Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tapu İptali ve Tescil Davaları
Ocak 2020 / 2. Baskı / 1384 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 277.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ülkemizde taşınmaz hukuku ve tapu iptal / tescil uyuşmazlıklarının giderek daha büyük bir önem kazanması nedeniyle, uygulamadaki ihtiyacın karşılanması amacıyla kapsamlı ve içerik yönüyle doyurucu bir eser hazırlanmış, güncel Yargıtay kararlarıyla desteklenmiştir.

Kitabın ilk bölümünde; "Medeni, Tapu, Kadastro" Kanunları kapsamında kalan davalar, ikinci bölümde; "Borçlar Kanunu" kapsamında kalan davalar ele ele alınmış, üçüncü bölümde ise; güncel Yargıtay kararları eşliğinde tapu iptal/tescil uyuşmazlıklarına somut bir şekilde soru ve yanıtlarla yer verilmiştir.

Kitabın sonuna ise 04.07.2019 kabul tarihli olup, 10.07.2019 tarihinde yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğuna İlişkin Tazminat Davası
Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası
Yolsuz Tescil
Terkin
Değişikliğe Dayalı Tapu İptal Davası
Üçüncü Kişiye Karşı Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali Davası
Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali
Tescil Davaları
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
Kat Karşılığı Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal
Tescil Davaları
Sözleşmede İrade Fesatı ve Ehliyetsizlik Nedenlerine Dayalı Tapu İptal
Tescil Davaları
Önalımdan ve Önalımda Muvazaadan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası
Tenkis Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası (TMK m. 560–571)
Temsil Yetkisinin Kullanılmasından Kaynaklanan Tapu İptal
Tescil Davaları
Aile Konutu Şerhinin Tapuda Konulması Davası
Barkod: 9789750258190
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  6
Önsöz  7
Birinci Bölüm
MEDENİ/TAPU/KADASTRO KANUNU KAPSAMINDA KALAN
TAPU İPTAL VE TESCİL İLE KAYIT DÜZELTME DAVALARI
GİRİŞ  27
§ 1. TAPU SİCİLİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE SİCİLE EGEMEN OLAN İLKELER  28
1. Tapu Sicili  28
2. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydı  29
3. Tescil Tanımı  31
4. Tescilin Konusu  32
5. Tescil Koşulları  32
A. Tescil İstemi  32
B. Geçerli Hukuki Neden  33
C. Tescil İsteminde Bulunanın Yetkili ve Hukuki Sebebin Geçerli Olduğunu Belgelemesi  35
D. Hakların Tescili  36
E. Tescilin Etkisi  37
F. Tescilin Sonuçları  39
G. Tapu Tahsis Belgesine Dayanarak Tescil İsteminin Koşulları  39
6. Terkin  42
7. Şerhler  43
A. Kişisel Hakların Şerhi  44
B. Tasarruf Yetkisi Kısıtlanmasında Şerh  45
C. Geçici Tescil Şerhi  47
8. Beyanlar  47
9. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler  50
A. Aynilik İlkesi  50
B. Tescil İlkesi  50
C. Nedensellik İlkesi  50
D. İstek İlkesi  52
E. Açıklık İlkesi  53
F. Tapu Siciline Güven İlkesi  54
G. Devletin Sorumluluğu İlkesi  56
10. Yabancıların Türkiye’de Mülkiyet Edinmesi  56
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  57
§ 2. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m. 1007)  75
I. GİRİŞ  75
II. İLGİLİ MADDE  76
III. AÇIKLAMA  76
1. Davada Husumet  76
2. Davanın Koşulları  78
3. Hak Düşürücü Süre  80
4. Yargı Yeri (Görev ve Yetki)  82
5. Hazinenin Sorumlu Tutulmayacağı Haller  83
6. Uygulamaya Yansıyan Sorumluluk Halleri  84
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  86
§ 3. TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI
(TMK m. 1027)  106
I. GİRİŞ  106
II. İLGİLİ MADDE  107
III. AÇIKLAMA  108
1. İdari Yoldan Düzeltme  108
2. Adli Yargı Yoluyla Düzeltme  112
A. Görev  112
B. Yetki  114
C. Çekişmesiz Yargı İşi  114
D. Davacı  115
E. Davalı  118
F. İstek Konusu  118
G. Davada İzlenmesi Gereken Yöntem  119
Ğ. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri  121
H. Kararın Niteliği  122
I. Uygulamaya Yansıyan Uyuşmazlıkların İçtihatlar Eşliğinde Yanıtlanması  123
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  125
§ 4. KADASTRO KANUNUNA GÖRE HATALARIN DÜZELTİLMESİ (3402 s. K m. 41)  148
I. İLGİLİ MADDE  148
II. AÇIKLAMA  148
1. Düzeltmeye Karşı Dava Yolu  149
2. Görev  149
3. Yetki  150
4. Dava Açma Süresi  150
5. Davacı  151
6. Davalı  151
7. İstek Konusu  152
8. Hüküm  152
9. Uygulama Kadastrosuna İtiraz  153
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  154
§ 5. YOLSUZ TESCİL/TERKİN/DEĞİŞİKLİĞE DAYALI TAPU İPTAL DAVASI
(TMK m. 1025)  168
I. GİRİŞ  168
II. İLGİLİ MADDE  169
III. AÇIKLAMA  169
1. Dava Açılmasına Konu Kayıtlar  170
2. Davaya Konu Yapılmayacak Kayıtlar  171
3. Davada Dayanılan Hukuki Nedenler  171
4. Usul Hükümleri  172
A. Görev  172
B. Yetki  173
C. Davacı  175
D. Davalı  177
E. İstek Konusu  181
F. Kanıt Yükü  181
G. Hüküm  183
Ğ. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri  184
H. Dava Hakkının Kullanılmasında Süre  186
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  187
§ 6. ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ DAVASI
(TMK m. 1023, 1024)  199
I. GİRİŞ  199
II. İLGİLİ MADDE  199
III. AÇIKLAMA  200
1. Genel Olarak  200
2. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller  200
A. Hukuki Sebepten Yoksun Tesciller  200
B. Bağlayıcı Olmayan Bir Hukuki İşleme Dayalı Tescil  201
C. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması  203
D. İstem Olmadan Yapılan Tescil  206
E. Sicildeki Yolsuz Değişiklikler  206
3. Sonradan Yolsuz Hale Gelen Tescil veya Hukuki Kıymetini Kaybeden Tescil  207
4. İyi Niyetli Üçüncü Kişinin Kazanımının Korunması  207
5. İyi Niyet Kuralının İşlemediği Olgulara Örnekler  211
6. Usul Hükümleri  211
A. Görev  211
B. Yetki  211
C. Davacı  212
D. Davalı  212
7. İyiniyetin Korunmadığı Olgular  212
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  215
§ 7. ÇİFTE TAPULU TAŞINMAZDAN İNTİKAL EDEN TAPU KAYDININ İPTALİ  228
I. AÇIKLAMA  228
1. Çifte Kayıt Halinde TMK m. 1023 (MK m. 931) Uygulanamaz  228
2. Çifte Kayıt Halleri  229
A. Mükerrer Kadastro Tespiti  229
B. Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Zilyetlikle Edinilmesi  230
C. Tapulu yerin tekrar senetsizden tescili  230
3. Üçüncü Kişinin Edinimi  230
4. Çifte Tapu Kavramının Kapsamı ve Sonuçları  231
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  232
§ 8. TAŞINMAZ SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVASI (Tapu K m. 31)  235
I. GİRİŞ  235
II. İLGİLİ MADDE  236
III. AÇIKLAMA  236
1. Davanın Koşulları  236
A. Taşınmazın Ölçekli Krokisi Bulunmamalı  236
B. Taşınmazın Gerçek Yüz Ölçümü Sicildeki Miktardan Fazla Olmalı  236
C. Kayıttaki Sınır ve Yüzölçümü Evvelce Bir Dava İle Düzeltilmemiş Olmalı  237
D. Taşınmazın Sınırları Sabit Olmalı  237
2. Davada Usul Hükümleri  238
A. Görev  238
B. Yetki  238
C. Davacı  238
D. Davalı  238
E. İstek Kapsamı  238
F. Dava Harcı ve Vekalet Ücreti  240
G. Davada Araştırma Yöntemi ve Karar  240
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  241
§ 9. HAKSIZ YAPILARDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI  250
I. İLGİLİ MADDE  250
II. AÇIKLAMA  250
1. Genel Olarak  250
2. Arazi ve Yapı Malzemesi Arasında Mülkiyet İlişkisi  251
A. Yapının Arazinin Bütünleyici Parçası Sayılması  251
3. Bir Kimsenin Kendi Arazisinde Başkasının Levazımını Kullanarak İnşaat Yapması  252
A. Malzeme Sökümünün Aşırı Zarara Yol Açmaması  252
B. Arsa sahibinin rızası dışında yapılan yapıdaki malzemenin sökülmesi istemi  253
C. Tazminat Sorumluluğu  253
4. Bir Kimsenin Kendi Malzemesi İle Başkasının Arazisi Üzerinde İnşaat Yapılması  255
A. Arsa Sahibinin İnşaatı Sökme İsteminden Bulunması  255
B. Arsa Sahibinin Tazminat Sorumluluğu  256
5. Arazi Sahibinin Mülkiyetin Malzeme Sahibine Geçirilmesi İstemi  257
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  257
6. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi  265
7. Davada Usul Hükümleri  266
A. Görev  266
B. Yetki  267
C. Davacı  267
C. Davalı  268
E. İstek Kapsamı  269
F. Davanın Açılış Şekli  269
G. Davada Aranacak Hususlar  269
Ğ. Yıkımın Fahiş Zarar Doğurup Doğurmayacağı  271
H. Örnekli Uygulama  272
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  279
§ 10. TAŞKIN YAPIDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI  331
I. İLGİLİ MADDE  331
II. AÇIKLAMA  331
1. Genel Olarak  331
2. Temliken Tescil Davasında Usul Hükümleri  334
A. Görev  334
B. Yetki  334
C. Davacı  334
D. Davalı  334
E. Davanın Açılma Şekli  335
F. Davaların Birleştirilmesi  336
G. Talep Konusu  337
Ğ. Taşkınlığın İmar Parseli İçinde Kalması  338
H. İyi Niyetin Niteliği ve Tespiti  339
I. Uygun Bedelin Depo Ettirilmesi  341
İ. Davada Araştırılacak Koşullar  341
L. Temliken Tescil Hükmü  343
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  345
§ 11. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAPU EDİNME İLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI  394
I. İLGİLİ MADDE  394
II. AÇIKLAMA  395
1. Yargı Kararları Eşliğinde Kadastro Kanunu Yönüyle Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Edinme  395
A. İçtihadı Birleştirme Kararları Yönüyle  395
B. Kadastro Kanunu Yönüyle  396
2. Tescil Davasına Konu Taşınmazlar  403
A. Genellikle  403
3. Tapu Kütüğünde Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar (m. 713/1)  405
A. Taşınmazı Edinme Koşulları  405
4. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar (m. 713/2)  411
5. Tescil Davasında Taraflar  415
A. Tapusuz Taşınmazlar Yönüyle  417
B. Tapuda Kaydı Bulunan Taşınmazlar Yönüyle  420
6. Görevli Mahkeme  421
7. Yetkili Mahkeme  426
8. Zorunlu İlanların Yapılması  427
9. İtiraz Edilmesi  427
10. Davalılar ve İtiraz Edenlerin Tescil İsteğinde Bulunmaları  428
11. Zamanaşımını Kesmeyen İşlemler ve Davalar  429
12. Mülkiyetin Kazanıldığı An  430
13. Davada Usul İşlemleri  431
A. Gider Avansı  432
B. Taraf Teşkili  433
C. Talep Konusu  437
D. Delil Sunma  438
E. Araştırılacak Hususlar  439
F. Vergi Kaydı  439
G. Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Dinlenmesi  439
Ğ. Muvazaa Savunması  442
H. Davalının Kabulü  442
I. Davaların birleştirilmesi  444
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  445
§ 12. TAPU SİCİLİNDE KAYITLI TAŞINMAZDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI  476
I. İLGİLİ MADDELER  476
II. AÇIKLAMA  477
1. Cins Değişikliğinin Öncelikle İdarece Yapılan Bir İşlem Olduğu  477
2. Cins Değişikliğinin Nasıl Yapılacağı  478
3. Adli Yargıda Dava Açılması  478
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  480
§ 13. ÖZEL KANUNLARDA TAPU İPTAL/TESCİLE İLİŞKİN EN YENİ YARGITAY KARARLARI  482
I. ORMAN KANUNU (6831 s. K. m. 2/B)  482
II. MERA KANUNU (4342 s. K. m. 3, 4, 29, Geçici m. 3)  485
III. KIYI KANUNU (3621 s. K. m. 5, 9)  488
IV. KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634 s. KMK. m. 3)  490
V. İMAR KANUNU (3194 s. K. m. 18)  492
VI. VAKIFLAR KANUNU (5737 s. K m.17)  498
İkinci Bölüm
BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KALAN SÖZLEŞME NEDENİYLE
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI
§ 1. TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ/TESCİL DAVALARI  503
I. GİRİŞ  503
II. İLGİLİ MADDE  503
III. AÇIKLAMA  504
1. Taşınmaz Satışının Konusu  504
2. Taşınmaz Satışının Şekli  506
3. Harici Satışa Bağlanan Sonuçlar  506
4. Vekil Aracılığıyla Satış  509
5. İhale İle Satış  509
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  510
§ 2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR  524
I. İLGİLİ MADDE  524
II. AÇIKLAMA  524
1. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  524
A. Tarafların Borç ve Yükümü  525
B. Önsözleşme Olduğu  526
C. Kişisel Hak Doğurduğu  526
D. Başkasına Ait Taşınmazın Satışının Vaat Edilmesi  527
2. Vaad Alacaklısının Talep Hakkı  528
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli  530
4. Satış Bedeli  536
5. Ferağa İcbar Davasında Usul Hükümleri  539
A. Dava Açma Sebebi  539
B. Görev  539
C. Yetki  540
D. Davacı  543
E. Davalı  545
F. İstek Kapsamı  547
G. Karar İçeriği  549
Ğ. Zamanaşımı  552
6. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Şahsi Hakkın Temliki  559
A. Alacağın Temliki  559
B. Temlik Sözleşmesinin Şekli  563
7. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerhi  565
A. Tapuya Şerh Yöntemi  565
B. Şerhin Hukuki Gücü  566
C. Şerh İsteminde Süre  570
D. Şerhin Mülkiyet Naklini Sağlamayacağı  571
E. Şerhin Taşınmaz Satışına Engel Olup Olmadığı  572
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  573
§ 3. KAT KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI  668
I. İLGİLİ MADDE  668
II. AÇIKLAMA  668
1. Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Sözleşmelerde Şekil  668
2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları  670
3. Uygulamaya Yansıyan Fesih ve Tapu İptal Tescile İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü  672
A. Sözleşmenin Feshi  672
B. Tapu İptal/Tescil  678
4. Arsa Payı Düzeltilmesi Davası  694
A. Görev  694
B. Yetki  694
C. Davacı  694
D. Davalı  694
E. Dava Açma Süresi  694
F. Karar  694
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  695
§ 4. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL/TESCİL DAVALARI  712
I. İLGİLİ MADDE  712
II. AÇIKLAMA  712
1. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Niteliği  712
2. Sözleşmenin Tarafları  713
A. Bakım Alacaklısı  713
B. Bakım Borçlusu  714
3. Bakım İhtiyacı  716
4. Sözleşme Türü  716
5. Sözleşmenin Özellikleri  719
A. Karşılıklı Hak ve Borçlar  719
B. Talih ve Tesadüfe Bağlı Bir Sözleşmedir  720
C. Güvence Sağlayan Bir Sözleşmedir  720
D. Kişisel Hak Doğurma  720
E. İfa Yeri ve Zamanı  721
F. Zamanaşımı  721
G. Temlike Konu Malın Maliki  723
Ğ. Sözleşen Tarafların Özelliği  723
H. Sözleşen Tarafların Kişisel Konumları  724
I. Elbirliği Mülkiyetinde Temlik  726
6. Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Şekli  726
A. İlgili Madde  726
B. Sözleşmenin Şekli  726
7. Güvence  731
A. İlgili Madde  731
B. Yasal İpotek Hakkı  731
C. Sözleşmeden Doğan Güvence  733
8. Konusu  734
A. İlgili Madde  734
B. Bakım Alacaklısının Haklarının Kapsamı  734
C. Bakım Borçlusunun Hakları  736
9. İptali ve Tenkisi  738
A. İlgili Madde  738
B. Nafakadan Yoksun Kalanların Dava Hakkı  739
C. Mirasçıların Tenkis Davası Açma Hakkı  739
D. Bakım Alacaklısının Alacaklılarının Dava Hakkı  745
E. Muvazaa Davası  745
F. Davada Birden Çok Hukuki Nedenin Varlığı  747
10. Sona Ermesi  748
A. Önel Verilerek Fesih  748
B. Edimler Arasında Oransızlık  748
C. Gabinle Farklılığı  749
D. Önel Verilmeksizin Fesih  750
E. Sözleşmenin Önel Vermeksizin Feshi Sebepleri ve Sonuçları:  750
F. Feshin Geçmişe Teşmili  752
G. Hak Düşürücü Süre  753
Ğ. İspat Yükü  753
H. Ömür Boyu Gelir Bağlanması  753
11. Bakım Borçlusunun Ölümü  754
A. İlgili Madde  754
B. Bakım Alacaklısının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi  754
C. Bakım Borçlusunun Ölümünün Sözleşmeye Etkisi  755
D. Fesih Süresi  756
E. Fesih Halinde İstem Konusu ve Miktarı  756
12. Devredilmezlik, İflas ve Haciz Halinde İstem  757
A. İlgili Madde  757
B. Devir Yasağı  757
C. İflas Hali  757
D. Hacze Katılma  757
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  758
§ 5. SÖZLEŞMEDE İRADE FESATI VE EHLİYETSİZLİK NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTAL/TESCİL DAVALARI  812
I. İRADE FESADI NEDENLERİ  812
1. Borçlar Kanunu Kapsamında İradeye Fesat Karıştırma Nedenleri  813
A. Aşırı Yararlanma (Gabin)  813
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  816
B. Yanılma (Aldanma)  823
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  824
C. Aldatma (Hile)  833
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  834
D. Korkutma  838
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  840
E. İrade Bozuklukların Giderilmesi  844
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  847
F. Muvazaa  851
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  853
G. Ehliyetsizlik  855
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  856
§ 6. İNANÇ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL  861
1. İnanç Sözleşmesi ve Muvazaa  861
A. Tanımı  861
B. Niteliği  862
C. Kanıtlanması  862
D. Husumet  863
E. Zamanaşımı  864
F. Sözleşmenin Geçersizliği  864
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  865
2. Nam–ı Müstear (Takma Ad) ve Muvazaa  881
A. Niteliği ve Kanıt Şekli  882
B. Temsil ve Vekalet İlişkisi  882
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  883
§ 7. ÖNALIMDAN VE ÖNALIMDA MUVAZAADAN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI  885
1. Tanımı  885
2. Önalım Hakkının Hukuki Niteliği  886
A. Hukuki Niteliği  886
B. Önalımda Amaç  888
3. Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasında Kurallar  888
A. Paydaşlar Arasında Pay Satışı  889
B. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez  890
C. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı  890
D. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi  891
E. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi  894
F. Paydaşlık Sıfatının Kalkması  894
G. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma  895
Ğ. Payın Satana Geri Verilmesi  895
H. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi  896
I. Payın Ardı Sıra Satılması  896
İ. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı  897
L. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması  898
K. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi  898
M. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali  898
N. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması  898
O. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı  900
Ö. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez  900
4. Önalım Hakkının Türleri ve Madde Numaraları  901
A. Türk Medeni Kanununda Yasal Önalım Hakkı  902
5. Yargılama Süreci  902
A. Dava Şartı ve Hakkı  902
B. Önalım Hakkının Kullanılmayacağı Haller  906
C. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı  910
D. Görev  910
E. Yetki  910
F. Davacı  911
G. Davalı  913
Ğ. Hak Düşürücü Süre  915
H. Yargılama Sürecinde İşlemler  921
I. Önalım Davalarında İspat  927
6. Önalım Davalarında Muvazaa Türleri  927
A. Satış İşleminde Muvazaa  928
B. Satış Bedelinde Muvazaa  931
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  935
A. Önalım Hakkının Kullanılmasıyla İlgili  935
B. Önalım Hakkından Feragatle İlgili  979
C. Önalımda Muvazaa İddiasıyla İlgili  982
D. Fiili Taksim ve Kötü Niyetle İlgili  1005
E. Önalım Hakkının Kullanılması Süresiyle İlgili  1015
F. Önalım Bedelinin Depo Ettirilmesiyle İlgili  1024
G. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı İle İlgili  1033
§ 8. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI  1038
1. Genel Olarak  1038
2. Hukuksal Dayanak  1040
3. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda Usul İşlemleri  1042
A. Yetkili Mahkeme  1042
B. Görevli Mahkeme  1043
C. Dava Açma Süresi  1044
D. Davada İstem Kapsamı  1044
E. Dava Değeri  1050
F. Davada Taraflar  1051
G. Davada Kanıtlar  1057
4. Muris Muvazaasının İstisnaları  1060
A. Elden (Gizli) Bağış Olgusu  1060
B. Denkleştirmeye Tabi Bağış  1061
C. Evlilik Sözleşmesindeki Bağış ya da Bağış Vaadi  1061
D. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı  1061
E. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı  1062
F. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda  1062
G. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Çıkan Mirasçıların Muvazaa İddiası  1063
Ğ. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması  1063
5. Kararın Niteliği  1064
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1066
§ 9. TENKİS NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (TMK m. 560–571)  1100
1. Giriş  1100
2. Davada Usul Hükümleri  1101
A. Görev  1101
B. Yetki  1101
C. Davacı  1101
D. Davalı  1103
E. İspat Yükü  1104
F. Dava Açma Süresi  1104
G. İstek Kapsamı  1105
Ğ. Tenkis Kararının İçeriği  1106
3. Tenkise Tabi Tasarruflar  1107
A. Ölüme Bağlı Tasarruflar  1107
B. Sağlar Arası Kazandırmalar  1108
C. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi  1109
D. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi  1111
E. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi  1111
F. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis  1112
4. Tenkiste Tertip ve Sıra  1113
A. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra  1113
B. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra  1114
C. En Son Sırada Tenkis  1115
5. Örnekli Tenkis Hesaplamaları  1115
6. Tenkiste Geri Verme  1119
A. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  1119
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  1120
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1120
§ 10. TEMSİL YETKİSİNİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL/TESCİL DAVALARI  1168
1. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması  1168
2. Vekalet Sözleşmesinin Niteliği, Türleri ve Unsurları  1168
3. İlgili Madde  1169
4. Tapuda İşlem Yapmada Yetki  1170
5. Usul Hükümleri  1173
A. Görev  1173
B. Yetki  1173
C. Davacı  1173
D. Davalı  1173
E. İstek Kapsamı  1173
F. Davada Araştırılacak Hususlar  1173
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1174
§ 11. AİLE KONUTU ŞERHİNİN TAPUDA KONULMASI DAVASI  1185
1. Giriş  1185
2. İlgili Madde  1185
3. Usul Kuralları  1186
A. Görev  1186
B. Yetki  1187
C. Yargı Türü  1187
D. Aile Konutu Şerhi Konulamayacak Durum  1187
E. Özgüleme İstemi  1188
4. Aile Konutu Şerhi ve Özgülemeyle İlgili Soru ve Yanıtlar  1193
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1197
Üçüncü Bölüm
UYGULAMAYA YANSIYAN TAPU İPTAL/TESCİL SORUNLARININ YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE YANITLANMASI
§ 1. TAŞINMAZ SATIŞI  1209
– Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Sağladığı Kişisel Hakkın Kapsamı  1209
§ 2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ  1212
– Bedeli Ödemeden Vaat Alacaklısının Cebri Tescil Davası Açması  1212
– Ayni ve Şahsi Hakkın Yarışmasında Kötü Niyet Değerlendirmesi  1213
– Satış Vaadi Sözleşmesinin Taşınmaza El Atmayı Önleme Etkisi  1217
– Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu  1218
– Şerhin Taşınmaz Satışına Engel Olup Olmayacağı  1220
– Vaat Edilen Taşınmazın Karar Tarihinden Sonra Başkasına Satılması  1221
– Vaat Alacaklısının Elatmanın Önlenmesi Davası Açması  1223
– Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Arasındaki Satış Vaadi  1223
– Cebri Tescil Yoluyla Pay Edinme Halinde Önalım Davasının Açılması  1225
– Aynı Taşınmazın Birden Fazla Satışının Vaat Edilmesi  1227
– Peşin Ödenen Kısmın Dava Tarihine Göre Rayiç Bedele Oranlaması  1228
– Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Temliki  1229
– Mirasçıların Açılmamış Mirasta İntikal Edecek Payın Satışını Vaat Etmesi  1232
– Taşınmazdaki Kısıtlama Süresinin Satış Vaadi Sözleşmesine Etkisi  1234
– Geçersiz Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, Zilyet Alacaklının Hapis Hakkı  1236
– Vaat Alacaklısının Muvazaaya Dayalı Tapu İptal ve Tescil İsteği  1237
– Elbirliği Mülkiyetinde Ortağa Satış Vaadinde Bulunma–Zamanaşımı  1238
– Satış Vaadine Dayalı Cebri Tescil ve Paydaşın Önalım Hakkı  1239
– Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Kuvvetlendirilmiş Nispi Hak ya da Ayni Hak Kazanması  1241
§ 3. KAT KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ SORU/YANITLAR  1244
– Edimi İfa Etmemiş Yükleniciden 3. Kişinin Edindiği Taşınmaz Kaydının İptali  1244
– Vaat Sözleşmesi Olmadan Taşınmazda Yaptırılan Binada Tescil İstemi  1246
– Temlik Yasağına Rağmen Arsa Sahibinden Mülkiyet Aktarımı İstemi  1247
– Yükleniciden Edinilmiş Aynı Taşınmazın Tapuda Bir Başka Kişiye Satılması  1249
– Yükleniciye Avans Tapu Devri–Yolsuz Tescil  1250
– Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamındaki Satış Vaadi Sözleşmesi  1253
– Arsa Payı Karşılığı Yapım Sözleşmesine Dayalı Bağımsız Bölüm Satımı  1256
– Üçüncü Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlaması  1257
– Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönme (Fesih) Ne Şekilde Mümkün olur?  1258
– Sözleşme İlişkisinin Fesihle Sona Erdirilmesi Yeterli midir?  1259
– Sözleşmenin Tek Yanlı Olarak Feshi Halinde Yüklenici Nelerin Tazminini İsteyebilir?  1260
– Geçersiz Taşınmaz Satış Sözleşmesinde Alıcı Hangi Durumda Tescil Davası Açabilir?  1262
– Dördüncü Kişi ve Apt. Yöneticisinin Yükleniciye Karşı Eksik ve Ayıplı İşler İçin Dava Açma Hakkı Var mıdır?  1265
§ 4. ÖNALIM HAKKIYLA İLGİLİ SORU VE YANITLAR  1267
–  Önalım Hakkının Tüm Diğer Paydaşlar Tarafından Birlikte Kullanma Zorunluluğu
Var mıdır?  1267
– Satış Vaadinde Bulunan Paydaş, Önalım Davası Açabilir mi?  1267
– Önalım Davacısı Ölünce Dava Hakkı Mirasçılara mı, Yoksa Vasiyet Alacaklısına mı Geçer?  1267
– Payın Satışından Önce Davacıya Yapılan Teklife Rağmen, Önalım Hakkının Kullanılması Mümkün müdür?  1268
– Önalım İlamı, Teslimi De Kapsar mı?  1268
– Tapu İptal Davası, Önalım Davasını Engeller mi?  1268
–  Önalım Davası, Tazminata Dönüştüğünde Depo Parasını Tevdi Etmek Söz Konusu
Olur mu?  1268
– Davanın Yeni Malike Yöneltilmesinde Süre Söz Konusu Olur mu?  1269
– Davacının İkinci Alıcının Kötü Niyetini Kanıtlaması Gerekli midir?  1269
– Depo Parası Ödendikten Sonra, Haksız İşgal Tazminatı İstenebilir mi?  1269
–  Bedelde Muvazaa İddiası İncelenmeden Tapudaki Bedel Ödenmediği Nedeniyle
Dava Reddedilir mi?  1270
– Her Yeni Satışta Önalım Hakkı Yeniden Kullanılabilir mi?  1270
– Önalım Davasında Davacı Sıfatı Ne Süre Boyunca Devam Etmelidir?  1270
– Bedeldeki Kıymet Değişikliği Hangi Halde Davacının Ödeme Borcuna Yansıtılmalıdır?  1271
– Önalım Hakkından Feragat, Kimleri Bağlar?  1272
– Yasal Önalım Hakkı Hangi Durumlarda Sona Erer?  1272
– Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Nasıl Kullanılır?  1272
– Önalım Davasında Payın Yüksek Bedelle Satılması Halinde Davacı Hangi Bedelle Sorumlu Olur?  1272
– Önalım Davasının Kesin Hüküm Yönüyle Hukuki Sebebi Nedir?  1273
– Önalım Hakkı Ne Zaman Doğar ve Ne Zaman Kullanılabilir Hale Gelir?  1273
– Önalım Hakkının Kullanılmasını Engel Olan Diğer Haller Neler Olabilir?  1274
– Önalım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Payın Satıcısına Geri Verilmesi Önalım Hakkını Ortadan Kaldırır mı?  1274
– Önalım Davalarında İspat Yükü Hangi Taraftadır?  1275
– Önalım Hakkının Kaybı, Asıl Payın Kaybına Mı Bağlıdır?  1276
– Tescile Karar Verilen Miktarın Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gerekir mi?  1276
– Tescil Davası ile Pay Edinen Kişiye Karşı Önalım Davası Açılabilir mi?  1278
– Önalım Davası Sonunda Verilen Hükmü “İhbar Olunan” Temyiz Edebilir mi?  1279
– Davalı Tapudaki İşlemin Satış Olmadığını Tanıkla İspat Edebilir mi?  1279
– Pay Bir Çok Satışa Konu Olmuşsa Önalım Davası Kime Karşı Açılır?  1280
– Fiili Taksimin Önalım Hakkının Kullanılmasına Etkisi Var mıdır?  1280
§ 5. VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI  1282
– Azledilmiş Vekilin Tasarrufu  1282
– Vekilin Vekalet Kapsamı Dışına Çıkması  1283
– Sahte Vekaletname İle Taşınmaz Satışı  1284
– Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması  1285
– Vekilin, Vekalet Verenin İradesine Uygun İşlem Yapması  1287
§ 6. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI  1288
– Geri Alma Davasında Mahkemece Yapılacak İşlemler  1288
– Kamulaştırılan Taşınmazın Üçüncü Kişiye Satılması  1289
– Geri Alma Hakkının Kullanılmasında Süre  1290
§ 7. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ  1291
– Bakım Borçlusuna Temlik Edilen Taşınmazın Devri–Bakım Alacaklısının İpotek Hakkı  1291
– Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesi  1295
– Bakım Alacaklısı Sağken Çocuklarının Sözleşmenin Feshi Davası Açmaları  1297
– Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Çocuklardan Biriyle Yapılmış Olması  1299
– Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Aşırı Yararlanma Sebebiyle Fesih İstemi  1300
– Bakım Alacaklısının Mirasçılarına Karşı Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası–Zamanaşımı  1301
–  Ağır Bakım Gerektiren Ana–Baba İle Yapılan Sözleşmeye Dayalı Tapu İptal ve
Tescil–Karşı Dava Muvazaa Tenkis  1303
– Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiyle Mirasçı Atanması  1307
– Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılması Gereği–Tapu İptal ve Tescil– Bakım Masrafı İstemi  1308
– Bakım Borçlusunun Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  1310
– İnfaz Yapılarak Oluşturulmayan Sicil Kaydının İptalinin İstenmesi  1311
– Bakım Alacaklısınca Bakım Borçlusuna Temlik Edilen Taşınmazın Başkasına Devri  1313
– Bakım Alacaklısının Ölümünden Sonra Bakım Borçlusunun Yargı Yoluna Başvurması  1314
– Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayan Kişinin Muvazaa Nedeniyle Dava Açması  1314
– Düşük Bedelle Taşınmazın Hastalığında Bakıp Gözetene Satışı–Muvazaa Olgusu  1316
– Ölüme Yakın Tarihte Tüm Malvarlığın Temlik Edilmesi–Muvazaa Olgusu  1318
– Taşınmazın Geliri İle Bakım Hizmeti Giderilebilecek Yerde Taşınmaz Mülkiyetinin Devri  1319
– Eşler Arasında Yapılan Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Geçerliliği  1321
– Bakım Alacaklısının Hileye Dayalı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali İstemi  1321
– Birden Çok Bakım Borçlusundan Birinin Ölmesi, Diğerinin Borcunu İfadan Kaçınması  1324
– Sözleşmeden Tek Yanlı Olarak Dönme İçin Dava Açmaya Gerek Bulunup Bulunmadığı  1327
– Mirasçılardan Mal Kaçırma Amaçlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali  1329
– Sözleşmeden Sonra Ortaya Çıkan İrade Bozukluğunun Etkisi  1333
– Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesiyle İntifa Hakkı Devri  1335
– Bakım Borçlusunun Mirasçılarının Bakım Alacaklısının Mirasçılarından Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunmaları  1336
§ 8. DİĞER TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMLERİ  1338
– Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstemi  1338
– Kadastro Tespiti Öncesi Murisin Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi  1340
– Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi–Islah  1341
– Miras Bırakanın Kardeşi Yararına Taşınmazını Temlik Etmesi  1343
– Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi  1344
– Mirasçısız Bir Kimseden Kalan Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı  1345
– Harici Satışla Satın Alınan Tapulu Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı İddiası  1345
– Muristen Kalan Tapusuz Taşınmazın Tescilini Mirasçılardan Biri Tarafından İstenmesi  1346
– Vasiyet Alacaklısının Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunması  1347
– Atanan Mirasçının Doğrudan Tapu İdaresinde Tescil İstemi  1348
– Geri Alım (Vefa) Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi  1349
– Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmazda Mirasçının Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım İddiasında Bulunması  1352
– Mirastan Feragat Edenin Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi  1353
– Kadastro Çalışmalarında Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazın Tescili İstemi  1354
– Muris Muvazaasında Denkleştirme Savunmasına İtibar Edilmeyeceği Durum  1356
TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  1359
Kaynakça  1371
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  1373
Kavramlar Dizini  1380
 


Gülşah Vardar Hamamcıoğlu ...
Nisan 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Mart 2020
127.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  6
Önsöz  7
Birinci Bölüm
MEDENİ/TAPU/KADASTRO KANUNU KAPSAMINDA KALAN
TAPU İPTAL VE TESCİL İLE KAYIT DÜZELTME DAVALARI
GİRİŞ  27
§ 1. TAPU SİCİLİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE SİCİLE EGEMEN OLAN İLKELER  28
1. Tapu Sicili  28
2. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydı  29
3. Tescil Tanımı  31
4. Tescilin Konusu  32
5. Tescil Koşulları  32
A. Tescil İstemi  32
B. Geçerli Hukuki Neden  33
C. Tescil İsteminde Bulunanın Yetkili ve Hukuki Sebebin Geçerli Olduğunu Belgelemesi  35
D. Hakların Tescili  36
E. Tescilin Etkisi  37
F. Tescilin Sonuçları  39
G. Tapu Tahsis Belgesine Dayanarak Tescil İsteminin Koşulları  39
6. Terkin  42
7. Şerhler  43
A. Kişisel Hakların Şerhi  44
B. Tasarruf Yetkisi Kısıtlanmasında Şerh  45
C. Geçici Tescil Şerhi  47
8. Beyanlar  47
9. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler  50
A. Aynilik İlkesi  50
B. Tescil İlkesi  50
C. Nedensellik İlkesi  50
D. İstek İlkesi  52
E. Açıklık İlkesi  53
F. Tapu Siciline Güven İlkesi  54
G. Devletin Sorumluluğu İlkesi  56
10. Yabancıların Türkiye’de Mülkiyet Edinmesi  56
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  57
§ 2. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI (TMK m. 1007)  75
I. GİRİŞ  75
II. İLGİLİ MADDE  76
III. AÇIKLAMA  76
1. Davada Husumet  76
2. Davanın Koşulları  78
3. Hak Düşürücü Süre  80
4. Yargı Yeri (Görev ve Yetki)  82
5. Hazinenin Sorumlu Tutulmayacağı Haller  83
6. Uygulamaya Yansıyan Sorumluluk Halleri  84
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  86
§ 3. TAPU KAYDINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI
(TMK m. 1027)  106
I. GİRİŞ  106
II. İLGİLİ MADDE  107
III. AÇIKLAMA  108
1. İdari Yoldan Düzeltme  108
2. Adli Yargı Yoluyla Düzeltme  112
A. Görev  112
B. Yetki  114
C. Çekişmesiz Yargı İşi  114
D. Davacı  115
E. Davalı  118
F. İstek Konusu  118
G. Davada İzlenmesi Gereken Yöntem  119
Ğ. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri  121
H. Kararın Niteliği  122
I. Uygulamaya Yansıyan Uyuşmazlıkların İçtihatlar Eşliğinde Yanıtlanması  123
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  125
§ 4. KADASTRO KANUNUNA GÖRE HATALARIN DÜZELTİLMESİ (3402 s. K m. 41)  148
I. İLGİLİ MADDE  148
II. AÇIKLAMA  148
1. Düzeltmeye Karşı Dava Yolu  149
2. Görev  149
3. Yetki  150
4. Dava Açma Süresi  150
5. Davacı  151
6. Davalı  151
7. İstek Konusu  152
8. Hüküm  152
9. Uygulama Kadastrosuna İtiraz  153
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  154
§ 5. YOLSUZ TESCİL/TERKİN/DEĞİŞİKLİĞE DAYALI TAPU İPTAL DAVASI
(TMK m. 1025)  168
I. GİRİŞ  168
II. İLGİLİ MADDE  169
III. AÇIKLAMA  169
1. Dava Açılmasına Konu Kayıtlar  170
2. Davaya Konu Yapılmayacak Kayıtlar  171
3. Davada Dayanılan Hukuki Nedenler  171
4. Usul Hükümleri  172
A. Görev  172
B. Yetki  173
C. Davacı  175
D. Davalı  177
E. İstek Konusu  181
F. Kanıt Yükü  181
G. Hüküm  183
Ğ. Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri  184
H. Dava Hakkının Kullanılmasında Süre  186
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  187
§ 6. ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ DAVASI
(TMK m. 1023, 1024)  199
I. GİRİŞ  199
II. İLGİLİ MADDE  199
III. AÇIKLAMA  200
1. Genel Olarak  200
2. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller  200
A. Hukuki Sebepten Yoksun Tesciller  200
B. Bağlayıcı Olmayan Bir Hukuki İşleme Dayalı Tescil  201
C. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması  203
D. İstem Olmadan Yapılan Tescil  206
E. Sicildeki Yolsuz Değişiklikler  206
3. Sonradan Yolsuz Hale Gelen Tescil veya Hukuki Kıymetini Kaybeden Tescil  207
4. İyi Niyetli Üçüncü Kişinin Kazanımının Korunması  207
5. İyi Niyet Kuralının İşlemediği Olgulara Örnekler  211
6. Usul Hükümleri  211
A. Görev  211
B. Yetki  211
C. Davacı  212
D. Davalı  212
7. İyiniyetin Korunmadığı Olgular  212
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  215
§ 7. ÇİFTE TAPULU TAŞINMAZDAN İNTİKAL EDEN TAPU KAYDININ İPTALİ  228
I. AÇIKLAMA  228
1. Çifte Kayıt Halinde TMK m. 1023 (MK m. 931) Uygulanamaz  228
2. Çifte Kayıt Halleri  229
A. Mükerrer Kadastro Tespiti  229
B. Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Zilyetlikle Edinilmesi  230
C. Tapulu yerin tekrar senetsizden tescili  230
3. Üçüncü Kişinin Edinimi  230
4. Çifte Tapu Kavramının Kapsamı ve Sonuçları  231
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  232
§ 8. TAŞINMAZ SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVASI (Tapu K m. 31)  235
I. GİRİŞ  235
II. İLGİLİ MADDE  236
III. AÇIKLAMA  236
1. Davanın Koşulları  236
A. Taşınmazın Ölçekli Krokisi Bulunmamalı  236
B. Taşınmazın Gerçek Yüz Ölçümü Sicildeki Miktardan Fazla Olmalı  236
C. Kayıttaki Sınır ve Yüzölçümü Evvelce Bir Dava İle Düzeltilmemiş Olmalı  237
D. Taşınmazın Sınırları Sabit Olmalı  237
2. Davada Usul Hükümleri  238
A. Görev  238
B. Yetki  238
C. Davacı  238
D. Davalı  238
E. İstek Kapsamı  238
F. Dava Harcı ve Vekalet Ücreti  240
G. Davada Araştırma Yöntemi ve Karar  240
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  241
§ 9. HAKSIZ YAPILARDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI  250
I. İLGİLİ MADDE  250
II. AÇIKLAMA  250
1. Genel Olarak  250
2. Arazi ve Yapı Malzemesi Arasında Mülkiyet İlişkisi  251
A. Yapının Arazinin Bütünleyici Parçası Sayılması  251
3. Bir Kimsenin Kendi Arazisinde Başkasının Levazımını Kullanarak İnşaat Yapması  252
A. Malzeme Sökümünün Aşırı Zarara Yol Açmaması  252
B. Arsa sahibinin rızası dışında yapılan yapıdaki malzemenin sökülmesi istemi  253
C. Tazminat Sorumluluğu  253
4. Bir Kimsenin Kendi Malzemesi İle Başkasının Arazisi Üzerinde İnşaat Yapılması  255
A. Arsa Sahibinin İnşaatı Sökme İsteminden Bulunması  255
B. Arsa Sahibinin Tazminat Sorumluluğu  256
5. Arazi Sahibinin Mülkiyetin Malzeme Sahibine Geçirilmesi İstemi  257
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  257
6. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi  265
7. Davada Usul Hükümleri  266
A. Görev  266
B. Yetki  267
C. Davacı  267
C. Davalı  268
E. İstek Kapsamı  269
F. Davanın Açılış Şekli  269
G. Davada Aranacak Hususlar  269
Ğ. Yıkımın Fahiş Zarar Doğurup Doğurmayacağı  271
H. Örnekli Uygulama  272
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  279
§ 10. TAŞKIN YAPIDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI  331
I. İLGİLİ MADDE  331
II. AÇIKLAMA  331
1. Genel Olarak  331
2. Temliken Tescil Davasında Usul Hükümleri  334
A. Görev  334
B. Yetki  334
C. Davacı  334
D. Davalı  334
E. Davanın Açılma Şekli  335
F. Davaların Birleştirilmesi  336
G. Talep Konusu  337
Ğ. Taşkınlığın İmar Parseli İçinde Kalması  338
H. İyi Niyetin Niteliği ve Tespiti  339
I. Uygun Bedelin Depo Ettirilmesi  341
İ. Davada Araştırılacak Koşullar  341
L. Temliken Tescil Hükmü  343
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  345
§ 11. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAPU EDİNME İLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI  394
I. İLGİLİ MADDE  394
II. AÇIKLAMA  395
1. Yargı Kararları Eşliğinde Kadastro Kanunu Yönüyle Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Edinme  395
A. İçtihadı Birleştirme Kararları Yönüyle  395
B. Kadastro Kanunu Yönüyle  396
2. Tescil Davasına Konu Taşınmazlar  403
A. Genellikle  403
3. Tapu Kütüğünde Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar (m. 713/1)  405
A. Taşınmazı Edinme Koşulları  405
4. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar (m. 713/2)  411
5. Tescil Davasında Taraflar  415
A. Tapusuz Taşınmazlar Yönüyle  417
B. Tapuda Kaydı Bulunan Taşınmazlar Yönüyle  420
6. Görevli Mahkeme  421
7. Yetkili Mahkeme  426
8. Zorunlu İlanların Yapılması  427
9. İtiraz Edilmesi  427
10. Davalılar ve İtiraz Edenlerin Tescil İsteğinde Bulunmaları  428
11. Zamanaşımını Kesmeyen İşlemler ve Davalar  429
12. Mülkiyetin Kazanıldığı An  430
13. Davada Usul İşlemleri  431
A. Gider Avansı  432
B. Taraf Teşkili  433
C. Talep Konusu  437
D. Delil Sunma  438
E. Araştırılacak Hususlar  439
F. Vergi Kaydı  439
G. Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Dinlenmesi  439
Ğ. Muvazaa Savunması  442
H. Davalının Kabulü  442
I. Davaların birleştirilmesi  444
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  445
§ 12. TAPU SİCİLİNDE KAYITLI TAŞINMAZDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI  476
I. İLGİLİ MADDELER  476
II. AÇIKLAMA  477
1. Cins Değişikliğinin Öncelikle İdarece Yapılan Bir İşlem Olduğu  477
2. Cins Değişikliğinin Nasıl Yapılacağı  478
3. Adli Yargıda Dava Açılması  478
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  480
§ 13. ÖZEL KANUNLARDA TAPU İPTAL/TESCİLE İLİŞKİN EN YENİ YARGITAY KARARLARI  482
I. ORMAN KANUNU (6831 s. K. m. 2/B)  482
II. MERA KANUNU (4342 s. K. m. 3, 4, 29, Geçici m. 3)  485
III. KIYI KANUNU (3621 s. K. m. 5, 9)  488
IV. KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634 s. KMK. m. 3)  490
V. İMAR KANUNU (3194 s. K. m. 18)  492
VI. VAKIFLAR KANUNU (5737 s. K m.17)  498
İkinci Bölüm
BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KALAN SÖZLEŞME NEDENİYLE
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI
§ 1. TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ/TESCİL DAVALARI  503
I. GİRİŞ  503
II. İLGİLİ MADDE  503
III. AÇIKLAMA  504
1. Taşınmaz Satışının Konusu  504
2. Taşınmaz Satışının Şekli  506
3. Harici Satışa Bağlanan Sonuçlar  506
4. Vekil Aracılığıyla Satış  509
5. İhale İle Satış  509
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  510
§ 2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR  524
I. İLGİLİ MADDE  524
II. AÇIKLAMA  524
1. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  524
A. Tarafların Borç ve Yükümü  525
B. Önsözleşme Olduğu  526
C. Kişisel Hak Doğurduğu  526
D. Başkasına Ait Taşınmazın Satışının Vaat Edilmesi  527
2. Vaad Alacaklısının Talep Hakkı  528
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli  530
4. Satış Bedeli  536
5. Ferağa İcbar Davasında Usul Hükümleri  539
A. Dava Açma Sebebi  539
B. Görev  539
C. Yetki  540
D. Davacı  543
E. Davalı  545
F. İstek Kapsamı  547
G. Karar İçeriği  549
Ğ. Zamanaşımı  552
6. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Şahsi Hakkın Temliki  559
A. Alacağın Temliki  559
B. Temlik Sözleşmesinin Şekli  563
7. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapuya Şerhi  565
A. Tapuya Şerh Yöntemi  565
B. Şerhin Hukuki Gücü  566
C. Şerh İsteminde Süre  570
D. Şerhin Mülkiyet Naklini Sağlamayacağı  571
E. Şerhin Taşınmaz Satışına Engel Olup Olmadığı  572
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  573
§ 3. KAT KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI  668
I. İLGİLİ MADDE  668
II. AÇIKLAMA  668
1. Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Sözleşmelerde Şekil  668
2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları  670
3. Uygulamaya Yansıyan Fesih ve Tapu İptal Tescile İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü  672
A. Sözleşmenin Feshi  672
B. Tapu İptal/Tescil  678
4. Arsa Payı Düzeltilmesi Davası  694
A. Görev  694
B. Yetki  694
C. Davacı  694
D. Davalı  694
E. Dava Açma Süresi  694
F. Karar  694
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  695
§ 4. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL/TESCİL DAVALARI  712
I. İLGİLİ MADDE  712
II. AÇIKLAMA  712
1. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Niteliği  712
2. Sözleşmenin Tarafları  713
A. Bakım Alacaklısı  713
B. Bakım Borçlusu  714
3. Bakım İhtiyacı  716
4. Sözleşme Türü  716
5. Sözleşmenin Özellikleri  719
A. Karşılıklı Hak ve Borçlar  719
B. Talih ve Tesadüfe Bağlı Bir Sözleşmedir  720
C. Güvence Sağlayan Bir Sözleşmedir  720
D. Kişisel Hak Doğurma  720
E. İfa Yeri ve Zamanı  721
F. Zamanaşımı  721
G. Temlike Konu Malın Maliki  723
Ğ. Sözleşen Tarafların Özelliği  723
H. Sözleşen Tarafların Kişisel Konumları  724
I. Elbirliği Mülkiyetinde Temlik  726
6. Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Şekli  726
A. İlgili Madde  726
B. Sözleşmenin Şekli  726
7. Güvence  731
A. İlgili Madde  731
B. Yasal İpotek Hakkı  731
C. Sözleşmeden Doğan Güvence  733
8. Konusu  734
A. İlgili Madde  734
B. Bakım Alacaklısının Haklarının Kapsamı  734
C. Bakım Borçlusunun Hakları  736
9. İptali ve Tenkisi  738
A. İlgili Madde  738
B. Nafakadan Yoksun Kalanların Dava Hakkı  739
C. Mirasçıların Tenkis Davası Açma Hakkı  739
D. Bakım Alacaklısının Alacaklılarının Dava Hakkı  745
E. Muvazaa Davası  745
F. Davada Birden Çok Hukuki Nedenin Varlığı  747
10. Sona Ermesi  748
A. Önel Verilerek Fesih  748
B. Edimler Arasında Oransızlık  748
C. Gabinle Farklılığı  749
D. Önel Verilmeksizin Fesih  750
E. Sözleşmenin Önel Vermeksizin Feshi Sebepleri ve Sonuçları:  750
F. Feshin Geçmişe Teşmili  752
G. Hak Düşürücü Süre  753
Ğ. İspat Yükü  753
H. Ömür Boyu Gelir Bağlanması  753
11. Bakım Borçlusunun Ölümü  754
A. İlgili Madde  754
B. Bakım Alacaklısının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi  754
C. Bakım Borçlusunun Ölümünün Sözleşmeye Etkisi  755
D. Fesih Süresi  756
E. Fesih Halinde İstem Konusu ve Miktarı  756
12. Devredilmezlik, İflas ve Haciz Halinde İstem  757
A. İlgili Madde  757
B. Devir Yasağı  757
C. İflas Hali  757
D. Hacze Katılma  757
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  758
§ 5. SÖZLEŞMEDE İRADE FESATI VE EHLİYETSİZLİK NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTAL/TESCİL DAVALARI  812
I. İRADE FESADI NEDENLERİ  812
1. Borçlar Kanunu Kapsamında İradeye Fesat Karıştırma Nedenleri  813
A. Aşırı Yararlanma (Gabin)  813
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  816
B. Yanılma (Aldanma)  823
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  824
C. Aldatma (Hile)  833
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  834
D. Korkutma  838
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  840
E. İrade Bozuklukların Giderilmesi  844
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  847
F. Muvazaa  851
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  853
G. Ehliyetsizlik  855
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  856
§ 6. İNANÇ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL  861
1. İnanç Sözleşmesi ve Muvazaa  861
A. Tanımı  861
B. Niteliği  862
C. Kanıtlanması  862
D. Husumet  863
E. Zamanaşımı  864
F. Sözleşmenin Geçersizliği  864
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  865
2. Nam–ı Müstear (Takma Ad) ve Muvazaa  881
A. Niteliği ve Kanıt Şekli  882
B. Temsil ve Vekalet İlişkisi  882
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  883
§ 7. ÖNALIMDAN VE ÖNALIMDA MUVAZAADAN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI  885
1. Tanımı  885
2. Önalım Hakkının Hukuki Niteliği  886
A. Hukuki Niteliği  886
B. Önalımda Amaç  888
3. Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasında Kurallar  888
A. Paydaşlar Arasında Pay Satışı  889
B. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez  890
C. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı  890
D. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi  891
E. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi  894
F. Paydaşlık Sıfatının Kalkması  894
G. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma  895
Ğ. Payın Satana Geri Verilmesi  895
H. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi  896
I. Payın Ardı Sıra Satılması  896
İ. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı  897
L. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması  898
K. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi  898
M. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali  898
N. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması  898
O. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı  900
Ö. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez  900
4. Önalım Hakkının Türleri ve Madde Numaraları  901
A. Türk Medeni Kanununda Yasal Önalım Hakkı  902
5. Yargılama Süreci  902
A. Dava Şartı ve Hakkı  902
B. Önalım Hakkının Kullanılmayacağı Haller  906
C. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı  910
D. Görev  910
E. Yetki  910
F. Davacı  911
G. Davalı  913
Ğ. Hak Düşürücü Süre  915
H. Yargılama Sürecinde İşlemler  921
I. Önalım Davalarında İspat  927
6. Önalım Davalarında Muvazaa Türleri  927
A. Satış İşleminde Muvazaa  928
B. Satış Bedelinde Muvazaa  931
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  935
A. Önalım Hakkının Kullanılmasıyla İlgili  935
B. Önalım Hakkından Feragatle İlgili  979
C. Önalımda Muvazaa İddiasıyla İlgili  982
D. Fiili Taksim ve Kötü Niyetle İlgili  1005
E. Önalım Hakkının Kullanılması Süresiyle İlgili  1015
F. Önalım Bedelinin Depo Ettirilmesiyle İlgili  1024
G. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı İle İlgili  1033
§ 8. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI  1038
1. Genel Olarak  1038
2. Hukuksal Dayanak  1040
3. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda Usul İşlemleri  1042
A. Yetkili Mahkeme  1042
B. Görevli Mahkeme  1043
C. Dava Açma Süresi  1044
D. Davada İstem Kapsamı  1044
E. Dava Değeri  1050
F. Davada Taraflar  1051
G. Davada Kanıtlar  1057
4. Muris Muvazaasının İstisnaları  1060
A. Elden (Gizli) Bağış Olgusu  1060
B. Denkleştirmeye Tabi Bağış  1061
C. Evlilik Sözleşmesindeki Bağış ya da Bağış Vaadi  1061
D. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı  1061
E. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı  1062
F. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda  1062
G. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Çıkan Mirasçıların Muvazaa İddiası  1063
Ğ. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması  1063
5. Kararın Niteliği  1064
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1066
§ 9. TENKİS NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (TMK m. 560–571)  1100
1. Giriş  1100
2. Davada Usul Hükümleri  1101
A. Görev  1101
B. Yetki  1101
C. Davacı  1101
D. Davalı  1103
E. İspat Yükü  1104
F. Dava Açma Süresi  1104
G. İstek Kapsamı  1105
Ğ. Tenkis Kararının İçeriği  1106
3. Tenkise Tabi Tasarruflar  1107
A. Ölüme Bağlı Tasarruflar  1107
B. Sağlar Arası Kazandırmalar  1108
C. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi  1109
D. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi  1111
E. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi  1111
F. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis  1112
4. Tenkiste Tertip ve Sıra  1113
A. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra  1113
B. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra  1114
C. En Son Sırada Tenkis  1115
5. Örnekli Tenkis Hesaplamaları  1115
6. Tenkiste Geri Verme  1119
A. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  1119
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  1120
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1120
§ 10. TEMSİL YETKİSİNİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL/TESCİL DAVALARI  1168
1. Tasarruf Yetkisi ve Hukuki Sebebin Varlığının Belgelenmemiş Olması  1168
2. Vekalet Sözleşmesinin Niteliği, Türleri ve Unsurları  1168
3. İlgili Madde  1169
4. Tapuda İşlem Yapmada Yetki  1170
5. Usul Hükümleri  1173
A. Görev  1173
B. Yetki  1173
C. Davacı  1173
D. Davalı  1173
E. İstek Kapsamı  1173
F. Davada Araştırılacak Hususlar  1173
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1174
§ 11. AİLE KONUTU ŞERHİNİN TAPUDA KONULMASI DAVASI  1185
1. Giriş  1185
2. İlgili Madde  1185
3. Usul Kuralları  1186
A. Görev  1186
B. Yetki  1187
C. Yargı Türü  1187
D. Aile Konutu Şerhi Konulamayacak Durum  1187
E. Özgüleme İstemi  1188
4. Aile Konutu Şerhi ve Özgülemeyle İlgili Soru ve Yanıtlar  1193
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1197
Üçüncü Bölüm
UYGULAMAYA YANSIYAN TAPU İPTAL/TESCİL SORUNLARININ YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE YANITLANMASI
§ 1. TAŞINMAZ SATIŞI  1209
– Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Sağladığı Kişisel Hakkın Kapsamı  1209
§ 2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ  1212
– Bedeli Ödemeden Vaat Alacaklısının Cebri Tescil Davası Açması  1212
– Ayni ve Şahsi Hakkın Yarışmasında Kötü Niyet Değerlendirmesi  1213
– Satış Vaadi Sözleşmesinin Taşınmaza El Atmayı Önleme Etkisi  1217
– Satış Vaadi Sözleşmesinin İfa Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu  1218
– Şerhin Taşınmaz Satışına Engel Olup Olmayacağı  1220
– Vaat Edilen Taşınmazın Karar Tarihinden Sonra Başkasına Satılması  1221
– Vaat Alacaklısının Elatmanın Önlenmesi Davası Açması  1223
– Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Arasındaki Satış Vaadi  1223
– Cebri Tescil Yoluyla Pay Edinme Halinde Önalım Davasının Açılması  1225
– Aynı Taşınmazın Birden Fazla Satışının Vaat Edilmesi  1227
– Peşin Ödenen Kısmın Dava Tarihine Göre Rayiç Bedele Oranlaması  1228
– Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Temliki  1229
– Mirasçıların Açılmamış Mirasta İntikal Edecek Payın Satışını Vaat Etmesi  1232
– Taşınmazdaki Kısıtlama Süresinin Satış Vaadi Sözleşmesine Etkisi  1234
– Geçersiz Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, Zilyet Alacaklının Hapis Hakkı  1236
– Vaat Alacaklısının Muvazaaya Dayalı Tapu İptal ve Tescil İsteği  1237
– Elbirliği Mülkiyetinde Ortağa Satış Vaadinde Bulunma–Zamanaşımı  1238
– Satış Vaadine Dayalı Cebri Tescil ve Paydaşın Önalım Hakkı  1239
– Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Kuvvetlendirilmiş Nispi Hak ya da Ayni Hak Kazanması  1241
§ 3. KAT KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ SORU/YANITLAR  1244
– Edimi İfa Etmemiş Yükleniciden 3. Kişinin Edindiği Taşınmaz Kaydının İptali  1244
– Vaat Sözleşmesi Olmadan Taşınmazda Yaptırılan Binada Tescil İstemi  1246
– Temlik Yasağına Rağmen Arsa Sahibinden Mülkiyet Aktarımı İstemi  1247
– Yükleniciden Edinilmiş Aynı Taşınmazın Tapuda Bir Başka Kişiye Satılması  1249
– Yükleniciye Avans Tapu Devri–Yolsuz Tescil  1250
– Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamındaki Satış Vaadi Sözleşmesi  1253
– Arsa Payı Karşılığı Yapım Sözleşmesine Dayalı Bağımsız Bölüm Satımı  1256
– Üçüncü Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlaması  1257
– Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönme (Fesih) Ne Şekilde Mümkün olur?  1258
– Sözleşme İlişkisinin Fesihle Sona Erdirilmesi Yeterli midir?  1259
– Sözleşmenin Tek Yanlı Olarak Feshi Halinde Yüklenici Nelerin Tazminini İsteyebilir?  1260
– Geçersiz Taşınmaz Satış Sözleşmesinde Alıcı Hangi Durumda Tescil Davası Açabilir?  1262
– Dördüncü Kişi ve Apt. Yöneticisinin Yükleniciye Karşı Eksik ve Ayıplı İşler İçin Dava Açma Hakkı Var mıdır?  1265
§ 4. ÖNALIM HAKKIYLA İLGİLİ SORU VE YANITLAR  1267
–  Önalım Hakkının Tüm Diğer Paydaşlar Tarafından Birlikte Kullanma Zorunluluğu
Var mıdır?  1267
– Satış Vaadinde Bulunan Paydaş, Önalım Davası Açabilir mi?  1267
– Önalım Davacısı Ölünce Dava Hakkı Mirasçılara mı, Yoksa Vasiyet Alacaklısına mı Geçer?  1267
– Payın Satışından Önce Davacıya Yapılan Teklife Rağmen, Önalım Hakkının Kullanılması Mümkün müdür?  1268
– Önalım İlamı, Teslimi De Kapsar mı?  1268
– Tapu İptal Davası, Önalım Davasını Engeller mi?  1268
–  Önalım Davası, Tazminata Dönüştüğünde Depo Parasını Tevdi Etmek Söz Konusu
Olur mu?  1268
– Davanın Yeni Malike Yöneltilmesinde Süre Söz Konusu Olur mu?  1269
– Davacının İkinci Alıcının Kötü Niyetini Kanıtlaması Gerekli midir?  1269
– Depo Parası Ödendikten Sonra, Haksız İşgal Tazminatı İstenebilir mi?  1269
–  Bedelde Muvazaa İddiası İncelenmeden Tapudaki Bedel Ödenmediği Nedeniyle
Dava Reddedilir mi?  1270
– Her Yeni Satışta Önalım Hakkı Yeniden Kullanılabilir mi?  1270
– Önalım Davasında Davacı Sıfatı Ne Süre Boyunca Devam Etmelidir?  1270
– Bedeldeki Kıymet Değişikliği Hangi Halde Davacının Ödeme Borcuna Yansıtılmalıdır?  1271
– Önalım Hakkından Feragat, Kimleri Bağlar?  1272
– Yasal Önalım Hakkı Hangi Durumlarda Sona Erer?  1272
– Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Nasıl Kullanılır?  1272
– Önalım Davasında Payın Yüksek Bedelle Satılması Halinde Davacı Hangi Bedelle Sorumlu Olur?  1272
– Önalım Davasının Kesin Hüküm Yönüyle Hukuki Sebebi Nedir?  1273
– Önalım Hakkı Ne Zaman Doğar ve Ne Zaman Kullanılabilir Hale Gelir?  1273
– Önalım Hakkının Kullanılmasını Engel Olan Diğer Haller Neler Olabilir?  1274
– Önalım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Payın Satıcısına Geri Verilmesi Önalım Hakkını Ortadan Kaldırır mı?  1274
– Önalım Davalarında İspat Yükü Hangi Taraftadır?  1275
– Önalım Hakkının Kaybı, Asıl Payın Kaybına Mı Bağlıdır?  1276
– Tescile Karar Verilen Miktarın Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gerekir mi?  1276
– Tescil Davası ile Pay Edinen Kişiye Karşı Önalım Davası Açılabilir mi?  1278
– Önalım Davası Sonunda Verilen Hükmü “İhbar Olunan” Temyiz Edebilir mi?  1279
– Davalı Tapudaki İşlemin Satış Olmadığını Tanıkla İspat Edebilir mi?  1279
– Pay Bir Çok Satışa Konu Olmuşsa Önalım Davası Kime Karşı Açılır?  1280
– Fiili Taksimin Önalım Hakkının Kullanılmasına Etkisi Var mıdır?  1280
§ 5. VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI  1282
– Azledilmiş Vekilin Tasarrufu  1282
– Vekilin Vekalet Kapsamı Dışına Çıkması  1283
– Sahte Vekaletname İle Taşınmaz Satışı  1284
– Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması  1285
– Vekilin, Vekalet Verenin İradesine Uygun İşlem Yapması  1287
§ 6. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI  1288
– Geri Alma Davasında Mahkemece Yapılacak İşlemler  1288
– Kamulaştırılan Taşınmazın Üçüncü Kişiye Satılması  1289
– Geri Alma Hakkının Kullanılmasında Süre  1290
§ 7. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ  1291
– Bakım Borçlusuna Temlik Edilen Taşınmazın Devri–Bakım Alacaklısının İpotek Hakkı  1291
– Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesi  1295
– Bakım Alacaklısı Sağken Çocuklarının Sözleşmenin Feshi Davası Açmaları  1297
– Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Çocuklardan Biriyle Yapılmış Olması  1299
– Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Aşırı Yararlanma Sebebiyle Fesih İstemi  1300
– Bakım Alacaklısının Mirasçılarına Karşı Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası–Zamanaşımı  1301
–  Ağır Bakım Gerektiren Ana–Baba İle Yapılan Sözleşmeye Dayalı Tapu İptal ve
Tescil–Karşı Dava Muvazaa Tenkis  1303
– Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiyle Mirasçı Atanması  1307
– Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılması Gereği–Tapu İptal ve Tescil– Bakım Masrafı İstemi  1308
– Bakım Borçlusunun Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  1310
– İnfaz Yapılarak Oluşturulmayan Sicil Kaydının İptalinin İstenmesi  1311
– Bakım Alacaklısınca Bakım Borçlusuna Temlik Edilen Taşınmazın Başkasına Devri  1313
– Bakım Alacaklısının Ölümünden Sonra Bakım Borçlusunun Yargı Yoluna Başvurması  1314
– Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayan Kişinin Muvazaa Nedeniyle Dava Açması  1314
– Düşük Bedelle Taşınmazın Hastalığında Bakıp Gözetene Satışı–Muvazaa Olgusu  1316
– Ölüme Yakın Tarihte Tüm Malvarlığın Temlik Edilmesi–Muvazaa Olgusu  1318
– Taşınmazın Geliri İle Bakım Hizmeti Giderilebilecek Yerde Taşınmaz Mülkiyetinin Devri  1319
– Eşler Arasında Yapılan Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Geçerliliği  1321
– Bakım Alacaklısının Hileye Dayalı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali İstemi  1321
– Birden Çok Bakım Borçlusundan Birinin Ölmesi, Diğerinin Borcunu İfadan Kaçınması  1324
– Sözleşmeden Tek Yanlı Olarak Dönme İçin Dava Açmaya Gerek Bulunup Bulunmadığı  1327
– Mirasçılardan Mal Kaçırma Amaçlı Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali  1329
– Sözleşmeden Sonra Ortaya Çıkan İrade Bozukluğunun Etkisi  1333
– Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesiyle İntifa Hakkı Devri  1335
– Bakım Borçlusunun Mirasçılarının Bakım Alacaklısının Mirasçılarından Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunmaları  1336
§ 8. DİĞER TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMLERİ  1338
– Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstemi  1338
– Kadastro Tespiti Öncesi Murisin Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi  1340
– Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi–Islah  1341
– Miras Bırakanın Kardeşi Yararına Taşınmazını Temlik Etmesi  1343
– Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi  1344
– Mirasçısız Bir Kimseden Kalan Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı  1345
– Harici Satışla Satın Alınan Tapulu Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı İddiası  1345
– Muristen Kalan Tapusuz Taşınmazın Tescilini Mirasçılardan Biri Tarafından İstenmesi  1346
– Vasiyet Alacaklısının Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunması  1347
– Atanan Mirasçının Doğrudan Tapu İdaresinde Tescil İstemi  1348
– Geri Alım (Vefa) Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi  1349
– Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmazda Mirasçının Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanım İddiasında Bulunması  1352
– Mirastan Feragat Edenin Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi  1353
– Kadastro Çalışmalarında Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazın Tescili İstemi  1354
– Muris Muvazaasında Denkleştirme Savunmasına İtibar Edilmeyeceği Durum  1356
TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  1359
Kaynakça  1371
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  1373
Kavramlar Dizini  1380
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.