Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru
Atipik İş İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi
Ekim 2016 / 1. Baskı / 392 Syf.
Fiyatı: 83.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İş hukuku çalışma yaşamına ilişkin asgari kurallar getiriyor olsa da eksen aldığı kavram işçidir. İşçi ise iş sözleşmesi ile iş görme borcunu ifa eden gerçek kişi olduğundan bir çalışanın işçi olduğu tespit edilirken aslında aradaki ilişkinin iş ilişkisi olduğunun tespit edilmesi gerekir. Bağımlılık unsuru ise burada belirleyici bir işleve sahiptir. İş sözleşmesinin bağımlılık unsuru, iş sözleşmesini karakterize eder ve onu diğer sözleşme türlerinden ayırt etmeye yarar. Ancak bağımlılık ilişkisi işçi ile işveren arasındaki ilişkiye göre şekillenen göreceli bir niteliğe sahiptir.

Bu çalışmada amaçlanan, bağımlılık unsurunun iş ilişkilerinde ne şekilde görünebileceğini tespit etmektir. Ayrıca atipik iş ilişkileri bakımından bağımlılık unsurunun değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur.

Konu Başlıkları
İş Sözleşmesinin Diğer İş Görme Sözleşmeleri İçindeki Yeri ve İş Sözleşmesi Tanımlamasında Yeni Eğilimler
İş Sözleşmesinin Diğer İş Görme Sözleşmelerinden Ayırt Edilmesinde Bağımlılık Ölçütü
Bağımlılık İlişkisinin İş Sözleşmesinin Türlerinde Özel Görünüş Biçimleri
Barkod: 9789750239137
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 392
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm  
TANIM – KAVRAMLAR, İŞ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER İŞ GÖRME  
SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİ YERİ VE İŞ SÖZLEŞMESİ  
TANIMLAMASINDA YENİ EĞİLİMLER  
I. TANIM VE KAVRAMLAR  23
A. Genel Olarak  23
B. Kavramlar  24
1. İşçi Kavramı  24
a. Genel Olarak  24
b. Bireysel İş Hukuku Açısından İşçi Kavramı  24
ba. Türk Hukukunda  24
baa. Genel Olarak  24
bab. Çırak ve Stajterlerin Durumu  27
bb. Avrupa Birliği Hukukunda  28
bc. Alman Hukukunda  29
c. Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Sigortalı Kavramı  31
ca. Türk Hukukunda  31
cb. Alman Hukukunda  36
d. Toplu İş Hukuku Açısından İşçi Kavramı  37
e. Kamu Hukukunda İşçi Kavramı  39
ea. İşçi– Memur Ayrımı  40
eb. İşçi– Sözleşmeli Personel Ayrımı  42
2. Hizmet Sözleşmesi Kavramı  45
a. Genel Olarak  45
b. Terminoloji Sorunu  47
c. Alman Hukukunda Hizmet Sözleşmesi  48
3. İş Sözleşmesi Kavramı  49
a. İş Sözleşmesi– İş İlişkisi  50
aa. Genel Olarak  50
ab. İş İlişkisinin Ortaya Çıkmasına İlişkin Teoriler  51
aba. Sözleşme Teorisi  52
abb. Katılma Teorisi  53
abc. Türk Hukuku Açısından Değerlendirme  55
abd. Geçerli İş Sözleşmelerinde İş İlişkisi  55
abe. Geçersiz İş Sözleşmelerinde İş İlişkisi  57
b. İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  60
ba. Karşılıklı Hak ve Borçlar İçeren Bir Sözleşme Olması  61
bb. Sürekli İlişki Kurması  62
bc. Kişisel Nitelikte Oluşu  63
c. İş Sözleşmesinin Unsurları  65
ca. Genel Olarak  65
cb. Karşılaştırmalı Hukukta  66
cc. İş Görme Unsuru  67
cd. Ücret Unsuru  69
ce. Bağımlılık Unsuru  73
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİ YERİ  74
A. İş Görme Sözleşmeleri  74
1. Genel Olarak  74
2. Eser Sözleşmesi  75
3. Vekâlet Sözleşmesi  81
4. Ortaklık Sözleşmesi  85
B. Bazı Bağımsız Çalışma Modelleri ile Karşılaştırılması  88
1. Genel Olarak  88
2. Tek Satıcılık Sözleşmesinin İş Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  89
3. Franchise Sözleşmelerinin İş Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  93
İkinci Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİNDEN  
AYIRT EDİLMESİNDE BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜ  
I. İŞ SÖZLEŞMESİNDE BAĞIMLILIK UNSURU  98
A. İş Sözleşmesinde Bağımlılık İlişkisi Kavramı ve Çeşitleri  98
1. Bağımlık İlişkisi Kavramı  98
2. İş Sözleşmesinde Bağımlılık Kavramının Terminolojisi Sorunu  99
3. Bağımlılık Unsurunun Görünüş Biçimleri  101
a. Ekonomik Bağımlılık  101
aa. Kavram  102
aaa. Türk hukukunda  102
aab. Karşılaştırmalı Hukukta  105
aac. Alman İş Hukukunda  106
aad. Fransız İş Hukukunda  110
aae. İtalyan İş Hukukunda  113
aaf. Anglo–Sakson Hukukunda  116
ab. Ara Sonuç  119
b. Teknik Bağımlılık  121
ba. Kavram  121
bb. Türk Hukukunda  122
bc. Karşılaştırmalı Hukukta  125
c. Kişisel ve Hukuki Bağımlılık  128
ca. Kavram  128
cb. Türk Hukukunda  130
cba. Kişisel ve Hukuki Bağımlılığın Anlamı  130
cbb. İşverenin Yönetim Hakkının Bağımlılık Unsuru ile İlişkisi  131
cbc. İş Organizasyonu Kavramı ve Bağımlılık Unsuru ile İlişkisi  133
cc. Karşılaştırmalı Hukukta  136
cca. Uluslararası Çalışma Örgütü 198 Sayılı Tavsiyesi ve ABAD Kararları  136
ccb. Alman Hukukunda  138
ccba. Kişisel Bağımlılığın Anlamı  138
ccbb. Kişisel Bağımlılık İlişkisinin Kanunî Dayanağı  140
ccbc. Kişisel Bağımlılığın Tespitinde Tipolojik Metot  142
ccc. Fransız Hukukunda  144
ccd. Anglo–Sakson Sistemde  147
cce. İtalyan İş Hukukunda  153
cd. Ara Sonuç  156
II. KİŞİSEL VE HUKUKİ BAĞIMLILIK VE TARAFLARIN BORÇLARINA ETKİSİ  157
A. Kişisel ve Hukuki Bağımlılığın İşverenin Hak ve Borçları ile İlişkisi  157
1. Genel Olarak  157
2. İşverenin Yönetim Hakkı  158
a. İşverenin Yönetim Hakkının İş Hukukundaki Yeri  158
b. İşverenin Yönetim Hakkının Hukuki Dayanağı  160
c. İşverenin Yönetim Hakkı ve İş Kanunu’nun 22. Maddesi Kapsamında Esaslı Değişiklik  161
d. İşverenin Yönetim Hakkının İçeriği  165
da. İşin Görülmesine İlişkin Emir ve Talimatlar  168
db. İşin Zamanına İlişkin Emir ve Talimatlar  172
dc. İşin Yerine İlişkin Emir ve Talimatlar  177
dd. İşverenin Genişletilmiş Yönetim Hakkı  179
de. İşçinin İşyerindeki Davranışlarına İlişkin Emir ve Talimatlar  184
e. İşçinin Yönetime Katılması ile İşverenin Yönetim Hakkının Sınırlandırılması  190
3. İşverenin Diğer Borçları ve Bağımlılık Unsuru Arasındaki İlişki  193
B. Kişisel ve Hukuki Bağımlılığın İşçinin Borçları ile İlişkisi  194
C. Ara Sonuç  198
III. KİŞİSEL VE HUKUKİ BAĞIMLILIĞI TESPİT ETMEYE YARAYAN ÖLÇÜTLER  199
A. Genel Olarak  199
B. Bağımlılık Tanımında Değişimi Hazırlayan Faktörler  201
C. İşverenin İş Organizasyonunda İş Görme  206
1. İş Organizasyonu Kavramı  206
2. İşçinin İşverenin İş Organizasyonunda İş Görmesi  210
a. Anlamı  210
b. İşverenin İş Organizasyonunda İş Görmenin Bağımlılık İlişkisi İçindeki Yeri  212
c. Karşılaştırmalı Hukukta İşverenin İş Organizasyonunda İş Görme  214
3. Yargıtay’ın Konuya Yaklaşımı  219
D. İş İlişkisinde Bağımlılık Unsurunun Tespitine Yarayan Ek Ölçütler  222
1. Genel Olarak  222
2. İşin Yönetimi ve Gerçek Denetimi  222
3. İşletme Riskinin Üstlenilmesi  226
a. Genel Olarak  226
b. Çıkış Noktası: WANK’ın İşçi Tanımı ve Çalışmada İkili Sistem  228
c. Wank’ın İkili Çalışma Modelinin Türk İş Hukuku ile Karşılaştırılması  232
d. İşletme Riskinin Gönüllü Olarak Üstlenilmesi  233
e. İşletme Riskinin Üstlenilmesinin Bağımsız Çalışmayı Ayırt Edici Niteliği  238
f. Yargı kararları Açısından İşletme Riskinin Üstlenilmesi  241
fa. Türk Hukukunda  241
fb. Alman Hukukunda  246
4. Çalışanın İşi Reddetme Hakkı  248
5. Münhasıran Aynı İş Sahibi İçin Çalışma  254
6. İşin Görülmesinde Ücret Ödenerek İstihdam Edilen Yardımcı Eleman Kullanma  257
7. Ücret Unsuru ve Ücretin Ödenme Biçimi  262
a. Ücret Unsuru  262
b. Ücretin Ödenme Biçimi  269
8. İşçi ve İşveren Sıfatlarının Aynı Kişide Birleşememesi  272
Üçüncü Bölüm  
BAĞIMLILIK İLİŞKİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİNDE  
ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  
I. ATİPİK İSTİHDAM TÜRLERİNDE BAĞIMLILIK UNSURU  280
A. Genel Olarak  280
B. İş Paylaşımında Bağımlılık Unsuru  281
C. Geçici İş İlişkisinde Bağımlılık Unsuru  284
1. Geçici İş İlişkisinde Genel Esaslar  284
2. Geçici İş İlişkisinde Taraflar Arasındaki İlişki  286
3. Geçici İş İlişkisinde İşverenin Yönetim Hakkı  288
4. Geçici İş İlişkisinin Görünüm Biçimleri  290
5. Geçici İş İlişkisinin Bağımlılık Unsurunun Tespiti  293
D. Tele Çalışmada Bağımlılık Unsuru  297
1. Tele Çalışmanın Hukuki Niteliği ve Özellikleri  297
2. Tele Çalışmanın Türleri ve Bağımlılık İlişkisinin Tespiti  301
a. Tele Merkezden Çalışma  301
b. Gezici (Mobil) Tele Çalışma  303
c. Evden Tele Çalışma  305
E. Birlikte İstihdamda Bağımlılık Unsuru  309
F. Üst Düzey Yöneticilerin Bağımlılık Unsuru  314
1. Üst Düzey Yönetici Kavramı ve İşveren Vekilliği Arasındaki İlişki  314
2. Üst Düzey Yöneticinin Bağımlılık İlişkisinin Tespiti  317
II. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDAKİ HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE BAĞIMLILIK UNSURU  320
A. Genel Olarak  320
B. Pazarlamacılık Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru  321
1. Pazarlamacılık Sözleşmesine İlişkin Genel Esaslar  321
2. Pazarlamacılık Sözleşmesinde Bağımlılık İlişkisinin Tespiti  323
3. Pazarlamacının “Kendi Müşteri Çevresi”nin Bulunması ve Bağımlılık İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi  326
4. Pazarlamacılık Sözleşmesinin Bir Türü Olarak Ağ Pazarlama (Network Marketing)  328
C. Evde Hizmet Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru  333
1. Evde Çalışma ve Evde Hizmet Sözleşmesi Kavramları  333
a. Türk Hukukunda Evde Çalışma  335
b. Alman Hukukunda Evde Çalışma  337
2. Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Genel Esaslar  339
3. Evde Hizmet Sözleşmesinde Bağımlılık Unsurunun Tespiti  342
D. Ev Hizmetlerinde Çalışanların Bağımlılık Unsuru  348
1. Ev Hizmeti Kavramı ve Hukuki Çerçevesi  348
2. Ev Hizmetlerinde Bağımlılık Unsurunun Tespiti  352
Sonuç  357
Kaynakça  365
Kavramlar Dizini  389
 


İrem Özcan
Mart 2020
54.00 TL
Sepete Ekle
Damla Çolak Yokuş
Mart 2020
29.00 TL
Sepete Ekle
Berna Duman
Mart 2020
52.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm  
TANIM – KAVRAMLAR, İŞ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER İŞ GÖRME  
SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİ YERİ VE İŞ SÖZLEŞMESİ  
TANIMLAMASINDA YENİ EĞİLİMLER  
I. TANIM VE KAVRAMLAR  23
A. Genel Olarak  23
B. Kavramlar  24
1. İşçi Kavramı  24
a. Genel Olarak  24
b. Bireysel İş Hukuku Açısından İşçi Kavramı  24
ba. Türk Hukukunda  24
baa. Genel Olarak  24
bab. Çırak ve Stajterlerin Durumu  27
bb. Avrupa Birliği Hukukunda  28
bc. Alman Hukukunda  29
c. Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Sigortalı Kavramı  31
ca. Türk Hukukunda  31
cb. Alman Hukukunda  36
d. Toplu İş Hukuku Açısından İşçi Kavramı  37
e. Kamu Hukukunda İşçi Kavramı  39
ea. İşçi– Memur Ayrımı  40
eb. İşçi– Sözleşmeli Personel Ayrımı  42
2. Hizmet Sözleşmesi Kavramı  45
a. Genel Olarak  45
b. Terminoloji Sorunu  47
c. Alman Hukukunda Hizmet Sözleşmesi  48
3. İş Sözleşmesi Kavramı  49
a. İş Sözleşmesi– İş İlişkisi  50
aa. Genel Olarak  50
ab. İş İlişkisinin Ortaya Çıkmasına İlişkin Teoriler  51
aba. Sözleşme Teorisi  52
abb. Katılma Teorisi  53
abc. Türk Hukuku Açısından Değerlendirme  55
abd. Geçerli İş Sözleşmelerinde İş İlişkisi  55
abe. Geçersiz İş Sözleşmelerinde İş İlişkisi  57
b. İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  60
ba. Karşılıklı Hak ve Borçlar İçeren Bir Sözleşme Olması  61
bb. Sürekli İlişki Kurması  62
bc. Kişisel Nitelikte Oluşu  63
c. İş Sözleşmesinin Unsurları  65
ca. Genel Olarak  65
cb. Karşılaştırmalı Hukukta  66
cc. İş Görme Unsuru  67
cd. Ücret Unsuru  69
ce. Bağımlılık Unsuru  73
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİ YERİ  74
A. İş Görme Sözleşmeleri  74
1. Genel Olarak  74
2. Eser Sözleşmesi  75
3. Vekâlet Sözleşmesi  81
4. Ortaklık Sözleşmesi  85
B. Bazı Bağımsız Çalışma Modelleri ile Karşılaştırılması  88
1. Genel Olarak  88
2. Tek Satıcılık Sözleşmesinin İş Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  89
3. Franchise Sözleşmelerinin İş Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  93
İkinci Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİNDEN  
AYIRT EDİLMESİNDE BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜ  
I. İŞ SÖZLEŞMESİNDE BAĞIMLILIK UNSURU  98
A. İş Sözleşmesinde Bağımlılık İlişkisi Kavramı ve Çeşitleri  98
1. Bağımlık İlişkisi Kavramı  98
2. İş Sözleşmesinde Bağımlılık Kavramının Terminolojisi Sorunu  99
3. Bağımlılık Unsurunun Görünüş Biçimleri  101
a. Ekonomik Bağımlılık  101
aa. Kavram  102
aaa. Türk hukukunda  102
aab. Karşılaştırmalı Hukukta  105
aac. Alman İş Hukukunda  106
aad. Fransız İş Hukukunda  110
aae. İtalyan İş Hukukunda  113
aaf. Anglo–Sakson Hukukunda  116
ab. Ara Sonuç  119
b. Teknik Bağımlılık  121
ba. Kavram  121
bb. Türk Hukukunda  122
bc. Karşılaştırmalı Hukukta  125
c. Kişisel ve Hukuki Bağımlılık  128
ca. Kavram  128
cb. Türk Hukukunda  130
cba. Kişisel ve Hukuki Bağımlılığın Anlamı  130
cbb. İşverenin Yönetim Hakkının Bağımlılık Unsuru ile İlişkisi  131
cbc. İş Organizasyonu Kavramı ve Bağımlılık Unsuru ile İlişkisi  133
cc. Karşılaştırmalı Hukukta  136
cca. Uluslararası Çalışma Örgütü 198 Sayılı Tavsiyesi ve ABAD Kararları  136
ccb. Alman Hukukunda  138
ccba. Kişisel Bağımlılığın Anlamı  138
ccbb. Kişisel Bağımlılık İlişkisinin Kanunî Dayanağı  140
ccbc. Kişisel Bağımlılığın Tespitinde Tipolojik Metot  142
ccc. Fransız Hukukunda  144
ccd. Anglo–Sakson Sistemde  147
cce. İtalyan İş Hukukunda  153
cd. Ara Sonuç  156
II. KİŞİSEL VE HUKUKİ BAĞIMLILIK VE TARAFLARIN BORÇLARINA ETKİSİ  157
A. Kişisel ve Hukuki Bağımlılığın İşverenin Hak ve Borçları ile İlişkisi  157
1. Genel Olarak  157
2. İşverenin Yönetim Hakkı  158
a. İşverenin Yönetim Hakkının İş Hukukundaki Yeri  158
b. İşverenin Yönetim Hakkının Hukuki Dayanağı  160
c. İşverenin Yönetim Hakkı ve İş Kanunu’nun 22. Maddesi Kapsamında Esaslı Değişiklik  161
d. İşverenin Yönetim Hakkının İçeriği  165
da. İşin Görülmesine İlişkin Emir ve Talimatlar  168
db. İşin Zamanına İlişkin Emir ve Talimatlar  172
dc. İşin Yerine İlişkin Emir ve Talimatlar  177
dd. İşverenin Genişletilmiş Yönetim Hakkı  179
de. İşçinin İşyerindeki Davranışlarına İlişkin Emir ve Talimatlar  184
e. İşçinin Yönetime Katılması ile İşverenin Yönetim Hakkının Sınırlandırılması  190
3. İşverenin Diğer Borçları ve Bağımlılık Unsuru Arasındaki İlişki  193
B. Kişisel ve Hukuki Bağımlılığın İşçinin Borçları ile İlişkisi  194
C. Ara Sonuç  198
III. KİŞİSEL VE HUKUKİ BAĞIMLILIĞI TESPİT ETMEYE YARAYAN ÖLÇÜTLER  199
A. Genel Olarak  199
B. Bağımlılık Tanımında Değişimi Hazırlayan Faktörler  201
C. İşverenin İş Organizasyonunda İş Görme  206
1. İş Organizasyonu Kavramı  206
2. İşçinin İşverenin İş Organizasyonunda İş Görmesi  210
a. Anlamı  210
b. İşverenin İş Organizasyonunda İş Görmenin Bağımlılık İlişkisi İçindeki Yeri  212
c. Karşılaştırmalı Hukukta İşverenin İş Organizasyonunda İş Görme  214
3. Yargıtay’ın Konuya Yaklaşımı  219
D. İş İlişkisinde Bağımlılık Unsurunun Tespitine Yarayan Ek Ölçütler  222
1. Genel Olarak  222
2. İşin Yönetimi ve Gerçek Denetimi  222
3. İşletme Riskinin Üstlenilmesi  226
a. Genel Olarak  226
b. Çıkış Noktası: WANK’ın İşçi Tanımı ve Çalışmada İkili Sistem  228
c. Wank’ın İkili Çalışma Modelinin Türk İş Hukuku ile Karşılaştırılması  232
d. İşletme Riskinin Gönüllü Olarak Üstlenilmesi  233
e. İşletme Riskinin Üstlenilmesinin Bağımsız Çalışmayı Ayırt Edici Niteliği  238
f. Yargı kararları Açısından İşletme Riskinin Üstlenilmesi  241
fa. Türk Hukukunda  241
fb. Alman Hukukunda  246
4. Çalışanın İşi Reddetme Hakkı  248
5. Münhasıran Aynı İş Sahibi İçin Çalışma  254
6. İşin Görülmesinde Ücret Ödenerek İstihdam Edilen Yardımcı Eleman Kullanma  257
7. Ücret Unsuru ve Ücretin Ödenme Biçimi  262
a. Ücret Unsuru  262
b. Ücretin Ödenme Biçimi  269
8. İşçi ve İşveren Sıfatlarının Aynı Kişide Birleşememesi  272
Üçüncü Bölüm  
BAĞIMLILIK İLİŞKİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİNDE  
ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  
I. ATİPİK İSTİHDAM TÜRLERİNDE BAĞIMLILIK UNSURU  280
A. Genel Olarak  280
B. İş Paylaşımında Bağımlılık Unsuru  281
C. Geçici İş İlişkisinde Bağımlılık Unsuru  284
1. Geçici İş İlişkisinde Genel Esaslar  284
2. Geçici İş İlişkisinde Taraflar Arasındaki İlişki  286
3. Geçici İş İlişkisinde İşverenin Yönetim Hakkı  288
4. Geçici İş İlişkisinin Görünüm Biçimleri  290
5. Geçici İş İlişkisinin Bağımlılık Unsurunun Tespiti  293
D. Tele Çalışmada Bağımlılık Unsuru  297
1. Tele Çalışmanın Hukuki Niteliği ve Özellikleri  297
2. Tele Çalışmanın Türleri ve Bağımlılık İlişkisinin Tespiti  301
a. Tele Merkezden Çalışma  301
b. Gezici (Mobil) Tele Çalışma  303
c. Evden Tele Çalışma  305
E. Birlikte İstihdamda Bağımlılık Unsuru  309
F. Üst Düzey Yöneticilerin Bağımlılık Unsuru  314
1. Üst Düzey Yönetici Kavramı ve İşveren Vekilliği Arasındaki İlişki  314
2. Üst Düzey Yöneticinin Bağımlılık İlişkisinin Tespiti  317
II. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDAKİ HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE BAĞIMLILIK UNSURU  320
A. Genel Olarak  320
B. Pazarlamacılık Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru  321
1. Pazarlamacılık Sözleşmesine İlişkin Genel Esaslar  321
2. Pazarlamacılık Sözleşmesinde Bağımlılık İlişkisinin Tespiti  323
3. Pazarlamacının “Kendi Müşteri Çevresi”nin Bulunması ve Bağımlılık İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi  326
4. Pazarlamacılık Sözleşmesinin Bir Türü Olarak Ağ Pazarlama (Network Marketing)  328
C. Evde Hizmet Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru  333
1. Evde Çalışma ve Evde Hizmet Sözleşmesi Kavramları  333
a. Türk Hukukunda Evde Çalışma  335
b. Alman Hukukunda Evde Çalışma  337
2. Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Genel Esaslar  339
3. Evde Hizmet Sözleşmesinde Bağımlılık Unsurunun Tespiti  342
D. Ev Hizmetlerinde Çalışanların Bağımlılık Unsuru  348
1. Ev Hizmeti Kavramı ve Hukuki Çerçevesi  348
2. Ev Hizmetlerinde Bağımlılık Unsurunun Tespiti  352
Sonuç  357
Kaynakça  365
Kavramlar Dizini  389
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.