkordato  1138
2. Mahkeme İçi Konkordato  1138
B. Etkisine Göre  1139
1. Adi Konkordato  1139
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato  1140
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım
İFLAS DIŞI KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  1141
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ  1141
A. Konkordato Teklifi  1141
1. Başvurabilecek Kişiler  1141
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1143
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler  1144
4. Usul  1148
B. Konkordato Mühleti  1149
1. Genel Olarak  1149
2. Geçici Mühlet  1149
a. Genel Olarak  1149
b. Koşul  1150
c. Usul  1150
d. Karar  1150
e. Süre  1152
f. İlanı ve Bildirimi  1152
g. Sonuçları  1152
3. Kesin Mühlet  1155
a. Genel Olarak  1155
b. Koşul  1156
c. Usul  1156
d. Süre  1157
e. İlan ve Bildirim  1158
f. Sonuçları  1158
aa. Konkordato Komiserinin Atanması  1158
aaa. Genel Olarak  1158
bbb. Hukuksal Statüsü  1160
ccc. Görevleri  1161
bb. Alacaklılar Kurulu Oluşturabilme  1164
cc. Alacaklılar Bakımından Sonuçları  1165
aaa. Mühletin Takiplere Etkisi  1165
bbb. Mühletin Davalara Etkisi  1175
ccc. Mühletin Diğer Etkileri  1176
dd. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları  1177
ee. Borçlu Bakımından Sonuçları  1178
g. Kesin Mühletin Kaldırılması  1180
aa. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması  1180
bb. Kesin Mühlet İçinde Konkordato İsteminin Reddi ile İflasın Açılması  1181
aaa. İflasa Tabi Borçlu Bakımından  1181
bbb. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Bakımından  1182
ccc. Usul  1182
4. Yasa Yolları  1182
C. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü  1184
1. Genel Olarak  1184
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk  1184
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma  1186
D. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  1188
E. Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki)  1190
1. Koşulları  1190
2. Usul  1198
3. Karar  1198
a. İstemin Kabulü  1198
b. İstemin Reddi  1199
4. Yasa Yolları  1200
F. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları  1200
1. Alacaklılara Etkisi  1200
2. Takiplere Etkisi  1204
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi  1205
4. Borçluya Etkisi  1205
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi  1205
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi  1207
G. Konkordatonun Feshi  1208
1. Kısmi Fesih  1208
2. Tamamen Fesih  1212
İkinci Ayrım
İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  1217
II. İŞLEYİŞ USULÜ  1218
Üçüncü Bölüm
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  1221
II. YETKİLİ ORGANLAR  1222
A. Tasfiye Memurları  1222
B. Alacaklılar Kurulu  1223
III. İŞLEYİŞ USULÜ  1224
A. Konkordato Masasının Oluşması  1224
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması  1224
C. Paraya Çevirme  1225
D. Paraların Paylaştırılması  1226
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi  1227
İkinci Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
I. GENEL OLARAK  1229
II. KOŞULLARI  1230
III. USUL  1232
IV. SONUÇLARI  1235
V. FESİH VE TADİL  1236
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS  1237
Dördüncü Kitap
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER ÖNLEMLER
Birinci Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  1241
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ  1242
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması  1242
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması  1243
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI  1244
A. Butlan Davası  1244
B. Muvazaa Davası  1244
C. İstihkak Davası  1245
IV. KONUSU  1247
A. Genel Olarak  1247
B. İptale Tabi İşlemler  1248
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar)  1248
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler  1249
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler  1249
V. KOŞULLARI  1253
VI. USUL  1256
A. Genel Olarak  1256
B. Taraflar  1259
1. Davacı  1259
2. Davalı  1260
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  1261
D. Dava Açma Süresi  1264
VII. SONUÇLARI  1264
A. Hacizdeki İptal Davası  1264
B. İflastaki İptal Davası  1268
C. Ortak Hükümler  1268
VIII. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA YASA’YA GÖRE AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI  1270
EKLER
EK – 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  1275
EK – 2: ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ  1284
EK – 3: TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN TAKAS VEYA MAHSUP İDDİASI  1290
EK – 4: ZAYİ OLAN DAVA VE TAKİP DOSYALARININ YENİLENMESİ  1298
EK – 5: TMSF’NİN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SORUNU  1304
EK – 6: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLADIĞI 20.07.2016 TARİHİNE KADAR VERİLEN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI [ESKİ DÜZENLEME]  1306
Kaynakça  1309
Kavram Dizini  1315
 







 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  29
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
I. KAVRAM  31
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR  33
A. Taraf Ehliyeti  33
1. Genel Olarak  33
2. Gerçek Kişiler  36
3. Tüzel Kişiler  41
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  44
B. Takip Ehliyeti  49
C. Sıfat (Husumet)  52
D. Temsil  52
E. Takip Arkadaşlığı  53
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi  54
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  55
A. Genel Kurallar  55
B. Tatil ve Talikler (Erteleme)  58
1. Genel Olarak  58
2. Tatil Saat ve Günleri  59
3. Talik (Erteleme) Durumları  60
a. Genel Talikler  60
b. Özel Talik Durumları  62
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT  67
A. Genel Olarak  67
B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler  67
1. Muhatap  67
a. Gerçek Kişiler  67
b. Tüzel Kişiler  74
2. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler  75
C. Tebligatın Yapılabileceği Yer  81
1. Adreste Tebligat  81
a. Gerçek Kişiler  81
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  82
bb. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması  83
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  89
b. Tüzel Kişiler  96
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  97
bb. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması  97
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  100
2. Adres Değişikliği  100
D. Tebligatın Yapılabileceği Zaman  105
E. Tebligatın Yapılması  105
F. İlanen Tebligat  108
G. Yurt Dışı Tebligat  111
1. Genel Olarak  111
2. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  112
3. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat  113
4. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  113
H. Tebligatın Yokluğu ve Usulsüzlüğü  113
1. Tebligatın Yokluğu  113
2. Tebligatın Usulsüzlüğü  114
a. Anlamı  114
b. Yaptırımı  115
c. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi  117
d. Karar  118
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ)  123
A. Asıl İcra Organları  123
1. İcra Dairesi  123
a. Genel Olarak  123
b. İcra Müdürlerinin Yükümlülükleri  127
aa. Olumlu Yükümlülükler  127
bb. Olumsuz Yükümlülükler  136
c. İcra (ve İflas) Dairesi Görevlilerinin Hukuksal Sorumluluğu  137
aa. Genel Olarak  137
bb. Usul  138
cc. Devletin Zimmet Nedeniyle Sorumluluğu  139
2. İcra Mahkemesi  140
a. Genel Olarak  140
b. Yargılama Usulü  144
c. İcra Yargıcının Reddi ve Olumsuz Yükümlülüğü  148
d. Yasa Yolları  149
aa. İstinaf  149
bb. Yargılamanın Yenilenmesi  152
3. Bölge Adliye Mahkemeleri  152
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri  154
B. Yardımcı İcra Organları  154
1. Genel Mahkemeler  154
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri  155
II. İCRA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET  155
A. Genel Olarak  155
B. Şikâyet Nedenleri  161
C. Şikâyetin Tarafları  162
D. Şikâyet Süresi  164
1. Kural  164
2. İstisna (Süresiz Şikâyet)  165
E. Başvuru Makamı  169
F. Usul  171
G. Sonuçları  174
III. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ  177
A. İcra Harçları  178
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar  178
a. İcraya Başvurma Harcı  178
b. Peşin Harç  178
c. Tahsil Harcı  179
d. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı  186
e. Ceza Evleri Harcı  186
f. Feragat Harcı  187
g. Haciz, Teslim ve Satış Harcı  189
h. Merkezî Takip Sistemi Harcı  189
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar  189
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri  190
B. İcra Giderleri  192
İkinci Kısım
TAKİP YOLLARI
Birinci Bölüm
HACİZ YOLUYLA TAKİP
Birinci Ayrım
İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK  195
II. GÖREV  196
III. YETKİ  197
A. Yetkili İcra Dairesi  197
1. Yetki Kuralları  197
a. Genel Yetki Kuralı  197
b. Özel Yetki Kuralları  198
aa. Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi  198
bb. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi  198
cc. Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması  199
dd. Yetki Sözleşmesiyle İcra Dairesinin Yetki Kazanması  199
c. Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları  202
2. Yetki İtirazı  202
a. Yetki İtirazının Kabul Edilmesi  205
b. Yetki İtirazının Kabul Edilmemesi  205
aa. Başvuru Yolu ve Görevli Mahkeme  206
aaa. Borçlunun Yalnızca Yetkiye İtiraz Etmesi  206
bbb. Borçlunun Hem Yetkiye Hem de Esasa İtiraz Etmesi  207
bb. Karar  207
aaa. Yetki İtirazının Haklı Bulunması  207
bbb. Yetki İtirazının Haksız Bulunması  208
B. Yetkili İcra Mahkemesi  209
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi  209
Birinci Kesim
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
I. KAVRAM  211
II. KOŞULLARI  211
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması  211
1. Para Alacakları  212
2. Teminat Alacağı  213
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması  215
III. TAKİBİN AŞAMALARI  216
A. Takip Talebi  216
1. Genel Olarak  216
2. İçeriği  217
3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi  224
4. Sonuçları  226
B. Ödeme Emri  228
1. Genel Olarak  228
2. Ödeme Emrinin İçeriği  229
3. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği  231
4. Ödeme Emrine İtiraz  235
a. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri  241
aa. Doğuş Biçimine Göre  241
bb. İleri Sürülüş Biçimi Bakımından  243
aaa. İmzaya İtiraz  243
bbb. Borca İtiraz  245
b. Ödeme Emrine İtiraz Usulü  247
aa. İtirazın Yapılacağı Yer  247
bb. İtiraz Süresi  249
aaa. Genel İtiraz Süresi (Kural)  249
bbb. Gecikmiş İtiraz (İstisnai Süre)  249
c. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık  252
d. İtirazın Sonucu  253
5. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması  253
C. Takibin Kesinleşmesi  254
1. Genel Olarak  254
2. İtirazın İptali Davası  255
a. Genel Olarak  255
b. Koşulları  257
c. Usul  261
d. Sonuçları  269
aa. Davanın Kabulü  269
aaa. Genel Olarak  269
bbb. Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü  272
ccc. İcra İnkâr Tazminatı  272
bb. Davanın Reddi  282
cc. Davanın Konusuz Kalması  284
3. İtirazın Kaldırılması  285
a. İtirazın Kesin Kaldırılması  286
aa. İtirazın Kesin Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler  286
bb. Yargılama  302
cc. Karar  304
b. İtirazın Geçici Kaldırılması  308
aa. Genel Olarak  308
bb. Yargılama  309
cc. Karar  311
aaa. Genel Olarak  311
bbb. Borçtan Kurtulma Davası  312
4. Olumsuz Tespit Davası  314
a. Genel Olarak  314
b. Koşulları  316
c. Davanın Açılma Zamanı  317
aa. Takipten Önce Olumsuz Tespit Davası  318
bb. Takipten Sonra Olumsuz Tespit Davası  318
d. Usul  320
e. Karar  333
aa. Davanın Kabulü  333
bb. Davanın Reddi  337
cc. Davanın Konusuz Kalması  340
5. Geri Alma (İstirdat) Davası  340
6. Mal Beyanı  344
a. Genel Olarak  344
b. Mal Beyanında Bulunma Süresi  345
7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi  347
a. Takibin İptali  348
b. Takibin Ertelenmesi (= Taliki)  350
D. Haciz  350
1. Genel Olarak  350
2. Haciz İsteminin Koşulları  352
3. Haciz İsteminin Geri Alınması  356
4. Usul  357
a. Yetkili İcra Dairesi  357
b. Haciz İsteminin Şekli ve Geçerliliği  359
c. Haczin Yerine Getirilmesi  360
5. Haczin Konusu  365
a. Genel Olarak  365
b. Hacizde Tertip Kuralı  365
c. Haczedilemeyen Mal ve Haklar  366
aa. Tamamı Haczedilemeyen Mal Varlığı Değerleri  367
aaa. Maddi Hukuk Bakımından Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Haklar  367
bbb. İİY’nin 82. Maddesine Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  367
aaaa. Devlet Malları  367
bbbb. Ekonomik Faaliyeti, Bedeni Çalışmasına Dayanan Borçlunun Mesleğini Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya  373
cccc. Borçlu ve Aynı Çatı Altında Yaşayan Aile Bireyleri İçin Gerekli Eşya  374
dddd. Çiftçinin Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zorunlu Olan Eşyalar, Çiftçi Olmayanların Meslek ve Sanatı İçin Gerekli Olan Araç ve Gereçleri İle Kitapları ve Ayrıca Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Nakliye Erbabının Geçimlerini Sağlayan Nakil Araçları  375
eeee. Borçlu ve Ailesinin İdaresi İçin Gerekli Olan Hayvanlar İle Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları  378
ffff. Borçlunun ve Ailesinin Yiyecek ve Yakacakları ile Borçlu Çiftçi İse Tohumluğu  378
gggg. Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Geçinmeleri İçin Zorunlu Olan Bağ, Bahçe ile Gerekli Olan Araç ve Gereç  378
hhhh. Haczolunmamak Üzere Kurulmuş Olan Ömür Boyu Gelirler  378
ıııı. Ordu ve Kolluk (Zabıta) Hizmetlerinden Malul Olanlara Bağlanan Emekli Maaşları ile Bir Kısım Maaş, Tazminat ve İkramiyeler  379
iiii. Bir Yardımlaşma Sandığı veya Derneği Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Durumlarda Bağlanan Maaşlar  379
jjjj. Tazminat Olarak Zarar Görenin Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Gereken Paralar  379
kkkk. Borçlunun Haline Münasip Evi  379
llll. Öğrenci Bursları  391
ccc. Özel Yasalarda Haczedilemeyeceği Yazılı Olan Mal ve Haklar  392
bb. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  405
d. Haczedilmezlikten Feragat  407
e. Haczedilmezliğin Belirlenmesi  408
f. Haczin Yapılması  409
aa. Taşınır Malların Haczi  409
bb. Taşınmaz Malların Haczi  415
cc. Maaş ve Ücret Haczi  421
dd. Yavrulu Hayvanların ve Yetişmemiş Ürünlerin (Mahsullerin) Haczi  426
ee. İntifa Hakkının Haczi  427
ff. Pay Haczi  427
gg. Teminat Mektuplarının Haczi  431
hh. Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Malların Haczi  432
g. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi  438
5. Haczin Sonuçları  454
6. Hacze Katılma  455
a. Adi Katılma  456
b. İmtiyazlı Katılma  457
c. Kamu Alacağı İçin Hacze Katılma  459
d. Usul  460
7. Haczin Düşmesi  463
8. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları  464
a. Genel Olarak  464
b. İstihkak Süreci  466
aa. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması  467
bb. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması  501
9. Borcun Taksitle Ödenmesi  515
a. Hacizden Önce  515
b. Hacizden Sonra  516
E. Satış (= Paraya Çevirme)  518
1. Genel Olarak  518
2. Satış İsteme Süreleri  522
3. Taşınır Malların Satılması  532
4. Taşınmaz Malların Satılması  539
5. Alacakların Paraya Çevrilmesi  578
a. Genel Olarak  578
b. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri  580
c. Haczedilen Alacağın Tahsil Edilmek Üzere Devri  581
6. Diğer Hak ve Payların Paraya Çevrilmesi  582
a. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi  583
b. Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi  583
c. Elbirliği Mülkiyetindeki Katılma Hakkının (Tasfiye Payının) Paraya Çevrilmesi  584
7. İhalenin Feshi  588
F. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması  616
1. Genel Olarak  616
2. Sıra Cetveli  620
a. Genel Olarak  620
b. Sıra Cetveline Karşı Konulması  623
aa. Genel Olarak  623
bb. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu  624
cc. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  628
3. Aciz Belgesi  633
a. Genel Olarak  633
b. Türleri  634
aa. Kesin Aciz Belgesi  634
bb. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi  637
4. Gemilere İlişkin Hükümler  637
İkinci Kesim
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK  639
II. YETKİ  652
III. TAKİBİN AŞAMALARI  657
A. Takip Talebi  657
1. Genel Olarak  657
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi  659
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  661
a. Poliçede  661
b. Bonoda  662
c. Çekte  666
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü  666
B. Ödeme Emri  667
C. Takibin Kesinleşmesi  669
1. Ödeme Emrine İtiraz  669
a. Genel Olarak  669
b. İtiraz Türleri  673
aa. İmzaya İtiraz  673
aaa. İtirazın Kabulü  679
bbb. İtirazın Reddi  681
bb. Borca İtiraz  682
aaa. İtirazın Kabulü  694
aaaa. Genel Olarak  694
bbbb. Sonuçları  702
bbb. İtirazın Reddi  703
2. Özel Şikâyet Yolu  704
a. Senedin Kambiyo Senedi Niteliğine İlişkin Şikâyet  705
b. Vadeye ve Senet Aslının Verilmemesine İlişkin Şikâyet  715
Üçüncü Kesim
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK  717
II. TÜRLERİ  719
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  719
1. Genel Olarak  719
2. Takibin Aşamaları  719
a. Takip Talebi  719
b. Ödeme Emri  721
c. Takibin Kesinleşmesi  725
aa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi  725
aaa. Genel Olarak  725
bbb. Temerrüt Nedeniyle İlamsız Tahliye  725
bb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi  738
aaa. İtirazın Konusu  739
aaaa. Kira Sözleşmesine İtiraz  739
bbbb. Kira Sözleşmesi Dışındaki Konulara İtiraz  740
cccc. Kefalete Yönelik İtiraz  744
bbb. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye  745
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  764
1. Genel Olarak  764
2. Takibin Aşamaları  765
a. Takip Talebi  765
b. Tahliye Emri  765
c. Takibin Kesinleşmesi  767
d. Tahliye  768
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI  769
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI  772
İkinci Ayrım
İLAMLI TAKİP
Birinci Kesim
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  775
II. KOŞULLARI  779
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması  779
1. İlam  779
2. İlam Niteliğinde Belgeler  782
a. İİY m. 38’e Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  783
b. Özel Yasalara Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  788
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi  792
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması  797
D. İcra Edilebilmesi Takip Koşuluna Bağlanan İlamlarda Bu Koşulun Yerine Getirilmesi  818
III. YETKİ  819
IV. TAKİBİN AŞAMALARI  820
A. Takip Talebi  820
B. İcra Emri  826
V. İCRANIN DURDURULMASI  830
A. Genel Olarak  830
B. Koşulları  830
C. İşleyiş Süreci  834
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  840
A. Genel Olarak  840
B. Türleri  841
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma  841
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma  848
VII. İCRANIN İADESİ  849
A. Genel Olarak  849
B. İşleyiş Süreci  850
İkinci Kesim
İLAMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI  855
II. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI  857
İkinci Bölüm
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ  877
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI  877
III. TAKİP TÜRLERİ  884
A. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi  884
1. Genel Olarak  884
2. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  885
3. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  888
B. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi  889
1. Genel Olarak  889
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  894
3. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  900
a. Alacak veya İpotek Hakkı ya da Her İkisinin Bir İlam veya İlam Niteliğinde Belgeye Bağlanmış Olması  900
b. İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Koşulsuz Bir Para Borcu İkrarını İçermesi  901
c. Kredi Kurumları ile İlgili Düzenleme  908
aa. Genel Olarak  908
bb. Koşulları  908
cc. Usul  918
IV. ORTAK HÜKÜMLER  924
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması  924
B. Rehin Açığı Belgesi  931
1. Genel Olarak  931
2. Türleri  931
a. Geçici Rehin Açığı Belgesi  931
b. Kesin Rehin Açığı Belgesi  932
V. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI VEYA BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI  934
VI. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER  941
Üçüncü Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL OLARAK  945
II. KOŞULLARI  947
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR  960
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ  963
V. SONUÇLARI  966
VI. KARARIN KALDIRILMASI  968
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  968
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması  972
VII. KESİNLEŞMESİ (= TAMAMLAYICI MERASİM)  976
A. Genel Olarak  976
B. İhtiyati Haczin Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü An  979
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI  981
A. Genel Olarak  981
B. Yargılama Usulü  982
İkinci Kitap
İFLAS HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  985
II. İFLAS ORGANLARI  987
A. Resmî İflas Organları  987
1. Asıl İflas Organları  987
a. İcra Dairesi  987
b. Asliye Ticaret Mahkemesi  988
c. İflas Dairesi  989
d. İcra Mahkemesi  990
e. Bölge Adliye Mahkemelerinin İlgili Hukuk Daireleri  991
f. Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri  991
2. Yardımcı İflas Organları  991
B. Özel İflas Organları  992
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı  992
2. İflas Bürosu  993
3. İflas İdaresi  994
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı  998
III. İFLASTA YETKİ  999
A. İcra Dairesi  999
B. Ticaret Mahkemesi  1000
C. İflas Dairesi  1000
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ  1000
A. İflas Harçları  1000
B. İflas Giderleri  1001
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ  1002
İkinci Kısım
İFLAS YOLUYLA TAKİP
Birinci Bölüm
KOŞULLARI
I. BORÇ: PARA VEYA TEMİNAT GÖSTERME  1005
II. BORÇLU: İFLASA TABİ BİR KİŞİ  1005
A. Tacirler  1006
1. Gerçek Kişi Tacirler  1006
2. Tüzel Kişi Tacirler  1009
B. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  1010
C. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler  1010
1. Ticareti Terk Edenler  1010
2. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları  1011
3. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları  1012
4. Kesin Mühleti Kaldırılan veya Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordatosu Tamamen Feshedilen İflasa Tabi Borçlu  1012
5. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar  1013
6. Miras Ortaklığı (= Tereke)  1013
III. NEDEN: İFLAS NEDENLERİ  1014
A. Genel İflas Nedeni  1014
B. Özel İflas Nedenleri  1015
İkinci Bölüm
İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım
TAKİPLİ İFLAS
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU  1017
A. Takip Talebi  1018
B. Ödeme Emri  1018
C. Takibin Kesinleşmesi  1019
D. İflas Davası  1019
1. Genel Olarak  1019
2. İflas Davasının İşleyişi  1020
a. Takip Dosyasının Getirtilmesi ve Muhafaza Tedbirlerinin Alınması  1020
b. İnceleme  1021
c. İflas Takibinin Kesinleştiğinin İlanı  1022
d. Alacaklıların Davaya Müdahalesi  1023
e. Depo Kararı  1023
f. İflas Kararı  1025
g. İflas Kararına Karşı Yasa Yolları  1029
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU  1029
A. Takip Talebi  1029
B. Ödeme Emri  1030
C. Takibin Kesinleşmesi  1030
D. İflas Davası  1031
İkinci Ayrım
TAKİPSİZ (= DOĞRUDAN) İFLAS
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS  1033
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177)  1033
B. İşleyiş Usulü  1037
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS  1038
A. İflas Nedenleri  1038
1. İhtiyari İflas Nedeni  1038
2. Zorunlu İflas Nedeni  1039
B. İşleyiş Usulü  1040
Üçüncü Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ  1041
Üçüncü Bölüm
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI  1045
A. Özel Hukuk Bakımından  1045
1. Ehliyet  1045
2. İyi Niyet  1046
3. Takipler  1047
4. Davalar  1049
a. Müflisin Davacı Olduğu Davalar  1050
b. Müflisin Davalı Olduğu Davalar  1050
B. Kamu Hukuku Bakımından  1054
1. Adi İflas  1054
2. Taksirli İflas  1054
3. Dolanlı (Hileli) İflas  1060
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI  1064
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi  1064
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi  1065
C. Sözleşmelere Etkisi  1066
D. Takas Hakkına Etkisi  1068
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi  1069
Dördüncü Bölüm
İFLAS TASFİYESİ
I. MASANIN OLUŞMASI  1071
A. Masa Nedir?  1071
B. İflas Masasının Mevcudu  1072
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar  1072
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar  1073
a. Müflisin Ücreti  1073
b. Üçüncü Kişilerin Verdiği Rehinler  1074
c. İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Olan Hacizli Mallarının Satış Bedeli  1074
d. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar  1074
e. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olup da Devri Mümkün Olmayan Mallar ile Devredilemediği İçin Paraya Çevrilemeyen Mallar  1074
3. Masadan Çıkarma Hakkı  1074
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi  1075
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI  1077
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ  1079
IV. BASİT TASFİYE  1079
V. ADİ TASFİYE  1081
A. İlan  1081
B. Masaya Alacak Kaydı Yapılması  1082
1. Süresinde Kayıt  1082
2. Geç Kayıt  1083
3. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar  1083
C. Birinci Alacaklılar Toplantısı  1084
D. İflas İdaresi  1085
E. İflasta İstihkak Davaları  1086
F. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış  1092
G. İflas Alacaklarının İncelenmesi  1093
H. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi  1093
1. Genel Olarak  1093
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası  1096
a. En Önce Ödenecek Alacaklar  1098
aa. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Giderleri (İİY m. 248)  1098
bb. Masada Gemi Varsa Gemi Alacaklısı Hakkı (TTY m. 1320, 1323)  1098
cc. Türk Medeni Yasası’nın 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar İçin Kurulan Rehin Hakları  1100
b. Rehinli Alacaklar  1100
c. Bir Kısım Kamu Alacakları  1100
d. Masa Alacakları  1101
d. Adi Alacaklar  1102
aa. Genel Olarak  1102
bb. İmtiyazlı Alacaklar  1103
cc. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü Sıra)  1107
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları  1107
a. Şikâyet Yolu  1107
b. Sıra Cetveline İtiraz Davası  1110
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi  1117
5. Kamu (= Amme) Alacağının İflas Sıra Cetveline Yazılması  1118
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı  1120
İ. Masa Mallarının Satışı  1120
J. Paraların Paylaştırılması  1121
1. Pay Cetveli ve Son Hesap  1121
2. Paraların Dağıtılması  1122
K. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  1123
1. Genel Olarak  1123
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması  1124
L. İflasın Kapanması  1125
Beşinci Bölüm
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI
I. İFLASIN KALDIRILMASI  1127
A. Genel Olarak  1127
B. Koşulları  1127
C. Usul ve Sonuçları  1129
D. Yasa Yolları  1130
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ  1130
A. Genel Olarak  1130
B. Koşulları  1131
1. Genel Koşullar  1131
2. Özel Koşullar  1131
C. Karar  1132
Üçüncü Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
Birinci Kısım
KONKORDATO HUKUKU
Birinci Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM  1135
II. TÜRLERİ  1138
A. Oluşum Biçimine Göre  1138
1. Mahkeme Dışı Konkordato  1138
2. Mahkeme İçi Konkordato  1138
B. Etkisine Göre  1139
1. Adi Konkordato  1139
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato  1140
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım
İFLAS DIŞI KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  1141
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ  1141
A. Konkordato Teklifi  1141
1. Başvurabilecek Kişiler  1141
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1143
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler  1144
4. Usul  1148
B. Konkordato Mühleti  1149
1. Genel Olarak  1149
2. Geçici Mühlet  1149
a. Genel Olarak  1149
b. Koşul  1150
c. Usul  1150
d. Karar  1150
e. Süre  1152
f. İlanı ve Bildirimi  1152
g. Sonuçları  1152
3. Kesin Mühlet  1155
a. Genel Olarak  1155
b. Koşul  1156
c. Usul  1156
d. Süre  1157
e. İlan ve Bildirim  1158
f. Sonuçları  1158
aa. Konkordato Komiserinin Atanması  1158
aaa. Genel Olarak  1158
bbb. Hukuksal Statüsü  1160
ccc. Görevleri  1161
bb. Alacaklılar Kurulu Oluşturabilme  1164
cc. Alacaklılar Bakımından Sonuçları  1165
aaa. Mühletin Takiplere Etkisi  1165
bbb. Mühletin Davalara Etkisi  1175
ccc. Mühletin Diğer Etkileri  1176
dd. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları  1177
ee. Borçlu Bakımından Sonuçları  1178
g. Kesin Mühletin Kaldırılması  1180
aa. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması  1180
bb. Kesin Mühlet İçinde Konkordato İsteminin Reddi ile İflasın Açılması  1181
aaa. İflasa Tabi Borçlu Bakımından  1181
bbb. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Bakımından  1182
ccc. Usul  1182
4. Yasa Yolları  1182
C. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü  1184
1. Genel Olarak  1184
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk  1184
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma  1186
D. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  1188
E. Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki)  1190
1. Koşulları  1190
2. Usul  1198
3. Karar  1198
a. İstemin Kabulü  1198
b. İstemin Reddi  1199
4. Yasa Yolları  1200
F. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları  1200
1. Alacaklılara Etkisi  1200
2. Takiplere Etkisi  1204
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi  1205
4. Borçluya Etkisi  1205
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi  1205
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi  1207
G. Konkordatonun Feshi  1208
1. Kısmi Fesih  1208
2. Tamamen Fesih  1212
İkinci Ayrım
İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  1217
II. İŞLEYİŞ USULÜ  1218
Üçüncü Bölüm
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  1221
II. YETKİLİ ORGANLAR  1222
A. Tasfiye Memurları  1222
B. Alacaklılar Kurulu  1223
III. İŞLEYİŞ USULÜ  1224
A. Konkordato Masasının Oluşması  1224
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması  1224
C. Paraya Çevirme  1225
D. Paraların Paylaştırılması  1226
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi  1227
İkinci Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
I. GENEL OLARAK  1229
II. KOŞULLARI  1230
III. USUL  1232
IV. SONUÇLARI  1235
V. FESİH VE TADİL  1236
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS  1237
Dördüncü Kitap
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER ÖNLEMLER
Birinci Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  1241
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ  1242
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması  1242
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması  1243
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI  1244
A. Butlan Davası  1244
B. Muvazaa Davası  1244
C. İstihkak Davası  1245
IV. KONUSU  1247
A. Genel Olarak  1247
B. İptale Tabi İşlemler  1248
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar)  1248
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler  1249
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler  1249
V. KOŞULLARI  1253
VI. USUL  1256
A. Genel Olarak  1256
B. Taraflar  1259
1. Davacı  1259
2. Davalı  1260
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  1261
D. Dava Açma Süresi  1264
VII. SONUÇLARI  1264
A. Hacizdeki İptal Davası  1264
B. İflastaki İptal Davası  1268
C. Ortak Hükümler  1268
VIII. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA YASA’YA GÖRE AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI  1270
EKLER
EK – 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  1275
EK – 2: ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ  1284
EK – 3: TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN TAKAS VEYA MAHSUP İDDİASI  1290
EK – 4: ZAYİ OLAN DAVA VE TAKİP DOSYALARININ YENİLENMESİ  1298
EK – 5: TMSF’NİN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SORUNU  1304
EK – 6: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLADIĞI 20.07.2016 TARİHİNE KADAR VERİLEN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI [ESKİ DÜZENLEME]  1306
Kaynakça  1309
Kavram Dizini  1315
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020